VÝROČNÍ ZPRÁVA PATRIA Kobylí, a.s. č.p Kobylí, IČ ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. PATRIA Kobylí, a.s. č.p. 716 691 10 Kobylí, IČ 25532359, www.patriakobyli.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 č.p Kobylí, IČ ,

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1 úvodní strana 2 obsah 3 základní údaje o společnosti 4-5 majetková struktura a management společnosti 6-16 ekonomické ukazatele a jejich vývoj 17 skutečnosti po konci rozvahového dne informace o budoucím vývoji 20 informace o výzkumu a vývoji 21 pořizování vlastních akcií a podílů 22 organizační složka v zahraničí 23 ovládací vztahy 24 aktivity v oblasti životního prostředí finanční analýza 27 účetní závěrka 28 a dál přílohy 2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní jméno Sídlo č.p. 716 PSČ Kobylí IČ DI Č Práv ní forma CZ Akciov á společnost Zápis společnosti v OR 23. června 1998, obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, v ložka 2658 Předmět podnikání zemědělství včetně prodeje zem. produktů, hostinská činnost, řeznictví a uzenářství, silniční motorová doprava, atd. Účetní záv ěrka sestav ena k

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAJETKOVÁ STRUKTURA A MANAGEMENT SPOLEČNOSTI Statutární orgán společnosti: Funkce Jméno Bydliště Předseda představenstva Ing. Ivo Dubš Brno, Martina Kříže 10 místopředseda představenstva člen představenstva Ing. Josef Čačík Kobylí 448 MUDr. Anna Hozová Brno, Rozárka 685/36 člen představenstva Miloš Lanžhotský Kobylí 714 člen představenstva Ing. Roman Borovička Kobylí 712 Předseda dozorčí rady Ing. Karel Máca Brno, Slavíčkova 12 člen dozorčí rady Libuše Štiková Kobylí 796 člen dozorčí rady Miroslav Tlach Kobylí 485 Prokurista Ing. Vavřinec Charvát Brumovice 108 Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně. Prokurista se podepisuje za společnost tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. 4

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Osoby nebo společnosti podílející se na základním kapitálu společnosti: Společnost/Jméno Právní forma Podíl v tis. Kč Podíl v % HEIM Trade, SE, Brno právnická osoba , akcionářů fyzické osoby ,09 Základní kapitál společnosti je Kč. Podniky, v nichž má společnost podstatný nebo rozhodující vliv, vč. účetních jednotek, kde je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením: Společnost Právní forma Podíl v tis. Kč Podíl v % PATRIA BIO s.r.o. právnická osoba TRINOM, spol. s r.o. právnická osoba

