VÝROČNÍ ZPRÁVA PATRIA Kobylí, a.s. č.p Kobylí, IČ ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. PATRIA Kobylí, a.s. č.p. 716 691 10 Kobylí, IČ 25532359, www.patriakobyli.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 č.p Kobylí, IČ ,

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1 úvodní strana 2 obsah 3 základní údaje o společnosti 4-5 majetková struktura a management společnosti 6-16 ekonomické ukazatele a jejich vývoj 17 skutečnosti po konci rozvahového dne informace o budoucím vývoji 20 informace o výzkumu a vývoji 21 pořizování vlastních akcií a podílů 22 organizační složka v zahraničí 23 ovládací vztahy 24 aktivity v oblasti životního prostředí finanční analýza 27 účetní závěrka 28 a dál přílohy 2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní jméno Sídlo č.p. 716 PSČ Kobylí IČ DI Č Práv ní forma CZ Akciov á společnost Zápis společnosti v OR 23. června 1998, obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, v ložka 2658 Předmět podnikání zemědělství včetně prodeje zem. produktů, hostinská činnost, řeznictví a uzenářství, silniční motorová doprava, atd. Účetní záv ěrka sestav ena k

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAJETKOVÁ STRUKTURA A MANAGEMENT SPOLEČNOSTI Statutární orgán společnosti: Funkce Jméno Bydliště Předseda představenstva Ing. Ivo Dubš Brno, Martina Kříže 10 místopředseda představenstva člen představenstva Ing. Josef Čačík Kobylí 448 MUDr. Anna Hozová Brno, Rozárka 685/36 člen představenstva Miloš Lanžhotský Kobylí 714 člen představenstva Ing. Roman Borovička Kobylí 712 Předseda dozorčí rady Ing. Karel Máca Brno, Slavíčkova 12 člen dozorčí rady Libuše Štiková Kobylí 796 člen dozorčí rady Miroslav Tlach Kobylí 485 Prokurista Ing. Vavřinec Charvát Brumovice 108 Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně. Prokurista se podepisuje za společnost tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. 4

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Osoby nebo společnosti podílející se na základním kapitálu společnosti: Společnost/Jméno Právní forma Podíl v tis. Kč Podíl v % HEIM Trade, SE, Brno právnická osoba , akcionářů fyzické osoby ,09 Základní kapitál společnosti je Kč. Podniky, v nichž má společnost podstatný nebo rozhodující vliv, vč. účetních jednotek, kde je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením: Společnost Právní forma Podíl v tis. Kč Podíl v % PATRIA BIO s.r.o. právnická osoba TRINOM, spol. s r.o. právnická osoba

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 EKONOMICKÉ UKAZATELE A JEJICH VÝVOJ Vývoj rozhodujících ekonomických ukazatelů za účetní období roku v tisících Kč: Ukazatel Výnosy celkem Náklady celkem Aktiva Přidaná hodnota Vlastní kapitál Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba Obchodní pohledávky Obchodní závazky Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Komentář k vývoji rozhodujících ekonomických ukazatelů: Dosažené výsledky hospodaření PATRIA Kobylí, a.s. do značné míry ovlivňují klimatické podmínky, vývoj tržních cen zemědělských komodit, úspěšnost v prodeji vína a výrobků z plastů a v neposlední řadě získávání podpor a dotací podle pravidel ministerstva zemědělství. Klimatické podmínky na jihu Moravy jsou v posledních letech velmi nepříznivé jak pro zemědělské plodiny pěstované na orné půdě, tak pro ovoce i vinnou révu. Nejvíce se na tom podílí srážky a teploty. I když byl roční úhrn srážek v roce ,1 mm, tak jsme zaznamenali velmi teplou a suchou zimu. Do konce března byly srážky pouze 10 mm, za duben 25 mm a do konce června, což je rozhodující období pro zemědělské plodiny, napršelo pouze 150 mm. Zvrat přišel v III. dekádě července, ale hlavně v srpnu, kdy napršelo 170 mm a v září napršelo dalších 100 mm. Vývoj srážek ovlivnil hektarové výnosy obilovin, a zdravotní stav a kvalitu hroznů. Nepříznivý vývoj teplot při kvetení meruněk (19.3.), kdy se teploty pohybovaly při silném větru kolem 0, způsobily nízkou úroveň sklizně. Takový vývoj srážek a teplot klimatologové popisují pro okresy Znojmo, Břeclav, Hodonín a část okresu Brno - venkov jako zemědělské sucho, které má již trendový vývoj a prognózují, že se situace bude nadále opakovat i v příštích letech. Jedná se o důsledek klimatických změn na Zemi. Dosahované výnosy uvedených okresů se v rámci ČR umísťují na samém konci, pod průměrem ČR. Vývoj cen zemědělských komodit v meziročním srovnání také nebyl pro nás příznivý. Pro ostatní část ČR, mimo okresy z jihu Moravy, byl rok 2014 rokem rekordně úrodným. Nabídka obilovin, slunečnice a kukuřice byla vysoká, a proto došlo k poklesu cen rostlinných komodit o 10-13%, mléka o 9 % a vepřového masa také o 9 %. Co se týká úspěšnosti v prodeji vína, můžeme s potěšením konstatovat, že od roku 2013 dochází ke zlepšení situace jak v množství prodaného vína, tak ke zvyšování realizační ceny. V roce 2014 došlo meziročně ke zvýšení množství prodaného vína o 7 %, průměrné ceny stouply o 5,2 % a zisk o 45 %. Obdobná situace byla v prodeji plastových výrobků, kde nárůst tržeb byl po úspěšném roce 2013 dále meziročně navýšen o 3,5 % a zisk o 27 %. Na hospodářském výsledku za plastové konstrukce se příznivě projevil i kurz vůči Kč. 7

