MATEŘSKÁ ŠKOLA, KOMUNITNÍ CENTRUM A CHRÁNĚNÉ DÍLNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘSKÁ ŠKOLA, KOMUNITNÍ CENTRUM A CHRÁNĚNÉ DÍLNY"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JAN SOCHOR

2 JAN SOCHOR ZS 2011/2012 NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: NURSERY SCHOOL, COMMUNITY CENTER AND SHELTERED WORKSHOP (ENG) Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (CZ): Anotace (CZ): Annotation (ENG) Prohlášení autora doc. HRAVOST, EFEKT, ELEGANCE, BAREVNOST, VZDUŠNOST (CZ) Moderní, efektní, hravá, poutavá, lehce futuristická budova, kombinující moderní prvky s tradičními, která spojuje funkce svého využití mateřskou školku, komunitní centrum a chráněné dílny do jednoho harmonického celku. Budova otevřená a vzdušná tak, aby poskytovala maximální svobodu pro hry dětí a propojovala interiér s exteriérem bez jakýchkoliv pocitových bariér Modern, glamorous, playful, striking, slightly futuristic building, combining modern and traditional elements, joining its functions nursery school, community centre and sheltered workshops into one harmonic unit. An open, spacious building providing maximal freedom for kids' adventures, connecting the interior with the exterior without any barriers. Prohlašuji, že jsem předloženou bakalářskou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. (Celý text metodického pokynu je na www FA studium/ke stažení) V Praze dne... Podpis autora bakalářské práce OBSAH BP: 0) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 1.A. TEXTOVÁ ČÁST 1.0. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.B. VÝKRESOVÁ ČÁST 1.1.KOORDINAČNÍ SITUACE 1.2. VÝKRES ZÁKLADŮ 1.3. PŮDORYS 1.N.P PŮDORYS 2.N.P VÝKRES STŘECHY 1.6. VÝKRES KROVU 1.7. ŘEZY A-A', B-B', C-C' 1.8 POHLEDY 1.C. TABULKY VÝROBKŮ A SKLADEB TAB. 1 TABULKA KONSTRUKČNÍCH SKLADEB TABULKA PODLAH TAB. 2 TABULKA DVEŘÍ TABULKA VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN TAB. 3 TABULKA OKEN TAB. 4 TABULKA LEHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TAB. 5 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ TAB. 6 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ TAB. 7 TABULKA TRUSHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TAB. 8 TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ 1.D. DETAILY D1-D14 KONSTRUKČNÍ DETAILY ) STATIKA 2.A. TEXTOVÁ ČÁST 2.0. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2.B. VÝKRESOVÁ ČÁST 2.1. VÝKRES ZÁKLADŮ 2.2. VÝKRES TVARU 1.NP 2.3. VÝKRES TVARU 2.NP 2.C. VÝPOČET VÝPOČET ZATÍŽENÍ PRŮVLAKU 3) TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV 3.A. TEXTOVÁ ČÁST 3.0. TECHNICKÁ ZPRÁVA 3.B. VÝKRESOVÁ ČÁST 3.1. SITUACE 3.2. PŮDORYS 1.NP 3.3. PŮDORYS 2.NP 4) POŽÁRNÍ OCHRANA 4.A. TEXTOVÁ ČÁST 4.0. TECHNICKÁ ZPRÁVA 4.B. VÝKRESOVÁ ČÁST 4.1. SITUACE 4.2. PŮDORYS 1.NP 4.3. PŮDORYS 2.NP 5) REALIZACE STAVEB 5.A. TEXTOVÁ ČÁST 5.0. TECHNICKÁ ZPRÁVA 5.B. VÝKRESOVÁ ČÁST 5.1. SITUACE BP: JAN SOCHOR

3 0) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. INDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ UŽITÍ 3. KAPACITY STAVBY 4. KAPACITY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 5. ÚDAJE O ÚZEMÍ, STAVEBNÍM POZEMKU A MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 6. ÚDAJE O PRŮZKUMECH, O NAPOJOVACÍCH BODECH TECHNICKÝCH SÍTÍ 7. VÝCHOZÍ PODKLADY BP: JAN SOCHOR

