Zmena skupenstva látok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zmena skupenstva látok"

Transkript

1 1. Keď má sústava v rovnovážnom stave vo vrtkých častiach rovnaké fyzikálne a chemické vlastnosti, napr. rovnakú hustotu, štruktúru, rovnaké chemické zloženie, nazýva sa fáza. Prechod látky z jednej fázy do druhej sa volá fázová premena. 2. Aj v jednom skupenstve môžu existovať viaceré fázy feromagnetizmus a paramagnetizmus Topenie 3. Topenie je dej, pri ktorom sa mení pevné skupenstvo látky na kvapalné. 4. Tuhnutie je dej, pri ktorom sa mení kvapalné skupenstvo látky na pevné. 5. V kryštalickej látke prebieha topenie a tuhnutie istej látky pri rovnakej teplote (pri teplote topenia t t ) 6. Teplota topenia závisí od druhu látky a od tlaku. 7. Pri topení teleso prijme teplo z okolia, pri tuhnutí teleso odovzdá teplo okoliu. 8. Skupenské teplo topenia L t je teplo, ktoré prijme teleso z kryštalickej látky s určitou hmotnosťou pri teplote topenia, aby sa premenilo na kvapalinu tej istej teploty. 9. Skupenské teplo topenia závisí od hmotnosti telesa a od druhu látky. Túto vlastnosť látok označením merného skupenského tepla topenia l t 10. Merne skupenské teplo je teplo, ktoré ak prijme teleso s m=1kg pri teplote topenia, premení sa na kvapalinu s tou istou teplotou 1

2 11. Krivka topenia 12. Na obrázku 1 je táto krivka znázornená pre tuhé látky typu olovo, na obrázku 2 pre látku typu ľad H 2 O. 1 2 Tuhnutie 13. Teplota tuhnutia je pre kryštalické látky rovnaká, ako teplota topenia. 14. Teplo, ktoré kvapalina odovzdá pri tuhnutí, sa nazýva skupenské teplo tuhnutia, jeho veľkosť je pre rovnakú látku rovnaká ako skupenské teplo topenia. 15. Vznik kryštalizačných zárodkov vznik polykryštalickej látky 16. Vznik monokryštálu zárodok - malý monokryštál ťahanie z taveniny. Sublimácia 17. Premena látky z pevného skupenstva priamo na plynné skupenstvo sa volá sublimácia. Opačný dej je desublimácia. Pri normálnom tlaku sublimuje napr. jód, gáfor, naftalín, tuhý oxid uhličitý, ľad. 18. Merné skupenské teplo sublimácie ls, je definované vzťahom: 19. Kde L s je skupenské teplo sublimácie prijaté látkou s hmotnosťou m na jej sublimáciu pri danej teplote. 20. Merné skupenské teplo sublimácie závisí od teploty, pri ktorej látka sublimuje. 21. Rýchlosť sublimácie je tým vyššia, čím je: a. vyššia teplota zahrievanej latky, b. nižší tlak c. menšia vzdialenosť medzi zahrievanou látkou a ochladzovanou plochou 22. Keď je sublimujúca látka s dostatočnou hmotnosťou v uzavretej nádobe, sublimuje tak dlho, až sa medzi pevnou fázou a parou utvorí rovnovážny stav. Vzniknutá para sa nazýva nasýtená para. 23. Závislosť tlaku nasýtenej pary od teploty vyjadruje sublimačná krivka. Každý bod tejto krivky súčasne znázorňuje rovnovážne stavy medzi pevnou látkou a jej nesýtenou parou. 24. Sublimačná krivka končí v bode A, v ktorom sa začína krivka topenia tej istej látky 2