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rok 2014 byl posledním rokem rozpočtového období EU, kdy byla naposledy proplácená nároková platba na plochu SAPS se sazbou 5 900,- Kč/ha zemědělské půdy. V provozních dotacích včetně účasti na výzkumných projektech a školení zaměstnanců jsme získali ,-- Kč + vratka 40 % spotřební daně za zelenou naftu, která byla obnovena od Dále jsme získali investiční dotaci na obnovu vinic ve výši ,-- Kč. V roce 2015 bude požádáno o investiční dotace na akce, které byly realizovány ve 20. kole PRV v roce 2014 a sice na opravu produkční stáje na dojnice a na opěrné konstrukce ve vinicích. Nebyli jsme úspěšní pouze u dotace v rámci 19. kola PRV na modernizaci ovocnářského střediska a masné výroby, kde jsme nesplnili podmínky pro velikost středního podniku, čímž jsme přišli o investiční dotaci ve výši ,- Kč. Hospodaření společnosti v roce 2014 skončilo před zdaněním ziskem ve výši ,- Kč. Daň z příjmů právnických osob byla vyčíslena na ,- Kč. Zisk po zdanění tedy činí ,- Kč. Tento hospodářský výsledek při neúrodném roce u ovoce a průměrném roce u vinic a plodin na orné půdě považujeme za uspokojivý. K výraznému zlepšení došlo u skotu, především u produkce mléka. Nejlepší divizí byly vyhodnoceny již třetím rokem plastové konstrukce. V roce 2014 byly realizovány investice za ,-Kč. Největší akcí byla modernizace kravína, III. etapa opravy sklepa včetně výměny kvasných nádrží, výsadba vinice 9,5 ha včetně oplocení, nákup pozemků o výměře 53,99 ha za ,-- Kč, viniční traktor, stroje do masné výroby, oprava chladírny ovoce, dopravní prostředky a další. V roce 2014 jsme hospodařili na 1 137,01 ha zemědělské půdy, z toho bylo 712,53 orné půdy, 146,70 ha vinic, 245,93 ha sadů a 31,85 ha bylo zatravněno. K jsme měli 159 zaměstnanců, průměrný věk byl 44,5 roku, 11 zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, 38 středoškolské a 107 osob je vyučeno. Z Kobylí zde pracuje 114 občanů a 45 dojíždí z okolí. Průměrná hrubá mzda byla ,- Kč. V průběhu roku 2014 došlo v české legislativě k výrazným změnám. Do účinnosti vstoupila novela Občanského zákoníku č. 89/2012 a zákon č. 90/2012 o obchodních korporacích. Na valné hromadě byly přijaty stanovy, které se těmto novelám přizpůsobily a postupně jsou nově uzavírány pachtovní smlouvy na pozemky. Došlo ke změně složení členů představenstva i dozorčí rady. Další změnu přinesla novela energetického zákona, podle které bylo nutné řešit otázku zaknihování akcií u těch společností, které provozují solární elektrárny. Naše společnost vlastnila 8

