HODNOCENÍ VLIVU VYBRANÝCH IZOLACÍ ZE SKELNÝCH VLÁKEN NA KOROZNÍ PRASKÁNÍ VZORKŮ POTRUBÍ Z OCELI X8CrNiTi18-10 POMOCÍ UPRAVENÉ METODY DET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ VLIVU VYBRANÝCH IZOLACÍ ZE SKELNÝCH VLÁKEN NA KOROZNÍ PRASKÁNÍ VZORKŮ POTRUBÍ Z OCELI X8CrNiTi18-10 POMOCÍ UPRAVENÉ METODY DET"

Transkript

1 HODNOCENÍ VLIVU VYBRANÝCH IZOLACÍ ZE SKELNÝCH VLÁKEN NA KOROZNÍ PRASKÁNÍ VZORKŮ POTRUBÍ Z OCELI X8CrNiTi18-10 POMOCÍ UPRAVENÉ METODY DET EVALUATION OF SELECTED GLASS FIBRE INSULATIONS INFLUENCE ON CORROSION CRACKING OF STEEL X8CrNiTi18-10 SAMPLES OF PIPING BY MODIFIED DET METHOD Stanislav LASEK a, Marie BLAHETOVÁ a, Vladimír ČÍHAL a,b, Martin BŘEZINA c, Ľudovid KUPČA c a VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, Česká republika, b SVÚOM, V Šáreckém údolí 2329, Praha 6, Česká c VÚJE a.s., Okružná 5, Trnava, Slovenská Abstrakt V rámci příspěvku byla aplikována metoda DET (Drop Evaporation Test, modifikovaná podle ČSN EN ISO v souvislosti s ASTM C-692) pro porovnání a posouzení odolnosti potrubí z austenitické korozivzdorné stabilizované oceli X8CrNiTi18-10 proti koroznímu praskání za podmínek vypařování vodního prostředí a vylučování solí pod tepelnými izolacemi ze skelných vláken. Referenční vzorky z uvedené oceli byly zkoušeny bez izolací s použitím demineralizované vody a se zředěným roztokem chloridu sodného. Tahová napětí byla zvolena na úrovních 0,6-0,8-1,0 meze kluzu, teplota na povrchu oceli byla 200 C pod suchou izolací a poklesla na cca 100 C při vypařování pod vlhkou izolací. Povrchy vzorků a druhy koroze po určitých dobách expozice byly studovány pomocí stereomikroskopu, řádkovacího elektronového mikroskopu a na metalografických výbrusech. Rovněž byly provedeny mikroanalýzy usazenin a chemické rozbory výluhů. Na exponovaných plochách pod izolacemi vznikaly na všech vzorcích úsady solí a nerovnoměrné druhy koroze, rezavé skvrny anebo korozní body a při vyšších hodnotách napětí se objevily trhliny. Podle míry korozního napadení, hlavně výskytu štěrbinové koroze a vzniku korozního praskání, se poněkud negativněji projevila izolace B ve srovnání s izolacemi A a C (balík) a rozdíly těchto izolací ve vlivu na korozi jsou poměrně malé. Rovněž podle zjištěného obsahu iontů Cl - ve výluzích z izolace při modifikované zkoušce DET a potvrzených také v úsadách je za reálných podmínek možné korozní praskání, zejména při vyšším napětí u meze kluzu. Klíčová slova: korozivzdorná ocel, tepelná izolace, metoda DET, mikroskopická studie, korozní praskání Abstract In the contribution DET method (Drop Evaporation Test, modified ČSN EN ISO in relation with ASTM C-692) was applied for comparing and evaluating of the resistance to stress corrosion cracking of piping samples made of austenitic stabilized stainless steel X8CrNiTi18-10 under condition of water environment evaporation and salt incrustation under glass fibres thermal insulations. Reference samples of this steel were tested without insulations using demineralised water and sodium chloride dilute solution. Tensile stress was chosen on the levels of yield limit, temperature on steel surface was 200 C under dry insulation, and about 100 C under wet one at evaporation. Surfaces of samples and corrosion after certain exposition times were studied by stereomicroscopes, scanning electron microscope and metallographic sections. The microanalysis of precipitated salts and chemical analysis of leach were also performed. On the exposed surfaces under insulations were formed salt incrusts and non-uniform corrosion types, mainly rust spots and/or pits and small cracks appeared at higher stress values. According to degree of corrosion attack, mainly crevice corrosion and stress cracking, a little more negative influence had insulation B in comparison with A and B ones (packages) and differences among insulations are relatively small. With respect to measured Cl - ions content in extracts from insulations and confirmed in salt incrusts, there is a possibility of stress corrosion cracking under real conditions, especially at a higher stress near yield limit. Key words: stainless steel, thermal insulation, DET method, microscopy studies, corrosion cracking

