Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Bakalářská práce Autor: Monika Fleischerová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Denis Biedermann, Ph.D. Praha duben, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Teplicích, Monika Fleischerová

3 Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Denisi Biedermannovi, Ph.D. za cenné rady, podněty a za vstřícný přístup při odborném vedení této práce.

4 Anotace Tato bakalářská práce s názvem "Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti" má za cíl vyhodnotit úspěšnost platné české legislativy s vybranými státy na základě komparativní analýzy. Dále se v práci seznámíme s touto problematikou, jako je vymezení základních pojmů a postupů boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a to především v souvislosti s českým bankovním sektorem. Organizovaný zločin je fenomén ohroţující národní ekonomiky celého světa, v zájmu kaţdého státu by mělo být vyvíjení právního opatření v této oblasti a tím sniţovat ekonomickou kriminalitu, jako je praní špinavých peněz a financování terorismu. Klíčová slova: legalizace výnosů z trestné činnosti, podezřelý obchod, praní špinavých peněz, Finanční analytický úřad, legislativa, organizovaný zločin Annotation This thesis entitled "Measures against legalization of revenues from crime", aims to evaluate the success of the Czech legislation with selected countries based on comparative analysis. Next I'm acquainted with this issue, such as the definition of basic concepts and procedures to combat money laundering activity, especially in relation to the Czech banking sector. Organized crime is a phenomenon threatening national economies around the world, therefore each state should develop legal measures in this area and thus reduce economic crime such as money laundering and terrorist financing. Key words: legalisation of revenues from crime, suspicious transaction, money laundering, the Financial analytical unit, legislation, organized crime

5 Obsah ÚVOD LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Pojem ekonomická kriminalita Pojem legalizace výnosů z trestné činnosti Praní špinavých peněz a organizovaný zločin POSTUPY, METODY A NÁSTROJE Postupy legalizace výnosů z trestné činnosti Fáze legalizace výnosů z trestné činnosti Fáze namáčení Fáze namydlení Fáze ţdímání Metody legalizace výnosů z trestné činnosti Utajování výnosů uvnitř legálních obchodních struktur Uţití falešné totoţnosti nebo nastrčených osob Uţití anonymního majetku Nástroje legalizace výnosů z trestné činnosti Offshore podnikání Systém hawala PRÁVNÍ ÚPRAVA Mezinárodní právní úprava FATF Moneyval Egmontská skupina Štrasburská úmluva Právní úprava v ČR Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

6 3.2.3 Vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých poţadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Další zákony související s bojem proti praní špinavých peněz Právní úprava evropské unie OPATŘENÍ Prevence bank proti praní špinavých peněz Systém vnitřních zásad Politika Poznej svého klienta Postupy bank v boji proti praní špinavých peněz Postupy bank při stanovení podezřelých klientů Postupy bank při stanovení podezřelých obchodů Postupy při evidenci klientů Postupy při identifikaci a kontrole klientů Orgány činné v boji proti praní špinavých peněz Ministerstvo financí České republiky Policie České republiky Česká národní banka SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI ČESKÉ LEGISLATIVY S VYBRANÝMI STÁTY Belgie Slovensko Komparativní analýza ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH

7 Úvod Legalizace výnosů z trestné činnosti neboli praní špinavých peněz je proces, při kterém se zastře pravý původ finančních prostředků pocházejících z trestné činnosti. Jedná se o celosvětový problém, který narušuje národní ekonomiky a důvěru v celý finanční a bankovní systém. Proto by všechny státy měly mít velký zájem zamezit praní špinavých peněz. Pokud je země nedůvěryhodná, odláká tato skutečnost poctivé tuzemské i zahraniční investory. Cílem práce je vyhodnotit úspěšnost platné české legislativy v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v porovnání s legislativami vybraných států. Pro dosaţení stanoveného cíle je nutné splnit několik dílčích cílů. Nejprve je potřeba popsat problematiku, vymezit základní pojmy, zachytit vývoj legislativních opatření jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Dále je nutné vymezit orgány činné v boji proti praní špinavých peněz a jejich pravomoci. Nakonec bude vyhodnocena efektivnost české legislativy pomocí komparativní analýzy s vybranými státy. Pro komparaci byly vybrány k České republice ještě legislativy Slovenské republiky a Belgie. Slovensko bylo vybráno z důvodu porovnání účinnosti legislativy po rozdělení ČSFR v roce Dalším záměrem bylo Českou republiku a Slovensko porovnat s ekonomicky silným státem. Proto byla vybrána Belgie, která patří mezi zakladatelské státy Evropské unie a je známá svou ekonomickou, politickou a bankovní stabilitou. První kapitola je věnována problematice legalizace výnosů z trestné činnosti. Jedná se o vymezení pojmů z oblasti praní špinavých peněz, jeho historický exkurz a spojení s organizovaným zločinem. Ve druhé kapitole se budeme věnovat jednotlivým postupům, metodám, fázím a nástrojům legalizace výnosů z trestné činnosti. Popsány jsou metody a nástroje nejčastěji vyuţívané organizovanými zločineckými skupinami na základě zkušeností finančních institucí a Policie ČR. Další kapitola je věnována legislativnímu zabezpečení ve světě, v Evropě a v České republice. Jsou zde vymezeny nejdůleţitější mezinárodní organizace bojující proti praní špinavých peněz a základní právní předpisy Evropské unie a České republiky v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti. V oblasti české právní úpravy se budeme věnovat především základnímu právnímu předpisu a to zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Čtvrtá kapitola je zaměřena především na opatření ze strany bank. Jsou zde definovány jednotlivé postupy bank proti praním špinavých peněz a jejich prevence. Dále jsou zde 7

