VÝROČNÍ ZPRÁVA PATRIA Kobylí, a.s. č.p Kobylí, IČ ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. PATRIA Kobylí, a.s. č.p. 716 691 10 Kobylí, IČ 25532359, www.patriakobyli.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 č.p Kobylí, IČ ,

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1 úvodní strana 2 obsah 3 základní údaje o společnosti 4-5 majetková struktura a management společnosti 6-16 ekonomické ukazatele a jejich vývoj 17 skutečnosti po konci rozvahového dne informace o budoucím vývoji 20 informace o výzkumu a vývoji 21 pořizování vlastních akcií a podílů 22 organizační složka v zahraničí 23 ovládací vztahy 24 aktivity v oblasti životního prostředí finanční analýza 27 účetní závěrka 28 a dál přílohy 2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní jméno Sídlo č.p. 716 PSČ Kobylí IČ DI Č Práv ní forma CZ Akciov á společnost Zápis společnosti v OR 23. června 1998, obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, v ložka 2658 Předmět podnikání zemědělství včetně prodeje zem. produktů, hostinská činnost, řeznictví a uzenářství, silniční motorová doprava, atd. Účetní záv ěrka sestav ena k

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAJETKOVÁ STRUKTURA A MANAGEMENT SPOLEČNOSTI Statutární orgán společnosti: Funkce Jméno Bydliště Předseda představenstva Ing. Ivo Dubš Brno, Martina Kříže 10 místopředseda představenstva člen představenstva Ing. Josef Čačík Kobylí 448 MUDr. Anna Hozová Brno, Rozárka 685/36 člen představenstva Miloš Lanžhotský Kobylí 714 člen představenstva Ing. Roman Borovička Kobylí 712 Předseda dozorčí rady Ing. Karel Máca Brno, Slavíčkova 12 člen dozorčí rady Libuše Štiková Kobylí 796 člen dozorčí rady Miroslav Tlach Kobylí 485 Prokurista Ing. Vavřinec Charvát Brumovice 108 Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně. Prokurista se podepisuje za společnost tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. 4

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Osoby nebo společnosti podílející se na základním kapitálu společnosti: Společnost/Jméno Právní forma Podíl v tis. Kč Podíl v % HEIM Trade, SE, Brno právnická osoba , akcionářů fyzické osoby ,09 Základní kapitál společnosti je Kč. Podniky, v nichž má společnost podstatný nebo rozhodující vliv, vč. účetních jednotek, kde je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením: Společnost Právní forma Podíl v tis. Kč Podíl v % PATRIA BIO s.r.o. právnická osoba TRINOM, spol. s r.o. právnická osoba

