PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA"

Transkript

1 PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Metodika pro učitele ZŠ speciální Čáslav

2 ÚVOD Pracovní vyučování je na základní škole speciální jedním z nejvýznamnějších vyučovacích předmětů. Cílem tohoto předmětu na těchto školách je všestranná příprava ţáků pro budoucí povolání případně příprava na co moţná maximální zapojení do běţného ţivota. Hlavním úkolem je, aby si ţáci maximálně osvojili základní pracovní dovednosti a návyky, zvládli zacházení s jednoduchými nástroji a pomůckami, získali základní vědomosti o různých materiálech, nástrojích, případně pracovních postupech, seznámili se a následně dodrţovali základní pravidla hygieny a bezpečnosti práce. Zaměřili jsme se na čtyři základní oblasti: 1. pracovní a výtvarné techniky 2. práce v domácnosti a práce s pedigem 3. keramika 4. práce se dřevem Metody a formy pracovního vyučování na ZŠ speciální V rámci vyučovací hodiny je realizováno vţdy několik metod a forem práce. Jejich střídání či jejich kombinace vede ke zvýšení koncentrace ţáků při hodinách. Metody seznamování žáků s materiálem, pomůckami a nástroji. Nejčastěji pouţívanými metodami z této skupiny jsou rozhovor, popis, pozorování či vysvětlování s názorným předvedením. Metody seznamování žáků s praktickými činnostmi a pracovními operacemi Nejvhodnější pro seznámení s praktickými činnostmi jsou tyto metody: popis, vysvětlení, demonstrace či instruktáţ s názorným předvedením. Metody osvojování pracovních dovedností a návyků Pracovní dovednosti a návyky se utvářejí dlouho a postupně. K jejich prohloubení dochází vţdy praktickým a systematickým procvičováním. Tato fáze je pro všechny ţáky velmi náročná a z hlediska časové náročnosti dlouhodobá. Musíme velmi dbát na správnou fixaci dovedností a návyků, neboť nesprávné návyky se odstraňují velmi obtíţně. Metody samostatné práce U dětí s lehčím postiţením lze pracovat i metodou samostatné práce. Nejčastějším postupem při samostatné práci je počáteční seznámení se vzorovým výrobkem, seznámení s pracovním postupem a následnou samostatnou prací ţáků. Délka samostatné práce či pomocné vedení učitele je závislé na stupni postiţení kaţdého ţáka. Metody kontroly, prověřování a hodnocení Průběţná kontrola a hodnocení práce má i u našich ţáků motivační charakter. Hodnocení by však vţdy mělo zohledňovat nejen úroveň schopností ţáků, ale i jejich snahu, zájem, vytrvalost a v rámci moţností i samostatnost. Celkově by hodnocení mělo ovšem vţdy působit podnětně. 2

3 1. PRACOVNÍ A VÝTVARNÉ TECHNIKY Během hodin pracovní a výtvarné výchovy, která probíhala v rámci projektu se ţáci seznámili s několika novými technikami. Kromě zcela nových metod a technik jsme ovšem pracovali i s nejrůznějšími druhy papíru- ať uţ šlo o zcela běţný barevný papír, barevné kartony, krepový papír či tzv. ubrouskovou techniku, stále šlo o jistou formu papíru. Papír je totiţ podle mého názoru stále jeden z nejdostupnějších materiálů ve škole obecně- nejen kvůli ceně, ale i jeho dostupnosti. Učitelé se proto v rámci této metodiky mohou seznámit s 12 výrobky z papíru (např. nejrůznější papírové květiny, závěsný mobil z rybiček, meteorologická stanice, krabička na kapesníky a řada dalších). Obecně by se dalo říci, ţe se ţáci po celou dobu učili nejrůznější materiály upravovat, ohýbat, stříhat, lepit, navlékat, určovat barvu, třídit předměty podle velikosti, barvy či tvaru. Velice ráda bych upozornila na jednu ze zvláštních technik a to na práci s mozaikou a výrobu nejrůznějších předmětů z hmoty Fimo. Obě tyto techniky se dají velice dobře pouţít i na základních školách speciálních u dětí s různým postiţením. Obě metody se totiţ dají představit dětem velice zábavnou formou a lze je přizpůsobit téměř komukoli. Pouţitelnost v našich podmínkách jsem se snaţila ukázat na dalších 9 výrobcích. Všechny výrobky jsou představeny nejen v metodice pro učitele, ale kaţdý předmět má i svůj pracovní list. Součástí kaţdého pracovního listu jsou nafoceny pomůcky, které budeme při práci potřebovat i přesný a krok po kroku nafocený postup. Fotografie jsou vţdy doprovázeny jednoduchým textem psaným velkou tiskací abecedou. Celkem se tedy mohou učitelé v této metodice seznámit s 20 různými výrobky. Budu velice ráda, kdyţ se jimi nechají učitelé inspirovat a uvedou naše nápady do běţného školního ţivota. Pro jednoduchou orientaci při plánování výuky je kaţdý výrobek označen v záhlaví ikonkou, která určuje jeho náročnost. Tato činnost je vhodná pro ţáky s lehkým mentálním postiţením či téměř ţádným omezením. Jde o činnost náročnější, jak z hlediska času, tak obtíţnosti výroby. Tato činnost je vhodná pro ţáky, kteří jsou vzděláváni podle 1. dílu RVP. Tato činnost není tak obtíţná a ţáci potřebují jen malou dopomoc. Tato činnost je vhodná pro ţáky, kteří jsou vzděláváni podle 2. dílu RVP. Jde o poměrně jednoduché činnosti, ţáci i tak často pracují s neustálou dopomocí dospělé osoby. Zpracovala Mgr. Štěpánka Müllerová 3

4 1, Barevná girlanda Materiál : různobarevné papíry A4, z kaţdého pouţijeme vţdy čtverec. Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, lepidlo, tupá jehla a nit Pracovní postup: 1, Motivace- povídáme si o různých způsobech, jak lze vyzdobit dům. 2, Barevná girlanda se skládá z několika stejných skládaček, které se skládají stejným způsobem. 3, První dílek: Vezmeme barevný papír formátu A4. 4, Přehnutím rohu vytvoříme čtverec, přebývající část odstřihneme. 5, Čtverec přehneme na polovinu podle os stran. Na čtverci bude vidět kříţ, se středem uprostřed. 6, Rohy čtverce jeden po druhém přehneme dovnitř, ke středu. 7, Obrátíme ho na druhou stranu a celý postup zopakujeme. 8, Čtverec opět otočíme. 9, Skládanku musíme ještě přehnout podle obou os stran (viz. obrázek 13 pracovní list 1). 10, Do kapsiček zastrčíme palce a ukazováčky a dotvoříme první dílek. 11, Stejným způsobem sloţíme i další dílky. 12, Kdyţ jsou všechny hotové, začneme je slepovat k sobě. 13, Vţdy jeden dílek natřeme na špičce kapkou lepidla a nasadíme na ni druhé dílek. 14, Stejně postupujeme dál, aţ slepíme všechny části k sobě. 15, Girlandu necháme zaschnout. Kdyţ je suchá, navlečeme nit do jehly a špici prošijeme. 16, Z nitě vytvoříme očko na zavěšení. A uţ můţeme pověsit třeba do okna! 4