8 uvedeny orgány činné v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti působící na území České republiky, jako je Finanční analytický útvar Ministerstva financí, Česká národní banka a Policie České republiky. Poslední kapitola se zabývá komparací vybraných států s Českou republikou. Nejprve jsou zde vytýčena základní legislativní opatření ve vybraných zemích a v poslední podkapitole provedena komparativní analýza všech tří států na základě zjištěných hodnot z výročních zpráv české, slovenské a belgické finanční zpravodajské jednotky. 8

9 1. LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Legalizace výnosů z trestné činnosti je proces, při kterém je původ výnosů zastřen tak, aby vyvolal zdání, ţe byl tento výnos nabyt zcela legálním způsobem. Tohoto procesu se účastní obvykle zločinecké organizace, teroristé nebo lidé vyhýbající se placení daní. Legalizace narušuje fungování celé národní ekonomiky tím, ţe uměle navyšuje např. ceny nemovitostí nebo znevýhodňuje a tím vytlačuje legální firmy z trhu 1. Praní špinavých peněz je úzce spojeno s organizovaným zločinem. V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti. 1.1 POJEM EKONOMICKÁ KRIMINALITA Ekonomická kriminalita je definována jako mezinárodně uţívaný pojem, který zahrnuje protiprávní jednání s ekonomickými prvky, pomocí kterých je dosahováno majetkového nebo jiného prospěchu a naplňuje skutkovou podstatu trestného činu. Obecně platí, ţe ekonomická kriminalita zahrnuje hospodářskou kriminalitu a ta dále zahrnuje kriminalitu finanční. Legalizace výnosů z trestné činnosti spadá do deváté hlavy trestního zákona, jako trestný čin proti majetku, pod 252a. Rada Evropy (Výbor ministrů) sepsal doporučení pro všechny členské země v oblasti ekonomické kriminality. Ekonomická kriminalita patří mezi váţné trestné činy, protoţe bývá velký počet poškozených, poškozuje národní nebo mezinárodní ekonomiku a samotný ekonomický systém se pak stává nedůvěryhodný. Rada Evropy doporučuje vládám členských zemí, aby přijaly opatření k usnadnění odhalování ekonomické kriminality, např. pomocí zakládání specializovaných útvarů pro kontrolu ekonomické kriminality, specializace policie a dalších orgánů činných v boji proti ekonomické kriminalitě, poskytování práva obětem ekonomického trestného činu. Dále doporučuje, aby byl zajištěn co nejrychlejší a účinný soudní proces s pachateli ekonomické kriminality, také aby státy revidovaly zákony související s touto kriminalitou. Také by členské země měly vést podrobnou statistiku ekonomických trestných činů a zintenzivnění mezinárodní spolupráce. 2 1 JUDA, Marek. Praní špinavých peněz. Špinavé peníze [online]. [cit ]. Dostupné z: 2 ČASTORÁL, Zdeněk. Ekonomická kriminalita a management. Praha: UJAK, 2011, s ISBN

