HODNOCENÍ VLIVU VYBRANÝCH IZOLACÍ ZE SKELNÝCH VLÁKEN NA KOROZNÍ PRASKÁNÍ VZORKŮ POTRUBÍ Z OCELI X8CrNiTi18-10 POMOCÍ UPRAVENÉ METODY DET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ VLIVU VYBRANÝCH IZOLACÍ ZE SKELNÝCH VLÁKEN NA KOROZNÍ PRASKÁNÍ VZORKŮ POTRUBÍ Z OCELI X8CrNiTi18-10 POMOCÍ UPRAVENÉ METODY DET"

Transkript

1 HODNOCENÍ VLIVU VYBRANÝCH IZOLACÍ ZE SKELNÝCH VLÁKEN NA KOROZNÍ PRASKÁNÍ VZORKŮ POTRUBÍ Z OCELI X8CrNiTi18-10 POMOCÍ UPRAVENÉ METODY DET EVALUATION OF SELECTED GLASS FIBRE INSULATIONS INFLUENCE ON CORROSION CRACKING OF STEEL X8CrNiTi18-10 SAMPLES OF PIPING BY MODIFIED DET METHOD Stanislav LASEK a, Marie BLAHETOVÁ a, Vladimír ČÍHAL a,b, Martin BŘEZINA c, Ľudovid KUPČA c a VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, Česká republika, b SVÚOM, V Šáreckém údolí 2329, Praha 6, Česká c VÚJE a.s., Okružná 5, Trnava, Slovenská Abstrakt V rámci příspěvku byla aplikována metoda DET (Drop Evaporation Test, modifikovaná podle ČSN EN ISO v souvislosti s ASTM C-692) pro porovnání a posouzení odolnosti potrubí z austenitické korozivzdorné stabilizované oceli X8CrNiTi18-10 proti koroznímu praskání za podmínek vypařování vodního prostředí a vylučování solí pod tepelnými izolacemi ze skelných vláken. Referenční vzorky z uvedené oceli byly zkoušeny bez izolací s použitím demineralizované vody a se zředěným roztokem chloridu sodného. Tahová napětí byla zvolena na úrovních 0,6-0,8-1,0 meze kluzu, teplota na povrchu oceli byla 200 C pod suchou izolací a poklesla na cca 100 C při vypařování pod vlhkou izolací. Povrchy vzorků a druhy koroze po určitých dobách expozice byly studovány pomocí stereomikroskopu, řádkovacího elektronového mikroskopu a na metalografických výbrusech. Rovněž byly provedeny mikroanalýzy usazenin a chemické rozbory výluhů. Na exponovaných plochách pod izolacemi vznikaly na všech vzorcích úsady solí a nerovnoměrné druhy koroze, rezavé skvrny anebo korozní body a při vyšších hodnotách napětí se objevily trhliny. Podle míry korozního napadení, hlavně výskytu štěrbinové koroze a vzniku korozního praskání, se poněkud negativněji projevila izolace B ve srovnání s izolacemi A a C (balík) a rozdíly těchto izolací ve vlivu na korozi jsou poměrně malé. Rovněž podle zjištěného obsahu iontů Cl - ve výluzích z izolace při modifikované zkoušce DET a potvrzených také v úsadách je za reálných podmínek možné korozní praskání, zejména při vyšším napětí u meze kluzu. Klíčová slova: korozivzdorná ocel, tepelná izolace, metoda DET, mikroskopická studie, korozní praskání Abstract In the contribution DET method (Drop Evaporation Test, modified ČSN EN ISO in relation with ASTM C-692) was applied for comparing and evaluating of the resistance to stress corrosion cracking of piping samples made of austenitic stabilized stainless steel X8CrNiTi18-10 under condition of water environment evaporation and salt incrustation under glass fibres thermal insulations. Reference samples of this steel were tested without insulations using demineralised water and sodium chloride dilute solution. Tensile stress was chosen on the levels of yield limit, temperature on steel surface was 200 C under dry insulation, and about 100 C under wet one at evaporation. Surfaces of samples and corrosion after certain exposition times were studied by stereomicroscopes, scanning electron microscope and metallographic sections. The microanalysis of precipitated salts and chemical analysis of leach were also performed. On the exposed surfaces under insulations were formed salt incrusts and non-uniform corrosion types, mainly rust spots and/or pits and small cracks appeared at higher stress values. According to degree of corrosion attack, mainly crevice corrosion and stress cracking, a little more negative influence had insulation B in comparison with A and B ones (packages) and differences among insulations are relatively small. With respect to measured Cl - ions content in extracts from insulations and confirmed in salt incrusts, there is a possibility of stress corrosion cracking under real conditions, especially at a higher stress near yield limit. Key words: stainless steel, thermal insulation, DET method, microscopy studies, corrosion cracking