4 1. INDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 3. KAPACITY STAVBY NÁZEV A ÚČEL STAVBY: MÍSTO STAVBY: Malý Břevnov, Praha 6 CHARAKTER STAVBY: ÚČEL PROJEKTU: AUTOR: VEDOUCÍ PROJEKTU: Mateřská škola, komunitní centrum a chráněné dílny Novostavba Bakalářská práce doc. - ARCHITEKTONICKÁ ČÁST: doc. Ing. arch. Martina Portyková - STAVEBNÍ ČÁST: Ing. Aleš Poděbrad - STATICKÁ ČÁST: Ing. Miloslav Smutek, Ph.D. - TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVEB: Ing. Zuzana Vyoralová - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST: doc. Ing. František Medek, CSc. - REALIZACE STAVEB: Ing. Milada Votrubová STUPEŇ DOKUMENTACE: Dokumentace pro stavební povolení DATUM ZPRACOVÁNÍ: Zimní semestr 2011/12 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ UŽITÍ Objekt je navržený k třem hlavním funkcím, které se navzájem neoddělují. Jsou jimi mateřská školka, komunitní centrum a chráněné dílny. Důvodem pro onu funkční syntézu je kromě ekonomických faktorů i žádoucí propojení oněch funkcí. Mateřská školka plní hlavní funkci objektu. Jsou zde dvě třídy, z nichž každá pojme 24 dětí. Tuto část objektu využívá školka především v ranních a dopoledních hodinách. Objekt disponuje přípravnou, jídlo se bude každý den dovážet. Chráněné dílny jsou umístěny v 2.NP. Tento provoz zajišťuje celodenní péči. Dopředu se počítá s cca klienty neziskové organizace, kteří trpí zdravotním či mentálním postižením. Pro tuto organizaci je pak navržena v budově kancelář. Činnosti těchto dvou provozů vytvářejí fúzi, kdy děti mohou dát prostor své kreativitě v dílnách. Jsou navrženy 4 dílny s různým vybavením, z nichž 2 jsou odděleny posuvnými dveřmi, které při odsunutí vytváří jeden velký prostor. Pro komunitní centrum je pak v 1.NP navržen malý multifunkční sál. Využití se překpokládá pro konference, promítání, zájmové kroužky, přednášky a podobné. Cílem návrhu pak je vytvořit budovu, která bude tyto funkce a využití spojovat do jednoho celku bez jakýchkoli rušivých elementů a vyhoví požadavkům každé z nich. BP: PLOCHA POZEMKU: 3700 m 2 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 886 m 2 ZPEVNĚNÁ PLOCHA: 1074 m 2 UŽITNÁ PLOCHA: 1135 m 2 OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 4500 m 3 NADMOŘSKÁ VÝŠKA POZEMKU: 4. KAPACITY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PRŮMĚRNÁ DENNÍ POTŘEBA VODY: MAXIMÁLNÍ DENNÍ POTŘEBA VODY: MAXIMÁLNÍ HODINOVÁ POTŘEBA VODY: MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD: 379,5 m.n.m MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD: MAX. HODINOVÁ SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU: 7500 l/den 9000 l/den 1575 l/hod 26,7 l/s 8 l/s 7,29 m 3 /hod 5. ÚDAJE O ÚZEMÍ, STAVEBNÍM POZEMKU A MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Místem stavby je parcela 2557/157 v k.ú. Břevnov mezi ulicemi Moravanů a Za Oborou. V současnosti na pozemku stojí nevyhovující budova mateřské školky, která je určena k demolici v případě realizace novostavby. Parcela ve tvaru lichoběžníku má rovinný charakter, nepatrně se uklání k severovýchodu. Pozemek je zaplněn keřovitou zelení a malým hřištěm. Na jižní hranu parcely přiléhá park. Na severní hranu pak navazuje zástavba rodinných domů. Nadmořská výška pozemku je m.n.m. Majitelem pozemku je městská část Praha ÚDAJE O PRŮZKUMECH, O NAPOJOVACÍCH BODECH TECHNICKÝCH SÍTÍ Inženýrský průzkum bylo proveden na pozemku a okolí s cílem ověřit údaje o geologické stavbě lokality a podmínkách pro zakládání objektu školky a hřišť, o kvalitě zeminy pro podloží zpevněných ploch a komunikací, a zhodnotit podmínky pro vsakování dešťových vod. Potřebné vedení technických sítí vyhoduje kapacitě dostupné v blízkosti pozemku. Vodovodní a kanalizační řád, silnoproudé vedení elekřiny a nízkotlaký plynovod se nachází po obou stranách pozemku. JAN SOCHOR

5 Do pozemku zasahují ochranná pasma sítí: 1m NTL plynovod na západní hraně parcely u ulice Moravanů 2m VN silnoproudý elektrorozvod na jižní hraně pozemku 3m VN silnoproudý elektrorozvod na východní hraně pozemku u ulice Za Oborou. 7. VÝCHOZÍ PODKLADY - architektonická studie ATZBP, ZS 2010/11, Atelier Pata+Portyková - katastrální mapa se sítěmi a vrstevnicemi (GIS) - vyhláška č. 410/5 Sb o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže. - vyhláška č. 398/9 o obecných technických požadavcích a bezbariérové užívání staveb - vyhláška č. 268/9 Sb o technických požadavcích na stavby - vyhláška č. 26/ 1999 Sb OTPP o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze - ČSN požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty - ČSN požární bezpečnost staveb obsazení objektu osobami - Skripta Konstrukce pozemních staveb 10,20,30,40 - Skripta školské stavby, Ing. arch Zbyšek Stýblo, ČVUT - Skripta Technické zařízení budov A, doc. Ing Antonín Pokorný, CSc, doc. Ing Václav Bystřický, CSc, ČVUT - materiály z webových stránek: BP: JAN SOCHOR

6 1) ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST 1.A. TEXTOVÁ ČÁST 1.0. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.B. VÝKRESOVÁ ČÁST 1.1.KOORDINAČNÍ SITUACE 1.2. VÝKRES ZÁKLADŮ 1.3. PŮDORYS 1.N.P PŮDORYS 2.N.P VÝKRES STŘECHY 1.6. VÝKRES KROVU 1.7. ŘEZY A-A', B-B', C-C' 1.8 POHLEDY 1.C. TABULKY VÝROBKŮ A SKLADEB TAB. 1 TABULKA KONSTRUKČNÍCH SKLADEB TABULKA PODLAH TAB. 2 TABULKA DVEŘÍ TABULKA VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN TAB. 3 TABULKA OKEN TAB. 4 TABULKA LEHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TAB. 5 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ TAB. 6 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ TAB. 7 TABULKA TRUSHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TAB. 8 TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ 1.D. DETAILY D1-D14 KONSTRUKČNÍ DETAILY 1-14 BP: JAN SOCHOR

7 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA: 1. ÚČEL OBJEKTU 2. DOPRAVA 3. ARCHITEKTONICKO - PROVOZNÍ POPIS 3.1. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 3.2. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 3.3 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 4. KONSTRUKČNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 4.1. ZALOŽENÍ, GEOLOGICKÉ PODMÍNKY GEODLOGICKÉ PODMÍNKY ZÁKLADY 4.2. NOSNÉ KONSTRUKCE SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 4.3. VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE SCHODIŠTĚ VÝTAH 4.4. OBVODOVÝ PLÁŠŤ TOP LOP 4.5. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ ŠIKMÁ STŘECHA PLOCHÁ STŘECHA 4.6. DĚLÍCÍ KONSTRUKCE 4.7. PODLAHY 4.8. POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ 4.9. VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA DVEŘE PODHLEDOVÉ KOSTRUKCE DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE STÍNICÍ PRVKY ZÁBRADLÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY VESTAVĚNÉ INTERIÉROVÉ ZAŘÍZENÍ 5. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI 5.1. HYDROIZOLACE 5.2. TEPELNÁ IZOLACE 6. VLIV STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 7. PŘÍLOHY 7.1. GEODETICKÝ ŘEZ 7.2. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 7.3. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 7.4. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ PODLAHY BP: JAN SOCHOR

