Redoxní rovnice Redoxní reakce zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redoxní rovnice Redoxní reakce zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce)"

Transkript

1 Redoxní rovnice Redoxní reakce (nebo oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů. Každá redoxní reakce je tvořena dvěma poloreakcemi, které probíhají současně. Tyto dvě poloreakce jsou oxidace a redukce. Při oxidaci se oxidační číslo atomu zvyšuje, atom tedy ztrácí elektrony, při redukci se oxidační číslo snižuje, atom tedy elektrony přijímá. zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce) Oxidačně redukční pochody patří mezi reakce, při kterých dochází ke změnám oxidačního čísla reagujících složek. Starší de nice oxidace vycházela z předpokladu, že jde o reakce, při nichž se látky slučují s kyslíkem, a naproti tomu redukce byla charakterizována slučováním látek s vodíkem. Známe však mnoho oxidačních a redukčních dějů, kterých se kyslík ani vodík přímo neúčastní. Obecně jsou oxidační a redukční pochody spojeny se změnou oxidačního čísla reagujících složek. Vždy jde o přesun elektronů z oxidované látky na složku, která podléhá redukci. Oxidace je tedy pochod, při kterém dochází ke ztrátě elektronů a tím ke zvyšování oxidačního čísla. Při redukci jsou elektrony naopak přijímány, oxidační číslo se snižuje. Slučování s kyslíkem je tedy pouze zvláštním případem oxidace, právě tak jako slučování s vodíkem je pouze zvláštním případem redukce. Oba děje spolu úzce souvisejí a probíhají vždycky současně, tzn. každý pochod oxidační je vždycky provázen redukcí a naopak. Nikdy nemůže probíhat pouze jeden z dějů, např. oxidace za uvolňování elektronů. Oxidační činidlo je látka, která způsobuje oxidaci; sama přitom přijímá elektrony uvolněné oxidovanou látkou a redukuje se. Naopak redukční činidlo poskytnutím elektronů podmiňuje redukci nějaké látky a přitom se oxiduje. Mezi důležitá oxidační činidla patří kyslík, chlor, kyselina dusičná, dichroman draselný, manganistan draselný, příp. peroxid vodíku. Z běžných redukčních činidel lze uvést vodík, uhlík, alkalické kovy, hliník, jodovodík, sulfan, chlorid cínatý, oxid uhelnatý aj. Míru oxidačně-redukčních schopností oxidované a redukované formy každé látky lze vyjádřit tzv. standardním potenciálem. Příklady standardních potenciálů některých důležitých systémů jsou uvedeny v běžných tabulkách. Velikost standardního potenciálu nám pomáhá rozhodnout, jak se budou sloučeniny chovat vzájemně vůči sobě. Elektrony přecházejí vždy od složky s nižším potenciálem ke složce s potenciálem vyšším, např.: sloučeniny železité (standardní redoxní potenciál = +0,77 V) mohou oxidovat jodidy (+0,53 V), nikoliv však bromidy (+1,09 V), ani chloridy (+1,36 V). Podle hodnot redox potenciálů mohou být sloučeniny rozděleny zhruba do těchto skupin: silná oxidační činidla potenciál vyšší než 1,5 V středně silná oxidační činidla potenciál 1,0 až 1,5 V slabá oxidační činidla potenciál 0,5 až 1,0 V slabá redukční činidla potenciál 0,5 až 0 V středně silná redukční činidla potenciál 0 až 0,5 V silná redukční činidla potenciál pod 0,5 V Při sestavování rovnic popisujících oxidačně-redukční děje musíme především určit látky, které se při dané reakci tvoří. Vycházíme ze znalostí systematické anorganické chemie, při dostatečných zkušenostech lze často na průběh reakce usuzovat z vlastností sloučenin, standardních potenciálů a z analogií s jinými známými reakcemi. Máme-li správně napsané všechny složky účastnící se reakce, je nutno určit, která z nich se oxiduje a která podléhá redukci. To vyplývá ze změny oxidačních čísel prvků jednotlivých sloučenin. Při určování těchto oxidačních čísel postupujeme způsobem popsaným níže. Koe cienty oxidačně redukčních rovnic je možno odvodit výpočtem, při němž vycházíme ze základní podmínky dané de nicí oxidace a redukce, podle které se počet elektronů uvolněných oxidací musí rovnat počtu elektronů, které jsou spotřebovány při redukci. Koe cienty, kterými je třeba násobit jednotlivé členy rovnice, jsou úměrné počtu elektronů, uvedených v pomocných dílčích rovnicích. 1

