Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v Třeboni. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně na podatelnu Městského úřadu Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň v termínu do 20. června 2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.

2 OBSAH HODNOTÍCÍ ZPRÁVA SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA ROK Souhrnné výsledky finančního hospodaření Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci Zapojení mimorozpočtových zdrojů Pouţití fondů Pouţití úvěrů Pouţití návratných výpomocí Zůstatek úvěrového zatíţení obce k PŘÍJMY V ROCE Přehled příjmů města Vlastní příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Vlastní kapitálové příjmy Dotace Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Vyuţití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje VÝDAJE V ROCE Přehled výdajů města Běţné výdaje Čerpání běţných výdajů dle jednotlivých poloţek Kapitálové výdaje Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých oddílů Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA MONITORING HOSPODAŘENÍ TVORBA A POUŢITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ Sociální fond Fond rozvoje bydlení Povodňový fond HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM TŘEBOŇ mateřská škola Třeboň, Jeronýmova Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody Základní škola Třeboň, Sokolská Základní škola Třeboň, Na Sadech Školní jídelna - CENTRUM Třeboň, Na Sadech Informační a kulturní středisko města Třeboně HOSPODAŘENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZALOŢENÝCH MĚSTEM TŘEBOŇ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA TŘEBOŇ ZA ROK DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A POJMŮ SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY

3 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA ROK Souhrnné výsledky finančního hospodaření Hospodaření města Třeboně v roce 2012 se uskutečňovalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet města Třeboně na rok 2012 schválilo zastupitelstvo města dne usnesením ZM č. 252/ V průběhu roku bylo provedeno 134 rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření byla prováděna z důvodu změn ve finančních vztazích (přijetí dotací) vůči státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje a obcí a dále z důvodu pouţití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů a z důvodu přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých poloţek. Navýšení nebo sníţení schváleného rozpočtu na upravený rozpočet vţdy probíhalo v návaznosti na přijatá rozhodnutí orgánů města (zastupitelstva města nebo rady města dle svěřených pravomocí) k dispozicím s majetkem a jeho správou a dále v souvislosti s přijetím dotací nebo nezbytných změn v investičních záměrech. Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosaţené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího: Ukazatel rozpočtu v tis. Kč (vč.fondů) Nekonsolidované příjmy schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost schv. rozpočet upr. rozpočet Rozdíl. skuteč. % plnění skutečnost / ,88 Příjmy po konsolidaci ,76 Nekonsolidované výdaje ,80 Výdaje po konsolidaci ,48 Financování třída ,77 Saldo-HV před konsolidací Saldo-HV po konsolidaci , ,77 Zapojení třídy 8 financování bylo rozpočtováno v návaznosti na vyuţití části přebytku hospodaření z minulých let ve výši ,37 tis. Kč a zapojení dlouhodobého úvěru ve výši ,00 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty plánované splátky úvěrů přijatých v minulých letech a poloţky krátkodobého řízení likvidity. 1.2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku V roce 2012 bylo provedeno 134 rozpočtových opatření rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech činil (minus) 9.711,54 tis. Kč, ve výdajích činil +269,46 tis. Kč a ve financování (změna stavu) ,00 tis. Kč. Rozpočet po změnách (upravený, před konsolidací) tak dosáhl v příjmech celkové částky ,09 tis. Kč, ve výdajích ,46 tis. Kč a ve financování (změna stavu) ,37 tis. Kč. Nejvýznamnější úpravy rozpočtu pak ovlivnila rozhodnutí: - o přijetí a posléze vyřazení z rozpočtu dotace pro město Třeboň na akci Čistírna odpadních vod v Třeboni OPŢP - podpora z FS (ERDF) v objemu 3.485,5 tis. Kč a OPŢP - SFŢP ČR - v objemu 205,3 tis. Kč rozpočtové opatření č. 1 a č. 131 a dále zařazení vratky dotace SFŢP ČR v objemu 4.668,1 tis. Kč rozpočtové opatření č. 115, - o přijetí doplatku dotace ze státního rozpočtu (MV) v roce 2012 v celkovém objemu 3.867,4 tis. Kč na akci Technologické centrum rozpočtové opatření č. 1, - o navýšení příjmů z pronájmu Lázní Aurora v roce 2012 v celkovém objemu tis. Kč rozpočtové opatření č. 86 a z pronájmu ČOV Třeboň v celkovém objemu tis. Kč rozpočtové opatření č. 1 a z prodeje majetku ve výši tis. Kč rozpočtové opatření č. 119, 2

