Redoxní rovnice Redoxní reakce zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redoxní rovnice Redoxní reakce zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce)"

Transkript

1 Redoxní rovnice Redoxní reakce (nebo oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů. Každá redoxní reakce je tvořena dvěma poloreakcemi, které probíhají současně. Tyto dvě poloreakce jsou oxidace a redukce. Při oxidaci se oxidační číslo atomu zvyšuje, atom tedy ztrácí elektrony, při redukci se oxidační číslo snižuje, atom tedy elektrony přijímá. zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce) Oxidačně redukční pochody patří mezi reakce, při kterých dochází ke změnám oxidačního čísla reagujících složek. Starší de nice oxidace vycházela z předpokladu, že jde o reakce, při nichž se látky slučují s kyslíkem, a naproti tomu redukce byla charakterizována slučováním látek s vodíkem. Známe však mnoho oxidačních a redukčních dějů, kterých se kyslík ani vodík přímo neúčastní. Obecně jsou oxidační a redukční pochody spojeny se změnou oxidačního čísla reagujících složek. Vždy jde o přesun elektronů z oxidované látky na složku, která podléhá redukci. Oxidace je tedy pochod, při kterém dochází ke ztrátě elektronů a tím ke zvyšování oxidačního čísla. Při redukci jsou elektrony naopak přijímány, oxidační číslo se snižuje. Slučování s kyslíkem je tedy pouze zvláštním případem oxidace, právě tak jako slučování s vodíkem je pouze zvláštním případem redukce. Oba děje spolu úzce souvisejí a probíhají vždycky současně, tzn. každý pochod oxidační je vždycky provázen redukcí a naopak. Nikdy nemůže probíhat pouze jeden z dějů, např. oxidace za uvolňování elektronů. Oxidační činidlo je látka, která způsobuje oxidaci; sama přitom přijímá elektrony uvolněné oxidovanou látkou a redukuje se. Naopak redukční činidlo poskytnutím elektronů podmiňuje redukci nějaké látky a přitom se oxiduje. Mezi důležitá oxidační činidla patří kyslík, chlor, kyselina dusičná, dichroman draselný, manganistan draselný, příp. peroxid vodíku. Z běžných redukčních činidel lze uvést vodík, uhlík, alkalické kovy, hliník, jodovodík, sulfan, chlorid cínatý, oxid uhelnatý aj. Míru oxidačně-redukčních schopností oxidované a redukované formy každé látky lze vyjádřit tzv. standardním potenciálem. Příklady standardních potenciálů některých důležitých systémů jsou uvedeny v běžných tabulkách. Velikost standardního potenciálu nám pomáhá rozhodnout, jak se budou sloučeniny chovat vzájemně vůči sobě. Elektrony přecházejí vždy od složky s nižším potenciálem ke složce s potenciálem vyšším, např.: sloučeniny železité (standardní redoxní potenciál = +0,77 V) mohou oxidovat jodidy (+0,53 V), nikoliv však bromidy (+1,09 V), ani chloridy (+1,36 V). Podle hodnot redox potenciálů mohou být sloučeniny rozděleny zhruba do těchto skupin: silná oxidační činidla potenciál vyšší než 1,5 V středně silná oxidační činidla potenciál 1,0 až 1,5 V slabá oxidační činidla potenciál 0,5 až 1,0 V slabá redukční činidla potenciál 0,5 až 0 V středně silná redukční činidla potenciál 0 až 0,5 V silná redukční činidla potenciál pod 0,5 V Při sestavování rovnic popisujících oxidačně-redukční děje musíme především určit látky, které se při dané reakci tvoří. Vycházíme ze znalostí systematické anorganické chemie, při dostatečných zkušenostech lze často na průběh reakce usuzovat z vlastností sloučenin, standardních potenciálů a z analogií s jinými známými reakcemi. Máme-li správně napsané všechny složky účastnící se reakce, je nutno určit, která z nich se oxiduje a která podléhá redukci. To vyplývá ze změny oxidačních čísel prvků jednotlivých sloučenin. Při určování těchto oxidačních čísel postupujeme způsobem popsaným níže. Koe cienty oxidačně redukčních rovnic je možno odvodit výpočtem, při němž vycházíme ze základní podmínky dané de nicí oxidace a redukce, podle které se počet elektronů uvolněných oxidací musí rovnat počtu elektronů, které jsou spotřebovány při redukci. Koe cienty, kterými je třeba násobit jednotlivé členy rovnice, jsou úměrné počtu elektronů, uvedených v pomocných dílčích rovnicích. 1