10 1.2 POJEM LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Pojem legalizace výnosů z trestné činnosti, jinak také řečeno praní špinavých peněz, je jednání, které slouţí k zastření nezákonného původu peněz nebo majetku z trestné činnosti a tím se snaţí vzbudit zdání, ţe se jedná o prostředky získané legální cestou v souladu s platnými zákony. 3 Podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se dá pojem definovat jako: Jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, ţe jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem. Dále je zde uvedeno, v čem toto jednání spočívá, např. - v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, ţe pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání, - v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku, nebo nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, ţe tento majetek pochází z trestné činnosti, - v nabytí, drţení, pouţití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, ţe pochází z trestné činnosti, nebo - ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání uvedeného výše. 4 Legalizace výnosů z trestné činnosti je velmi nebezpečný jev, který ohroţuje národní ekonomiky států celého světa. Tyto aktivity mají řadu negativních důsledků, jako je např.: - ohroţení volných trhů v rámci regionů a EU, - brání ekonomickému rozvoji, - ovlivňuje měnové kurzy, - narušení platební schopnosti dluţníků, - ohroţení stability finančních trhů. 5 Zisky z nelegálních aktivit mohou pocházet z celé řady zdrojů. Můţe se jednat např. o nedovolený obchod se zbraněmi, s drogami, převáděním osob přes hranice, prostituci, 3 KALABIS, Zbyněk. Boj bank proti praní špinavých peněz. Praha: BIVŠ, a.s., 2009, s. 7. ISBN ČESKO. Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 5 ČASTORÁL, Zdeněk. Ekonomická kriminalita a management. Praha: UJAK, 2011, s. 14. ISBN

11 nedovolený obchod s lidskými orgány, pašování zboţí, obchod s kradeným zboţím, nelegální výrobu a prodej značkového zboţí, porušování autorského zákona, padělání dokladů, zkreslování podnikového účetnictví v souvislosti s daňovými podvody, celní úniky, padělání platidel. Tyto podvody mohou být prováděny prostřednictvím: - bankovních produktů, - běţných finančních instrumentů. 1.3 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN Pojem praní špinavých peněz je spojený především s organizovaným zločinem. Jeden z nejznámějších představitelů organizovaného zločinu je americký gangster s italskými kořeny působícího v Chicagu ve třicátých letech minulého století. Kdy pro zastření nelegálních činností, jako byly hazard a prostituce, pouţíval Al Capone peníze získané ze zločinu přimícháváním k trţbám z veřejných prádelen, které vlastnily organizované zločinné skupiny. 6 Z historického hlediska můţeme určit, ţe jedním z největších propíračů peněz, byl Američan polského původu Lansky, který ţil v New Yorku za dob Al Caponeho. Ten se zabýval ukrýváním peněz. Velké výhody našel např. u švýcarských bank, kde se vedly účty pouze pod čísly. O 20 let později pomohl s financováním prvního komplexu kasin a hotelů v poušti pod jménem Flamingo. Z tohoto komplexu pomalu vyrostlo dnešní město Las Vegas. Tento pojem se však poprvé objevil aţ v osmdesátých letech minulého století a to v souvislosti s aférou Watergate, kde šlo o nelegální získávání peněz na politickou kampaň Richarda Nixona, který byl spojován s mafií. Praní špinavých peněz bylo v této aféře uskutečňováno neprofesionálním způsobem, tudíţ to byla jen otázka času, kdy se na toto podezřelé financování kampaně přijde. Jméno Watergate získala poté, co se pět lupičů (rok 1972) vloupalo do ústředí výboru Demokratické strany v budově Watergate, aby ukradli podezřelé šeky. Tento čin byl však neúspěšný, ihned po vloupání bylo všech pět zlodějů zatčeno. Poté se strhl rozruch a novináři se začali zajímat o celé financování kampaně Nixona. Za krátký čas se novinářům podařilo získat informace, ţe peníze na Nixonovu kampaň pocházejí z trestné činnosti. Do té doby se nikde na světě nepovaţovalo praní špinavých peněz za zločin. 7 6 MFČR. Historie a základní charakteristika boje proti praní špinavých peněz v České republice [online]. [cit ]. Dostupné z: 7 ROBINSON, Jeffrey. Pánové z prádelny špinavých peněz. Praha: Columbus, 1995, s ISBN X. 11

12 Praní špinavých peněz je velmi zavádějící termín, protoţe výnosem z trestné činnosti nemusejí být pouze peníze (finanční prostředky), ale také jakýkoliv hmotný nebo nehmotný majetek. Organizovaný zločin tedy přímo souvisí s legalizací výnosů z trestné činnosti, jeho hlavní znaky jsou: - vysoká profesionalita, - hierarchicky seřazená organizační struktura, - kaţdý člen má jasně vymezené úkoly, - přesně dodrţované normy chování, - vysoký výnos z trestných činů (velký rozsah), - mezinárodní působení. 8 Ideologií organizovaného zločinu je především moc peněz. Získávání peněz z nelegálních aktivit jako jsou např. obchod s narkotiky, zbraněmi, staroţitnostmi a drahými kovy, nelegální migrace, prostituce, vydírání a krádeţe aut. U organizovaného zločinu je velmi nebezpečné, ţe jeho aktivity probíhají, na rozdíl od terorismu, velmi skrytě a nepozorovaně. Znakem organizovaného zločinu je také infiltrace do struktur policie a justice, tím si organizované zločinné skupiny získávají moc a kontrolu. Tato proniknutí do policejních a soudních struktur se provádí pomocí korupce, vydírání, nátlaku apod. 9 8 KALABIS, Zbyněk. Boj bank proti praní špinavých peněz. Praha: BIVŠ, a.s., 2009, s ISBN Organizovaný zločin. Bezpečnostní informační sluţba [online]. [cit ]. Dostupné z: 12

