FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ"

Transkript

1 Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti finančního řízení podniku, základní finanční cíle podnikání; - bilance (rozvaha) podniku podstata a charakteristika majetkové a finanční struktury, náklady kapitálu a optimalizace kapitálové struktury; - výkaz zisku a ztráty význam z hlediska finančního řízení a rozhodování podniku, struktura výkazu zisku a ztráty, rozdělení disponibilního zisku; - přehled o peněžních tocích (cash-flow) podstata a význam přehledu o peněžních tocích z hlediska finančního řízení a rozhodování podniku, metody a způsoby sestavení přehledu o peněžních tocích. 2. Finanční analýza - význam a cíl finanční analýzy, etapy finanční analýzy; - základní vstupní informace pro realizaci finanční analýzy; - metodické postupy využívané ve finanční analýze (poměrová analýza, procentní rozbor); - základní oblasti hodnocení finanční situace podniku (ukazatele rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti, kapitálového trhu); - ukazatele výkonnosti podniku (ROE, ROA, ROC, NPV, ekonomická přidaná hodnota EVA); - bonitní a bankrotní modely. 3. Řízení oběžného majetku - provozní cyklus oběžného majetku; - řízení zásob (metody řízení výrobních zásob, nedokončené výroby, hotových výrobků, optimalizační model, metoda ABC, metoda JIT); - řízení pohledávek, skonto; - řízení peněžních prostředků (metody a modely řízení peněžních prostředků). 4. Zdroje financování podnikových potřeb interní zdroje financování - zisk, faktory ovlivňující velikost zisku, kategorie zisku, rozdělování zisku; - odpisy a jejich úloha ve financování podniku, metody odpisování; - podstata a charakteristika rezerv a rezervních fondů, samofinancování. externí zdroje financování - dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé finanční zdroje; - alternativní formy financování podnikových potřeb: leasing, projektové financování, faktoring, forfaiting, rizikový kapitál. 5. Kapitálové rozpočetnictví a investiční rozhodování - úloha časové hodnoty peněz a rizika při investičním rozhodování;

2 - stanovení peněžních toků zadlužené a nezadlužené investice; - charakteristika kritérií hodnocení efektivnosti investic dle faktoru času (statická, dynamická) a dle pojetí efektu z investice (nákladová, zisková, finanční). BREALEY, R. A. a S. C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, ISBN DLUHOŠOVÁ, D. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: EKOPRESS, ISBN GRŰNWALD, R. a J. HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: EKOPRESS, ISBN KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, ISBN MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: EKOPRESS, ISBN VALACH, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: EKOPRESS,

3 FINANČNÍ INSTITUCE 1. Bankovnictví - charakteristika bankovního systému, druhy bankovních systémů, jejich výhody, nevýhody; - charakteristika obchodní banky (úvěrové instituce), hlavní funkce obchodní banky, kritéria autorizace; - postavení a cíle centrální banky, funkce centrální banky; - bilance obchodní banky, funkce bankovního kapitálu; - charakteristika pasivních bankovních produktů, pravidla regulace depozit, hlavní depozitní bankovní produkty, jejich výhody a nevýhody pro klienty a banky; - charakteristika úvěrových bankovních produktů a jednotlivé typy úvěrů; - charakteristika, rozdělení a význam platebního styku, charakteristika platební služby, poskytovatelé platebních služeb a vydavatelé elektronických peněz; - druhy bezhotovostních platebních a zajišťovacích instrumentů (platební příkaz, příkaz k inkasu, šek, směnka, platební karta, dokumentární akreditiv a dokumentární inkaso). DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, ISBN X. JÍLEK, J. Peníze a měnová politika. Praha: GRADA, ISBN POLOUČEK, S. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, ISBN RADOVÁ, J., P. DVOŘÁK a J. MÁLEK. Finanční matematika pro každého. Praha: GRADA, ISBN REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, ISBN REVENDA, Z., M. MANDEL, J. KODERA, P. MUSÍLEK, P. DVOŘÁK a J. BRADA. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, ISBN SEKERKA, B. Banky a bankovní produkty. Praha: Profess Consulting, ISBN X. SCHLOSSBERGER, O. Platební služby. Praha: Management Press, ISBN Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění platných předpisů. Zákon č. 6/1993 Sb., o ČNB. Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku ve znění platných předpisů. Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech ve znění platných předpisů. Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový (vyplývající ze změn provedených zákonem č. 29/2000 Sb.). 2. Finanční trhy - charakteristika a hlavní funkce finančního systému, finanční trhy, úloha finančních zprostředkovatelů; - finanční investování, základní skupiny investic, vztah výnos, riziko, likvidita, podstata a fáze investičního procesu; - peněžní a kapitálové trhy, charakteristika peněžních a kapitálových trhů, primární a sekundární trhy, primární emise cenných papírů (jednotlivé fáze emise, prospekt emitenta cenného papíru, prospekt cenného papíru); - cenné papíry, rozdělení cenných papírů dle různých kritérií, vlastnosti cenných papírů; - cenné papíry peněžních trhů a jejich charakteristika (pokladniční poukázky, komerční papíry, depozitní certifikáty);