2 Pomocné rovnice přitom zahrnují pouze prvky měnící oxidační čísla a současně vykazují počty vyměňovaných elektronů. Koe cient u složky, která se oxiduje (tzn. u redukčního činidla), je dán počtem elektronů potřebných k redukci a naopak koe cient u redukující se složky (tj. u oxidačního činidla) je určen elektrony uvolněnými při oxidaci. Obě rovnice tedy násobíme čísly, která jsou v obráceném poměru k počtu elektronů. Počet molekul vody vyplyne ze zbylého počtu atomů kyslíku a vodíku. pravidla pro vyčíslování redoxních rovnic 1. součet oxidačních čísel v molekule je roven nule 2. součet oxidačních čísel v iontu je roven náboji 3. prvek má maximální kladné oxidační číslo rovno číslu skupiny, ve které je v tabulce 3.1. prvky s výjimkou v pravidelnosti konfigurace některé d-prvky, mohou mít výjimečně i číslo vyšší 3.2. v případě peroxosloučenin a například nestechiometrických sloučenin může být zdánlivé oxidační číslo i vyšší 4. ve dvouprvkové sloučenině má prvek vpravo záporné oxidační číslo a prvek vlevo kladné oxidační číslo 4.1. skupiny NH 4 +, CN -, SCN - se počítají jako jeden prvek 4.2. prvek s větší elektronegativitou se píše vpravo 5. v jedné redoxní rovnici se mění čísl prvku maximálně o 8 6. samotný nesloučený prvek má oxidační číslo halogeny a plyny se vyskytují ve dvouatomových molekulách F 2, Cl 2, Br 2, I 2, O 2, N 2, H 2, At některé prvky se vyskytují ve víceatomových molekulách P 4, S kyslík ve vyskytuje jako O, O 2 a O 3 ozon 7. prvky mají ve sloučeninách většinou celočíselná oxidační čísla 7.1. v podvojných sloučeninách, organických sloučeninách, peroxosloučeninách, hyperoxidech, superoxidech, ozonidech, nestechiometrických sloučeninách a dalších mohu mít i reálná čísla 8. v každé redoxní rovnici se nejméně jeden prvek oxiduje a nejméně jeden prvek redukuje 8.1. synproporcionace jeden prvek dvou různých oxidačních čísel na levé straně se mění na prvek s jedním oxidačním číslem na pravé straně 8.2. dysproporcionace jeden prvek na pravé straně se mění na dva prvky s různými oxidačními čísly v různých sloučeninách 9. v redoxních reakcích platí zákony zachování hmotnosti, náboje a počtu vyměněných elektronů rozpouštění kovů v HNO 3 Ag+HNO 3 AgNO 3 +NO+H 2 O 3,4,3,1,2 Ag+HNO 3 AgNO 3 +NO 2 +H 2 O 1,2,1,1,1 Bi+HNO 3 Bi(NO 3 ) 3 +H 2 O+NO 1,4,1,2,1 Bi+HNO 3 Bi(NO 3 ) 3 +NO 2 +H 2 O 1,6,1,3,3 Cd+H + +NO - 3 Cd 2+ +NO+H 2 O 3,8,2,3,2,4 Cu+HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,8,3,2,4 Cu+HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 Cu+NO - 3 +H 3 O + Cu 2+ +N 2 O 4 +H 2 O 1,2,4,1,1,6 Fe 2+ +HNO 3 NO+Fe 3+ +NO - 3 +H 2 O 3,4,1,3,3,2 Fe+HNO 3 Fe(NO 3 ) 2 +NH 4 NO 3 +H 2 O 4,10,4,1,3 Fe+NO - 3 +H 3 O + Fe 3+ +NH + 4 +H 2 O 8,3,30,8,3,39 Ga+HNO 3 Ga(NO 3 ) 3 +NO 2 +H 2 O 1,6,1,3,3 2

