PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA"

Transkript

1 PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Metodika pro učitele ZŠ speciální Čáslav

2 ÚVOD Pracovní vyučování je na základní škole speciální jedním z nejvýznamnějších vyučovacích předmětů. Cílem tohoto předmětu na těchto školách je všestranná příprava ţáků pro budoucí povolání případně příprava na co moţná maximální zapojení do běţného ţivota. Hlavním úkolem je, aby si ţáci maximálně osvojili základní pracovní dovednosti a návyky, zvládli zacházení s jednoduchými nástroji a pomůckami, získali základní vědomosti o různých materiálech, nástrojích, případně pracovních postupech, seznámili se a následně dodrţovali základní pravidla hygieny a bezpečnosti práce. Zaměřili jsme se na čtyři základní oblasti: 1. pracovní a výtvarné techniky 2. práce v domácnosti a práce s pedigem 3. keramika 4. práce se dřevem Metody a formy pracovního vyučování na ZŠ speciální V rámci vyučovací hodiny je realizováno vţdy několik metod a forem práce. Jejich střídání či jejich kombinace vede ke zvýšení koncentrace ţáků při hodinách. Metody seznamování žáků s materiálem, pomůckami a nástroji. Nejčastěji pouţívanými metodami z této skupiny jsou rozhovor, popis, pozorování či vysvětlování s názorným předvedením. Metody seznamování žáků s praktickými činnostmi a pracovními operacemi Nejvhodnější pro seznámení s praktickými činnostmi jsou tyto metody: popis, vysvětlení, demonstrace či instruktáţ s názorným předvedením. Metody osvojování pracovních dovedností a návyků Pracovní dovednosti a návyky se utvářejí dlouho a postupně. K jejich prohloubení dochází vţdy praktickým a systematickým procvičováním. Tato fáze je pro všechny ţáky velmi náročná a z hlediska časové náročnosti dlouhodobá. Musíme velmi dbát na správnou fixaci dovedností a návyků, neboť nesprávné návyky se odstraňují velmi obtíţně. Metody samostatné práce U dětí s lehčím postiţením lze pracovat i metodou samostatné práce. Nejčastějším postupem při samostatné práci je počáteční seznámení se vzorovým výrobkem, seznámení s pracovním postupem a následnou samostatnou prací ţáků. Délka samostatné práce či pomocné vedení učitele je závislé na stupni postiţení kaţdého ţáka. Metody kontroly, prověřování a hodnocení Průběţná kontrola a hodnocení práce má i u našich ţáků motivační charakter. Hodnocení by však vţdy mělo zohledňovat nejen úroveň schopností ţáků, ale i jejich snahu, zájem, vytrvalost a v rámci moţností i samostatnost. Celkově by hodnocení mělo ovšem vţdy působit podnětně. 2

3 1. PRACOVNÍ A VÝTVARNÉ TECHNIKY Během hodin pracovní a výtvarné výchovy, která probíhala v rámci projektu se ţáci seznámili s několika novými technikami. Kromě zcela nových metod a technik jsme ovšem pracovali i s nejrůznějšími druhy papíru- ať uţ šlo o zcela běţný barevný papír, barevné kartony, krepový papír či tzv. ubrouskovou techniku, stále šlo o jistou formu papíru. Papír je totiţ podle mého názoru stále jeden z nejdostupnějších materiálů ve škole obecně- nejen kvůli ceně, ale i jeho dostupnosti. Učitelé se proto v rámci této metodiky mohou seznámit s 12 výrobky z papíru (např. nejrůznější papírové květiny, závěsný mobil z rybiček, meteorologická stanice, krabička na kapesníky a řada dalších). Obecně by se dalo říci, ţe se ţáci po celou dobu učili nejrůznější materiály upravovat, ohýbat, stříhat, lepit, navlékat, určovat barvu, třídit předměty podle velikosti, barvy či tvaru. Velice ráda bych upozornila na jednu ze zvláštních technik a to na práci s mozaikou a výrobu nejrůznějších předmětů z hmoty Fimo. Obě tyto techniky se dají velice dobře pouţít i na základních školách speciálních u dětí s různým postiţením. Obě metody se totiţ dají představit dětem velice zábavnou formou a lze je přizpůsobit téměř komukoli. Pouţitelnost v našich podmínkách jsem se snaţila ukázat na dalších 9 výrobcích. Všechny výrobky jsou představeny nejen v metodice pro učitele, ale kaţdý předmět má i svůj pracovní list. Součástí kaţdého pracovního listu jsou nafoceny pomůcky, které budeme při práci potřebovat i přesný a krok po kroku nafocený postup. Fotografie jsou vţdy doprovázeny jednoduchým textem psaným velkou tiskací abecedou. Celkem se tedy mohou učitelé v této metodice seznámit s 20 různými výrobky. Budu velice ráda, kdyţ se jimi nechají učitelé inspirovat a uvedou naše nápady do běţného školního ţivota. Pro jednoduchou orientaci při plánování výuky je kaţdý výrobek označen v záhlaví ikonkou, která určuje jeho náročnost. Tato činnost je vhodná pro ţáky s lehkým mentálním postiţením či téměř ţádným omezením. Jde o činnost náročnější, jak z hlediska času, tak obtíţnosti výroby. Tato činnost je vhodná pro ţáky, kteří jsou vzděláváni podle 1. dílu RVP. Tato činnost není tak obtíţná a ţáci potřebují jen malou dopomoc. Tato činnost je vhodná pro ţáky, kteří jsou vzděláváni podle 2. dílu RVP. Jde o poměrně jednoduché činnosti, ţáci i tak často pracují s neustálou dopomocí dospělé osoby. Zpracovala Mgr. Štěpánka Müllerová 3

4 1, Barevná girlanda Materiál : různobarevné papíry A4, z kaţdého pouţijeme vţdy čtverec. Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, lepidlo, tupá jehla a nit Pracovní postup: 1, Motivace- povídáme si o různých způsobech, jak lze vyzdobit dům. 2, Barevná girlanda se skládá z několika stejných skládaček, které se skládají stejným způsobem. 3, První dílek: Vezmeme barevný papír formátu A4. 4, Přehnutím rohu vytvoříme čtverec, přebývající část odstřihneme. 5, Čtverec přehneme na polovinu podle os stran. Na čtverci bude vidět kříţ, se středem uprostřed. 6, Rohy čtverce jeden po druhém přehneme dovnitř, ke středu. 7, Obrátíme ho na druhou stranu a celý postup zopakujeme. 8, Čtverec opět otočíme. 9, Skládanku musíme ještě přehnout podle obou os stran (viz. obrázek 13 pracovní list 1). 10, Do kapsiček zastrčíme palce a ukazováčky a dotvoříme první dílek. 11, Stejným způsobem sloţíme i další dílky. 12, Kdyţ jsou všechny hotové, začneme je slepovat k sobě. 13, Vţdy jeden dílek natřeme na špičce kapkou lepidla a nasadíme na ni druhé dílek. 14, Stejně postupujeme dál, aţ slepíme všechny části k sobě. 15, Girlandu necháme zaschnout. Kdyţ je suchá, navlečeme nit do jehly a špici prošijeme. 16, Z nitě vytvoříme očko na zavěšení. A uţ můţeme pověsit třeba do okna! 4