2 1. ÚVOD V určitých zařízeních dochází při vypařování z vodných prostředí ke zvyšování obsahu korozně aktivních složek a dalších látek s možností jejich vysolování. Vytváření úsad solí se štěrbinovým efektem anebo prostředí s místním nadkritickým obsahem škodlivých iontů (hlavně chloridů) podporuje vznik a šíření lokálních druhů koroze vysokolegovaných ocelí. Mezi nebezpečné poškození potrubí patří korozní praskání za napětí pro jehož zkoušení a hodnocení je normováno několik metod a postupů. V rámci této práce je aplikována metoda DET (Drop Evaporation Test), pro porovnání a posouzení odolnosti potrubí z austenitické oceli X8CrNiTi18-10 (321) proti koroznímu praskání za podmínek vypařování a vyluhování pod izolacemi. Princip metody DET je jednoduchý - zatížený vzorek s menším průřezem je ohříván elektrickým proudem na zvolenou teplotu (v rozmezí C) a současně na povrch působí zředěný roztok chloridu sodného (zpravidla odkapávání 0,1 mol/l NaCl). Doporučená doba zkoušky je 500 hodin, pokud nedojde k lomu. Další technické údaje a detaily o metodě DET a možnostech hodnocení výsledků jsou uvedeny v příslušné normě [1,2]. Pro zkoušení korozního praskání za napětí (KPN, SCC) austenitických ocelí pod izolacemi platí také norma [3], podle níž je možno postupovat dvěma způsoby: a) Dana Test je vhodný pro izolace se schopností nasávání a vzlínání vody (vlhkosti) nahoru. Vzorek ve tvaru U ( podle ASTM G30 z plechu tl. 1-2 mm předepjatého šroubem na mez kluzu ve středu ohybu, z oceli typu X6CrNi18-9 tj. 304, A240, po zcitlivění 650 C/3h) se uloží na izolaci, která je dolní části ponořena do demineralizované (demi) vody. Průchodem elektrického proudu se vzorky ohřívají na cca 100 C, přitom může docházet k vylučování solí na vzorku s možností KPN nebo jiných druhů koroze. b) Drip Test - vhodný pro všechny vláknové izolace i další materiály (malty, betony). Vzorek ve tvaru U (jako u varianty a)) je obrácen zaoblenou části nahoru, kde je přiložena izolace a na ni odkapává demi voda, která prosakuje k povrchu vzorku, přitom se mohou rozpouštět a přenášet látky (složky anebo nečistoty z izolace) k teplému povrchu vzorků. Jejich ohřev se provádí pomocí trubky z korozivzdorné slitiny, kterou prochází pára při cca 100 C a na které jsou uloženy vzorky. V obou případech dochází v teplých oblastech k vypařování a zahušťování roztoku s rizikem lokání koroze, zejména v přítomnosti chloridových iontů. Pro zkoušení a hodnocení se používají série po 4 vzorcích (rozměry 7 x 2 ) s ověřovanou izolací (4 x 3,5 x 1,5 v kontaktu se zaoblenou vnější části vzorku), dále s izolací zaručeně bezpečnou (referenční) a se zředěným roztokem chloridu sodného (1500 ppm Cl - = 2,47 g/l NaCl). Izolace vyhovuje, pokud sena všech vzorcích s prověřovanou izolací neobjeví trhliny, a naopak na všech vzorcích vlivem roztoku s chloridy dojde ke KPN. Na vzorcích s referenční izolaci při použití demi vody se zároveň nesmí objevit trhliny. Pokud některá ze zkoušek nesplňuje požadavky normy, třeba ji zopakovat. Modifikovaná zkouška DET spojuje tedy v principu oba způsoby provádění zkoušek KPN podle ASTM C692 ohřev se provádí elektroodporově průchodem proudu vzorkem a na izolaci přiloženou nebo navinutou kolem části vzorku odkapává roztok s obsahem chloridu nebo demi voda. Hlavním úkolem práce bylo provedení zkoušek korozního praskání za stanovených podmínek s cílem vyhodnocení možného vlivu izolace na technologická zařízení anebo potrubí z dané oceli v případě úniku malého množství přepravovaného media (vody, páry). 2. MATERIÁLY A VZORKY Pro zkoušení byly použity vzorky z trubky z austenitické vysokolegované oceli stabilizované titanem typu CrNiTi18-10, používané v energetice a dalších oborech. Chemické složení dané oceli je uvedeno v tab. 1.