4 - akcie, jednotlivé druhy akcií, práva akcionářů, současná hodnota akcie, výnosnost akcie, dividendy, druhy dividend, dividendová politika; - dluhopisy, náležitosti dluhopisů, členění dluhopisů dle různých kritérií, charakteristika jednotlivých druhů dluhopisů, výpočet současné hodnoty a výnosu u dluhopisů, rating, základní rozdíly mezi akciemi a dluhopisy; - burzovnictví, definice burzy, prvky burzovního systému, organizátoři trhů s cennými papíry (Burza cenných papírů Praha, RM-Systém); - kolektivní investování, základní subjekty kolektivního investování, členění fondů dle různých kritérií. JÍLEK, J. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: GRADA, ISBN JÍLEK, J. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: GRADA, ISBN MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. 2. akutaliz. a rozšíř. vyd. Praha: EKOPRESS, ISBN VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, ISBN Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 3. Pojišťovnictví - definice pojišťovnictví, činnosti v pojišťovnictví, instituce v pojišťovnictví; - definice pojištění, základní druhy a systémy pojištění, základní pojmy komerčního pojištění; - klasifikace komerčního pojištění: životní a neživotní, obnosová a škodová, riziková a rezervotvorná, a další; - pojistná smlouva, náležitosti pojistné smlouvy, vznik a zánik pojištění; - životní pojištění, rizikové životní pojištění, kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění, kolektivní životní pojištění; - systémy penzijního pojištění na komerční bázi v ČR (doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění); - neživotní pojištění: pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, neživotní pojištění osob. CIPRA, T. Pojistná matematika: teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, ISBN ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. Praha: GRADA, ISBN X. DAŇHEL, J. Pojistná teorie. Praha: PROFESSIONAL PUBLISHING, ISBN DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: EKOPRESS, ISBN DUCHÁČKOVÁ, E. a J. DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. Praha: Professional Publishing, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ Z ČAP. Životní pojištění. Praha: GRADA, ISBN KOPECKÝ, K. Povinné ručení: pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Praha: GRADA, ISBN

5 MAJTÁNOVÁ, A., J. DAŇHEL, E. DUCHÁČKOVÁ a E. KAFKOVÁ. Pojišťovnictví Teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, ISBN ŠULC, J. Penzijní připojištění. Praha: GRADA, ISBN Aktuální platná legislativa