2 Pomocné rovnice přitom zahrnují pouze prvky měnící oxidační čísla a současně vykazují počty vyměňovaných elektronů. Koe cient u složky, která se oxiduje (tzn. u redukčního činidla), je dán počtem elektronů potřebných k redukci a naopak koe cient u redukující se složky (tj. u oxidačního činidla) je určen elektrony uvolněnými při oxidaci. Obě rovnice tedy násobíme čísly, která jsou v obráceném poměru k počtu elektronů. Počet molekul vody vyplyne ze zbylého počtu atomů kyslíku a vodíku. pravidla pro vyčíslování redoxních rovnic 1. součet oxidačních čísel v molekule je roven nule 2. součet oxidačních čísel v iontu je roven náboji 3. prvek má maximální kladné oxidační číslo rovno číslu skupiny, ve které je v tabulce 3.1. prvky s výjimkou v pravidelnosti konfigurace některé d-prvky, mohou mít výjimečně i číslo vyšší 3.2. v případě peroxosloučenin a například nestechiometrických sloučenin může být zdánlivé oxidační číslo i vyšší 4. ve dvouprvkové sloučenině má prvek vpravo záporné oxidační číslo a prvek vlevo kladné oxidační číslo 4.1. skupiny NH 4 +, CN -, SCN - se počítají jako jeden prvek 4.2. prvek s větší elektronegativitou se píše vpravo 5. v jedné redoxní rovnici se mění čísl prvku maximálně o 8 6. samotný nesloučený prvek má oxidační číslo halogeny a plyny se vyskytují ve dvouatomových molekulách F 2, Cl 2, Br 2, I 2, O 2, N 2, H 2, At některé prvky se vyskytují ve víceatomových molekulách P 4, S kyslík ve vyskytuje jako O, O 2 a O 3 ozon 7. prvky mají ve sloučeninách většinou celočíselná oxidační čísla 7.1. v podvojných sloučeninách, organických sloučeninách, peroxosloučeninách, hyperoxidech, superoxidech, ozonidech, nestechiometrických sloučeninách a dalších mohu mít i reálná čísla 8. v každé redoxní rovnici se nejméně jeden prvek oxiduje a nejméně jeden prvek redukuje 8.1. synproporcionace jeden prvek dvou různých oxidačních čísel na levé straně se mění na prvek s jedním oxidačním číslem na pravé straně 8.2. dysproporcionace jeden prvek na pravé straně se mění na dva prvky s různými oxidačními čísly v různých sloučeninách 9. v redoxních reakcích platí zákony zachování hmotnosti, náboje a počtu vyměněných elektronů rozpouštění kovů v HNO 3 Ag+HNO 3 AgNO 3 +NO+H 2 O 3,4,3,1,2 Ag+HNO 3 AgNO 3 +NO 2 +H 2 O 1,2,1,1,1 Bi+HNO 3 Bi(NO 3 ) 3 +H 2 O+NO 1,4,1,2,1 Bi+HNO 3 Bi(NO 3 ) 3 +NO 2 +H 2 O 1,6,1,3,3 Cd+H + +NO - 3 Cd 2+ +NO+H 2 O 3,8,2,3,2,4 Cu+HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,8,3,2,4 Cu+HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 Cu+NO - 3 +H 3 O + Cu 2+ +N 2 O 4 +H 2 O 1,2,4,1,1,6 Fe 2+ +HNO 3 NO+Fe 3+ +NO - 3 +H 2 O 3,4,1,3,3,2 Fe+HNO 3 Fe(NO 3 ) 2 +NH 4 NO 3 +H 2 O 4,10,4,1,3 Fe+NO - 3 +H 3 O + Fe 3+ +NH + 4 +H 2 O 8,3,30,8,3,39 Ga+HNO 3 Ga(NO 3 ) 3 +NO 2 +H 2 O 1,6,1,3,3 2