3 Hg+HNO 3 Hg(NO 3 ) 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 Hg+HNO 3 Hg 2 (NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 6,8,3,2,4 Hg+NO - 3 +H 3 O + Hg NO+H 2 O 6,2,8,3,2,12 Mg+HNO 3 Mg(NO 3 ) 2 +N 2 O+H 2 O 4,10,4,1,5 Mg+HNO 3 Mg(NO 3 ) 2 +NH 4 NO 3 +H 2 O 4,10,4,1,3 Mg+HNO 3 Mg(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,8,3,2,4 Mg+HNO 3 Mg(NO 3 ) 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 Os+OH - +NO - 3 OsO 2-4 +NO - 2 +H 2 O 1,2,3,1,3,1 Pb+HNO 3 Pb(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,8,3,2,4 Pb+HNO 3 Pb(NO 3 ) 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 Pd+HNO 3 Pd(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,8,3,2,4 Ru+OH - +NO - 3 RuO 2-4 +NO - 2 +H 2 O 1,2,3,1,3,1 Sn+HNO 3 +H 2 O SnO 2. H 2 O+NO+H 2 O 3,4,3,3,4,2 Sn+HNO 3 Sn(NO 3 ) 2 +NH 2 OH+H 2 O 3,7,3,1,2 Sn+HNO 3 Sn(NO 3 ) 2 +NH 4 NO 3 +H 2 O 4,10,4,1,3 Sn+HNO 3 Sn(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,8,3,2,4 Sn+HNO 3 Sn(NO 3 ) 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 Sn+HNO 3 SnO 2 +H 2 O+NO 3,4,3,3,2,4 Sn+HNO 3 SnO 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,4,2 Ti+NO - 3 +H + Ti 4+ +NO 2 +H 2 O 1,4,8,1,4,4 Zn+HNO 3 Zn(NO 3 ) 2 +N 2 O+H 2 O 4,10,4,1,5 Zn+HNO 3 Zn(NO 3 ) 2 +NH 4 NO 3 +H 2 O 4,10,4,1,3 Zn+HNO 3 Zn(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,8,3,2,4 Zn+HNO 3 Zn(NO 3 ) 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 Zn+NO - 3 +H 3 O + Zn 2+ +NH 2 OH+H 2 O 3,1,7,3,1,9 rozpouštění nekovů a polokovů v HNO 3 As+HNO 3 +H 2 O H 3 AsO 3 +NO 1,1,1,1,1 As+HNO 3 +H 2 O H 3 AsO 4 +NO 3,5,2,3,5 As+HNO 3 H 2 AsO 4 +NO 2 +H 2 O 1,5,1,5,1 As+NO - 3 +H 3 O + As 2 O 3 +NO 2 +H 2 O 2,6,6,1,6,9 Bi+HNO 3 Bi(NO 3 ) 3 +NO 2 +H 2 O 1,6,1,3,3 C+HNO 3 CO 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,4,2 C+HNO 3 N 2 +H 2 O+CO 2 5,4,2,2,5 I+HNO 3 HIO 3 +NO 2 +H 2 O 1,10,2,10,4 I 2 +HNO 3 HIO 3 +NO+H 2 O 1,10,2,10,4 NO - 3 +P+H 3 O + NO+H 2 O+H 3 PO 4 5,3,5,5,3,3 P+HNO 3 +H 2 O H 3 PO 4 +NO 3,5,2,3,5 P 4 +HNO 3 +H 2 O H 3 PO 4 +NO+NO 2 1,10,1,4,5,5 P 4 +HNO 3 H 3 PO 4 +H 2 O+NO 2 1,20,4,4,20 S+HNO 3 SO 2 +NO 2 +H 2 O 1,4,1,4,2 Sb+HNO 3 +H 2 O Sb 2 O 5.2H 2 O+NO 6,10,1,3,10 Sb+HNO 3 Sb 2 O 5.H 2 O+NO 2 +H 2 O 1,2,1,10,4 Sb+HNO 3 SbO 2 +NO+H 2 O 3,4,3,4,2 Se+HNO 3 +H 2 O H 2 SeO 3 +NO 3,4,1,3,4 Se+HNO 3 H 2 SeO 3 +H 2 O+NO 2 1,4,1,1,4 rozpouštění oxidů nekovů v HNO 3 As 2 O 3 +HNO 3 +H 2 O N 2 O 3 +H 3 AsO 4 1,2,2,1,2 As 2 O 3 +HNO 3 +H 2 O H 3 AsO 4 +NO 3,4,7,6,4 As 2 O 3 +HNO 3 +H 2 O H 3 AsO 4 +NO 2 +NO 1,2,2,2,1,1 As 4 O 6 +HNO 3 +H 2 O H 3 AsO 4 +NO 2 +NO 1,4,4,4,2,2 3