6 NÁKLADY, KALKULACE A CENY 1. Pojetí nákladů a jejich charakteristika - charakteristika základních pojmů (náklady, výdaje, příjmy, výkony, výnosy, výsledek hospodaření); - klasifikace nákladů (dle druhů, účelu, místa vzniku a odpovědnosti za vznik nákladů, v závislosti na objemu produkce, z hlediska potřeb rozhodovacích procesů); - charakteristika fixních nákladů, jejich členění, degrese fixních nákladů, fixní náklady využité a nevyužité (volné), relativní úspora fixních nákladů; - variabilní náklady a jejich členění; - remanence nákladů. 2. Kalkulace vlastních nákladů, úloha kalkulačního systému - základní pojmy teorie kalkulací (předmět kalkulace, kalkulační jednice, kalkulované množství); - kalkulační vzorce, obsah položek obecného kalkulačního vzorce; - klasifikace kalkulací z hlediska času a funkce při řízení: kalkulace operativní, plánová, propočtová, výsledná, cenová; - jednotlivé kalkulační techniky kalkulace dělením prostá, dělením poměrovými čísly, přirážková kalkulace, podmínky jejich aplikace, princip, výpočetní postup; - kalkulace neúplných nákladů: Kalkulace variabilních nákladů (Direct Costing) a její využití při krátkodobém rozhodování. 3. Funkce cen v tržní ekonomice - základní funkce cen; - základní cenové předpisy, cenové orgány, působnost zákona o cenách; - zásady a postupy sjednávání cen, cenová kontrola; - základní kritéria usměrňování cen, formy cenové regulace; - metody tvorby cen (orientované na náklady, orientované na konkurenci, orientované na kupující). DLUHOŠOVÁ, D., K. LISZTWANOVÁ a J. MRUZKOVÁ. Studijní texty, části: Teorie nákladů, Kalkulace, Ceny. Elektronické dokumenty, formát *.pdf, systém LMS, EkF 1. FIBÍROVÁ, J. a kol. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, ISBN KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, ISBN KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, ISBN KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, ISBN McCLOSKEY, D. Aplikovaná teorie ceny. Praha: SPN, ISBN Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. 1 Pokud nemá student přístup do systému LMS k předmětu Náklady, kalkulace a ceny, stažení těchto studijních textů zprostředkuje Ing. Jarmila Mruzková, Katedra financí.

7 DAŇOVÁ SOUSTAVA 1. Podstata daní, jejich klasifikace a funkce - základní daňové pojmy (daň, daňový subjekt, objekt daně, předmět daně, základ daně, sazba daně); - postavení daní v ekonomice; - daňový systém ČR; - daňový řád - předmět a účel úpravy, základní zásady správy daní, správce daně a osoby zúčastněné na správě daní, místní příslušnost, vyměřovací a doměřovací řízení, postupy při správě daní (daňová kontrola, postup k odstranění pochybností), dokumentace, průběh řízení (způsob stanovení daně, rozhodnutí), placení daní (obecná ustanovení, vybírání daní), opravné prostředky (odvolací řízení), následky porušení povinností při správě daní. 2. Přímé daně - daň z příjmů fyzických osob poplatník, předmět daně, osvobození od daně, základ daně, výpočet a sazba daně, daňová ztráta, výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů; - daň z příjmů právnických osob - poplatník, předmět daně, osvobození od daně, základ daně a položky snižující základ daně, výpočet a sazba daně, výdaje neuznatelné k dosažení, zajištění a udržení příjmů, daňové odpisy; - majetkové daně (daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí) charakteristika, předmět daně, poplatníci daně, základ daně, výpočet a sazby daně. 3. Nepřímé daně - daň z přidané hodnoty - vymezení základních pojmů a princip zdaňování, předmět daně, daňové subjekty, místo plnění, zdanitelná a osvobozená plnění, základ daně, výpočet a sazby daně, princip dodání/pořízení zboží do/z jiného členského státu, režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, správa daně v tuzemsku; - spotřební a energetické daně. DRÁBOVÁ, M., O. HOLUBOVÁ a M. TOMÍČEK. Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář. 5. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, ISBN KOBÍK, J. a A. KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komentářem. Olomouc: ANAG, ISBN KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, ISBN VANČUROVÁ, A., L. LÁCHOVÁ a J. VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR 2012 aneb učebnice daňového práva. 11. vyd. Praha: VOX, ISBN Daňové zákony (hmotné i procesní) v účinném znění.

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih.

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU ÚVD D FINNCÍ DNIKU FINNC DNIKU podklady ke kurzům 1F201 1F211 1F212 1F214 Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik vyplatit

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL).

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL). STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, EMISNÍ PŮJČKY Obsah kapitoly Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat: 1) Střednědobé bankovní úvěry (Charakteristika provozních úvěrů. Kritéria

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU CONSOLIDATION

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více