Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Bakalářská práce Autor: Monika Fleischerová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Denis Biedermann, Ph.D. Praha duben, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Teplicích, Monika Fleischerová

3 Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Denisi Biedermannovi, Ph.D. za cenné rady, podněty a za vstřícný přístup při odborném vedení této práce.

4 Anotace Tato bakalářská práce s názvem "Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti" má za cíl vyhodnotit úspěšnost platné české legislativy s vybranými státy na základě komparativní analýzy. Dále se v práci seznámíme s touto problematikou, jako je vymezení základních pojmů a postupů boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a to především v souvislosti s českým bankovním sektorem. Organizovaný zločin je fenomén ohroţující národní ekonomiky celého světa, v zájmu kaţdého státu by mělo být vyvíjení právního opatření v této oblasti a tím sniţovat ekonomickou kriminalitu, jako je praní špinavých peněz a financování terorismu. Klíčová slova: legalizace výnosů z trestné činnosti, podezřelý obchod, praní špinavých peněz, Finanční analytický úřad, legislativa, organizovaný zločin Annotation This thesis entitled "Measures against legalization of revenues from crime", aims to evaluate the success of the Czech legislation with selected countries based on comparative analysis. Next I'm acquainted with this issue, such as the definition of basic concepts and procedures to combat money laundering activity, especially in relation to the Czech banking sector. Organized crime is a phenomenon threatening national economies around the world, therefore each state should develop legal measures in this area and thus reduce economic crime such as money laundering and terrorist financing. Key words: legalisation of revenues from crime, suspicious transaction, money laundering, the Financial analytical unit, legislation, organized crime

5 Obsah ÚVOD LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Pojem ekonomická kriminalita Pojem legalizace výnosů z trestné činnosti Praní špinavých peněz a organizovaný zločin POSTUPY, METODY A NÁSTROJE Postupy legalizace výnosů z trestné činnosti Fáze legalizace výnosů z trestné činnosti Fáze namáčení Fáze namydlení Fáze ţdímání Metody legalizace výnosů z trestné činnosti Utajování výnosů uvnitř legálních obchodních struktur Uţití falešné totoţnosti nebo nastrčených osob Uţití anonymního majetku Nástroje legalizace výnosů z trestné činnosti Offshore podnikání Systém hawala PRÁVNÍ ÚPRAVA Mezinárodní právní úprava FATF Moneyval Egmontská skupina Štrasburská úmluva Právní úprava v ČR Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

6 3.2.3 Vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých poţadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Další zákony související s bojem proti praní špinavých peněz Právní úprava evropské unie OPATŘENÍ Prevence bank proti praní špinavých peněz Systém vnitřních zásad Politika Poznej svého klienta Postupy bank v boji proti praní špinavých peněz Postupy bank při stanovení podezřelých klientů Postupy bank při stanovení podezřelých obchodů Postupy při evidenci klientů Postupy při identifikaci a kontrole klientů Orgány činné v boji proti praní špinavých peněz Ministerstvo financí České republiky Policie České republiky Česká národní banka SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI ČESKÉ LEGISLATIVY S VYBRANÝMI STÁTY Belgie Slovensko Komparativní analýza ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH

7 Úvod Legalizace výnosů z trestné činnosti neboli praní špinavých peněz je proces, při kterém se zastře pravý původ finančních prostředků pocházejících z trestné činnosti. Jedná se o celosvětový problém, který narušuje národní ekonomiky a důvěru v celý finanční a bankovní systém. Proto by všechny státy měly mít velký zájem zamezit praní špinavých peněz. Pokud je země nedůvěryhodná, odláká tato skutečnost poctivé tuzemské i zahraniční investory. Cílem práce je vyhodnotit úspěšnost platné české legislativy v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v porovnání s legislativami vybraných států. Pro dosaţení stanoveného cíle je nutné splnit několik dílčích cílů. Nejprve je potřeba popsat problematiku, vymezit základní pojmy, zachytit vývoj legislativních opatření jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Dále je nutné vymezit orgány činné v boji proti praní špinavých peněz a jejich pravomoci. Nakonec bude vyhodnocena efektivnost české legislativy pomocí komparativní analýzy s vybranými státy. Pro komparaci byly vybrány k České republice ještě legislativy Slovenské republiky a Belgie. Slovensko bylo vybráno z důvodu porovnání účinnosti legislativy po rozdělení ČSFR v roce Dalším záměrem bylo Českou republiku a Slovensko porovnat s ekonomicky silným státem. Proto byla vybrána Belgie, která patří mezi zakladatelské státy Evropské unie a je známá svou ekonomickou, politickou a bankovní stabilitou. První kapitola je věnována problematice legalizace výnosů z trestné činnosti. Jedná se o vymezení pojmů z oblasti praní špinavých peněz, jeho historický exkurz a spojení s organizovaným zločinem. Ve druhé kapitole se budeme věnovat jednotlivým postupům, metodám, fázím a nástrojům legalizace výnosů z trestné činnosti. Popsány jsou metody a nástroje nejčastěji vyuţívané organizovanými zločineckými skupinami na základě zkušeností finančních institucí a Policie ČR. Další kapitola je věnována legislativnímu zabezpečení ve světě, v Evropě a v České republice. Jsou zde vymezeny nejdůleţitější mezinárodní organizace bojující proti praní špinavých peněz a základní právní předpisy Evropské unie a České republiky v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti. V oblasti české právní úpravy se budeme věnovat především základnímu právnímu předpisu a to zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Čtvrtá kapitola je zaměřena především na opatření ze strany bank. Jsou zde definovány jednotlivé postupy bank proti praním špinavých peněz a jejich prevence. Dále jsou zde 7

