PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA"

Transkript

1 PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Metodika pro učitele ZŠ speciální Čáslav

2 ÚVOD Pracovní vyučování je na základní škole speciální jedním z nejvýznamnějších vyučovacích předmětů. Cílem tohoto předmětu na těchto školách je všestranná příprava ţáků pro budoucí povolání případně příprava na co moţná maximální zapojení do běţného ţivota. Hlavním úkolem je, aby si ţáci maximálně osvojili základní pracovní dovednosti a návyky, zvládli zacházení s jednoduchými nástroji a pomůckami, získali základní vědomosti o různých materiálech, nástrojích, případně pracovních postupech, seznámili se a následně dodrţovali základní pravidla hygieny a bezpečnosti práce. Zaměřili jsme se na čtyři základní oblasti: 1. pracovní a výtvarné techniky 2. práce v domácnosti a práce s pedigem 3. keramika 4. práce se dřevem Metody a formy pracovního vyučování na ZŠ speciální V rámci vyučovací hodiny je realizováno vţdy několik metod a forem práce. Jejich střídání či jejich kombinace vede ke zvýšení koncentrace ţáků při hodinách. Metody seznamování žáků s materiálem, pomůckami a nástroji. Nejčastěji pouţívanými metodami z této skupiny jsou rozhovor, popis, pozorování či vysvětlování s názorným předvedením. Metody seznamování žáků s praktickými činnostmi a pracovními operacemi Nejvhodnější pro seznámení s praktickými činnostmi jsou tyto metody: popis, vysvětlení, demonstrace či instruktáţ s názorným předvedením. Metody osvojování pracovních dovedností a návyků Pracovní dovednosti a návyky se utvářejí dlouho a postupně. K jejich prohloubení dochází vţdy praktickým a systematickým procvičováním. Tato fáze je pro všechny ţáky velmi náročná a z hlediska časové náročnosti dlouhodobá. Musíme velmi dbát na správnou fixaci dovedností a návyků, neboť nesprávné návyky se odstraňují velmi obtíţně. Metody samostatné práce U dětí s lehčím postiţením lze pracovat i metodou samostatné práce. Nejčastějším postupem při samostatné práci je počáteční seznámení se vzorovým výrobkem, seznámení s pracovním postupem a následnou samostatnou prací ţáků. Délka samostatné práce či pomocné vedení učitele je závislé na stupni postiţení kaţdého ţáka. Metody kontroly, prověřování a hodnocení Průběţná kontrola a hodnocení práce má i u našich ţáků motivační charakter. Hodnocení by však vţdy mělo zohledňovat nejen úroveň schopností ţáků, ale i jejich snahu, zájem, vytrvalost a v rámci moţností i samostatnost. Celkově by hodnocení mělo ovšem vţdy působit podnětně. 2

3 1. PRACOVNÍ A VÝTVARNÉ TECHNIKY Během hodin pracovní a výtvarné výchovy, která probíhala v rámci projektu se ţáci seznámili s několika novými technikami. Kromě zcela nových metod a technik jsme ovšem pracovali i s nejrůznějšími druhy papíru- ať uţ šlo o zcela běţný barevný papír, barevné kartony, krepový papír či tzv. ubrouskovou techniku, stále šlo o jistou formu papíru. Papír je totiţ podle mého názoru stále jeden z nejdostupnějších materiálů ve škole obecně- nejen kvůli ceně, ale i jeho dostupnosti. Učitelé se proto v rámci této metodiky mohou seznámit s 12 výrobky z papíru (např. nejrůznější papírové květiny, závěsný mobil z rybiček, meteorologická stanice, krabička na kapesníky a řada dalších). Obecně by se dalo říci, ţe se ţáci po celou dobu učili nejrůznější materiály upravovat, ohýbat, stříhat, lepit, navlékat, určovat barvu, třídit předměty podle velikosti, barvy či tvaru. Velice ráda bych upozornila na jednu ze zvláštních technik a to na práci s mozaikou a výrobu nejrůznějších předmětů z hmoty Fimo. Obě tyto techniky se dají velice dobře pouţít i na základních školách speciálních u dětí s různým postiţením. Obě metody se totiţ dají představit dětem velice zábavnou formou a lze je přizpůsobit téměř komukoli. Pouţitelnost v našich podmínkách jsem se snaţila ukázat na dalších 9 výrobcích. Všechny výrobky jsou představeny nejen v metodice pro učitele, ale kaţdý předmět má i svůj pracovní list. Součástí kaţdého pracovního listu jsou nafoceny pomůcky, které budeme při práci potřebovat i přesný a krok po kroku nafocený postup. Fotografie jsou vţdy doprovázeny jednoduchým textem psaným velkou tiskací abecedou. Celkem se tedy mohou učitelé v této metodice seznámit s 20 různými výrobky. Budu velice ráda, kdyţ se jimi nechají učitelé inspirovat a uvedou naše nápady do běţného školního ţivota. Pro jednoduchou orientaci při plánování výuky je kaţdý výrobek označen v záhlaví ikonkou, která určuje jeho náročnost. Tato činnost je vhodná pro ţáky s lehkým mentálním postiţením či téměř ţádným omezením. Jde o činnost náročnější, jak z hlediska času, tak obtíţnosti výroby. Tato činnost je vhodná pro ţáky, kteří jsou vzděláváni podle 1. dílu RVP. Tato činnost není tak obtíţná a ţáci potřebují jen malou dopomoc. Tato činnost je vhodná pro ţáky, kteří jsou vzděláváni podle 2. dílu RVP. Jde o poměrně jednoduché činnosti, ţáci i tak často pracují s neustálou dopomocí dospělé osoby. Zpracovala Mgr. Štěpánka Müllerová 3