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 a provozovala 3 fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 kw na provozních budovách a musela by splnit podmínku změny akcií na jméno na akcie zaknihované, což by přineslo náklady cca ,-- Kč a velkou administrativní zátěž. Představenstvo společnosti rozhodlo převést FVE do s.r.o. TRINOM ve 100 % vlastnictví PATRIA Kobylí, a.s., díky tomu nebylo potřeba zaknihovávat akcie a podmínky zákona tím byly splněny schválila vláda ČR program rozvoje venkova na období , kde jsou stanoveny podmínky na podpory a dotace na následující rozpočtové období. U ekologického zemědělství došlo v podmínkách dotací k zásadní změně. Subjekt, který se zaváže pro ekologický způsob hospodaření dle zákona 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství musí tuto činnost provozovat na celé výměře zemědělské půdy. Vzhledem k tomu, že vinice obhospodařujeme v režimu integrované produkce a rostlinnou výrobu konvenčním způsobem, museli jsme tuto část ovocných sadů, kde hodláme pokračovat v režimu ekologického zemědělství opět převést do PATRIA BIO s.r.o. ve 100 % vlastnictví Tuto záležitost projednala s schválila mimořádná valná hromada Komentář k výsledkům jednotlivých divizí Divize zemědělské výroby: Do zemědělské výroby máme zařazenu rostlinnou a živočišnou výrobu, výrobu krmiv a prodejnu hospodářských potřeb. Hlavním úkolem bylo dořešit stabilizaci chovu skotu zaměřenou na produkci mléka včetně ozdravného procesu základního stáda dojnic a modernizaci produkční stáje. Opravy stáje a dojírny byly řešeny v rámci 20. kola PRV a v roce 2015 bude požádáno o proplacení schválené dotace. Stavební práce se prováděly za provozu, což ztížilo zoo-veterinární činnost. Můžeme konstatovat, že vytyčeného cíle bylo dosaženo. V závěru roku 2014 dosahuje denní dojivost nad l a kvalita mléka je velmi dobrá. Je předpoklad, že v roce 2015 bude průměrná denní dodávka mléka nad l. Dalším úkolem bylo dosáhnout průměrné výnosy obilovin alespoň 5,5 6 tun/ha a 8,5 tuny/ha u zrnové kukuřice. Tyty výnosy nebyly dosaženy vlivem nedostatku vláhy. Pro potřeby živočišné výroby bylo vyrobeno dostatek krmiv i steliv. Na zisku společnosti před zdaněním se divize zemědělské výroby podílela částkou ,- Kč, nejvýraznější zlepšení nastalo u chovu skotu a po dlouhé době se výroba mléka dostala do zisku ,- Kč za rok. V chovu prasat došlo k poklesu ceny za maso, proto došlo ke snížení zástavu ve výkrmu, preferovaly se potřeby pro vlastní masnou výrobu a maloprodej, kde se dosahovalo lepších realizačních cen. 9

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Výroba krmných směsí pracuje pro potřeby naší živočišné výroby a prodejny. V celé divizi pracuje 24 zaměstnanců. Rostlinná výroba hektarové výnosy t/ha pšenice ozimá 2,6 5,7 4,96 - ječmen ozimý 1,8 4,6 5,42 - ječmen jarní 2,7 2,74 5,01 - kukuřice zrnová 9,2 8,29 8,13 - slunečnice 3,0 3,0 2,5 realizační ceny Kč/t - ječmen pšenice krmná pšenice potravinářská kukuřice Živočišná výroba - skot - počet dojnic ks průměrná dojivost l za laktaci průměrná cena mléka Kč/l 7,30 8,27 9,20 - prodej mléka v litrech za rok prodej mléka v Kč za rok Prodej hovězího masa v roce 2014 byl kg za ,- Kč při průměrné ceně 40,70 Kč za kg, u masných plemen dosáhla průměrná cena za 1 kg 50,50 Kč. V masné výrobě jsme zpracovali více jak polovinu produkce a sice kg. Vepřového masa bylo vyprodukováno kg, za Kč, v průměrné ceně 35,24 Kč. V naší masné výrobě bylo zpracováno kg vepřového masa v ceně 36,06 Kč ž.h. 10