4 - o úpravě rozpočtu o částku ,00 Kč na poloţkách financování 8117 a 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy a výdaje rozpočtovým opatřením č Další významné změny rozpočtu byly vyvolány změnami v oblasti sociálních dávek, jejichţ výplata byla v roce 2012 převedena z ORP na úřady práce, a proto byly z rozpočtu města vyvedeny: - rozpočtové opatření č. 1 vyřazení příspěvku na péči ve výši ,00 tis. Kč, - rozpočtové opatření č. 1 vyřazení sociálních dávek (ZP, HN) ve výši ,00 tis. Kč, a dále dotace (příspěvek) na výkon státní správy v sociální oblasti: - rozpočtová opatření č. 10, 36, 73, 109 dotace na výkon státní správy v oblasti soc. právní ochrany dětí v r v celkové výši ,00 Kč (1 427,5 tis. Kč). 1.3 Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci Dosaţený schodek Kč ,92 Za rok 2012 byl vykázán schodek hospodaření ve výši ,92 Kč, přestoţe podle původních záměrů byl rozpočtován schodek ve výši ,00 Kč (RS) resp ,00 (RU) a na jeho výši mělo vliv několik různých okolností: Na jedné straně došlo k plnění upraveného rozpočtu příjmů celkem (po konsolidaci) pouze na 88,07 %, tj. nenaplnění o tis. Kč, příjmy dosáhly objemu tis. Kč. Vlastní příjmy dosáhly výše tis. Kč a upravený rozpočet tak byl nenaplněn o tis. Kč (na 85,76 %): - daňové příjmy dosáhly celkového objemu tis. Kč a upravený rozpočet byl naplněn na 102,15 % ( tis. Kč), - taktéţ byl překročen i upravený rozpočet vlastních nedaňových příjmů dosaţeno plnění na 102,95 %, překročení je o tis. Kč a celkový objem je tis. Kč, - upravený rozpočet kapitálových příjmů byl nenaplněn o tis. Kč (tj. na 27,18 %) z důvodu neuskutečnění zamýšlených prodejů nemovitého majetku, dosaţený objem byl tis. Kč, - rozpočet investičních dotací byl v závěru roku upraven o objem dotací, jeţ nebyly do konce roku 2012 smlouvy poukázány. Na druhé straně pak bylo vykázáno nedočerpání celkových výdajů po konsolidaci celkem nedočerpáno tis. Kč proti upravenému rozpočtu (čerpání na 83,25 %, objem tis. Kč), a to jak běžných výdajů nedočerpáno tis. Kč (čerpání na 91,82 %), tak i kapitálových výdajů nedočerpáno tis. Kč (čerpání na 77,51 %). Vlivem těchto skutečností bylo místo původně rozpočtovaného schodku tis. Kč dosaţeno schodku ve výši tis. Kč. Přehled zůstatků na všech bankovních účtech: Zůstatek na všech účtech celkem (v Kč): ,78 na ZBÚ: ,84 z toho: Základní běţný účet; ČS /0800, ,19 Základní běţný účet; ČS /0800, ,59 Základní běţný účet; ČSOB /0300, ,50 Základní běţný účet; ČSOB /0300, ,52 Základní běţný účet spořící účet TOP; ČSOB /0300, ,37 Základní běţný účet; ČS EUR /0800, ,84 Základní běţný účet; ČS /0800, ,83 Na jiných účtech: Běţný účet účet cizích prostředků; ČS /0800, ,00 Na fondech: ,94 z toho: 3