5 2, Jarní hyacint Materiál : Krepový papír (různé barvy- např. červená a zelená) Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, lepidlo, vázací drátek, špejle Pracovní postup: 1, Motivace - Květiny, které kvetou na jaře - pouţijeme různé obrázky. 2, Nejprve si vybereme barvu, z které budeme chtít vyrobit květ. 3, Z krepového papíru příslušné barvy ustřihneme prouţek asi 4-5 cm široký. 4, Prouţek rozmotáme a nastříháme na čtverečky. 5, Kaţdý čtverec následně nůţkami nastřihneme uprostřed kaţdé strany čtverce asi do 1/3 (viz. obr. 3 na pracovním listu 2). 6, Tímto způsobem nastříháme všechny čtverečky. 7, Pak vezmeme vţdy jeden čtverec uprostřed a kaţdý roh trochu pootočíme asi o 90. 8, Postup opakujeme u všech čtverečků. 9, Kdyţ jsou čtverce přichystané, navlékáme je postupně na špejli, dokud nemáme květ poţadované velikosti. 10, Potom ustřihneme slabší prouţek ze zeleného papíru, který zlehka natřeme lepidlem. 11, Prouţek přichytíme hned pod květem na špejli a obtočením vytvoříme stonek. 12, Z krepového papíru ustřihneme 4 stejné listy. 13, Z vázacího drátku odstřihneme 2 drátky (délka velikost listu+ 4cm). 14, Listy vytvoříme vloţením drátku mezi dva vystřiţené lístky, které slepíme lepidlem. 15, Listy musíme nechat chvíli zaschnout a teprve potom připevníme ke stonku. 16, Hyacint necháme pořádně zaschnout a pak ho můţeme zapíchnout do květináčku. 5

6 3, Mozaikový květináč Materiál : pryskyřicová či skleněná mozaika, keramický květináč či miska Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, lepidlo na mozaiku či oboustranná páska na mozaiku, štětec Pracovní postup: 1, Motivace- výroba dárku pro maminku, babičku. 2, Nejprve si vybereme barvu mozaiky, z které budeme chtít vyrábět ozdobu na květináč. 3, Z oboustranné pásky stříháme různé kousky, které pouţijeme jako ozdoby na květináči např. okraj květináče, různé čárky, kříţky či čtverečky. 4, Z pásky strhneme vrchní část, na kterou přilepíme mozaikové kamínky podle fantazie. 5, Těţší varianta této činnosti je lepení mozaiky lepidlem na mozaiku. 6, Květináč ozdobíme dle vlastní fantazie, při lepení lepidlem musíme nechat pořádně zaschnout. 7, Do hotového květináče můţeme zasadit např. bylinku, růţičku či petrklíč a darovat jako hezký dárek. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v papírnictví či v obchodech s výtvarnými pomůckami. 6

7 4, Rámeček zdobený mozaikou Materiál : pryskyřicová či skleněná mozaika, dřevěný rámeček (různé velikostí) Pomůcky a potřeby: lepidlo na mozaiku, štětec Pracovní postup: 1, Motivace- výroba dárku pro kamaráda, sourozence. 2, Nejprve si vybereme barvu mozaiky, s kterou budeme chtít pracovat. 3, Dřevěný rámeček natřeme dostatečným mnoţstvím lepidla. Rámeček natíráme postupně, z důvodu rychlého schnutí. 4, Na natřenou část rámečku skládáme vymyšlený vzor. 5, Postupně ozdobíme celý rámeček. 6, Necháme pořádně zaschnout. 7, Do rámečku na závěr můţeme vloţit fotografii či vlastnoruční obrázek. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v papírnictví či v obchodech s výtvarnými pomůckami. Těţší varianta této činnost je, kdyţ mozaiku skládáme vedle sebe a malé spáry mezi mozaikou vyplníme spárovací hmotou, která se také prodává ve výtvarných potřebách. 7

8 5, Stojánek na pastelky zdobený mozaikou Materiál : jednobarevný hrneček či sklenička, pryskyřicová či skleněná mozaika Pomůcky a potřeby: těţší varianta: lepidlo na mozaiku, štětec lehčí varianta: oboustranná páska na mozaiku, nůţky s kulatou špičkou Pracovní postup: 1, Motivace- důleţitost pořádku na stole, úklid pomůcek do školy. 2, Nejprve si vybereme barvu mozaiky, s kterou budeme pracovat, a kterou ozdobíme hrneček.. 3, Hrneček natíráme postupně, vţdy trochu lepidla pod kostičku mozaiky. Pokud pracujeme s páskou, můţeme si nachystat vzor dopředu a potom teprve lepíme kostičky. 4, Nalepíme vzor a celý hrneček necháme zaschnout. 5, Po zaschnutí mozaiky můţeme do hrnečku vloţit pastelky či tuţky a pouţívat jako praktický stojánek. Poznámky: Práce s oboustrannou páskou je detailněji popsána v pracovním listě 3 výroba mozaikového květináče. Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v papírnictví či v obchodech s výtvarnými pomůckami. 8

9 6, Čajový svícen s mozaikou Materiál : svícen na čajovou svíčku či sklenička z čirého skla, pryskyřicová či skleněná mozaika, čajová svíčka Pomůcky a potřeby: lepidlo na mozaiku, štětec Pracovní postup: 1, Motivace- odpočinek, správná atmosféra při odpočinku 2, Nejprve si vybereme barvu mozaiky, s kterou budeme pracovat, a kterou ozdobíme svícínek. 3, Svícen natíráme postupně, vţdy trochu lepidla na část svícínku. 4, Na lepidlo ihned lepíme vzor a celý svícen necháme na závěr zaschnout. 5, Po zaschnutí mozaiky můţeme do svícnu vloţit čajovou svíčku a zapálit. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v papírnictví či v obchodech s výtvarnými pomůckami. Čajový svícen lze koupit v obchodech s dárkovými předměty či v domácích potřebách, pokud neseţeneme přímo svícen na čajovou svíčku, lze pouţít skleničku ze skla. 9

10 7, Naušnice z fimo hmoty- spirálky Materiál : Fimo hmota případně hmota cernit Pomůcky a potřeby: Lak na Fimo, štětec, zalamovací noţík, pracovní podloţka, ketlovací jehly a nýty, háčky na naušnice Pracovní postup: 1, Motivace- Povídání o tom, jak se lidé zdobí, co nosí. 2, Seznámení s hmotou Fimo. 3, Vybereme si dvě barvy Fimo hmoty- ukrojíme z ní menší kousek podle velikosti náušnic, které chceme dělat. 4, Vezmeme jednu barvu a pořádně zpracujeme. Mačkáme a mneme, dokud nebude hmota vláčná. To poznáme, pokud uděláme z hmoty váleček, ohneme ho a kdyţ se nezlomí, je hmota připravená. 5, Stejně připravíme a zpracujeme i druhou barvu. 6, Z obou barev vyválíme válečky. Ty propleteme do spirálky a vyválíme do hladka. 7, Přeloţíme a znovu vyválíme. Pokračujeme aţ do doby, kdy se vytvoří vzor, který se nám líbí. 8, Ze vzniklého válečku uřízneme 2 stejné dílky. 9, Do kaţdé náušnice zapíchneme ketlovací jehlu s očkem. 10, Rozehřejeme troubu na 110 C a náušnice dáme péct asi na 20 minut. 11, Po upečení náušnice opatrně vyndáme a necháme vystydnout. 12, Po zchladnutí musíme ještě náušnice zkompletovat. Přiděláme na konec kaţdé menší krouţek a na něj háček. 13, Pro zvýraznění barev můţeme ještě náušnice přelakovat lakem na Fimo. Necháme zaschnout a můţeme nasadit do uší. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či v některých galanteriích. 10

