Redoxní rovnice Redoxní reakce zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redoxní rovnice Redoxní reakce zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce)"

Transkript

1 Redoxní rovnice Redoxní reakce (nebo oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů. Každá redoxní reakce je tvořena dvěma poloreakcemi, které probíhají současně. Tyto dvě poloreakce jsou oxidace a redukce. Při oxidaci se oxidační číslo atomu zvyšuje, atom tedy ztrácí elektrony, při redukci se oxidační číslo snižuje, atom tedy elektrony přijímá. zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce) Oxidačně redukční pochody patří mezi reakce, při kterých dochází ke změnám oxidačního čísla reagujících složek. Starší de nice oxidace vycházela z předpokladu, že jde o reakce, při nichž se látky slučují s kyslíkem, a naproti tomu redukce byla charakterizována slučováním látek s vodíkem. Známe však mnoho oxidačních a redukčních dějů, kterých se kyslík ani vodík přímo neúčastní. Obecně jsou oxidační a redukční pochody spojeny se změnou oxidačního čísla reagujících složek. Vždy jde o přesun elektronů z oxidované látky na složku, která podléhá redukci. Oxidace je tedy pochod, při kterém dochází ke ztrátě elektronů a tím ke zvyšování oxidačního čísla. Při redukci jsou elektrony naopak přijímány, oxidační číslo se snižuje. Slučování s kyslíkem je tedy pouze zvláštním případem oxidace, právě tak jako slučování s vodíkem je pouze zvláštním případem redukce. Oba děje spolu úzce souvisejí a probíhají vždycky současně, tzn. každý pochod oxidační je vždycky provázen redukcí a naopak. Nikdy nemůže probíhat pouze jeden z dějů, např. oxidace za uvolňování elektronů. Oxidační činidlo je látka, která způsobuje oxidaci; sama přitom přijímá elektrony uvolněné oxidovanou látkou a redukuje se. Naopak redukční činidlo poskytnutím elektronů podmiňuje redukci nějaké látky a přitom se oxiduje. Mezi důležitá oxidační činidla patří kyslík, chlor, kyselina dusičná, dichroman draselný, manganistan draselný, příp. peroxid vodíku. Z běžných redukčních činidel lze uvést vodík, uhlík, alkalické kovy, hliník, jodovodík, sulfan, chlorid cínatý, oxid uhelnatý aj. Míru oxidačně-redukčních schopností oxidované a redukované formy každé látky lze vyjádřit tzv. standardním potenciálem. Příklady standardních potenciálů některých důležitých systémů jsou uvedeny v běžných tabulkách. Velikost standardního potenciálu nám pomáhá rozhodnout, jak se budou sloučeniny chovat vzájemně vůči sobě. Elektrony přecházejí vždy od složky s nižším potenciálem ke složce s potenciálem vyšším, např.: sloučeniny železité (standardní redoxní potenciál = +0,77 V) mohou oxidovat jodidy (+0,53 V), nikoliv však bromidy (+1,09 V), ani chloridy (+1,36 V). Podle hodnot redox potenciálů mohou být sloučeniny rozděleny zhruba do těchto skupin: silná oxidační činidla potenciál vyšší než 1,5 V středně silná oxidační činidla potenciál 1,0 až 1,5 V slabá oxidační činidla potenciál 0,5 až 1,0 V slabá redukční činidla potenciál 0,5 až 0 V středně silná redukční činidla potenciál 0 až 0,5 V silná redukční činidla potenciál pod 0,5 V Při sestavování rovnic popisujících oxidačně-redukční děje musíme především určit látky, které se při dané reakci tvoří. Vycházíme ze znalostí systematické anorganické chemie, při dostatečných zkušenostech lze často na průběh reakce usuzovat z vlastností sloučenin, standardních potenciálů a z analogií s jinými známými reakcemi. Máme-li správně napsané všechny složky účastnící se reakce, je nutno určit, která z nich se oxiduje a která podléhá redukci. To vyplývá ze změny oxidačních čísel prvků jednotlivých sloučenin. Při určování těchto oxidačních čísel postupujeme způsobem popsaným níže. Koe cienty oxidačně redukčních rovnic je možno odvodit výpočtem, při němž vycházíme ze základní podmínky dané de nicí oxidace a redukce, podle které se počet elektronů uvolněných oxidací musí rovnat počtu elektronů, které jsou spotřebovány při redukci. Koe cienty, kterými je třeba násobit jednotlivé členy rovnice, jsou úměrné počtu elektronů, uvedených v pomocných dílčích rovnicích. 1