13 2. POSTUPY, METODY A NÁSTROJE Pro úspěšnou legalizaci výnosů z trestné činnosti je důleţité dodrţovat základní metody a postupy, které se obvykle rozdělují do tří fází. Existuje také mnoho nástrojů, pomocí kterých jsou finanční prostředky legalizovány. Nejvýznamnější postupy, metody a nástroje vyuţívané obvykle organizovanými zločineckými skupiny jsou uvedeny v této kapitole. 2.1 POSTUPY LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Je velmi důleţité sledovat realizaci a legalizaci zisků z trestné činnosti, mělo by to být výchozím bodem pro boj s organizovaným zločinem, coţ v dnešní době je velmi podceňovaný fakt. Závěry pak z tohoto sledování a následné analýzy by měly vést k tvorbě lepší strategie pro boj s ekonomickou kriminalitou, jako je např. praní špinavých peněz. V České republice se výnosy z nelegálních aktivit pohybují v řádu stovek miliard CZK. Tím velmi poškozují tuzemské firmy, které podnikají v rámci zákona, ztrátou konkurenceschopnosti. Nejvyšší forma manipulace je právě legalizace výnosů z trestné činnosti. Legalizace jako taková se nejčastěji rozděluje na tři základní fáze. Tyto tři fáze se mohou podobat plnění tří nádob, které se podle okolností mohou vzájemně doplňovat. V první fázi je zisk investován do vlastní spotřeby členů zločineckých skupin (např. nákup nemovitostí, automobilů apod.). V druhé fázi do vybavení zločinecké organizace. Ve třetí fázi je zisk zlegalizován ( vyprán ) a poté dále investován do jiţ legálních podniků. Za určitých okolností mohou souběţně probíhat dvě fáze, jedná se o první a druhou fázi. Třetí fáze můţe začít probíhat, aţ po splnění prvních dvou fází. Ve třetí fázi obvykle vzniká enormní zisk FÁZE LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Výše uvedené fáze na sebe navazují nebo se překrývají. V první fázi tzv. namáčení se finanční prostředky získané z trestné činnosti za pomocí určených osob vkládají na účty obchodních bank nebo jsou za ně nakupovány různé finanční instrumenty, které jsou pak dále vyměňovány za jiţ čisté peníze. V druhé fázi tzv. namydlení se oddělují ilegálně získané finanční prostředky od jejich zdroje. Ve třetí, konečné fázi legalizace výnosů z trestné činnosti tzv. ţdímání, se finanční prostředky vracejí ke svému novému majiteli jako jiţ čisté či vyčištěné peníze. 10 BUDKA, I., DVOŘÁK, V., ZIMMEL, V., Risk produkovaný organizovaným zločinem. Jeho legalizace a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, Kriminalistika 4/2000 [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