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 EKONOMICKÉ UKAZATELE A JEJICH VÝVOJ Vývoj rozhodujících ekonomických ukazatelů za účetní období roku v tisících Kč: Ukazatel Výnosy celkem Náklady celkem Aktiva Přidaná hodnota Vlastní kapitál Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba Obchodní pohledávky Obchodní závazky Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Komentář k vývoji rozhodujících ekonomických ukazatelů: Dosažené výsledky hospodaření PATRIA Kobylí, a.s. do značné míry ovlivňují klimatické podmínky, vývoj tržních cen zemědělských komodit, úspěšnost v prodeji vína a výrobků z plastů a v neposlední řadě získávání podpor a dotací podle pravidel ministerstva zemědělství. Klimatické podmínky na jihu Moravy jsou v posledních letech velmi nepříznivé jak pro zemědělské plodiny pěstované na orné půdě, tak pro ovoce i vinnou révu. Nejvíce se na tom podílí srážky a teploty. I když byl roční úhrn srážek v roce ,1 mm, tak jsme zaznamenali velmi teplou a suchou zimu. Do konce března byly srážky pouze 10 mm, za duben 25 mm a do konce června, což je rozhodující období pro zemědělské plodiny, napršelo pouze 150 mm. Zvrat přišel v III. dekádě července, ale hlavně v srpnu, kdy napršelo 170 mm a v září napršelo dalších 100 mm. Vývoj srážek ovlivnil hektarové výnosy obilovin, a zdravotní stav a kvalitu hroznů. Nepříznivý vývoj teplot při kvetení meruněk (19.3.), kdy se teploty pohybovaly při silném větru kolem 0, způsobily nízkou úroveň sklizně. Takový vývoj srážek a teplot klimatologové popisují pro okresy Znojmo, Břeclav, Hodonín a část okresu Brno - venkov jako zemědělské sucho, které má již trendový vývoj a prognózují, že se situace bude nadále opakovat i v příštích letech. Jedná se o důsledek klimatických změn na Zemi. Dosahované výnosy uvedených okresů se v rámci ČR umísťují na samém konci, pod průměrem ČR. Vývoj cen zemědělských komodit v meziročním srovnání také nebyl pro nás příznivý. Pro ostatní část ČR, mimo okresy z jihu Moravy, byl rok 2014 rokem rekordně úrodným. Nabídka obilovin, slunečnice a kukuřice byla vysoká, a proto došlo k poklesu cen rostlinných komodit o 10-13%, mléka o 9 % a vepřového masa také o 9 %. Co se týká úspěšnosti v prodeji vína, můžeme s potěšením konstatovat, že od roku 2013 dochází ke zlepšení situace jak v množství prodaného vína, tak ke zvyšování realizační ceny. V roce 2014 došlo meziročně ke zvýšení množství prodaného vína o 7 %, průměrné ceny stouply o 5,2 % a zisk o 45 %. Obdobná situace byla v prodeji plastových výrobků, kde nárůst tržeb byl po úspěšném roce 2013 dále meziročně navýšen o 3,5 % a zisk o 27 %. Na hospodářském výsledku za plastové konstrukce se příznivě projevil i kurz vůči Kč. 7

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rok 2014 byl posledním rokem rozpočtového období EU, kdy byla naposledy proplácená nároková platba na plochu SAPS se sazbou 5 900,- Kč/ha zemědělské půdy. V provozních dotacích včetně účasti na výzkumných projektech a školení zaměstnanců jsme získali ,-- Kč + vratka 40 % spotřební daně za zelenou naftu, která byla obnovena od Dále jsme získali investiční dotaci na obnovu vinic ve výši ,-- Kč. V roce 2015 bude požádáno o investiční dotace na akce, které byly realizovány ve 20. kole PRV v roce 2014 a sice na opravu produkční stáje na dojnice a na opěrné konstrukce ve vinicích. Nebyli jsme úspěšní pouze u dotace v rámci 19. kola PRV na modernizaci ovocnářského střediska a masné výroby, kde jsme nesplnili podmínky pro velikost středního podniku, čímž jsme přišli o investiční dotaci ve výši ,- Kč. Hospodaření společnosti v roce 2014 skončilo před zdaněním ziskem ve výši ,- Kč. Daň z příjmů právnických osob byla vyčíslena na ,- Kč. Zisk po zdanění tedy činí ,- Kč. Tento hospodářský výsledek při neúrodném roce u ovoce a průměrném roce u vinic a plodin na orné půdě považujeme za uspokojivý. K výraznému zlepšení došlo u skotu, především u produkce mléka. Nejlepší divizí byly vyhodnoceny již třetím rokem plastové konstrukce. V roce 2014 byly realizovány investice za ,-Kč. Největší akcí byla modernizace kravína, III. etapa opravy sklepa včetně výměny kvasných nádrží, výsadba vinice 9,5 ha včetně oplocení, nákup pozemků o výměře 53,99 ha za ,-- Kč, viniční traktor, stroje do masné výroby, oprava chladírny ovoce, dopravní prostředky a další. V roce 2014 jsme hospodařili na 1 137,01 ha zemědělské půdy, z toho bylo 712,53 orné půdy, 146,70 ha vinic, 245,93 ha sadů a 31,85 ha bylo zatravněno. K jsme měli 159 zaměstnanců, průměrný věk byl 44,5 roku, 11 zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, 38 středoškolské a 107 osob je vyučeno. Z Kobylí zde pracuje 114 občanů a 45 dojíždí z okolí. Průměrná hrubá mzda byla ,- Kč. V průběhu roku 2014 došlo v české legislativě k výrazným změnám. Do účinnosti vstoupila novela Občanského zákoníku č. 89/2012 a zákon č. 90/2012 o obchodních korporacích. Na valné hromadě byly přijaty stanovy, které se těmto novelám přizpůsobily a postupně jsou nově uzavírány pachtovní smlouvy na pozemky. Došlo ke změně složení členů představenstva i dozorčí rady. Další změnu přinesla novela energetického zákona, podle které bylo nutné řešit otázku zaknihování akcií u těch společností, které provozují solární elektrárny. Naše společnost vlastnila 8