5 Běţné účty peněţních fondů; Sociální fond /0800, ,47 Běţné účty peněţních fondů; Fond rozvoje bydlení /0800, , Zapojení mimorozpočtových zdrojů Zapojení mimorozpočtových zdrojů představuje zapojení prostředků fondů, úvěrů, půjček a návratných výpomocí Pouţití fondů Fond sociálních potřeb příspěvek na stravování do základního rozpočtu byl ,50 Kč, celkové čerpání ,50 Kč (v r ,50 Kč), Fond rozvoje bydlení výdaje 858,00 Kč byly bankovní poplatky, Povodňový fond nebyl pouţit Pouţití úvěrů Přehled výše úvěrů (jistin) v porovnání s předcházejícím rokem: Úvěr Rozdíl Účel Úvěr ČS,a.s. - rok 2002 slatina Aurora, rekonstrukce čp. 1/I, koupě budovy ,00 0, ,00 Klášter Úvěr ČS,a.s. - rok , , ,00 oprava Dukelské ulice, financování SROP Úvěr ČS,a.s. - rok 2006 financování kapitálových výdajů, nákup pozemků , , ,00 od PF ČR Úvěr ČSOB,a.s. - rok Lázně Aurora 0, , , Úvěry celkem , , ,99 V porovnání s rokem 2011 dochází k navýšení úvěrového zatíţení o nově přijatý úvěr na investice do rekonstrukce části ubytovacího zařízení Lázní Aurora ve výši ,99 Kč. Dříve přijaté bankovní úvěry byly spláceny v souladu se splátkovými plány v objemu Kč Pouţití návratných výpomocí Výpomoc Rozdíl Účel SFŢP 0, , ,00 ČOV Třeboň půjčka na splacení dotace Půjčky celkem 0, , ,00 Státním fondem ţivotního prostředí byla poskytnuta půjčka ke splacení dotace poskytnuté na ČOV Třeboň Zůstatek úvěrového zatíţení obce k Úvěrové zatíţení Rozdíl Poznámka Dlouhodobé bankovní úvěry , , ,99 Půjčky celkem , ,00 Celkem , , ,99 Celkové úvěrové zatíţení města k činí ,99 Kč, coţ je o ,99 vice neţ k

6 2 PŘÍJMY V ROCE Přehled příjmů města Přehled příjmů města po konsolidaci ve srovnání s rokem minulým: Ukazatel rozpočtu po konsolidaci Rozdíl.skuteč. % plnění v tis.kč (vč.fondů) schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost /2011 vlastní příjmy celkem ,38 neinvestiční dotace celkem investiční dotace celkem ostatní, jiné příjmy celkem Celkem příjmy po konsolid , , N/A ,76 U vlastních příjmů došlo k razantnímu poklesu ve srovnání s rokem předchozím, u dotací poskytovaných od jiných rozpočtů byl rovněţ zaznamenán pokles u neinvestičních dotací je rozdíl tis. Kč (-33,68 %) a u investičních dotací dochází k poklesu o tis. Kč (tj. -49,79 %) proti předchozímu roku. Na této skutečnosti se podílelo zejména přesunutí agendy sociálních dávek z ORP na úřad práce. 2.2 Vlastní příjmy Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících poloţek v meziročním porovnání: Vlastní příjmy po Rozdíl skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč (vč.fondů) schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost /2011 daňové ,61 vlastní nedaňové ,36 vlastní kapitálové ,83 celkem vlastní příjmy ,38 U tvorby vlastních příjmů dochází ve srovnání se skutečností předchozího roku k podstatnému poklesu o ,00 tis. Kč (tj. o -7,62 %). Celkový pokles je zapříčiněn především nenaplněním rozpočtu vlastních kapitálových příjmů rozdíl ve výši tis. Kč (upravený rozpočet plněn na 27,17 %), plnění dosáhlo výše tis. Kč Daňové příjmy U daňových příjmů byl proti předchozímu roku zaznamenán pokles o ,00 tis. Kč (v roce 2011 byl naopak nárůst o tis. Kč). Upravený rozpočet běţného roku byl naplněn (na 102,12 %) a v absolutním vyjádření dosáhly daňové příjmy výše ,00 tis. Kč. Na poklesu se ale hlavně částkou tis. Kč podílela niţší daňová povinnost u daně z příjmu placené obcí. Výnos z ostatních sdílených daní pak poklesl celkově o -922 tis. Kč. 5