8 uvedeny orgány činné v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti působící na území České republiky, jako je Finanční analytický útvar Ministerstva financí, Česká národní banka a Policie České republiky. Poslední kapitola se zabývá komparací vybraných států s Českou republikou. Nejprve jsou zde vytýčena základní legislativní opatření ve vybraných zemích a v poslední podkapitole provedena komparativní analýza všech tří států na základě zjištěných hodnot z výročních zpráv české, slovenské a belgické finanční zpravodajské jednotky. 8

9 1. LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Legalizace výnosů z trestné činnosti je proces, při kterém je původ výnosů zastřen tak, aby vyvolal zdání, ţe byl tento výnos nabyt zcela legálním způsobem. Tohoto procesu se účastní obvykle zločinecké organizace, teroristé nebo lidé vyhýbající se placení daní. Legalizace narušuje fungování celé národní ekonomiky tím, ţe uměle navyšuje např. ceny nemovitostí nebo znevýhodňuje a tím vytlačuje legální firmy z trhu 1. Praní špinavých peněz je úzce spojeno s organizovaným zločinem. V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti. 1.1 POJEM EKONOMICKÁ KRIMINALITA Ekonomická kriminalita je definována jako mezinárodně uţívaný pojem, který zahrnuje protiprávní jednání s ekonomickými prvky, pomocí kterých je dosahováno majetkového nebo jiného prospěchu a naplňuje skutkovou podstatu trestného činu. Obecně platí, ţe ekonomická kriminalita zahrnuje hospodářskou kriminalitu a ta dále zahrnuje kriminalitu finanční. Legalizace výnosů z trestné činnosti spadá do deváté hlavy trestního zákona, jako trestný čin proti majetku, pod 252a. Rada Evropy (Výbor ministrů) sepsal doporučení pro všechny členské země v oblasti ekonomické kriminality. Ekonomická kriminalita patří mezi váţné trestné činy, protoţe bývá velký počet poškozených, poškozuje národní nebo mezinárodní ekonomiku a samotný ekonomický systém se pak stává nedůvěryhodný. Rada Evropy doporučuje vládám členských zemí, aby přijaly opatření k usnadnění odhalování ekonomické kriminality, např. pomocí zakládání specializovaných útvarů pro kontrolu ekonomické kriminality, specializace policie a dalších orgánů činných v boji proti ekonomické kriminalitě, poskytování práva obětem ekonomického trestného činu. Dále doporučuje, aby byl zajištěn co nejrychlejší a účinný soudní proces s pachateli ekonomické kriminality, také aby státy revidovaly zákony související s touto kriminalitou. Také by členské země měly vést podrobnou statistiku ekonomických trestných činů a zintenzivnění mezinárodní spolupráce. 2 1 JUDA, Marek. Praní špinavých peněz. Špinavé peníze [online]. [cit ]. Dostupné z: 2 ČASTORÁL, Zdeněk. Ekonomická kriminalita a management. Praha: UJAK, 2011, s ISBN

10 1.2 POJEM LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Pojem legalizace výnosů z trestné činnosti, jinak také řečeno praní špinavých peněz, je jednání, které slouţí k zastření nezákonného původu peněz nebo majetku z trestné činnosti a tím se snaţí vzbudit zdání, ţe se jedná o prostředky získané legální cestou v souladu s platnými zákony. 3 Podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se dá pojem definovat jako: Jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, ţe jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem. Dále je zde uvedeno, v čem toto jednání spočívá, např. - v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, ţe pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání, - v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku, nebo nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, ţe tento majetek pochází z trestné činnosti, - v nabytí, drţení, pouţití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, ţe pochází z trestné činnosti, nebo - ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání uvedeného výše. 4 Legalizace výnosů z trestné činnosti je velmi nebezpečný jev, který ohroţuje národní ekonomiky států celého světa. Tyto aktivity mají řadu negativních důsledků, jako je např.: - ohroţení volných trhů v rámci regionů a EU, - brání ekonomickému rozvoji, - ovlivňuje měnové kurzy, - narušení platební schopnosti dluţníků, - ohroţení stability finančních trhů. 5 Zisky z nelegálních aktivit mohou pocházet z celé řady zdrojů. Můţe se jednat např. o nedovolený obchod se zbraněmi, s drogami, převáděním osob přes hranice, prostituci, 3 KALABIS, Zbyněk. Boj bank proti praní špinavých peněz. Praha: BIVŠ, a.s., 2009, s. 7. ISBN ČESKO. Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 5 ČASTORÁL, Zdeněk. Ekonomická kriminalita a management. Praha: UJAK, 2011, s. 14. ISBN