14 2.2.1 Fáze namáčení První fáze legalizace výnosů z trestné činnosti, téţ nazývaná placement neboli umístění či namáčení, spočívá v nashromáţdění finančních prostředků a jejich následné vloţení do bankovního systému. Ve většině případů se tak děje rozdělením velkých finančních obnosů na menší částky, které jsou méně podezřelé a následně jsou vkládány na bankovní účty. Dalším způsobem můţe být nákup mnoha nástrojů finančního trhu, jako jsou např. šeky nebo peněţní poukázky, které se poté společně uloţí na jiném místě. 11 V této fázi legalizace výnosů z trestné činnosti jsou často vyuţíváni také tzv. pomocníci neboli Smurfíci či Šmoulové (podle animovaných pohádkových figurek), kteří za určitou provizi ukládají výnosy z nelegálních aktivit v hotovosti, jeţ jsou rozděleny na menší částky a vloţeny ve prospěch mnoha bankovních účtů, které jsou zaloţeny na pobočkách různých bank nebo nakupují za nelegálně získané prostředky cestovní šeky, které posléze vyměňují za takzvané čisté hotové peníze. Tento proces se také nazývá smurfování a patří mezi nejrizikovější činnost v celém procesu praní špinavých peněz. Na tuto činnost navazuje také aktivita, která oproti smurfování představuje menší riziko. Tato činnost spočívá ve slučování finančních prostředků získaných z nelegálních aktivit na jeden nebo více bankovních účtů pomocí bezhotovostních převodů. Další cestou, jak shromáţdit zisky z trestné činnosti, je promísení výnosů z trestné činnosti s trţbami z legálních obchodů. 12 Pokud jde o případy, kdy legální obchody, které provádějí ekonomické subjekty (firmy), jsou pod vlivem skupin organizovaného zločinu (pod kapitálovým a personálním vlivem), poté je samotným slučováním nelegálně získaných finančních prostředků s legálními trţbami podniku legalizace dokončena. V případě, ţe tento vliv a kontrolu nad ekonomickým subjektem zločinecké skupiny nemají, tak je nutné provádět další činnosti k legalizaci výnosů z trestné činnosti, jako je např. prodej sluţeb či informací. Pro legalizování výnosů z trestné činnosti se v první fázi také často pouţívají fiktivní firmy. Legální trţby v těchto fiktivních podnicích jsou však pouze předstírané Bankovnictví ihned. Praní špinavých peněz a informační technologie [online]. [cit ]. Dostupné z: 12 LIŠKA, Petr. Praní špinavých peněz v České republice. Praha: Radix, 1997, s ISBN BUDKA, I., DVOŘÁK, V., ZIMMEL, V., Risk produkovaný organizovaným zločinem. Jeho legalizace a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, Kriminalistika 4/2000 [online]. [cit ]. Dostupné z: 14

15 2.2.2 Fáze namydlení Druhá fáze legalizace výnosů z trestné činnosti nazývána layering nebo rozvrstvení či namydlení spočívá ve sloţení mnoha činností, které umoţňují oddělovat nelegální výnosy od jejich zdroje. Tato fáze je v procesu legalizace velmi důleţitá, protoţe se v průběhu této fáze špinavé peníze očišťují a tím dostávají novou identitu. Nelegální výnosy se poté jeví jako vydělané zcela legální cestou v rámci platných zákonů a pravidel. Hlavním úkolem je tedy znemoţnění dohledání zdrojů nebo znesnadnění následného zkoumání zdrojů nelegálních výnosů. Fáze layering se provádí především pomocí bezhotovostního platebního styku mezi velkým počtem bankovních účtů, které zpravidla vlastní fiktivní firmy, které existují pouze formálně. Tyto obchodní transakce mohou být také prováděny legálními podniky, které se za provizi do řetězce transakcí zapojí. 14 Po vloţení výnosů z trestné činnosti na účty bank, jsou peníze následně vybrány a pouţity ke koupi cenných papírů, které jsou vzápětí opět prodány a místo nich se nakoupí např. drahé kameny, zlato, nemovitosti, obrazy, staroţitnosti, a následně se vrátí na jiný bankovní účet. Tato etapa je charakteristická tím, ţe obsahuje velké mnoţství operací a tím se stává nepřehlednou. Obsahuje mnoho transakcí (převodů) z jednoho bankovního účtu na druhý nebo jsou peníze v hotovosti vybírány a následně se transportují do jiného města či státu. Z důvodu zakrytí původu nelegálně nabytých peněz se tyto peníze převádějí na účty bank, které striktně dodrţují bankovní tajemství, mohou to být banky sídlící např. v zemích tzv. daňových rájů Fáze ždímání Třetí fáze legalizace výnosů z trestné činnosti nazývána integration nebo integrace či ţdímání spočívá v takzvaném navrácení finančních prostředků majiteli, které jsou jiţ zcela čisté. Tyto výnosy se tak stávají legitimní a stává se z nich zdanitelný příjem. Po dokončení dvou předchozích fází ( placement a layering ) mají výnosy zcela zastřený zdroj a tudíţ se mohou vrátit majiteli, který je často investuje buď do legálních ekonomických subjektů, nebo do další nelegálních aktivit. Tím organizovanému zločinu přinášejí další výnosy. Skupiny organizovaného zločinu mají investice zlegalizovaných výnosů dobře promyšlené. Většinou jsou tyto výnosy investovány do rozvoje jejich nelegálních aktivit, např. do dopravních 14 LIŠKA, Petr. Praní špinavých peněz v České republice. Praha: Radix, 1997, s ISBN BUDKA, I., DVOŘÁK, V., ZIMMEL, V., Risk produkovaný organizovaným zločinem. Jeho legalizace a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, Kriminalistika 4/2000 [online]. [cit ]. Dostupné z: 15