4 P 4 O 10 + HNO 3 +H 2 O N 2 O 5 +H 3 PO 4 1,4,4,2,4 SO 2 +HNO 3 +H 2 O H 2 SO 4 +NO 3,2,2,3,2 rozpouštění sloučenin nekovů v HNO 3 As 2 S 3 +HNO 3 +H 2 O H 3 AsO 4 +H 2 SO 4 +NO 3,28,4,6,9,28 As 2 S 3 +HNO 3 H 3 AsO 4 +H 2 SO 4 +NO 2 +H 2 O 1,28,2,3,28,8 As 2 S 3 +HNO 3 H 3 AsO 4 +S+NO 2 +H 2 O 1,10,2,3,10,2 AsH 3 +HNO 3 H 3 AsO 4 +NO 2 +H 2 O 1,5,1,5,1 AsI 3 +HNO 3 H 3 AsO 4 +NO 2 +NO+I 2 +H 2 O 4,10,1,4,5,5,6,1 Cu 2 S+NO - 3 +H 3 O + Cu 2+ +SO 2-4 +NO+H 2 O 3,10,16,6,3,10,24 H 2 S+HNO 3 S+NO+H 2 O 3,2,3,2,4 H 2 Se+HNO 3 Se+NO+H 2 O 3,2,3,2,4 H 2 Te+HNO 3 Te+NO+H 2 O 3,2,3,2,4 H 3 AsO 3 +HNO 3 NO+H 3 AsO 4 +H 2 O 2,3,2,3,1 H 3 PO 3 +HNO 3 H 3 PO 4 +NO 2 +H 2 O 1,2,1,2,1 HCl+HNO 3 Cl 2 +NOCl+H 2 O 3,1,1,1,2 HCl+HNO 3 NO 2 +Cl 2 +H 2 O 2,2,2,1,2 HgS+HNO 3 HgSO 4 +NO+H 2 O 3,8,3,8,4 I - +HNO 3 NO 2 +I 2 +NO - 3 +H 2 O 2,4,2,1,2,2 NaI+HNO 3 NO 2 +I 2 +NaNO 3 +H 2 O 2,4,2,1,2,2 S 2- +HNO 3 NO 2 +S+NO - 3 +H 2 O 1,4,2,1,2,2 sloučeniny kovů s HNO 3 CoS+HNO 3 S+NO+Co(NO 3 ) 2 +H 2 O 3,8,3,2,3,4 Cu 2 S+HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +CuSO 4 +NO 2 +H 2 O 1,12,1,1,12,6 Cu 2 S+HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +H 2 SO 4 +NO+H 2 O 3,22,6,3,10,8 CuS+HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +H 2 SO 4 +NO 2 +H 2 O 1,10,1,1,8,4 Fe(OH) 2 +NO - 3 +H 2 O Fe(OH) 3 +NH 3 +OH - 8,1,6,8,1,1, FeAsS+HNO 3 Fe(NO 3 ) 3 +H 3 AsO 4 +H 2 SO 4 +NO 2 +H 2 O 1,17,1,1,1,14,6 FeS+HNO 3 Fe(NO 3 ) 3 +H 2 SO 4 +NO 2 1,12,1,1,9,5 FeS 2 +HNO 3 Fe(NO 3 ) 3 +H 2 SO 4 +NO+H 2 O 1,8,1,2,5,2 FeSO 4 +HNO 3 NO+Fe 2 (SO 4 ) 3 +Fe(NO 3 ) 3 +H 2 O 3,4,1,1,1,2 HSO HNO 3 +H 2 O NH 2 OH+HSO 4 3,1,1,1,3 Na 2 S+HNO 3 NO 2 +S+NaNO 3 +H 2 O 1,4,2,1,2,2 PbS+HNO 3 Pb(NO 3 ) 2 +S+NO+H 2 O 3,8,2,3,2,4 oxidy kovů v HNO 3 Cu 2 O+HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +NO+H 2 O 3,14,6,2,7 TcO 2 +HNO 3 +H 2 O TcO - 4 +NO+H 3 O + 1,1,1,1,1,1 ReO 2 +HNO 3 +H 2 O ReO - 4 +NO+H 3 O + 1,1,1,1,1,1 Pb 3 O 4 +HNO 3 PbO 2 +Pb(NO 3 ) 2 +H 2 O 1,4,1,2,2 rozpouštění v lučavce královské Au+HCl+HNO 3 AuCl 3 +NO+H 2 O 1,3,1,1,1,2 Au+HCl+HNO 3 H[AuCl 4 ]+NO+H 2 O 1,4,1,1,1,2 Au+HCl+HNO 3 H[AuCl 4 ]+NO 2 +H 2 O 1,4,3,1,3,3 Cu+HCl+HNO 3 +H 2 O CuCl 2. 2 H 2 O+NO 3,6,2,6,3,2 FeCl 2 +HCl+HNO 3 FeCl 3 +NO+H 2 O 3,3,1,3,1,2 HgS+HCl+HNO 3 HgCl 2 +S+NO+H 2 O 3,6,2,3,3,2,4 NiS+HCl+HNO 3 NiCl 2 +NO+H 2 O+S 3,6,2,3,2,4,2 O 2 +HCl+HNO 3 Cl 2 +NO 2 +H 2 O 2,10,2,5,2,6 Pd+HNO 3 +HCl H[PdCl 2 ]+NO+H 2 O 3,4,18,3,4,8 4