11 nedovolený obchod s lidskými orgány, pašování zboţí, obchod s kradeným zboţím, nelegální výrobu a prodej značkového zboţí, porušování autorského zákona, padělání dokladů, zkreslování podnikového účetnictví v souvislosti s daňovými podvody, celní úniky, padělání platidel. Tyto podvody mohou být prováděny prostřednictvím: - bankovních produktů, - běţných finančních instrumentů. 1.3 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN Pojem praní špinavých peněz je spojený především s organizovaným zločinem. Jeden z nejznámějších představitelů organizovaného zločinu je americký gangster s italskými kořeny působícího v Chicagu ve třicátých letech minulého století. Kdy pro zastření nelegálních činností, jako byly hazard a prostituce, pouţíval Al Capone peníze získané ze zločinu přimícháváním k trţbám z veřejných prádelen, které vlastnily organizované zločinné skupiny. 6 Z historického hlediska můţeme určit, ţe jedním z největších propíračů peněz, byl Američan polského původu Lansky, který ţil v New Yorku za dob Al Caponeho. Ten se zabýval ukrýváním peněz. Velké výhody našel např. u švýcarských bank, kde se vedly účty pouze pod čísly. O 20 let později pomohl s financováním prvního komplexu kasin a hotelů v poušti pod jménem Flamingo. Z tohoto komplexu pomalu vyrostlo dnešní město Las Vegas. Tento pojem se však poprvé objevil aţ v osmdesátých letech minulého století a to v souvislosti s aférou Watergate, kde šlo o nelegální získávání peněz na politickou kampaň Richarda Nixona, který byl spojován s mafií. Praní špinavých peněz bylo v této aféře uskutečňováno neprofesionálním způsobem, tudíţ to byla jen otázka času, kdy se na toto podezřelé financování kampaně přijde. Jméno Watergate získala poté, co se pět lupičů (rok 1972) vloupalo do ústředí výboru Demokratické strany v budově Watergate, aby ukradli podezřelé šeky. Tento čin byl však neúspěšný, ihned po vloupání bylo všech pět zlodějů zatčeno. Poté se strhl rozruch a novináři se začali zajímat o celé financování kampaně Nixona. Za krátký čas se novinářům podařilo získat informace, ţe peníze na Nixonovu kampaň pocházejí z trestné činnosti. Do té doby se nikde na světě nepovaţovalo praní špinavých peněz za zločin. 7 6 MFČR. Historie a základní charakteristika boje proti praní špinavých peněz v České republice [online]. [cit ]. Dostupné z: 7 ROBINSON, Jeffrey. Pánové z prádelny špinavých peněz. Praha: Columbus, 1995, s ISBN X. 11

12 Praní špinavých peněz je velmi zavádějící termín, protoţe výnosem z trestné činnosti nemusejí být pouze peníze (finanční prostředky), ale také jakýkoliv hmotný nebo nehmotný majetek. Organizovaný zločin tedy přímo souvisí s legalizací výnosů z trestné činnosti, jeho hlavní znaky jsou: - vysoká profesionalita, - hierarchicky seřazená organizační struktura, - kaţdý člen má jasně vymezené úkoly, - přesně dodrţované normy chování, - vysoký výnos z trestných činů (velký rozsah), - mezinárodní působení. 8 Ideologií organizovaného zločinu je především moc peněz. Získávání peněz z nelegálních aktivit jako jsou např. obchod s narkotiky, zbraněmi, staroţitnostmi a drahými kovy, nelegální migrace, prostituce, vydírání a krádeţe aut. U organizovaného zločinu je velmi nebezpečné, ţe jeho aktivity probíhají, na rozdíl od terorismu, velmi skrytě a nepozorovaně. Znakem organizovaného zločinu je také infiltrace do struktur policie a justice, tím si organizované zločinné skupiny získávají moc a kontrolu. Tato proniknutí do policejních a soudních struktur se provádí pomocí korupce, vydírání, nátlaku apod. 9 8 KALABIS, Zbyněk. Boj bank proti praní špinavých peněz. Praha: BIVŠ, a.s., 2009, s ISBN Organizovaný zločin. Bezpečnostní informační sluţba [online]. [cit ]. Dostupné z: 12

13 2. POSTUPY, METODY A NÁSTROJE Pro úspěšnou legalizaci výnosů z trestné činnosti je důleţité dodrţovat základní metody a postupy, které se obvykle rozdělují do tří fází. Existuje také mnoho nástrojů, pomocí kterých jsou finanční prostředky legalizovány. Nejvýznamnější postupy, metody a nástroje vyuţívané obvykle organizovanými zločineckými skupiny jsou uvedeny v této kapitole. 2.1 POSTUPY LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Je velmi důleţité sledovat realizaci a legalizaci zisků z trestné činnosti, mělo by to být výchozím bodem pro boj s organizovaným zločinem, coţ v dnešní době je velmi podceňovaný fakt. Závěry pak z tohoto sledování a následné analýzy by měly vést k tvorbě lepší strategie pro boj s ekonomickou kriminalitou, jako je např. praní špinavých peněz. V České republice se výnosy z nelegálních aktivit pohybují v řádu stovek miliard CZK. Tím velmi poškozují tuzemské firmy, které podnikají v rámci zákona, ztrátou konkurenceschopnosti. Nejvyšší forma manipulace je právě legalizace výnosů z trestné činnosti. Legalizace jako taková se nejčastěji rozděluje na tři základní fáze. Tyto tři fáze se mohou podobat plnění tří nádob, které se podle okolností mohou vzájemně doplňovat. V první fázi je zisk investován do vlastní spotřeby členů zločineckých skupin (např. nákup nemovitostí, automobilů apod.). V druhé fázi do vybavení zločinecké organizace. Ve třetí fázi je zisk zlegalizován ( vyprán ) a poté dále investován do jiţ legálních podniků. Za určitých okolností mohou souběţně probíhat dvě fáze, jedná se o první a druhou fázi. Třetí fáze můţe začít probíhat, aţ po splnění prvních dvou fází. Ve třetí fázi obvykle vzniká enormní zisk FÁZE LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Výše uvedené fáze na sebe navazují nebo se překrývají. V první fázi tzv. namáčení se finanční prostředky získané z trestné činnosti za pomocí určených osob vkládají na účty obchodních bank nebo jsou za ně nakupovány různé finanční instrumenty, které jsou pak dále vyměňovány za jiţ čisté peníze. V druhé fázi tzv. namydlení se oddělují ilegálně získané finanční prostředky od jejich zdroje. Ve třetí, konečné fázi legalizace výnosů z trestné činnosti tzv. ţdímání, se finanční prostředky vracejí ke svému novému majiteli jako jiţ čisté či vyčištěné peníze. 10 BUDKA, I., DVOŘÁK, V., ZIMMEL, V., Risk produkovaný organizovaným zločinem. Jeho legalizace a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, Kriminalistika 4/2000 [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