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Divize sady: Agrotechnika v sadech probíhá v souladu s pravidly ekologického zemědělství. Pracuje zde 16 pracovníků. Charakter roku 2014 se v sadech začal utvářet již v závěru roku předešlého kdy byl celý podzim suchý s výrazným vláhovým deficitem. Suchá a velmi teplá zima způsobila brzký start vegetace a také rychlý nástup živočišných škůdců. Kolísání teplot s poklesem k bodu mrazu v době kvetení ovocných stromů se nepříznivě projevilo na odkvetení a přežití malých plůdků. Pro lepší opylení květů jsme nechali přistavit do sadů 4 vozy se včelami. Ani toto opatření nepomohlo k udržení dobré úrody. Během suchého počasí v první polovině roku byly příznivé podmínky pro šíření houbových chorob a hlavně k přemnožení živočišných škůdců -škvorů a mravenců. Úroda ovoce a tržba byla v roce 2014 velmi nízká: Ovocný druh Výměra v ha výnos v t Tržby v Kč bez DPH Meruňky 178,39 158, ,- Višně 20,50 48, ,- Broskvoně 17,34 7, ,- Slivoně 2,16 2, ,- Hrušně 12,07 0, ,- Tržby za ovoce celkem: ,- Kč. Částečně můžeme být v roce 2014 spokojeni pouze s višněmi. I při nižším výnosu 2,23 t/ha, jsme je sklízeli mechanizovaně a prodali jako Bio ovoce do zahraničí na šťávy za cenu 17,73 Kč/kg. Cena v ČR byla pouze do 8 Kč/kg. U višní je potenciál uplatnění Bio produkce za vyšší cenu a v závěru roku byl pořízen druhý starší setřásač. Při nasazení dvou strojů se sklizeň urychlí a zefektivní. Z důvodů nízkých tržeb za ovoce bylo nutné hospodaření v sadech provádět v úsporném režimu a šetřit veškeré náklady. Přesto se podařilo dokončit rozpracované investice na rekonstrukci chladírny a úpravu prostor pro půlení, třídění a expedici ovoce. Ani po započtení dotace EZ a SAPS sady nepokryly svoje náklady a skončily se ztrátou ,- Kč. 11

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V roce 2014 nám končí pětileté období pro dotaci EZ a bylo představenstvem rozhodnuto výrazně snížit výměru sadů o přestárlé plochy meruněk a broskví na celkové ploše 43,73 ha, z toho 33,81 ha meruněk a 9,93 ha broskvoní. Divize vinohradnictví a vinařství: Ve vinicích pracuje 27 pracovníků, při výrobě a prodeji vína 23 pracovníků. Do začátku srpna byla situace ve vinicích velmi dobrá. Násada hroznů a zdravotní stav předpokládal sklizeň na úrovni 800 tun. Vydatné srážky a chladnější počasí, které pokračovalo i v září podpořily šíření plísní a hnilob hroznů. Sklizeň bylo potřeba urychlit, aby nedocházelo ke ztrátám. Na jaře byla v trati Čtvrtě za Dvorcama na ploše 9,5 ha vysazena nová vinice včetně oplocení. Ve sklepě byla realizována poslední etapa rekonstrukce spočívající v opravě podlah, elektrické a vodovodní instalace, kanalizace a výměny kvasných tanků za nerezové nádrže. Náklady na tuto akci byly ,- Kč. V obchodní činnosti došlo ke zlepšení. Zvýšil se obrat, průměrná realizační cena za litr vína i zisk. Pokračuje se v intenzivní propagaci značky Víno z Kobylí. Kvalita vín z ročníků 2012 a 2013 je vynikající. V nejvyšší soutěži vín v ČR jsme za rok 2014 uspěli se šesti červenými víny v Salonu vín ve Valticích. Obzvláště v oblasti červených vín se stává velmi prestižním výrobcem. Ukazatele Výměra plodných vinic ha 133,66 132,6 122,68 Výměra mladých vinic ha 9,99 9,45 24,02 Výměra vinic celkem ha 143,65 142,05 146,7 Sklizeno: modrých hroznů tuny 457,9 485,9 375,2 bílých hroznů tuny 372,2 341,8 257,0 celkem tuny 830,1 827,7 632,2 12