3 Tab. 1. Chemické složení (hm.%) korozivzdorné oceli pro výrobu bezešvých trubek 133x11 mm (skupina kvality povrchu: 2, třída jakosti trubek 6. Podle hutního atestu 4417/88) Table 1. Chemical composition (wt. %) of stainless steels for production of seamless tubes 133x11 mm (surface quality group: 2, tube quality grade 6. According to metallurgy certificate 4417/88) tavba C Mn Si P S Cr Ni Cu Co Ti N ferrit ,082 1,34 0,64 0,022 0,004 18,05 10,55 0,03 0,020 0,44 0,019 2,3 Z dodaného segmentu trubky 133x11 mm o délce 102 mm byly nejprve odřezány rovnoběžné tyče v počtu 15 kusů s přibližně obdélníkovým průřezem 11 x 4 mm až 11 x 5 mm, při zachování původního vnějšího a vnitřního stavu povrchu trubky. Řezání části trubky na vzorky rovnoběžné s osou trubky bylo prováděno na zařízení Struers Discoton, které poskytuje kvalitní řezy téměř bez vnitřních zbytkových pnutí. Tyto obdélníkové tyče byly dále rozřezány rovnoběžně na dvě tyče, přibližně čtvercového průřezu, ze kterých byly jemně vysoustruženy válcovité pracovní části vzorků s nominálním průměrem 1,8 mm a délce cca 10 mm podle normy [1,2], pracovní povrchy byly dále velmi jemně broušeny rovnoběžně s osami vzorků SiC papíry. Na základě podkladů o mezi kluzu dané oceli při 20 C a 350 C z VUJE a podle trendů [5,6] byla stanovena průměrná mez kluzu R p 0,2 = 325 MPa při 200 C. Pro předem doporučenou hodnotu tahového napětí 60%, 80% a 100% meze kluzu R p 0,2 (Tab. 2) byla vypočtena potřebná závaží pro jednotlivé zatěžovací stroje. Tab. 2. Seznam provedených zkoušek koroze pod napětím vzorků oceli X8CrNiTi18-10 Table 2. List of performed tests of stress corrosion cracking with steel X8CrNiTi18-10 vz. napětí poměr prostředí expozice počet poznámky č. [MPa] /R p 0,2 izolace t z [hod] kapek KPN izolace ,8 H 2 O + izolace A 520 N ne 28,3 g ,0 H 2 O + 0,1 mol/l NaCl 292 F ano ,0 H 2 O + izolace B 507 N ano 29,4 g ,8 H 2 O + izolace B 504 N ne 29,6 g ,8 H 2 O + 0,1 mol/l NaCl 523 N ano ,6 H 2 O + 0,1 mol/l NaCl 695 N ano ,0 H 2 O 493 N ano ,0 H 2 O + izolace A 507 N ne 29,4 g ,0 H 2 O + izolace C 520 N ne 24,8 g ,8 H 2 O + izolace C 510 N ne 28,8 g ,8 H 2 O 529 N ne ,6 H 2 O 523 N ne ,6 H 2 O + izolace B (513 N) ne 29,9 g ,6 H 2 O + izolace C (514 N) ne 28,1 g ,6 H 2 O + izolace A (505 N) ne 28,0 g Poznámky: H 2 O demineralizovaná voda, N na vzorku nevznikl lom a po uvedené době vzorek byl vytažen ze zatěžovacího stroje. F lom po lokální korozi, KPN korozní praskání za napětí, výskyt trhlin Zkoušky DET byly prováděny na dvou zařízeních v laboratoři koroze katedry materiálového inženýrství VŠB- TU Ostrava. Obě zařízení pro DET vyhovuji podmínkám uvedené normy [1,2]. Pro srovnávací účely a podle jmenované normy byly provedeny jednak zkoušky se zředěným vodným roztokem 0,1 mol/l NaCl ( 3550 ppm Cl - ) pro simulaci vlivu nahromaděných chloridů a jednak s demineralizovanou vodou odkapávající přímo na povrch vzorku nebo na zvolenou skleněnou izolaci, otočenou kolem vzorku v požadovaném množství v souladu s reálnými podmínkami. Použitá demi voda měla tyto vlastnosti: ph 6,3; chloridy 0,05 mg/l; vodivost 1,42 S/cm, obsahy Na, K < 0,05 mg/l. Vybrané izolace jsou popsány v tab. 3 a vzorek s izolací při modifikované zkoušce DET je dokumentován na obr. 1.

4 Tab. 3. Přehled dodaných izolací ze skelných vláken o průměru cca 5 μm Table 3. Summary of supplied insulations of glass fibres with diameter appr. 5 μm označení Druh materiálu gramáž poznámka A B C Mykané vlákno + tkanina ze skelných vláken + šicí niť ze skelných vláken + upevňovací páska ze skleněných vláken Mykané vlákno + tkanina ze skelných vláken + šicí niť ze skelných vláken + upevňovací páska ze skleněných vláken Mykané vlákno + tkanina ze skelných vláken + šicí niť ze skelných vláken + upevňovací páska ze skleněných vláken 209 g/m 2 Začátek balíku 211 g/m 2 Ušitá madrace 207 g/m 2 Nový balík V rámci spolupráce byly také poskytnuty výsledky analýzy obsahu Cl - ve výluzích ze skleněných izolací vybraných výrobců (v rozmezí 6,4 63,5 g/g (mg/l), v roztoku 40 g/kg H 3 BO 3 při 100 C za 8 hodin). Malá množství prosakující a odkapávající vody byla zachycena pod vzorky do čistých skleněných kádinek, přitom bylo pozorováno nepatrné zmatnění, tj. snížení čirosti vody způsobené výluhy. Z některých vzorků byl vodní výluh, zředěný vodný roztok, analyzován na obsah chloridů v CNT (Centru nanotechnologií) VŠB-TU. Pro vzorky s izolacemi A, B a C při zatížení na mezi kluzu byly zjištěny následující obsahy Cl: 0,47 mg/l, 0,81 mg/l a 0,62 mg/l (pro uvedené množství odkapávaného výluhu z izolace). Obr. 1. Izolace kolem vzorku (8A) při modifikované metodě DET. Kapka vody je na konci trubice Fig. 1. Insulation around sample (8A) at modified DET method. Drop of water hangs down at tube Obr. 2. Úsady solí a místní druhy koroze pod izolací (3B) po době expozice 170 hodin při 325 MPa Fig. 2. Salt incrusts and localized corrosion under insulation (3B) after exposition 170 hours at 325 MPa Po expozičních zkouškách byla postupně provedena následující pozorování a hodnocení exponovaného povrchu: vizuální sledování pod lupou a makroskopická fotografování, sledování a fotografování na stereomikroskopech, studium pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu, pozorování na metalografických výbrusech. Po prohlížení exponovaných povrchů na mikroskopech byly na polovině vzorků (obvykle exponovaných s vyšším napětím) provedeny metalografické výbrusy ve vzdálenosti 0,5-0,7 mm od povrchu přibližně rovnoběžně s osou vzorku, Na výbrusech ve vyleštěném stavu byly pozorovány karbidy titanu a na některých vzorcích trhliny, viz. tab. 2.