16 podniků, kasin, heren, zlatnictví, restaurací a směnáren. Tyto investice jim poté usnadní celý proces legalizace, nebo usnadní páchání dalších trestných činů, jako je např. pašování. Pokud jsou zlegalizované výnosy investovány do legálních podniků, tak se téţ jedná o nekalé praktiky. Tímto počínáním je ohroţena konkurenceschopnost řádně provozovaných firem. Poctivé podniky jsou znevýhodněny, protoţe mají mnohem draţší finanční zdroje. Velkým problémem investic do legálních podniků je také to, ţe organizované zločinecké skupiny získávají vliv a mohou také do nového prostředí vnést nekalé praktiky, jako jsou např. korupce nebo vydírání. 16 Vyprané výnosy z trestné činnosti se mohou také vracet do země jejich původu formou půjček od zahraničních firem nebo mohou slouţit k zakládání vlastních bank ve státech východní Evropy. 17 Obrázek č. 1 Schéma fází praní špinavých peněz Zdroj: 16 LIŠKA, Petr. Praní špinavých peněz v České republice. Praha: Radix, 1997, s ISBN BUDKA, I., DVOŘÁK, V., ZIMMEL, V., Risk produkovaný organizovaným zločinem. Jeho legalizace a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, Kriminalistika 4/2000 [online]. [cit ]. Dostupné z: 16

17 2.3 METODY LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Existuje mnoho metod jak legalizovat výnosy z trestné činnosti. Mezi nejvíce vyuţívané patří utajování výnosů uvnitř legálních obchodních struktur, uţití falešné totoţnosti, nastrčených osob tzv. bílých koní, uţití anonymního majetku apod Utajování výnosů uvnitř legálních obchodních struktur Metoda utajování v rámci obchodní činnosti či společnosti spočívá ve směšování legálních a nelegálních finančních prostředků. Tyto obchodní společnosti jsou kontrolovány zločineckou organizací. Legalizace výnosů z trestné činnosti pomocí této techniky je výhodná z více hledisek. Velkou předností je zajištění kontroly obchodní společnosti, která je buď ve vlastnictví zločinecké skupiny anebo se s vlastníky dobře zná. Kontrola společnosti pak výrazně sniţuje riziko prozrazení a úniku informací ze společnosti ven. Navíc výkyvy v obratech společnosti jsou méně podezřelé neţ u fyzických osob, tudíţ banky na ně pohlíţejí s menším podezřením. Firmy v rámci jejich podnikání mají často důvod převádět finanční prostředky na mezistátní úrovni v cizích měnách, proto banka tuto skutečnost nepovaţuje za podezřelou. Banky také mají ztíţenou osobní identifikaci konkrétních osob, protoţe tyto osoby jsou začleněny a skryty ve strukturách společnosti a banka identifikuje pouze statutární zástupce Užití falešné totožnosti nebo nastrčených osob Při legalizaci výnosů z trestné činnosti skupiny organizovaného zločinu často vyuţívají falešné nebo odcizené doklady prokazující totoţnost, jedná se především o identifikační průkazy a cestovní pasy, které jsou vyuţity k ţádosti o bankovní úvěr či při uzavírání smluv. Velmi výhodné je také vyuţívat nastrčených osob (tzv. bílých koní), tyto osoby nemají přímou a viditelnou spojitost s organizovaným zločinem. Nastrčené osoby jsou poté méně podezřelé. Jedná se o osoby, které jsou ochotny za provizi pomoci při legalizaci. Úkol bílých koní je především tzv. smurfování. To spočívá ve vkládání nebo vybírání špinavých peněz z bankovních účtů vlastněné zločineckými skupinami. Nebo jsou také vyuţívány osobní účty nastrčených osob jako mezičlánek pro bezhotovostní převod finančních prostředků během legalizace Užití anonymního majetku Pro znesnadnění vyšetřování praní špinavých peněz vyuţívají zločinecké organizace téţ anonymní majetek. Jedná se např. o finanční hotovost, elektroniku, drahé kovy, diamanty, 17