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Výroba vína (včetně nakoupených hroznů, litry) bílé víno červené víno celkem Prodej vína a tržby Prodej vína celkem litry Tržby za víno mil. Kč 56,5 43,3 48,8 Průměrná cena 1 litru vína 65,62 58,40 61,45 Pozn.: V roce 2012 jsou uvedeny tržby a průměrná cena za vína před započtením obchodních bonusů. V roce 2013 a 2014 jsou údaje po odpočtu bonusů. Vinice v roce 2014 vykázaly ztrátu ve výši: ,- Kč Výroba vína dosáhla zisku ve výši: ,- Kč Divize vinohradnictví a vinařství jako celek dosáhla v roce 2014 ztrátu ve výši: ,- Kč Divize plastových konstrukcí: Počátek roku 2014 ve výrobě plastových konstrukcí začal rozpačitě. Hlavní naší činností byla výroba čistíren odpadních vod a bazénů. Bylo zajištěno poměrně málo zakázek na zimní období, proto se výroba orientovala na výrobky, které lze vyrábět v určitém množství na sklad. Po výrazném posílení kurzu vůči Kč v důsledku nastavení nové měnové politiky ČNB začali naši dodavatelé zdražovat materiály a to nejen z plastů, v rozmezí 4 6 %. Zvýšení cen materiálu se promítlo do spotřeby navýšením o 5 mil. Kč. Při závěrečném účtování se nám ale nakonec kurz promítl do hospodářského výsledku pozitivně, protože významnou část produkce vyvážíme do eurozóny. Jak v případě našich tradičních odběratelů, tak i u konečných zákazníků. Zajímavou zakázku jsme získali od AQUA IMPEX v podobě 16 ks čistíren EKOL 30 určenou do Řecka. V druhém pololetí jsme získali více zakázek od našeho 13

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 největšího odběratele ASIO spol. s r.o. V divizi plastových konstrukcí pracuje 39 pracovníků a během plné sezóny se přijímají brigádníci Fakturace celkem: Kč (vč. DPH) , , ,- Z toho: ASIO spol. s r.o , , ,- Export bazény a zastřešení , , ,-- Výroba a prodej v ks: ČOV Parshalův žlab Bazény celkem Zastřešení celkem Divize plastů odvedla v roce 2014 velmi dobrou práci. Třetím rokem je to naše nejúspěšnější divize. Bylo zde dosaženo zisku ,- Kč. Středisko 610 masná výroba, ubytování, pronájmy: Do činnosti tohoto střediska patří provozování penzionu a turistické ubytovny, pronájem sálu, salonku a sklepa včetně gastronomických služeb a ochutnávky vín, provoz recepce s vinotékou, závodní stravování a masná výroba s prodejnou masa a potravin. Formou služeb pro jiná střediska se zabezpečují úklidové práce Dosažené tržby celkem: Kč , ,- Z toho: prodejna masa a potravin , ,- kuchyně , ,- ubytování a vinotéka , ,- 14

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 I když je dosahováno vyšších tržeb, k dosažení zisku to stále nestačí. V roce 2014 byly upraveny prostory masné výroby a pořízeny další stroje, které umožní zvýšení produktivity výroby a rozšíření sortimentu. V naší společnosti se v roce 2014 nevyskytla žádná mimořádná událost, žádný těžký pracovní úraz, požár ani ekologická havárie. 15

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vývoj hospodářských výsledků jednotlivých středisek za účetní období roku v tisících Kč (před zdaněním): Středisko rostlinná výroba živočišná výroba / skot živ očišná v ýroba / prasata výroba krmných směsí Celkem zemědělská divize vinice výroba vína Celkem vinice+víno sady stavební údržba masná výroba, ubytování, pronájmy plastové konstrukce správa a řízení CELKEM

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKUTEČNOSTI PO KONCI ROZVAHOVÉHO DNE Po datu rozvahového dne a po dni zpracování účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by negativně ovlivnily sestavenou účetní závěrku společnosti 17