5 3. POPIS A DISKUZE VÝSLEDKŮ Po odmotání a oddělení izolace od vzorků byly na všech exponovaných plochách patrné nerovnoměrné úsady solí, obr. 2. Naměřené přírůstky hmotnosti se nacházely v rozmezí 0,03-0,25 g na různých vzorcích, a část inkrustů byla zachycena izolací nebo odpadla při odstranění izolace. Na oddělených izolacích po zkouškách byly zpravidla naměřeny úbytky hmotnosti o 0,1 g, tzn. rozpustné a uvolněné výluhy mírně převažovaly nad vytvářením tuhých usazenin solí v izolaci u vzorků, resp. zachycených izolací při jejím oddělování od vzorku. Na ocelových vzorcích byly zaznamenány změny hmotnosti do 0,1 mg. 3.1 Vzorky s izolacemi Na vybraných vzorcích byly povrchy prohlíženy po době kratší než 500 hodin (vz. č. 3, 4, 10, 13-15, izolace byla na nezbytnou dobu odmotána a pak znovu dána kolem vzorku, který byl exponován dále přes 500 hodin. Na vzorku s izolací B při zatížení na mezi kluzu se objevily trhliny SCC, byly pozorovány na povrchu a v příčném řezu. Při nižších zkušebních napětích pod danou izolací se trhliny nevyskytovaly. Pod izolacemi A a C trhliny nebyly pozorovány při žádné zkoušené úrovní zatížení. Na exponovaných přechodových částech vzorku vedle (pracovní části) a na plochách s původním povrchem trubek (upínací části, s řádově nižším napětím 0,05-0,1 R p 0,2) bylo pozorováno relativně více úsad a rezavé skvrny nebo body. Po odstranění nánosů zde byly pozorovány nerovnoměrné formy koroze, pravděpodobně štěrbinová koroze pod nánosy, bez vzniku trhlin. Na metalografických snímcích vzorků pod izolacemi nebyly zjištěny korozní body postupující do hloubky materiálu. Korozní trhliny jsou dokumentovány na obr. 3. Na úsadě z izolace A byla provedena též chemická mikroanalýza s tímto výsledkem v hm %: obsah kyslíku je kolem 70%, vápníku Ca 18-21%, křemíku Si 3,5-5%, Cl (2,1-2,4%), sodíku Na (1,8-2,2%), draslík K (0,5-0,7 %) a síra S (0,3-0,5%). Účinek Cl je závislý na jeho formě, zda je vázaný ve sloučeninách, jak je rozdělen u povrchu, přitom některé další složky (ionty) mohou mít inhibiční účinek vůči působení Cl -. Vodík a další lehké prvky (atomové číslo menší od uhlíku) nebylo možno analyzovat. Pro důkladnější povrchovou analýzu je nutné použít vhodnější metodu (XPS). Projevy mikroskopické štěrbinové koroze pod vlákny (jako mikroskopické prohlubně podél vláken) nebyly pozorovány. Vznikající soli odtlačily skleněná vlákna pravděpodobně od povrchu oceli. Na částech povrchu vzorků po expozici a očistění bylo pozorováno mírné zdrsnění povrchu. Typický lomový povrch vzorku exponovaného za podmínek DET je dokumentován na obr. 5, kde jsou patrné oblasti šíření korozních trhlin (hladší vnější oblasti prstencovitého tvaru) a oblasti konečného dolomení s dutinovým a smykovým mechanismem porušení. 3.2 Srovnávací vzorky zkoušené podle DET s roztokem 0,1 mol/l NaCl Na vzorcích po expozici 0,1 M NaCl byly vždy pozorovány trhliny (vz. č. 2 a 5), na vzorku č. 6 (0,6 Rp) nebyly na metalografickém řezu zachyceny malé trhliny, avšak byly pozorovány na dalších mikroskopech. První trhliny při zatížení na mezi kluzu byly pozorovány pomocí lupy již po několika hodinách, avšak lom nastal po téměř 300 hodinách. Na vzorcích zatížených při 0,6-0,8 Rp byly pozorovány korozní body s barevným odstínem v okolí během zkoušení. Příklady lokální koroze jsou dokumentovány na obr. 4.