18 staroţitnosti. Další moţností, jak majetek, který pochází z trestné činnosti zamaskovat, je napsat ho na příbuzné nebo obchodně blízké osoby. Týká se to kupříkladu nemovitostí, které jsou zapsány v katastru nebo automobilů v registru. 2.4 NÁSTROJE LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Zločinecké organizace vyuţívají pro legalizaci výnosů z trestné činnosti mnoho nástrojů. Mezi nejčastější nástroje patří vyuţití finančních zprostředkovatelů, jako jsou fiktivní společnosti, směnárny a zastavárny. U tohoto druhu podnikání je umoţněno smíchání legálně a nelegálně získaných finančních prostředků. Dalším způsobem je vyuţití občanského sdruţení, tato sdruţení totiţ nemají povinnost sdělovat, od koho dostávají příspěvky a jak tyto příspěvky vyuţívají. Velmi časté je také legalizovat výnosy z trestné činnosti prostřednictvím ready-made společností, které jsou často zakládané v zemích daňových rájů v tzv. offshore centrech. Hojně jsou vyuţívány pro legalizaci transakce s finančními deriváty a cennými papíry. Výnosy z trestné činnosti se dají legalizovat téţ pomocí tzv. hazardní turistiky. Jedná se o herny či kasina vlastněné zločineckými organizacemi, kde se úmyslně prohrávají vysoké finanční obnosy. Existuje také neformální systém pro převod finančních prostředků tzv. systém hawala (viz 2.4.2) Offshore podnikání Offshore centra neboli daňové ráje jsou státy, které mají velmi nízké státní regulace i daně. V dnešní době se jedná o zhruba 50 států, např. Bahamy, Bermudy, Kajmanské ostrovy, Panama. Existují však i státy, které nemají vůbec ţádné státní regulace, jako je např. Nauru nebo Vanuatu. Za nejvýznamnější offshore centra světa jsou povaţovány ostrovní státy v oblasti Karibiku, jako jsou Britské Panenské ostrovy a Bahamy. Tyto státy mají velkou výhodu politické a ekonomické stability, proto jsou tak hojně vyhledávány. 18 Offshore podnikání je uskutečňováno v jedné zemi, ale týká se podnikatelů nebo majetku v zemi druhé, přičemţ v první zemi úřady na toto podnikání neuvalují daňovou povinnost ani ho nijak nezatěţují. Jde tedy o podnikání prostřednictvím od daně osvobozené nebo jinak zvýhodněné zahraniční společnosti. Slovo Offshore vzniklo podle firem zakládaných v zemích daňových rájů, pochází z anglického slova off shore, coţ znamená někde na ostrovech nedaleko pobřeţí. Z historického hlediska je toto spojení zaţité, protoţe jedním 18 KALABIS, Zbyněk. Offshore centrum: Ráj pro vaše podnikání?. Měšec.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 18

19 z prvních států nabízející daňová zvýhodnění byly ostrovní státy poblíţ USA a Velké Británie, aby přilákaly zahraniční investory. Toto podnikání je zcela legální při dodrţení všech zákonných mantinelů, tento jev potvrzují i rostoucí čísla zakládaných společností. 19 Toto podnikání můţe být zneuţito jako nástroj pro legalizaci výnosů z trestné činnosti, kvůli následujícím výhodám: - ţádné nebo nízké daně, - kladen důraz na bankovní tajemství, - velké mnoţství společností, které provádějí zahraniční platební styk, - ţádná nebo velmi nízká finanční regulace, - minimální potřeba formalit při zakládání společností, - nízká informační povinnost zakladatele, - politická a ekonomická stabilita, - absence mezinárodní daňové a soudní spolupráce Systém hawala Tento systém byl vyvinut o mnoho dříve neţ v Evropě nebo USA vznikl bankovní systém. Hawala byl vytvořen jiţ ve staré Číně, kde byl vyuţíván pod jménem fej qian (létající peníze). Poté byl přejat obchodníky z arabských států, kteří se tímto systémem pojistili před přepadením na Hedvábné stezce. Systém hawala spočívá v převodu peněţních prostředků bez fyzického pohybu a bez uţití komerční banky. Nikdo ze zúčastněných těchto převodů nepořizuje o transakci běţné záznamy, tudíţ vystopovat jejich původ je zcela nemoţné. Místo záznamů o transakci se uţívají hesla v ech nebo v textových SMS zprávách. Jediný záznam pořízený při převodu peněţních prostředků je bilance mezi hawalery, bilanci představuje saldo mezi odeslanými a přijatými finančními obnosy. Klienti zvenčí jsou tedy neidentifikovatelní. Operace přes systém hawala probíhá dále popsaným způsobem. Dělník z Pákistánu, který pracuje v USA, chce přeposlat peníze, které si vydělal, své rodině v Pákistánu. Obrátí se na specializovanou agenturu, která zprostředkovává převod finančních prostředků. Poté jí předá peníze, které chce poslat. Agentura získá také od odesílatele heslo, toto heslo poté přes telefonický rozhovor či SMS zprávou předá příjemci v Pákistánu. Dále příjemce vyhledá 19 STEHNO, Pavel. Offshore podnikání: Co by měl vědět kaţdý podnikatel. IHNED.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 20 KALABIS, Zbyněk. Boj bank proti praní špinavých peněz. Praha: BIVŠ, a.s., 2009, s ISBN