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMACE O BUDOUCÍM VÝVOJI Představenstvo a vedení společnosti si stanovuje na rok 2015 cíl dosáhnout lepšího hospodářského výsledku než v roce 2014, který byl z hlediska klimatických podmínek na jižní Moravě a tím i výnosů hlavních komodit velmi nepříznivý. S účinností od došlo k výrazným personálním změnám na pozicích ředitele, hlavního ekonoma, vedoucího divize plastových konstrukcí, vedoucího střediska vinohradnictví a vedoucího střediska ubytování, stravovaní a masné výroby. Změnou zákonů a dotačních pravidel bylo nutné převést provoz 3 fotovoltaických elektráren o výkonu 30 kw umístěných na střechách provozních budov do společnosti TRINOM spol. s r.o. a část ovocných sadů, u kterých budeme pokračovat v ekologickém způsobu hospodaření do společnosti PATRIA BIO s.r.o. Obě tyto společnosti jsou ve 100 % vlastnictví Vzhledem k těmto významným změnám bude nutné věnovat velkou pozornost konsolidaci provozů a udržení stávajících významných odběratelů i dodavatelů, aby nedošlo k poklesu výkonnosti jednotlivých činností. Od roku 2015 budou v rámci nového rozpočtového období v Evropské unii platit zcela nová dotační pravidla, týkající se dřívější podpory přímých plateb na plochu (SAPS) i programu ROZVOJE VENKOVA, který zahrnuje část investiční, agroenvironmentální opatření, problematiku ekologického zemědělství, poradenství, podporu inovací atd. Bude nutné se velmi pečlivě připravit na podání jednotné žádosti na provozní dotace, kde termín končí , na vyřízení žádostí o restrukturalizaci vinic a na vyhlášení prvního kola Modernizace zemědělských podniků, kde plánujeme akci opravy stáje pro jalovice a prvotelky a výstavbu opěrné konstrukce ve vinicích. Bude nutné správně zareagovat na záměr vlády ČR podporovat živočišnou výrobu, ovocnářství, vinohradnictví, výrobu regionálních potravin a modernizaci zemědělských podniků. Nad rámec standardních činností na orné půdě, v sadech a vinicích bylo vedením společnosti rozhodnuto snížit výměru sadů o 43,74 ha přestárlých sadů, z toho 33,81 ha meruněk a 9,93 ha broskví. Likvidaci sadů je potřeba provést v termínu do , aby bylo možné tuto plochu převést do orné půdy již pro letošní rok. Výnosy obilovin plánujeme ve výši 5,5 6 t/ha a u kukuřic na zrno 8,5 t/ha. Bude potřeba se zaměřit na zlepšení půdního profilu na souvratích a v nejníže položených částech honů, které jsou vlivem nadměrně utužené půdy podmáčené. Bude nutné prověřovat veškeré možnosti údržby melioračních zařízení a vodních toků, které jsou ve vlastnictví státu, nejsou funkční a po intenzivnějších srážkách nezabezpečí odtok přebytečných srážkových vod. Dalším důležitým úkolem je vyrobit dostatečné množství krmiv a steliv pro živočišnou výrobu. Po zvládnutí zdravotního stavu u dojnic plánujeme dosáhnout průměrné denní produkce nad l. Pro zlepšení podmínek 18