7 Plnění daňových příjmů dle jednotlivých poloţek v meziročním porovnání: Daňové příjmy (v Kč) Rozdíl Index (%) Poloţka Text skutečnost skutečnost / Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkč.poţitků , , ,54 95,40% 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,82 132,56% 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,58 120,90% 1121 Daň z příjmů právnických osob , , ,32 106,49% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 68,78% 1211 Daň z přidané hodnoty , , ,73 94,56% 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 7 300, ,00 0,00 100,00% 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půd. fondu 1 354,80 0, ,80 0,00% 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , , ,80 43,82% 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.odp , ,66 x 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.odp , ,00 x 1341 Poplatek ze psů , , ,82 96,37% 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,00 89,97% 1343 Poplatek za uţívání veřejného prostranství , , ,00 81,58% 1344 Poplatek ze vstupného ,00 210, ,00 1,07% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 90,08% 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , ,00 238,23% 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh.hr.přístr , ,36 x 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od ţad.o řid.průk , , ,00 105,26% 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů , ,80 x 1359 Ost.odvody z vybr.činností a sl.jinde neuvedených , , ,00 300,00% 1361 Správní poplatky , , ,00 100,37% 1511 Daň z nemovitostí , , ,71 78,39% Celkový součet , , ,18 90,61% U daní z příjmů a z přidané hodnoty byl oproti roku 2011 zaznamenán zejména - pokles daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků o -721 tis. Kč (v r pokles o ,3 tis. Kč), - nárůst daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti o 436 tis. Kč (v r citelný pokles o ,3 tis. Kč), - pokles inkasa daně z přidané hodnoty o tis. Kč (v roce 2011 byl nárůst ,4 tis.), - nárůst u inkasa daně z příjmu právnických osob o +920 tis. Kč (v r pokles -873,9 tis. Kč), - celkový pokles byl značně ovlivněn úpravou daňové povinnosti u daně z příjmů právnických osob za obce, která je proti roku 2011 o tis. Kč niţší. U daně z nemovitostí došlo k poklesu o tis. Kč U místních poplatků jsou zaznamenány vesměs poklesy výběru, zejména pak u - poplatku za lázeňský a rekreační pobyt -487 tis. Kč, - poplatku za uţívání veřejného prostranství -100 tis. Kč, - poplatku z ubytovací kapacity -95 tis. Kč, Nárůst zaznamenal pouze poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, a to o +96 tis. Kč. U výběru správních poplatků je zaznamenán mírný nárůst o 16 tis. Kč. Objem daňových příjmů ale hlavně ovlivňuje i niţší daňová povinnost u daně z příjmů právnických osob za obce ve srovnání s r (o tis. Kč), přičemţ však je tato poloţka pro obec rozpočtově neutrální Nedaňové příjmy Plnění rozpočtu vlastních nedaňových příjmů bylo na 102,95 %. V absolutním vyjádření dosáhly částky tis. Kč (v roce 2011 činily tis. Kč pokles proti roku předchozímu o -12,64 %, coţ představuje částku tis. Kč). Největším objemem se na tomto poklesu podílely příjmy z pronájmu majetku ( tis. Kč). 6