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 EKONOMICKÉ UKAZATELE A JEJICH VÝVOJ Vývoj rozhodujících ekonomických ukazatelů za účetní období roku v tisících Kč: Ukazatel Výnosy celkem Náklady celkem Aktiva Přidaná hodnota Vlastní kapitál Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba Obchodní pohledávky Obchodní závazky Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Komentář k vývoji rozhodujících ekonomických ukazatelů: Dosažené výsledky hospodaření PATRIA Kobylí, a.s. do značné míry ovlivňují klimatické podmínky, vývoj tržních cen zemědělských komodit, úspěšnost v prodeji vína a výrobků z plastů a v neposlední řadě získávání podpor a dotací podle pravidel ministerstva zemědělství. Klimatické podmínky na jihu Moravy jsou v posledních letech velmi nepříznivé jak pro zemědělské plodiny pěstované na orné půdě, tak pro ovoce i vinnou révu. Nejvíce se na tom podílí srážky a teploty. I když byl roční úhrn srážek v roce ,1 mm, tak jsme zaznamenali velmi teplou a suchou zimu. Do konce března byly srážky pouze 10 mm, za duben 25 mm a do konce června, což je rozhodující období pro zemědělské plodiny, napršelo pouze 150 mm. Zvrat přišel v III. dekádě července, ale hlavně v srpnu, kdy napršelo 170 mm a v září napršelo dalších 100 mm. Vývoj srážek ovlivnil hektarové výnosy obilovin, a zdravotní stav a kvalitu hroznů. Nepříznivý vývoj teplot při kvetení meruněk (19.3.), kdy se teploty pohybovaly při silném větru kolem 0, způsobily nízkou úroveň sklizně. Takový vývoj srážek a teplot klimatologové popisují pro okresy Znojmo, Břeclav, Hodonín a část okresu Brno - venkov jako zemědělské sucho, které má již trendový vývoj a prognózují, že se situace bude nadále opakovat i v příštích letech. Jedná se o důsledek klimatických změn na Zemi. Dosahované výnosy uvedených okresů se v rámci ČR umísťují na samém konci, pod průměrem ČR. Vývoj cen zemědělských komodit v meziročním srovnání také nebyl pro nás příznivý. Pro ostatní část ČR, mimo okresy z jihu Moravy, byl rok 2014 rokem rekordně úrodným. Nabídka obilovin, slunečnice a kukuřice byla vysoká, a proto došlo k poklesu cen rostlinných komodit o 10-13%, mléka o 9 % a vepřového masa také o 9 %. Co se týká úspěšnosti v prodeji vína, můžeme s potěšením konstatovat, že od roku 2013 dochází ke zlepšení situace jak v množství prodaného vína, tak ke zvyšování realizační ceny. V roce 2014 došlo meziročně ke zvýšení množství prodaného vína o 7 %, průměrné ceny stouply o 5,2 % a zisk o 45 %. Obdobná situace byla v prodeji plastových výrobků, kde nárůst tržeb byl po úspěšném roce 2013 dále meziročně navýšen o 3,5 % a zisk o 27 %. Na hospodářském výsledku za plastové konstrukce se příznivě projevil i kurz vůči Kč. 7

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rok 2014 byl posledním rokem rozpočtového období EU, kdy byla naposledy proplácená nároková platba na plochu SAPS se sazbou 5 900,- Kč/ha zemědělské půdy. V provozních dotacích včetně účasti na výzkumných projektech a školení zaměstnanců jsme získali ,-- Kč + vratka 40 % spotřební daně za zelenou naftu, která byla obnovena od Dále jsme získali investiční dotaci na obnovu vinic ve výši ,-- Kč. V roce 2015 bude požádáno o investiční dotace na akce, které byly realizovány ve 20. kole PRV v roce 2014 a sice na opravu produkční stáje na dojnice a na opěrné konstrukce ve vinicích. Nebyli jsme úspěšní pouze u dotace v rámci 19. kola PRV na modernizaci ovocnářského střediska a masné výroby, kde jsme nesplnili podmínky pro velikost středního podniku, čímž jsme přišli o investiční dotaci ve výši ,- Kč. Hospodaření společnosti v roce 2014 skončilo před zdaněním ziskem ve výši ,- Kč. Daň z příjmů právnických osob byla vyčíslena na ,- Kč. Zisk po zdanění tedy činí ,- Kč. Tento hospodářský výsledek při neúrodném roce u ovoce a průměrném roce u vinic a plodin na orné půdě považujeme za uspokojivý. K výraznému zlepšení došlo u skotu, především u produkce mléka. Nejlepší divizí byly vyhodnoceny již třetím rokem plastové konstrukce. V roce 2014 byly realizovány investice za ,-Kč. Největší akcí byla modernizace kravína, III. etapa opravy sklepa včetně výměny kvasných nádrží, výsadba vinice 9,5 ha včetně oplocení, nákup pozemků o výměře 53,99 ha za ,-- Kč, viniční traktor, stroje do masné výroby, oprava chladírny ovoce, dopravní prostředky a další. V roce 2014 jsme hospodařili na 1 137,01 ha zemědělské půdy, z toho bylo 712,53 orné půdy, 146,70 ha vinic, 245,93 ha sadů a 31,85 ha bylo zatravněno. K jsme měli 159 zaměstnanců, průměrný věk byl 44,5 roku, 11 zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, 38 středoškolské a 107 osob je vyučeno. Z Kobylí zde pracuje 114 občanů a 45 dojíždí z okolí. Průměrná hrubá mzda byla ,- Kč. V průběhu roku 2014 došlo v české legislativě k výrazným změnám. Do účinnosti vstoupila novela Občanského zákoníku č. 89/2012 a zákon č. 90/2012 o obchodních korporacích. Na valné hromadě byly přijaty stanovy, které se těmto novelám přizpůsobily a postupně jsou nově uzavírány pachtovní smlouvy na pozemky. Došlo ke změně složení členů představenstva i dozorčí rady. Další změnu přinesla novela energetického zákona, podle které bylo nutné řešit otázku zaknihování akcií u těch společností, které provozují solární elektrárny. Naše společnost vlastnila 8