2 1. ÚVOD V určitých zařízeních dochází při vypařování z vodných prostředí ke zvyšování obsahu korozně aktivních složek a dalších látek s možností jejich vysolování. Vytváření úsad solí se štěrbinovým efektem anebo prostředí s místním nadkritickým obsahem škodlivých iontů (hlavně chloridů) podporuje vznik a šíření lokálních druhů koroze vysokolegovaných ocelí. Mezi nebezpečné poškození potrubí patří korozní praskání za napětí pro jehož zkoušení a hodnocení je normováno několik metod a postupů. V rámci této práce je aplikována metoda DET (Drop Evaporation Test), pro porovnání a posouzení odolnosti potrubí z austenitické oceli X8CrNiTi18-10 (321) proti koroznímu praskání za podmínek vypařování a vyluhování pod izolacemi. Princip metody DET je jednoduchý - zatížený vzorek s menším průřezem je ohříván elektrickým proudem na zvolenou teplotu (v rozmezí C) a současně na povrch působí zředěný roztok chloridu sodného (zpravidla odkapávání 0,1 mol/l NaCl). Doporučená doba zkoušky je 500 hodin, pokud nedojde k lomu. Další technické údaje a detaily o metodě DET a možnostech hodnocení výsledků jsou uvedeny v příslušné normě [1,2]. Pro zkoušení korozního praskání za napětí (KPN, SCC) austenitických ocelí pod izolacemi platí také norma [3], podle níž je možno postupovat dvěma způsoby: a) Dana Test je vhodný pro izolace se schopností nasávání a vzlínání vody (vlhkosti) nahoru. Vzorek ve tvaru U ( podle ASTM G30 z plechu tl. 1-2 mm předepjatého šroubem na mez kluzu ve středu ohybu, z oceli typu X6CrNi18-9 tj. 304, A240, po zcitlivění 650 C/3h) se uloží na izolaci, která je dolní části ponořena do demineralizované (demi) vody. Průchodem elektrického proudu se vzorky ohřívají na cca 100 C, přitom může docházet k vylučování solí na vzorku s možností KPN nebo jiných druhů koroze. b) Drip Test - vhodný pro všechny vláknové izolace i další materiály (malty, betony). Vzorek ve tvaru U (jako u varianty a)) je obrácen zaoblenou části nahoru, kde je přiložena izolace a na ni odkapává demi voda, která prosakuje k povrchu vzorku, přitom se mohou rozpouštět a přenášet látky (složky anebo nečistoty z izolace) k teplému povrchu vzorků. Jejich ohřev se provádí pomocí trubky z korozivzdorné slitiny, kterou prochází pára při cca 100 C a na které jsou uloženy vzorky. V obou případech dochází v teplých oblastech k vypařování a zahušťování roztoku s rizikem lokání koroze, zejména v přítomnosti chloridových iontů. Pro zkoušení a hodnocení se používají série po 4 vzorcích (rozměry 7 x 2 ) s ověřovanou izolací (4 x 3,5 x 1,5 v kontaktu se zaoblenou vnější části vzorku), dále s izolací zaručeně bezpečnou (referenční) a se zředěným roztokem chloridu sodného (1500 ppm Cl - = 2,47 g/l NaCl). Izolace vyhovuje, pokud sena všech vzorcích s prověřovanou izolací neobjeví trhliny, a naopak na všech vzorcích vlivem roztoku s chloridy dojde ke KPN. Na vzorcích s referenční izolaci při použití demi vody se zároveň nesmí objevit trhliny. Pokud některá ze zkoušek nesplňuje požadavky normy, třeba ji zopakovat. Modifikovaná zkouška DET spojuje tedy v principu oba způsoby provádění zkoušek KPN podle ASTM C692 ohřev se provádí elektroodporově průchodem proudu vzorkem a na izolaci přiloženou nebo navinutou kolem části vzorku odkapává roztok s obsahem chloridu nebo demi voda. Hlavním úkolem práce bylo provedení zkoušek korozního praskání za stanovených podmínek s cílem vyhodnocení možného vlivu izolace na technologická zařízení anebo potrubí z dané oceli v případě úniku malého množství přepravovaného media (vody, páry). 2. MATERIÁLY A VZORKY Pro zkoušení byly použity vzorky z trubky z austenitické vysokolegované oceli stabilizované titanem typu CrNiTi18-10, používané v energetice a dalších oborech. Chemické složení dané oceli je uvedeno v tab. 1.