8 1. ÚČEL OBJEKTU Objekt je navržený k třem hlavním funkcím, které se navzájem neoddělují. Jsou jimi mateřská školka, komunitní centrum a chráněné dílny. Důvodem pro onu funkční syntézu je kromě ekonomických faktorů i žádoucí propojení oněch funkcí. Mateřská školka plní hlavní funkci objektu. Jsou zde dvě třídy, z nichž každá pojme 24 dětí. Tuto část objektu využívá školka především v ranních a dopoledních hodinách. Objekt disponuje přípravnou, jídlo se bude každý den dovážet. Chráněné dílny jsou umístěny v 2.NP. Tento provoz zajišťuje celodenní péči. Dopředu se počítá s cca klienty neziskové organizace, kteří trpí zdravotním či mentálním postižením. Pro tuto organizaci je pak navržena v budově kancelář. Činnosti těchto dvou provozů vytvářejí fúzi, kdy děti mohou dát prostor své kreativitě v dílnách. Jsou navrženy 4 dílny s různým vybavením, z nichž 2 jsou odděleny posuvnými dveřmi, které při odsunutí vytváří jeden velký prostor. Pro komunitní centrum je pak v 1.NP navržen malý multifunkční sál. Využití se překpokládá pro konference, promítání, zájmové kroužky, přednášky a podobné. Cílem návrhu pak je vytvořit budovu, která bude tyto funkce a využití spojovat do jednoho celku bez jakýchkoli rušivých elementů a vyhoví požadavkům každé z nich. 2. DOPRAVA Objekt se nalézá v Praze 6 Malém Břevnově mezi ulicí Moravanů a Za Oborou, v síti jednosměrných či slepých ulic. Vstup pro mateřskou školku je primárně na západní straně parcely z ulice Moravanů. Na pozemek je možno se dostat i z ulice Za Oborou z východní strany, oba vstupy jsou řešeny přes interakci kamerou a bzučák. Do samotné budovy je pak vstup pro školku navržen mezi třídami, navržen je shromažďovací prostor. Pro zásobování školky a pro zaměstnance jsou pak speciální vstupy z ulice Moravanů. Vstup pro zásobování přímo navazuje na sklady a hospodářskou část objektu. Komunitní centrum a dílny mají rovněž svůj vstup z ulice Moravanů. Pro budovu je pak navrženo řešení dopravy v klidu, podél pozemku v ulici Za Oborou jsou navržena krátkodobá parkovací stání (9 míst) pro zákazníky mateřské školky. Parkoviště pro zaměstnance je pak navrženo z ulice Moravanů. Samozřejmostí jsou zde pak parkovací místa pro invalidy. V blízkosti objektu jsou pak zastávky MHD tramvajová zastávka Malý Břevnov a autobusová zastávka Bílá Hora. Po této trase lze lehce navázat na komunikace vyššího řádu. 3. ARCHITEKTONICKO - PROVOZNÍ POPIS 3.1. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Okolí pozemku o rozloze 4000m2 tvoří převážně řadové a samostaně stojící rodinné domy s 2, max. 3 NP. Na západní a východní hraně je pozemek ohraničen ulicemi, na severní straně leží pozemky BP: rodinných řadových domů a na jižní hraně přiléhá k pozemku park. V rámci výstavby byl pozemek stávající MŠ rozšířen, po obou stranách vybudovány nové chodníky jak pro klienty objektu, tak pro zlepšení stávajícího pěšího pohybu. Okolní stavba je nejednotná, nesleduje specifické linie. Z toho důvodu je dvoupodlažní křídlo navrženo tak, aby kopírovalo uliční linii a pomohlo tak vytvořit chybějící uliční charakter. Jednopodlažní křídlo pak půlí pozemek na severní a jižní část a vytváří tak dvě pocitově odlišné zóny na pozemku otevřenou jižní a klidovou, soukromou severní. Důvodem pak je vyvohět rozdílným povahám dětí ve školce, kdy některé budou buď řádit na hrišti, situovaném na jihu do zeleně parku, nebo v případě zdrženlivějších povah se pak budou moci uchýlit do severní klidovější části. Hřistě školky pak lze otevřít pro veřejnost, čímž vzniká poloveřejný prostor, tvořící přechod mezi objektem školky a parkem. Východní krátká hrana budovy pak rovnoběžně kopíruje lini domu přes ulici, pomáhá tak rovněž vytvořit uliční celistvost. Jednopodlažní křídlo s třídami školek je pak natočeno na jih jihovýchod rovněž kvůli maximálnímu proslunění objektu (vzhledem k času užívání) i hřišť. Výška budovy nepřesahuje výšku okolní zástavby ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Ideou návrhu je moderní, hravá, poutavá, lehce futuristická budova, kombinující moderní prvky s tradičními, která spojuje funkce svého využití do jednoho celku. Budova školky je otevřená a vzdušná tak, aby poskytovala pocit maximální svobody pro hry dětí a propojovala interiér s exteriérem a neomezovala se tak pouze na jeden prostor ke hrám. Proto se v tomto křídle vyskytuje bohatě prosklená fasáda jak z jižní, tak ze severní strany. Pro fasádu jsou zvoleny desky z leštěného hliníku, jenž propůjčuje budově ve spojení s jejími nepravidelnými úhly moderní a poutavý vzhled plný efektních blyštivých odlesků slunce. Šikmé střechy, jimiž je budova primárně zastřešena, jsou pokryty též leštěným hliníkem, to vše pro optické smazání přechodu mezi fasádou a střechou. Tento elegatní a jednolitý celek pak doplňují různobarevné rámy oken nestejných velikostí, sloupků a příčlí LOPu, které zamezují dojmu fádnosti a propůjčují budově hravost, která koresponduje s její primární funkcí mateřské školky. Hmota dvoupodlažního křídla proniká do jednopodlažní hmoty křídla školky. 3.3 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Budova je dispozičně rozdělena na tři úseky: jednopodlažní křídlo, které hostí prostory školky. V tomto křídlu je řešen vstup centrálně přes zádveří do haly, z které se pak vstupuje do šaten obou tříd. Ke každé šatně pak přiléhá umývárna a samotná třída. U každé ze tříd pak mají učitelky k dispozici svůj kabinet s WC. Na severní straně tohoto křídla vede kontinuální chodba, propojující tyto třídy jak s jídelnou, která je umístěna na severní straně uprostřed křídla, tak s dvoupodlažním křídlem objektu. Třídy od této chodby odděluje prosklená stěna, tvořená z posuvných dveří, která umožňuje pocitové i fyzické otevření prostoru. V případě potřeby pak můžou být obě třídy propojeny s jídelnou v jeden vzdušný celek. Na severní straně tohoto křídla je navržena i dřevěná terasa pro hry dětí během letních měsíců. JAN SOCHOR