5 Pt+HCl+Cl 2 +NOCl H 2 [PtCl 6 ]+NO 3,6,4,4,3,4 Pt+HCl+HNO 3 H 2 [PtCl 6 ]+NO+H 2 O 3,18,4,3,4,8 Pt+HNO 3 +HCl H 2 [PtCl 6 ]+NO 2 +H 2 O 1,4,6,1,4,4 Sb+HCl+HNO 3 SbCl 5 +NO+H 2 O 3,15,5,3,5,10 SnCl 2 +HCl+HNO 3 SnCl 4 +H 2 O+N 2 O 4,8,2,2,5,1 U 3 O 8 +HCl+HNO 3 UO 2 Cl 2 +NO+H 2 O 3,18,2,9,2,10 chlorové vápno Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +CoCl 2.6H 2 O CaCl 2 +Ca(ClO) 2 +Co(OH) 3 +H 2 O 4,4,9,3,4,22 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +Cr 2 (SO 4 ) 3 CaCl 2 +CaCrO 4 +CaSO 4 +Ca(ClO) 2 +H 2 O 10,2,2,13,4,6,7,10 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +H 2 O 2 CaCl 2 +O 2 +Ca(OH) 2 +H 2 O 1,2,1,2,1,2 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +K 4 [Fe(CN) 6 ]+H 2 O CaCl 2 +K 3 [Fe(CN) 6 ]+KOH+Ca(OH) 2 1,4,2,2,4,4,1 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +MnSO 4 CaCl 2+ Ca(ClO) 2 +MnO 2 +CaSO 4 + H 2 O 2,2,2,3,1,2,2,2 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +MnSO 4 CaCl 2 +Ca(MnO 4 ) 2 +CaSO 4 +Ca(ClO) 2 +H 2 O 6,4,11,2,4,1,6 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +Na 2 O 2 +H 2 O CaCl 2 +O 2 +Ca(OH) 2 +NaOH 1,2,2,1,2,1,4 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +Ni 3 (PO 4 ) 2 +H 2 O CaCl 2 +Ca(ClO) 2 +Ni(OH) 3 +Ca 3 (PO 4 ) 2 12,4,6,15,9,12,4 Ca(ClO) 2.CaCl 2.Ca(OH) 2 +NiSO 4 +H 2 O CaCl 2 +Ca(ClO) 2 +Ni(OH) 3 +CaSO 4 4,4,2,5,3,4,4 Ca 3 (ClO) 2 Cl 2 (OH) 2 +H 2 O 2 CaCl 2 +O 2 +Ca(OH) 2 +H 2 O 1,2,2,2,1,2 Ca 3 (ClO) 2 Cl 2 (OH) 2 +K 4 [Fe(CN) 6 ]+H 2 O CaCl 2 +Ca(OH) 2 +KOH+ K 3 [Fe(CN) 6 ] 1,2,2,1,2,2,2 CaCl(ClO)+HCl Cl 2 +CaCl 2 +H 2 O 1,2,1,1,1 CaOCl 2 +HCl Cl 2 +CaCl 2 +H 2 O 1,2,1,1,1 H 2 O 2 +Ca(ClO 2 ) 2 CaCl 2 +H 2 O+O 2 4,1,1,4,4 H 2 O 2 +CaOCl 2 CaCl 2 +H 2 O+O 2 1,1,1,1,1 P 4 +Ca(ClO) 2 +H 2 O Ca 2 P 2 O 6.2H 2 O+HCl 1,4,8,2,8 P 4 +Ca(ClO 2 ) 2 +H 2 