3 Tab. 1. Chemické složení (hm.%) korozivzdorné oceli pro výrobu bezešvých trubek 133x11 mm (skupina kvality povrchu: 2, třída jakosti trubek 6. Podle hutního atestu 4417/88) Table 1. Chemical composition (wt. %) of stainless steels for production of seamless tubes 133x11 mm (surface quality group: 2, tube quality grade 6. According to metallurgy certificate 4417/88) tavba C Mn Si P S Cr Ni Cu Co Ti N ferrit ,082 1,34 0,64 0,022 0,004 18,05 10,55 0,03 0,020 0,44 0,019 2,3 Z dodaného segmentu trubky 133x11 mm o délce 102 mm byly nejprve odřezány rovnoběžné tyče v počtu 15 kusů s přibližně obdélníkovým průřezem 11 x 4 mm až 11 x 5 mm, při zachování původního vnějšího a vnitřního stavu povrchu trubky. Řezání části trubky na vzorky rovnoběžné s osou trubky bylo prováděno na zařízení Struers Discoton, které poskytuje kvalitní řezy téměř bez vnitřních zbytkových pnutí. Tyto obdélníkové tyče byly dále rozřezány rovnoběžně na dvě tyče, přibližně čtvercového průřezu, ze kterých byly jemně vysoustruženy válcovité pracovní části vzorků s nominálním průměrem 1,8 mm a délce cca 10 mm podle normy [1,2], pracovní povrchy byly dále velmi jemně broušeny rovnoběžně s osami vzorků SiC papíry. Na základě podkladů o mezi kluzu dané oceli při 20 C a 350 C z VUJE a podle trendů [5,6] byla stanovena průměrná mez kluzu R p 0,2 = 325 MPa při 200 C. Pro předem doporučenou hodnotu tahového napětí 60%, 80% a 100% meze kluzu R p 0,2 (Tab. 2) byla vypočtena potřebná závaží pro jednotlivé zatěžovací stroje. Tab. 2. Seznam provedených zkoušek koroze pod napětím vzorků oceli X8CrNiTi18-10 Table 2. List of performed tests of stress corrosion cracking with steel X8CrNiTi18-10 vz. napětí poměr prostředí expozice počet poznámky č. [MPa] /R p 0,2 izolace t z [hod] kapek KPN izolace ,8 H 2 O + izolace A 520 N ne 28,3 g ,0 H 2 O + 0,1 mol/l NaCl 292 F ano ,0 H 2 O + izolace B 507 N ano 29,4 g ,8 H 2 O + izolace B 504 N ne 29,6 g ,8 H 2 O + 0,1 mol/l NaCl 523 N ano ,6 H 2 O + 0,1 mol/l NaCl 695 N ano ,0 H 2 O 493 N ano ,0 H 2 O + izolace A 507 N ne 29,4 g ,0 H 2 O + izolace C 520 N ne 24,8 g ,8 H 2 O + izolace C 510 N ne 28,8 g ,8 H 2 O 529 N ne ,6 H 2 O 523 N ne ,6 H 2 O + izolace B (513 N) ne 29,9 g ,6 H 2 O + izolace C (514 N) ne 28,1 g ,6 H 2 O + izolace A (505 N) ne 28,0 g Poznámky: H 2 O demineralizovaná voda, N na vzorku nevznikl lom a po uvedené době vzorek byl vytažen ze zatěžovacího stroje. F lom po lokální korozi, KPN korozní praskání za napětí, výskyt trhlin Zkoušky DET byly prováděny na dvou zařízeních v laboratoři koroze katedry materiálového inženýrství VŠB- TU Ostrava. Obě zařízení pro DET vyhovuji podmínkám uvedené normy [1,2]. Pro srovnávací účely a podle jmenované normy byly provedeny jednak zkoušky se zředěným vodným roztokem 0,1 mol/l NaCl ( 3550 ppm Cl - ) pro simulaci vlivu nahromaděných chloridů a jednak s demineralizovanou vodou odkapávající přímo na povrch vzorku nebo na zvolenou skleněnou izolaci, otočenou kolem vzorku v požadovaném množství v souladu s reálnými podmínkami. Použitá demi voda měla tyto vlastnosti: ph 6,3; chloridy 0,05 mg/l; vodivost 1,42 S/cm, obsahy Na, K < 0,05 mg/l. Vybrané izolace jsou popsány v tab. 3 a vzorek s izolací při modifikované zkoušce DET je dokumentován na obr. 1.