4 1, Barevná girlanda Materiál : různobarevné papíry A4, z kaţdého pouţijeme vţdy čtverec. Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, lepidlo, tupá jehla a nit Pracovní postup: 1, Motivace- povídáme si o různých způsobech, jak lze vyzdobit dům. 2, Barevná girlanda se skládá z několika stejných skládaček, které se skládají stejným způsobem. 3, První dílek: Vezmeme barevný papír formátu A4. 4, Přehnutím rohu vytvoříme čtverec, přebývající část odstřihneme. 5, Čtverec přehneme na polovinu podle os stran. Na čtverci bude vidět kříţ, se středem uprostřed. 6, Rohy čtverce jeden po druhém přehneme dovnitř, ke středu. 7, Obrátíme ho na druhou stranu a celý postup zopakujeme. 8, Čtverec opět otočíme. 9, Skládanku musíme ještě přehnout podle obou os stran (viz. obrázek 13 pracovní list 1). 10, Do kapsiček zastrčíme palce a ukazováčky a dotvoříme první dílek. 11, Stejným způsobem sloţíme i další dílky. 12, Kdyţ jsou všechny hotové, začneme je slepovat k sobě. 13, Vţdy jeden dílek natřeme na špičce kapkou lepidla a nasadíme na ni druhé dílek. 14, Stejně postupujeme dál, aţ slepíme všechny části k sobě. 15, Girlandu necháme zaschnout. Kdyţ je suchá, navlečeme nit do jehly a špici prošijeme. 16, Z nitě vytvoříme očko na zavěšení. A uţ můţeme pověsit třeba do okna! 4

5 2, Jarní hyacint Materiál : Krepový papír (různé barvy- např. červená a zelená) Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, lepidlo, vázací drátek, špejle Pracovní postup: 1, Motivace - Květiny, které kvetou na jaře - pouţijeme různé obrázky. 2, Nejprve si vybereme barvu, z které budeme chtít vyrobit květ. 3, Z krepového papíru příslušné barvy ustřihneme prouţek asi 4-5 cm široký. 4, Prouţek rozmotáme a nastříháme na čtverečky. 5, Kaţdý čtverec následně nůţkami nastřihneme uprostřed kaţdé strany čtverce asi do 1/3 (viz. obr. 3 na pracovním listu 2). 6, Tímto způsobem nastříháme všechny čtverečky. 7, Pak vezmeme vţdy jeden čtverec uprostřed a kaţdý roh trochu pootočíme asi o 90. 8, Postup opakujeme u všech čtverečků. 9, Kdyţ jsou čtverce přichystané, navlékáme je postupně na špejli, dokud nemáme květ poţadované velikosti. 10, Potom ustřihneme slabší prouţek ze zeleného papíru, který zlehka natřeme lepidlem. 11, Prouţek přichytíme hned pod květem na špejli a obtočením vytvoříme stonek. 12, Z krepového papíru ustřihneme 4 stejné listy. 13, Z vázacího drátku odstřihneme 2 drátky (délka velikost listu+ 4cm). 14, Listy vytvoříme vloţením drátku mezi dva vystřiţené lístky, které slepíme lepidlem. 15, Listy musíme nechat chvíli zaschnout a teprve potom připevníme ke stonku. 16, Hyacint necháme pořádně zaschnout a pak ho můţeme zapíchnout do květináčku. 5

6 3, Mozaikový květináč Materiál : pryskyřicová či skleněná mozaika, keramický květináč či miska Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, lepidlo na mozaiku či oboustranná páska na mozaiku, štětec Pracovní postup: 1, Motivace- výroba dárku pro maminku, babičku. 2, Nejprve si vybereme barvu mozaiky, z které budeme chtít vyrábět ozdobu na květináč. 3, Z oboustranné pásky stříháme různé kousky, které pouţijeme jako ozdoby na květináči např. okraj květináče, různé čárky, kříţky či čtverečky. 4, Z pásky strhneme vrchní část, na kterou přilepíme mozaikové kamínky podle fantazie. 5, Těţší varianta této činnosti je lepení mozaiky lepidlem na mozaiku. 6, Květináč ozdobíme dle vlastní fantazie, při lepení lepidlem musíme nechat pořádně zaschnout. 7, Do hotového květináče můţeme zasadit např. bylinku, růţičku či petrklíč a darovat jako hezký dárek. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v papírnictví či v obchodech s výtvarnými pomůckami. 6

7 4, Rámeček zdobený mozaikou Materiál : pryskyřicová či skleněná mozaika, dřevěný rámeček (různé velikostí) Pomůcky a potřeby: lepidlo na mozaiku, štětec Pracovní postup: 1, Motivace- výroba dárku pro kamaráda, sourozence. 2, Nejprve si vybereme barvu mozaiky, s kterou budeme chtít pracovat. 3, Dřevěný rámeček natřeme dostatečným mnoţstvím lepidla. Rámeček natíráme postupně, z důvodu rychlého schnutí. 4, Na natřenou část rámečku skládáme vymyšlený vzor. 5, Postupně ozdobíme celý rámeček. 6, Necháme pořádně zaschnout. 7, Do rámečku na závěr můţeme vloţit fotografii či vlastnoruční obrázek. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v papírnictví či v obchodech s výtvarnými pomůckami. Těţší varianta této činnost je, kdyţ mozaiku skládáme vedle sebe a malé spáry mezi mozaikou vyplníme spárovací hmotou, která se také prodává ve výtvarných potřebách. 7

8 5, Stojánek na pastelky zdobený mozaikou Materiál : jednobarevný hrneček či sklenička, pryskyřicová či skleněná mozaika Pomůcky a potřeby: těţší varianta: lepidlo na mozaiku, štětec lehčí varianta: oboustranná páska na mozaiku, nůţky s kulatou špičkou Pracovní postup: 1, Motivace- důleţitost pořádku na stole, úklid pomůcek do školy. 2, Nejprve si vybereme barvu mozaiky, s kterou budeme pracovat, a kterou ozdobíme hrneček.. 3, Hrneček natíráme postupně, vţdy trochu lepidla pod kostičku mozaiky. Pokud pracujeme s páskou, můţeme si nachystat vzor dopředu a potom teprve lepíme kostičky. 4, Nalepíme vzor a celý hrneček necháme zaschnout. 5, Po zaschnutí mozaiky můţeme do hrnečku vloţit pastelky či tuţky a pouţívat jako praktický stojánek. Poznámky: Práce s oboustrannou páskou je detailněji popsána v pracovním listě 3 výroba mozaikového květináče. Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v papírnictví či v obchodech s výtvarnými pomůckami. 8