3 Hg+HNO 3 Hg(NO 3 ) 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 Hg+HNO 3 Hg 2 (NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 6,8,3,2,4 Hg+NO - 3 +H 3 O + Hg NO+H 2 O 6,2,8,3,2,12 Mg+HNO 3 Mg(NO 3 ) 2 +N 2 O+H 2 O 4,10,4,1,5 Mg+HNO 3 Mg(NO 3 ) 2 +NH 4 NO 3 +H 2 O 4,10,4,1,3 Mg+HNO 3 Mg(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,8,3,2,4 Mg+HNO 3 Mg(NO 3 ) 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 Os+OH - +NO - 3 OsO 2-4 +NO - 2 +H 2 O 1,2,3,1,3,1 Pb+HNO 3 Pb(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,8,3,2,4 Pb+HNO 3 Pb(NO 3 ) 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 Pd+HNO 3 Pd(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,8,3,2,4 Ru+OH - +NO - 3 RuO 2-4 +NO - 2 +H 2 O 1,2,3,1,3,1 Sn+HNO 3 +H 2 O SnO 2. H 2 O+NO+H 2 O 3,4,3,3,4,2 Sn+HNO 3 Sn(NO 3 ) 2 +NH 2 OH+H 2 O 3,7,3,1,2 Sn+HNO 3 Sn(NO 3 ) 2 +NH 4 NO 3 +H 2 O 4,10,4,1,3 Sn+HNO 3 Sn(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,8,3,2,4 Sn+HNO 3 Sn(NO 3 ) 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 Sn+HNO 3 SnO 2 +H 2 O+NO 3,4,3,3,2,4 Sn+HNO 3 SnO 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,4,2 Ti+NO - 3 +H + Ti 4+ +NO 2 +H 2 O 1,4,8,1,4,4 Zn+HNO 3 Zn(NO 3 ) 2 +N 2 O+H 2 O 4,10,4,1,5 Zn+HNO 3 Zn(NO 3 ) 2 +NH 4 NO 3 +H 2 O 4,10,4,1,3 Zn+HNO 3 Zn(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,8,3,2,4 Zn+HNO 3 Zn(NO 3 ) 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 Zn+NO - 3 +H 3 O + Zn 2+ +NH 2 OH+H 2 O 3,1,7,3,1,9 rozpouštění nekovů a polokovů v HNO 3 As+HNO 3 +H 2 O H 3 AsO 3 +NO 1,1,1,1,1 As+HNO 3 +H 2 O H 3 AsO 4 +NO 3,5,2,3,5 As+HNO 3 H 2 AsO 4 +NO 2 +H 2 O 1,5,1,5,1 As+NO - 3 +H 3 O + As 2 O 3 +NO 2 +H 2 O 2,6,6,1,6,9 Bi+HNO 3 Bi(NO 3 ) 3 +NO 2 +H 2 O 1,6,1,3,3 C+HNO 3 CO 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,4,2 C+HNO 3 N 2 +H 2 O+CO 2 5,4,2,2,5 I+HNO 3 HIO 3 +NO 2 +H 2 O 1,10,2,10,4 I 2 +HNO 3 HIO 3 +NO+H 2 O 1,10,2,10,4 NO - 3 +P+H 3 O + NO+H 2 O+H 3 PO 4 5,3,5,5,3,3 P+HNO 3 +H 2 O H 3 PO 4 +NO 3,5,2,3,5 P 4 +HNO 3 +H 2 O H 3 PO 4 +NO+NO 2 1,10,1,4,5,5 P 4 +HNO 3 H 3 PO 4 +H 2 O+NO 2 1,20,4,4,20 S+HNO 3 SO 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,4,2 Sb+HNO 3 +H 2 O Sb 2 O 5.2H 2 O+NO 6,10,1,3,10 Sb+HNO 3 Sb 2 O 5.H 2 O+NO 2 +H 2 O 1,2,1,10,4 Sb+HNO 3 SbO 2 +NO+H 2 O 3,4,3,4,2 Se+HNO 3 +H 2 O H 2 SeO 3 +NO 3,4,1,3,4 Se+HNO 3 H 2 SeO 3 +H 2 O+NO 2 1,4,1,1,4 rozpouštění oxidů nekovů v HNO 3 As 2 O 3 +HNO 3 +H 2 O N 2 O 3 +H 3 AsO 4 1,2,2,1,2 As 2 O 3 +HNO 3 +H 2 O H 3 AsO 4 +NO 3,4,7,6,4 As 2 O 3 +HNO 3 +H 2 O H 3 AsO 4 +NO 2 +NO 1,2,2,2,1,1 As 4 O 6 +HNO 3 +H 2 O H 3 AsO 4 +NO 2 +NO 1,4,4,4,2,2 3