5 2, Jarní hyacint Materiál : Krepový papír (různé barvy- např. červená a zelená) Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, lepidlo, vázací drátek, špejle Pracovní postup: 1, Motivace - Květiny, které kvetou na jaře - pouţijeme různé obrázky. 2, Nejprve si vybereme barvu, z které budeme chtít vyrobit květ. 3, Z krepového papíru příslušné barvy ustřihneme prouţek asi 4-5 cm široký. 4, Prouţek rozmotáme a nastříháme na čtverečky. 5, Kaţdý čtverec následně nůţkami nastřihneme uprostřed kaţdé strany čtverce asi do 1/3 (viz. obr. 3 na pracovním listu 2). 6, Tímto způsobem nastříháme všechny čtverečky. 7, Pak vezmeme vţdy jeden čtverec uprostřed a kaţdý roh trochu pootočíme asi o 90. 8, Postup opakujeme u všech čtverečků. 9, Kdyţ jsou čtverce přichystané, navlékáme je postupně na špejli, dokud nemáme květ poţadované velikosti. 10, Potom ustřihneme slabší prouţek ze zeleného papíru, který zlehka natřeme lepidlem. 11, Prouţek přichytíme hned pod květem na špejli a obtočením vytvoříme stonek. 12, Z krepového papíru ustřihneme 4 stejné listy. 13, Z vázacího drátku odstřihneme 2 drátky (délka velikost listu+ 4cm). 14, Listy vytvoříme vloţením drátku mezi dva vystřiţené lístky, které slepíme lepidlem. 15, Listy musíme nechat chvíli zaschnout a teprve potom připevníme ke stonku. 16, Hyacint necháme pořádně zaschnout a pak ho můţeme zapíchnout do květináčku. 5

6 3, Mozaikový květináč Materiál : pryskyřicová či skleněná mozaika, keramický květináč či miska Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, lepidlo na mozaiku či oboustranná páska na mozaiku, štětec Pracovní postup: 1, Motivace- výroba dárku pro maminku, babičku. 2, Nejprve si vybereme barvu mozaiky, z které budeme chtít vyrábět ozdobu na květináč. 3, Z oboustranné pásky stříháme různé kousky, které pouţijeme jako ozdoby na květináči např. okraj květináče, různé čárky, kříţky či čtverečky. 4, Z pásky strhneme vrchní část, na kterou přilepíme mozaikové kamínky podle fantazie. 5, Těţší varianta této činnosti je lepení mozaiky lepidlem na mozaiku. 6, Květináč ozdobíme dle vlastní fantazie, při lepení lepidlem musíme nechat pořádně zaschnout. 7, Do hotového květináče můţeme zasadit např. bylinku, růţičku či petrklíč a darovat jako hezký dárek. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v papírnictví či v obchodech s výtvarnými pomůckami. 6

7 4, Rámeček zdobený mozaikou Materiál : pryskyřicová či skleněná mozaika, dřevěný rámeček (různé velikostí) Pomůcky a potřeby: lepidlo na mozaiku, štětec Pracovní postup: 1, Motivace- výroba dárku pro kamaráda, sourozence. 2, Nejprve si vybereme barvu mozaiky, s kterou budeme chtít pracovat. 3, Dřevěný rámeček natřeme dostatečným mnoţstvím lepidla. Rámeček natíráme postupně, z důvodu rychlého schnutí. 4, Na natřenou část rámečku skládáme vymyšlený vzor. 5, Postupně ozdobíme celý rámeček. 6, Necháme pořádně zaschnout. 7, Do rámečku na závěr můţeme vloţit fotografii či vlastnoruční obrázek. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v papírnictví či v obchodech s výtvarnými pomůckami. Těţší varianta této činnost je, kdyţ mozaiku skládáme vedle sebe a malé spáry mezi mozaikou vyplníme spárovací hmotou, která se také prodává ve výtvarných potřebách. 7

8 5, Stojánek na pastelky zdobený mozaikou Materiál : jednobarevný hrneček či sklenička, pryskyřicová či skleněná mozaika Pomůcky a potřeby: těţší varianta: lepidlo na mozaiku, štětec lehčí varianta: oboustranná páska na mozaiku, nůţky s kulatou špičkou Pracovní postup: 1, Motivace- důleţitost pořádku na stole, úklid pomůcek do školy. 2, Nejprve si vybereme barvu mozaiky, s kterou budeme pracovat, a kterou ozdobíme hrneček.. 3, Hrneček natíráme postupně, vţdy trochu lepidla pod kostičku mozaiky. Pokud pracujeme s páskou, můţeme si nachystat vzor dopředu a potom teprve lepíme kostičky. 4, Nalepíme vzor a celý hrneček necháme zaschnout. 5, Po zaschnutí mozaiky můţeme do hrnečku vloţit pastelky či tuţky a pouţívat jako praktický stojánek. Poznámky: Práce s oboustrannou páskou je detailněji popsána v pracovním listě 3 výroba mozaikového květináče. Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v papírnictví či v obchodech s výtvarnými pomůckami. 8

9 6, Čajový svícen s mozaikou Materiál : svícen na čajovou svíčku či sklenička z čirého skla, pryskyřicová či skleněná mozaika, čajová svíčka Pomůcky a potřeby: lepidlo na mozaiku, štětec Pracovní postup: 1, Motivace- odpočinek, správná atmosféra při odpočinku 2, Nejprve si vybereme barvu mozaiky, s kterou budeme pracovat, a kterou ozdobíme svícínek. 3, Svícen natíráme postupně, vţdy trochu lepidla na část svícínku. 4, Na lepidlo ihned lepíme vzor a celý svícen necháme na závěr zaschnout. 5, Po zaschnutí mozaiky můţeme do svícnu vloţit čajovou svíčku a zapálit. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v papírnictví či v obchodech s výtvarnými pomůckami. Čajový svícen lze koupit v obchodech s dárkovými předměty či v domácích potřebách, pokud neseţeneme přímo svícen na čajovou svíčku, lze pouţít skleničku ze skla. 9

10 7, Naušnice z fimo hmoty- spirálky Materiál : Fimo hmota případně hmota cernit Pomůcky a potřeby: Lak na Fimo, štětec, zalamovací noţík, pracovní podloţka, ketlovací jehly a nýty, háčky na naušnice Pracovní postup: 1, Motivace- Povídání o tom, jak se lidé zdobí, co nosí. 2, Seznámení s hmotou Fimo. 3, Vybereme si dvě barvy Fimo hmoty- ukrojíme z ní menší kousek podle velikosti náušnic, které chceme dělat. 4, Vezmeme jednu barvu a pořádně zpracujeme. Mačkáme a mneme, dokud nebude hmota vláčná. To poznáme, pokud uděláme z hmoty váleček, ohneme ho a kdyţ se nezlomí, je hmota připravená. 5, Stejně připravíme a zpracujeme i druhou barvu. 6, Z obou barev vyválíme válečky. Ty propleteme do spirálky a vyválíme do hladka. 7, Přeloţíme a znovu vyválíme. Pokračujeme aţ do doby, kdy se vytvoří vzor, který se nám líbí. 8, Ze vzniklého válečku uřízneme 2 stejné dílky. 9, Do kaţdé náušnice zapíchneme ketlovací jehlu s očkem. 10, Rozehřejeme troubu na 110 C a náušnice dáme péct asi na 20 minut. 11, Po upečení náušnice opatrně vyndáme a necháme vystydnout. 12, Po zchladnutí musíme ještě náušnice zkompletovat. Přiděláme na konec kaţdé menší krouţek a na něj háček. 13, Pro zvýraznění barev můţeme ještě náušnice přelakovat lakem na Fimo. Necháme zaschnout a můţeme nasadit do uší. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či v některých galanteriích. 10