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 a provozovala 3 fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 kw na provozních budovách a musela by splnit podmínku změny akcií na jméno na akcie zaknihované, což by přineslo náklady cca ,-- Kč a velkou administrativní zátěž. Představenstvo společnosti rozhodlo převést FVE do s.r.o. TRINOM ve 100 % vlastnictví PATRIA Kobylí, a.s., díky tomu nebylo potřeba zaknihovávat akcie a podmínky zákona tím byly splněny schválila vláda ČR program rozvoje venkova na období , kde jsou stanoveny podmínky na podpory a dotace na následující rozpočtové období. U ekologického zemědělství došlo v podmínkách dotací k zásadní změně. Subjekt, který se zaváže pro ekologický způsob hospodaření dle zákona 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství musí tuto činnost provozovat na celé výměře zemědělské půdy. Vzhledem k tomu, že vinice obhospodařujeme v režimu integrované produkce a rostlinnou výrobu konvenčním způsobem, museli jsme tuto část ovocných sadů, kde hodláme pokračovat v režimu ekologického zemědělství opět převést do PATRIA BIO s.r.o. ve 100 % vlastnictví Tuto záležitost projednala s schválila mimořádná valná hromada Komentář k výsledkům jednotlivých divizí Divize zemědělské výroby: Do zemědělské výroby máme zařazenu rostlinnou a živočišnou výrobu, výrobu krmiv a prodejnu hospodářských potřeb. Hlavním úkolem bylo dořešit stabilizaci chovu skotu zaměřenou na produkci mléka včetně ozdravného procesu základního stáda dojnic a modernizaci produkční stáje. Opravy stáje a dojírny byly řešeny v rámci 20. kola PRV a v roce 2015 bude požádáno o proplacení schválené dotace. Stavební práce se prováděly za provozu, což ztížilo zoo-veterinární činnost. Můžeme konstatovat, že vytyčeného cíle bylo dosaženo. V závěru roku 2014 dosahuje denní dojivost nad l a kvalita mléka je velmi dobrá. Je předpoklad, že v roce 2015 bude průměrná denní dodávka mléka nad l. Dalším úkolem bylo dosáhnout průměrné výnosy obilovin alespoň 5,5 6 tun/ha a 8,5 tuny/ha u zrnové kukuřice. Tyty výnosy nebyly dosaženy vlivem nedostatku vláhy. Pro potřeby živočišné výroby bylo vyrobeno dostatek krmiv i steliv. Na zisku společnosti před zdaněním se divize zemědělské výroby podílela částkou ,- Kč, nejvýraznější zlepšení nastalo u chovu skotu a po dlouhé době se výroba mléka dostala do zisku ,- Kč za rok. V chovu prasat došlo k poklesu ceny za maso, proto došlo ke snížení zástavu ve výkrmu, preferovaly se potřeby pro vlastní masnou výrobu a maloprodej, kde se dosahovalo lepších realizačních cen. 9