9 V přízemí dvoupodlažního křídla se nachází hospodářská část školky. Provozní místnotni a sklady jsou situovány do severní, respektive středové části křídla v případě šaten zaměstnanců, WC a kotelny. Na jih je pak situována kancelář ředitelky, izolace pro nemocné děti a sál komunitního centra. V druhém patře tohoto křídla se pak nachází dílny, situovaní jak a severní, tak na jižní straně. Jižní dílny jsou pak navíc doplněny o krytou terasu, poskytující výhled do zeleně parku, na níž si mohou klienti i za nepřízně počasí odpočinout. Budova je řešena jako bezbariérová s invalidním výtahem. 4. KONSTRUKČNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 4.1. ZALOŽENÍ, GEOLOGICKÉ PODMÍNKY GEOLOGICKÉ PODMÍNKY Skalní podoží je v místě stavby tvořeno opukami bělohorského typu v různých fázích zvětrávání. Nad podložím se do hloubky cca 3-4,5m nachází vrstva spraše, či sprašové hlíny. Nad ní se nachází 30cm humózní hlíny, která bude odkryta před zahájením výstavby. Hladina spodní vody je předpokládána v hloubce více než 20m, nebude tedy zasahovat do stavby. Staveniště je řazeno do geotechnické kategorie (podle článků normy ČSN ) ZÁKLADY Budova je založena na základových pasech ze slabě vyztuženého betonu třídy C20/25-XC2, CL 0,4-Dmax 16 S3. Základy jsou vylity do vyhloubené rýhy hluboké mm pod úrovní podlahy (=955mm pod úrovní terénu, tj do nezámrzné hloubky. Jsou široké 600mm. Na základech je uložena betonová deska tl. mm, vyztužená KARI sítí. Pod lehkým obvodovým pláštěm jsou základy šířky 600mm, vyhloubeny do hloubky mm. Výtah je založen na desce tlusté mm sahající do hloubky mm NOSNÉ KONSTRUKCE SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Svislé nosné konstrukce jsou řešeny jako stěnový obousměrný systém z monolitického železobetonu. Standardní tloušťka je mm, Pro vynesení konzoly 2.NP, a stropu velkého rozponu nad jídelnou jsou pak zvoleny stěny tloušťky 250mm VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Dvoupodlažní křídlo je zastropeno deskou z monolitického železobetonu 270mm. Deska je uložena na nosných stěnách a přechází v konzolu terasy. BP: Objekt je zastřešen šikmými střechami, jejichž nosná konstrukce je z monolitického železobetonu, tloušťky 270mm v případě dvoupodlažního křídla a 320mm v jednopodlažní části budovy. Deska je uložena na nosných stěnách. Maximální rozpon je 8,65m. Prostor jídelny je pak zastřešen plochou střechou s nosnou konstrukcí z železobetonu s maximálním rozponem 10,8m VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE SCHODIŠTĚ Schodiště je situováno v chráněné únikové cestě na západní straně dvojpodlažního křídla. Jest to tříramenné schodiště, tvořené železobetonovou deskou tloušťky 150mm. Deska je vetknuta do podesty stejné tloušťky. Deska schodiště je pak vetknuta mezi nosné stěny a stěny výtahové šachty, která je umístěna v zrcadle. Stupně jsou betonovány současně s deskou, opatřeny úpravou z dřeva. Výška stupně je 165mm, šířka 311mm. Schody jsou opatřeny povrchovou úpravou z teraca 20mm. Šířka schodišťového ramene je 1mm. Rozměr schodišťového prostoru je 4400x3600mm VÝTAH Výtah je umístěn ve výtahové šachtě, ležící uprostřed schodiště. Šachta má rozměry 0x1600. Je navržen elektrický výtah Schindler 3300, kabina o rozměrech 1x 1300mm. Výtah je invalidní, slouží i jako evakuační v případě požáru. Dojezd je 1100mm pod úroveň podlahy 1.NP. Výtah nepotřebuje strojovnu, rozvaděč je umístěn ve dveřním rámu OBVODOVÝ PLÁŠŤ TOP Těžký obvodový plášť je navržen jako provětrávaná zateplená fasáda. Nosná konstrukce je ŽB stěna, tloušťky, či 250mm. Tepelná izolace je tvořena minerální izolací Isover Multimax 30 o tloušťce mm, mechanicky kotvenou. Na ní je uchycena vzduchotěsná pojistná hydroizolace Du Pot Tyvek. Provětrávaná mezera je tlustá 45mm. Vnější plášť tvoří desky z leštěného hliníku od firmy Prefa, uchycované na systémové T profily, připevněné k ŽB kotvami. Samotné desky jsou pak k profilům přilepeny LOP Pro lehký obvodový plášť je zvolen systém hliníkové profilové fasády Schuco 50+. Zvolený typ sloupků je posouzen na tlak větru. Zasklení je z termoizolačního trojskla, tloušťka zasklení 29mm. Na panely pláště před umývárnami tříd je pak nalepena průsvitná folie. Na LOP i vnitřní prosklené stěny je pak nalepen bezpečnostní proužek z fólie, aby nedošlo k úrazům dětí vlivem nepozornosti a jejich následnou kolizí se sklem. Pro sluneční ochranu je použit na jižní fasádě systém žaluzií Schuco. JAN SOCHOR