4 Tab. 3. Přehled dodaných izolací ze skelných vláken o průměru cca 5 μm Table 3. Summary of supplied insulations of glass fibres with diameter appr. 5 μm označení Druh materiálu gramáž poznámka A B C Mykané vlákno + tkanina ze skelných vláken + šicí niť ze skelných vláken + upevňovací páska ze skleněných vláken Mykané vlákno + tkanina ze skelných vláken + šicí niť ze skelných vláken + upevňovací páska ze skleněných vláken Mykané vlákno + tkanina ze skelných vláken + šicí niť ze skelných vláken + upevňovací páska ze skleněných vláken 209 g/m 2 Začátek balíku 211 g/m 2 Ušitá madrace 207 g/m 2 Nový balík V rámci spolupráce byly také poskytnuty výsledky analýzy obsahu Cl - ve výluzích ze skleněných izolací vybraných výrobců (v rozmezí 6,4 63,5 g/g (mg/l), v roztoku 40 g/kg H 3 BO 3 při 100 C za 8 hodin). Malá množství prosakující a odkapávající vody byla zachycena pod vzorky do čistých skleněných kádinek, přitom bylo pozorováno nepatrné zmatnění, tj. snížení čirosti vody způsobené výluhy. Z některých vzorků byl vodní výluh, zředěný vodný roztok, analyzován na obsah chloridů v CNT (Centru nanotechnologií) VŠB-TU. Pro vzorky s izolacemi A, B a C při zatížení na mezi kluzu byly zjištěny následující obsahy Cl: 0,47 mg/l, 0,81 mg/l a 0,62 mg/l (pro uvedené množství odkapávaného výluhu z izolace). Obr. 1. Izolace kolem vzorku (8A) při modifikované metodě DET. Kapka vody je na konci trubice Fig. 1. Insulation around sample (8A) at modified DET method. Drop of water hangs down at tube Obr. 2. Úsady solí a místní druhy koroze pod izolací (3B) po době expozice 170 hodin při 325 MPa Fig. 2. Salt incrusts and localized corrosion under insulation (3B) after exposition 170 hours at 325 MPa Po expozičních zkouškách byla postupně provedena následující pozorování a hodnocení exponovaného povrchu: vizuální sledování pod lupou a makroskopická fotografování, sledování a fotografování na stereomikroskopech, studium pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu, pozorování na metalografických výbrusech. Po prohlížení exponovaných povrchů na mikroskopech byly na polovině vzorků (obvykle exponovaných s vyšším napětím) provedeny metalografické výbrusy ve vzdálenosti 0,5-0,7 mm od povrchu přibližně rovnoběžně s osou vzorku, Na výbrusech ve vyleštěném stavu byly pozorovány karbidy titanu a na některých vzorcích trhliny, viz. tab. 2.