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 a provozovala 3 fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 kw na provozních budovách a musela by splnit podmínku změny akcií na jméno na akcie zaknihované, což by přineslo náklady cca ,-- Kč a velkou administrativní zátěž. Představenstvo společnosti rozhodlo převést FVE do s.r.o. TRINOM ve 100 % vlastnictví PATRIA Kobylí, a.s., díky tomu nebylo potřeba zaknihovávat akcie a podmínky zákona tím byly splněny schválila vláda ČR program rozvoje venkova na období , kde jsou stanoveny podmínky na podpory a dotace na následující rozpočtové období. U ekologického zemědělství došlo v podmínkách dotací k zásadní změně. Subjekt, který se zaváže pro ekologický způsob hospodaření dle zákona 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství musí tuto činnost provozovat na celé výměře zemědělské půdy. Vzhledem k tomu, že vinice obhospodařujeme v režimu integrované produkce a rostlinnou výrobu konvenčním způsobem, museli jsme tuto část ovocných sadů, kde hodláme pokračovat v režimu ekologického zemědělství opět převést do PATRIA BIO s.r.o. ve 100 % vlastnictví Tuto záležitost projednala s schválila mimořádná valná hromada Komentář k výsledkům jednotlivých divizí Divize zemědělské výroby: Do zemědělské výroby máme zařazenu rostlinnou a živočišnou výrobu, výrobu krmiv a prodejnu hospodářských potřeb. Hlavním úkolem bylo dořešit stabilizaci chovu skotu zaměřenou na produkci mléka včetně ozdravného procesu základního stáda dojnic a modernizaci produkční stáje. Opravy stáje a dojírny byly řešeny v rámci 20. kola PRV a v roce 2015 bude požádáno o proplacení schválené dotace. Stavební práce se prováděly za provozu, což ztížilo zoo-veterinární činnost. Můžeme konstatovat, že vytyčeného cíle bylo dosaženo. V závěru roku 2014 dosahuje denní dojivost nad l a kvalita mléka je velmi dobrá. Je předpoklad, že v roce 2015 bude průměrná denní dodávka mléka nad l. Dalším úkolem bylo dosáhnout průměrné výnosy obilovin alespoň 5,5 6 tun/ha a 8,5 tuny/ha u zrnové kukuřice. Tyty výnosy nebyly dosaženy vlivem nedostatku vláhy. Pro potřeby živočišné výroby bylo vyrobeno dostatek krmiv i steliv. Na zisku společnosti před zdaněním se divize zemědělské výroby podílela částkou ,- Kč, nejvýraznější zlepšení nastalo u chovu skotu a po dlouhé době se výroba mléka dostala do zisku ,- Kč za rok. V chovu prasat došlo k poklesu ceny za maso, proto došlo ke snížení zástavu ve výkrmu, preferovaly se potřeby pro vlastní masnou výrobu a maloprodej, kde se dosahovalo lepších realizačních cen. 9