3 Vyparovanie 1. Niektoré molekuly na voľnom povrchu majú takú energiu, že sú schopné prekonať povrchovú energiu. Kvapalinu opúšťajú najrýchlejšie molekuly, zmenšuje sa stredná energia molekúl - kvapalina sa ochladzuje. 2. V uzavretej nádobe po istom čase nastane stav dynamickej rovnováhy. Počet vyparených molekúl za istý čas je rovný počtu molekúl ktoré sa do kvapaliny za ten istý čas vrátia. 3. Para, ktorá je v stave dynamickej rovnováhy so svojou kvapalinou sa nazýva nasýtená para. 4. kvapalina s hmotnosťou m pri premene na paru s rovnakou teplotou, musí prijať skupenské teplo vyparovania L V 5. l v - merné skupenské teplo vyparovania. Var 6. Var kvapaliny nastáva v okamihu, keď tlak nasýtených pár spolu s tlakom vzduchu vo vznikajúcich bublinách mierne prekročí hodnotu atmosférického tlaku nad voľnou hladinou kvapaliny. Za tejto podmienky začína bublina v kvapaline stúpať a uvedený pohyb bublín klasifikujeme ako var vody. 7. Var = vyparovanie v celom objeme (na povrchu i vo vnútri) kvapaliny p 1 > p a a. p1- tlak nasýtenej pary v bublinkách b. p a - vonkajší atmosférický tlak 8. t v - teplota varu a. iná pre rôzne kvapaliny b. veľkosť závisí priamoúmerne od tlaku nad kvapalinou 9. Graf závislosti tlaku nasýtenej pary od jej teploty - Krivka nasýtených pár: 3

4 10. Bod A - teplota T A je teplotou tuhnutia pri tlaku p A. 11. Bod K - pri teplote vyššej ako TK neexistuje kvapalina Kvapalnenie (kondenzácia) 12. Pri kondenzácii plynná látka odovzdá svojmu okoliu skupenské kondenzačné teplo. Fázový diagram 13. Krivku topenia, sublimačnú krivku a krivku nasýtenej pary pre danú látku možno znázorniť do tej istej súradnicovej sústavy s osami T a p. Vznikne graf, ktorý sa volá fázový diagram. Každý bod roviny fázového diagramu znázorňuje istý stav látky pri zvolenej termodynamickej teplote T a tlaku p. 14. A Trojný bod. Znázorňuje rovnovážny stav pevnej, kvapalnej a plynnej fázy tej istej látky. Teplota trojného bodu vody (TA=273,16 K) je základnou teplotou termodynamickej teplotnej stupnice. 15. K Kritický bod kvapaliny je hodnota teploty a tlaku vo fázovom diagrame, pri najvyššej teplote (kritickej teplote) pri ktorej ešte môže koexistovať kvapalná fáza. Pri teplotách vyšších ako je kritická nemôže kvapalina existovať ani pri ľubovoľne veľkom tlaku. 16. Krivky kt, kp, ks rozdeľujú rovinu fázového diagramu na tri oblasti I, II, III. Keď je bod určujúci stav látky v oblasti I, látka je v pevnom skupenstve; body v oblasti II znázorňujú rozličné stavy kvapaliny. Body, ktoré patria do oblasti III, t.j. body ležiace pod krivkou nasýtenej pary a sublimácie, zodpovedajú plynnému skupenstvu látky, ktoré má nižší tlak ako nasýtená para s rovnakou teplotou. Toto plynné skupenstvo sa nazýva prehriata para. 4

5 Vodná para v atmosfére 1. Absolútna vlhkosť vzduchu: [kg m -3 ] m hmotnosť vodnej pary V objem vzduchu, v ktorom sa daná vodná para nachádza (Určíme napr. pohltením vodnej pary hygroskopickou látkou a jej zvážením) 2. Vodná para vo vzduchu je zvyčajne prehriatou parou. 3. Relatívna vlhkosť vzduchu: [%] Absolútna vlhkosť vzduchu Maximálna hodnota absolútnej vlhkosti vzduchu pri danej teplote sa rovná hustote nasýtenej vodnej pary s rovnakou teplotou. 4. Optimálna relatívna vlhkosť vzduchu pre človeka je 50% - 70%. 5. Pri teplote t r teplote rosného bodu sa vodná para stane nasýtenou a pri ďalšom znižovaní teploty začne kvapalnieť. 5

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D11_Z_OPAK_T_Skupenske_premeny_T Člověk a příroda Fyzika Skupenské přeměny Opakování

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 516 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 22. 1. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Ako zamedziť tvorbe plesní v byte?