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Výroba krmných směsí pracuje pro potřeby naší živočišné výroby a prodejny. V celé divizi pracuje 24 zaměstnanců. Rostlinná výroba hektarové výnosy t/ha pšenice ozimá 2,6 5,7 4,96 - ječmen ozimý 1,8 4,6 5,42 - ječmen jarní 2,7 2,74 5,01 - kukuřice zrnová 9,2 8,29 8,13 - slunečnice 3,0 3,0 2,5 realizační ceny Kč/t - ječmen pšenice krmná pšenice potravinářská kukuřice Živočišná výroba - skot - počet dojnic ks průměrná dojivost l za laktaci průměrná cena mléka Kč/l 7,30 8,27 9,20 - prodej mléka v litrech za rok prodej mléka v Kč za rok Prodej hovězího masa v roce 2014 byl kg za ,- Kč při průměrné ceně 40,70 Kč za kg, u masných plemen dosáhla průměrná cena za 1 kg 50,50 Kč. V masné výrobě jsme zpracovali více jak polovinu produkce a sice kg. Vepřového masa bylo vyprodukováno kg, za Kč, v průměrné ceně 35,24 Kč. V naší masné výrobě bylo zpracováno kg vepřového masa v ceně 36,06 Kč ž.h. 10

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Divize sady: Agrotechnika v sadech probíhá v souladu s pravidly ekologického zemědělství. Pracuje zde 16 pracovníků. Charakter roku 2014 se v sadech začal utvářet již v závěru roku předešlého kdy byl celý podzim suchý s výrazným vláhovým deficitem. Suchá a velmi teplá zima způsobila brzký start vegetace a také rychlý nástup živočišných škůdců. Kolísání teplot s poklesem k bodu mrazu v době kvetení ovocných stromů se nepříznivě projevilo na odkvetení a přežití malých plůdků. Pro lepší opylení květů jsme nechali přistavit do sadů 4 vozy se včelami. Ani toto opatření nepomohlo k udržení dobré úrody. Během suchého počasí v první polovině roku byly příznivé podmínky pro šíření houbových chorob a hlavně k přemnožení živočišných škůdců -škvorů a mravenců. Úroda ovoce a tržba byla v roce 2014 velmi nízká: Ovocný druh Výměra v ha výnos v t Tržby v Kč bez DPH Meruňky 178,39 158, ,- Višně 20,50 48, ,- Broskvoně 17,34 7, ,- Slivoně 2,16 2, ,- Hrušně 12,07 0, ,- Tržby za ovoce celkem: ,- Kč. Částečně můžeme být v roce 2014 spokojeni pouze s višněmi. I při nižším výnosu 2,23 t/ha, jsme je sklízeli mechanizovaně a prodali jako Bio ovoce do zahraničí na šťávy za cenu 17,73 Kč/kg. Cena v ČR byla pouze do 8 Kč/kg. U višní je potenciál uplatnění Bio produkce za vyšší cenu a v závěru roku byl pořízen druhý starší setřásač. Při nasazení dvou strojů se sklizeň urychlí a zefektivní. Z důvodů nízkých tržeb za ovoce bylo nutné hospodaření v sadech provádět v úsporném režimu a šetřit veškeré náklady. Přesto se podařilo dokončit rozpracované investice na rekonstrukci chladírny a úpravu prostor pro půlení, třídění a expedici ovoce. Ani po započtení dotace EZ a SAPS sady nepokryly svoje náklady a skončily se ztrátou ,- Kč. 11

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V roce 2014 nám končí pětileté období pro dotaci EZ a bylo představenstvem rozhodnuto výrazně snížit výměru sadů o přestárlé plochy meruněk a broskví na celkové ploše 43,73 ha, z toho 33,81 ha meruněk a 9,93 ha broskvoní. Divize vinohradnictví a vinařství: Ve vinicích pracuje 27 pracovníků, při výrobě a prodeji vína 23 pracovníků. Do začátku srpna byla situace ve vinicích velmi dobrá. Násada hroznů a zdravotní stav předpokládal sklizeň na úrovni 800 tun. Vydatné srážky a chladnější počasí, které pokračovalo i v září podpořily šíření plísní a hnilob hroznů. Sklizeň bylo potřeba urychlit, aby nedocházelo ke ztrátám. Na jaře byla v trati Čtvrtě za Dvorcama na ploše 9,5 ha vysazena nová vinice včetně oplocení. Ve sklepě byla realizována poslední etapa rekonstrukce spočívající v opravě podlah, elektrické a vodovodní instalace, kanalizace a výměny kvasných tanků za nerezové nádrže. Náklady na tuto akci byly ,- Kč. V obchodní činnosti došlo ke zlepšení. Zvýšil se obrat, průměrná realizační cena za litr vína i zisk. Pokračuje se v intenzivní propagaci značky Víno z Kobylí. Kvalita vín z ročníků 2012 a 2013 je vynikající. V nejvyšší soutěži vín v ČR jsme za rok 2014 uspěli se šesti červenými víny v Salonu vín ve Valticích. Obzvláště v oblasti červených vín se stává velmi prestižním výrobcem. Ukazatele Výměra plodných vinic ha 133,66 132,6 122,68 Výměra mladých vinic ha 9,99 9,45 24,02 Výměra vinic celkem ha 143,65 142,05 146,7 Sklizeno: modrých hroznů tuny 457,9 485,9 375,2 bílých hroznů tuny 372,2 341,8 257,0 celkem tuny 830,1 827,7 632,2 12