11 8, Náušnice z fimo hmoty- vrtulky Materiál : Fimo hmota případně hmota cernit Pomůcky a potřeby: Lak na Fimo, štětec,váleček nebo strojek na nudle, zalamovací noţík, pracovní podloţka, ketlovací jehly a nýty, háčky na náušnice, špejle Pracovní postup: 1, Motivace - Povídání o tom, jak se lidé zdobí, co nosí. 2, Seznámení s hmotou Fimo. 3, Vybereme si jednu barvu Fimo hmoty- ukrojíme z ní menší kousek podle velikosti náušnic, které chceme dělat. 4, Vezmeme jednu barvu a pořádně ji zpracujeme. Mačkáme a mneme, dokud nebude hmota vláčná. To poznáme, pokud uděláme z hmoty váleček, ohneme ho a kdyţ se nezlomí, je hmota připravená k další práci. 5, Z hmoty vyválíme placičku- buď válečkem nebo pomocí strojku na nudle. 6, Z placičky noţíkem vyřízneme dva uţší prouţky, které obtočíme kolem špejle. 7, Nezapomeň na konec spirálky udělat dírku na očko. 8, Rozehřejeme troubu na 110 C a náušnice dáme péct asi na 20 minut. 9, Po upečení náušnice opatrně vyndáme a necháme vystydnout. 10, Po zchladnutí musíme ještě náušnice zkompletovat. Přiděláme na konec kaţdé menší krouţek a na něj háček. 11, Pro zvýraznění barev můţeme ještě náušnice přelakovat lakem na Fimo. Necháme zaschnout a můţeme nasadit do uší. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či v některých galanteriích. 11

12 9, Originální krabička na kapesníky Materiál : 3-vrstvé kapesníky s různými motivy Pomůcky a potřeby: Krabička s kapesníky, latexová barva- bílá, štětec, nůţky, lepidlo na ubrouskovou techniku Pracovní postup: 1, Papírovou krabičku na kapesníky natřepe latexem, necháme zaschnout. Pokud je potřeba, natíráme dvě vrstvy, krabička musí být čistě bílá. 2, Z ubrousku vybereme motiv, který se nám líbí a vystřihneme ho. 3, Oddělíme vrchní vrstvu s motivem. 4, Krabičku natřeme lepidlem a přiloţíme vystřiţený motiv. Přitiskneme a necháme zaschnout. 5, Po zaschnutí ještě jednou přetřeme lepidlem, aby se krabička leskla. 6, Po úplném zaschnutí z krabičky vyloupneme vrchní otvor a máme originální krabičku na kapesníky. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či v některých papírnictvích. 12

13 10, Pouťová růže Materiál : Krepový papír (různé barvy- např. červená, a zelená) Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, lepidlo, vázací drátek, špejle, niť, vata. Pracovní postup: 1, Motivace- Přijela k nám pouť - výroba vlastních růţí. 2, Nejprve si vybereme barvu, z které budeme chtít vyrobit květ. 3, Z krepového papíru příslušné barvy ustřihneme prouţek asi 8 cm široký. 4, Prouţek rozmotáme a 4x přeloţíme napůl. 5, Sloţený prouţek zastřihneme na jedné straně do špičky. Kdyţ ho rozloţíme, dostaneme lístky na růţi. 6, Z vázacího drátku ustřihneme kousek asi 20cm dlouhý. Na jeden konec namotáme trochu vaty. 7, Ustřihneme menší kousek krepového papíru, natřeme ho lepidlem a omotáme kolem drátku s vatou. Máme vnitřek květu. 8, Kolem vršku stonku stáčíme postupně prouţek s lístky, aţ dostaneme květ růţe. 9, Květ upevníme k drátku nití. 10, Nyní musíme udělat stonek a listy. Drátek musíme omotat kolem špejle, tím vytvoříme stonek. 11, Potom ustřihneme slabší prouţek ze zeleného papíru, který zlehka natřeme lepidlem. 12, Prouţek přichytíme hned pod květem na špejli a obtočením vytvoříme barevný stonek. 13, Z krepového papíru ustřihneme 4 stejné lístky. 14, Z vázacího drátku odstřihneme 2 drátky (délka velikost listu+ 4cm). 15, Listy vytvoříme vloţením drátku mezi dva vystřiţené lístky, které slepíme lepidlem. 16, Listy musíme nechat chvíli zaschnout a teprve potom připevníme ke stonku. 17, Růţi necháme pořádně zaschnout a pak ji můţeme pouţít na naší pouti. 13

14 11, Masopustní maska -klaun Materiál: Barevný tvrdý papír, papírový talíř, klobouková gumička Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, lepidlo, fixy, pastelky, kancelářská děrovačka Pracovní postup: 1, Motivace- povídání o karnevalu, o maskách, o karnevalech v cizině. 2, Nejprve si musíme vymyslet jakou masku budeme dělat, v našem případě klauna. 3, Na papírovém talíři si namalujeme oči, které vystřihneme. 4, Fixem namalujeme na talíř obličej dle vlastní fantazie nos, líčka, pusu apod. 5, Kancelářskou děrovačkou do talíře vyrazíme dvě dírky v místě, kde budeme chtít mít dírky na gumičku. 6, Z tvrdého papíru nastříháme různobarevné prouţky asi 2 cm široké a cca 20 cm dlouhé. 7, Prouţky sloţíme jako harmoniku. 8, Poskládané prouţky budeme lepit kolem hlavy jako vlasy. 9, Pak necháme vše zaschnout. 10, Doladíme případně detaily a můţeme vyrazit na karneval. 14

15 12, Meteorologická stanice Materiál : barevný tvrdý papír (zelený, modrý, bílý, ţlutý, oranţový a šedý) Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, lepidlo, fixy, větší patentka, laminovací stroj Pracovní postup: 1, Motivace- povídání o změnách v přírodě, o počasí, o jeho zaznamenávání. 2, Nejprve si musíme připravit tyto barvy- zelenou, modrou, ţlutou, bílou, šedou. 3, Přes celý zelený list vystřihneme veliké kolo. 4, Na ostatní papíry namalujeme jednotlivé značky počasí. Pro jasno- ţluté sluníčko, na polojasno- modrý mrak a sluníčko, zataţeno- šedý mrak, déšť- modrý mrak s kapkami a sníh- bílý mrak s vločkami. 5, Všechny tvary vystřihneme a nalepíme kolem dokola na zelený kruh. 6, Necháme zaschnout. 7, Z oranţového nebo červeného papíru vystřihneme šipku, tu lepit nebudeme! 8, Kolo se značkami zalaminujeme (pokud nemáme laminovačku, nevadí). 9, Doprostřed kruhu uděláme dírku, stejnou dírku uděláme i na konec šipky. 10, Patentkou připevníme šipku ke kruhu se značkami. 11, A uţ si můţeme kaţdý den zaznamenat či ukázat jaké bude počasí. 15