14 2.2.1 Fáze namáčení První fáze legalizace výnosů z trestné činnosti, téţ nazývaná placement neboli umístění či namáčení, spočívá v nashromáţdění finančních prostředků a jejich následné vloţení do bankovního systému. Ve většině případů se tak děje rozdělením velkých finančních obnosů na menší částky, které jsou méně podezřelé a následně jsou vkládány na bankovní účty. Dalším způsobem můţe být nákup mnoha nástrojů finančního trhu, jako jsou např. šeky nebo peněţní poukázky, které se poté společně uloţí na jiném místě. 11 V této fázi legalizace výnosů z trestné činnosti jsou často vyuţíváni také tzv. pomocníci neboli Smurfíci či Šmoulové (podle animovaných pohádkových figurek), kteří za určitou provizi ukládají výnosy z nelegálních aktivit v hotovosti, jeţ jsou rozděleny na menší částky a vloţeny ve prospěch mnoha bankovních účtů, které jsou zaloţeny na pobočkách různých bank nebo nakupují za nelegálně získané prostředky cestovní šeky, které posléze vyměňují za takzvané čisté hotové peníze. Tento proces se také nazývá smurfování a patří mezi nejrizikovější činnost v celém procesu praní špinavých peněz. Na tuto činnost navazuje také aktivita, která oproti smurfování představuje menší riziko. Tato činnost spočívá ve slučování finančních prostředků získaných z nelegálních aktivit na jeden nebo více bankovních účtů pomocí bezhotovostních převodů. Další cestou, jak shromáţdit zisky z trestné činnosti, je promísení výnosů z trestné činnosti s trţbami z legálních obchodů. 12 Pokud jde o případy, kdy legální obchody, které provádějí ekonomické subjekty (firmy), jsou pod vlivem skupin organizovaného zločinu (pod kapitálovým a personálním vlivem), poté je samotným slučováním nelegálně získaných finančních prostředků s legálními trţbami podniku legalizace dokončena. V případě, ţe tento vliv a kontrolu nad ekonomickým subjektem zločinecké skupiny nemají, tak je nutné provádět další činnosti k legalizaci výnosů z trestné činnosti, jako je např. prodej sluţeb či informací. Pro legalizování výnosů z trestné činnosti se v první fázi také často pouţívají fiktivní firmy. Legální trţby v těchto fiktivních podnicích jsou však pouze předstírané Bankovnictví ihned. Praní špinavých peněz a informační technologie [online]. [cit ]. Dostupné z: 12 LIŠKA, Petr. Praní špinavých peněz v České republice. Praha: Radix, 1997, s ISBN BUDKA, I., DVOŘÁK, V., ZIMMEL, V., Risk produkovaný organizovaným zločinem. Jeho legalizace a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, Kriminalistika 4/2000 [online]. [cit ]. Dostupné z: 14

15 2.2.2 Fáze namydlení Druhá fáze legalizace výnosů z trestné činnosti nazývána layering nebo rozvrstvení či namydlení spočívá ve sloţení mnoha činností, které umoţňují oddělovat nelegální výnosy od jejich zdroje. Tato fáze je v procesu legalizace velmi důleţitá, protoţe se v průběhu této fáze špinavé peníze očišťují a tím dostávají novou identitu. Nelegální výnosy se poté jeví jako vydělané zcela legální cestou v rámci platných zákonů a pravidel. Hlavním úkolem je tedy znemoţnění dohledání zdrojů nebo znesnadnění následného zkoumání zdrojů nelegálních výnosů. Fáze layering se provádí především pomocí bezhotovostního platebního styku mezi velkým počtem bankovních účtů, které zpravidla vlastní fiktivní firmy, které existují pouze formálně. Tyto obchodní transakce mohou být také prováděny legálními podniky, které se za provizi do řetězce transakcí zapojí. 14 Po vloţení výnosů z trestné činnosti na účty bank, jsou peníze následně vybrány a pouţity ke koupi cenných papírů, které jsou vzápětí opět prodány a místo nich se nakoupí např. drahé kameny, zlato, nemovitosti, obrazy, staroţitnosti, a následně se vrátí na jiný bankovní účet. Tato etapa je charakteristická tím, ţe obsahuje velké mnoţství operací a tím se stává nepřehlednou. Obsahuje mnoho transakcí (převodů) z jednoho bankovního účtu na druhý nebo jsou peníze v hotovosti vybírány a následně se transportují do jiného města či státu. Z důvodu zakrytí původu nelegálně nabytých peněz se tyto peníze převádějí na účty bank, které striktně dodrţují bankovní tajemství, mohou to být banky sídlící např. v zemích tzv. daňových rájů Fáze ždímání Třetí fáze legalizace výnosů z trestné činnosti nazývána integration nebo integrace či ţdímání spočívá v takzvaném navrácení finančních prostředků majiteli, které jsou jiţ zcela čisté. Tyto výnosy se tak stávají legitimní a stává se z nich zdanitelný příjem. Po dokončení dvou předchozích fází ( placement a layering ) mají výnosy zcela zastřený zdroj a tudíţ se mohou vrátit majiteli, který je často investuje buď do legálních ekonomických subjektů, nebo do další nelegálních aktivit. Tím organizovanému zločinu přinášejí další výnosy. Skupiny organizovaného zločinu mají investice zlegalizovaných výnosů dobře promyšlené. Většinou jsou tyto výnosy investovány do rozvoje jejich nelegálních aktivit, např. do dopravních 14 LIŠKA, Petr. Praní špinavých peněz v České republice. Praha: Radix, 1997, s ISBN BUDKA, I., DVOŘÁK, V., ZIMMEL, V., Risk produkovaný organizovaným zločinem. Jeho legalizace a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, Kriminalistika 4/2000 [online]. [cit ]. Dostupné z: 15