2 Pomocné rovnice přitom zahrnují pouze prvky měnící oxidační čísla a současně vykazují počty vyměňovaných elektronů. Koe cient u složky, která se oxiduje (tzn. u redukčního činidla), je dán počtem elektronů potřebných k redukci a naopak koe cient u redukující se složky (tj. u oxidačního činidla) je určen elektrony uvolněnými při oxidaci. Obě rovnice tedy násobíme čísly, která jsou v obráceném poměru k počtu elektronů. Počet molekul vody vyplyne ze zbylého počtu atomů kyslíku a vodíku. pravidla pro vyčíslování redoxních rovnic 1. součet oxidačních čísel v molekule je roven nule 2. součet oxidačních čísel v iontu je roven náboji 3. prvek má maximální kladné oxidační číslo rovno číslu skupiny, ve které je v tabulce 3.1. prvky s výjimkou v pravidelnosti konfigurace některé d-prvky, mohou mít výjimečně i číslo vyšší 3.2. v případě peroxosloučenin a například nestechiometrických sloučenin může být zdánlivé oxidační číslo i vyšší 4. ve dvouprvkové sloučenině má prvek vpravo záporné oxidační číslo a prvek vlevo kladné oxidační číslo 4.1. skupiny NH 4 +, CN -, SCN - se počítají jako jeden prvek 4.2. prvek s větší elektronegativitou se píše vpravo 5. v jedné redoxní rovnici se mění čísl prvku maximálně o 8 6. samotný nesloučený prvek má oxidační číslo halogeny a plyny se vyskytují ve dvouatomových molekulách F 2, Cl 2, Br 2, I 2, O 2, N 2, H 2, At některé prvky se vyskytují ve víceatomových molekulách P 4, S kyslík ve vyskytuje jako O, O 2 a O 3 ozon 7. prvky mají ve sloučeninách většinou celočíselná oxidační čísla 7.1. v podvojných sloučeninách, organických sloučeninách, peroxosloučeninách, hyperoxidech, superoxidech, ozonidech, nestechiometrických sloučeninách a dalších mohu mít i reálná čísla 8. v každé redoxní rovnici se nejméně jeden prvek oxiduje a nejméně jeden prvek redukuje 8.1. synproporcionace jeden prvek dvou různých oxidačních čísel na levé straně se mění na prvek s jedním oxidačním číslem na pravé straně 8.2. dysproporcionace jeden prvek na pravé straně se mění na dva prvky s různými oxidačními čísly v různých sloučeninách 9. v redoxních reakcích platí zákony zachování hmotnosti, náboje a počtu vyměněných elektronů rozpouštění kovů v HNO 3 Ag+HNO 3 AgNO 3 +NO+H 2 O 3,4,3,1,2 Ag+HNO 3 AgNO 3 +NO 2 +H 2 O 1,2,1,1,1 Bi+HNO 3 Bi(NO 3 ) 3 +H 2 O+NO 1,4,1,2,1 Bi+HNO 3 Bi(NO 3 ) 3 +NO 2 +H 2 O 1,6,1,3,3 Cd+H + +NO - 3 Cd 2+ +NO+H 2 O 3,8,2,3,2,4 Cu+HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,8,3,2,4 Cu+HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 Cu+NO - 3 +H 3 O + Cu 2+ +N 2 O 4 +H 2 O 1,2,4,1,1,6 Fe 2+ +HNO 3 NO+Fe 3+ +NO - 3 +H 2 O 3,4,1,3,3,2 Fe+HNO 3 Fe(NO 3 ) 2 +NH 4 NO 3 +H 2 O 4,10,4,1,3 Fe+NO - 3 +H 3 O + Fe 3+ +NH + 4 +H 2 O 8,3,30,8,3,39 Ga+HNO 3 Ga(NO 3 ) 3 +NO 2 +H 2 O 1,6,1,3,3 2