16 13, Závěsný mobil- rybičky Materiál : barevný papír, špejle Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, fixy, tupá jehla a nit Pracovní postup: 1, Vezmeme si jeden barevný papír formátu A4. 2, Přeloţením rohu dostaneme čtverec, přebývající část odstřihneme. 3, Čtverec přehneme, abychom dostali osy úhlů (čára z rohu do rohu). 4, Čtverec ještě přehneme napůl, otočíme na druhou stranu. 5, Strany vtlačíme dovnitř a dostaneme trojúhelník. 6, Spodní rohy přeloţíme ke špičce, vrátíme a uděláme i na druhé straně (obr.8 pracovní list 13). 7, Nůţkami opatrně rozstřihneme rohy aţ po rysku. Dostaneme na kaţdé straně 4 dílky. 8, První vrstvu z kaţdé strany přehneme zpátky ke špičce. 9, Druhou vrstvu rozstřihneme podél ohybu asi do půlky (obr. 12 pracovní list 13). 10, Odstřiţenou část ohneme směrem dolů (obr. 13 pracovní list 13) a máme první ploutev. 11, Stejně uděláme i ostatní ploutve- celkem čtyři ocasní ploutve. 12, Teď musíme vytvořit ještě ploutve na těle- ohnutím vrchního papíru podle obr , A máme první rybu. Domalujeme jí oko a vystřihneme pusu. 14, Stejně sloţíme ještě dalších 6, celkem tedy 7 rybiček. 15, Tupou jehlou pak ke kaţdé přišijeme nit na zavěšení. 16, Kaţdou rybičku přiváţeme na konec špejle, na jednu špejli 2 rybičky. Celkem tedy potřebujeme tři špejle. 17, Na závěr ještě sváţeme špejle, na horní přiděláme dvě spodní podle obrázku v pracovním listě. 18, A závěsný mobil je na světě! 16

17 14, Přívěsek z fimo hmoty- housenka Materiál : Fimo hmota případně hmota cernit Pomůcky a potřeby: Lak na Fimo, štětec, zalamovací noţík, pracovní podloţka, ketlovací jehly a očka, řetízek Pracovní postup: 1, Seznámení s hmotou Fimo. 2, Vezmeme si zelenou barvu Fimo hmoty- ukrojíme z ní 6 kousků (5 menších a 1 vetší). 3, Vezmeme jeden kousek a pořádně ho propracujeme. Mačkáme a mneme, dokud nebude hmota vláčná. To poznáme, pokud uděláme z hmoty váleček, ohneme ho a kdyţ se nezlomí, je hmota připravená k další práci. 4, Stejným způsobem zpracujeme všechny dílky. 5, Ze všech dílků uválíme kuličky, které spojíme k sobě. 6, Z malého kousku černé a bílé hmoty doděláme detaily na housence- oči, chloupky apod. 7, Do posledního kousku zapíchneme ketlovací jehlu. 8, Rozehřejeme troubu na 110 C a housenku dáme péct asi na 20 minut. 9, Po upečení přívěšek opatrně vyndáme a necháme vystydnout. 10, Po zchladnutí musíme ještě housenku zkompletovat. 11, Na konec ketlovací jehly připevníme očko s řetízkem. 12, Pro zvýraznění barev můţeme ještě přívěsek přelakovat lakem na Fimo. Necháme zaschnout a můţeme připevnit např. na klíče či batoh. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či v některých galanteriích. 17

18 15, Přívěsek na krk- fimo hmota Materiál : Fimo hmota případně hmota cernit Pomůcky a potřeby: Lak na Fimo, štětec, zalamovací noţík, pracovní podloţka, ketlovací jehly a očka, obruč na krk, kůţe či voskovaná šňůra Pracovní postup: 1, Motivace- Povídání o tom, jak se lidé zdobí, co nosí. 2, Seznámení s hmotou Fimo. 3, Vybereme si dvě barvy Fimo hmoty- ukrojíme z ní kousek, který potřebujeme. 4, Vezmeme jednu barvu a pořádně zpracujeme. Mačkáme a mneme, dokud nebude hmota vláčná. To poznáme, pokud uděláme z hmoty váleček, ohneme ho, a kdyţ se nezlomí, je hmota připravená. 5, Stejně připravíme a zpracujeme i druhou barvu. 6, Z obou barev vyválíme válečky. Ty propleteme do spirálky a vyválíme do hladka. 7, Přeloţíme a znovu vyválíme. Pokračujeme aţ do doby, kdy se vytvoří vzor, který se nám líbí. 8, Vzniklý váleček vytvarujeme do poţadovaného tvaru přívěsku. 9, Do horní části zapíchneme ketlovací jehlu s očkem. 10, Rozehřejeme troubu na 110 C a přívěsek dáme péct asi na 20 minut. 11, Po upečení ho opatrně vyndáme a necháme vystydnout. 12, Pro zvýraznění barev můţeme ještě přívěsek přelakovat lakem na Fimo. Necháme zaschnout a můţeme zkompletovat s kůţí či stříbrnou obručí. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či v některých galanteriích. 18

19 16, Rámečky na fotografie Materiál : barevný kartón Pomůcky a potřeby: lepidlo, kamínky na ozdobu, ozdobné nůţky a ozdobné děrovačky, štětec Pracovní postup: 1, Motivace- výroba dárku k Vánocům 2, Z tvrdého papíru vystřihneme okraj rámečku dle velikosti obrázku či fotografie. 3, Ze zbytků barevného papíru vystříháme a děrovačkou dotvoříme různé ozdoby. Na výrobu ozdob pouţijeme různé ozdobné nůţky a děrovačky. 4, Jednotlivé ozdoby natřeme lepidlem a přilepíme na rámeček. 5, Jako ozdoby můţeme pouţít i barevné štrasové kamínky. 6, Po zaschnutí můţeme do rámečku vloţit fotografii či vlastní obrázek a dát jako dárek. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či v některých papírnictvích. 19

20 17, Tea bag (kytička skládaná z čajových sáčků) Materiál : obaly od čajových sáčků Pomůcky a potřeby: Lepidlo na papír, nůţky, špejle, kolečko z tvrdého papíru Pracovní postup: 1, Motivace- Povídání o recyklaci nejrůznějších materiálů. 2, Z tvrdého papíru vystřihneme malé kolečko asi 2cm poloměr, kolečko bude základem na kytičku. 3, Na jednu kytičku budeme potřebovat 8 stejných čajových obalů. 4, Nejdříve odstřihneme ze všech sáčků bílé okraje, které drţí sáček pohromadě. 5, Sáček následně rozloţíme, dostaneme delší obdélník. 6, U všech sáčků odstřihneme zadní část (obr. 3 pracovní list 17). 7, Z přední části přehnutím vytvoříme vţdy jeden čtverec a jeden menší obdélník. 8, Na jednu kytičku potřebujeme 8 stejných čtverců. 9, Kaţdý čtverec přehneme diagonálně (obr. 6 pracovní list 17). 10, Všechny rohy čtverce postupně přehneme ke středu (obr. 7 pracovní list 17). 11, Podle obrázku 9 v pracovním listě sloţíme čtvereček do lístku protilehlé rohy přeloţíme ke středu. 12, Sloţili jsme první lístek, stejným způsobem budeme skládat i dalších 7. Kdyţ je máme (celkem 8 lístků), můţeme je lepit na tvrdé kolečko papíru. 13, Lepíme jeden lístek vedle druhého od středu kolečka. Tím nám vznikne kytička, kterou můţeme přilepit na špejli a po zaschnutí zapíchnout do květináče se zelenou rostlinou. Aby špejle nebyla příliš vidět, můţeme špejli namalovat zeleným fixem. Poznámky: Materiál na tuto činnost je téměř zdarma, musíme si ho totiţ sesbírat při pití čaje. Ostatní pomůcky a potřeby zakoupíme v běţném papírnictví. Kytičku lze nalepit samotnou i jako ozdobu na přání či PF. 20