9 6, Čajový svícen s mozaikou Materiál : svícen na čajovou svíčku či sklenička z čirého skla, pryskyřicová či skleněná mozaika, čajová svíčka Pomůcky a potřeby: lepidlo na mozaiku, štětec Pracovní postup: 1, Motivace- odpočinek, správná atmosféra při odpočinku 2, Nejprve si vybereme barvu mozaiky, s kterou budeme pracovat, a kterou ozdobíme svícínek. 3, Svícen natíráme postupně, vţdy trochu lepidla na část svícínku. 4, Na lepidlo ihned lepíme vzor a celý svícen necháme na závěr zaschnout. 5, Po zaschnutí mozaiky můţeme do svícnu vloţit čajovou svíčku a zapálit. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v papírnictví či v obchodech s výtvarnými pomůckami. Čajový svícen lze koupit v obchodech s dárkovými předměty či v domácích potřebách, pokud neseţeneme přímo svícen na čajovou svíčku, lze pouţít skleničku ze skla. 9

10 7, Naušnice z fimo hmoty- spirálky Materiál : Fimo hmota případně hmota cernit Pomůcky a potřeby: Lak na Fimo, štětec, zalamovací noţík, pracovní podloţka, ketlovací jehly a nýty, háčky na naušnice Pracovní postup: 1, Motivace- Povídání o tom, jak se lidé zdobí, co nosí. 2, Seznámení s hmotou Fimo. 3, Vybereme si dvě barvy Fimo hmoty- ukrojíme z ní menší kousek podle velikosti náušnic, které chceme dělat. 4, Vezmeme jednu barvu a pořádně zpracujeme. Mačkáme a mneme, dokud nebude hmota vláčná. To poznáme, pokud uděláme z hmoty váleček, ohneme ho a kdyţ se nezlomí, je hmota připravená. 5, Stejně připravíme a zpracujeme i druhou barvu. 6, Z obou barev vyválíme válečky. Ty propleteme do spirálky a vyválíme do hladka. 7, Přeloţíme a znovu vyválíme. Pokračujeme aţ do doby, kdy se vytvoří vzor, který se nám líbí. 8, Ze vzniklého válečku uřízneme 2 stejné dílky. 9, Do kaţdé náušnice zapíchneme ketlovací jehlu s očkem. 10, Rozehřejeme troubu na 110 C a náušnice dáme péct asi na 20 minut. 11, Po upečení náušnice opatrně vyndáme a necháme vystydnout. 12, Po zchladnutí musíme ještě náušnice zkompletovat. Přiděláme na konec kaţdé menší krouţek a na něj háček. 13, Pro zvýraznění barev můţeme ještě náušnice přelakovat lakem na Fimo. Necháme zaschnout a můţeme nasadit do uší. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či v některých galanteriích. 10

11 8, Náušnice z fimo hmoty- vrtulky Materiál : Fimo hmota případně hmota cernit Pomůcky a potřeby: Lak na Fimo, štětec,váleček nebo strojek na nudle, zalamovací noţík, pracovní podloţka, ketlovací jehly a nýty, háčky na náušnice, špejle Pracovní postup: 1, Motivace - Povídání o tom, jak se lidé zdobí, co nosí. 2, Seznámení s hmotou Fimo. 3, Vybereme si jednu barvu Fimo hmoty- ukrojíme z ní menší kousek podle velikosti náušnic, které chceme dělat. 4, Vezmeme jednu barvu a pořádně ji zpracujeme. Mačkáme a mneme, dokud nebude hmota vláčná. To poznáme, pokud uděláme z hmoty váleček, ohneme ho a kdyţ se nezlomí, je hmota připravená k další práci. 5, Z hmoty vyválíme placičku- buď válečkem nebo pomocí strojku na nudle. 6, Z placičky noţíkem vyřízneme dva uţší prouţky, které obtočíme kolem špejle. 7, Nezapomeň na konec spirálky udělat dírku na očko. 8, Rozehřejeme troubu na 110 C a náušnice dáme péct asi na 20 minut. 9, Po upečení náušnice opatrně vyndáme a necháme vystydnout. 10, Po zchladnutí musíme ještě náušnice zkompletovat. Přiděláme na konec kaţdé menší krouţek a na něj háček. 11, Pro zvýraznění barev můţeme ještě náušnice přelakovat lakem na Fimo. Necháme zaschnout a můţeme nasadit do uší. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či v některých galanteriích. 11

12 9, Originální krabička na kapesníky Materiál : 3-vrstvé kapesníky s různými motivy Pomůcky a potřeby: Krabička s kapesníky, latexová barva- bílá, štětec, nůţky, lepidlo na ubrouskovou techniku Pracovní postup: 1, Papírovou krabičku na kapesníky natřepe latexem, necháme zaschnout. Pokud je potřeba, natíráme dvě vrstvy, krabička musí být čistě bílá. 2, Z ubrousku vybereme motiv, který se nám líbí a vystřihneme ho. 3, Oddělíme vrchní vrstvu s motivem. 4, Krabičku natřeme lepidlem a přiloţíme vystřiţený motiv. Přitiskneme a necháme zaschnout. 5, Po zaschnutí ještě jednou přetřeme lepidlem, aby se krabička leskla. 6, Po úplném zaschnutí z krabičky vyloupneme vrchní otvor a máme originální krabičku na kapesníky. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či v některých papírnictvích. 12