6 Obr. 3. Detaily korozních trhlin (ocel pod izolaci B, napětí 325 MPa) Fig. 3. Details of corrosion cracks (steel under insulation B, at 325 MPa) Obr. 4. Struktura oceli a místní koroze po expozici, 0,1 mol/l NaCl, 260 MPa v rámci DET, bez izolace Fig. 4. Structure of steel and localized corrosion after exposition 0,1 mol/l NaCl, 260 MPa, without insulation Na makroskopickém snímku (obr. 5) jsou patrné oblasti stabilního šíření korozních trhlin a konečného dolomení s dutinovým transkrystalickým anebo smykovým mechanismem. 3.3 Referenční vzorky bez izolace Zajímavé je zjištění, že při zkoušení v demi vodě vznikly úzké malé trhliny při zatížení na mezi kluzu, dokumentované na obr. 6 z REM. Pravděpodobnou příčinou je spolupůsobení (superpozice) korozního praskání a únavy materiálu v důsledku vzniku cyklických napětí při kapání vody (25 C) na vzorek (200 C). Při relativně nižším napětí 0,6 R p 0,2 anebo 0,8 R p 0,2, tyto trhliny, resp. mikrotrhliny nebyly nalezeny. Na povrchu byla pozorována mírná změna odstínu dohněda, viz příloha 1 a 2. Tato zjištění jsou v souladu s výsledky uvedenými v práci [4]. Obr. 5. Lomová plocha po zkoušce DET při napětí Obr. 6. Krátké trhliny při zkoušce DET s demi vodou 325 MPa, doba do lomu 293 hodin. JEOL 6490 LV po 476 hodinách při napětí na mezi kluzu Fig. 5. Fracture surface after DET at 325 MPa, time to fracture 293 hours. SEM JEOL 6490 LV Fig. 6. Short cracks under DET conditions with demi water after 476 hours at yield limit

7 ZÁVĚR Zkoušení a hodnocení odolnosti vzorků potrubí z oceli X8CrNiTi18-10 proti lokální korozi, zejména koroznímu praskání za napětí s použitím dodaných izolací bylo provedeno podle modifikované metody DET. Na exponovaných plochách pod vlhkými izolacemi vznikaly na všech vzorcích úsady a nerovnoměrné povrchové formy koroze rezavé skvrny anebo body. Podle míry korozního napadení vzorků, včetně výskytu korozního praskání, se mírně negativněji projevila izolace B ve srovnání s izolacemi A a C, i když rozdíly ve vlivu těchto izolací na korozi jsou poměrně malé. S ohledem na zjištěné obsahy Cl - ve výluzích při modifikované zkoušce DET a potvrzených také v úsadách je možno předvídat korozní praskání, zejména při vyšším napětí u meze kluzu. Aplikace DET odpovídá směru zkoušení s úspornými miniaturními vzorky. LITERATURA [1] ISO 15324: Corrosion of metals and alloys Evaluation of stress corrosion cracking by the drop evaporation test, CEN, 2000, 10 p. [2] ČSN EN ISO 15324: Koroze kovů a slitin Hodnocení korozního praskání kapací zkouškou s odpařováním roztoku, UNMZ, 2009, 9 s. [3] ASTM C : Standard test method for evaluating the influence of thermal insulations on external stress corrosion cracking tendency of austenitic stainless steel. 2008,7 p. [4] LASEK, S. aj. Příspěvek ke studiu korozního praskání oceli CrNiTi18-10 za podmínek vypařování vodného prostředí (s chloridy a kyselinou boritou). Technická zpráva, VŠB-TU Ostrava, 2005, 20 s. [5] ČÍHAL, V. Korozivzdorné oceli a slitiny, 1. vyd. Praha Academia, 1999, 427 s. [6] LACOMBE, P., BAROUN, B., BERANGER, G. Stainless steels, Les Editions de Physique Les Ulis, 1993, 978 p. Poděkování Tato práce byla provedena v rámci spolupráce VŠB-TU Ostrava a VÚJE a.s. Trnava a Výzkumného záměru MSM

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI

POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI COMPARISON OF RESISTANCE TO PITTING CORROSION OF WELD JOINTS OF CrNiMo 17-12-2 STEEL PIPINGS Stanislav Lasek,

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

POVLAKY PRO KRÁTKODOBOU PROTIKOROZNÍ OCHRANU VÝROBKŮ HUTNÍ PRODUKCE

POVLAKY PRO KRÁTKODOBOU PROTIKOROZNÍ OCHRANU VÝROBKŮ HUTNÍ PRODUKCE POVLAKY PRO KRÁTKODOBOU PROTIKOROZNÍ OCHRANU VÝROBKŮ HUTNÍ PRODUKCE Ing. Daniela Pavelková Doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc., prof.h.c. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie 17.

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

K PROBLEMATICE VOLBY MATERIÁLŮ PRO KOMPONENTY ODSÍŘENÍ SPALIN TO THE PROBLEMS CHOOSING OF MATERIALS COMPONENTS FOR THE FLUE GAS DESULPHURISATION

K PROBLEMATICE VOLBY MATERIÁLŮ PRO KOMPONENTY ODSÍŘENÍ SPALIN TO THE PROBLEMS CHOOSING OF MATERIALS COMPONENTS FOR THE FLUE GAS DESULPHURISATION K PROBLEMATICE VOLBY MATERIÁLŮ PRO KOMPONENTY ODSÍŘENÍ SPALIN TO THE PROBLEMS CHOOSING OF MATERIALS COMPONENTS FOR THE FLUE GAS DESULPHURISATION Autoři: Ing. Zdenka Krhutová, Prof. Ing. Vladimír Číhal.