11 8, Náušnice z fimo hmoty- vrtulky Materiál : Fimo hmota případně hmota cernit Pomůcky a potřeby: Lak na Fimo, štětec,váleček nebo strojek na nudle, zalamovací noţík, pracovní podloţka, ketlovací jehly a nýty, háčky na náušnice, špejle Pracovní postup: 1, Motivace - Povídání o tom, jak se lidé zdobí, co nosí. 2, Seznámení s hmotou Fimo. 3, Vybereme si jednu barvu Fimo hmoty- ukrojíme z ní menší kousek podle velikosti náušnic, které chceme dělat. 4, Vezmeme jednu barvu a pořádně ji zpracujeme. Mačkáme a mneme, dokud nebude hmota vláčná. To poznáme, pokud uděláme z hmoty váleček, ohneme ho a kdyţ se nezlomí, je hmota připravená k další práci. 5, Z hmoty vyválíme placičku- buď válečkem nebo pomocí strojku na nudle. 6, Z placičky noţíkem vyřízneme dva uţší prouţky, které obtočíme kolem špejle. 7, Nezapomeň na konec spirálky udělat dírku na očko. 8, Rozehřejeme troubu na 110 C a náušnice dáme péct asi na 20 minut. 9, Po upečení náušnice opatrně vyndáme a necháme vystydnout. 10, Po zchladnutí musíme ještě náušnice zkompletovat. Přiděláme na konec kaţdé menší krouţek a na něj háček. 11, Pro zvýraznění barev můţeme ještě náušnice přelakovat lakem na Fimo. Necháme zaschnout a můţeme nasadit do uší. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či v některých galanteriích. 11

12 9, Originální krabička na kapesníky Materiál : 3-vrstvé kapesníky s různými motivy Pomůcky a potřeby: Krabička s kapesníky, latexová barva- bílá, štětec, nůţky, lepidlo na ubrouskovou techniku Pracovní postup: 1, Papírovou krabičku na kapesníky natřepe latexem, necháme zaschnout. Pokud je potřeba, natíráme dvě vrstvy, krabička musí být čistě bílá. 2, Z ubrousku vybereme motiv, který se nám líbí a vystřihneme ho. 3, Oddělíme vrchní vrstvu s motivem. 4, Krabičku natřeme lepidlem a přiloţíme vystřiţený motiv. Přitiskneme a necháme zaschnout. 5, Po zaschnutí ještě jednou přetřeme lepidlem, aby se krabička leskla. 6, Po úplném zaschnutí z krabičky vyloupneme vrchní otvor a máme originální krabičku na kapesníky. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či v některých papírnictvích. 12

13 10, Pouťová růže Materiál : Krepový papír (různé barvy- např. červená, a zelená) Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, lepidlo, vázací drátek, špejle, niť, vata. Pracovní postup: 1, Motivace- Přijela k nám pouť - výroba vlastních růţí. 2, Nejprve si vybereme barvu, z které budeme chtít vyrobit květ. 3, Z krepového papíru příslušné barvy ustřihneme prouţek asi 8 cm široký. 4, Prouţek rozmotáme a 4x přeloţíme napůl. 5, Sloţený prouţek zastřihneme na jedné straně do špičky. Kdyţ ho rozloţíme, dostaneme lístky na růţi. 6, Z vázacího drátku ustřihneme kousek asi 20cm dlouhý. Na jeden konec namotáme trochu vaty. 7, Ustřihneme menší kousek krepového papíru, natřeme ho lepidlem a omotáme kolem drátku s vatou. Máme vnitřek květu. 8, Kolem vršku stonku stáčíme postupně prouţek s lístky, aţ dostaneme květ růţe. 9, Květ upevníme k drátku nití. 10, Nyní musíme udělat stonek a listy. Drátek musíme omotat kolem špejle, tím vytvoříme stonek. 11, Potom ustřihneme slabší prouţek ze zeleného papíru, který zlehka natřeme lepidlem. 12, Prouţek přichytíme hned pod květem na špejli a obtočením vytvoříme barevný stonek. 13, Z krepového papíru ustřihneme 4 stejné lístky. 14, Z vázacího drátku odstřihneme 2 drátky (délka velikost listu+ 4cm). 15, Listy vytvoříme vloţením drátku mezi dva vystřiţené lístky, které slepíme lepidlem. 16, Listy musíme nechat chvíli zaschnout a teprve potom připevníme ke stonku. 17, Růţi necháme pořádně zaschnout a pak ji můţeme pouţít na naší pouti. 13

14 11, Masopustní maska -klaun Materiál: Barevný tvrdý papír, papírový talíř, klobouková gumička Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, lepidlo, fixy, pastelky, kancelářská děrovačka Pracovní postup: 1, Motivace- povídání o karnevalu, o maskách, o karnevalech v cizině. 2, Nejprve si musíme vymyslet jakou masku budeme dělat, v našem případě klauna. 3, Na papírovém talíři si namalujeme oči, které vystřihneme. 4, Fixem namalujeme na talíř obličej dle vlastní fantazie nos, líčka, pusu apod. 5, Kancelářskou děrovačkou do talíře vyrazíme dvě dírky v místě, kde budeme chtít mít dírky na gumičku. 6, Z tvrdého papíru nastříháme různobarevné prouţky asi 2 cm široké a cca 20 cm dlouhé. 7, Prouţky sloţíme jako harmoniku. 8, Poskládané prouţky budeme lepit kolem hlavy jako vlasy. 9, Pak necháme vše zaschnout. 10, Doladíme případně detaily a můţeme vyrazit na karneval. 14

15 12, Meteorologická stanice Materiál : barevný tvrdý papír (zelený, modrý, bílý, ţlutý, oranţový a šedý) Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, lepidlo, fixy, větší patentka, laminovací stroj Pracovní postup: 1, Motivace- povídání o změnách v přírodě, o počasí, o jeho zaznamenávání. 2, Nejprve si musíme připravit tyto barvy- zelenou, modrou, ţlutou, bílou, šedou. 3, Přes celý zelený list vystřihneme veliké kolo. 4, Na ostatní papíry namalujeme jednotlivé značky počasí. Pro jasno- ţluté sluníčko, na polojasno- modrý mrak a sluníčko, zataţeno- šedý mrak, déšť- modrý mrak s kapkami a sníh- bílý mrak s vločkami. 5, Všechny tvary vystřihneme a nalepíme kolem dokola na zelený kruh. 6, Necháme zaschnout. 7, Z oranţového nebo červeného papíru vystřihneme šipku, tu lepit nebudeme! 8, Kolo se značkami zalaminujeme (pokud nemáme laminovačku, nevadí). 9, Doprostřed kruhu uděláme dírku, stejnou dírku uděláme i na konec šipky. 10, Patentkou připevníme šipku ke kruhu se značkami. 11, A uţ si můţeme kaţdý den zaznamenat či ukázat jaké bude počasí. 15