O Ca 2 P 2 O 6.2H 2 O+H 4 P 2 O 6 +HCl 1,2,6,1,1,4 Ca(ClO)Cl+Pb(CH 3 COO) 2 +H 2 O PbO 2 +CH 3 COOH+CaCl 2 1,1,1,1,2,1 manganistan s organickými sloučeninami KMnO 4 +(COO) 2 Ca+H 2 SO 4 K 2 SO 4 +MnSO 4 +CO 2 +CaSO 4 +H 2 O 6,5,14,3,6,10,5,14 KMnO 4 +(COOH) 2 +H 2 SO 4 CO 2 +MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O 6,5,9,10,6,3,14 KMnO 4 +(COONa) 2 +H 2 SO 4 CO 2 +MnSO 4 +Na 2 SO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O 2,5,8,10,2,5,1 KMnO 4 +(CH 2 CHO) 2 +H 2 SO 4 CH 2 (COOH) 2 +MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O 4,5,6,5,4,1,6 KMnO 4 +C 2 H 2 +H 2 SO 4 CO 2 +MnSO 4 +KHSO 4 +H 2 O 2,1,4,2,2,2,4 KMnO 4+ C 2 H 5 OH+H 2 SO 4 C 2 H 4 O+MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O 2,5,3,5,2,1,8 KMnO 4 +CH 3 CH 2 OH+H 2 SO 4 CH 3 CHO+MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O 2,5,3,5,2,1,8 KMnO 4 +C 6 H 5 CH 3 C 6 H 5 COOK+H 2 O+MnO 2 +KOH 1,2,1,1,2,1 KMnO 4 +RCH 2 OH RCOOK+MnO 2 +KOH+H 2 O 4,3,3,4,1,1 manganistan jako oxidační činidlo KMnO 4 +KOH K 2 MnO 4 +O 2 +H 2 O 4,4,4,1,2 KMnO 4 +H 2 S+CO 2 MnO 2 +KHCO 3 +H 2 O+S 2,3,2,2,2,2,3 KMnO 4 +H 2 SO 3 MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 SO 4 +H 2 O 2,5,2,1,2,3 KMnO 4 +H 2 SO 4 O 3 +MnO 2 +K 2 SO 4 +H 2 O 2,1,1,2,1,1 KMnO 4 +H 2 SO 4 O 3 +MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O 6,9,5,6,3,9 KMnO 4 +HBr Br 2 +MnBr 2 +KBr+H 2 O 2,16,5,2,2,8 KMnO 4 +HCl Cl 2 +MnCl 2 +KCl+H 2 O 2,16,5,2,2,8 KMnO 4 +HI I 2 +MnI 2 +KI+H 2 O 2,16,5,2,2,8 KMnO 4 +H 2 SeO 3 H 2 SeO 4 +MnSeO 3 +K 2 SeO 3 +H 2 O 2,8,5,2,1,3 KMnO 4 +K 2 Ca[Fe(CN) 6 ]+K 2 CO 3 +CO 2 K 3 [Fe(CN) 6 ]+MnO 2 +CaCO 3 1,3,1,2,3,1,3 manganistan v kyselém prostředí Ca(MnO 4 ) 2 +FeSO 4 +H 3 PO 4 Mn 3 (PO 4 ) 2 +Ca 3 (PO 4 ) 2 +Fe 2 (SO 4 ) 3 +FePO 4 +H 2 O 3,30,16,2,1,10,10,24 5