8 Plnění nedaňových příjmů dle jednotlivých poloţek v meziročním porovnání: Nedaňové příjmy (v Kč) Rozdíl Index (%) Poloţka Text skutečnost skutečnost / Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků , , ,65 92,68% 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 63,33% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,93 109,50% 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,56 87,41% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,15 66,49% 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 102,29% 2141 Příjmy z úroků (část) , , ,16 55,94% 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0, , ,00 x 2143 Realizované kurzové zisky 50,44-50,44 x 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 90,22% 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jiných veř.rozpočtů , ,00 x 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi , , , ,15% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů , , ,32 170,10% 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku , , ,00 86,31% 2321 Přijaté neinvestiční dary , , ,00 70,42% 2322 Přijaté pojistné náhrady , , ,00 49,87% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,36 77,73% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,77 35,37% 2420 Splátky půjč.prostředků od OPS a podobných subjektů , ,00 x 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,76 59,92% Celkový součet , , ,60 87,36% Vlastní kapitálové příjmy U vlastních kapitálových příjmů je rozdíl proti skutečnosti 2011 ve výši tis. Kč (upravený rozpočet plněn na 27,17 %), plnění dosáhlo výše tis. Kč, z toho příjmy z prodeje nemovitostí dosáhly částky tis. Kč (v roce 2011 byly tis. Kč) (v r byly ,1 tis. Kč), nárůst byl zaznamenán především u příjmů z prodeje pozemků o tis. Kč (v roce 2011 činily 698,8 tis. Kč) (v r byly ,1 tis. Kč). Plnění kapitálových příjmů dle jednotlivých poloţek v meziročním porovnání: Kapitálové příjmy (v Kč) Rozdíl Index (%) Poloţka Text skutečnost skutečnost / Příjmy z prodeje pozemků , , , ,01% 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , ,00 96,18% 3113 Příjmy z prodeje ost. hm. dlouhodobého majetku ,00 500, ,00 0,04% 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku , , , ,00% Celkový součet , , ,00 182,83% 2.3 Dotace Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2012: UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 0 Dotace - SDV - příspěvek na školství , ,00 0,00 0 Dotace - SDV - příspěvek na výkon státní správy , ,00 0, Dotace + MPSV - dávky sociální péče (ZTP, HN) + do , ,00 0, Dotace - dávky sociální péče - příspěvek na péči fin.vypoř. 0, , , Dotace - dávky sociální péče (ZTP, HN) fin.vypoř. 0, , ,00 7

9 27003 Transf.-NIV-MD ČR-CRV , ,00 0, Dotace - st.spr.lesů-výsadba mel.a zpev.dřevin , ,00 0, Dotace - st.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře , ,00 0, Dotace+MZ+KÚ+zpracování lesních hosp.osnov , ,00 0, Dotace - program podpory pro památky UNESCO - vratka 0, , , Fin.přísp.-MKČR-obn.nem.k.pam.-k.sv.Víta-rest.mal , ,00 0, Dotace-MK-přísp.na obn.kult.pam.z prog.reg.mpr , ,00 0, Havarijní program MK-obn.sen.27 na Mokr.luk.-přísp , ,00 0, Havarijní program MK-opr.mostu-ryb.Vítek-příspěvek , ,00 0, Dotace-MK ČR-IV-Třeb.-mobil.-výtah pro div.a víceúčel. sál , ,00 0, Dotace-MF-na částečné pokrytí nákladů na PAP , ,00 0, Dotace-KÚ-MF-Volby prezidenta , , , Dotace-KÚ-MF-Volby do Senátu PČR a do zast.kr , , , Dotace - MF - na výkon sociálně-právní ochrany dětí , ,00 0, Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR , ,16 0, Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-SR , ,80 0, Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU , ,24 0, Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-EU , ,20 0, Dotace-IOP-Technologické centrum-niv-doplatek ,00 0, , Dotace-IOP-Technologické centrum-iv-doplatek ,00 0, , Dotace-ROP-Rek.mostu ve Vodárenské ul.v Tř.-NP-doplatek ,69 0, , Dotace-ROP-Rek.mostu ve Vodárenské ul.v Tř.-EU-doplatek ,15 0, ,15 X Celkem ze státního rozpočtu , , ,87 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2012: UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 93 Jihočeský festival zdraví - dar-.zášť.nám.hejt.jčk 5 000, ,00 0, Grant-JčK-"Nemov.kult.pam.-obn.seníku č.14 na Mokrých lukách , ,00 0, Grant-JčK-"Mov.kult.děď.-Rest.obr.v kapli sv.víta , ,00 0, Grant-JčK-Mov.k.děd.-rest.o.sv.Bar.+kopie-k.Branná , ,00 0, Grant-JčK-"Drob.sakr.arch.-Rest.boţ.muk odb.přeseka , ,00 0, Grant - JčK - Tenisová stěna a lavičky , ,00 0, Příspěvek - JčK - neinv.přijaté transf. od krajů , ,00 0, Grant-IV-JčK-IKS-Po síti od Světa do světa , ,00 0, Grant-JčK-IKS-"Skládačka Zlatá stoka" , ,00 0, Dotace-NIV-JčK-IKS-"Jablkobraní" , ,00 0, Grant-JčK-IKS-"Svěţí do věţí" , ,00 0, Dotace - JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrţ. akceschopnosti , ,00 0, Příspěvek - JčK - Program obnovy venkova , ,00 0, Lékařská sluţba první pomoci - JčK - příspěvek , ,00 0, Dotace - JčK - IKS - Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK , ,00 0, Finanční příspěvek-niv-jčk-iks-historické slavnost , ,00 0, Finanční příspěvek-niv-jčk-iks-svatováclavské slavnosti , ,00 0, Dotace - JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrţ. akceschopnosti , ,00 0, Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR , ,56 0, Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU , ,38 0,00 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje , ,94 0,00 8