Ako zamedziť tvorbe plesní v byte? Ako zamedziť tvorbe plesní v byte? Obvodové steny mnohých bytových domov postavených pred rokom 1991 (najmä panelových) majú nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti a nízku priepustnosť vodných pár. V

Více

Řešení: Fázový diagram vody

Řešení: Fázový diagram vody Řešení: 1) Menší hustota ledu v souladu s Archimédovým zákonem zapříčiňuje plování jedu ve vodě. Vodní nádrže a toky tudíž zamrzají shora (od hladiny). Kdyby hustota ledu byla větší než hustota vody, docházelo

Více

3.2 Látka a její skupenství

3.2 Látka a její skupenství 3.2 Látka a její skupenství Skupenství látky a jejich změny sublimace PEVNÁ LÁTKA tání desublimace tuhnutí PLYN vy pa řo vá ní KAPALINA zka pal ňo vá ní Látka a změna vnitřní energie Změna vnitřní energie

Více

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Molekulová fyzika a termika

Molekulová fyzika a termika Molekulová fyzika a termika Fyzika 1. ročník Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky oboru Informační technologie MěSOŠ Klobouky u Brna Mgr. Petr Kučera 1 Obsah témat v kapitole Molekulová fyzika

Více

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie)

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie) Změny skupenství Při změně tělesa z pevné látky na kapalinu nebo z kapaliny na plyn se jeho vnitřní energie zvyšuje musíme dodávat teplo (zahřívat). Při změně tělesa z plynu na kapalinu, nebo z kapaliny

Více

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov STAVBA ATÓMU Starogrécky filozof Demokritos (450-420 pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov Starogrécky filozof Aristoteles (384-322 pred n.l) Látky možno neobmedzene

Více

F - Změny skupenství látek

F - Změny skupenství látek F - Změny skupenství látek Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a

Více

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P 1. VLASTNÉ POLOVODIČE Vlastnými polovodičmi nazývame polovodiče chemicky čisté, bez prímesí iných prvkov. V súčasnosti je najpoužívanejším polovodičovým

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová Financované Prijímateľ: Názov projektu: Kód projektu: Aktivita, resp. názov seminára z Finančného mechanizmu EHP a ŠR SR Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Revitalizuj a zachráň

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

1. LABORATÓRNE CVIČENIE

1. LABORATÓRNE CVIČENIE MENO: ROČNÍK A TRIEDA: 1. LABORATÓRNE CVIČENIE ROVNOMERNÝ POHYB - ZÁVISLOSŤ POLOHY OD ČASU Cieľ: Naučiť sa pracovať so senzorom polohy a ako sú rôzne druhy pohybu prezentované na grafe závislosti polohy

Více

Základné poznatky z termiky a termodynamiky

Základné poznatky z termiky a termodynamiky Štandardy: MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA Základné poznatky z termiky a termodynamiky Obsah Kinetická teória látok. Modely štruktúr látok v rôznych skupenstvách. Vnútorná energia telesa a spôsoby jej

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn Zěny skuenství látek Pevná látka Kaalina Plyn soustava velkého očtu částic Má-li soustava v rovnovážné stavu ve všech částech stejné fyzikální a cheické vlastnosti (stejnou hustotu, stejnou strukturu a

Více

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

Název DUM: Změny skupenství v příkladech Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Změny skupenství

Více

Změna skupenství, Tání a tuhnutí, Sublimace a desublimace Vypařování a kapalnění Sytá pára, Fázový diagram, Vodní pára

Změna skupenství, Tání a tuhnutí, Sublimace a desublimace Vypařování a kapalnění Sytá pára, Fázový diagram, Vodní pára Zěny skupenství átek Zěna skupenství, Tání a tuhnutí, Subiace a desubiace Vypařování a kapanění Sytá pára, Fázový diagra, Vodní pára Zěna skupenství = fyzikání děj, při které se ění skupenství átky Skupenství

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Peter Delinčák, sekcia astronomickej fotografie SAS Úvodom S príchodom digitálnych fotoaparátov sa otvorili nové možnosti pre astronomickú fotografiu.