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Výroba vína (včetně nakoupených hroznů, litry) bílé víno červené víno celkem Prodej vína a tržby Prodej vína celkem litry Tržby za víno mil. Kč 56,5 43,3 48,8 Průměrná cena 1 litru vína 65,62 58,40 61,45 Pozn.: V roce 2012 jsou uvedeny tržby a průměrná cena za vína před započtením obchodních bonusů. V roce 2013 a 2014 jsou údaje po odpočtu bonusů. Vinice v roce 2014 vykázaly ztrátu ve výši: ,- Kč Výroba vína dosáhla zisku ve výši: ,- Kč Divize vinohradnictví a vinařství jako celek dosáhla v roce 2014 ztrátu ve výši: ,- Kč Divize plastových konstrukcí: Počátek roku 2014 ve výrobě plastových konstrukcí začal rozpačitě. Hlavní naší činností byla výroba čistíren odpadních vod a bazénů. Bylo zajištěno poměrně málo zakázek na zimní období, proto se výroba orientovala na výrobky, které lze vyrábět v určitém množství na sklad. Po výrazném posílení kurzu vůči Kč v důsledku nastavení nové měnové politiky ČNB začali naši dodavatelé zdražovat materiály a to nejen z plastů, v rozmezí 4 6 %. Zvýšení cen materiálu se promítlo do spotřeby navýšením o 5 mil. Kč. Při závěrečném účtování se nám ale nakonec kurz promítl do hospodářského výsledku pozitivně, protože významnou část produkce vyvážíme do eurozóny. Jak v případě našich tradičních odběratelů, tak i u konečných zákazníků. Zajímavou zakázku jsme získali od AQUA IMPEX v podobě 16 ks čistíren EKOL 30 určenou do Řecka. V druhém pololetí jsme získali více zakázek od našeho 13

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 největšího odběratele ASIO spol. s r.o. V divizi plastových konstrukcí pracuje 39 pracovníků a během plné sezóny se přijímají brigádníci Fakturace celkem: Kč (vč. DPH) , , ,- Z toho: ASIO spol. s r.o , , ,- Export bazény a zastřešení , , ,-- Výroba a prodej v ks: ČOV Parshalův žlab Bazény celkem Zastřešení celkem Divize plastů odvedla v roce 2014 velmi dobrou práci. Třetím rokem je to naše nejúspěšnější divize. Bylo zde dosaženo zisku ,- Kč. Středisko 610 masná výroba, ubytování, pronájmy: Do činnosti tohoto střediska patří provozování penzionu a turistické ubytovny, pronájem sálu, salonku a sklepa včetně gastronomických služeb a ochutnávky vín, provoz recepce s vinotékou, závodní stravování a masná výroba s prodejnou masa a potravin. Formou služeb pro jiná střediska se zabezpečují úklidové práce Dosažené tržby celkem: Kč , ,- Z toho: prodejna masa a potravin , ,- kuchyně , ,- ubytování a vinotéka , ,- 14

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 I když je dosahováno vyšších tržeb, k dosažení zisku to stále nestačí. V roce 2014 byly upraveny prostory masné výroby a pořízeny další stroje, které umožní zvýšení produktivity výroby a rozšíření sortimentu. V naší společnosti se v roce 2014 nevyskytla žádná mimořádná událost, žádný těžký pracovní úraz, požár ani ekologická havárie. 15