10 Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2012: UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč SFŢP-ČOV-podpora-zápočet ( ,00) ( ,00) 0,00 X Celkem ze SF ( ,00) ( ,00) 0, Vyuţití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje Největší objem neinvestičních dotací plyne ze souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy a příspěvek na provoz ZŠ a MŠ ,4 tis. Kč (v r ,1 tis. Kč) (v r ,8 tis. Kč) (v r ,1 tis. Kč), dále byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 1.437,5 tis. Kč (v r ,43 tis. Kč) (v r ,2 tis. Kč) (v r ,1 tis. Kč) či dotace na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 1.349,79 tis. Kč (v r ,89 tis. Kč). V objemu investičních dotací se promítají zejména doplatky dotací z roku 2011 z Integrovaného operačního programu na akci Technologické centrum a z Regionálního operačního programu na akci Rekonstrukce mostu ve Vodárenské ulici v Třeboni a dále např. dotace od Ministerstva kultury ČR z programu mobility pro všechny ve výši 623 tis. Kč na akci Mobilita výtah pro divadlo a víceúčelový sál. Ze Státního fondu ţivotního prostředí obdrţelo město Třeboň dotaci na částečné splacení podpory z FS (ERDF) na ČOV Třeboň poskytnuté v minulých letech ve výši ,38 tis. Kč, která byla fondem poukázána přímo na PCO MF CR, takţe se v účetnictví města projevila jako vzájemný zápočet mimo rozpočtovou skladbu. Z rozpočtu kraje byly poskytovány dotace zejména na obnovu památek, na lékařskou sluţbu první pomoci, na poţární ochranu, regionální činnost knihoven, na vzdělávací programy pro učitele, činnost dobrovolných hasičů a na kulturní akce organizované prostřednictvím Informačního a kulturního střediska města Třeboně. 9