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková REDOXNÍ REAKCE Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s redoxními reakcemi.

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS PRVKY ŠESTÉ SKUPINY - CHALKOGENY Mezi chalkogeny (nepřechodné prvky 6.skupiny) zařazujeme kyslík, síru, selen, tellur a radioaktivní polonium. Společnou vlastností těchto prvků je šest valenčních elektronů

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) 1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) Klíčové pojmy: alkalický kov, s 1 prvek, sodík, draslík, lithium, rubidium, cesium, francium, sůl kamenná, chilský ledek, sylvín, biogenní prvek, elektrolýza taveniny,

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Reakce jednotlivých kationtů

Reakce jednotlivých kationtů Analýza kationtů Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ta srážejí celou skupinu kationtů. Kationty se tak mohou dělit do jednotlivých tříd. Například kationty I. třídy se srážejí

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Prvky VI. hlavní skupiny (O, S, Se, Te,, Po)

Prvky VI. hlavní skupiny (O, S, Se, Te,, Po) Prvky VI. hlavní skupiny (O, S, Se, Te,, Po) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Základy názvosloví Autor: Název: Mgr. Petra Holzbecherová Procvičování

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H + např: HCl H + + Cl -, obecně HB H + + B - Zásady látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH - např.

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky Elektrochemie Protože redoxní reakce jsou děje spojené s přenosem elektronů z redukčního činidla, které elektrony odevzdává, na oxidační činidlo, které

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Nejrozšířenější prvky na Zemi 12 bodů 1. A hliník, Al B vodík, H

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

VI. Disociace a iontové rovnováhy

VI. Disociace a iontové rovnováhy VI. Disociace a iontové 1 VI. Disociace a iontové 6.1 Základní pojmy 6.2 Disociace 6.3 Elektrolyty 6.3.1 Iontová rovnováha elektrolytů 6.3.2 Roztoky ideální a reálné 6.4 Teorie kyselin a zásad 6.4.1 Arrhenius