10 4.5. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ ŠIKMÁ STŘECHA Nosnou konstukci šikmé střechy tvoří ŽB deska o tloušťce 270, resp. 320mm. Je proveden penetrační nátěr. Na ní je položena fóliová parozábrana. Na ní je proveden nosný rošt z profilů z lepeného dřeva. Mezi profily o výšce 300mm se vloží desky minerální tepelné izolace Isover Multimax 30, o celkové tl. 300mm. Na dřevěné profily je poté provedena prkenná vrstva, na ní položena pojistná hydroizolace z PVC fólie. Nad hydroizolací je zhotoven rošt z latí 35x35mm, tvořící provětrávanou mezeru, na rošt je připevněna vrstva z prken a na tuto vrstvu osazen střešní plášť z hliníku od firmy Prefa PLOCHÁ STŘECHA Plochá střecha je řešena jako jednovrstvá se spádováním. Nosnou konstrukci tvoří ŽB deska o tloušťce 320mm. Deska je natřena penetračím nátěrem. Na ní je položen asfaltový pás tvořící parozábranu. Dále je provedena vrstva tepelné izolace Isover EPS Greyroof o tloušťce mm. Na ní je provedena spádová vrstva rovněž z desek Isover, typ DK tl mm. Na spádovou vrstvu je položena finální vrstva tepelné izolace Isover T, tloušťka 50mm. Jako hydroizolace je pak zhotoven 2x modifikovaný asfaltový pás mechanickým kotvením. Odvodění ploché střechy je řešeno dvěma vpustěmi Top Wet. Minimální spád střechy je 2%. Z terasy, která je krytá a tudíž se na ní dostane pouze minimální množství vody, je pak odvodnění řešeno vpustěmi, které vyvedou zavátou vodu před fasádu DĚLÍCÍ KONSTRUKCE Nenosné dělící konstrukce jsou zhotoveny z pórobetonových tvárnic firmy Ytong. Jsou navrženy tloušky příček 100 či 150mm. Tloušťky jsou zvoleny s ohledem na vedení TZB, akustické a protipožární parametry. Na instalační předstěny jsou použity tvarovky tloušťky 50mm PODLAHY V objektu jsou navrženy těžké plovoucí podlahy. Čisté podlahy mají tloušťku 170mm na terénu, a 120mm na stropní desce. Jako akustická a tepelně izolační vrstva je použita izolace Isover Gray 100 (tloušťky viz tabulka podlah). Ve vytápěných podlahách jsou pak položeny navíc systémové desky Gabotherm. Jako roznášecí vrstva je použita betonová mazanina, vyztužená kari sítí. Jako nášlapná vrstva je pak použita buď dlažba, nebo marmoleum. U provozů se zvýšenou vlkostí je pak vrstva opatřena hydroizolační stěrkou. V případě terasy je pak zvolena tepelná izolace Isover styrodur 180, tloušťky mm, na ní provedena přes separační fólii betonová mazanina s kari sítí, na níž je zhotovena hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu. Na tomto souvrství je pak zhotoven dřevěný rošt na rektifikačních podložkách, a jako nášlapná vrstva použita prkna dřeviny Merbau POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ Vnitřní konstrukce jsou omítnuty vápennou omítkou tlouštky 10mm. Omítka je pak natřena. V prostorech s vlhkým provozem je pak navržen obklad z keramických obkladaček 50x50mm 4.9. VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA Pro celý objekt jsou navržena okna z hliníku Schuco AWS 90SL+, či AWS 70HI. Okna jsou provedena do tepelné izolace a kotvená systémem Schuco. Zasklení z izolačního trojskla tl. 33Mm, resp. 29mm. Interiérová okna jsou rovněž ze systému Schuco, typ AWS 50NI. Některá okna vzhledem ke své výšce budou ovládána elektricky DVEŘE Exteriérové dveře jsou buď z hliníku systému Schuco ADS 70HI, proskleného izolačním sklem, či z masivu od firmy TTK. Interiérové dveře jsou od firmy Sapeli, model Nora. Do některých dveřích jsou namontovány provětrávací mřížky. Vnitřní dveře jsou dodány včetně kování a klik, jsou bezprahové. Interiérové dveře jsou navrženy v typologické řadě 700, 800, 900mm, s výškou. Pro interiérové prosklené stěny je použit systém Schuco Firestop II PODHLEDOVÉ KOSTRUKCE Podhledy jsou navrženy tam, kde je potřeba skrýt rozvody TZB vedené pod stropem. Podhledy jsou navrženy ze sádrokartonového systému firmy Knauf s kovovým roštem na rektifikačních závěsech DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE STÍNICÍ PRVKY Stínící žaluzie na jiží fasádě lehkého pláště jsou součástí systému firmy Schuco ZÁBRADLÍ Podrobné specifikace zábradlí jsou uvedeny v tabulce zámečnických výrobků KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Soubor klempířských výrobků zahrnuje oplechování atik z hliníkového plechu, hliníkové plechy BP: JAN SOCHOR

11 parapetů budou provedeny v barvě svého okna. Podrobné specifikace v tabulce klempířských výrobků VESTAVĚNÉ INTERIÉROVÉ ZAŘÍZENÍ 7.2. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 7.3. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 7.4. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ PODLAHY Budova je vybavená sanitárním zařízením a vybavením přípravny a kuchyněk podrobněji zobrazeným ve stavebním výkresu. 5. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI 5.1. HYDROIZOLACE Hydroizolace základových konstrukcí je tvořena modifikovanými asfaltovými pasy, uloženými na podkladní betonové vrstvě. Poté je provedena roznášecí betonová vrstva s kari sítí a vybetonování nosných stěn a poté proveden vratný spoj, a hydroizolace je vytažena minimálně 350mm nad úroveň terénu. V případě střešních plášťů u šikmých střech tvoří hlavní hydroizolaci krycí vrstva hliníkového plechu. Pojistnou hydroizolaci v tomto souvrství pak tvoří měkčená PVC fólie, u ploché střechy je spodní vrstva asfaltového pasu mechanicky kotvena a vrchní hydroizolace tvořená dvěma vrstvami asfaltového pasu natavena TEPELNÁ IZOLACE Tepelné izolace jsou navrženy především z minerální vlny Isover. Celá stavba je zaizolována systémovým řešením této firmy. V zateplené fasádě je použita izolace tloušťky mm, pro šikmou střechu je použita tloušťka 300mm. Pro plochou střechu je použito systémové řešení, čítající tři vrstvy tepelné izolace z tvrzeného polystyrenu, minimální tloušťka je 260mm. Soklová část stavby je zaizolovaná extrudovaným polystyrenem tloušťky 100mm. 6. VLIV STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ Stavba se řadí do kategorie občanské vybavenosti. Při výstavbě ani při každodenním užíváním neprodukuje žádné škodlivé látky ani nadměrný hluk či nežádoucí jevy, které by narušovaly pohodu okolí. Odpadní vody jsou odváděny z budovy splaškovou kanalizací do stoky kanalizačního řádu. Dešťové vody jsou sváděny do akumulační jímky, z které pak budou dále využívány k zálivce. Voda, která se nevejde do akumulační jímky pak bude dále svedena do vsakovací jámy. Odpady budou tříděny v příslušných kontejnerech a vyváženy. 7. PŘÍLOHY 7.1. GEODETICKÝ ŘEZ BP: JAN SOCHOR