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vývoj hospodářských výsledků jednotlivých středisek za účetní období roku v tisících Kč (před zdaněním): Středisko rostlinná výroba živočišná výroba / skot živ očišná v ýroba / prasata výroba krmných směsí Celkem zemědělská divize vinice výroba vína Celkem vinice+víno sady stavební údržba masná výroba, ubytování, pronájmy plastové konstrukce správa a řízení CELKEM

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKUTEČNOSTI PO KONCI ROZVAHOVÉHO DNE Po datu rozvahového dne a po dni zpracování účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by negativně ovlivnily sestavenou účetní závěrku společnosti 17

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMACE O BUDOUCÍM VÝVOJI Představenstvo a vedení společnosti si stanovuje na rok 2015 cíl dosáhnout lepšího hospodářského výsledku než v roce 2014, který byl z hlediska klimatických podmínek na jižní Moravě a tím i výnosů hlavních komodit velmi nepříznivý. S účinností od došlo k výrazným personálním změnám na pozicích ředitele, hlavního ekonoma, vedoucího divize plastových konstrukcí, vedoucího střediska vinohradnictví a vedoucího střediska ubytování, stravovaní a masné výroby. Změnou zákonů a dotačních pravidel bylo nutné převést provoz 3 fotovoltaických elektráren o výkonu 30 kw umístěných na střechách provozních budov do společnosti TRINOM spol. s r.o. a část ovocných sadů, u kterých budeme pokračovat v ekologickém způsobu hospodaření do společnosti PATRIA BIO s.r.o. Obě tyto společnosti jsou ve 100 % vlastnictví Vzhledem k těmto významným změnám bude nutné věnovat velkou pozornost konsolidaci provozů a udržení stávajících významných odběratelů i dodavatelů, aby nedošlo k poklesu výkonnosti jednotlivých činností. Od roku 2015 budou v rámci nového rozpočtového období v Evropské unii platit zcela nová dotační pravidla, týkající se dřívější podpory přímých plateb na plochu (SAPS) i programu ROZVOJE VENKOVA, který zahrnuje část investiční, agroenvironmentální opatření, problematiku ekologického zemědělství, poradenství, podporu inovací atd. Bude nutné se velmi pečlivě připravit na podání jednotné žádosti na provozní dotace, kde termín končí , na vyřízení žádostí o restrukturalizaci vinic a na vyhlášení prvního kola Modernizace zemědělských podniků, kde plánujeme akci opravy stáje pro jalovice a prvotelky a výstavbu opěrné konstrukce ve vinicích. Bude nutné správně zareagovat na záměr vlády ČR podporovat živočišnou výrobu, ovocnářství, vinohradnictví, výrobu regionálních potravin a modernizaci zemědělských podniků. Nad rámec standardních činností na orné půdě, v sadech a vinicích bylo vedením společnosti rozhodnuto snížit výměru sadů o 43,74 ha přestárlých sadů, z toho 33,81 ha meruněk a 9,93 ha broskví. Likvidaci sadů je potřeba provést v termínu do , aby bylo možné tuto plochu převést do orné půdy již pro letošní rok. Výnosy obilovin plánujeme ve výši 5,5 6 t/ha a u kukuřic na zrno 8,5 t/ha. Bude potřeba se zaměřit na zlepšení půdního profilu na souvratích a v nejníže položených částech honů, které jsou vlivem nadměrně utužené půdy podmáčené. Bude nutné prověřovat veškeré možnosti údržby melioračních zařízení a vodních toků, které jsou ve vlastnictví státu, nejsou funkční a po intenzivnějších srážkách nezabezpečí odtok přebytečných srážkových vod. Dalším důležitým úkolem je vyrobit dostatečné množství krmiv a steliv pro živočišnou výrobu. Po zvládnutí zdravotního stavu u dojnic plánujeme dosáhnout průměrné denní produkce nad l. Pro zlepšení podmínek 18