Více

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL Ladislav Kander Karel Matocha VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol s r.o., Pohraniční 31, 706 02 Ostrava

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS Filipová Marcela 1, Podjuklová Jitka 2, Siostrzonek René 3

Více

P. Verner, V. Chrást

P. Verner, V. Chrást ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika 19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Příprava metalografických výbrusů Odběr vzorků nesmí dojít k změně struktury (deformace, ohřev) světelný mikroskop pro dosažení požadovaných

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Poškození strojních součástí

Poškození strojních součástí Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami

Více

VLIV STRUKTURNÍCH VAD NA ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ Mg SLITINY AZ91 LITÉ DO PÍSKU

VLIV STRUKTURNÍCH VAD NA ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ Mg SLITINY AZ91 LITÉ DO PÍSKU VLIV STRUKTURNÍCH VAD NA ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ Mg SLITINY AZ91 LITÉ DO PÍSKU EFFECT OF STRUCTURAL DEFECTS ON THE FATIGUE BEHAVIOUR OF SAND-CAST Mg ALLOY AZ91 Hnilica František a), Ocenášek Vladivoj b) UJP PRAHA

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET.

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDY OF ELECTROCHEMICAL CORROSION PHENOMENA OF DUPLEX STAINLESS STEELS BY USE OF SRET METHODS Petr Kubečka a Vladimír

Více

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU MEAN EQUIVALENT STRESS VALUES DURING HOT FORMING OF STEELS - INFLUENCE OF CHEMICAL AND STRUCTURE STATE

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS HOTWORK TOOL STEELS WITH IMPROVED PROPERTIES FOR DIE CASTING APPLICATIONS by ThyssenKrupp Ferrosta s.r.o V Holešovičkách 1579 / 24 180 00 Praha 8 Libeň Tel.: 2 8 1 0 9 6 5 1 1, 2 8 1 0 9 6 5 3 2 Fax: 2

Více

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY Ing. Josef Cizner, CSc. SVÚM a.s., Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 V příspěvku jsou uvedeny laboratorní i provozní výsledky zkoušek vybraných

Více

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING Doc.Dr.Ing. Antonín KŘÍŽ Sborník str. 183-192 Požadavky kladené dnešními výrobci, zejména v průmyslu dopravních

Více

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242) 1 Stanovení prvků metodou (Al, As, B, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr) 2 Stanovení prvků metodou (Ag, Al, Be, Bi, Cd, Ce, Co,

Více

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a METAL 23 2.-22.5.23, Hradec nad Moravicí VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a a VŠB Technická

Více

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Lubomír ROZLÍVKA, Ing., CSc., IOK s.r.o., Frýdek-Místek, tel./fax: 555 557 529, mail: rozlivka@iok.cz Miroslav FAJKUS, Ing., IOK s.r.o.,

Více

Tváření,tepelné zpracování

Tváření,tepelné zpracování tváření, tepelné zpracování Optimalizace řízeného válcování nové konstrukční oceli se zvláštními užitnými vlastnostmi Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Doc. Dr. Ing. Jaroslav Sojka, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu

Více

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování ODOLNOST KAMENIVA Odolnost proti zmrazování a rozmrazování ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování - chování kameniva

Více

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b František Hnilica b Josef Čmakal b Jiří Dubský c a KMAT FJFI ČVUT, Trojanova 13, 120

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Seminář: KOMPOZITY ŠIROKÝ POJEM, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Eva Košťáková, Pavel

Více

Norma: ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky. z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi

Norma: ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky. z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi ČSN EN 10216, str. 1 ČSN EN 10216 Norma: ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Části: ČSN EN 10216-1/2003 + A1/2004 Trubky z nelegovaných ocelí se

Více

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2012 October 30 - November 1, 2012 - Seč u Chrudimi - Czech Republic VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI

Více

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Stanovení teploty předehřevu osnova Teplota předehřevu-definice Trhliny za studena - vliv Tp na teplotní

Více

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů

Více

DIFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE S POUŽITÍM PŘECHODOVÝCH MEZIVRSTEV

DIFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE S POUŽITÍM PŘECHODOVÝCH MEZIVRSTEV DIFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE S POUŽITÍM PŘECHODOVÝCH MEZIVRSTEV Ladislav KOLAŘÍK A, Marie KOLAŘÍKOVÁ A ČVUT v Praze, FS, Technická 4, Praha 6, 166 07, tel: +420 224 352 630, email: ladislav.kolarik@fs.cvut.cz

Více

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS Tomáš Vlasák 1, Jan Hakl 1, Jozef Pecha 2 1 SVUM a.s., Areál VÚ Běchovice, 190 11 Praha, ČR,

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě spolupráce s firmou Hofmeister s.r.o., řešením projektu FI-IM4/226. Místo,

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS Rudolf Foret a Petr Matušek b a FSI-VUT v Brne,Technická

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení: BUM - 6 Zkouška rázem v ohybu Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Úvodní přednáška: 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) Popište princip zkoušky

Více

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

Směrnice pro použití patinujících ocelí

Směrnice pro použití patinujících ocelí Aktuální výsledky atmosférických a laboratorních zkoušek ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Směrnice pro použití patinujících ocelí K. Kreislová, L. Rozlívka, V. Křivý, D. Knotková,