3 Hg+HNO 3 Hg(NO 3 ) 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 Hg+HNO 3 Hg 2 (NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 6,8,3,2,4 Hg+NO - 3 +H 3 O + Hg NO+H 2 O 6,2,8,3,2,12 Mg+HNO 3 Mg(NO 3 ) 2 +N 2 O+H 2 O 4,10,4,1,5 Mg+HNO 3 Mg(NO 3 ) 2 +NH 4 NO 3 +H 2 O 4,10,4,1,3 Mg+HNO 3 Mg(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,8,3,2,4 Mg+HNO 3 Mg(NO 3 ) 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 Os+OH - +NO - 3 OsO 2-4 +NO - 2 +H 2 O 1,2,3,1,3,1 Pb+HNO 3 Pb(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,8,3,2,4 Pb+HNO 3 Pb(NO 3 ) 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 Pd+HNO 3 Pd(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,8,3,2,4 Ru+OH - +NO - 3 RuO 2-4 +NO - 2 +H 2 O 1,2,3,1,3,1 Sn+HNO 3 +H 2 O SnO 2. H 2 O+NO+H 2 O 3,4,3,3,4,2 Sn+HNO 3 Sn(NO 3 ) 2 +NH 2 OH+H 2 O 3,7,3,1,2 Sn+HNO 3 Sn(NO 3 ) 2 +NH 4 NO 3 +H 2 O 4,10,4,1,3 Sn+HNO 3 Sn(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,8,3,2,4 Sn+HNO 3 Sn(NO 3 ) 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 Sn+HNO 3 SnO 2 +H 2 O+NO 3,4,3,3,2,4 Sn+HNO 3 SnO 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,4,2 Ti+NO - 3 +H + Ti 4+ +NO 2 +H 2 O 1,4,8,1,4,4 Zn+HNO 3 Zn(NO 3 ) 2 +N 2 O+H 2 O 4,10,4,1,5 Zn+HNO 3 Zn(NO 3 ) 2 +NH 4 NO 3 +H 2 O 4,10,4,1,3 Zn+HNO 3 Zn(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,8,3,2,4 Zn+HNO 3 Zn(NO 3 ) 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 Zn+NO - 3 +H 3 O + Zn 2+ +NH 2 OH+H 2 O 3,1,7,3,1,9 rozpouštění nekovů a polokovů v HNO 3 As+HNO 3 +H 2 O H 3 AsO 3 +NO 1,1,1,1,1 As+HNO 3 +H 2 O H 3 AsO 4 +NO 3,5,2,3,5 As+HNO 3 H 2 AsO 4 +NO 2 +H 2 O 1,5,1,5,1 As+NO - 3 +H 3 O + As 2 O 3 +NO 2 +H 2 O 2,6,6,1,6,9 Bi+HNO 3 Bi(NO 3 ) 3 +NO 2 +H 2 O 1,6,1,3,3 C+HNO 3 CO 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,4,2 C+HNO 3 N 2 +H 2 O+CO 2 5,4,2,2,5 I+HNO 3 HIO 3 +NO 2 +H 2 O 1,10,2,10,4 I 2 +HNO 3 HIO 3 +NO+H 2 O 1,10,2,10,4 NO - 3 +P+H 3 O + NO+H 2 O+H 3 PO 4 5,3,5,5,3,3 P+HNO 3 +H 2 O H 3 PO 4 +NO 3,5,2,3,5 P 4 +HNO 3 +H 2 O H 3 PO 4 +NO+NO 2 1,10,1,4,5,5 P 4 +HNO 3 H 3 PO 4 +H 2 O+NO 2 1,20,4,4,20 S+HNO 3 SO 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,4,2 Sb+HNO 3 +H 2 O Sb 2 O 5.2H 2 O+NO 6,10,1,3,10 Sb+HNO 3 Sb 2 O 5.H 2 O+NO 2 +H 2 O 1,2,1,10,4 Sb+HNO 3 SbO 2 +NO+H 2 O 3,4,3,4,2 Se+HNO 3 +H 2 O H 2 SeO 3 +NO 3,4,1,3,4 Se+HNO 3 H 2 SeO 3 +H 2 O+NO 2 1,4,1,1,4 rozpouštění oxidů nekovů v HNO 3 As 2 O 3 +HNO 3 +H 2 O N 2 O 3 +H 3 AsO 4 1,2,2,1,2 As 2 O 3 +HNO 3 +H 2 O H 3 AsO 4 +NO 3,4,7,6,4 As 2 O 3 +HNO 3 +H 2 O H 3 AsO 4 +NO 2 +NO 1,2,2,2,1,1 As 4 O 6 +HNO 3 +H 2 O H 3 AsO 4 +NO 2 +NO 1,4,4,4,2,2 3