16 13, Závěsný mobil- rybičky Materiál : barevný papír, špejle Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, fixy, tupá jehla a nit Pracovní postup: 1, Vezmeme si jeden barevný papír formátu A4. 2, Přeloţením rohu dostaneme čtverec, přebývající část odstřihneme. 3, Čtverec přehneme, abychom dostali osy úhlů (čára z rohu do rohu). 4, Čtverec ještě přehneme napůl, otočíme na druhou stranu. 5, Strany vtlačíme dovnitř a dostaneme trojúhelník. 6, Spodní rohy přeloţíme ke špičce, vrátíme a uděláme i na druhé straně (obr.8 pracovní list 13). 7, Nůţkami opatrně rozstřihneme rohy aţ po rysku. Dostaneme na kaţdé straně 4 dílky. 8, První vrstvu z kaţdé strany přehneme zpátky ke špičce. 9, Druhou vrstvu rozstřihneme podél ohybu asi do půlky (obr. 12 pracovní list 13). 10, Odstřiţenou část ohneme směrem dolů (obr. 13 pracovní list 13) a máme první ploutev. 11, Stejně uděláme i ostatní ploutve- celkem čtyři ocasní ploutve. 12, Teď musíme vytvořit ještě ploutve na těle- ohnutím vrchního papíru podle obr , A máme první rybu. Domalujeme jí oko a vystřihneme pusu. 14, Stejně sloţíme ještě dalších 6, celkem tedy 7 rybiček. 15, Tupou jehlou pak ke kaţdé přišijeme nit na zavěšení. 16, Kaţdou rybičku přiváţeme na konec špejle, na jednu špejli 2 rybičky. Celkem tedy potřebujeme tři špejle. 17, Na závěr ještě sváţeme špejle, na horní přiděláme dvě spodní podle obrázku v pracovním listě. 18, A závěsný mobil je na světě! 16

17 14, Přívěsek z fimo hmoty- housenka Materiál : Fimo hmota případně hmota cernit Pomůcky a potřeby: Lak na Fimo, štětec, zalamovací noţík, pracovní podloţka, ketlovací jehly a očka, řetízek Pracovní postup: 1, Seznámení s hmotou Fimo. 2, Vezmeme si zelenou barvu Fimo hmoty- ukrojíme z ní 6 kousků (5 menších a 1 vetší). 3, Vezmeme jeden kousek a pořádně ho propracujeme. Mačkáme a mneme, dokud nebude hmota vláčná. To poznáme, pokud uděláme z hmoty váleček, ohneme ho a kdyţ se nezlomí, je hmota připravená k další práci. 4, Stejným způsobem zpracujeme všechny dílky. 5, Ze všech dílků uválíme kuličky, které spojíme k sobě. 6, Z malého kousku černé a bílé hmoty doděláme detaily na housence- oči, chloupky apod. 7, Do posledního kousku zapíchneme ketlovací jehlu. 8, Rozehřejeme troubu na 110 C a housenku dáme péct asi na 20 minut. 9, Po upečení přívěšek opatrně vyndáme a necháme vystydnout. 10, Po zchladnutí musíme ještě housenku zkompletovat. 11, Na konec ketlovací jehly připevníme očko s řetízkem. 12, Pro zvýraznění barev můţeme ještě přívěsek přelakovat lakem na Fimo. Necháme zaschnout a můţeme připevnit např. na klíče či batoh. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či v některých galanteriích. 17

18 15, Přívěsek na krk- fimo hmota Materiál : Fimo hmota případně hmota cernit Pomůcky a potřeby: Lak na Fimo, štětec, zalamovací noţík, pracovní podloţka, ketlovací jehly a očka, obruč na krk, kůţe či voskovaná šňůra Pracovní postup: 1, Motivace- Povídání o tom, jak se lidé zdobí, co nosí. 2, Seznámení s hmotou Fimo. 3, Vybereme si dvě barvy Fimo hmoty- ukrojíme z ní kousek, který potřebujeme. 4, Vezmeme jednu barvu a pořádně zpracujeme. Mačkáme a mneme, dokud nebude hmota vláčná. To poznáme, pokud uděláme z hmoty váleček, ohneme ho, a kdyţ se nezlomí, je hmota připravená. 5, Stejně připravíme a zpracujeme i druhou barvu. 6, Z obou barev vyválíme válečky. Ty propleteme do spirálky a vyválíme do hladka. 7, Přeloţíme a znovu vyválíme. Pokračujeme aţ do doby, kdy se vytvoří vzor, který se nám líbí. 8, Vzniklý váleček vytvarujeme do poţadovaného tvaru přívěsku. 9, Do horní části zapíchneme ketlovací jehlu s očkem. 10, Rozehřejeme troubu na 110 C a přívěsek dáme péct asi na 20 minut. 11, Po upečení ho opatrně vyndáme a necháme vystydnout. 12, Pro zvýraznění barev můţeme ještě přívěsek přelakovat lakem na Fimo. Necháme zaschnout a můţeme zkompletovat s kůţí či stříbrnou obručí. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či v některých galanteriích. 18

19 16, Rámečky na fotografie Materiál : barevný kartón Pomůcky a potřeby: lepidlo, kamínky na ozdobu, ozdobné nůţky a ozdobné děrovačky, štětec Pracovní postup: 1, Motivace- výroba dárku k Vánocům 2, Z tvrdého papíru vystřihneme okraj rámečku dle velikosti obrázku či fotografie. 3, Ze zbytků barevného papíru vystříháme a děrovačkou dotvoříme různé ozdoby. Na výrobu ozdob pouţijeme různé ozdobné nůţky a děrovačky. 4, Jednotlivé ozdoby natřeme lepidlem a přilepíme na rámeček. 5, Jako ozdoby můţeme pouţít i barevné štrasové kamínky. 6, Po zaschnutí můţeme do rámečku vloţit fotografii či vlastní obrázek a dát jako dárek. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či v některých papírnictvích. 19

20 17, Tea bag (kytička skládaná z čajových sáčků) Materiál : obaly od čajových sáčků Pomůcky a potřeby: Lepidlo na papír, nůţky, špejle, kolečko z tvrdého papíru Pracovní postup: 1, Motivace- Povídání o recyklaci nejrůznějších materiálů. 2, Z tvrdého papíru vystřihneme malé kolečko asi 2cm poloměr, kolečko bude základem na kytičku. 3, Na jednu kytičku budeme potřebovat 8 stejných čajových obalů. 4, Nejdříve odstřihneme ze všech sáčků bílé okraje, které drţí sáček pohromadě. 5, Sáček následně rozloţíme, dostaneme delší obdélník. 6, U všech sáčků odstřihneme zadní část (obr. 3 pracovní list 17). 7, Z přední části přehnutím vytvoříme vţdy jeden čtverec a jeden menší obdélník. 8, Na jednu kytičku potřebujeme 8 stejných čtverců. 9, Kaţdý čtverec přehneme diagonálně (obr. 6 pracovní list 17). 10, Všechny rohy čtverce postupně přehneme ke středu (obr. 7 pracovní list 17). 11, Podle obrázku 9 v pracovním listě sloţíme čtvereček do lístku protilehlé rohy přeloţíme ke středu. 12, Sloţili jsme první lístek, stejným způsobem budeme skládat i dalších 7. Kdyţ je máme (celkem 8 lístků), můţeme je lepit na tvrdé kolečko papíru. 13, Lepíme jeden lístek vedle druhého od středu kolečka. Tím nám vznikne kytička, kterou můţeme přilepit na špejli a po zaschnutí zapíchnout do květináče se zelenou rostlinou. Aby špejle nebyla příliš vidět, můţeme špejli namalovat zeleným fixem. Poznámky: Materiál na tuto činnost je téměř zdarma, musíme si ho totiţ sesbírat při pití čaje. Ostatní pomůcky a potřeby zakoupíme v běţném papírnictví. Kytičku lze nalepit samotnou i jako ozdobu na přání či PF. 20