21 18, Tea bag - přáníčko Materiál : obaly od čajových sáčků Pomůcky a potřeby: Lepidlo na papír, nůţky, tvrdý papír Pracovní postup: 1, Motivace- Povídání o recyklaci nejrůznějších materiálů a moţnosti jeho dalšího pouţití. 2, Z obdélníku z tvrdého papíru uděláme přeloţením jednoduché přání. Na něj budeme dále vyrábět a skládat hvězdičku. 3, Na jednu hvězdičku budeme potřebovat 8 stejných čajových obalů (lze skládat i ze dvou druhů, tzn. ţe potřebujeme 4 sáčky od kaţdého druhu). 4, Nejdříve odstřihneme ze všech sáčků bílé okraje, které drţí sáček pohromadě. 5, Sáček následně rozloţíme, dostaneme delší obdélník. 6, U všech sáčků odstřihneme zadní část (obr.3 pracovní list 18). 7, Z přední části přehnutím vytvoříme vţdy jeden čtverec a jeden menší obdélník. 8, Na jednu hvězdičku potřebujeme 8 čtverců. 9, Kaţdý čtverec přehneme diagonálně (obr. 6 pracovní list 18). 10, Kaţdý čtverec přehneme ještě napůl, vtlačením bočních stran dovnitř dostaneme trojúhelník. Stejně sloţíme i další čtverce. 11, Na kaţdém sloţeném dílku přeloţíme jeden cíp dovnitř ke středu (obr.10 pracovní list 18). 12, Stejným způsobem uděláme ohyb i na druhé straně (obr. 11 v pracovním listě). Tím vznikne jeden lístek hvězdičky. Postupujeme stejně u všech dalších. 13, Jednotlivé dílky vkládáme do sebe (obr. 13 pracovní list 18) a slepíme lepidlem. 14, Necháme zaschnout a můţeme pokračovat. 15, Hvězdičku přilepíme na přání, pro lepší kontrast můţeme hvězdičku podlepit ještě jiným kouskem papíru. 16, Po zaschnutí vepíšeme dovnitř text přání a můţeme poslat. Poznámky: Materiál na tuto činnost je téměř zdarma, musíme si ho totiţ sesbírat při pití čaje. Ostatní pomůcky a potřeby zakoupíme v běţném papírnictví. 21

22 19, Zapichovátko do květináče Materiál : Fimo hmota Pomůcky a potřeby: Lak na Fimo, štětec, váleček nebo strojek na nudle, zalamovací noţík, pracovní podloţka, špejle, různá vykrajována na cukroví, tavná pistole Pracovní postup: 1, Motivace- jak ozdobit květináč a květiny v něm. 2, Seznámení s hmotou Fimo. 3, Vybereme si jednu barvu Fimo hmoty- ukrojíme z ní menší kousek podle velikosti, který potřebujeme. 4, Vezmeme jednu barvu a pořádně ji zpracujeme. Mačkáme a mneme, dokud nebude hmota vláčná. To poznáme, pokud uděláme z hmoty váleček, ohneme ho, a kdyţ se nezlomí, je hmota připravená k další práci. 5, Z hmoty vyválíme placičku- buď válečkem, nebo pomocí strojku na nudle. 6, Z placičky vykrojíme pomocí formičky vybraný tvar a dozdobíme podle vlastní fantazie. Ke zdobení můţeme pouţít i další barvy fimo hmoty. Jako dobré vzory jsou např. kytičky, hvězdičky, různá zvířátka či dopravní prostředky. 7, Hotový tvar přendáme na pečící papír a můţeme tvořit dál. 8, Rozehřejeme troubu na 110 C a všechny tvary dáme péct asi na 20 minut. 9, Po upečení všechny tvary opatrně vyndáme a necháme vystydnout. 10, Pro zvýraznění barev můţeme ještě všechny tvary přelakovat lakem na Fimo. Necháme zaschnout a můţeme pokračovat. 11, Hotový a zaschlý tvar přilepíme lepidlem či tavnou pistolí ke špejli. Tu můţeme předem nabarvit fixem na zeleno či hnědo. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami. 22

23 20, Zvířátka z květináčků Materiál : malé keramické květináčky Pomůcky a potřeby: Nůţky, lepidlo či tavná pistole, zbytky barevného papíru, temperové barvy, štětce, šablony na zvířátka Pracovní postup: 1, Jako první si musíme vybrat zvířátko, jaké chceme vyrobit. 2, Namalujeme si šablonu na barevný papír. Šablonu si můţeme někde najít nebo si ji můţeme namalovat sami. Šablonu překreslíme na barevný papír a vystřihneme. 3, Podle toho jaké chceme dělat zvířátko, natřeme květináč temperovou barvou podle druhu zvířete např. u myšky je květináč šedý, u šnečka třeba ţlutý, ţába je zelená. 4, Květináč necháme uschnout. 5, Po zaschnutí na květináč nalepíme či připevníme tavnou pistolí jednotlivé části zvířátka noţičky, ocásek, hlavu případně uši. 6, Necháme vše pořádně zaschnout a vzniklými postavičkami můţeme ozdobit naše okolí. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či papírnictví. Hliněné květináčky koupíme v běţném květinářství či zahradnictví. 23

24 2.1 PRÁCE V DOMÁCNOSTI - PŘÍPRAVA POKRMŮ Další oblastí, na kterou jsme se zaměřili, je práce v domácnosti. Jedná se rovněţ o část pracovní výchovy, která je jednou z nejdůleţitějších a připravuje ţáky na praktickou část ţivota. Ţáci se během hodin seznamují nejen s jednotlivými surovinami či samotnou přípravou jednoduchých pokrmů, ale i tolik důleţitou bezpečností a hygienou při samotné práci. Vytvořili jsme metodiky pro deset jednoduchých pokrmů pro učitele a současně jsou nachystány i pracovní listy pro ţáky. Jednotlivé metodiky jsou rozděleny podle náročnosti pomocí ikon. Platí zde stejné pravidlo: Tato činnost je vhodná pro ţáky s lehkým mentálním postiţením či téměř ţádným omezením. Jde o činnost náročnější, jak z hlediska času, tak obtíţnosti výroby. Tato činnost je vhodná pro ţáky, kteří jsou vzděláváni podle 1. dílu RVP. Tato činnost není tak obtíţná a ţáci potřebují jen malou dopomoc. Tato činnost je vhodná pro ţáky, kteří jsou vzdělávání podle 2. dílu RVP. Jde o poměrně jednoduché činnosti, ţáci i tak často pracují s neustálou dopomocí dospělé osoby. Rovněţ platí, ţe jednoduché pokrmy mohou připravovat i ţáci, kteří zvládnou i činnosti náročnější. V rámci hodin vaření se ţáci během roku mohou naučit vařit pokrmy zcela jednoduché (zeleninové saláty, těstovinové saláty, drobné pohoštění na oslavy), tak pokrmy uţ náročnější a tematicky velice zajímavé jako např. narozeninový dort, sladká tečka za obědem či samotný oběd, řízek s bramborovou kaší. Co se týče motivace v těchto hodinách vaření - jde většinou skoro sama. Příslib závěrečné hostiny po kaţdé hodině vybičoval většinu ţáků k maximálnímu úsilí. Zpracovala Mgr. Štěpánka Müllerová 24