4 P 4 O 10 + HNO 3 +H 2 O N 2 O 5 +H 3 PO 4 1,4,4,2,4 SO 2 +HNO 3 +H 2 O H 2 SO 4 +NO 3,2,2,3,2 rozpouštění sloučenin nekovů v HNO 3 As 2 S 3 +HNO 3 +H 2 O H 3 AsO 4 +H 2 SO 4 +NO 3,28,4,6,9,28 As 2 S 3 +HNO 3 H 3 AsO 4 +H 2 SO 4 +NO 2 +H 2 O 1,28,2,3,28,8 As 2 S 3 +HNO 3 H 3 AsO 4 +S+NO 2 +H 2 O 1,10,2,3,10,2 AsH 3 +HNO 3 H 3 AsO 4 +NO 2 +H 2 O 1,5,1,5,1 AsI 3 +HNO 3 H 3 AsO 4 +NO 2 +NO+I 2 +H 2 O 4,10,1,4,5,5,6,1 Cu 2 S+NO - 3 +H 3 O + Cu 2+ +SO 2-4 +NO+H 2 O 3,10,16,6,3,10,24 H 2 S+HNO 3 S+NO+H 2 O 3,2,3,2,4 H 2 Se+HNO 3 Se+NO+H 2 O 3,2,3,2,4 H 2 Te+HNO 3 Te+NO+H 2 O 3,2,3,2,4 H 3 AsO 3 +HNO 3 NO+H 3 AsO 4 +H 2 O 2,3,2,3,1 H 3 PO 3 +HNO 3 H 3 PO 4 +NO 2 +H 2 O 1,2,1,2,1 HCl+HNO 3 Cl 2 +NOCl+H 2 O 3,1,1,1,2 HCl+HNO 3 NO 2 +Cl 2 +H 2 O 2,2,2,1,2 HgS+HNO 3 HgSO 4 +NO+H 2 O 3,8,3,8,4 I - +HNO 3 NO 2 +I 2 +NO - 3 +H 2 O 2,4,2,1,2,2 NaI+HNO 3 NO 2 +I 2 +NaNO 3 +H 2 O 2,4,2,1,2,2 S 2- +HNO 3 NO 2 +S+NO - 3 +H 2 O 1,4,2,1,2,2 sloučeniny kovů s HNO 3 CoS+HNO 3 S+NO+Co(NO 3 ) 2 +H 2 O 3,8,3,2,3,4 Cu 2 S+HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +CuSO 4 +NO 2 +H 2 O 1,12,1,1,12,6 Cu 2 S+HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +H 2 SO 4 +NO+H 2 O 3,22,6,3,10,8 CuS+HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +H 2 SO 4 +NO 2 +H 2 O 1,10,1,1,8,4 Fe(OH) 2 +NO - 3 +H 2 O Fe(OH) 3 +NH 3 +OH - 8,1,6,8,1,1, FeAsS+HNO 3 Fe(NO 3 ) 3 +H 3 AsO 4 +H 2 SO 4 +NO 2 +H 2 O 1,17,1,1,1,14,6 FeS+HNO 3 Fe(NO 3 ) 3 +H 2 SO 4 +NO 2 1,12,1,1,9,5 FeS 2 +HNO 3 Fe(NO 3 ) 3 +H 2 SO 4 +NO+H 2 O 1,8,1,2,5,2 FeSO 4 +HNO 3 NO+Fe 2 (SO 4 ) 3 +Fe(NO 3 ) 3 +H 2 O 3,4,1,1,1,2 HSO HNO 3 +H 2 O NH 2 OH+HSO 4 3,1,1,1,3 Na 2 S+HNO 3 NO 2 +S+NaNO 3 +H 2 O 1,4,2,1,2,2 PbS+HNO 3 Pb(NO 3 ) 2 +S+NO+H 2 O 3,8,2,3,2,4 oxidy kovů v HNO 3 Cu 2 O+HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,14,6,2,7 TcO 2 +HNO 3 +H 2 O TcO - 4 +NO+H 3 O + 1,1,1,1,1,1 ReO 2 +HNO 3 +H 2 O ReO - 4 +NO+H 3 O + 1,1,1,1,1,1 Pb 3 O 4 +HNO 3 PbO 2 +Pb(NO 3 ) 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 rozpouštění v lučavce královské Au+HCl+HNO 3 AuCl 3 +NO+H 2 O 1,3,1,1,1,2 Au+HCl+HNO 3 H[AuCl 4 ]+NO+H 2 O 1,4,1,1,1,2 Au+HCl+HNO 3 H[AuCl 4 ]+NO 2 +H 2 O 1,4,3,1,3,3 Cu+HCl+HNO 3 +H 2 O CuCl 2. 2 H 2 O+NO 3,6,2,6,3,2 FeCl 2 +HCl+HNO 3 FeCl 3 +NO+H 2 O 3,3,1,3,1,2 HgS+HCl+HNO 3 HgCl 2 +S+NO+H 2 O 3,6,2,3,3,2,4 NiS+HCl+HNO 3 NiCl 2 +NO+H 2 O+S 3,6,2,3,2,4,2 O 2 +HCl+HNO 3 Cl 2 +NO 2 +H 2 O 2,10,2,5,2,6 Pd+HNO 3 +HCl H[PdCl 2 ]+NO+H 2 O 3,4,18,3,4,8 4