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 jalovic a prvotelek jsme zařadili do investičních akcí opravu stáje. Pro zlepšení manipulace s objemnými materiály plánujeme pořízení nové techniky. Ve vinících budeme ještě v roce 2015 pokračovat v systému integrované produkce a další změny budou pro nás platné od roku Ve vinohradnictví plánujeme pokračovat v obnově a restrukturalizaci vinic výsadbou nové vinice na ploše 10,1 ha včetně oplocení. Pro splnění dotačních pravidel je nutné dokončit práce s výsadbou do Hlavním cílem ve vinicích je vyrobit v roce 2015 alespoň 800 t kvalitních hroznů, aby se doplnily zásoby a sortimentní skladba vína. Ve výrobě vína budeme pokračovat v udržení kvality našich vín a upevňovat pozici značky Víno z Kobylí na českém trhu. Plánujeme zvýšení obratu i hospodářského výsledku. Za příznivých podmínek je produkční potenciál sadů, i po snížení výměry, někde v rozmezí tun meruněk (včetně PATRIA BIO). U višní se musíme zaměřit na doplnění porostů o uhynulé stromy, protože bio-višně jsou výhodným exportním artiklem. Divize plastových konstrukcí bude spolupracovat s našimi tradičními odběrateli na dodávkách čistíren odpadních vod, plastových nádrží, parshalových žlabů a bazénů. Zlepšíme podmínky pro rozšíření spolupráce s firmou ASIO spol. s r.o. ve výrobě vodohospodářských zařízení a u montážních prací při větších investičních zakázkách. Plánujeme rozšířit dodávky bazénů do Polska a nově zavést prodej v Dánsku. U bazénů se provádí průběžná inovace jednotlivých typů. Za perspektivní považujeme masnou výrobu, která využívá zvířata z vlastního chovu. V roce 2015 nás čeká celková revitalizace výroby, aby při zachování nebo i zlepšení kvality bylo dosaženo přiměřeného hospodářského výsledku. V plánu máme vybudování komfortní prodejny masa s doplňkovým prodejem některých potravin. V rámci této akce se bude realizovat i zateplení a nová fasáda na budově penzionu a úprava parkoviště. Jakmile bude známa konečná podoba dotačních pravidel na období u programů Modernizace zemědělských podniků a Inovací, připraví vedení společnosti dlouhodobý program rozvoje. Vedoucí divizí jsou zainteresováni na hospodářském výsledku celé společnosti a budou navrhovat další opatření pro zlepšení výsledku, ať cestou úspor nákladů, nebo zavedením nových výhodných aktivit. Naší účastí v nevládních organizacích musíme důrazně prosazovat stanoviska hájící zájmy vyplývající ze struktury našeho výrobního zaměření. Především se jedná o spravedlivé rozdělování dotací podle aktuálních klimatických podmínek. Stávající systém dle pravidel LFA (znevýhodněné podmínky) je pro oblast Jižní Moravy zcela nevýhodný. 19

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMACE O VÝZKUMU A VÝVOJI V hospodářském roce 2014 se společnost opět podílela na výzkumech organizovaných Technologickou agenturou České republiky (TAČR), kde v následujících projektech vykázala tyto náklady: Systém ochrany ovoce pro bezreziduální a ekologickou produkci v sadech celkové náklady 539 tis. Kč, částečně financováno dotacemi ve výši 160 tis. Kč. Projekt Plasma speciální ochranné nátěry (oleofobní povrchy) plastových konstrukcí celkové náklady 1,606 mil. Kč, částečně financováno dotacemi ve výši 550 tis. Kč. 20

21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 POŘIZOVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ A PODÍLŮ Společnost v roce 2014 nepořizovala žádné vlastní akcie. Společnost v roce 2014 odkoupila 100%-ní podíl ve společnosti TRINOM, spol. s r.o. za 126 tis. Kč (nominální hodnota podílu činí 100 tis. Kč). Cílem této transakce bylo vyčlenění fotovoltaických elektráren umístěných na střechách některých budov společnosti do samostatného právního subjektu tak, aby se efektivním způsobem vyhovělo požadavkům aktuálních předpisů týkajících se provozu fotovoltaických elektráren. Společnost v roce 2014 založila 100%-ně vlastněnou dceřinou společnost PATRIA BIO s.r.o. se základním kapitálem ve výši 200 tis. Kč. Cílem této transakce bylo vyčlenění ekologické produkce sadů do samostatného právního subjektu tak, jak požadovaly aktuální předpisy týkající se ekologického zemědělství. 21

22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 22

23 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OVLÁDACÍ VZTAHY Společnost je ovládající osobou v dceřiných společnostech TRINOM, spol. s r.o. a PATRIA BIO s.r.o., kde disponuje rozhodujícím vlivem na řízení těchto subjektů díky vlastnictví 100%-ního obchodního podílu. Obě tyto firmy jsou řízeny přímo ze sídla společnosti č.p. 716, Kobylí. Společnost je ovládanou osobou ve vztahu ke svému největšímu akcionáři, společnosti HEIM Trade SE, Brno. Blíže k této problematice viz samostatná Zpráva o vztazích, která je přílohou této výroční zprávy. 23