21 18, Tea bag - přáníčko Materiál : obaly od čajových sáčků Pomůcky a potřeby: Lepidlo na papír, nůţky, tvrdý papír Pracovní postup: 1, Motivace- Povídání o recyklaci nejrůznějších materiálů a moţnosti jeho dalšího pouţití. 2, Z obdélníku z tvrdého papíru uděláme přeloţením jednoduché přání. Na něj budeme dále vyrábět a skládat hvězdičku. 3, Na jednu hvězdičku budeme potřebovat 8 stejných čajových obalů (lze skládat i ze dvou druhů, tzn. ţe potřebujeme 4 sáčky od kaţdého druhu). 4, Nejdříve odstřihneme ze všech sáčků bílé okraje, které drţí sáček pohromadě. 5, Sáček následně rozloţíme, dostaneme delší obdélník. 6, U všech sáčků odstřihneme zadní část (obr.3 pracovní list 18). 7, Z přední části přehnutím vytvoříme vţdy jeden čtverec a jeden menší obdélník. 8, Na jednu hvězdičku potřebujeme 8 čtverců. 9, Kaţdý čtverec přehneme diagonálně (obr. 6 pracovní list 18). 10, Kaţdý čtverec přehneme ještě napůl, vtlačením bočních stran dovnitř dostaneme trojúhelník. Stejně sloţíme i další čtverce. 11, Na kaţdém sloţeném dílku přeloţíme jeden cíp dovnitř ke středu (obr.10 pracovní list 18). 12, Stejným způsobem uděláme ohyb i na druhé straně (obr. 11 v pracovním listě). Tím vznikne jeden lístek hvězdičky. Postupujeme stejně u všech dalších. 13, Jednotlivé dílky vkládáme do sebe (obr. 13 pracovní list 18) a slepíme lepidlem. 14, Necháme zaschnout a můţeme pokračovat. 15, Hvězdičku přilepíme na přání, pro lepší kontrast můţeme hvězdičku podlepit ještě jiným kouskem papíru. 16, Po zaschnutí vepíšeme dovnitř text přání a můţeme poslat. Poznámky: Materiál na tuto činnost je téměř zdarma, musíme si ho totiţ sesbírat při pití čaje. Ostatní pomůcky a potřeby zakoupíme v běţném papírnictví. 21

22 19, Zapichovátko do květináče Materiál : Fimo hmota Pomůcky a potřeby: Lak na Fimo, štětec, váleček nebo strojek na nudle, zalamovací noţík, pracovní podloţka, špejle, různá vykrajována na cukroví, tavná pistole Pracovní postup: 1, Motivace- jak ozdobit květináč a květiny v něm. 2, Seznámení s hmotou Fimo. 3, Vybereme si jednu barvu Fimo hmoty- ukrojíme z ní menší kousek podle velikosti, který potřebujeme. 4, Vezmeme jednu barvu a pořádně ji zpracujeme. Mačkáme a mneme, dokud nebude hmota vláčná. To poznáme, pokud uděláme z hmoty váleček, ohneme ho, a kdyţ se nezlomí, je hmota připravená k další práci. 5, Z hmoty vyválíme placičku- buď válečkem, nebo pomocí strojku na nudle. 6, Z placičky vykrojíme pomocí formičky vybraný tvar a dozdobíme podle vlastní fantazie. Ke zdobení můţeme pouţít i další barvy fimo hmoty. Jako dobré vzory jsou např. kytičky, hvězdičky, různá zvířátka či dopravní prostředky. 7, Hotový tvar přendáme na pečící papír a můţeme tvořit dál. 8, Rozehřejeme troubu na 110 C a všechny tvary dáme péct asi na 20 minut. 9, Po upečení všechny tvary opatrně vyndáme a necháme vystydnout. 10, Pro zvýraznění barev můţeme ještě všechny tvary přelakovat lakem na Fimo. Necháme zaschnout a můţeme pokračovat. 11, Hotový a zaschlý tvar přilepíme lepidlem či tavnou pistolí ke špejli. Tu můţeme předem nabarvit fixem na zeleno či hnědo. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami. 22

23 20, Zvířátka z květináčků Materiál : malé keramické květináčky Pomůcky a potřeby: Nůţky, lepidlo či tavná pistole, zbytky barevného papíru, temperové barvy, štětce, šablony na zvířátka Pracovní postup: 1, Jako první si musíme vybrat zvířátko, jaké chceme vyrobit. 2, Namalujeme si šablonu na barevný papír. Šablonu si můţeme někde najít nebo si ji můţeme namalovat sami. Šablonu překreslíme na barevný papír a vystřihneme. 3, Podle toho jaké chceme dělat zvířátko, natřeme květináč temperovou barvou podle druhu zvířete např. u myšky je květináč šedý, u šnečka třeba ţlutý, ţába je zelená. 4, Květináč necháme uschnout. 5, Po zaschnutí na květináč nalepíme či připevníme tavnou pistolí jednotlivé části zvířátka noţičky, ocásek, hlavu případně uši. 6, Necháme vše pořádně zaschnout a vzniklými postavičkami můţeme ozdobit naše okolí. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či papírnictví. Hliněné květináčky koupíme v běţném květinářství či zahradnictví. 23

24 2.1 PRÁCE V DOMÁCNOSTI - PŘÍPRAVA POKRMŮ Další oblastí, na kterou jsme se zaměřili, je práce v domácnosti. Jedná se rovněţ o část pracovní výchovy, která je jednou z nejdůleţitějších a připravuje ţáky na praktickou část ţivota. Ţáci se během hodin seznamují nejen s jednotlivými surovinami či samotnou přípravou jednoduchých pokrmů, ale i tolik důleţitou bezpečností a hygienou při samotné práci. Vytvořili jsme metodiky pro deset jednoduchých pokrmů pro učitele a současně jsou nachystány i pracovní listy pro ţáky. Jednotlivé metodiky jsou rozděleny podle náročnosti pomocí ikon. Platí zde stejné pravidlo: Tato činnost je vhodná pro ţáky s lehkým mentálním postiţením či téměř ţádným omezením. Jde o činnost náročnější, jak z hlediska času, tak obtíţnosti výroby. Tato činnost je vhodná pro ţáky, kteří jsou vzděláváni podle 1. dílu RVP. Tato činnost není tak obtíţná a ţáci potřebují jen malou dopomoc. Tato činnost je vhodná pro ţáky, kteří jsou vzdělávání podle 2. dílu RVP. Jde o poměrně jednoduché činnosti, ţáci i tak často pracují s neustálou dopomocí dospělé osoby. Rovněţ platí, ţe jednoduché pokrmy mohou připravovat i ţáci, kteří zvládnou i činnosti náročnější. V rámci hodin vaření se ţáci během roku mohou naučit vařit pokrmy zcela jednoduché (zeleninové saláty, těstovinové saláty, drobné pohoštění na oslavy), tak pokrmy uţ náročnější a tematicky velice zajímavé jako např. narozeninový dort, sladká tečka za obědem či samotný oběd, řízek s bramborovou kaší. Co se týče motivace v těchto hodinách vaření - jde většinou skoro sama. Příslib závěrečné hostiny po kaţdé hodině vybičoval většinu ţáků k maximálnímu úsilí. Zpracovala Mgr. Štěpánka Müllerová 24

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky,

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, gumičku, stužku, dřevěnou květinku na provázku, ozubené nebo obyčejné nůžky. Všechny ozdoby zakoupíme v běžném obchodě

Více

MYŠKA HRYZALKA TVOŘÍ S DĚTMI

MYŠKA HRYZALKA TVOŘÍ S DĚTMI MYŠKA HRYZALKA TVOŘÍ S DĚTMI Jednoho krásného zimního rána, kdy sněhové vločky odrážely první sluneční paprsky, vykoukla na svět myška Hryzalka. Narodila se v malém doupátku za borovičkou, na kraji lesa.