5 Pt+HCl+Cl 2 +NOCl H 2 [PtCl 6 ]+NO 3,6,4,4,3,4 Pt+HCl+HNO 3 H 2 [PtCl 6 ]+NO+H 2 O 3,18,4,3,4,8 Pt+HNO 3 +HCl H 2 [PtCl 6 ]+NO 2 +H 2 O 1,4,6,1,4,4 Sb+HCl+HNO 3 SbCl 5 +NO+H 2 O 3,15,5,3,5,10 SnCl 2 +HCl+HNO 3 SnCl 4 +H 2 O+N 2 O 4,8,2,2,5,1 U 3 O 8 +HCl+HNO 3 UO 2 Cl 2 +NO+H 2 O 3,18,2,9,2,10 chlorové vápno Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +CoCl 2.6H 2 O CaCl 2 +Ca(ClO) 2 +Co(OH) 3 +H 2 O 4,4,9,3,4,22 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +Cr 2 (SO 4 ) 3 CaCl 2 +CaCrO 4 +CaSO 4 +Ca(ClO) 2 +H 2 O 10,2,2,13,4,6,7,10 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +H 2 O 2 CaCl 2 +O 2 +Ca(OH) 2 +H 2 O 1,2,1,2,1,2 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +K 4 [Fe(CN) 6 ]+H 2 O CaCl 2 +K 3 [Fe(CN) 6 ]+KOH+Ca(OH) 2 1,4,2,2,4,4,1 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +MnSO 4 CaCl 2+ Ca(ClO) 2 +MnO 2 +CaSO 4 + H 2 O 2,2,2,3,1,2,2,2 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +MnSO 4 CaCl 2 +Ca(MnO 4 ) 2 +CaSO 4 +Ca(ClO) 2 +H 2 O 6,4,11,2,4,1,6 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +Na 2 O 2 +H 2 O CaCl 2 +O 2 +Ca(OH) 2 +NaOH 1,2,2,1,2,1,4 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +Ni 3 (PO 4 ) 2 +H 2 O CaCl 2 +Ca(ClO) 2 +Ni(OH) 3 +Ca 3 (PO 4 ) 2 12,4,6,15,9,12,4 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +NiSO 4 +H 2 O CaCl 2 +Ca(ClO) 2 +Ni(OH) 3 +CaSO 4 4,4,2,5,3,4,4 Ca 3 (ClO) 2 Cl 2 (OH) 2 +H 2 O 2 CaCl 2 +O 2 +Ca(OH) 2 +H 2 O 1,2,2,2,1,2 Ca 3 (ClO) 2 Cl 2 (OH) 2 +K 4 [Fe(CN) 6 ]+H 2 O CaCl 2 +Ca(OH) 2 +KOH+ K 3 [Fe(CN) 6 ] 1,2,2,1,2,2,2 CaCl(ClO)+HCl Cl 2 +CaCl 2 +H 2 O 1,2,1,1,1 CaOCl 2 +HCl Cl 2 +CaCl 2 +H 2 O 1,2,1,1,1 H 2 O 2 +Ca(ClO 2 ) 2 CaCl 2 +H 2 O+O 2 4,1,1,4,4 H 2 O 2 +CaOCl 2 CaCl 2 +H 2 O+O 2 1,1,1,1,1 P 4 +Ca(ClO) 2 +H 2 O Ca 2 P 2 O 6.2H 2 O+HCl 1,4,8,2,8 P 4 +Ca(ClO 