5 3. POPIS A DISKUZE VÝSLEDKŮ Po odmotání a oddělení izolace od vzorků byly na všech exponovaných plochách patrné nerovnoměrné úsady solí, obr. 2. Naměřené přírůstky hmotnosti se nacházely v rozmezí 0,03-0,25 g na různých vzorcích, a část inkrustů byla zachycena izolací nebo odpadla při odstranění izolace. Na oddělených izolacích po zkouškách byly zpravidla naměřeny úbytky hmotnosti o 0,1 g, tzn. rozpustné a uvolněné výluhy mírně převažovaly nad vytvářením tuhých usazenin solí v izolaci u vzorků, resp. zachycených izolací při jejím oddělování od vzorku. Na ocelových vzorcích byly zaznamenány změny hmotnosti do 0,1 mg. 3.1 Vzorky s izolacemi Na vybraných vzorcích byly povrchy prohlíženy po době kratší než 500 hodin (vz. č. 3, 4, 10, 13-15, izolace byla na nezbytnou dobu odmotána a pak znovu dána kolem vzorku, který byl exponován dále přes 500 hodin. Na vzorku s izolací B při zatížení na mezi kluzu se objevily trhliny SCC, byly pozorovány na povrchu a v příčném řezu. Při nižších zkušebních napětích pod danou izolací se trhliny nevyskytovaly. Pod izolacemi A a C trhliny nebyly pozorovány při žádné zkoušené úrovní zatížení. Na exponovaných přechodových částech vzorku vedle (pracovní části) a na plochách s původním povrchem trubek (upínací části, s řádově nižším napětím 0,05-0,1 R p 0,2) bylo pozorováno relativně více úsad a rezavé skvrny nebo body. Po odstranění nánosů zde byly pozorovány nerovnoměrné formy koroze, pravděpodobně štěrbinová koroze pod nánosy, bez vzniku trhlin. Na metalografických snímcích vzorků pod izolacemi nebyly zjištěny korozní body postupující do hloubky materiálu. Korozní trhliny jsou dokumentovány na obr. 3. Na úsadě z izolace A byla provedena též chemická mikroanalýza s tímto výsledkem v hm %: obsah kyslíku je kolem 70%, vápníku Ca 18-21%, křemíku Si 3,5-5%, Cl (2,1-2,4%), sodíku Na (1,8-2,2%), draslík K (0,5-0,7 %) a síra S (0,3-0,5%). Účinek Cl je závislý na jeho formě, zda je vázaný ve sloučeninách, jak je rozdělen u povrchu, přitom některé další složky (ionty) mohou mít inhibiční účinek vůči působení Cl -. Vodík a další lehké prvky (atomové číslo menší od uhlíku) nebylo možno analyzovat. Pro důkladnější povrchovou analýzu je nutné použít vhodnější metodu (XPS). Projevy mikroskopické štěrbinové koroze pod vlákny (jako mikroskopické prohlubně podél vláken) nebyly pozorovány. Vznikající soli odtlačily skleněná vlákna pravděpodobně od povrchu oceli. Na částech povrchu vzorků po expozici a očistění bylo pozorováno mírné zdrsnění povrchu. Typický lomový povrch vzorku exponovaného za podmínek DET je dokumentován na obr. 5, kde jsou patrné oblasti šíření korozních trhlin (hladší vnější oblasti prstencovitého tvaru) a oblasti konečného dolomení s dutinovým a smykovým mechanismem porušení. 3.2 Srovnávací vzorky zkoušené podle DET s roztokem 0,1 mol/l NaCl Na vzorcích po expozici 0,1 M NaCl byly vždy pozorovány trhliny (vz. č. 2 a 5), na vzorku č. 6 (0,6 Rp) nebyly na metalografickém řezu zachyceny malé trhliny, avšak byly pozorovány na dalších mikroskopech. První trhliny při zatížení na mezi kluzu byly pozorovány pomocí lupy již po několika hodinách, avšak lom nastal po téměř 300 hodinách. Na vzorcích zatížených při 0,6-0,8 Rp byly pozorovány korozní body s barevným odstínem v okolí během zkoušení. Příklady lokální koroze jsou dokumentovány na obr. 4.