4 P 4 O 10 + HNO 3 +H 2 O N 2 O 5 +H 3 PO 4 1,4,4,2,4 SO 2 +HNO 3 +H 2 O H 2 SO 4 +NO 3,2,2,3,2 rozpouštění sloučenin nekovů v HNO 3 As 2 S 3 +HNO 3 +H 2 O H 3 AsO 4 +H 2 SO 4 +NO 3,28,4,6,9,28 As 2 S 3 +HNO 3 H 3 AsO 4 +H 2 SO 4 +NO 2 +H 2 O 1,28,2,3,28,8 As 2 S 3 +HNO 3 H 3 AsO 4 +S+NO 2 +H 2 O 1,10,2,3,10,2 AsH 3 +HNO 3 H 3 AsO 4 +NO 2 +H 2 O 1,5,1,5,1 AsI 3 +HNO 3 H 3 AsO 4 +NO 2 +NO+I 2 +H 2 O 4,10,1,4,5,5,6,1 Cu 2 S+NO - 3 +H 3 O + Cu 2+ +SO 2-4 +NO+H 2 O 3,10,16,6,3,10,24 H 2 S+HNO 3 S+NO+H 2 O 3,2,3,2,4 H 2 Se+HNO 3 Se+NO+H 2 O 3,2,3,2,4 H 2 Te+HNO 3 Te+NO+H 2 O 3,2,3,2,4 H 3 AsO 3 +HNO 3 NO+H 3 AsO 4 +H 2 O 2,3,2,3,1 H 3 PO 3 +HNO 3 H 3 PO 4 +NO 2 +H 2 O 1,2,1,2,1 HCl+HNO 3 Cl 2 +NOCl+H 2 O 3,1,1,1,2 HCl+HNO 3 NO 2 +Cl 2 +H 2 O 2,2,2,1,2 HgS+HNO 3 HgSO 4 +NO+H 2 O 3,8,3,8,4 I - +HNO 3 NO 2 +I 2 +NO - 3 +H 2 O 2,4,2,1,2,2 NaI+HNO 3 NO 2 +I 2 +NaNO 3 +H 2 O 2,4,2,1,2,2 S 2- +HNO 3 NO 2 +S+NO - 3 +H 2 O 1,4,2,1,2,2 sloučeniny kovů s HNO 3 CoS+HNO 3 S+NO+Co(NO 3 ) 2 +H 2 O 3,8,3,2,3,4 Cu 2 S+HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +CuSO 4 +NO 2 +H 2 O 1,12,1,1,12,6 Cu 2 S+HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +H 2 SO 4 +NO+H 2 O 3,22,6,3,10,8 CuS+HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +H 2 SO 4 +NO 2 +H 2 O 1,10,1,1,8,4 Fe(OH) 2 +NO - 3 +H 2 O Fe(OH) 3 +NH 3 +OH - 8,1,6,8,1,1, FeAsS+HNO 3 Fe(NO 3 ) 3 +H 3 AsO 4 +H 2 SO 4 +NO 2 +H 2 O 1,17,1,1,1,14,6 FeS+HNO 3 Fe(NO 3 ) 3 +H 2 SO 4 +NO 2 1,12,1,1,9,5 FeS 2 +HNO 3 Fe(NO 3 ) 3 +H 2 SO 4 +NO+H 2 O 1,8,1,2,5,2 FeSO 4 +HNO 3 NO+Fe 2 (SO 4 ) 3 +Fe(NO 3 ) 3 +H 2 O 3,4,1,1,1,2 HSO HNO 3 +H 2 O NH 2 OH+HSO 4 3,1,1,1,3 Na 2 S+HNO 3 NO 2 +S+NaNO 3 +H 2 O 1,4,2,1,2,2 PbS+HNO 3 Pb(NO 3 ) 2 +S+NO+H 2 O 3,8,2,3,2,4 oxidy kovů v HNO 3 Cu 2 O+HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,14,6,2,7 TcO 2 +HNO 3 +H 2 O TcO - 4 +NO+H 3 O + 1,1,1,1,1,1 ReO 2 +HNO 3 +H 2 O ReO - 4 +NO+H 3 O + 1,1,1,1,1,1 Pb 3 O 4 +HNO 3 PbO 2 +Pb(NO 3 ) 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 rozpouštění v lučavce královské Au+HCl+HNO 3 AuCl 3 +NO+H 2 O 1,3,1,1,1,2 Au+HCl+HNO 3 H[AuCl 4 ]+NO+H 2 O 1,4,1,1,1,2 Au+HCl+HNO 3 H[AuCl 4 ]+NO 2 +H 2 O 1,4,3,1,3,3 Cu+HCl+HNO 3 +H 2 O CuCl 2. 2 H 2 O+NO 3,6,2,6,3,2 FeCl 2 +HCl+HNO 3 FeCl 3 +NO+H 2 O 3,3,1,3,1,2 HgS+HCl+HNO 3 HgCl 2 +S+NO+H 2 O 3,6,2,3,3,2,4 NiS+HCl+HNO 3 NiCl 2 +NO+H 2 O+S 3,6,2,3,2,4,2 O 2 +HCl+HNO 3 Cl 2 +NO 2 +H 2 O 2,10,2,5,2,6 Pd+HNO 3 +HCl H[PdCl 2 ]+NO+H 2 O 3,4,18,3,4,8 4