16 podniků, kasin, heren, zlatnictví, restaurací a směnáren. Tyto investice jim poté usnadní celý proces legalizace, nebo usnadní páchání dalších trestných činů, jako je např. pašování. Pokud jsou zlegalizované výnosy investovány do legálních podniků, tak se téţ jedná o nekalé praktiky. Tímto počínáním je ohroţena konkurenceschopnost řádně provozovaných firem. Poctivé podniky jsou znevýhodněny, protoţe mají mnohem draţší finanční zdroje. Velkým problémem investic do legálních podniků je také to, ţe organizované zločinecké skupiny získávají vliv a mohou také do nového prostředí vnést nekalé praktiky, jako jsou např. korupce nebo vydírání. 16 Vyprané výnosy z trestné činnosti se mohou také vracet do země jejich původu formou půjček od zahraničních firem nebo mohou slouţit k zakládání vlastních bank ve státech východní Evropy. 17 Obrázek č. 1 Schéma fází praní špinavých peněz Zdroj: 16 LIŠKA, Petr. Praní špinavých peněz v České republice. Praha: Radix, 1997, s ISBN BUDKA, I., DVOŘÁK, V., ZIMMEL, V., Risk produkovaný organizovaným zločinem. Jeho legalizace a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, Kriminalistika 4/2000 [online]. [cit ]. Dostupné z: 16

17 2.3 METODY LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Existuje mnoho metod jak legalizovat výnosy z trestné činnosti. Mezi nejvíce vyuţívané patří utajování výnosů uvnitř legálních obchodních struktur, uţití falešné totoţnosti, nastrčených osob tzv. bílých koní, uţití anonymního majetku apod Utajování výnosů uvnitř legálních obchodních struktur Metoda utajování v rámci obchodní činnosti či společnosti spočívá ve směšování legálních a nelegálních finančních prostředků. Tyto obchodní společnosti jsou kontrolovány zločineckou organizací. Legalizace výnosů z trestné činnosti pomocí této techniky je výhodná z více hledisek. Velkou předností je zajištění kontroly obchodní společnosti, která je buď ve vlastnictví zločinecké skupiny anebo se s vlastníky dobře zná. Kontrola společnosti pak výrazně sniţuje riziko prozrazení a úniku informací ze společnosti ven. Navíc výkyvy v obratech společnosti jsou méně podezřelé neţ u fyzických osob, tudíţ banky na ně pohlíţejí s menším podezřením. Firmy v rámci jejich podnikání mají často důvod převádět finanční prostředky na mezistátní úrovni v cizích měnách, proto banka tuto skutečnost nepovaţuje za podezřelou. Banky také mají ztíţenou osobní identifikaci konkrétních osob, protoţe tyto osoby jsou začleněny a skryty ve strukturách společnosti a banka identifikuje pouze statutární zástupce Užití falešné totožnosti nebo nastrčených osob Při legalizaci výnosů z trestné činnosti skupiny organizovaného zločinu často vyuţívají falešné nebo odcizené doklady prokazující totoţnost, jedná se především o identifikační průkazy a cestovní pasy, které jsou vyuţity k ţádosti o bankovní úvěr či při uzavírání smluv. Velmi výhodné je také vyuţívat nastrčených osob (tzv. bílých koní), tyto osoby nemají přímou a viditelnou spojitost s organizovaným zločinem. Nastrčené osoby jsou poté méně podezřelé. Jedná se o osoby, které jsou ochotny za provizi pomoci při legalizaci. Úkol bílých koní je především tzv. smurfování. To spočívá ve vkládání nebo vybírání špinavých peněz z bankovních účtů vlastněné zločineckými skupinami. Nebo jsou také vyuţívány osobní účty nastrčených osob jako mezičlánek pro bezhotovostní převod finančních prostředků během legalizace Užití anonymního majetku Pro znesnadnění vyšetřování praní špinavých peněz vyuţívají zločinecké organizace téţ anonymní majetek. Jedná se např. o finanční hotovost, elektroniku, drahé kovy, diamanty, 17