13 10, Pouťová růže Materiál : Krepový papír (různé barvy- např. červená, a zelená) Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, lepidlo, vázací drátek, špejle, niť, vata. Pracovní postup: 1, Motivace- Přijela k nám pouť - výroba vlastních růţí. 2, Nejprve si vybereme barvu, z které budeme chtít vyrobit květ. 3, Z krepového papíru příslušné barvy ustřihneme prouţek asi 8 cm široký. 4, Prouţek rozmotáme a 4x přeloţíme napůl. 5, Sloţený prouţek zastřihneme na jedné straně do špičky. Kdyţ ho rozloţíme, dostaneme lístky na růţi. 6, Z vázacího drátku ustřihneme kousek asi 20cm dlouhý. Na jeden konec namotáme trochu vaty. 7, Ustřihneme menší kousek krepového papíru, natřeme ho lepidlem a omotáme kolem drátku s vatou. Máme vnitřek květu. 8, Kolem vršku stonku stáčíme postupně prouţek s lístky, aţ dostaneme květ růţe. 9, Květ upevníme k drátku nití. 10, Nyní musíme udělat stonek a listy. Drátek musíme omotat kolem špejle, tím vytvoříme stonek. 11, Potom ustřihneme slabší prouţek ze zeleného papíru, který zlehka natřeme lepidlem. 12, Prouţek přichytíme hned pod květem na špejli a obtočením vytvoříme barevný stonek. 13, Z krepového papíru ustřihneme 4 stejné lístky. 14, Z vázacího drátku odstřihneme 2 drátky (délka velikost listu+ 4cm). 15, Listy vytvoříme vloţením drátku mezi dva vystřiţené lístky, které slepíme lepidlem. 16, Listy musíme nechat chvíli zaschnout a teprve potom připevníme ke stonku. 17, Růţi necháme pořádně zaschnout a pak ji můţeme pouţít na naší pouti. 13

14 11, Masopustní maska -klaun Materiál: Barevný tvrdý papír, papírový talíř, klobouková gumička Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, lepidlo, fixy, pastelky, kancelářská děrovačka Pracovní postup: 1, Motivace- povídání o karnevalu, o maskách, o karnevalech v cizině. 2, Nejprve si musíme vymyslet jakou masku budeme dělat, v našem případě klauna. 3, Na papírovém talíři si namalujeme oči, které vystřihneme. 4, Fixem namalujeme na talíř obličej dle vlastní fantazie nos, líčka, pusu apod. 5, Kancelářskou děrovačkou do talíře vyrazíme dvě dírky v místě, kde budeme chtít mít dírky na gumičku. 6, Z tvrdého papíru nastříháme různobarevné prouţky asi 2 cm široké a cca 20 cm dlouhé. 7, Prouţky sloţíme jako harmoniku. 8, Poskládané prouţky budeme lepit kolem hlavy jako vlasy. 9, Pak necháme vše zaschnout. 10, Doladíme případně detaily a můţeme vyrazit na karneval. 14

15 12, Meteorologická stanice Materiál : barevný tvrdý papír (zelený, modrý, bílý, ţlutý, oranţový a šedý) Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, lepidlo, fixy, větší patentka, laminovací stroj Pracovní postup: 1, Motivace- povídání o změnách v přírodě, o počasí, o jeho zaznamenávání. 2, Nejprve si musíme připravit tyto barvy- zelenou, modrou, ţlutou, bílou, šedou. 3, Přes celý zelený list vystřihneme veliké kolo. 4, Na ostatní papíry namalujeme jednotlivé značky počasí. Pro jasno- ţluté sluníčko, na polojasno- modrý mrak a sluníčko, zataţeno- šedý mrak, déšť- modrý mrak s kapkami a sníh- bílý mrak s vločkami. 5, Všechny tvary vystřihneme a nalepíme kolem dokola na zelený kruh. 6, Necháme zaschnout. 7, Z oranţového nebo červeného papíru vystřihneme šipku, tu lepit nebudeme! 8, Kolo se značkami zalaminujeme (pokud nemáme laminovačku, nevadí). 9, Doprostřed kruhu uděláme dírku, stejnou dírku uděláme i na konec šipky. 10, Patentkou připevníme šipku ke kruhu se značkami. 11, A uţ si můţeme kaţdý den zaznamenat či ukázat jaké bude počasí. 15

16 13, Závěsný mobil- rybičky Materiál : barevný papír, špejle Pomůcky a potřeby: nůţky s kulatou špičkou, fixy, tupá jehla a nit Pracovní postup: 1, Vezmeme si jeden barevný papír formátu A4. 2, Přeloţením rohu dostaneme čtverec, přebývající část odstřihneme. 3, Čtverec přehneme, abychom dostali osy úhlů (čára z rohu do rohu). 4, Čtverec ještě přehneme napůl, otočíme na druhou stranu. 5, Strany vtlačíme dovnitř a dostaneme trojúhelník. 6, Spodní rohy přeloţíme ke špičce, vrátíme a uděláme i na druhé straně (obr.8 pracovní list 13). 7, Nůţkami opatrně rozstřihneme rohy aţ po rysku. Dostaneme na kaţdé straně 4 dílky. 8, První vrstvu z kaţdé strany přehneme zpátky ke špičce. 9, Druhou vrstvu rozstřihneme podél ohybu asi do půlky (obr. 12 pracovní list 13). 10, Odstřiţenou část ohneme směrem dolů (obr. 13 pracovní list 13) a máme první ploutev. 11, Stejně uděláme i ostatní ploutve- celkem čtyři ocasní ploutve. 12, Teď musíme vytvořit ještě ploutve na těle- ohnutím vrchního papíru podle obr , A máme první rybu. Domalujeme jí oko a vystřihneme pusu. 14, Stejně sloţíme ještě dalších 6, celkem tedy 7 rybiček. 15, Tupou jehlou pak ke kaţdé přišijeme nit na zavěšení. 16, Kaţdou rybičku přiváţeme na konec špejle, na jednu špejli 2 rybičky. Celkem tedy potřebujeme tři špejle. 17, Na závěr ještě sváţeme špejle, na horní přiděláme dvě spodní podle obrázku v pracovním listě. 18, A závěsný mobil je na světě! 16