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna Analytická chemie 2. Zkušebna Metalografie 3. Mechanická zkušebna včetně detašovaného pracoviště Orlík 266, 316 06 Plzeň 4. Dynamická zkušebna Orlík 266, 316

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS Petr AMBROŽ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii,

Více

Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na slitinách titanu

Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na slitinách titanu Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na slitinách titanu Bc. Jan Krčil Vedoucí práce: Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou tvorby a charakterizace tenké oxidické vrstvy

Více

BEZEŠVÉ TRUBKY STUPNĚ X52 DLE API 5L PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ SEAMLESS PIPES GRADE X52 ACCORDING TO API 5L FOR SOUR SERVICE

BEZEŠVÉ TRUBKY STUPNĚ X52 DLE API 5L PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ SEAMLESS PIPES GRADE X52 ACCORDING TO API 5L FOR SOUR SERVICE 13. 15. 5. 28, Hradec nad Moravicí BEZEŠVÉ TRUBKY STUPNĚ X52 DLE API 5L PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ SEAMLESS PIPES GRADE X52 ACCORDING TO API 5L FOR SOUR SERVICE Josef Bár a, Jan Melecký b, Václav Rábl c ArcelorMittal,

Více

Qualicoat výtah z normy

Qualicoat výtah z normy Qualicoat výtah z normy I. Zkušební metody a požadavky Pro mechanické zkoušky ( ohyb, úder, vtláčení ) musí být použité zkušební plechy ze slitiny AA 5005-H24 nebo H14 ( AlMg 1 polotvrdý ) s tloušťkou

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH METAL 26 23.5.5.26, Hradec nad Moravicí VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION AND KINETICS OF CRYSTALLIZATION ON ORIGINATION

Více

MATERIÁLOVÉ PARAMETRY TVAŘITELNOSTI VYSOKOLEGOVANÝCH MATERIÁLŮ MATERIAL PARAMETERS OF FORMABILITY OF HIGH ALLOYED MATERIALS

MATERIÁLOVÉ PARAMETRY TVAŘITELNOSTI VYSOKOLEGOVANÝCH MATERIÁLŮ MATERIAL PARAMETERS OF FORMABILITY OF HIGH ALLOYED MATERIALS MATERIÁLOVÉ PARAMETRY TVAŘITELNOSTI VYSOKOLEGOVANÝCH MATERIÁLŮ MATERIAL PARAMETERS OF FORMABILITY OF HIGH ALLOYED MATERIALS Petr Unucka a Aleš Bořuta a a MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., Pohraniční

Více

PROTOKOL č. 27015-06 - TÜV UVMV

PROTOKOL č. 27015-06 - TÜV UVMV Zkoušený výrobek: Vyvažovací závaží 1/14 Protokol neakreditovaný CZ.R09.dot Protokol 27015-06 Vyvazovaci zavazi Rotobalanc PROTOKOL č. 27015-06 - TÜV UVMV Zkoušky vyvažovacích závaží pro silniční motorová

Více

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY NA BÁZI SILOXANU PAINT SYSTEMS ON SILOXANE BASE. SIOSTRZONEK René, FILIPOVÁ Marcela, PODJUKLOVÁ Jitka

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY NA BÁZI SILOXANU PAINT SYSTEMS ON SILOXANE BASE. SIOSTRZONEK René, FILIPOVÁ Marcela, PODJUKLOVÁ Jitka NÁTĚROVÉ SYSTÉMY NA BÁZI SILOXANU PAINT SYSTEMS ON SILOXANE BASE SIOSTRZONEK René, FILIPOVÁ Marcela, PODJUKLOVÁ Jitka VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie Abstrakt

Více

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 1. DRUHY OCELI A JEJICH VLASTNOSTI 2. DRUHY KOROZE NEREZOVÉ OCELI 3. NEREZOVÁ OCEL U BAZÉNOVÝCH INSTALACÍ 4. KOROZE NEREZOVÉ OCELI 5. PRAKTICKÉ RADY PRO POUŽITÍ NEREZOVÉ

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍCH A KONSTRUKČNÍCH PODMÍNEK NA KOROZNÍ RYCHLOST PATINUJÍCÍCH

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍCH A KONSTRUKČNÍCH PODMÍNEK NA KOROZNÍ RYCHLOST PATINUJÍCÍCH VLIV ENVIRONMENTÁLNÍCH A KONSTRUKČNÍCH PODMÍNEK NA KOROZNÍ RYCHLOST PATINUJÍCÍCH OCELÍ A TVORBU OCHRANNÉ PATINY Kateřina Kreislová, Dagmar Knotková, Alena Koukalová, SVÚOM s.r.o., Praha, Vít Křivý, Lubomír

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and

Více

Aweld E71T-1. Aweld 5356 (AlMg5) Hořáky

Aweld E71T-1. Aweld 5356 (AlMg5) Hořáky Pod značkou Aweld nacházejí naši zákazníci již celou řadu let velice kvalitní přídavné svařovací materiály, jako jsou svařovací dráty pro CO 2, hořáky, příslušenství a doplňky. Klademe velký důraz na vysokou

Více

Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition

Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition Ing, M. Kašparová 1,2,*, Ing., F. Zahálka 1, Ing., Š. Houdková, PhD. 1 1 ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 57, 316

Více

VLIV KYSELINY ŠŤAVELOVÉ NA VLASTNOSTI PAPÍRU

VLIV KYSELINY ŠŤAVELOVÉ NA VLASTNOSTI PAPÍRU VLIV KYSELINY ŠŤAVELOVÉ NA VLASTNOSTI PAPÍRU 1. Úvod Kyselina šťavelová se v restaurátorské praxi používá při odstraňování rezavých skvrn vzniklých společným působením železných předmětů (sponky, svorky..)