2 ) 2 +H 2 O Ca 2 P 2 O 6.2H 2 O+H 4 P 2 O 6 +HCl 1,2,6,1,1,4 Ca(ClO)Cl+Pb(CH 3 COO) 2 +H 2 O PbO 2 +CH 3 COOH+CaCl 2 1,1,1,1,2,1 manganistan s organickými sloučeninami KMnO 4 +(COO) 2 Ca+H 2 SO 4 K 2 SO 4 +MnSO 4 +CO 2 +CaSO 4 +H 2 O 6,5,14,3,6,10,5,14 KMnO 4 +(COOH) 2 +H 2 SO 4 CO 2 +MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O 6,5,9,10,6,3,14 KMnO 4 +(COONa) 2 +H 2 SO 4 CO 2 +MnSO 4 +Na 2 SO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O 2,5,8,10,2,5,1 KMnO 4 +(CH 2 CHO) 2 +H 2 SO 4 CH 2 (COOH) 2 +MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O 4,5,6,5,4,1,6 KMnO 4 +C 2 H 2 +H 2 SO 4 CO 2 +MnSO 4 +KHSO 4 +H 2 O 2,1,4,2,2,2,4 KMnO 4+ C 2 H 5 OH+H 2 SO 4 C 2 H 4 O+MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O 2,5,3,5,2,1,8 KMnO 4 +CH 3 CH 2 OH+H 2 SO 4 CH 3 CHO+MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O 2,5,3,5,2,1,8 KMnO 4 +C 6 H 5 CH 3 C 6 H 5 COOK+H 2 O+MnO 2 +KOH 1,2,1,1,2,1 KMnO 4 +RCH 2 OH RCOOK+MnO 2 +KOH+H 2 O 4,3,3,4,1,1 manganistan jako oxidační činidlo KMnO 4 +KOH K 2 MnO 4 +O 2 +H 2 O 4,4,4,1,2 KMnO 4 +H 2 S+CO 2 MnO 2 +KHCO 3 +H 2 O+S 2,3,2,2,2,2,3 KMnO 4 +H 2 SO 3 MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 SO 4 +H 2 O 2,5,2,1,2,3 KMnO 4 +H 2 SO 4 O 3 +MnO 2 +K 2 SO 4 +H 2 O 2,1,1,2,1,1 KMnO 4 +H 2 SO 4 O 3 +MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O 6,9,5,6,3,9 KMnO 4 +HBr Br 2 +MnBr 2 +KBr+H 2 O 2,16,5,2,2,8 KMnO 4 +HCl Cl 2 +MnCl 2 +KCl+H 2 O 2,16,5,2,2,8 KMnO 4 +HI I 2 +MnI 2 +KI+H 2 O 2,16,5,2,2,8 KMnO 4 +H 2 SeO 3 H 2 SeO 4 +MnSeO 3 +K 2 SeO 3 +H 2 O 2,8,5,2,1,3 KMnO 4 +K 2 Ca[Fe(CN) 6 ]+K 2 CO 3 +CO 2 K 3 [Fe(CN) 6 ]+MnO 2 +CaCO 3 1,3,1,2,3,1,3 manganistan v kyselém prostředí Ca(MnO 4 ) 2 +FeSO 4 +H 3 PO 4 Mn 3 (PO 4 ) 2 +Ca 3 (PO 4 ) 2 +Fe 2 (SO 4 ) 3 +FePO 4 +H 2 O 3,30,16,2,1,10,10,24 5