6 Obr. 3. Detaily korozních trhlin (ocel pod izolaci B, napětí 325 MPa) Fig. 3. Details of corrosion cracks (steel under insulation B, at 325 MPa) Obr. 4. Struktura oceli a místní koroze po expozici, 0,1 mol/l NaCl, 260 MPa v rámci DET, bez izolace Fig. 4. Structure of steel and localized corrosion after exposition 0,1 mol/l NaCl, 260 MPa, without insulation Na makroskopickém snímku (obr. 5) jsou patrné oblasti stabilního šíření korozních trhlin a konečného dolomení s dutinovým transkrystalickým anebo smykovým mechanismem. 3.3 Referenční vzorky bez izolace Zajímavé je zjištění, že při zkoušení v demi vodě vznikly úzké malé trhliny při zatížení na mezi kluzu, dokumentované na obr. 6 z REM. Pravděpodobnou příčinou je spolupůsobení (superpozice) korozního praskání a únavy materiálu v důsledku vzniku cyklických napětí při kapání vody (25 C) na vzorek (200 C). Při relativně nižším napětí 0,6 R p 0,2 anebo 0,8 R p 0,2, tyto trhliny, resp. mikrotrhliny nebyly nalezeny. Na povrchu byla pozorována mírná změna odstínu dohněda, viz příloha 1 a 2. Tato zjištění jsou v souladu s výsledky uvedenými v práci [4]. Obr. 5. Lomová plocha po zkoušce DET při napětí Obr. 6. Krátké trhliny při zkoušce DET s demi vodou 325 MPa, doba do lomu 293 hodin. JEOL 6490 LV po 476 hodinách při napětí na mezi kluzu Fig. 5. Fracture surface after DET at 325 MPa, time to fracture 293 hours. SEM JEOL 6490 LV Fig. 6. Short cracks under DET conditions with demi water after 476 hours at yield limit

7 ZÁVĚR Zkoušení a hodnocení odolnosti vzorků potrubí z oceli X8CrNiTi18-10 proti lokální korozi, zejména koroznímu praskání za napětí s použitím dodaných izolací bylo provedeno podle modifikované metody DET. Na exponovaných plochách pod vlhkými izolacemi vznikaly na všech vzorcích úsady a nerovnoměrné povrchové formy koroze rezavé skvrny anebo body. Podle míry korozního napadení vzorků, včetně výskytu korozního praskání, se mírně negativněji projevila izolace B ve srovnání s izolacemi A a C, i když rozdíly ve vlivu těchto izolací na korozi jsou poměrně malé. S ohledem na zjištěné obsahy Cl - ve výluzích při modifikované zkoušce DET a potvrzených také v úsadách je možno předvídat korozní praskání, zejména při vyšším napětí u meze kluzu. Aplikace DET odpovídá směru zkoušení s úspornými miniaturními vzorky. LITERATURA [1] ISO 15324: Corrosion of metals and alloys Evaluation of stress corrosion cracking by the drop evaporation test, CEN, 2000, 10 p. [2] ČSN EN ISO 15324: Koroze kovů a slitin Hodnocení korozního praskání kapací zkouškou s odpařováním roztoku, UNMZ, 2009, 9 s. [3] ASTM C : Standard test method for evaluating the influence of thermal insulations on external stress corrosion cracking tendency of austenitic stainless steel. 2008,7 p. [4] LASEK, S. aj. Příspěvek ke studiu korozního praskání oceli CrNiTi18-10 za podmínek vypařování vodného prostředí (s chloridy a kyselinou boritou). Technická zpráva, VŠB-TU Ostrava, 2005, 20 s. [5] ČÍHAL, V. Korozivzdorné oceli a slitiny, 1. vyd. Praha Academia, 1999, 427 s. [6] LACOMBE, P., BAROUN, B., BERANGER, G. Stainless steels, Les Editions de Physique Les Ulis, 1993, 978 p. Poděkování Tato práce byla provedena v rámci spolupráce VŠB-TU Ostrava a VÚJE a.s. Trnava a Výzkumného záměru MSM