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 jalovic a prvotelek jsme zařadili do investičních akcí opravu stáje. Pro zlepšení manipulace s objemnými materiály plánujeme pořízení nové techniky. Ve vinících budeme ještě v roce 2015 pokračovat v systému integrované produkce a další změny budou pro nás platné od roku Ve vinohradnictví plánujeme pokračovat v obnově a restrukturalizaci vinic výsadbou nové vinice na ploše 10,1 ha včetně oplocení. Pro splnění dotačních pravidel je nutné dokončit práce s výsadbou do Hlavním cílem ve vinicích je vyrobit v roce 2015 alespoň 800 t kvalitních hroznů, aby se doplnily zásoby a sortimentní skladba vína. Ve výrobě vína budeme pokračovat v udržení kvality našich vín a upevňovat pozici značky Víno z Kobylí na českém trhu. Plánujeme zvýšení obratu i hospodářského výsledku. Za příznivých podmínek je produkční potenciál sadů, i po snížení výměry, někde v rozmezí tun meruněk (včetně PATRIA BIO). U višní se musíme zaměřit na doplnění porostů o uhynulé stromy, protože bio-višně jsou výhodným exportním artiklem. Divize plastových konstrukcí bude spolupracovat s našimi tradičními odběrateli na dodávkách čistíren odpadních vod, plastových nádrží, parshalových žlabů a bazénů. Zlepšíme podmínky pro rozšíření spolupráce s firmou ASIO spol. s r.o. ve výrobě vodohospodářských zařízení a u montážních prací při větších investičních zakázkách. Plánujeme rozšířit dodávky bazénů do Polska a nově zavést prodej v Dánsku. U bazénů se provádí průběžná inovace jednotlivých typů. Za perspektivní považujeme masnou výrobu, která využívá zvířata z vlastního chovu. V roce 2015 nás čeká celková revitalizace výroby, aby při zachování nebo i zlepšení kvality bylo dosaženo přiměřeného hospodářského výsledku. V plánu máme vybudování komfortní prodejny masa s doplňkovým prodejem některých potravin. V rámci této akce se bude realizovat i zateplení a nová fasáda na budově penzionu a úprava parkoviště. Jakmile bude známa konečná podoba dotačních pravidel na období u programů Modernizace zemědělských podniků a Inovací, připraví vedení společnosti dlouhodobý program rozvoje. Vedoucí divizí jsou zainteresováni na hospodářském výsledku celé společnosti a budou navrhovat další opatření pro zlepšení výsledku, ať cestou úspor nákladů, nebo zavedením nových výhodných aktivit. Naší účastí v nevládních organizacích musíme důrazně prosazovat stanoviska hájící zájmy vyplývající ze struktury našeho výrobního zaměření. Především se jedná o spravedlivé rozdělování dotací podle aktuálních klimatických podmínek. Stávající systém dle pravidel LFA (znevýhodněné podmínky) je pro oblast Jižní Moravy zcela nevýhodný. 19

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMACE O VÝZKUMU A VÝVOJI V hospodářském roce 2014 se společnost opět podílela na výzkumech organizovaných Technologickou agenturou České republiky (TAČR), kde v následujících projektech vykázala tyto náklady: Systém ochrany ovoce pro bezreziduální a ekologickou produkci v sadech celkové náklady 539 tis. Kč, částečně financováno dotacemi ve výši 160 tis. Kč. Projekt Plasma speciální ochranné nátěry (oleofobní povrchy) plastových konstrukcí celkové náklady 1,606 mil. Kč, částečně financováno dotacemi ve výši 550 tis. Kč. 20

21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 POŘIZOVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ A PODÍLŮ Společnost v roce 2014 nepořizovala žádné vlastní akcie. Společnost v roce 2014 odkoupila 100%-ní podíl ve společnosti TRINOM, spol. s r.o. za 126 tis. Kč (nominální hodnota podílu činí 100 tis. Kč). Cílem této transakce bylo vyčlenění fotovoltaických elektráren umístěných na střechách některých budov společnosti do samostatného právního subjektu tak, aby se efektivním způsobem vyhovělo požadavkům aktuálních předpisů týkajících se provozu fotovoltaických elektráren. Společnost v roce 2014 založila 100%-ně vlastněnou dceřinou společnost PATRIA BIO s.r.o. se základním kapitálem ve výši 200 tis. Kč. Cílem této transakce bylo vyčlenění ekologické produkce sadů do samostatného právního subjektu tak, jak požadovaly aktuální předpisy týkající se ekologického zemědělství. 21