Více

Vliv pórovitosti žárovzdorných materiálů na erozi a korozi keramických filtrů při působení roztavené oceli Effect of Refractory Materials Porosity on Erosion and Corrosion of Ceramic Filters by Molten

Více

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES Břetislav Skrbek a,b a TEDOM, s s.r.o, divize MOTORY, Jablonec nad Nisou,ČR, skrbek@motory.tedom.cz.

Více

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU . 5. 9. 007, Podbanské MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU Zbyšek Nový, Michal Duchek, Ján Džugan, Václav Mentl, Josef Voldřich, Bohuslav Tikal, Bohuslav Mašek 4 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E98, 00

Více

COUNTERACTED CORROSION PROTECTION OF GALVANIC SEGREGATED ZINC COATINGS OCHRANA PROTI KOROZI GALVANICKY VYLOUČENÝMI ZINKOVÝMI POVLAKY

COUNTERACTED CORROSION PROTECTION OF GALVANIC SEGREGATED ZINC COATINGS OCHRANA PROTI KOROZI GALVANICKY VYLOUČENÝMI ZINKOVÝMI POVLAKY COUNTERACTED CORROSION PROTECTION OF GALVANIC SEGREGATED ZINC COATINGS OCHRANA PROTI KOROZI GALVANICKY VYLOUČENÝMI ZINKOVÝMI POVLAKY Verner P. Ústav základů techniky a automobilové dopravy, Agronomická

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS Jiří Cejp Karel Macek Ganwarich Pluphrach ČVUT v Praze,Fakulta strojní,ústav

Více

S VAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE HOSPODÁRNÉ Ř E Š E N Í

S VAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE HOSPODÁRNÉ Ř E Š E N Í S VAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE HOSPODÁRNÉ Ř E Š E N Í WELDING OF R E I N F O R C I N G S T E E L ECONOMICAL SOLUTION J IŘÍ ŠMEJKAL, J AROSLAV PROCHÁZKA Předpisy a podmínky pro vytvoření hospodárného plnohodnotného

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b) OVLIVNĚNÍ KVALITY GALVANICKÉ VRSTVY AUTOMOBILOVÉHO KLÍČE VÝCHOZÍ STRUKTUROU MATERIÁLU INFLUENCE OF INITIAL MICROSTRUCTURE OF A CAR KEY MATERIAL ON THE ELECTROPLATED LAYER QUALITY Antonín Kříž a) Miloslav

Více

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Obsah Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Rovnaníková P. Stavební fakulta VUT v Brně Použití pozinkované výztuže do betonu je doporučováno normou ČSN 731214, jako jedna z možností

Více

VLIV KOROZE NA ÚNAVOVOU PEVNOST SVAROVÉHO SPOJE

VLIV KOROZE NA ÚNAVOVOU PEVNOST SVAROVÉHO SPOJE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 27 Číslo 5, 2007 VLIV KOROZE NA ÚNAVOVOU PEVNOST SVAROVÉHO SPOJE

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

THE EVALUATION OF SHAPEABLE ATTRIBUTES OF ZINC COATINGS HODNOCENÍ TVÁRNÝCH VLASTNOSTÍ ZINKOVÝCH POVLAKŮ

THE EVALUATION OF SHAPEABLE ATTRIBUTES OF ZINC COATINGS HODNOCENÍ TVÁRNÝCH VLASTNOSTÍ ZINKOVÝCH POVLAKŮ THE EVALUATION OF SHAPEABLE ATTRIBUTES OF ZINC COATINGS HODNOCENÍ TVÁRNÝCH VLASTNOSTÍ ZINKOVÝCH POVLAKŮ Pejčoch M., Chrást V. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská

Více

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ

Více

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem 1 Všeobecné vlastnosti Tato specifikace stanovuje požadavky pro panely vyrobené z pozinkovaných drátů, svařené a následně potažené vrstvou polyesteru. Panely jsou určeny k oplocení. Tyto panely se používají

Více

Výskyt koroze a úsad při ohřevu vody ve výměnících tepla a jejich vliv na nerezovou ocel a provoz výměníku - 1.část.

Výskyt koroze a úsad při ohřevu vody ve výměnících tepla a jejich vliv na nerezovou ocel a provoz výměníku - 1.část. Výskyt koroze a úsad při ohřevu vody ve výměnících tepla a jejich vliv na nerezovou ocel a provoz výměníku - 1.část. Zdenek Vosmík Ing. info@vosmik-vymeniky.cz Záměrem je naznačit provozním technikům,

Více

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD Andrea Michaliková a Jiří Molínek a Miroslav Příhoda a a VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra tepelné techniky, 7. listopadu 5, 708 Ostrava-

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více