Více

Príjem vody. Pri príjme vody hrá tiež veľkú úlohu osmotický tlak v bunke, vodný potenciál

Príjem vody. Pri príjme vody hrá tiež veľkú úlohu osmotický tlak v bunke, vodný potenciál Voda je základná súčasť každého živého organizmu. Aj v rastlinách je voda základným rozpúšťadlom, je potrebná pre fotosyntézu a iné metabolické procesy. Kolobeh vody v rastlinnom tele sa označuje ako vodný

Více

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Hustota toku Zatím jsme studovali pouze soustavy, které byly v rovnovážném stavu není-li soustava v silovém poli, je hustota částic stejná

Více

Tomáš Malatinský v. r.

Tomáš Malatinský v. r. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2012 Z. z. z 26. októbra 2012, ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia

Více

Pracovný list pre žiaka

Pracovný list pre žiaka Pracovný list pre žiaka Pokus 1 (Lapitková, et al., 2010a, s. 33) Úloha č.1 Zistite akú teplotu má povrch banky, aby sa na ňom začala tvoriť rosa. Pomôcky: sklenená nádoba (banka), teplomer, kocky ľadu,

Více

13.4. Skvapalňovanie plynov

13.4. Skvapalňovanie plynov 13.4. Skvapalňovanie plynov 465 K e ď chceme, aby sa napríklad 1 g nasýtenej vodnej pary kompresiou pre menil na nasýtenú paru teploty o 1 C vyššej, musíme parám súčasne odobrať teplo, t. j. dodať záporné

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 8 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

Tepelné čerpadlo pre bytové domy MACH ZR-E (Ohrev TÚV mimo vykurovacej sezóny)

Tepelné čerpadlo pre bytové domy MACH ZR-E (Ohrev TÚV mimo vykurovacej sezóny) Tepelné čerpadlo pre bytové domy MACH ZR-E (Ohrev TÚV mimo vykurovacej sezóny) Základné informácie: Prevádzka min. 5 mesiacov v roku Elektrická sazba pre vykurovanie Elektrická sazba v nízkom tarife Zdrojom

Více

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Metóda 5S. Metóda 5S. Základy štíhleho podniku. Ján Burieta a kolektív

Metóda 5S. Metóda 5S. Základy štíhleho podniku. Ján Burieta a kolektív Metóda 5S Metóda 5S Základy štíhleho podniku Ján Burieta a kolektív Autor Ján Burieta IPA Slovakia, s.r.o. Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina www.ipaslovakia.sk www.ipaczech.cz info@ipaslovakia.sk Fotografia

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

CHARAKTERISTIKA JEDNOROZMERNÝCH ŠTATISTICKÝCH SÚBOROV

CHARAKTERISTIKA JEDNOROZMERNÝCH ŠTATISTICKÝCH SÚBOROV CHARAKTERISTIKA JEDNOROZMERNÝCH ŠTATISTICKÝCH SÚBOROV Táto časť sa venuje metódam štatistického výskumu súboru, pri ktorých sa zaoberáme jednotlivými štatistickými znakmi samostatne, bez toho, žeby sme

Více

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút. Názov: Osmóza Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút Vek žiakov: 14 16 rokov Úrovne práce s materiálom: Úlohy majú rôznu úroveň náročnosti.