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Výroba krmných směsí pracuje pro potřeby naší živočišné výroby a prodejny. V celé divizi pracuje 24 zaměstnanců. Rostlinná výroba hektarové výnosy t/ha pšenice ozimá 2,6 5,7 4,96 - ječmen ozimý 1,8 4,6 5,42 - ječmen jarní 2,7 2,74 5,01 - kukuřice zrnová 9,2 8,29 8,13 - slunečnice 3,0 3,0 2,5 realizační ceny Kč/t - ječmen pšenice krmná pšenice potravinářská kukuřice Živočišná výroba - skot - počet dojnic ks průměrná dojivost l za laktaci průměrná cena mléka Kč/l 7,30 8,27 9,20 - prodej mléka v litrech za rok prodej mléka v Kč za rok Prodej hovězího masa v roce 2014 byl kg za ,- Kč při průměrné ceně 40,70 Kč za kg, u masných plemen dosáhla průměrná cena za 1 kg 50,50 Kč. V masné výrobě jsme zpracovali více jak polovinu produkce a sice kg. Vepřového masa bylo vyprodukováno kg, za Kč, v průměrné ceně 35,24 Kč. V naší masné výrobě bylo zpracováno kg vepřového masa v ceně 36,06 Kč ž.h. 10

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Divize sady: Agrotechnika v sadech probíhá v souladu s pravidly ekologického zemědělství. Pracuje zde 16 pracovníků. Charakter roku 2014 se v sadech začal utvářet již v závěru roku předešlého kdy byl celý podzim suchý s výrazným vláhovým deficitem. Suchá a velmi teplá zima způsobila brzký start vegetace a také rychlý nástup živočišných škůdců. Kolísání teplot s poklesem k bodu mrazu v době kvetení ovocných stromů se nepříznivě projevilo na odkvetení a přežití malých plůdků. Pro lepší opylení květů jsme nechali přistavit do sadů 4 vozy se včelami. Ani toto opatření nepomohlo k udržení dobré úrody. Během suchého počasí v první polovině roku byly příznivé podmínky pro šíření houbových chorob a hlavně k přemnožení živočišných škůdců -škvorů a mravenců. Úroda ovoce a tržba byla v roce 2014 velmi nízká: Ovocný druh Výměra v ha výnos v t Tržby v Kč bez DPH Meruňky 178,39 158, ,- Višně 20,50 48, ,- Broskvoně 17,34 7, ,- Slivoně 2,16 2, ,- Hrušně 12,07 0, ,- Tržby za ovoce celkem: ,- Kč. Částečně můžeme být v roce 2014 spokojeni pouze s višněmi. I při nižším výnosu 2,23 t/ha, jsme je sklízeli mechanizovaně a prodali jako Bio ovoce do zahraničí na šťávy za cenu 17,73 Kč/kg. Cena v ČR byla pouze do 8 Kč/kg. U višní je potenciál uplatnění Bio produkce za vyšší cenu a v závěru roku byl pořízen druhý starší setřásač. Při nasazení dvou strojů se sklizeň urychlí a zefektivní. Z důvodů nízkých tržeb za ovoce bylo nutné hospodaření v sadech provádět v úsporném režimu a šetřit veškeré náklady. Přesto se podařilo dokončit rozpracované investice na rekonstrukci chladírny a úpravu prostor pro půlení, třídění a expedici ovoce. Ani po započtení dotace EZ a SAPS sady nepokryly svoje náklady a skončily se ztrátou ,- Kč. 11

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V roce 2014 nám končí pětileté období pro dotaci EZ a bylo představenstvem rozhodnuto výrazně snížit výměru sadů o přestárlé plochy meruněk a broskví na celkové ploše 43,73 ha, z toho 33,81 ha meruněk a 9,93 ha broskvoní. Divize vinohradnictví a vinařství: Ve vinicích pracuje 27 pracovníků, při výrobě a prodeji vína 23 pracovníků. Do začátku srpna byla situace ve vinicích velmi dobrá. Násada hroznů a zdravotní stav předpokládal sklizeň na úrovni 800 tun. Vydatné srážky a chladnější počasí, které pokračovalo i v září podpořily šíření plísní a hnilob hroznů. Sklizeň bylo potřeba urychlit, aby nedocházelo ke ztrátám. Na jaře byla v trati Čtvrtě za Dvorcama na ploše 9,5 ha vysazena nová vinice včetně oplocení. Ve sklepě byla realizována poslední etapa rekonstrukce spočívající v opravě podlah, elektrické a vodovodní instalace, kanalizace a výměny kvasných tanků za nerezové nádrže. Náklady na tuto akci byly ,- Kč. V obchodní činnosti došlo ke zlepšení. Zvýšil se obrat, průměrná realizační cena za litr vína i zisk. Pokračuje se v intenzivní propagaci značky Víno z Kobylí. Kvalita vín z ročníků 2012 a 2013 je vynikající. V nejvyšší soutěži vín v ČR jsme za rok 2014 uspěli se šesti červenými víny v Salonu vín ve Valticích. Obzvláště v oblasti červených vín se stává velmi prestižním výrobcem. Ukazatele Výměra plodných vinic ha 133,66 132,6 122,68 Výměra mladých vinic ha 9,99 9,45 24,02 Výměra vinic celkem ha 143,65 142,05 146,7 Sklizeno: modrých hroznů tuny 457,9 485,9 375,2 bílých hroznů tuny 372,2 341,8 257,0 celkem tuny 830,1 827,7 632,2 12