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Qualicoat výtah z normy

Qualicoat výtah z normy Qualicoat výtah z normy I. Zkušební metody a požadavky Pro mechanické zkoušky ( ohyb, úder, vtláčení ) musí být použité zkušební plechy ze slitiny AA 5005-H24 nebo H14 ( AlMg 1 polotvrdý ) s tloušťkou

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Vliv pórovitosti žárovzdorných materiálů na erozi a korozi keramických filtrů při působení roztavené oceli Effect of Refractory Materials Porosity on Erosion and Corrosion of Ceramic Filters by Molten

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH CHARAKTERISTIK A VLASTNOSTÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKU Z UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ V SOUVISLOSTI S VLASTNOSTMI PRIMÁRNÍCH KONTISLITKU MONITORING THE STRUCTURE CHARACTERISTIC AND

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b OVĚŘENÍ VÝROBY PAŽNICOVÝCH TRUBEK JAKOSTNÍCH STUPŇŮ L80 A N80 PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE Josef Bár a Jan Melecký b ArcelorMittal, a. s.,vratimovská

Více

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Ing. Zdeněk endřejčík Ing. Vladimíra Nelibová BONATRANS a. s. BONATRANS a. s.

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

CREEPOVÉ PORUŠOVÁNÍ SLITINY MgY3Nd2Zn1Mn1 LITÉ METODOU SQUEEZE CASTING. CREEP FAILURE OF SQUEEZE CASTING ALLOY MgY3Nd2Zn1Mn1

CREEPOVÉ PORUŠOVÁNÍ SLITINY MgY3Nd2Zn1Mn1 LITÉ METODOU SQUEEZE CASTING. CREEP FAILURE OF SQUEEZE CASTING ALLOY MgY3Nd2Zn1Mn1 CREEPOVÉ PORUŠOVÁNÍ SLITINY MgY3Nd2Zn1Mn1 LITÉ METODOU SQUEEZE CASTING CREEP FAILURE OF SQUEEZE CASTING ALLOY MgY3Nd2Zn1Mn1 Hnilica, F. a), Janík, V. a), Očenášek, V. b), Smola, B. c), Stulíková, I. c)

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Technické informace - korozivzdorné oceli

Technické informace - korozivzdorné oceli Technické informace korozivzdorné oceli Vlastnosti korozivzdorných ocelí Tento článek se zabývá často se vyskytujícími typy korozivzdorných ocelí (běžně nerezová ocel) a duplexních korozivzdorných ocelí

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém průmyslu často jediné možné řešení z hlediska provozu

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Stainless Service Poland Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Budova Servisního střediska ArcelorMittal v Siemianowicích Śląských. 01 Stainless Service Poland Naše firma je předním dodavatelem plochých

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU Josef Trčka a Jaroslav Fiala b a Vojenský technický ústav ochrany Brno, Veslařská 230, 637 00 Brno. ČR, E-mail: trcka@vtuo.cz

Více

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680 N Á R O D N Í A R C H I V Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec t e l efon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292, f ax: 974 847 214, e-mail: na@nacr.cz, http://www.nacr.cz VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU

Více

Recenze: Ing. Radovan Bureš, CSc.

Recenze: Ing. Radovan Bureš, CSc. Hutnické listy č./00, roč. LXIII Methods of Preparation of Based Alloys Metody přípravy slitin na bázi Ing. Petr Štěpán, Doc. Dr. Ing. Monika Losertová, Ing. Daniel Petlák, Prof. Ing. Drápala Jaromír,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí NÁVODY PRO LABORATOŘ PALIV 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Zdeněk Beňo, Josef Kočica Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí Teoretický úvod Základním rozborem

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Výjimky z pravidelné elektronové konfigurace atomů, aneb snaha o dosažení stability. Stabilita vzácných plynů Vzácné plyny mají velmi stabilní

Více

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o.

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Student: Daniela Pavelková 2 Obsah 1. Profil firmy... 3 2. Kontrola

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FMMI Katedra kontroly a řízení jakosti

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FMMI Katedra kontroly a řízení jakosti Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FMMI Katedra kontroly a řízení jakosti Závěrečná zpráva Kurzu zkušebnictví Některé druhy porušení materiálů na zařízeních používaných v energetice Zpracoval:

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ 61/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ

Více

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9.