12 7. PŘÍLOHY

13 PŘÍLOHA 7.2. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 8 Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 6.82 m2k/w 0.14 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 2.6E+0010 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 13.7 h Název úlohy : Obvodová stěna Zpracovatel : Zakázka : PS Bakalářská práce Datum : KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Skladba konstrukce (od interiéru) : Stěna W/m2K Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Omítka vápenná Železobeton Isover Multima Dupont Tyvek Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.13 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 23.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Množství difundující vodní páry Gd : 5.579E-0008 kg/m2s Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo 8 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

14 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN (7) Název konstrukce: Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: 23,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C Teplota na vnější straně Te: -13,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 23,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 1 Omítka vápenná 0,010 0,870 6,0 2 Železobeton 1 0, 1,430 23,0 3 Isover Multimax 30 0, 0,030 1,3 4 Dupont Tyvek 0,0004 0,170 50,0 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN ) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr + DeltaF = 0,790+0,000 = 0,790 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,965 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). f,rsi > f,rsi,n... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné stanovit řešením teplotního pole. II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN ) Požadavek: U,N = Vypočtená hodnota: U = U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 0,38 W/m2K 0,14 W/m2K Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN ) Požadavky: Vypočtené hodnoty: POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. Teplo 8, (c) 7 Svoboda Software 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. PŘÍLOHA 7.3. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 8 Název úlohy : Šikmá střecha Zpracovatel : Zakázka : PS Bakalářská přáce Datum : KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Skladba konstrukce (od interiéru) : Strop, střecha - tepelný tok zdola W/m2K Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Sádrokarton Železobeton PE folie Isover Multima Dřevo měkké (t Bramac Fol Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.10 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 22.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

15 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : m2k/w 0.09 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.11 / 0.14 / 0.19 / 0.29 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 1.5E+0011 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 22.6 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] E-0009 Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 5.0 C. Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci kg/m2,rok kg/m2,rok Kondenzační zóna č. 1 Hranice kondenzační zóny Akt.kond./vypař. Akumul.vlhkost Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2] E E E E E E Maximální množství kondenzátu Mc,a: Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a) kg/m2 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo 8 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN (7) Název konstrukce: Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: 22,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C Teplota na vnější straně Te: -13,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 22,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 1 Sádrokarton 0,020 0,220 9,0 2 Železobeton 1 0,320 1,430 23,0 3 PE folie 0,0001 0, ,0 4 Isover Multimax 30 0,300 0,030 1,3 5 Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn 0,025 0, ,0 6 Bramac Fol 0,0002 0, ,0 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN ) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr + DeltaF = 0,786+0,000 = 0,786 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,977 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). f,rsi > f,rsi,n... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné stanovit řešením teplotního pole. II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN ) Požadavek: U,N = Vypočtená hodnota: U = U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 0,24 W/m2K 0,09 W/m2K Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných

16 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN ) Požadavky: Vypočtené hodnoty: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,300 kg/m2,rok (materiál: Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0386 kg/m2,rok Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,3576 kg/m2,rok Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. Mc,a < Mev,a POŽADAVEK JE SPLNĚN. Mc,a < Mc,N POŽADAVEK JE SPLNĚN. Teplo 8, (c) 7 Svoboda Software Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 8 Název úlohy : Plochá střecha Zpracovatel : Zakázka : PS Bakalářská práce Datum : KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Skladba konstrukce (od interiéru) : Strop, střecha - tepelný tok zdola W/m2K Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Omítka vápenná Železobeton Parozábrana Asf. pás Isover Greyroof Isover DK Isover T Asfalt. pás Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : Návrhová venkovní teplota Te : Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 0.10 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w C 22.0 C Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : m2k/w 0.10 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.12 / 0.15 / 0.20 / 0.30 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 3.2E+0012 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 19.6 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

17 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] E-0010 Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 5.0 C. Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci kg/m2,rok kg/m2,rok Kondenzační zóna č. 1 Hranice kondenzační zóny Akt.kond./vypař. Akumul.vlhkost Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2] E E E E E E E E E Maximální množství kondenzátu Mc,a: Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a) kg/m2 2 Železobeton 1 0,320 1,430 23,0 3 Bitulep Al 20 0,002 0, ,0 4 Isover Greyroof 0, 0,035 60,0 5 Isover DK 0,115 0,042 1,3 6 Isover T 0,050 0,039 1,3 7 Elastodek 40 Standard Dekor 0,004 0, ,0 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN ) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr + DeltaF = 0,786+0,000 = 0,786 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,976 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). f,rsi > f,rsi,n... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné stanovit řešením teplotního pole. II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN ) Požadavek: U,N = Vypočtená hodnota: U = U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 0,24 W/m2K 0,10 W/m2K Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN ) Požadavky: Vypočtené hodnoty: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,144 kg/m2,rok (materiál: Elastodek 40 Standard Dekor). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0041 kg/m2,rok Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0098 kg/m2,rok Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. Mc,a < Mev,a POŽADAVEK JE SPLNĚN. Mc,a < Mc,N POŽADAVEK JE SPLNĚN. Teplo 8, (c) 7 Svoboda Software Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo 8 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN (7) Název konstrukce: Plochá střecha Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: 22,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C Teplota na vnější straně Te: -13,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 22,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 1 Omítka vápenná 0,010 0,870 6,0

18 PŘÍLOHA 7.4. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 8 Název úlohy : Podlaha třídy Zpracovatel : Zakázka : PS Bakalářská práce Datum : KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Skladba konstrukce (od interiéru) : Strop - tepelný tok shora W/m2K Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Marmoleum Beton hutný Separační fóli Isover Beton hutný Asfaltový pás Beton hutný Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.17 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 22.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 3.16 m2k/w 0.30 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 1.0E+0012 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 16.3 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] E-0009 Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 0.0 C. Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č kg/m2,rok kg/m2,rok

19 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo 8 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN (7) Název konstrukce: Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: 22,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C Teplota na vnější straně Te: -13,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 22,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 1 Marmoleum 0,004 0, ,0 2 Beton hutný 1 0,073 1,230 17,0 3 Separační fólie 0,0001 0, ,0 4 Isover 0,090 0, ,0 5 Beton hutný 1 0, 1,230 17,0 6 Asfaltový pás 0,004 0, ,0 7 Beton hutný 1 0,100 1,230 17,0 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN ) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr + DeltaF = 0,790+0,030 = 0,820 Vypočtená hodnota: f,rsi = 0,920 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). f,rsi > f,rsi,n... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné stanovit řešením teplotního pole. II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN ) Požadavek: U,N = Vypočtená hodnota: U = U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 0,38 W/m2K 0,30 W/m2K Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN ) Požadavky: Vypočtené hodnoty: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,095 kg/m2,rok (materiál: Isover). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,095 kg/m2,rok V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = kg/m2,rok Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,574 kg/m2,rok Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. Mc,a > Mev,a POŽADAVEK JE SPLNĚN Mc,a < Mc,N POŽADAVEK JE SPLNĚN. Teplo 8, (c) 7 Svoboda Software