18 staroţitnosti. Další moţností, jak majetek, který pochází z trestné činnosti zamaskovat, je napsat ho na příbuzné nebo obchodně blízké osoby. Týká se to kupříkladu nemovitostí, které jsou zapsány v katastru nebo automobilů v registru. 2.4 NÁSTROJE LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Zločinecké organizace vyuţívají pro legalizaci výnosů z trestné činnosti mnoho nástrojů. Mezi nejčastější nástroje patří vyuţití finančních zprostředkovatelů, jako jsou fiktivní společnosti, směnárny a zastavárny. U tohoto druhu podnikání je umoţněno smíchání legálně a nelegálně získaných finančních prostředků. Dalším způsobem je vyuţití občanského sdruţení, tato sdruţení totiţ nemají povinnost sdělovat, od koho dostávají příspěvky a jak tyto příspěvky vyuţívají. Velmi časté je také legalizovat výnosy z trestné činnosti prostřednictvím ready-made společností, které jsou často zakládané v zemích daňových rájů v tzv. offshore centrech. Hojně jsou vyuţívány pro legalizaci transakce s finančními deriváty a cennými papíry. Výnosy z trestné činnosti se dají legalizovat téţ pomocí tzv. hazardní turistiky. Jedná se o herny či kasina vlastněné zločineckými organizacemi, kde se úmyslně prohrávají vysoké finanční obnosy. Existuje také neformální systém pro převod finančních prostředků tzv. systém hawala (viz 2.4.2) Offshore podnikání Offshore centra neboli daňové ráje jsou státy, které mají velmi nízké státní regulace i daně. V dnešní době se jedná o zhruba 50 států, např. Bahamy, Bermudy, Kajmanské ostrovy, Panama. Existují však i státy, které nemají vůbec ţádné státní regulace, jako je např. Nauru nebo Vanuatu. Za nejvýznamnější offshore centra světa jsou povaţovány ostrovní státy v oblasti Karibiku, jako jsou Britské Panenské ostrovy a Bahamy. Tyto státy mají velkou výhodu politické a ekonomické stability, proto jsou tak hojně vyhledávány. 18 Offshore podnikání je uskutečňováno v jedné zemi, ale týká se podnikatelů nebo majetku v zemi druhé, přičemţ v první zemi úřady na toto podnikání neuvalují daňovou povinnost ani ho nijak nezatěţují. Jde tedy o podnikání prostřednictvím od daně osvobozené nebo jinak zvýhodněné zahraniční společnosti. Slovo Offshore vzniklo podle firem zakládaných v zemích daňových rájů, pochází z anglického slova off shore, coţ znamená někde na ostrovech nedaleko pobřeţí. Z historického hlediska je toto spojení zaţité, protoţe jedním 18 KALABIS, Zbyněk. Offshore centrum: Ráj pro vaše podnikání?. Měšec.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 18

19 z prvních států nabízející daňová zvýhodnění byly ostrovní státy poblíţ USA a Velké Británie, aby přilákaly zahraniční investory. Toto podnikání je zcela legální při dodrţení všech zákonných mantinelů, tento jev potvrzují i rostoucí čísla zakládaných společností. 19 Toto podnikání můţe být zneuţito jako nástroj pro legalizaci výnosů z trestné činnosti, kvůli následujícím výhodám: - ţádné nebo nízké daně, - kladen důraz na bankovní tajemství, - velké mnoţství společností, které provádějí zahraniční platební styk, - ţádná nebo velmi nízká finanční regulace, - minimální potřeba formalit při zakládání společností, - nízká informační povinnost zakladatele, - politická a ekonomická stabilita, - absence mezinárodní daňové a soudní spolupráce Systém hawala Tento systém byl vyvinut o mnoho dříve neţ v Evropě nebo USA vznikl bankovní systém. Hawala byl vytvořen jiţ ve staré Číně, kde byl vyuţíván pod jménem fej qian (létající peníze). Poté byl přejat obchodníky z arabských států, kteří se tímto systémem pojistili před přepadením na Hedvábné stezce. Systém hawala spočívá v převodu peněţních prostředků bez fyzického pohybu a bez uţití komerční banky. Nikdo ze zúčastněných těchto převodů nepořizuje o transakci běţné záznamy, tudíţ vystopovat jejich původ je zcela nemoţné. Místo záznamů o transakci se uţívají hesla v ech nebo v textových SMS zprávách. Jediný záznam pořízený při převodu peněţních prostředků je bilance mezi hawalery, bilanci představuje saldo mezi odeslanými a přijatými finančními obnosy. Klienti zvenčí jsou tedy neidentifikovatelní. Operace přes systém hawala probíhá dále popsaným způsobem. Dělník z Pákistánu, který pracuje v USA, chce přeposlat peníze, které si vydělal, své rodině v Pákistánu. Obrátí se na specializovanou agenturu, která zprostředkovává převod finančních prostředků. Poté jí předá peníze, které chce poslat. Agentura získá také od odesílatele heslo, toto heslo poté přes telefonický rozhovor či SMS zprávou předá příjemci v Pákistánu. Dále příjemce vyhledá 19 STEHNO, Pavel. Offshore podnikání: Co by měl vědět kaţdý podnikatel. IHNED.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 20 KALABIS, Zbyněk. Boj bank proti praní špinavých peněz. Praha: BIVŠ, a.s., 2009, s ISBN

20 hawalera v místě bydliště a ten jí předá peníze. Za provedení transakce si hawaler obvykle účtuje 1% z vyplacených peněz. Tyto operace probíhají do 24 hodin. Velká výhoda tohoto systému je rychlost provedené transakce, protoţe není zatíţená účetním vypořádání. Další předností je dostupnost. Uţití tohoto systému je levnější neţ vyuţívání standardních sluţeb obchodních bank KALABIS, Zbyněk. Boj bank proti praní špinavých peněz. Praha: BIVŠ, a.s., 2009, s ISBN

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2 Název tematického celku: Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit studenty s podstatou, charakteristickými

Více

N_STFS 9. Financování trestné činnosti, jejích hospodářských důsledků a opatření proti legalizaci výnosů

N_STFS 9. Financování trestné činnosti, jejích hospodářských důsledků a opatření proti legalizaci výnosů N_STFS 9. Financování trestné činnosti, jejích hospodářských důsledků a opatření proti legalizaci výnosů 27.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. Změna programu přednášek N STFS Téma 10.