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9. Podivuhodný grafen Radek Kalousek a Jiří Spousta Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně Čichnova 19. 9. 2014 Osnova přednášky Úvod Co je grafen? Trocha historie Některé podivuhodné

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Vláknobetony Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační kapacitou Od konce 60.

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT.

SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT. SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT Dagmar Jandová ŠKODA VÝZKUM, s. r. o., Tylova 57, 316 00 Plzeň, ČR, dagmar.jandova@skoda.cz

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

Acknowledgement The authors are grateful to the Grant Agency of the Czech Republic for the financial support of the project GA106/09/1587 and to the

Acknowledgement The authors are grateful to the Grant Agency of the Czech Republic for the financial support of the project GA106/09/1587 and to the materiálové inženýrství Hydrogen Embrittlement of Intensively Formed Steels Used in Automotive Industry Vodíková křehkost intenzivně tvářených ocelí pro použití v automobilovém průmyslu Doc. Dr. Ing. Jaroslav

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 6 Energie v prádelnách Kapitola 1 Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

VÝZKUM PENETRACE DŘEVA KYANOVODÍKEM RESEARCH OF WOOD PENETRATION WITH HYDROGEN CYANIDE

VÝZKUM PENETRACE DŘEVA KYANOVODÍKEM RESEARCH OF WOOD PENETRATION WITH HYDROGEN CYANIDE PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 0/2008 VÝZKUM PENETRACE DŘEVA KYANOVODÍKEM RESEARCH OF WOOD PENETRATION WITH HYDROGEN CYANIDE Tomáš ČAPOUN, Jana KRYKORKOVÁ tomas.capoun@ioolb.izscr.cz Abstract

Více

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY Váš partner pro přesné podkladové oceli Nabízíme širokou škálu podkladových podložek, pásů z oceli, která pokrývají většinu poptávky na

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

Tepelná únava materiálu v chemickém a jaderném průmyslu

Tepelná únava materiálu v chemickém a jaderném průmyslu Tepelná únava materiálu v chemickém a jaderném průmyslu Anotace: Vznik projektu byl motivován požadavky průmyslových odvětví u kterých dochází k degradaci materiálu za provozu vlivem zatížení ve ormě náhlé

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS

STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS STUDIUM VLIVU VYBRANÝCH DEPOSIČNÍCH PARAMETRŮ NA VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS Ivo Štěpánek a, Matyáš

Více

REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1

REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 2 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 3 Obsah: 1. Cíl, záměr testů

Více

Ústav materiálových věd a inženýrství vychovává bakaláře a inženýry k pochopení vazeb mezi chováním kovových, keramických a polymerních materiálů za

Ústav materiálových věd a inženýrství vychovává bakaláře a inženýry k pochopení vazeb mezi chováním kovových, keramických a polymerních materiálů za Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Studijní obor Materiálové inženýrství ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálových věd a inženýrství vychovává bakaláře a inženýry

Více

VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ

VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ Ondřej Žáček, Miroslav Liška Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Ostrava,www.mmvyzkum.cz Radek Kovář Evraz Vitkovice Steel a.s., Ostrava, www.vitkovicesteel.cz

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2

Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2 Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2 Evropské oceli v technické praxi Josef Oboňa Zpracovala Česká společnost pro technickou normalizaci (CSTN). Vydal Úřad

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Olga Bláhová New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region University of West Bohemia, Plzen 1 Zirconium Alloys The use of

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ.

HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ. HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ. EVALUATION OF MATERIAL PROPERTIES OF BOILER DRUM AFTER LONG SERVICE USING SMALL SPECIMEN TECHNIQUE Ladislav

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

Teplotní režim svařování

Teplotní režim svařování Teplotní režim svařování Jednoduchý teplotní cyklus svařování 111- MMAW, s=3 mm, 316L, Jednoduchý teplotní cyklus svařování Svařování třením Složitý teplotní cyklus svařování 142- GTAW, s=20mm, 316L Teplotní

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více