11 3 VÝDAJE V ROCE Přehled výdajů města Analýza výdajové stránky rozpočtu za běţné a kapitálové výdaje: Ukazatel rozpočtu Rozdíl.skuteč. % plnění po konsolidaci v tis.kč (vč.fondů) schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost /2011 běţné výdaje celkem , , ,00 77,52 kapitálové výdaje celkem , , ,00 144, Běţné výdaje V objemu běţných výdajů došlo proti předchozímu roku k poklesu o tis. Kč, tj. o 22,48 %, kde se rozhodujícím vlivem projevily tyto skutečnosti: - rozdíl ve výplatě sociálních dávek o tis. Kč, jejichţ agenda přešla do kompetence Úřadů práce, - rozdíl ve výdajích na opravy a udrţování o tis. Kč, - rozdíl ve výdajích na nákup plynu o tis. Kč a tepla o 326 tis. Kč. Naproti tomu došlo k navýšení výdajů - za provedení vratky veřejným rozpočtům transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích ve výši tis. Kč jedná se o vratku dotace poskytnuté SFŢP na ČOV Třeboň, - za neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o tis. Kč Čerpání běţných výdajů dle jednotlivých poloţek Přehled čerpání běţných výdajů dle jednotlivých poloţek v meziročním porovnání: Běţné výdaje (v Kč) Rozdíl Index (%) Poloţka Text skutečnost skutečnost / Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 101,43% 5019 Ostatní platy 1 304, , ,00 848,01% 5021 Ostatní osobní výdaje , , ,00 142,88% 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 99,49% 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , ,00 101,28% 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 101,20% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 101,16% 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 443, , ,00 355,08% 5131 Potraviny , , ,70 87,40% 5132 Ochranné pomůcky , , ,00 77,69% 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 0,00 0,00 x 5134 Prádlo, oděv a obuv , , ,00 136,31% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,59 136,99% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,38 46,41% 5139 Nákup materiálu j.n , , ,80 109,71% 5141 Úroky vlastní , , ,27 249,05% 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 898, , , ,45% 5151 Studená voda , , ,89 107,50% 5152 Teplo , ,00 x 5153 Plyn , , ,00 70,59% 10

12 5154 Elektrická energie , , ,70 120,75% 5156 Pohonné hmoty a maziva , , ,79 102,89% 5161 Sluţby pošt , , ,20 117,63% 5162 Sluţby telekomunikací a radiokomunikací , , ,62 101,59% 5163 Sluţby peněţních ústavů , , ,53 100,75% 5164 Nájemné , , ,40 162,96% 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby , , ,00 64,41% 5167 Sluţby školení a vzdělávání , , ,00 112,55% 5169 Nákup ostatních sluţeb , , ,61 103,25% 5171 Opravy a udrţování , , ,05 89,56% 5172 Programové vybavení , , ,36 97,88% 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,10 107,84% 5175 Pohoštění , , ,01 89,95% 5176 Účastnické poplatky na konference , , ,00 160,08% 5178 Nájemné za nájem s právem koupě , , ,07 92,31% 5179 Ostatní nákupy j.n , ,97 x 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 x 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 x 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , , ,34 104,24% 5193 Výdaje na dopravní územní obsluţnost , , ,66 168,46% 5194 Věcné dary , , ,29 69,75% 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. poj , , ,00 56,51% 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fo , , ,00 73,23% 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-po , , ,55 81,04% 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,00 67,94% 5222 Neinvestiční transfery občanským sdruţením , , ,00 100,77% 5223 Neinv.transfery církvím a náboţenským spol , , ,50 125,15% 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,50 97,03% 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům , ,00 x 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,00 x 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 68,15% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím , , ,63 100,62% 5336 Neinvest.transfery zřízeným přísp. organizacím , , ,38 358,99% 5339 Neinvestiční transfery cizím přísp. organizacím 8 000, , ,00 250,00% 5361 Nákup kolků , , ,00 90,91% 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,46 98,60% 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 x 5364 Vratky transferů poskyt. v minulých letech , ,77 x 5366 Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi , , ,21 229,48% 5410 Sociální dávky , , ,00 0,99% 5424 Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 80,25% 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 x 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím FO , , ,00 291,89% 5499 Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 92,54% 5629 Ost. neinv. půjč. prostředky nezisk.a podob. organizacím , ,00 x 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 70,37% 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 x 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,47 154,47% Celkový součet , , ,23 77,52% 11

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006. Hlavní město Praha

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006. Hlavní město Praha Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006 Hlavní město Praha V Praze dne 27.4. 2007 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb.,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více