Více

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Česká

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR

FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR Ing. Libor Kazda Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 2015 Finanční analytický útvar Ministr financí Náměstek ministra sekce 05 Odd. 2401 Mezinárodní

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ HAZARDNÍCH HER PODLE AML ZÁKONA PO 1. LEDNU Jiří Tvrdý říjen 2016

POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ HAZARDNÍCH HER PODLE AML ZÁKONA PO 1. LEDNU Jiří Tvrdý říjen 2016 POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ HAZARDNÍCH HER PODLE AML ZÁKONA PO 1. LEDNU 2017 Jiří Tvrdý říjen 2016 Prameny mezinárodního práva AML/CTF Doporučení FATF (ve znění revize 2012) 1990 Štrasburská AML Úmluva o

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

FAÚ Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban

FAÚ Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban FAÚ Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban 1. FAÚ - Obsah prezentace Činnost FAÚ Zákonná úprava Spolupráce s Policií ČR, daňovou a celní správou 2. - zařazení, struktura Ministr financí Náměstek ministra

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Rozdílová tabulka (slučitelnost s právem EU)

Rozdílová tabulka (slučitelnost s právem EU) Rozdílová tabulka (slučitelnost s právem EU) Navrhovaný právní předpis návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony [změna zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných

Více

PREZENTACE PRO PARTNERY REALITNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

PREZENTACE PRO PARTNERY REALITNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. PROBLEMATIKA AML PREZENTACE PRO PARTNERY REALITNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. Zdeněk Kočvara, Česká spořitelna, a.s. Obsah prezentace AML OBECNĚ Legalizace výnosů z trestné činnosti Pojem AML, hlavní

Více

FAÚ. 20 let bojujeme proti. Finanční analytický útvar. Praní. špinavých. peněz. Financování terorismu

FAÚ. 20 let bojujeme proti. Finanční analytický útvar. Praní. špinavých. peněz. Financování terorismu FAÚ Finanční analytický útvar 20 let bojujeme proti Praní Financování terorismu špinavých peněz 1996-2016 Finanční analytický útvar (FAÚ) vznikl v roce 1996 jako organizační složka Ministerstva financí

Více

Financial Action Task Force on Money Laundering. Finanční akční výbor proti praní peněz ČTYŘICET DOPORUČENÍ

Financial Action Task Force on Money Laundering. Finanční akční výbor proti praní peněz ČTYŘICET DOPORUČENÍ Financial Action Task Force on Money Laundering Finanční akční výbor proti praní peněz ČTYŘICET DOPORUČENÍ 20. června 2003 1 Úvod Metody a techniky praní peněz se mění v reakci na rozvoj protiopatření.

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 253/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a vyhlášky 281/2008 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného

Více

Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace

Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace 1. Úvod a účel Tento dokument je věnován základnímu výkladu povinností a opatření v boji proti

Více

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Merzinárodní vědecká a odborná konference Oktober 8/2015 Bratislava, Loft Hotel, Slovenská republika Problematika převzaté

Více

Zjišťování skutečného majitele. Příručka pro prověření obchodního partnera z veřejně dostupných dat

Zjišťování skutečného majitele. Příručka pro prověření obchodního partnera z veřejně dostupných dat Zjišťování skutečného majitele Příručka pro prověření obchodního partnera z veřejně dostupných dat Praha 31. 3. 2014 Proč bych měl poznat skutečného majitele? Musím dostát liteře zákona Zákon o některých

Více

FAÚ Finanční analytický útvar

FAÚ Finanční analytický útvar FAÚ analytický Ministerstvo financí JUDr. Milan Cícer ředitel 2. analytický FAÚ česká finanční zpravodajská jednotka odpovědná za boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

Více

Mezibankovní platební styk

Mezibankovní platební styk JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdruţení SOS-Dětské vesničky Platební systémy s neodvolatelností

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Prezentace k problematice PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

Prezentace k problematice PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ Prezentace k problematice PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ Výklad pojmů Legalizace výnosů z trestné činnosti (praním špinavých peněz) se rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona o omezení plateb v hotovosti

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona o omezení plateb v hotovosti PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 264 Vládní návrh na vydání zákona o omezení plateb v hotovosti - 2 - ZÁKON ze dne.. o omezení plateb v hotovosti Parlament se usnesl

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne,

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem *1* *PODPIS-ZM* Číslo Komisionářské smlouvy Dodatek ke Komisionářské smlouvě ZÁSTUPCE ING Bank N.V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí

Více

Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer

Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Fórum Zlaté koruny Praha, 21. dubna 2015 Bezpečnost internetových plateb Evropské fórum pro

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

AML DOTAZNÍK. Příjmení...Jméno..Titul. Obchodní firma, odlišující dodatek... Ulice, č.p. (ev.) Město...PSČ...Stát... Rodné číslo/ič Datum narození

AML DOTAZNÍK. Příjmení...Jméno..Titul. Obchodní firma, odlišující dodatek... Ulice, č.p. (ev.) Město...PSČ...Stát... Rodné číslo/ič Datum narození AML DOTAZNÍK Požadovat od klienta informace uvedené v tomto dotazníku ukládá zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu. Ve formuláři

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

ČNB a FINANČNÍ ARBITR Přijme-li Česká národní banka podnět k zahájení řízení z moci úřední ve věci porušení povinnosti poskytovatele podle z. o platebním styku: odpoví na něj do 60 dnů ode dne, kdy podnět

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 61/1996 Sb. po novele provedené zákonem č. 284/2004 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného styku