17 14, Přívěsek z fimo hmoty- housenka Materiál : Fimo hmota případně hmota cernit Pomůcky a potřeby: Lak na Fimo, štětec, zalamovací noţík, pracovní podloţka, ketlovací jehly a očka, řetízek Pracovní postup: 1, Seznámení s hmotou Fimo. 2, Vezmeme si zelenou barvu Fimo hmoty- ukrojíme z ní 6 kousků (5 menších a 1 vetší). 3, Vezmeme jeden kousek a pořádně ho propracujeme. Mačkáme a mneme, dokud nebude hmota vláčná. To poznáme, pokud uděláme z hmoty váleček, ohneme ho a kdyţ se nezlomí, je hmota připravená k další práci. 4, Stejným způsobem zpracujeme všechny dílky. 5, Ze všech dílků uválíme kuličky, které spojíme k sobě. 6, Z malého kousku černé a bílé hmoty doděláme detaily na housence- oči, chloupky apod. 7, Do posledního kousku zapíchneme ketlovací jehlu. 8, Rozehřejeme troubu na 110 C a housenku dáme péct asi na 20 minut. 9, Po upečení přívěšek opatrně vyndáme a necháme vystydnout. 10, Po zchladnutí musíme ještě housenku zkompletovat. 11, Na konec ketlovací jehly připevníme očko s řetízkem. 12, Pro zvýraznění barev můţeme ještě přívěsek přelakovat lakem na Fimo. Necháme zaschnout a můţeme připevnit např. na klíče či batoh. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či v některých galanteriích. 17

18 15, Přívěsek na krk- fimo hmota Materiál : Fimo hmota případně hmota cernit Pomůcky a potřeby: Lak na Fimo, štětec, zalamovací noţík, pracovní podloţka, ketlovací jehly a očka, obruč na krk, kůţe či voskovaná šňůra Pracovní postup: 1, Motivace- Povídání o tom, jak se lidé zdobí, co nosí. 2, Seznámení s hmotou Fimo. 3, Vybereme si dvě barvy Fimo hmoty- ukrojíme z ní kousek, který potřebujeme. 4, Vezmeme jednu barvu a pořádně zpracujeme. Mačkáme a mneme, dokud nebude hmota vláčná. To poznáme, pokud uděláme z hmoty váleček, ohneme ho, a kdyţ se nezlomí, je hmota připravená. 5, Stejně připravíme a zpracujeme i druhou barvu. 6, Z obou barev vyválíme válečky. Ty propleteme do spirálky a vyválíme do hladka. 7, Přeloţíme a znovu vyválíme. Pokračujeme aţ do doby, kdy se vytvoří vzor, který se nám líbí. 8, Vzniklý váleček vytvarujeme do poţadovaného tvaru přívěsku. 9, Do horní části zapíchneme ketlovací jehlu s očkem. 10, Rozehřejeme troubu na 110 C a přívěsek dáme péct asi na 20 minut. 11, Po upečení ho opatrně vyndáme a necháme vystydnout. 12, Pro zvýraznění barev můţeme ještě přívěsek přelakovat lakem na Fimo. Necháme zaschnout a můţeme zkompletovat s kůţí či stříbrnou obručí. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či v některých galanteriích. 18

19 16, Rámečky na fotografie Materiál : barevný kartón Pomůcky a potřeby: lepidlo, kamínky na ozdobu, ozdobné nůţky a ozdobné děrovačky, štětec Pracovní postup: 1, Motivace- výroba dárku k Vánocům 2, Z tvrdého papíru vystřihneme okraj rámečku dle velikosti obrázku či fotografie. 3, Ze zbytků barevného papíru vystříháme a děrovačkou dotvoříme různé ozdoby. Na výrobu ozdob pouţijeme různé ozdobné nůţky a děrovačky. 4, Jednotlivé ozdoby natřeme lepidlem a přilepíme na rámeček. 5, Jako ozdoby můţeme pouţít i barevné štrasové kamínky. 6, Po zaschnutí můţeme do rámečku vloţit fotografii či vlastní obrázek a dát jako dárek. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či v některých papírnictvích. 19

20 17, Tea bag (kytička skládaná z čajových sáčků) Materiál : obaly od čajových sáčků Pomůcky a potřeby: Lepidlo na papír, nůţky, špejle, kolečko z tvrdého papíru Pracovní postup: 1, Motivace- Povídání o recyklaci nejrůznějších materiálů. 2, Z tvrdého papíru vystřihneme malé kolečko asi 2cm poloměr, kolečko bude základem na kytičku. 3, Na jednu kytičku budeme potřebovat 8 stejných čajových obalů. 4, Nejdříve odstřihneme ze všech sáčků bílé okraje, které drţí sáček pohromadě. 5, Sáček následně rozloţíme, dostaneme delší obdélník. 6, U všech sáčků odstřihneme zadní část (obr. 3 pracovní list 17). 7, Z přední části přehnutím vytvoříme vţdy jeden čtverec a jeden menší obdélník. 8, Na jednu kytičku potřebujeme 8 stejných čtverců. 9, Kaţdý čtverec přehneme diagonálně (obr. 6 pracovní list 17). 10, Všechny rohy čtverce postupně přehneme ke středu (obr. 7 pracovní list 17). 11, Podle obrázku 9 v pracovním listě sloţíme čtvereček do lístku protilehlé rohy přeloţíme ke středu. 12, Sloţili jsme první lístek, stejným způsobem budeme skládat i dalších 7. Kdyţ je máme (celkem 8 lístků), můţeme je lepit na tvrdé kolečko papíru. 13, Lepíme jeden lístek vedle druhého od středu kolečka. Tím nám vznikne kytička, kterou můţeme přilepit na špejli a po zaschnutí zapíchnout do květináče se zelenou rostlinou. Aby špejle nebyla příliš vidět, můţeme špejli namalovat zeleným fixem. Poznámky: Materiál na tuto činnost je téměř zdarma, musíme si ho totiţ sesbírat při pití čaje. Ostatní pomůcky a potřeby zakoupíme v běţném papírnictví. Kytičku lze nalepit samotnou i jako ozdobu na přání či PF. 20