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady

2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady 2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady Chemickými rovnicemi vyjadřujeme chemické reakce, t.j. děje, při kterých spolu reagují a současně zanikají výchozí látky reaktanty a vznikají látky nové produkty

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Oxidy, sulfidy, halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny, redoxní reakce

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý 1. Máte k dispozici 800 gramů 24% roztoku. Vy ale potřebujete jen 600 gramů 16% roztoku. Jak to zařídíte? Kolik roztoku odeberete a jaké množstvím vody přidáte? 2. Jodičnan draselný reaguje s oxidem siřičitým

Více

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková REDOXNÍ REAKCE Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s redoxními reakcemi.

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013. Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013. Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013 Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE Oxidačně redukční neboli redoxní reakce jsou všechny chemické reakce,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH04

DUM VY_52_INOVACE_12CH04 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH04 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Název: Beketovova řada kovů

Název: Beketovova řada kovů Název: Beketovova řada kovů Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek:

Více

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II POKYNY nejprve si prostuduj teoretickou část s uvedenými typovým příklady jakmile si budeš jist, že teoretickou část zvládáš, procvič si své dovednosti na příkladech k procvičování jako doplňující úlohu

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH05

DUM VY_52_INOVACE_12CH05 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH05 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

Názvy slou enin. íslovkové p edpony

Názvy slou enin. íslovkové p edpony Názvy slou enin Název slou eniny se skládá z podstatného a p ídavného jména. Podstatné jméno udává druh chemické slou eniny. Název je bu obecný (kyselina, hydroxid,...), nebo je odvozen od elektronegativní

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: PRVKY PÁTÉ SKUPINY Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: Obecná konfigurace: ns np Nejvyšší kladné

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Typy chemických reakcí prezentace VY_52_INOVACE_213 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY:

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: KYSELINY Jsou to látky, které se ve vodě štěpí na kationty H + a anionty (radikály) kyseliny (např. Cl -, NO 3-, SO 4 2- ). 1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: (koncovka -vodíková) Kyselina fluorovod vodíková chlorovod

Více

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MĚŘÍME STUPEŇ KYSELOSTI STUPNICE ph SLOUŽÍ K URČOVÁNÍ STUPNĚ KYSELOSTI NEBO ZÁSADITOSTI HODNOCENÍ JE

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH06

DUM VY_52_INOVACE_12CH06 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH06 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH35

DUM VY_52_INOVACE_12CH35 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH35 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.6 Author David Kollert Datum vytvoření vzdělávacího materiálu

Více

Dusík a jeho sloučeniny

Dusík a jeho sloučeniny Dusík a jeho sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

ELEKTROCHEMIE. Zabývá se rovnováhami a ději v soustavách obsahující elektricky nabité částice. Ca 2+ x Ca +II

ELEKTROCHEMIE. Zabývá se rovnováhami a ději v soustavách obsahující elektricky nabité částice. Ca 2+ x Ca +II ELEKTROCHEMIE Zabývá se rovnováhami a ději v soustavách obsahující elektricky nabité částice. Ca 2+ x Ca +II Samostatný kation Oxidační číslo ve sloučenině Sám Jen ve sloučenině 1 ELEKTROCHEMIE: POJMY

Více

Typy chemických reakcí

Typy chemických reakcí Typy chemických reakcí přeměny přírody souvisejí s chemickými ději chemické reakce probíhají při přeměnách: živé přírody neživé přírody chemické reakce: výroba kovů plastů potravin léků stavebních materiálů

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton varianta A řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton 2. Sodný kation Na + vznikne, jestliže atom

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto ANALYTICKÁ CHEMIE princip reakce je založena na snadné redukovatelnosti manganistanu draselného Mn VII Mn IV Mn II princip oblast použití kyselé

Více

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo Otázka: Vodík, kyslík Předmět: Chemie Přidal(a): Prang Vodík 1. Charakteristika 1 1 H 1s 1 ; 1 proton, jeden elektron nejlehčí prvek výskyt: volný horní vrstva atmosféry, vesmír - elementární vázaný- anorganické,

Více

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

MENDELU PŘÍPRAVNÝ KURZ. Chemie anorganická a analytická. Mgr. Jiří Vlček, Ph.D.

MENDELU PŘÍPRAVNÝ KURZ. Chemie anorganická a analytická. Mgr. Jiří Vlček, Ph.D. MENDELU PŘÍPRAVNÝ KURZ Chemie anorganická a analytická Mgr. Jiří Vlček, Ph.D. Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření

Více

I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ

I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ PRVKY: Název prvku tvoří 1 aža 2 písmenovp smenová zkratka, 2. písmeno p je malé. Názvy jsou v PSP (periodické soustavě prvků). Př.: kobalt je Co, ne CO Pozn.: PSP je nejdůle ležitější

Více

Ocel lakovaná. pozinkovaná. Koncentrace. Ocel

Ocel lakovaná. pozinkovaná. Koncentrace. Ocel Chemická odolnost materiálů - orientační srovnání Ano ve světle zeleném poli znamená, že lze materiál použít. Ano- v tmavě zeleném poli znamená, že materiál lze použít dočasně s výhradami. Ne* ve žlutém

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

Slovníček. - prvek, který tvoří hydroxid (kromě vodíku a kyslíku). - látka vzniklá sloučením dvou nebo více prvků.

Slovníček. - prvek, který tvoří hydroxid (kromě vodíku a kyslíku). - látka vzniklá sloučením dvou nebo více prvků. Slovníček Obecný slovníček Absorpce Aniont Amfoterní prvky Binární sloučeniny Elektrolyt - je pohlcování plynů nebo par kapalinou nebo tuhou látkou, přičemž nedochází k chemické reakci (nevzniká nová látka).