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Návod na velikonoční ošatku zajíček

Návod na velikonoční ošatku zajíček PROJEKTY Návod na velikonoční ošatku zajíček Potřeby: miska o průměru 15 cm namořené ruličky (přibližně 70ks) lepidlo na papír nůžky tavicí pistole velikonoční ozdoby mašličky lak na dřevo pro konečné

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Francouzská kuchyně II.

Francouzská kuchyně II. Francouzská kuchyně II. Salát Nicoise Quiche Lorraine Šetrně pečená kachní prsa na pomeranči Ratatouille Flambované palačinky Salát Nicoise 1 ks římského salátu 2 větší brambory 100 g čerstvých zelených

Více

Meruňkové tvarohové knedlíky

Meruňkové tvarohové knedlíky Meruňkové tvarohové knedlíky Sladké ovocné knedlíky jsou spojeny hlavně v létě. Dají se připravit z kynutého těsta, tvarohového anebo také bramborového. Knedlíky plníme různým ovocem. Ingredience 200g

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA Děvčata a chlapci, končí naše desetiměsíční spolupráce. Poznali jste řadu nových kuchařských nástrojů a přístrojů, seznámili se se spoustou nových receptů

Více

Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem. Vepřová krkovička na černém pivu. Bramborové rösti

Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem. Vepřová krkovička na černém pivu. Bramborové rösti Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem Vepřová krkovička na černém pivu Bramborové rösti Vepřová panenka ve slanině pečená vcelku s hříbkovou omáčkou Tvarohový mousse

Více

Hermelín v županu - fantazie!!!

Hermelín v županu - fantazie!!! Hermelín v županu - fantazie!!! na 10 kusů: 2 balení listového těsta, 5 hermelínů nebo stříbrňáků (fantastický je pikantní Vltavín), 20 plátků šunky, kečup, 1 vejce na potření, sezamové semínko. Z jednoho

Více

Výtvarné radosti. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Alena Isabella Grimmichová

Výtvarné radosti. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na   Alena Isabella Grimmichová Výtvarné radosti Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.cpress.cz www.albatrosmedia.cz Alena Isabella Grimmichová Výtvarné radosti e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna práva

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

........ CS TROUBA RECEPTY

........ CS TROUBA RECEPTY ...... CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Číslo programu Název programu 1 HOVĚZÍ PEČENĚ 2 VEPŘOVÁ PEČENĚ 3 CELÉ KUŘE 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ 7 BÍLÝ CHLÉB 8 ZAPEČENÉ

Více

Adventní věnec (metodický list č. 1)

Adventní věnec (metodický list č. 1) Skupina metodických listů Název a číslo metodického listu Papír Adventní věnec (metodický list č. 1) Skupina metodických listů Název a číslo metodického listu Vzdělávací oblast Tematický okruh Papír Adventní

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné)

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné) V této části publikace naleznete originální recepty studentů středních škol Libereckého kraje, kteří se zúčastnili soutěže Ovoce a zelenina pětkrát denně. Všechny recepty jsou otištěny dle textových a

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém

Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém Suroviny na 10 porcí Množství Polohrubá mouka 1 000 g Droždí 35 g Cukr krupice 125 g Mléko 400 ml Vejce- žloutky 2 ks Olej 500 ml Sůl 15 g Povidla/marmeláda

Více

Věnec z kořenů stromu

Věnec z kořenů stromu Věnec z kořenů stromu Co budeme potřebovat: delší kořeny jakéhokoliv stromu pevný silnější drát zahradnické nůžky menší kleště různé přírodniny (zde malá jablíčka, psí víno, mech) prázdné menší šnečí ulity

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Bramborová kuchařka páté třídy

Bramborová kuchařka páté třídy Bramborová kuchařka páté třídy Příprava bramborové kaše Ondřej a Dominik Ingredience: Máslo, brambory, mléko, vodu Nástroje: Šťouchadlo na brambory, (vidličku), škrabku, 2x hrnec Postup: Brambory si ostrouháme

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Barevné tvoření. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Barevné tvoření. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Barevné tvoření Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.cpress.cz www.albatrosmedia.cz Alena Isabella Grimmichová Barevné tvoření e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016 Všechna práva vyhrazena.

Více

Alobalový věnec plný kytiček

Alobalový věnec plný kytiček Alobalový věnec plný kytiček Co budeme potřebovat: alobal polystyrénový korpus akrylové barvy (zde bílá, okrová a hnědá) širší plochý štětec různé zelené provázky, stužky, lýka apod. modrobílou stuhu s

Více

Recepty. Jablečná slavnost 2007

Recepty. Jablečná slavnost 2007 Recepty Jablečná slavnost 2007 Smetanovo-jablečný koláč 130 g cukru 130 g másla 2 vejce 260 g hladké mouky 1 kg jablek 2 sáčky vanilkové cukry 0,25 l mléka 350 g zakysané smetany 2 žloutky trocha mandlových

Více

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou Těstoviny (apetit) Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou 150 g vařených těstovin, 40 g tuku Ceres soft, 2 lžíce sójové omáčky, 2 rajčata, 1 zelená paprika, 50 g eidamu, mletý pepř, sůl Sýr

Více

JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE,

JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE, JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE, 1.) ŠNEČCI Děti si šnečky vybarví, pokud zvládnou mohou si je

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Francouzská kuchyně I.

Francouzská kuchyně I. Francouzská kuchyně I. Lososový tartar na rukolovém salátku Cibulová polévka se sýrovými toustíky Kuře na víně "Coq au vin" Lyonské brambory Crème brûlée Lososový tartar na rukolovém salátku 200 g lososa

Více

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE:

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE: PRÁCE S DŘEVEM Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu tužka a papír (na předlohu) nápad pracovní oděv 40 Kč na materiál KERAMIKA Co si vyrobíte: vánoční svícen pracovní oděv 20 Kč na materiál

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Výtvarný materiál DEKORAČNÍ MATERIÁL. K1 0038 27,- Kč 1,08 EUR

Výtvarný materiál DEKORAČNÍ MATERIÁL. K1 0038 27,- Kč 1,08 EUR Bambulky 00 barevných bambulek o průměru cm na knoflíky, očička, nosíky apod.. K 0 Barevné. K 0 Zvířecí,- Kč,0 EUR DEKORAČNÍ MATERIÁL. Pohádková vlna Balíček barevného ovčího rouna o hmotnosti 0 g. Jedná

Více

Teplé housky s překvapením. Anglické rohlíky. Ingredience

Teplé housky s překvapením. Anglické rohlíky. Ingredience Anglické rohlíky těsto: 175 ml vlažné vody, 120 ml vlažného mléka, 1 lžička cukru, 1,5 lžičky soli, 2 lžíce sušené bramborové kaše, 400 g hladké mouky, 1 kostka čerstvého droždí nebo 2 lžičky sušeného

Více

Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou. Svíčková na smetaně. Krkovice na cibulce. Karlovarské knedlíky. Špekové knedlíky.

Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou. Svíčková na smetaně. Krkovice na cibulce. Karlovarské knedlíky. Špekové knedlíky. Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou Svíčková na smetaně Krkovice na cibulce Karlovarské knedlíky Špekové knedlíky Jablkový závin Zelná polévka s klobásou 400 g kysaného zelí klobása 250 ml zakysané

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Jahodové tiramisù. Ingredience pro 8 osob. Mascarponový krém. 700 gr Jahody. 300 gr Cukrářské piškoty Savoiardi

Jahodové tiramisù. Ingredience pro 8 osob. Mascarponový krém. 700 gr Jahody. 300 gr Cukrářské piškoty Savoiardi Jahodové tiramisù Ingredience pro 8 osob 700 gr Jahody 300 gr Cukrářské piškoty Savoiardi 40 gr Třtinový cukr Demerara (anebo cukr krupice) 30 ml Pomerančový likér Grand Marnier (dobrovolný) 1/2 ks Citron

Více

Dort pomerančová bavarese

Dort pomerančová bavarese Dort pomerančová bavarese Ingredience pro 8 osob Korpus Pan di Spagna 200 gr Vejce M 100 gr Cukr krupice 100 gr Hladká mouka T650 špetka Sůl Rozvar 180 ml Voda 90 gr Cukr krupice 1/2 Kůra z pomeranče 10

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

Ovocné crostatine. Ingredience pro 8 osob. Těsto. Vanilkový krém. 250 gr Hladká mouka typu gr Cukr krupice. 150 gr Máslo.

Ovocné crostatine. Ingredience pro 8 osob. Těsto. Vanilkový krém. 250 gr Hladká mouka typu gr Cukr krupice. 150 gr Máslo. Ovocné crostatine Ingredience pro 8 osob Těsto 250 gr Hladká mouka typu 00 200 gr Cukr krupice 150 gr Máslo 50 gr Vejce 1/2 ks Vanilkový lusk Bourbon 1/2 ks Citron špetka Sůl Vanilkový krém 500 ml Čerstvé

Více

Dětský kurz s recepty Jamie Olivera

Dětský kurz s recepty Jamie Olivera Dětský kurz s recepty Jamie Olivera Jednoduchý salát Křupavé kuřecí kousky s bylinkovým dipem Losos se zeleninou a pestem Bezlepkové ovesné sušenky s hrozinkami Jednoduchý salát 4 jarní cibulky 1 okurka

Více

Jedinečné dárečky. Látkový pytlíček se slonem Přívěsky z plsti Netradiční přání se zrcátkem

Jedinečné dárečky. Látkový pytlíček se slonem Přívěsky z plsti Netradiční přání se zrcátkem Jedinečné dárečky Cinkací sluníčko z alobalu Košík plný tajemství Látkový pytlíček se slonem Přívěsky z plsti Netradiční přání se zrcátkem Cinkací sluníčko z alobalu a cédéčka Co budeme potřebovat: alobal

Více

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová KUŘECÍ MASO NA JEHLI ½ kg kuřecích prs Marináda: 1 cibule, 1 stroužek česneku, lžíce zázvoru, chilli paprika, šťáva z citrónu, 2 lžíce oleje, 2 lžičky papriky, pepř, kmín, 150g bílý jogurt - vše rozmixovat

Více

mletý pepř olej na smažení

mletý pepř olej na smažení Dýňový ovocný salát Dýňový kompot 200 g mexická dýně 100 g cukr ananasová tresť 1 ks pomeranč 1 ks broskve 200 g zakys.smetana mandle-lupínky 1 ks van. cukr 1 ks limetka 1 ks kiwi Mexickou dýni nakrájíme,

Více

Puding z jáhlových vloček

Puding z jáhlových vloček Puding z jáhlových vloček 1 Jáhlové vločky (instantní varianta) zalijeme trochou vařící vody, promícháme a necháme v přikryté nádobě změknout. 2 Do husté vločkové kaše vmícháme med, na kousky nakrájené

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

w w w. r a m a - w e b. c z

w w w. r a m a - w e b. c z www.rama-web.cz Vážené a milé hospodyňky, za nákup dvou výrobků Rama Vám věnujeme malý dárek - sešitovou kuchařku Ramy. Recepty, které v ní najdete, jsou vyzkoušené a vybrané tak, aby příprava jídla byla

Více

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ KERAMIKA II

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ KERAMIKA II KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ KERAMIKA II Vypracovala: Mgr. Anna Nováčková Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 ZŠ a MŠ Jince Jmenný seznam Šnek na květník..

Více

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI 450 g jahod 10 g želatiny 250 ml bílého jogurtu 1 vanilkový cukr 50 g cukru krupice Želatinu přelijeme 30 ml horké vody a za stálého míchání ji necháme rozpustit a zchladnout.

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Bramborové recepty z VYSOČINY

Bramborové recepty z VYSOČINY Bramborové recepty z VYSOČINY 1 1. Prokládaný bramborák 1 kg strouhaných syrových brambor, 70 dkg hrubé mouky, 1 hlavička česneku, 2 vejce, sůl, pepř, majoránka dle chuti, 1 plátek krkovičky nebo libového

Více

Tvarohový koláč. Řezy Florida

Tvarohový koláč. Řezy Florida Tvarohový koláč 450g polohrubé mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prášek do pečiva, 3 lžíce mléka, 2 lžíce rumu. Z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru,

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

Mandle v čokoládě. Tiramisu po česku

Mandle v čokoládě. Tiramisu po česku Mandle v čokoládě Oloupané mandle nakrájíme na nudličky, upražíme na suché pánvi. Rozpustíme čokoládu na vaření s trochou 100% tuku. Do teplé čokolády vmícháme opražené nudličky mandlí v poměru: 1 díl

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více

24 z listového těsta. Lístkové roládky. Ingredience. Postup

24 z listového těsta. Lístkové roládky. Ingredience. Postup 24 z listového těsta Lístkové roládky lístkové těsto, anglická slanina, tvrdý sýr, sterilované okurky, hořčice, kečup, vejce na potření, sezamová semínka Těsto rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rozkrájíme

Více

Pohádkové postavičky

Pohádkové postavičky Pohádkové postavičky Čarodějnice, čertík a vodník z punčoch Andělíček se sáňkami Skřítek Podzimníček Sněhuláčci Čarodějnice, čertík a vodník z punčoch Budete potřebovat: punčochy ohebný drát větší jehlu

Více

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový SLANÉ BEZMASÉ POKRMY Bramborák jáhlový 6 středně velkých uvařených brambor šálek vařených jáhel vejce hrubá mouka 3 stroužky česneku drcený kmín majoránka sůl mletý pepř olej na smažení Brambory uvařené

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Gastronomie Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 5. týden ŽENA S OBEZITOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 5. týden ŽENA S OBEZITOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 5. týden ŽENA S OBEZITOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s obezitou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů Zdenka Horecká Vladimír Horecký Pomazánky A Saláty 150 receptů ÚVoD Pomazánky jsou velmi oblíbenou součástí studené kuchyně. Můžeme je podávat jako předkrm, k snídani a některé i jako večeři. Bez pomazánky

Více

Malá kuchařka regionálních svačinek

Malá kuchařka regionálních svačinek Malá kuchařka regionálních svačinek 1. Dalamánková omeletka dalamánek vajíčka pepř trošku másla Na pánvi rozehřejem toršku másla, přidáme vejce, osolíme, opepříme. Vše vložíme do dalamánku. Dáme do svačinového

Více

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko.

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. - Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. Pracovní postup: Podle listu stromu si vytvoříme maketu listu, ten obkreslíme na

Více

POMAZÁNKY. Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec vmícháme nastrouhanou okurku.