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Výroba vína (včetně nakoupených hroznů, litry) bílé víno červené víno celkem Prodej vína a tržby Prodej vína celkem litry Tržby za víno mil. Kč 56,5 43,3 48,8 Průměrná cena 1 litru vína 65,62 58,40 61,45 Pozn.: V roce 2012 jsou uvedeny tržby a průměrná cena za vína před započtením obchodních bonusů. V roce 2013 a 2014 jsou údaje po odpočtu bonusů. Vinice v roce 2014 vykázaly ztrátu ve výši: ,- Kč Výroba vína dosáhla zisku ve výši: ,- Kč Divize vinohradnictví a vinařství jako celek dosáhla v roce 2014 ztrátu ve výši: ,- Kč Divize plastových konstrukcí: Počátek roku 2014 ve výrobě plastových konstrukcí začal rozpačitě. Hlavní naší činností byla výroba čistíren odpadních vod a bazénů. Bylo zajištěno poměrně málo zakázek na zimní období, proto se výroba orientovala na výrobky, které lze vyrábět v určitém množství na sklad. Po výrazném posílení kurzu vůči Kč v důsledku nastavení nové měnové politiky ČNB začali naši dodavatelé zdražovat materiály a to nejen z plastů, v rozmezí 4 6 %. Zvýšení cen materiálu se promítlo do spotřeby navýšením o 5 mil. Kč. Při závěrečném účtování se nám ale nakonec kurz promítl do hospodářského výsledku pozitivně, protože významnou část produkce vyvážíme do eurozóny. Jak v případě našich tradičních odběratelů, tak i u konečných zákazníků. Zajímavou zakázku jsme získali od AQUA IMPEX v podobě 16 ks čistíren EKOL 30 určenou do Řecka. V druhém pololetí jsme získali více zakázek od našeho 13

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 největšího odběratele ASIO spol. s r.o. V divizi plastových konstrukcí pracuje 39 pracovníků a během plné sezóny se přijímají brigádníci Fakturace celkem: Kč (vč. DPH) , , ,- Z toho: ASIO spol. s r.o , , ,- Export bazény a zastřešení , , ,-- Výroba a prodej v ks: ČOV Parshalův žlab Bazény celkem Zastřešení celkem Divize plastů odvedla v roce 2014 velmi dobrou práci. Třetím rokem je to naše nejúspěšnější divize. Bylo zde dosaženo zisku ,- Kč. Středisko 610 masná výroba, ubytování, pronájmy: Do činnosti tohoto střediska patří provozování penzionu a turistické ubytovny, pronájem sálu, salonku a sklepa včetně gastronomických služeb a ochutnávky vín, provoz recepce s vinotékou, závodní stravování a masná výroba s prodejnou masa a potravin. Formou služeb pro jiná střediska se zabezpečují úklidové práce Dosažené tržby celkem: Kč , ,- Z toho: prodejna masa a potravin , ,- kuchyně , ,- ubytování a vinotéka , ,- 14

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 I když je dosahováno vyšších tržeb, k dosažení zisku to stále nestačí. V roce 2014 byly upraveny prostory masné výroby a pořízeny další stroje, které umožní zvýšení produktivity výroby a rozšíření sortimentu. V naší společnosti se v roce 2014 nevyskytla žádná mimořádná událost, žádný těžký pracovní úraz, požár ani ekologická havárie. 15