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky,

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, gumičku, stužku, dřevěnou květinku na provázku, ozubené nebo obyčejné nůžky. Všechny ozdoby zakoupíme v běžném obchodě

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Návod na velikonoční ošatku zajíček

Návod na velikonoční ošatku zajíček PROJEKTY Návod na velikonoční ošatku zajíček Potřeby: miska o průměru 15 cm namořené ruličky (přibližně 70ks) lepidlo na papír nůžky tavicí pistole velikonoční ozdoby mašličky lak na dřevo pro konečné

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné)

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné) V této části publikace naleznete originální recepty studentů středních škol Libereckého kraje, kteří se zúčastnili soutěže Ovoce a zelenina pětkrát denně. Všechny recepty jsou otištěny dle textových a

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém

Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém Suroviny na 10 porcí Množství Polohrubá mouka 1 000 g Droždí 35 g Cukr krupice 125 g Mléko 400 ml Vejce- žloutky 2 ks Olej 500 ml Sůl 15 g Povidla/marmeláda

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE,

JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE, JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE, 1.) ŠNEČCI Děti si šnečky vybarví, pokud zvládnou mohou si je

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Bramborová kuchařka páté třídy

Bramborová kuchařka páté třídy Bramborová kuchařka páté třídy Příprava bramborové kaše Ondřej a Dominik Ingredience: Máslo, brambory, mléko, vodu Nástroje: Šťouchadlo na brambory, (vidličku), škrabku, 2x hrnec Postup: Brambory si ostrouháme

Více

mletý pepř olej na smažení

mletý pepř olej na smažení Dýňový ovocný salát Dýňový kompot 200 g mexická dýně 100 g cukr ananasová tresť 1 ks pomeranč 1 ks broskve 200 g zakys.smetana mandle-lupínky 1 ks van. cukr 1 ks limetka 1 ks kiwi Mexickou dýni nakrájíme,

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko.

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. - Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. Pracovní postup: Podle listu stromu si vytvoříme maketu listu, ten obkreslíme na

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE:

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE: PRÁCE S DŘEVEM Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu tužka a papír (na předlohu) nápad pracovní oděv 40 Kč na materiál KERAMIKA Co si vyrobíte: vánoční svícen pracovní oděv 20 Kč na materiál

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Bramborové recepty z VYSOČINY

Bramborové recepty z VYSOČINY Bramborové recepty z VYSOČINY 1 1. Prokládaný bramborák 1 kg strouhaných syrových brambor, 70 dkg hrubé mouky, 1 hlavička česneku, 2 vejce, sůl, pepř, majoránka dle chuti, 1 plátek krkovičky nebo libového

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více

160g mletých ořechů. 60g strouhanky

160g mletých ořechů. 60g strouhanky Plněné ořechy I 250g másla 130g moučkového cukru 250g hladké mouky 60g mletých ořechů 60g strouhanky Náplň: 160g cukru 160g mletých ořechů 1 žloutek 3 lžíce rumu máslo čokoládová poleva Všechny suroviny

Více

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 JOGURTOVO JABLEČNÝ DORT (Kábelová Martina, Pěnčín Vinohrady) KORPUS: 6 vajec, 6 lžic moučkového cukru, 1 lžíce oleje, 5 lžic polohrubé mouky, 1 lžička PDP, lžíce kakaa JOGURT:

Více

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny Nudlové těsto: základní recept Pro 4 osoby 320 g italské mouky* (plus mouka na poprášení těsta) 3 vejce 1 žloutek 2 lžíce olivového oleje ½ lžičky soli Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek

Více

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy Bramborová kuchařka žáků 2. třídy Lokše s mákem Studené vařené brambory, hl. mouka, špetka soli, mletý mák, moučkový cukr, kousek sádla nebo másla Brambory najemno nastrouháme na vál. Osolíme a přisypeme

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Díky moc našim hasičům za jejich toleranci k našim nápadům

Díky moc našim hasičům za jejich toleranci k našim nápadům Díky moc našim hasičům za jejich toleranci k našim nápadům Všechny 3 díly Žebnické kuchařky najdete na www.zebnice.cz Stejně tak i fotky ze všech tří ročníků jarního posezení v namnožených kopiích toho

Více

BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU

BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU Suroviny na těsto: Jiná variace: 6 větších brambor uvařených ve slupce polotovar bramborové 200 g hrubé mouky těsto 1 vejce sůl Podle chuti: strouhanka, moučkový cukr, máslo

Více

DUBEN. Jaro už je tu

DUBEN. Jaro už je tu DUBEN Jaro už je tu 90 DUBEN Jaro už je tu Třídění odpadu TÉMA: Ekologie PRACOVNÍ LIST: str. 184 Básnička s pohybem Třídit odpad to je hračka, (chůze na místě) umí to už malá Kačka. (stoj, ukazujeme na

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

Čokoládové baňky na vánoční stromek - 2 -

Čokoládové baňky na vánoční stromek - 2 - ZŠ Budišov 2010 OBSAH: 1. Anděl 2. Čokoládové baňky na vánoční stromek 3. Dekorativní svíce 4. Keramický svícen 5. Vánoční ozdoba z látky nebo stuhy 6. Ozdoby ze slaného těsta 7. Perníková chaloupka, betlém

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ MLETÝM MASEM

BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ MLETÝM MASEM BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ MLETÝM MASEM 1 sáček bramborových knedlíků, 250g mletého masa, 1 rohlík, ½ šálku mléka, 1 vejce, česnek, majoránka, pepř, sůl Mleté maso osolíme, opepříme a orestujeme asi 15

Více

Mrkvový dort s limetkovým krémem

Mrkvový dort s limetkovým krémem Minikuchařka 2 OBSAH Mrkvový dort s limetkovým krémem. 4 Jidáše.. 7 Špenátová polévka. 8 Boží milosti.. 10 Kopřivová nádivka pečená na slanině. 12 Velikonoční beránek. 14 Velikonoční mazanec.16 Špaldové

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Staročeská rybí polévka s hrachem

Staročeská rybí polévka s hrachem Vánoce & Silvestr Staročeská rybí polévka s hrachem 200g uvařeného hrachu 400g okrajových porcí a kostí z ryby 1 mlíčí 1 jikry 100g kořenové zeleniny ½ lžičky pepře sůl muškátový květ 2 žemle 1 lžíce másla

Více

Velikonoční raw menu raw food seminář

Velikonoční raw menu raw food seminář Velikonoční raw menu raw food seminář 12. a 13. duben 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho s

Více

Poděkování patří SDH Žebnice nejen za finanční podporu

Poděkování patří SDH Žebnice nejen za finanční podporu Poděkování patří SDH Žebnice nejen za finanční podporu TUČŇÁCI Verunka Švejkovská Těsto: 1 lžíce mléka 100 g cukru moučka 70 g mletých piškotů 60 g másla 80 g kokosu Na potření : 1 lžíce rumu mléčná a

Více

Základní kynuté těsto na pizzu

Základní kynuté těsto na pizzu Pizza (apetit) Základní kynuté těsto na pizzu 250 g hladké mouky, 1 dl vody, 1/2 lžičky soli, 1 lžička moučkového cukru, 15 g kvasnic, 2 lžíce oleje, 2 lžíce mléka Do hrnečku s mlékem pokojové teploty

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky První část Nauč se tvořit r vé p sto m sky aňá Postupy SoumĚrnost Přehni papír napůl. Nakresli na něj libovolný tvar končící na přehybu a vystřihni ho. Až vystřižený papír narovnáš, uvidíš, že máš dva

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

Návod k použití. www.remoska.cz

Návod k použití. www.remoska.cz Návod k použití www.remoska.cz Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tradiční český výrobek, elektrickou pečící mísu zn. REMOSKA, která je v českých kuchyních používána již od roku 1957 a je stále velmi oblíbená.