POMAZÁNKY. Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec vmícháme nastrouhanou okurku. POMAZÁNKY Okurková pomazánka 250g tvarohu 100g nahrubo nastrouhané okurky 1 stroužek česneku ½ cibule podle chuti kopr Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec

Více

Lehké recepty Méně cholesterolu

Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Stravovat se zdravě, neznamená mít hlad! A ani to neznamená, že se musíte vzdát tradičních jídel a dělat kompromisy v chuti. Stačí sáhnout

Více

160g mletých ořechů. 60g strouhanky

160g mletých ořechů. 60g strouhanky Plněné ořechy I 250g másla 130g moučkového cukru 250g hladké mouky 60g mletých ořechů 60g strouhanky Náplň: 160g cukru 160g mletých ořechů 1 žloutek 3 lžíce rumu máslo čokoládová poleva Všechny suroviny

Více

SEŠIT PLNÝ NÁMĚTŮ KERAMICKÉ TECHNIKY. Vytvořila: Mgr.B.Vyskočilová

SEŠIT PLNÝ NÁMĚTŮ KERAMICKÉ TECHNIKY. Vytvořila: Mgr.B.Vyskočilová SEŠIT PLNÝ NÁMĚTŮ KERAMICKÉ TECHNIKY Vytvořila: Mgr.B.Vyskočilová Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 ZŠ a MŠ Jince Obsah 1. Kachel s andělem 2.

Více

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 JOGURTOVO JABLEČNÝ DORT (Kábelová Martina, Pěnčín Vinohrady) KORPUS: 6 vajec, 6 lžic moučkového cukru, 1 lžíce oleje, 5 lžic polohrubé mouky, 1 lžička PDP, lžíce kakaa JOGURT:

Více

Sladkovodní ryby. Losos a jeho pečení. Candát na fenyklu. Pstruh pečený na alobalu se zeleninou. Pošírovaný pstruh. Tartare z lososovitého pstruha

Sladkovodní ryby. Losos a jeho pečení. Candát na fenyklu. Pstruh pečený na alobalu se zeleninou. Pošírovaný pstruh. Tartare z lososovitého pstruha Sladkovodní ryby Losos a jeho pečení Candát na fenyklu Pstruh pečený na alobalu se zeleninou Pošírovaný pstruh Tartare z lososovitého pstruha Losos a jeho pečení 600 g lososa - filet s kůží 1 lžíce mořské

Více

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy Bramborová kuchařka žáků 2. třídy Lokše s mákem Studené vařené brambory, hl. mouka, špetka soli, mletý mák, moučkový cukr, kousek sádla nebo másla Brambory najemno nastrouháme na vál. Osolíme a přisypeme

Více

Základní kurz 1: Navlékání na drátěnou hvězdu

Základní kurz 1: Navlékání na drátěnou hvězdu Základní kurz 1: Navlékání na drátěnou hvězdu Navlékání paprsků Každý jednotlivý paprsek drátěné hvězdy ozdobíme korálky podle návodu a z konce drátu potom vytvarujeme očko. Drátek paprsku ohneme kulatými

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny Nudlové těsto: základní recept Pro 4 osoby 320 g italské mouky* (plus mouka na poprášení těsta) 3 vejce 1 žloutek 2 lžíce olivového oleje ½ lžičky soli Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek

Více

Lístkové roládky. Masové šátečky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Lístkové roládky. Masové šátečky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Lístkové roládky lístkové těsto, anglická slanina, tvrdý sýr, sterilované okurky, hořčice, kečup, vejce na potření, sezamová semínka Těsto rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rozkrájíme na obdélníky.

Více

Papírové korálky. Autor, foto / redakce

Papírové korálky. Autor, foto / redakce 2 OBSAH 3 Papírové korálky 4 Umělcem v Malajsii 7 Mořské akvárium 8 Pistáciová kytka 10 Péřový náhrdelník 12 Tisk na tričko 13 hrady a zámky 14 na vlnách léta 16 Vosková batika - polštář 18 Paper maché

Více

Trojbarevný mazanec paní Hüttlová

Trojbarevný mazanec paní Hüttlová Trojbarevný mazanec paní Hüttlová 200 ml 12% smetany 1 kostka droždí 90 g třtinového cukru 250 g polohrubé mouky Babiččina volba 250 g hladké mouky Babiččina volba 1 vejce 2 žloutky 100 g másla vanilkový

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 3. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 3. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 3. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Recepty pro týden 13.6.-19.6.

Recepty pro týden 13.6.-19.6. Bramborový nákyp 2 kg brambor 1 lžička másla 120 g sýra s plísní na povrchu pohanková strouhanka 3 lžičky majoránky sůl podle chuti Brambory i se slupkou omyjeme a uvaříme. Zapékací misku vymažeme máslem,

Více

Chlebová jarní polévka (4 porce)

Chlebová jarní polévka (4 porce) POLÉVKY Chlebová jarní polévka (4 porce) Ingredience: kostka zeleninového bujónu; 40 g sádla; cibule; 4 plátky chleba; 4 vejce; špetka muškátového oříšku; pažitka; petrželka; kopřivy; mletý zázvor; sůl;

Více

Falešná dršťková polévka z ovesných vloček

Falešná dršťková polévka z ovesných vloček Falešná dršťková polévka z ovesných vloček cibule, česnek, ovesné vločky, paprika, voda, sůl, pepř, bujón, koření (mletý kmín, majoránka, pepř) Na oleji osmahnout cibuli, přidat hrstku ovesných vloček,

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - Číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Ingredience: 300 g tvarohu, 300 g cukru krupice, 300 g polohrubé mouky, 225 g oleje, 225 g mletého máku, 2 hrsti rozinek, 4 lžíce rumu, 1 prášek do

Ingredience: 300 g tvarohu, 300 g cukru krupice, 300 g polohrubé mouky, 225 g oleje, 225 g mletého máku, 2 hrsti rozinek, 4 lžíce rumu, 1 prášek do TVAROHOVÝ MAKOVNÍK 300 g tvarohu, 300 g cukru krupice, 300 g polohrubé mouky, 225 g oleje, 225 g mletého máku, 2 hrsti rozinek, 4 lžíce rumu, 1 prášek do pečiva, 5 vajec, Žloutky a cukr ušleháme do pěny,

Více

Šéfkuchařka: Kuchtičky: Jana Paulusová

Šéfkuchařka: Kuchtičky: Jana Paulusová Projektový den Šéfkuchařka: Jana Paulusová Kuchtičky: Lucie Golová Kamila Richterová Kristýna Zejdová Pavlína Váchová Anna Šebestiánová Andrea Nagyová Markéta Bacharová Veronika Elšíková Barbora Škvorová

Více

To nejlepší z Asie - festival asijských chutí

To nejlepší z Asie - festival asijských chutí To nejlepší z Asie - festival asijských chutí Napařované knedlíčky Dim sum plněné pekingskou kachnou s chilli omáčkou Vietnamská hovězí polévka Pho Bo Indonéská smažená rýže Nasi Goreng s kuřecím masem

Více

Mrkvový dort s limetkovým krémem

Mrkvový dort s limetkovým krémem Minikuchařka 2 OBSAH Mrkvový dort s limetkovým krémem. 4 Jidáše.. 7 Špenátová polévka. 8 Boží milosti.. 10 Kopřivová nádivka pečená na slanině. 12 Velikonoční beránek. 14 Velikonoční mazanec.16 Špaldové

Více

BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU

BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU Suroviny na těsto: Jiná variace: 6 větších brambor uvařených ve slupce polotovar bramborové 200 g hrubé mouky těsto 1 vejce sůl Podle chuti: strouhanka, moučkový cukr, máslo

Více