24 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 AKTIVITY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V oblasti životního prostředí společnost dodržuje základní zásady dané českými platnými předpisy. Výroba hroznů (stř.102) a vína (stř.420) pracují v systému integrované produkce hroznů a vína (EKOWIN). Středisko sady má od roku 2013 certifikaci příslušným orgánem k přechodu do systému kontrolovaného ekologického zemědělství pod značkou BIO-Produkt. Tento přechod byl plně dokončen na přelomu let 2014/2015, kdy ekologické zemědělství bylo vyčleněno do samostatné dceřiné společnosti PATRIA BIO s.r.o., jak už bylo zmíněno dříve. 24

25 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FINANČNÍ ANALÝZA Ukazatele v tis. Kč Základní kapitál Vlastní kapitál Počet pracovníků (přepočtený stav za rok) Výsledkové ukazatele Celkový obrat (tržby za zboží a prodej vl. výrobků a služeb) Tržby za zboží Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Provozní výsledek hospodaření Výnosové úroky Nákladové úroky Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění)

26 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rozvahové ukazatele Aktiva celkem Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) Cizí zdroje Rezervy Závazky (krátkodobé i dlouhodobé) Bankovní úvěry Poměrové ukazatele Přidaná hodnota/obrat (v %) 36,83 40,44 36,64 Přidaná hodnota/hospodářský výsledek 17,37 8,13 8,86 Pohledávky / obrat (v %) 16,97 15,45 17,24 Vlastní kapitál / cizí zdroje 4,21 5,08 4,31 Osobní náklady na 1 prac. v Kč a měsíc Přidaná hodnota na 1 pracovníka v Kč Přidaná hodnota na 1 Kč osobních nákladů 1,06 1,26 1,23 Hospodářský výsledek na 1 Kč os. nákladů 0,06 0,16 0,14 Ukazatele aktivity jsou na podprůměrné úrovni. Ukazatele ziskovosti jsou na průměrné úrovni. Ukazatele finanční stability jsou na výborné úrovni. Celkově lze konstatovat, že dle zpracované analýzy patří společnost k finančně zdravým podnikům a ukazatele nesignalizují žádné finanční potíže a hrozbu úpadku. 26

27 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrka společnosti za rok 2014 v rozsahu požadovaném platnými předpisy je přílohou této výroční zprávy. Společnost, jakožto ovládaná osoba, je povinna podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky společnosti HEIM Trade SE, jakožto ovládající osoby. 27

28 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHY Účetní závěrka společnosti za rok 2014 Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty Výkaz o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Zpráva auditora V Kobylí: Razítko a podpis statutárního orgánu: 28

29

30 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště č.p Kobylí Označen í a TEXT b Číslo řádk u c Skutečnost v účetním období běžném 1 minulém 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř.01-02) II. Výkony (ř.05 až 07) II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř.09+10) B. 1. B. 2. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř.13 až 16) C. 1. C. 2. C. 3. C. 4. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy douhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21) III. III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24) F. 1. F. 2. G. Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření...[ř (+/- 25) (- 28) - (- 29)]

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

ROZVAHA (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (v celých tisících Kč) Příloha č. 1 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA (v celých tisících Kč) 31.12.21 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky AGRO Záblatí a.s. IČ

Více

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PATRIA Kobylí, a.s. Augusty Šebestové 716 691 10 Kobylí IČ 25532359 www.patriakobyli.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PATRIA Kobylí, a.s. Augusty Šebestové 716 691 10 Kobylí IČ 25532359 www.patriakobyli.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Augusty Šebestové 716 691 10 Kobylí IČ 25532359 www.patriakobyli.cz OBSAH 1 úvodní strana 2-3 obsah 4 základní údaje o společnosti 5-6 majetková struktura a management společnosti 7-12

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o.

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosinec 212 Obchodní firma nebo jiný název jednotky MONTAKO- obchod s.r.o. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

02/10/ :28 DIČ: POD: 534 OBD: Minimální závazný výčet informací R O Z V A H A Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

02/10/ :28 DIČ: POD: 534 OBD: Minimální závazný výčet informací R O Z V A H A Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 02/10/2007 07:28 DIČ: POD: 534 OBD: 200612 Minimální závazný výčet informací R O Z V A H A Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky podle vyhlášky č. 500/2002 Sb v plném rozsahu k 31/12/2006 BD Tylova

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 216 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924,669 02 Znojmo IČ 46902180, CZ46902180 Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Za účetní období od 1. 1. 2013 do 31.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více