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

katalog receptů pro eurest

katalog receptů pro eurest katalog receptů pro eurest logo eurest Tiramisu PRIBINÁČEK s čokoládovým piškotem (lehký dezert s Pribináčkem a piškotem) Piškot: 170 g 1700 g másla 120 g 1200 g másla 160 g 1600 g vaječná melange 60 g

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Povánoční kulinářská inspirace

Povánoční kulinářská inspirace Povánoční kulinářská inspirace Milí čtenáři. Sice už máme skoro konec ledna, ale všechna ta kila navíc, která jsme si nastřádali během Vánoc (já tedy i během Silvestra je neuvěřitelné, co dokáže člověk

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku...

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... 1 18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... Je libo těsto se sádlem? Či jogurtové? Víte, že dobré vypracování hmoty vyžaduje s ní aspoň 50krát plácnout o vál? Pak si zaslouží odpočinout

Více

Kolekce. česká výroba. Funkční značkové oblečení. podzim/zima 2014-2015. Oblečení a textil pro Vaše nejmenší od narození do 8 let. www.littleangel.

Kolekce. česká výroba. Funkční značkové oblečení. podzim/zima 2014-2015. Oblečení a textil pro Vaše nejmenší od narození do 8 let. www.littleangel. www.littleangel.cz Kolekce podzim/zima 2014-2015 Oblečení a textil pro Vaše nejmenší od narození do 8 let Funkční značkové oblečení česká výroba MUFFINY, KTERÉ DĚTI MILUJÍ. Banány Bílý jogurt Máslo Vejce

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014

Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014 Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014 Obilniny, luštěniny: Cizrna Fazole adzuki Fazole mungo Fazole hnědé Seitan special Tempeh Kroupy Špaldová mouka Další: Agar agar (želatina) Mořské řasy Palmový tuk

Více

Recepty: Soutěž o nejlepší mňamku

Recepty: Soutěž o nejlepší mňamku Soutěž o nejlepší mňamku V sobotu 18. května 2013 proběhl v Dubicku Den mikroregionu a s ním spojený Den otevřených dveří v naší škole. Při této příležitosti se uskutečnila soutěž O nejlepší mňamku. Do

Více

JABLEČNÁ KUCHAŘKA Z RECEPTŮ DĚTÍ K PŘÍLEŢITOSTI JABLEČNÉHO ODPOLEDNE

JABLEČNÁ KUCHAŘKA Z RECEPTŮ DĚTÍ K PŘÍLEŢITOSTI JABLEČNÉHO ODPOLEDNE JABLEČNÁ KUCHAŘKA Z RECEPTŮ DĚTÍ K PŘÍLEŢITOSTI JABLEČNÉHO ODPOLEDNE VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ 26.10.2010 Obrácený koláč s marmeládou od Martina Mahdala ze 2.třídy 100 ml oleje 8 jablek 1 lžička skořice 1 vanilkový

Více

Kubík Dobiáš. Jablkový koláč

Kubík Dobiáš. Jablkový koláč Kubík Dobiáš Fotografie k moučníkům Natálky Žáčkové Těsto: 1 hrnek cukru 1 vejce + 1 žloutek 2 vanilkové cukry 1 Hera 3 hrnky hladké mouky 1 prášek do pečiva Jablkový koláč Náplň: 3 hrnky mléka 3 vanilkové

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace, Budišov 221. Bramborová kuchařka. (Sebrané recepty na jídla z brambor z Budišova a okolí)

Základní škola Budišov příspěvková organizace, Budišov 221. Bramborová kuchařka. (Sebrané recepty na jídla z brambor z Budišova a okolí) Základní škola Budišov příspěvková organizace, Budišov 221 Bramborová kuchařka (Sebrané recepty na jídla z brambor z Budišova a okolí) Perspektiva II. aneb učíme se s projekty 1 Bramborová polévka Do hrnce

Více

Roláda z mletého masa 1

Roláda z mletého masa 1 Roláda z mletého masa 1 50 dkg mletého masa mix 2 housky šálek mléka sůl pepř 4 stroužky česneku (případně množství podle libosti) 1/2 lžičky drceného kmínu 1 cibule 1 lžíce hladké mouky 1 vece Náplň:

Více

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu...

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu 0,75 kg Dobře připravená šťáva nebo omáčka je to, co posouvá pokrm na gastronomický vrchol. Ne vždy je ale snadné připravit šťávu

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221 Jablíčkové pečení (soubor receptů na jablkové moučníky z Budišova a okolí)

Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221 Jablíčkové pečení (soubor receptů na jablkové moučníky z Budišova a okolí) Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221 Jablíčkové pečení (soubor receptů na jablkové moučníky z Budišova a okolí) Perspektiva II aneb učíme se s projekty 1. Štrůdl tažený 1 ztužený tuk

Více

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody Tvarohový koláč 450g polohr. mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prdopeč, 3 lžíce mlíka, 2 lžíce rumu - z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru, 2 žloutky,

Více

Rýmařovsk. ovská 15. Origami. 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. Origami. 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Origami (Práce s papírem, skládanka vánoční hvězda) 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško Origami - historie Origami je téměř tisíc let

Více

Drobní vánoční cukroví

Drobní vánoční cukroví Krásné aranžování na stole, kde zdobení robí zázraky 2009 Drobní vánoční cukroví Zbírka receptu 3J 14. 11. 2009 Pestré cukroví a krásné aranžování na stole, kde zdobení robí zázraky. Obsah Dvoubarevné

Více

Milí příznivci dobré kuchyně,

Milí příznivci dobré kuchyně, ... na kazdý den Milí příznivci dobré kuchyně, právě se Vám dostala do rukou kuchařka chutných receptů, připravených z mléčných výrobků Želetava. Doufáme, že Vás inspiruje k vyzkoušení receptů nových předkrmů,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_22

Více

výtvarný KATALOG podzim/zima vatovky - na brouky Papírové polotovary k dotvoření. Lze je pomalovat, polepit a dozdobit. BARVA žlutá 55x45 mm

výtvarný KATALOG podzim/zima vatovky - na brouky Papírové polotovary k dotvoření. Lze je pomalovat, polepit a dozdobit. BARVA žlutá 55x45 mm Martina SASKOVÁ, Hálkova 1026, 252 63 Roztoky mobil: 724 116 947 IČO: 417 656 99 výtvarný KATALOG podzim/zima vatovky - na brouky Papírové polotovary k dotvoření. Lze je pomalovat, polepit a dozdobit.