Více

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle Na azbestovou síťku navršíme hromádku (2 lžičky) (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, kterou zapálíme hořící špejlí. tepelný rozklad dichromanu (NH 4 ) 2 Cr

Více

Halogeny a jejich sloučeniny

Halogeny a jejich sloučeniny Halogeny a jejich sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného

Více

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT Sloučeniny, jejichž stavební částice (molekuly, ionty) jsou tvořeny atomy dvou různých chemických prvků. Obecný vzorec: M m X n M - prvek s kladným oxidačním číslem OM X - prvek se záporným oxidačním číslem

Více

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA CHEMICKÉ VÝPOČTY Teoie Skutečné hmotnosti atomů jsou velmi malé např.: m 12 C=1,99267.10-26 kg, m 63 Cu=1,04496.10-25 kg. Počítání s těmito hodnotami je nepaktické a poto byla zavedena atomová hmotností

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. CHEMIE Anorganická

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály www.skolalipa.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály www.skolalipa. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Kvalitativní analýza - prvková. - organické

Kvalitativní analýza - prvková. - organické METODY - chemické MATERIÁLY - anorganické - organické CHEMICKÁ ANALÝZA ANORGANICKÉHO - iontové reakce ve vodných roztocích rychlý, jednoznačný a často kvantitativní průběh kationty, anionty CHEMICKÁ ANALÝZA

Více

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE Důkazové reakce kationtů a aniontů Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Obsah Kationty Stříbro 9 Olovo 10 Rtuťný iont 11 Měď 11

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST PRACOVNÍ LIST 1. Pojmenuj kyselinu a odděl aniontovou skupinu. H 2 SO 4 HClO 3 H 2 SO 3 H 2 CO 3 H 2 SiO 4 HCl HNO 3 H 2 Se HClO H 2 WO 4

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita(

Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita( Iontové reakce Iontové reakce Reakce v roztocích elektrolytů Protolytické (acidobazické) reakce reaktanty si vyměňují Redoxní (oxidačně redukční) reakce reaktanty si vyměňují e Srážecí reakce ionty tvoří

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Seminář z anorganické chemie

Seminář z anorganické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Seminář z anorganické chemie Ing.Fišerová Cílem kurzu je seznámit

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

b) disulfid uhelnatý reaguje s kyslíkem za vzniku oxidu uhličitého o oxidu siřičitého

b) disulfid uhelnatý reaguje s kyslíkem za vzniku oxidu uhličitého o oxidu siřičitého 1. Jaký chemický vzorec má voda? 2. Jaký je rozdíl mezi měkkou a tvrdou vodou? 3. Jaký je rozdíl mezi lehkou a těžkou vodou? 4. Který prvek je ve vzduchu zastoupen nejvíce? 5. Co mají společného pyrit,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

16.5.2010 Halogeny 1

16.5.2010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny Prvky VII.A skupiny: F, Cl, Br, I,(At) Obecnávalenčníkonfigurace:ns np 5 Pro plné zaplnění valenční vrstvy potřebují 1 e - - nejčastější sloučeniny s oxidačním číslem

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

11. Chemické reakce v roztocích

11. Chemické reakce v roztocích Roztok - simila similimbus solventur Typy reakcí elektrolytů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti roztok - simila similimbus solventur rozpouštědla (nečistoty vůči rozpuštěným

Více

Ceník. Platný od 01. 07. 2014. Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné

Ceník. Platný od 01. 07. 2014. Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné Ceník Platný od 01. 07. 2014 Laboratorní standardy a chemikálie Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné Změna cen vyhrazena bez předchozího upozornění K objednávkám v ceně zboží

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

Autor: Rajsik www.nasprtej.cz Téma: Názvosloví anorganických sloučenin Ročník: 1. NÁZVOSLOVÍ Anorganických sloučenin

Autor: Rajsik www.nasprtej.cz Téma: Názvosloví anorganických sloučenin Ročník: 1. NÁZVOSLOVÍ Anorganických sloučenin n - založena na oxidačních číslech Oxidační číslo NÁZVOSLOVÍ Anorganických sloučenin - římskými číslicemi, pravý horní index - nesloučené prvky a molekuly jednoho prvku mají oxidační číslo 0 (např. O 3,S

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina Stříbro Stříbro Stříbro latinsky Argentum Značka Ag protonové číslo 47 relativní atomová hmotnost 107,8682 Paulingova elektronegativita 1,93 elektronová konfigurace [Kr]] 4d 5s 1 teplota tánít 1234,93

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 26 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.010

Více