21 18, Tea bag - přáníčko Materiál : obaly od čajových sáčků Pomůcky a potřeby: Lepidlo na papír, nůţky, tvrdý papír Pracovní postup: 1, Motivace- Povídání o recyklaci nejrůznějších materiálů a moţnosti jeho dalšího pouţití. 2, Z obdélníku z tvrdého papíru uděláme přeloţením jednoduché přání. Na něj budeme dále vyrábět a skládat hvězdičku. 3, Na jednu hvězdičku budeme potřebovat 8 stejných čajových obalů (lze skládat i ze dvou druhů, tzn. ţe potřebujeme 4 sáčky od kaţdého druhu). 4, Nejdříve odstřihneme ze všech sáčků bílé okraje, které drţí sáček pohromadě. 5, Sáček následně rozloţíme, dostaneme delší obdélník. 6, U všech sáčků odstřihneme zadní část (obr.3 pracovní list 18). 7, Z přední části přehnutím vytvoříme vţdy jeden čtverec a jeden menší obdélník. 8, Na jednu hvězdičku potřebujeme 8 čtverců. 9, Kaţdý čtverec přehneme diagonálně (obr. 6 pracovní list 18). 10, Kaţdý čtverec přehneme ještě napůl, vtlačením bočních stran dovnitř dostaneme trojúhelník. Stejně sloţíme i další čtverce. 11, Na kaţdém sloţeném dílku přeloţíme jeden cíp dovnitř ke středu (obr.10 pracovní list 18). 12, Stejným způsobem uděláme ohyb i na druhé straně (obr. 11 v pracovním listě). Tím vznikne jeden lístek hvězdičky. Postupujeme stejně u všech dalších. 13, Jednotlivé dílky vkládáme do sebe (obr. 13 pracovní list 18) a slepíme lepidlem. 14, Necháme zaschnout a můţeme pokračovat. 15, Hvězdičku přilepíme na přání, pro lepší kontrast můţeme hvězdičku podlepit ještě jiným kouskem papíru. 16, Po zaschnutí vepíšeme dovnitř text přání a můţeme poslat. Poznámky: Materiál na tuto činnost je téměř zdarma, musíme si ho totiţ sesbírat při pití čaje. Ostatní pomůcky a potřeby zakoupíme v běţném papírnictví. 21

22 19, Zapichovátko do květináče Materiál : Fimo hmota Pomůcky a potřeby: Lak na Fimo, štětec, váleček nebo strojek na nudle, zalamovací noţík, pracovní podloţka, špejle, různá vykrajována na cukroví, tavná pistole Pracovní postup: 1, Motivace- jak ozdobit květináč a květiny v něm. 2, Seznámení s hmotou Fimo. 3, Vybereme si jednu barvu Fimo hmoty- ukrojíme z ní menší kousek podle velikosti, který potřebujeme. 4, Vezmeme jednu barvu a pořádně ji zpracujeme. Mačkáme a mneme, dokud nebude hmota vláčná. To poznáme, pokud uděláme z hmoty váleček, ohneme ho, a kdyţ se nezlomí, je hmota připravená k další práci. 5, Z hmoty vyválíme placičku- buď válečkem, nebo pomocí strojku na nudle. 6, Z placičky vykrojíme pomocí formičky vybraný tvar a dozdobíme podle vlastní fantazie. Ke zdobení můţeme pouţít i další barvy fimo hmoty. Jako dobré vzory jsou např. kytičky, hvězdičky, různá zvířátka či dopravní prostředky. 7, Hotový tvar přendáme na pečící papír a můţeme tvořit dál. 8, Rozehřejeme troubu na 110 C a všechny tvary dáme péct asi na 20 minut. 9, Po upečení všechny tvary opatrně vyndáme a necháme vystydnout. 10, Pro zvýraznění barev můţeme ještě všechny tvary přelakovat lakem na Fimo. Necháme zaschnout a můţeme pokračovat. 11, Hotový a zaschlý tvar přilepíme lepidlem či tavnou pistolí ke špejli. Tu můţeme předem nabarvit fixem na zeleno či hnědo. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami. 22

23 20, Zvířátka z květináčků Materiál : malé keramické květináčky Pomůcky a potřeby: Nůţky, lepidlo či tavná pistole, zbytky barevného papíru, temperové barvy, štětce, šablony na zvířátka Pracovní postup: 1, Jako první si musíme vybrat zvířátko, jaké chceme vyrobit. 2, Namalujeme si šablonu na barevný papír. Šablonu si můţeme někde najít nebo si ji můţeme namalovat sami. Šablonu překreslíme na barevný papír a vystřihneme. 3, Podle toho jaké chceme dělat zvířátko, natřeme květináč temperovou barvou podle druhu zvířete např. u myšky je květináč šedý, u šnečka třeba ţlutý, ţába je zelená. 4, Květináč necháme uschnout. 5, Po zaschnutí na květináč nalepíme či připevníme tavnou pistolí jednotlivé části zvířátka noţičky, ocásek, hlavu případně uši. 6, Necháme vše pořádně zaschnout a vzniklými postavičkami můţeme ozdobit naše okolí. Poznámky: Materiál na tuto činnost lze zakoupit většinou v obchodech s výtvarnými pomůckami či papírnictví. Hliněné květináčky koupíme v běţném květinářství či zahradnictví. 23