22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 22

23 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OVLÁDACÍ VZTAHY Společnost je ovládající osobou v dceřiných společnostech TRINOM, spol. s r.o. a PATRIA BIO s.r.o., kde disponuje rozhodujícím vlivem na řízení těchto subjektů díky vlastnictví 100%-ního obchodního podílu. Obě tyto firmy jsou řízeny přímo ze sídla společnosti č.p. 716, Kobylí. Společnost je ovládanou osobou ve vztahu ke svému největšímu akcionáři, společnosti HEIM Trade SE, Brno. Blíže k této problematice viz samostatná Zpráva o vztazích, která je přílohou této výroční zprávy. 23

24 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 AKTIVITY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V oblasti životního prostředí společnost dodržuje základní zásady dané českými platnými předpisy. Výroba hroznů (stř.102) a vína (stř.420) pracují v systému integrované produkce hroznů a vína (EKOWIN). Středisko sady má od roku 2013 certifikaci příslušným orgánem k přechodu do systému kontrolovaného ekologického zemědělství pod značkou BIO-Produkt. Tento přechod byl plně dokončen na přelomu let 2014/2015, kdy ekologické zemědělství bylo vyčleněno do samostatné dceřiné společnosti PATRIA BIO s.r.o., jak už bylo zmíněno dříve. 24

25 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FINANČNÍ ANALÝZA Ukazatele v tis. Kč Základní kapitál Vlastní kapitál Počet pracovníků (přepočtený stav za rok) Výsledkové ukazatele Celkový obrat (tržby za zboží a prodej vl. výrobků a služeb) Tržby za zboží Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Provozní výsledek hospodaření Výnosové úroky Nákladové úroky Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění)

26 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rozvahové ukazatele Aktiva celkem Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) Cizí zdroje Rezervy Závazky (krátkodobé i dlouhodobé) Bankovní úvěry Poměrové ukazatele Přidaná hodnota/obrat (v %) 36,83 40,44 36,64 Přidaná hodnota/hospodářský výsledek 17,37 8,13 8,86 Pohledávky / obrat (v %) 16,97 15,45 17,24 Vlastní kapitál / cizí zdroje 4,21 5,08 4,31 Osobní náklady na 1 prac. v Kč a měsíc Přidaná hodnota na 1 pracovníka v Kč Přidaná hodnota na 1 Kč osobních nákladů 1,06 1,26 1,23 Hospodářský výsledek na 1 Kč os. nákladů 0,06 0,16 0,14 Ukazatele aktivity jsou na podprůměrné úrovni. Ukazatele ziskovosti jsou na průměrné úrovni. Ukazatele finanční stability jsou na výborné úrovni. Celkově lze konstatovat, že dle zpracované analýzy patří společnost k finančně zdravým podnikům a ukazatele nesignalizují žádné finanční potíže a hrozbu úpadku. 26

27 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrka společnosti za rok 2014 v rozsahu požadovaném platnými předpisy je přílohou této výroční zprávy. Společnost, jakožto ovládaná osoba, je povinna podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky společnosti HEIM Trade SE, jakožto ovládající osoby. 27

28 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHY Účetní závěrka společnosti za rok 2014 Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty Výkaz o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Zpráva auditora V Kobylí: Razítko a podpis statutárního orgánu: 28

29

30 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště č.p Kobylí Označen í a TEXT b Číslo řádk u c Skutečnost v účetním období běžném 1 minulém 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř.01-02) II. Výkony (ř.05 až 07) II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř.09+10) B. 1. B. 2. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř.13 až 16) C. 1. C. 2. C. 3. C. 4. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy douhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21) III. III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24) F. 1. F. 2. G. Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření...[ř (+/- 25) (- 28) - (- 29)]

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1.1 Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více