20 RD 2.NP RD 2.NP RD 2.NP RD 2.NP RD 2.NP ZÍDKA P RŠ DN AJ FŠ MORAVANŮ HUP PS PLYNOVOD DN 40 ELEKTŘINA ZÍDKA NASÁVÁNÍ VZDUCHU REKUPERACE ZÁSOBOVÁNÍ 3150 RŠ TERASA VÝŠKA ATIKY +4, , , VSAKOVACÍ JÁMA ZÍDKA P P P RD 2.NP RD 2.NP LEGENDA HRANICE POZEMKU OPLOCENÍ ELEKŘINA DEŠŤOVÁ KANALIZACE VODOVOD PLYNOVOD KANALIZACE 9370 VÝŠKA ATIKY +5, ,630 +4, ,780 HUP HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU - UMÍSTĚNO VE SKŘÍNI NA OPLOCENÍ BYTOVÝ DŮM 3.NP KANALIZACE DN P P VODOVOD DN 60 RŠ 7120 P-INV. VŠ HUVO P-INV. VSTUP KC 1 VÝŠKA ATIKY +7, , RŠ VSTUP MŠ HŘIŠTĚ MŠ 1.NP 1950 RŠ 5020 VSTUP 2 MŠ P P P ZA OBOROU RD 2.NP RD 2.NP PS VŠ HUVO RŠ AJ FŠ RŠ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ - UMÍSTĚNO VE SKŘÍNI NA OPLOCENÍ VODOMĚRNÁ ŠACHTA HLAVNÍ UZÁVĚR VODY REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE AKUMULAČNÍ JÍMKA FILTRAČNÍ ŠACHTA REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE HYDRANT OCHRANNÉ PÁSMO ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE CHODNÍK ZÁSTAVBA P VSTUP 1 MŠ MŠ 2.NP 0 P DLAŽBA HŘIŠTĚ - PÍSEK TERASA TRÁVNÍK STROM VJEZD NA POZEMEK VSTUP NA POZEMEK VSTUP DO OBJEKTU MALOBŘEVNOVSKÁ HŘIŠTĚ P SLEZANŮ P P-INV. PARKOVACÍ MÍSTO PARKOVACÍ MÍSTO PRO INVALIDY DN 100 EVENT. VSTUP HŘIŠTĚ - PRO VEŘEJNOST S BYTOVÝ DŮM 3.NP ±0, 000 = 379,46 m.n.m Ing. Aleš Poděbrad. KOORDINAČNÍ SITUACE FORMÁT: A1 MĚŘÍTKO 1: Č. VÝKR. 1.1

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 SO1 Název úlohy : Zpracovatel : Josef Fatura Zakázka : VVuB

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 Název úlohy : Stěna 1. Zpracovatel : pc Zakázka : Datum :

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2008 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU stěna obvodová Název úlohy : Zpracovatel : Jan

Více

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1 Příl. 1. Tab. 1. Klimatické charakteristiky okolí obce Střelice průměrná roční teplota vzduchu ( C) 7 8 průměrný roční úhrn srážek (mm) 500 550 průměrná teplota vzduchu na jaře ( C) 8 9 průměrný úhrn srážek

Více

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2015 obvodová stěna - Porotherm Název úlohy : Zpracovatel

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE Varianta B Hlavní nosná stěna ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN

Více

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení Vydal: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. 05/2013 Efektivní financování úspor energie Úvod Toto stanovisko ke změně

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r

Více

Novostavba Administrativní budovy Praha Michle. Varianty fasád

Novostavba Administrativní budovy Praha Michle. Varianty fasád Novostavba Administrativní budovy Praha Michle Varianty fasád Datum:05/2017 Vypracoval: Pavel Matoušek 1 1) Kombinace různých variant fasád Tato varianta je řešena v dokumentaci pro stavební povolení.

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2005 Název úlohy : Obvodova konstrukce Zpracovatel : Pokorny Zakázka

Více

Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA

Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA Technická zpráva Stavební část Bc. Kristýna Macháčová

Více

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ LABSKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH. ateliér: AULICKÝ AULICKÁ MIKULE KÁNDL AT - BP. 6 semestr 2011/2012 vypracoval:

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ LABSKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH. ateliér: AULICKÝ AULICKÁ MIKULE KÁNDL AT - BP. 6 semestr 2011/2012 vypracoval: ateliér: AULICKÝ AULICKÁ MIKULE KÁNDL AT - BP 6 semestr 2011/2012 vypracoval: Viachaslau FILIPENKA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT ČVUT FA PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ LABSKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Více

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY RODINNÝ DŮM DVORY 132, 288 02 DVORY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 110314.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Nemovitost:

Více

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, 267 23 LOCHOVICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 171280.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Více

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti Ing. Naďa Zdražilová Ing. Jiří Teslík Ing. Jiří Labudek, Ph.D. Úvod Workshop pracovní

Více

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 810/16 Certifikační orgán 3048 STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ Bytový dům: Sportovní

Více

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, 277 01 DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 89081.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č.

Více

ZPRÁVA č. 88/08. Stavebně technický průzkum konstrukcí mateřské školky Pod Vartou č. 609 SEMILY

ZPRÁVA č. 88/08. Stavebně technický průzkum konstrukcí mateřské školky Pod Vartou č. 609 SEMILY Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584 mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz ZPRÁVA č. 88/08 Stavebně technický průzkum

Více

Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH...

Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH... Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 Identifikační údaje stavby... 2 3 Podklady... 2 4

Více

Návrhy zateplení střechy

Návrhy zateplení střechy Návrhy zateplení střechy Vstupní údaje pro výpočet: Návrhová venkovní teplota Tae: -15 C Návrhová relativní vlhkost vnějšího vzduchu Fie: 84% 21 C Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu Fii: 50%

Více

Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB. okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva

Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB. okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva Předkládá : Sídlo Kancelář Ing. Renata Straková Entech Group s.r.o Ke Kulturnímu

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13

Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13 Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13 dle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY: Novostavba

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Základní škola Slatina nad Zdobnicí Ulice: Slatina nad zdobnicí 45 PSČ:

Více

Návrh nízkoenergetického rodinného domu. Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Návrh nízkoenergetického rodinného domu. Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Návrh nízkoenergetického rodinného domu Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Daniel Koryčan Studijní program:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby Místo stavby Okres, kraj Investor

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08 semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 7/08 Zpracován projekt na předmět ATT1 bytový dům, zadaná parcela se nachází v Praze na Smíchově, v Bieblově ulici. Dům přímo sousedí se stávající

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM VI / 2014

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM VI / 2014 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM VI / 2014 PODLE: ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 ZADAVATEL: jméno: Město Holice

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost. Office building design with an emphasis on energy demands

Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost. Office building design with an emphasis on energy demands ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost Office building design with an emphasis on energy

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Objekt: Bytový dům Za Sokolovnou 9 sekce C, D, E Praha 6 - Suchdol Adresa: Za Sokolovnou 9, Praha 6 - Suchdol Vlastník: Společenství pro dům

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

Příloha č. 2 Výpočet parciálních tlaků a rovnovážné vlhkosti dřeva v daném místě měřené konstrukce.

Příloha č. 2 Výpočet parciálních tlaků a rovnovážné vlhkosti dřeva v daném místě měřené konstrukce. Příloha č. 2 Výpočet parciálních tlaků a rovnovážné vlhkosti dřeva v daném místě ROZLOŽENÍ PARCIÁLNÍCH TLAKŮ A TEPLOT V MĚŘENÉ KONSTRUKCI PRO SLEDOVANÁ OBDOBÍ Název úlohy : Měřená skladba_mí=50 Zpracovatel

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Obecní úřad Suchonice Ulice: 29 PSČ: 78357 Město: Stručný popis budovy Seznam

Více

Archeopark Mikulčice část Akropole. Dokumentace pro provedení stavby

Archeopark Mikulčice část Akropole. Dokumentace pro provedení stavby Identifikační údaje stavby, stavebníka a projektanta: Název akce: Objekt: Stupeň PD: Katastrální území: Dotčené pozemky: Archeopark Mikulčice část Akropole SO O1. - Hala nad I a II kostelem Dokumentace

Více

Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01

Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01 AKCE: Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty Riegrova 2111, Hořice 508 01 Investor: město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice 508 01 Projektant ing Jan Bartoš, Havlíčkova 145, Hořice 508

Více

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ PROJEKT ZELENÁ ÚSPORÁM Navrhovaný stav (Varianta č.1) Stavebník: Petr a Barbora Vojvodíkovi Horní Nětčice 87 Místo stavby: Parcela č. 92/2 v k.ú. Opatovice

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.1 Technická zpráva 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 37 NA PARCELE Č. 700/11 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 37 NA PARCELE Č. 700/11

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 37 NA PARCELE Č. 700/11 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 37 NA PARCELE Č. 700/11 , Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček,

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa jan.kurc@knaufinsula;on.com Zateplená dřevostavba Prvky které zásadně ovlivňují tepelně technické vlastnos; stěn - Elementy nosných rámových konstrukcí

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 36, NA PARCELE Č. 700/35 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 36, NA PARCELE Č. 700/35

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 36, NA PARCELE Č. 700/35 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 36, NA PARCELE Č. 700/35 , Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček,

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ , Ing. arch. Milena Švaříčková Č. 33 Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Č. 33 Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Č. 33 Ing. arch.

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 31 NA PARCELE Č. 700/37 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 31 NA PARCELE Č. 700/37

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 31 NA PARCELE Č. 700/37 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 31 NA PARCELE Č. 700/37 Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková OBSAH A., B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO Mapa On-Line OBECNÉ ÚDAJE O DÍLE: Název díla: Dětská Eko-Univerzita Hanspaulka Investiční skupina: stavba pro vzdělávací účely Odborná způsobilost:

Více

Vertikální komunikace (4)

Vertikální komunikace (4) ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Vertikální komunikace (4) Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 Zpracováno v návaznosti na přednášky Prof. Ing.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU ZÁKLADOVÁ DESKA Stavba bude založena na základových pasech šířky 400 mm, výšky 1200 mm. Vyrovnávací řada ze ztraceného bednění. Pokládka ležaté kanalizace. Pod takto provedené

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce a) Účel objektu. Rodinný dům je nepodsklepený, s přízemím a podkrovním prostorem, 4+kk, vč. příslušenství a garáže, určený k bydlení jedné rodiny. Rodinný dům je osazen jako izolovaný na parcelu. b) Architektonické,funkční

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133.

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Příloha č. 2 Výpočet součinitelů prostupu tepla obvodových stěn po zateplení 140 Příloha č. 3 Výpočet energetické

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 15, NA PARCELE Č. 700/21 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 15, NA PARCELE Č. 700/21

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 15, NA PARCELE Č. 700/21 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 15, NA PARCELE Č. 700/21 Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková OBSAH A., B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Podklady pro cvičení. Úloha 3

Podklady pro cvičení. Úloha 3 Pozemní stavby A2 Podklady pro cvičení Cíl úlohy Úloha 3 Dilatace nosných konstrukcí Návrh nosné konstrukce zadané budovy (úloha 3 má samostatné zadání) se zaměřením na problematiku dilatací nosných konstrukcí.

Více

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm)

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) SKLADBY, RD ŠTĚCHOVICE, 170729 ZÁKLADY základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) základová deska 150mm, beton+kari, podsyp štěrkopískem 150mm

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

D.1.1 Stavebně-architektonická část

D.1.1 Stavebně-architektonická část DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY REVITALIZACE KULTURNÍHO OBJEKTU č. p. 113 V OBCI DVORY TECHNICKÁ ZPRÁVA ČERVEN 2016 Vypracoval: Ing. Lukáš Návara Autorizováno: Ing. Lukáš Návara 1.1 Základní údaje o stavbě

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor bakalářské práce: Oponent bakalářské práce: Michaela KOŘÍNKOVÁ Ing. Martin BENEŠ Zadáním bakalářské práce Novostavba rodinného domu ve svahu Pozlovice bylo vypracování

Více

A.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1 x A4 03/2013 DPS TO DPS KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ

A.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1 x A4 03/2013 DPS TO DPS KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ TECHNICKÁ ZPRÁVA c b a DATUM PODPIS INVESTOR: OBEC: PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ Tel:+420 596 803 111 fax:+420 596 803 350 E-mail: posta@havirov-city.cz

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více