20 hawalera v místě bydliště a ten jí předá peníze. Za provedení transakce si hawaler obvykle účtuje 1% z vyplacených peněz. Tyto operace probíhají do 24 hodin. Velká výhoda tohoto systému je rychlost provedené transakce, protoţe není zatíţená účetním vypořádání. Další předností je dostupnost. Uţití tohoto systému je levnější neţ vyuţívání standardních sluţeb obchodních bank KALABIS, Zbyněk. Boj bank proti praní špinavých peněz. Praha: BIVŠ, a.s., 2009, s ISBN

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace

Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace 1. Úvod a účel Tento dokument je věnován základnímu výkladu povinností a opatření v boji proti

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno,

Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno, Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno, při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Postupy a zásady Plodinové burzy Brno, které vyplývají ze zákona č. 61/1996 Sb., o některých

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 61/1996 Sb. po novele provedené zákonem č. 284/2004 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného styku

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Program semináře. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vazbě na nový zákon

Program semináře. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vazbě na nový zákon JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Opatření proti legalizaci výnosů

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

FAÚ Finanční analytický útvar

FAÚ Finanční analytický útvar FAÚ analytický Ministerstvo financí JUDr. Milan Cícer ředitel 2. analytický FAÚ česká finanční zpravodajská jednotka odpovědná za boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Vybrané formy kybernetické trestné činnosti páchané na dětech Miroslav Petrák

Vybrané formy kybernetické trestné činnosti páchané na dětech Miroslav Petrák Vybrané formy kybernetické trestné činnosti páchané na dětech Miroslav Petrák státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Jindřichově Hradci mpetrak@osz.jhr.justice.cz Jihlava září 2013 Obsah -

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 31.12.2005 CS C 336/109 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 15. prosince 2005 k návrhu nařízení ES o informacích o plátci podávaných v souvislosti s převodem finančních

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer

Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Fórum Zlaté koruny Praha, 21. dubna 2015 Bezpečnost internetových plateb Evropské fórum pro

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Podnikání na Ukrajině specifika a záludnosti. Mgr. Monika Šimůnková Hošková Brno, 16. dubna 2008

Podnikání na Ukrajině specifika a záludnosti. Mgr. Monika Šimůnková Hošková Brno, 16. dubna 2008 Podnikání na Ukrajině specifika a záludnosti Mgr. Monika Šimůnková Hošková Brno, 16. dubna 2008 Ukrajinský právní systém Hlavním pramenem psané normy Druhotné prameny práva a podzákonné předpisy pouze

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka

VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI Michal Vodrážka Tato prezentace představuje názory autora a nevyjadřuje oficiální postoje České národní banky. BITCOIN (BTC) V KONTEXTU ke konci ledna cca 2 000

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Bezhotovostní platby a

Bezhotovostní platby a Bezhotovostní platby a omezení šedé ekonomiky Simona Hornochová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Konference Budoucnost platebních karet 22. října 2014 Co je to šedá ekonomika? ez časti tátu A

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Posnídejte s námi na semináři

Posnídejte s námi na semináři Posnídejte s námi na semináři Mgr. Ondřej Nejedlý, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát 24. února 2015 I. Obsah Archivace a zabezpečení dokumentů 1. Archivace obecné povinnosti 2. Archivace pracovněprávní

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 3 Ročník 2002 Vydáno dne 22. února 2002 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2002 k ustanovení 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ Vážená klientko, vážený kliente, Komerční banka, a.s. (dále jen KB) si velmi váţí Vaší důvěry v její bankovní produkty a sluţby a v souladu se zákonnými poţadavky

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81 Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA Gesce kybernetické bezpečnosti Usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 o ustavení Národního bezpečnostního úřadu gestorem

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha Převzetí gesce nad problematikou kybernetické bezpečnosti bezpečnosti, jako

Více

ZÁKON č. 253/2008 Sb.

ZÁKON č. 253/2008 Sb. ZÁKON č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

2. Informace o průběhu a výsledcích spolupráce v rámci ad hoc týmů

2. Informace o průběhu a výsledcích spolupráce v rámci ad hoc týmů Informace o průběhu a výsledcích spolupráce společných ad hoc týmů složených ze zástupců orgánů činných v trestním řízení a správců daně zaměřených na potírání závažné finanční kriminality II. 1. Úvod

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Brífink k případům 1. října 2015

Brífink k případům 1. října 2015 Brífink k případům 1. října 2015 1 Případ CUPRAL Případ krácení daně z přidané hodnoty se škodou cca 378 milionů korun. Spolupráce ÚOKFK SKPV, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, příslušníků

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo DAŇOVÁ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Základní údaje o zemi: Polsko (PL) 1. Struktura DIČ Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo 2. Popis

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více