24 2.1 PRÁCE V DOMÁCNOSTI - PŘÍPRAVA POKRMŮ Další oblastí, na kterou jsme se zaměřili, je práce v domácnosti. Jedná se rovněţ o část pracovní výchovy, která je jednou z nejdůleţitějších a připravuje ţáky na praktickou část ţivota. Ţáci se během hodin seznamují nejen s jednotlivými surovinami či samotnou přípravou jednoduchých pokrmů, ale i tolik důleţitou bezpečností a hygienou při samotné práci. Vytvořili jsme metodiky pro deset jednoduchých pokrmů pro učitele a současně jsou nachystány i pracovní listy pro ţáky. Jednotlivé metodiky jsou rozděleny podle náročnosti pomocí ikon. Platí zde stejné pravidlo: Tato činnost je vhodná pro ţáky s lehkým mentálním postiţením či téměř ţádným omezením. Jde o činnost náročnější, jak z hlediska času, tak obtíţnosti výroby. Tato činnost je vhodná pro ţáky, kteří jsou vzděláváni podle 1. dílu RVP. Tato činnost není tak obtíţná a ţáci potřebují jen malou dopomoc. Tato činnost je vhodná pro ţáky, kteří jsou vzdělávání podle 2. dílu RVP. Jde o poměrně jednoduché činnosti, ţáci i tak často pracují s neustálou dopomocí dospělé osoby. Rovněţ platí, ţe jednoduché pokrmy mohou připravovat i ţáci, kteří zvládnou i činnosti náročnější. V rámci hodin vaření se ţáci během roku mohou naučit vařit pokrmy zcela jednoduché (zeleninové saláty, těstovinové saláty, drobné pohoštění na oslavy), tak pokrmy uţ náročnější a tematicky velice zajímavé jako např. narozeninový dort, sladká tečka za obědem či samotný oběd, řízek s bramborovou kaší. Co se týče motivace v těchto hodinách vaření - jde většinou skoro sama. Příslib závěrečné hostiny po kaţdé hodině vybičoval většinu ţáků k maximálnímu úsilí. Zpracovala Mgr. Štěpánka Müllerová 24

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy OBSAH 1 Obsah O Nápadníku 2 Výběr a zpracování uvedených námětů 3 Jak s Nápadníkem pracovat 4 Komu je Nápadník určen 6 12 Nápadníkových námětů 1 Co máme doma v kuchyni 8 2 Hry s potravinami 11 3 Učíme

Více

Kuchařka krajových receptů

Kuchařka krajových receptů Kuchařka krajových receptů Vážení milovníci dobrého jídla, držíte v rukou první Moravskoslezskou kuchařku, která vznikla jako poděkování všem Vám, kteří jste se zúčastnili prvního ročníku akce Jak šmakuje

Více

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Jana Matějů

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Jana Matějů Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013 Modelování Příručka pro výuku Zpracovala: Jana Matějů 1. Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

RECEPTY NA CHLEBA V TROUBĚ

RECEPTY NA CHLEBA V TROUBĚ RECEPTY NA CHLEBA V TROUBĚ 1 Domácí chléb...1 Grahamový chléb...2 Chleba...3 Pšeničný chléb...4 Chléb bramborový - velký...5 Žitný chléb...7 Kvas...8 Selský chléb...9 Veka...10 Domácí pletýnky, rohlíky,

Více

Michala Turny Miroslava Matouška

Michala Turny Miroslava Matouška Vítáme vás u publikace 14 dní ke změně života, která vznikla ve spolupráci Michala Turny a Miroslava Matouška, autorů internetových stránek grasa.cz a mmetla.wordpress.com. Oba nás velmi baví jídlo. Nejen,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Člověk a svět práce

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Člověk a svět práce STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Člověk a svět práce Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

SOUHRN TECHNOLOGIE III. ROČNÍK

SOUHRN TECHNOLOGIE III. ROČNÍK SOUHRN TECHNOLOGIE III. ROČNÍK KUCHAŘ-ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ ~ 2 ~ PŘÍPRAVA POKRMŮ NA OBJEDNÁVKU 1. MINUTKY Z HOVĚZÍHO MASA K přípravě minutkových jídel z hovězího masa používáme pouze maso z dobře odleželé

Více

Jak šmakuje Moravskoslezsko

Jak šmakuje Moravskoslezsko Jak šmakuje Moravskoslezsko 2012 Kuchařka krajových receptů Vážení milovníci tradiční kuchyně, dostala se Vám do rukou v pořadí druhá Moravskoslezská kuchařka pod značkou Jak šmakuje Moravskoslezsko. První

Více

Rádce. jižní čechy. křížem krážem. jak ušetřit při vaření k červnu patří jahody 2/2011

Rádce. jižní čechy. křížem krážem. jak ušetřit při vaření k červnu patří jahody 2/2011 č a s o p i s z á k a z n í k ů p r o d e j e n c o o p 2/2011 křížem krážem jižní čechy jak ušetřit při vaření k červnu patří jahody Vybíráme z červnové nabídky SUPER CENA 14, 90 INSPIRED Vlhčené ubrousky

Více

Druh suroviny: Jméno žáka: Sandra Zahoranská Třída: 8. A ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace. Množství v cl, ks, g:

Druh suroviny: Jméno žáka: Sandra Zahoranská Třída: 8. A ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace. Množství v cl, ks, g: Druh suroviny: vepřové mleté maso cibule olej sůl pepř hořčice sušená majoránka česnek zelenina (pórek, cherry rajčata, paprika, salátová okurka) smetana v cl, ks, g: 240 g 120 g 20 g 10 g 0,5 g 20 g 1

Více

ČASOPIS ZÁKAZNÍKŮ PRODEJEN COOP 1/2015 ZDARMA RÁDCE

ČASOPIS ZÁKAZNÍKŮ PRODEJEN COOP 1/2015 ZDARMA RÁDCE ČASOPIS ZÁKAZNÍKŮ PRODEJEN COOP 1/2015 ZDARMA RÁDCE Vybíráme z březnové nabídky 9, 90 PODĚBRADKA Citron, Pomeranč, Lesní plody 1,5 l cena za 1 l 6,60 Kč PDB_inz_193x74_TISK.indd 1 21.1.15 9:16 14, 90 Na

Více

ZDARMA. magazín pro zákazníky supermarketů a hypermarketů Albert / únor 2013. Máslové loupáky. Jak voní Asie? Skvěle. I chutná! Napečeno!