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

SROVNÁVACÍ TABULKA ZAPRACOVÁNÍ PŘEDPISŮ ES

SROVNÁVACÍ TABULKA ZAPRACOVÁNÍ PŘEDPISŮ ES SROVNÁVACÍ TABULKA ZAPRACOVÁNÍ PŘEDPISŮ ES Ustanovení (část,, odst., písm. apod.) část první 1 část první 1a odst. 1 Navrhovaný předpis ČR Obsah Účelem tohoto zákona je v souladu s právem Evropských společenství

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Bezhotovostní platební styk. Petr Mrkývka

Bezhotovostní platební styk. Petr Mrkývka Bezhotovostní platební styk Petr Mrkývka Rozvinutá ekonomika Platby předáváním oběživa Bezhotovostní platební styk prosté převody*platební karty*šeky*jiné Předepsaná bezhotovostní forma plateb Zákon 254/2004

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Anotace předmětu: EKONOMICKÁ KRIMINALITA. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Anotace předmětu: EKONOMICKÁ KRIMINALITA. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro kombinované studium Anotace : Studijní předmět poskytuje základní informace o ekonomické kriminalitě a o některých s ní spojených rizicích v podnikání. Uvádí se zobecněné případy a

Více

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ 25307835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno,

Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno, Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno, při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Postupy a zásady Plodinové burzy Brno, které vyplývají ze zákona č. 61/1996 Sb., o některých

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Finanční analytický útvar : pošt. přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1, dat. schránka: meiq7wd : +420 257 044 501; fax: +420 257 044 502 Č.j.: FAU-62533/2016/24

Více

DEVIZOVÉ PRÁVO Zpracováno na základě přednášky dr. Mrkývky DEVIZOVÉ PRÁVO Subsystém nefiskální části FP Soubor právních norem regulujících nakládání s devizovými hodnotami Etapy devizového práva 1. světová

Více

Úspěchy & Plány Ministerstva financí

Úspěchy & Plány Ministerstva financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Ministerstvo financí Úspěchy & Plány Ministerstva financí 8. dubna 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR Ministerstvo financí 2 Úspěchy MF

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti Metodika finančního šetření Bratislav

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Bulletin BBH Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Shrnutí... 2 2. Působnost nového režimu... 2 3. Politicky exponované

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

AML klasifikace v rámci pravidel Risk Based Approach uplatňovaná v Komerční bance, a.s. 17.9.2013 Tomáš Götthans C1

AML klasifikace v rámci pravidel Risk Based Approach uplatňovaná v Komerční bance, a.s. 17.9.2013 Tomáš Götthans C1 AML klasifikace v rámci pravidel Risk Based Approach uplatňovaná v Komerční bance, a.s. 17.9.2013 Tomáš Götthans C1 Klasifikace rizik Kdy? před navázáním obchodního vztahu (přijetí klienta) po celou dobu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

254/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Čl. I

254/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Čl. I 254/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu

Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu DOKUMENTY EU Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem: Kroměřížská nemocnice a.s. přístavba budovy A dodávka stavby podlimitní

Více

Činnost Finančního analytického útvaru v roce 2009

Činnost Finančního analytického útvaru v roce 2009 Činnost Finančního analytického útvaru v roce 2009 Finanční analytický útvar Ministerstva financí je součástí celosvětové sítě tzv. finančních zpravodajských jednotek, zřízených za účelem boje proti praní

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo ve finaních a finančích službách Kurs,,Právo ve financích a finančních službách je určen pro posluchače magisterského studia na oboru Finance a finanční

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s vyznačením navrhovaných změn 4 Věcná působnost

Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s vyznačením navrhovaných změn 4 Věcná působnost Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s vyznačením navrhovaných změn 4 (1) Generální finanční ředitelství a) vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného Odvolacímu

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Diskusní setkání AIDP Praha Vztah mezi praním špinavých peněz a tzv. predikativními trestnými činy a význam nepřímých důkazů v trestním řízení

Diskusní setkání AIDP Praha Vztah mezi praním špinavých peněz a tzv. predikativními trestnými činy a význam nepřímých důkazů v trestním řízení Diskusní setkání AIDP Praha 2016 Vztah mezi praním špinavých peněz a tzv. predikativními trestnými činy a význam nepřímých důkazů v trestním řízení prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Jaroslav Fenyk

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Protikorupční balíček

Protikorupční balíček Protikorupční balíček legislativní část (zákon o protikorupčních opatřeních) Ing. Martin Pecina, MBA ministr vnitra Korupce jeden z nejzávažnějších problémů současné ČR je v pozadí veškeré organizované

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 30.4.2015 KUMSX01HGAU7 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě,

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě, Stanovisko Generálního finančního ředitelství k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Bankovní právo - 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Bankovní právo - 4 Obsah: 1) Právní úprava

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

Boj bank proti praní špinavých peněz

Boj bank proti praní špinavých peněz Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Boj bank proti praní špinavých peněz Diplomová práce Autor: Bc. Martin Mladenov Finance Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 8. prosince 2016 Příjemce: Č. předchozího

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Vybrané formy kybernetické trestné činnosti páchané na dětech Miroslav Petrák

Vybrané formy kybernetické trestné činnosti páchané na dětech Miroslav Petrák Vybrané formy kybernetické trestné činnosti páchané na dětech Miroslav Petrák státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Jindřichově Hradci mpetrak@osz.jhr.justice.cz Jihlava září 2013 Obsah -

Více

Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Bakalářská práce Autor: Veronika Fišerová Bankovní management Vedoucí

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více