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vývoj hospodářských výsledků jednotlivých středisek za účetní období roku v tisících Kč (před zdaněním): Středisko rostlinná výroba živočišná výroba / skot živ očišná v ýroba / prasata výroba krmných směsí Celkem zemědělská divize vinice výroba vína Celkem vinice+víno sady stavební údržba masná výroba, ubytování, pronájmy plastové konstrukce správa a řízení CELKEM

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKUTEČNOSTI PO KONCI ROZVAHOVÉHO DNE Po datu rozvahového dne a po dni zpracování účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by negativně ovlivnily sestavenou účetní závěrku společnosti 17

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMACE O BUDOUCÍM VÝVOJI Představenstvo a vedení společnosti si stanovuje na rok 2015 cíl dosáhnout lepšího hospodářského výsledku než v roce 2014, který byl z hlediska klimatických podmínek na jižní Moravě a tím i výnosů hlavních komodit velmi nepříznivý. S účinností od došlo k výrazným personálním změnám na pozicích ředitele, hlavního ekonoma, vedoucího divize plastových konstrukcí, vedoucího střediska vinohradnictví a vedoucího střediska ubytování, stravovaní a masné výroby. Změnou zákonů a dotačních pravidel bylo nutné převést provoz 3 fotovoltaických elektráren o výkonu 30 kw umístěných na střechách provozních budov do společnosti TRINOM spol. s r.o. a část ovocných sadů, u kterých budeme pokračovat v ekologickém způsobu hospodaření do společnosti PATRIA BIO s.r.o. Obě tyto společnosti jsou ve 100 % vlastnictví Vzhledem k těmto významným změnám bude nutné věnovat velkou pozornost konsolidaci provozů a udržení stávajících významných odběratelů i dodavatelů, aby nedošlo k poklesu výkonnosti jednotlivých činností. Od roku 2015 budou v rámci nového rozpočtového období v Evropské unii platit zcela nová dotační pravidla, týkající se dřívější podpory přímých plateb na plochu (SAPS) i programu ROZVOJE VENKOVA, který zahrnuje část investiční, agroenvironmentální opatření, problematiku ekologického zemědělství, poradenství, podporu inovací atd. Bude nutné se velmi pečlivě připravit na podání jednotné žádosti na provozní dotace, kde termín končí , na vyřízení žádostí o restrukturalizaci vinic a na vyhlášení prvního kola Modernizace zemědělských podniků, kde plánujeme akci opravy stáje pro jalovice a prvotelky a výstavbu opěrné konstrukce ve vinicích. Bude nutné správně zareagovat na záměr vlády ČR podporovat živočišnou výrobu, ovocnářství, vinohradnictví, výrobu regionálních potravin a modernizaci zemědělských podniků. Nad rámec standardních činností na orné půdě, v sadech a vinicích bylo vedením společnosti rozhodnuto snížit výměru sadů o 43,74 ha přestárlých sadů, z toho 33,81 ha meruněk a 9,93 ha broskví. Likvidaci sadů je potřeba provést v termínu do , aby bylo možné tuto plochu převést do orné půdy již pro letošní rok. Výnosy obilovin plánujeme ve výši 5,5 6 t/ha a u kukuřic na zrno 8,5 t/ha. Bude potřeba se zaměřit na zlepšení půdního profilu na souvratích a v nejníže položených částech honů, které jsou vlivem nadměrně utužené půdy podmáčené. Bude nutné prověřovat veškeré možnosti údržby melioračních zařízení a vodních toků, které jsou ve vlastnictví státu, nejsou funkční a po intenzivnějších srážkách nezabezpečí odtok přebytečných srážkových vod. Dalším důležitým úkolem je vyrobit dostatečné množství krmiv a steliv pro živočišnou výrobu. Po zvládnutí zdravotního stavu u dojnic plánujeme dosáhnout průměrné denní produkce nad l. Pro zlepšení podmínek 18