ZDARMA. magazín pro zákazníky supermarketů a hypermarketů Albert / únor 2013. Máslové loupáky. Jak voní Asie? Skvěle. I chutná! Napečeno! ZDARMA magazín pro zákazníky supermarketů a hypermarketů Albert / únor 2013 Máslové loupáky s mandlemi (st r.3 7) Jak voní Asie? Skvěle. I chutná! Napečeno! Recepty z kynu tého těsta od nejlepších pekařů

Více

Česnekový kapr Suroviny Postup Ďábelský kapr Suroviny Postup Ďábelská treska na olivách Suroviny Postup Dánské karbanátky Suroviny Postup

Česnekový kapr Suroviny Postup Ďábelský kapr Suroviny Postup Ďábelská treska na olivách Suroviny Postup Dánské karbanátky Suroviny Postup Česnekový kapr středně velký vykuchaný kapr, brambory, smetana, máslo, česnek, mletý bílý pepř, sůl Kapra naporcujeme, osolíme, opepříme a do každého kousku uděláme několik podélných zářezů, do kterých

Více

JIP východočeská, a.s.,

JIP východočeská, a.s., 1 2 3 V ážení zákazníci, teplých letních dnů pomalu ubývá a těch chladnějších přibývá. Ano, blíží se podzim, ve všech svých barvách, provoněný úžasnými vůněmi. Nástup chladných dnů jsme se pro vás rozhodli

Více

Tvorba ekologického programu pro děti předškolního věku. Monika Dohnalová

Tvorba ekologického programu pro děti předškolního věku. Monika Dohnalová Tvorba ekologického programu pro děti předškolního věku Monika Dohnalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je zpracování ekologického programu pro děti předškolního věku. V teoretické

Více

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna 1 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna od povinné školní docházky osvobozovány. Vzhledem k

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Nepotravinářské využití včelích produktů

Nepotravinářské využití včelích produktů Nepotravinářské využití včelích produktů (Studie k úkolu VÚZE 7218 dle smlouvy o dílo čj. 1220/108/2005) zpracoval Ing. Dalibor Titěra, CSc Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol Prosinec 2005 Strana 1

Více

Zavádění příkrmů. Kdy začít? Kojení. Jaké potraviny? Jaká konzistence, kdy, kolik a jak podávat? 1/13

Zavádění příkrmů. Kdy začít? Kojení. Jaké potraviny? Jaká konzistence, kdy, kolik a jak podávat? 1/13 Zavádění příkrmů Kdy začít? Pokud kojené i nekojené dítě dobře prospívá, začněte v ukončených šesti měsících. Kdyţ dítě projevuje velkou touhu po jídle (natahuje se po něm, dává hlasitě najevo, ţe chce

Více

SKVĚLÉ RECEPTY Uvařte si chutná a zdravá jídla s příchutí jara

SKVĚLÉ RECEPTY Uvařte si chutná a zdravá jídla s příchutí jara číslo 8 jaro 2015 zdarma ROZHOVOR se slavným českým šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem SKVĚLÉ RECEPTY Uvařte si chutná a zdravá jídla s příchutí jara ŠKOLA VAŘENÍ Jedinečný kořenící elixír balsamico Přivítejte

Více

Budete potřebovat: Způsob přípravy: Tradiční kebab. Mini burger se slaninou

Budete potřebovat: Způsob přípravy: Tradiční kebab. Mini burger se slaninou Tradiční kebab Hovězí. - 200 g, sádlo. - 50 g, cibule, rajčata - 1 ks, sůl a mletý pepř. - Podle chuti. Hovězí, slanina a cibule- 3x mlýt. Sůl, pepř dle chuti. Navlhčit ruce ve vodě a nádivku nandat na

Více

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více

Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou

Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou metodická příručka s náměty pro rozvoj dovedností (pro učitele, vychovatele, ţáky se zrakovým postiţením

Více

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky JARMILA SOBOTKOVÁ V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství prvního stupně základní školy ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY

Více

Metodika 2. modul Finanční gramotnost

Metodika 2. modul Finanční gramotnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 2. modul Finanční gramotnost Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte METODIKA 2008 Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte 2008 Výstup řešení projektu: 1F44L/058/050

Více

Vyhodnocení workshopu z fyziky

Vyhodnocení workshopu z fyziky Vyhodnocení workshopu z fyziky (Fyzika do kapsy aneb Jak oživit výuku fyziky na ZŠ) Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum

Více

E X P E R I M E N T Y Z F Y Z I K Y

E X P E R I M E N T Y Z F Y Z I K Y UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ - PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA K A T E D R A F Y Z I K Y IVO VOLF - PAVEL KABRHEL E X P E R I M E N T Y Z F Y Z I K Y PRACOVNÍ LISTY K LABORATORNÍM PRACÍM A DOMÁCÍM EXPERIMENTŮM HRADEC

Více

ZABÍJEČKA. Všechno má svůj konec, pouze jitrnice dva.

ZABÍJEČKA. Všechno má svůj konec, pouze jitrnice dva. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Obor Výtvarná výchova / Vizuální tvorba ZABÍJEČKA Všechno má svůj konec, pouze jitrnice dva. Bakalářská práce Brno 2012 Autor práce:

Více

Strana: 1 Datum : 23.03.15. Autor receptury: 14. ZŠ Plzeň

Strana: 1 Datum : 23.03.15. Autor receptury: 14. ZŠ Plzeň Strana: 1 Autor receptury: 14. ZŠ Plzeň Receptura : 92-ZS-0013 Barevná vřetena s brokolicí a parmezánem ---------------------------------------------------------------- Receptura je na 10,00 MJ, (MJ=porce)

Více