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

m=ρ.v M=m/n n=m/m m=n.m M(Cu)=63,5g/mol M(S)=32,1g/mol M(O)=16,0g/mol M(CuSO 4 )=1. M(Cu)+1. M(S)+4. M(O)= =63,5+32,1+4.16,0=63,5+32,1+64=159,6g/mol

m=ρ.v M=m/n n=m/m m=n.m M(Cu)=63,5g/mol M(S)=32,1g/mol M(O)=16,0g/mol M(CuSO 4 )=1. M(Cu)+1. M(S)+4. M(O)= =63,5+32,1+4.16,0=63,5+32,1+64=159,6g/mol 1 41. Základní veličiny v chemii Vyjádření množství látek 1. Objem - V - (cm 3, ml, dm 3, l) 2. Hmotnost - m - (g, kg) 3. Látkové množství - n - (mol), udává počet částic (atomů, molekul, iontů) v soustavě

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická výskyt a zpracování kovů 2. ročník Datum tvorby 22.4.2014

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

EMISE CO 2. Princip přípravy: CaCO 3 + 2 HCl ¾ CO 2 + CaCl 2 + H 2 O. Možnost detekce (důkaz):

EMISE CO 2. Princip přípravy: CaCO 3 + 2 HCl ¾ CO 2 + CaCl 2 + H 2 O. Možnost detekce (důkaz): EMISE CO 2 Oxid uhličitý, společně s dalšími látkami jako jsou methan, oxid dusný, freony a ozon, patří mezi takzvané skleníkové plyny, které mají schopnost absorbovat tepelné (IR) záření Země, díky čemuž

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

MO 1 - Základní chemické pojmy

MO 1 - Základní chemické pojmy MO 1 - Základní chemické pojmy Hmota, látka, atom, prvek, molekula, makromolekula, sloučenina, chemicky čistá látka, směs. Hmota Filozofická kategorie, která se používá k označení objektivní reality v

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ Doc.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

hodina chemie - pátek v týdnu po LP

hodina chemie - pátek v týdnu po LP SCHÉMA PROTOKOLU PROTOKOL č. Datum: kdy jste prováděli cvičení (ne kdy píšete protokol) Jméno + třída Téma: tematický celek, kterého se cvičení týká Úkol č.1: název prvního úkolu Teorie: princip prováděného

Více

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3.

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3. Chemie 1. Analýzou vzorku bylo zjištěno, že vzorek o hmotnosti 25 g obsahuje 15,385 g mědi, 3,845 g síry a zbytek připadá na kyslík. Který empirický vzorec uvedeným výsledkům analýzy odpovídá? A r (Cu)

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je doplňována laboratorními pracemi, které probíhají ve skupinách.

Více

Chemie - látky Variace č.: 1

Chemie - látky Variace č.: 1 Variace č.: . Složení látek a chemická vazba V tématickém celku si objasníme, proč mohou probíhat chemické děje. Začneme složením látek. Víme, že látky se skládají z atomů, které se slučují v molekuly.

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

Vyučovací předmět Chemie realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru chemie podle RVP G v 1. až 3. ročníku.

Vyučovací předmět Chemie realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru chemie podle RVP G v 1. až 3. ročníku. Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie vede žáky k pochopení vztahu chemie k ostatním přírodním vědám, k poznání chemických látek, k objasnění zákonitostí chemických dějů

Více

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Milí žáci, připravili jsme pro vás korespondenční seminář, ve kterém můžete změřit své síly v oboru chemie se svými vrstevníky z jiných škol. Zadání bude vyhlašováno

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHM0D12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 83 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ACH/CHZP Chemie životního prostředí

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Kovy obsahují volné (valenční) elektrony a ty způsobují el. proud. Látka se chemicky nemění (vodiče 1. třídy). V polovodičích volné náboje připravíme uměle (teplota, příměsi,

Více

Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona. U změna vnitřní energie Q teplo W práce

Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona. U změna vnitřní energie Q teplo W práce Termochemie Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona U = Q + W U změna vnitřní energie Q teplo W práce Teplo a práce dodané soustavě zvyšují její

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty. Hana Gajdušková. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Modul 02 - Přírodovědné předměty. Hana Gajdušková. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 11.skupina

Více