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Vaření

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Vaření Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Jméno a příjmení: Josef Bouček Třída: 9. A Školní rok: 2011/2012 Garant / konzultant: Mgr.Roman Kotlář Datum odevzdání: 31.května Vaření ČESTNÉ

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

Více za méně každý den!

Více za méně každý den! 119 299,- Ubrus odolný vůči skvrnám s vánočním vzorem, 110 x 155 cm Talíře se zlatým vzorem: dezetrní 29 Kč hluboký 42 Kč velký 59 Kč 24 dílná sada příborů pro každou příležitost Více za méně každý den!

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Cukroví a drobné zákusky

Cukroví a drobné zákusky Cukroví a drobné zákusky Linecké cukroví zdobené I. 300 g hladké mouky 200 g hery/másla 100 g práškového cukru 1 žloutek strouhaná citronová kůra lžička Na dozdobení: marmeláda na slepení čokoláda na vaření,

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Eidamská cihla OHNIVÉ MEČE: PIKANTNÍ SÝROVÝ SALÁT: SMAŽENÉ PALAČINKY SE SÝREM: SMAŽENÝ SÝR PO ITALSKU: SÝROVÉ ČTVEREČKY SE SEZAMEM: SÝROVÉ SMAŽENKY:

Eidamská cihla OHNIVÉ MEČE: PIKANTNÍ SÝROVÝ SALÁT: SMAŽENÉ PALAČINKY SE SÝREM: SMAŽENÝ SÝR PO ITALSKU: SÝROVÉ ČTVEREČKY SE SEZAMEM: SÝROVÉ SMAŽENKY: Eidamská cihla OHNIVÉ MEČE: Libovolné množství tvrdého sýra nakrájíme na kostičky. Vložíme do mikroténového sáčku, zasypeme lžičkou sladké papriky a rozetřeným česnekem. Sáček důkladně protřepeme, neprodyšně

Více

Velikonoční vajíčko-vstaváček

Velikonoční vajíčko-vstaváček -vstaváček - vyfouknuté vajíčko - plastelína (karton) na vajíčka - noviny - plastiková konvička - voda - sádra - klacík na rozmíchání sádry - hadřík nebo kuchyňsky - tempery papír - štětec - sklenka s

Více

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si Tradiční recepty méně cholesterolu určitě vyzkoušejte! pochutnáte si pórková polévka voda 1 l pórek 1 ks Alfa Bio lahůdkové TOFU 1 ks hrášek (mražený) 100 g kukuřice 100 g cuketa 1 ks mrkev 1-2 ks bujón

Více

MALÍ ŠIKULOVÉ ŽIŽKOV (materiál + pracovní postupy)

MALÍ ŠIKULOVÉ ŽIŽKOV (materiál + pracovní postupy) MALÍ ŠIKULOVÉ ŽIŽKOV (materiál + pracovní postupy) Název: Ježek maxi zápich Materiál: seno, mech, štěpky z klacíku, karton, tyčka (silnější proutek) dlouhá cca 70 100cm, niť (pevnější), tavná pistole +

Více

OBRÁCENÝ LISTOVÝ KOLÁČ S JABLKY

OBRÁCENÝ LISTOVÝ KOLÁČ S JABLKY OBRÁCENÝ LISTOVÝ KOLÁČ S JABLKY Ingredience: 4 až 5 jablek 1/2 citronu 30 g másla 70 g pískového cukru 1 lžičku skořice 30 g rozinek 30 g jader vlašských ořechů 200 g listového těsta Jablka oloupejte a

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu.

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Decoupage rýžovými papíry a 2-krokovým krakelováním Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Budeme

Více

Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem.

Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem. Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem. 1 Obsah Seznámení s rostlinou... 3 Kde hlízy zakoupit... 3 Jsme to, co jíme,

Více

SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY

SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY Červená řepa Původ Její původ je ve Středomoří a v atlantském prostředí. Je známá a oblíbená jak v Evropě, tak v Severní Americe a mnoha asijských zemích. První záznamy o červené

Více

Název: Papír a jeho vlastnosti

Název: Papír a jeho vlastnosti Název: Papír a jeho vlastnosti Výukové materiály Téma: Papír a jeho vlastnosti Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a odpady Předmět (obor): výtvarná výchova, pracovní činnosti, prvouka Doporučený

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_PČ3_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Poloviční porce nepodáváme

Poloviční porce nepodáváme Vážení hosté, vítáme Vás v nekuřácké restauraci Roubenka U Rybníka a děkujeme Vám, ţe jste k nám zavítali. Navzdory současným trendům nepouţíváme ţádná nakupovaná jídla či polotovary a nabízíme skutečnou

Více

Korpus: 200g hladké mouky, 160g cukru krupice, 4 vejce, 8 lžic vlažné vody, 1 lžičku kypřícího prášku, citronovou kůru, vanilkový cukr

Korpus: 200g hladké mouky, 160g cukru krupice, 4 vejce, 8 lžic vlažné vody, 1 lžičku kypřícího prášku, citronovou kůru, vanilkový cukr Dětský dort Motýl 3 vejce, 150g cukru, půl lahvičky rumového aroma (Dr. Oetker), 180g hladké mouky, 1 vrchovatou lžíci kakaa, půl balíčku kypřícího prášku, 80g másla, 300g nakrájené rebarbory Náplň: 250ml

Více

JABLEČNÁ KUCHAŘKA. Jablečné slavnosti listopad 2011. Recepty rodičů, ţáků a pracovníků ZŠ a PŠ Slezského odboje v Opavě

JABLEČNÁ KUCHAŘKA. Jablečné slavnosti listopad 2011. Recepty rodičů, ţáků a pracovníků ZŠ a PŠ Slezského odboje v Opavě JABLEČNÁ KUCHAŘKA Jablečné slavnosti listopad 2011 Recepty rodičů, ţáků a pracovníků ZŠ a PŠ Slezského odboje v Opavě Jablečný závin (podle babičky Jirky Pchálka) 28 dkg hladké mouky 4 dkg cukru krupice

Více

Nepálená keramika pro děti

Nepálená keramika pro děti Nepálená keramika pro děti Tvoříme ze samotvrdnoucí keramické hmoty Iva Hoňková Nepálená keramika pro děti Tvoříme ze samotvrdnoucí keramické hmoty Iva Hoňková Computer Press, a. s., 2011. Dotisk prvního

Více

Řezy s ořechovým vrchem. Ořechové řezy. Ledové řezy. Kokosové řezy od Vlasty. Banánový řez. Diplomatické řezy

Řezy s ořechovým vrchem. Ořechové řezy. Ledové řezy. Kokosové řezy od Vlasty. Banánový řez. Diplomatické řezy ŘEZY Řezy s ořechovým vrchem Těsto: 14 dkg másla, 21 dkg polohrubé mouky, 7 dkg cukru, 2 žloutky. Na vrch: 4 bílky, 21 dkg cukru, 14 dkg strouhaných ořechů. Máslo rozmělníme do mouky s cukrem a žloutky

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

na vlně překvapení, inspirace a receptů Každý den může být k nakousnutí s recepty Wasa

na vlně překvapení, inspirace a receptů Každý den může být k nakousnutí s recepty Wasa na vlně překvapení, inspirace a receptů Každý den může být k nakousnutí s recepty Wasa Wasa je pekařská společnost s dlouholetou tradicí, založena byla již v roce 1919 ve Švédsku. Wasa vyrábí křehký křupavý

Více