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 jalovic a prvotelek jsme zařadili do investičních akcí opravu stáje. Pro zlepšení manipulace s objemnými materiály plánujeme pořízení nové techniky. Ve vinících budeme ještě v roce 2015 pokračovat v systému integrované produkce a další změny budou pro nás platné od roku Ve vinohradnictví plánujeme pokračovat v obnově a restrukturalizaci vinic výsadbou nové vinice na ploše 10,1 ha včetně oplocení. Pro splnění dotačních pravidel je nutné dokončit práce s výsadbou do Hlavním cílem ve vinicích je vyrobit v roce 2015 alespoň 800 t kvalitních hroznů, aby se doplnily zásoby a sortimentní skladba vína. Ve výrobě vína budeme pokračovat v udržení kvality našich vín a upevňovat pozici značky Víno z Kobylí na českém trhu. Plánujeme zvýšení obratu i hospodářského výsledku. Za příznivých podmínek je produkční potenciál sadů, i po snížení výměry, někde v rozmezí tun meruněk (včetně PATRIA BIO). U višní se musíme zaměřit na doplnění porostů o uhynulé stromy, protože bio-višně jsou výhodným exportním artiklem. Divize plastových konstrukcí bude spolupracovat s našimi tradičními odběrateli na dodávkách čistíren odpadních vod, plastových nádrží, parshalových žlabů a bazénů. Zlepšíme podmínky pro rozšíření spolupráce s firmou ASIO spol. s r.o. ve výrobě vodohospodářských zařízení a u montážních prací při větších investičních zakázkách. Plánujeme rozšířit dodávky bazénů do Polska a nově zavést prodej v Dánsku. U bazénů se provádí průběžná inovace jednotlivých typů. Za perspektivní považujeme masnou výrobu, která využívá zvířata z vlastního chovu. V roce 2015 nás čeká celková revitalizace výroby, aby při zachování nebo i zlepšení kvality bylo dosaženo přiměřeného hospodářského výsledku. V plánu máme vybudování komfortní prodejny masa s doplňkovým prodejem některých potravin. V rámci této akce se bude realizovat i zateplení a nová fasáda na budově penzionu a úprava parkoviště. Jakmile bude známa konečná podoba dotačních pravidel na období u programů Modernizace zemědělských podniků a Inovací, připraví vedení společnosti dlouhodobý program rozvoje. Vedoucí divizí jsou zainteresováni na hospodářském výsledku celé společnosti a budou navrhovat další opatření pro zlepšení výsledku, ať cestou úspor nákladů, nebo zavedením nových výhodných aktivit. Naší účastí v nevládních organizacích musíme důrazně prosazovat stanoviska hájící zájmy vyplývající ze struktury našeho výrobního zaměření. Především se jedná o spravedlivé rozdělování dotací podle aktuálních klimatických podmínek. Stávající systém dle pravidel LFA (znevýhodněné podmínky) je pro oblast Jižní Moravy zcela nevýhodný. 19

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMACE O VÝZKUMU A VÝVOJI V hospodářském roce 2014 se společnost opět podílela na výzkumech organizovaných Technologickou agenturou České republiky (TAČR), kde v následujících projektech vykázala tyto náklady: Systém ochrany ovoce pro bezreziduální a ekologickou produkci v sadech celkové náklady 539 tis. Kč, částečně financováno dotacemi ve výši 160 tis. Kč. Projekt Plasma speciální ochranné nátěry (oleofobní povrchy) plastových konstrukcí celkové náklady 1,606 mil. Kč, částečně financováno dotacemi ve výši 550 tis. Kč. 20

21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 POŘIZOVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ A PODÍLŮ Společnost v roce 2014 nepořizovala žádné vlastní akcie. Společnost v roce 2014 odkoupila 100%-ní podíl ve společnosti TRINOM, spol. s r.o. za 126 tis. Kč (nominální hodnota podílu činí 100 tis. Kč). Cílem této transakce bylo vyčlenění fotovoltaických elektráren umístěných na střechách některých budov společnosti do samostatného právního subjektu tak, aby se efektivním způsobem vyhovělo požadavkům aktuálních předpisů týkajících se provozu fotovoltaických elektráren. Společnost v roce 2014 založila 100%-ně vlastněnou dceřinou společnost PATRIA BIO s.r.o. se základním kapitálem ve výši 200 tis. Kč. Cílem této transakce bylo vyčlenění ekologické produkce sadů do samostatného právního subjektu tak, jak požadovaly aktuální předpisy týkající se ekologického zemědělství. 21