5 Pt+HCl+Cl 2 +NOCl H 2 [PtCl 6 ]+NO 3,6,4,4,3,4 Pt+HCl+HNO 3 H 2 [PtCl 6 ]+NO+H 2 O 3,18,4,3,4,8 Pt+HNO 3 +HCl H 2 [PtCl 6 ]+NO 2 +H 2 O 1,4,6,1,4,4 Sb+HCl+HNO 3 SbCl 5 +NO+H 2 O 3,15,5,3,5,10 SnCl 2 +HCl+HNO 3 SnCl 4 +H 2 O+N 2 O 4,8,2,2,5,1 U 3 O 8 +HCl+HNO 3 UO 2 Cl 2 +NO+H 2 O 3,18,2,9,2,10 chlorové vápno Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +CoCl 2.6H 2 O CaCl 2 +Ca(ClO) 2 +Co(OH) 3 +H 2 O 4,4,9,3,4,22 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +Cr 2 (SO 4 ) 3 CaCl 2 +CaCrO 4 +CaSO 4 +Ca(ClO) 2 +H 2 O 10,2,2,13,4,6,7,10 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +H 2 O 2 CaCl 2 +O 2 +Ca(OH) 2 +H 2 O 1,2,1,2,1,2 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +K 4 [Fe(CN) 6 ]+H 2 O CaCl 2 +K 3 [Fe(CN) 6 ]+KOH+Ca(OH) 2 1,4,2,2,4,4,1 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +MnSO 4 CaCl 2+ Ca(ClO) 2 +MnO 2 +CaSO 4 + H 2 O 2,2,2,3,1,2,2,2 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +MnSO 4 CaCl 2 +Ca(MnO 4 ) 2 +CaSO 4 +Ca(ClO) 2 +H 2 O 6,4,11,2,4,1,6 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +Na 2 O 2 +H 2 O CaCl 2 +O 2 +Ca(OH) 2 +NaOH 1,2,2,1,2,1,4 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +Ni 3 (PO 4 ) 2 +H 2 O CaCl 2 +Ca(ClO) 2 +Ni(OH) 3 +Ca 3 (PO 4 ) 2 12,4,6,15,9,12,4 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +NiSO 4 +H 2 O CaCl 2 +Ca(ClO) 2 +Ni(OH) 3 +CaSO 4 4,4,2,5,3,4,4 Ca 3 (ClO) 2 Cl 2 (OH) 2 +H 2 O 2 CaCl 2 +O 2 +Ca(OH) 2 +H 2 O 1,2,2,2,1,2 Ca 3 (ClO) 2 Cl 2 (OH) 2 +K 4 [Fe(CN) 6 ]+H 2 O CaCl 2 +Ca(OH) 2 +KOH+ K 3 [Fe(CN) 6 ] 1,2,2,1,2,2,2 CaCl(ClO)+HCl Cl 2 +CaCl 2 +H 2 O 1,2,1,1,1 CaOCl 2 +HCl Cl 2 +CaCl 2 +H 2 O 1,2,1,1,1 H 2 O 2 +Ca(ClO 2 ) 2 CaCl 2 +H 2 O+O 2 4,1,1,4,4 H 2 O 2 +CaOCl 2 CaCl 2 +H 2 O+O 2 1,1,1,1,1 P 4 +Ca(ClO) 2 +H 2 O Ca 2 P 2 O 6.2H 2 O+HCl 1,4,8,2,8 P 4 +Ca(ClO 2 ) 2 +H 2 O Ca 2 P 2 O 6.2H 2 O+H 4 P 2 O 6 +HCl 1,2,6,1,1,4 Ca(ClO)Cl+Pb(CH 3 COO) 2 +H 2 O PbO 2 +CH 3 COOH+CaCl 2 1,1,1,1,2,1 manganistan s organickými sloučeninami KMnO 4 +(COO) 2 Ca+H 2 SO 4 K 2 SO 4 +MnSO 4 +CO 2 +CaSO 4 +H 2 O 6,5,14,3,6,10,5,14 KMnO 4 +(COOH) 2 +H 2 SO 4 CO 2 +MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O 6,5,9,10,6,3,14 KMnO 4 +(COONa) 2 +H 2 SO 4 CO 2 +MnSO 4 +Na 2 SO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O 2,5,8,10,2,5,1 KMnO 4 +(CH 2 CHO) 2 +H 2 SO 4 CH 2 (COOH) 2 +MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O 4,5,6,5,4,1,6 KMnO 4 +C 2 H 2 +H 2 SO 4 CO 2 +MnSO 4 +KHSO 4 +H 2 O 2,1,4,2,2,2,4 KMnO 4+ C 2 H 5 OH+H 2 SO 4 C 2 H 4 O+MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O 2,5,3,5,2,1,8 KMnO 4 +CH 3 CH 2 OH+H 2 SO 4 CH 3 CHO+MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O 2,5,3,5,2,1,8 KMnO 4 +C 6 H 5 CH 3 C 6 H 5 COOK+H 2 O+MnO 2 +KOH 1,2,1,1,2,1 KMnO 4 +RCH 2 OH RCOOK+MnO 2 +KOH+H 2 O 4,3,3,4,1,1 manganistan jako oxidační činidlo KMnO 4 +KOH K 2 MnO 4 +O 2 +H 2 O 4,4,4,1,2 KMnO 4 +H 2 S+CO 2 MnO 2 +KHCO 3 +H 2 O+S 2,3,2,2,2,2,3 KMnO 4 +H 2 SO 3 MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 SO 4 +H 2 O 2,5,2,1,2,3 KMnO 4 +H 2 SO 4 O 3 +MnO 2 +K 2 SO 4 +H 2 O 2,1,1,2,1,1 KMnO 4 +H 2 SO 4 O 3 +MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O 6,9,5,6,3,9 KMnO 4 +HBr Br 2 +MnBr 2 +KBr+H 2 O 2,16,5,2,2,8 KMnO 4 +HCl Cl 2 +MnCl 2 +KCl+H 2 O 2,16,5,2,2,8 KMnO 4 +HI I 2 +MnI 2 +KI+H 2 O 2,16,5,2,2,8 KMnO 4 +H 2 SeO 3 H 2 SeO 4 +MnSeO 3 +K 2 SeO 3 +H 2 O 2,8,5,2,1,3 KMnO 4 +K 2 Ca[Fe(CN) 6 ]+K 2 CO 3 +CO 2 K 3 [Fe(CN) 6 ]+MnO 2 +CaCO 3 1,3,1,2,3,1,3 manganistan v kyselém prostředí Ca(MnO 4 ) 2 +FeSO 4 +H 3 PO 4 Mn 3 (PO 4 ) 2 +Ca 3 (PO 4 ) 2 +Fe 2 (SO 4 ) 3 +FePO 4 +H 2 O 3,30,16,2,1,10,10,24 5

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

Vznik života na Zemi

Vznik života na Zemi Gymnázium Tachov, seminář 28. června 2002 Vznik života na Zemi Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Vznik života na Zemi bezesporu patří k největším záhadám přírodních věd. Současné teorie vyvolávají

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník 2008 2009 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie Jakkoli je pojem energie běžně používaný, je definice této veličiny nesnadná. Velice často uváděná definice, že

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ

VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ UTILIZATION OF EXPLOSIVE TECHNIQUES IN EARTHBOUND WILDFIRE SPREAD PREVENTION BY THE MEANS OF FOCUSED BLASTS

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA za rok 2013

SOUHRNNÁ ZPRÁVA za rok 2013 integrovaný registr znečišťování SOUHRNNÁ ZPRÁVA za rok 2013 INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ministerstvo životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b a Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež 130, 25068 Řež, b Ústav energetiky, Fakulta technologie

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více