22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 22

23 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OVLÁDACÍ VZTAHY Společnost je ovládající osobou v dceřiných společnostech TRINOM, spol. s r.o. a PATRIA BIO s.r.o., kde disponuje rozhodujícím vlivem na řízení těchto subjektů díky vlastnictví 100%-ního obchodního podílu. Obě tyto firmy jsou řízeny přímo ze sídla společnosti č.p. 716, Kobylí. Společnost je ovládanou osobou ve vztahu ke svému největšímu akcionáři, společnosti HEIM Trade SE, Brno. Blíže k této problematice viz samostatná Zpráva o vztazích, která je přílohou této výroční zprávy. 23

24 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 AKTIVITY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V oblasti životního prostředí společnost dodržuje základní zásady dané českými platnými předpisy. Výroba hroznů (stř.102) a vína (stř.420) pracují v systému integrované produkce hroznů a vína (EKOWIN). Středisko sady má od roku 2013 certifikaci příslušným orgánem k přechodu do systému kontrolovaného ekologického zemědělství pod značkou BIO-Produkt. Tento přechod byl plně dokončen na přelomu let 2014/2015, kdy ekologické zemědělství bylo vyčleněno do samostatné dceřiné společnosti PATRIA BIO s.r.o., jak už bylo zmíněno dříve. 24

25 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FINANČNÍ ANALÝZA Ukazatele v tis. Kč Základní kapitál Vlastní kapitál Počet pracovníků (přepočtený stav za rok) Výsledkové ukazatele Celkový obrat (tržby za zboží a prodej vl. výrobků a služeb) Tržby za zboží Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Provozní výsledek hospodaření Výnosové úroky Nákladové úroky Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění)

26 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rozvahové ukazatele Aktiva celkem Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) Cizí zdroje Rezervy Závazky (krátkodobé i dlouhodobé) Bankovní úvěry Poměrové ukazatele Přidaná hodnota/obrat (v %) 36,83 40,44 36,64 Přidaná hodnota/hospodářský výsledek 17,37 8,13 8,86 Pohledávky / obrat (v %) 16,97 15,45 17,24 Vlastní kapitál / cizí zdroje 4,21 5,08 4,31 Osobní náklady na 1 prac. v Kč a měsíc Přidaná hodnota na 1 pracovníka v Kč Přidaná hodnota na 1 Kč osobních nákladů 1,06 1,26 1,23 Hospodářský výsledek na 1 Kč os. nákladů 0,06 0,16 0,14 Ukazatele aktivity jsou na podprůměrné úrovni. Ukazatele ziskovosti jsou na průměrné úrovni. Ukazatele finanční stability jsou na výborné úrovni. Celkově lze konstatovat, že dle zpracované analýzy patří společnost k finančně zdravým podnikům a ukazatele nesignalizují žádné finanční potíže a hrozbu úpadku. 26

27 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrka společnosti za rok 2014 v rozsahu požadovaném platnými předpisy je přílohou této výroční zprávy. Společnost, jakožto ovládaná osoba, je povinna podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky společnosti HEIM Trade SE, jakožto ovládající osoby. 27

28 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHY Účetní závěrka společnosti za rok 2014 Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty Výkaz o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Zpráva auditora V Kobylí: Razítko a podpis statutárního orgánu: 28

29

30 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště č.p Kobylí Označen í a TEXT b Číslo řádk u c Skutečnost v účetním období běžném 1 minulém 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř.01-02) II. Výkony (ř.05 až 07) II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř.09+10) B. 1. B. 2. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř.13 až 16) C. 1. C. 2. C. 3. C. 4. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy douhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21) III. III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24) F. 1. F. 2. G. Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření...[ř (+/- 25) (- 28) - (- 29)]

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 1104/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost WEST BROKERS, a.s. Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČ: 64832341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více