Více

VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA

VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA 1. Dôvod vypracovania oznámenia Označiť dôvod/zmenu x Nové oznámenie Nový podnik 3 ods. 5 písm. a) zákona Aktualizácia oznámenia Možnosť výberu z viacerých

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

Učebné osnovy CHÉMIA

Učebné osnovy CHÉMIA Názov predmetu CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5. 9. 2017 UO vypracovala Učebné osnovy CHÉMIA Ing. Jarmila Bohovicová Časová dotácia Ročník piaty

Více

STRUKTURA KAPALIN STRUKTURA KAPALIN

STRUKTURA KAPALIN STRUKTURA KAPALIN Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 18. 5. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA KAPALIN STRUKTURA KAPALIN Struktura kapalin, povrchová vrstva kapaliny: Každá molekula kapaliny

Více

IV. Fázové rovnováhy. 4. Fázové rovnováhy Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze

IV. Fázové rovnováhy. 4. Fázové rovnováhy Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze IV. Fázové rovnováhy 1 4. Fázové rovnováhy 4.1 Základní pojmy 4.2 Fázové rovnováhy jednosložkové soustavy 4.3 Fázové rovnováhy dvousložkových soustav 4.3.1 Soustava tuhá složka tuhá složka 4.3.2 Soustava

Více

VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK

VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK Funkcia Vysporiadanie pohľadávok a záväzkov umožňuje riešiť preplatky pohľadávok a záväzkov, prípady, kedy je úhrada vyššia ako hodnota uvedená na doklade.

Více

DOTAZNÍK STARÉ MESTO BEZ BARIÉR! kaviareň/pub/bar reštaurácia galéria múzeum kino iné... ulica...

DOTAZNÍK STARÉ MESTO BEZ BARIÉR! kaviareň/pub/bar reštaurácia galéria múzeum kino iné... ulica... DOTAZNÍK STARÉ MESTO BEZ BARIÉR! Názov subjektu / prevádzky / / zariadenia......... TYP subjektu (ZAKRÚŽKUJ) kaviareň/pub/bar reštaurácia galéria múzeum kino iné... Subjekt je súčasťou vačšieho objektu......

Více

13. Skupenské změny látek

13. Skupenské změny látek 13. Skuenské změny látek Skuenství je konkrétní forma látky, charakterizovaná ředevším usořádáním částic v látce a rojevující se tyickými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Pro označení skuenství se

Více

23_ 2 24_ 2 25_ 2 26_ 4 27_ 5 28_ 5 29_ 5 30_ 7 31_

23_ 2 24_ 2 25_ 2 26_ 4 27_ 5 28_ 5 29_ 5 30_ 7 31_ Obsah 23_ Změny skupenství... 2 24_ Tání... 2 25_ Skupenské teplo tání... 2 26_ Anomálie vody... 4 27_ Vypařování... 5 28_ Var... 5 29_ Kapalnění... 5 30_ Jak určíš skupenství látky?... 7 31_ Tepelné motory:...

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

Akumulačné nádrže typ NAD

Akumulačné nádrže typ NAD Návod na obsluhu a inštaláciu Akumulačné nádrže typ NAD Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz 1.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_06 Autor

Více

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA 2 metody zkoumání látek na základě vnějších projevů: I. KINETICKÁ TEORIE LÁTEK -studium vlastností látek na základě vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení jednotlivých

Více

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 Typové úlohy z matematiky - PS EGJT LM - 8-ročné bilingválne štúdium Bez použitia kalkulačky 1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 2.

Více

Jednoduché stroje Prevody na prenos síl a pohybu

Jednoduché stroje Prevody na prenos síl a pohybu Stroje a mechanizmy Jednoduché stroje Prevody na prenos síl a pohybu História jednoduchých strojov dôvodom na ich vznik bola snaha ľudí uľahčiť si svoju namáhavú prácu postupne pomocou nástrojov a rôznych

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

Limita funkcie. Čo rozumieme pod blížiť sa? y x. 2 lim 3

Limita funkcie. Čo rozumieme pod blížiť sa? y x. 2 lim 3 Limita funkcie y 2 2 1 1 2 1 y 2 2 1 lim 3 1 1 Čo rozumieme pod blížiť sa? Porovnanie funkcií y 2 2 1 1 y 2 1 2 2 1 lim 3 1 1 1-1+ Limita funkcie lim f b a Ak ku každému číslu, eistuje také okolie bodu

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Aktivácia bezkontaktných mobilných platieb Keď máte stiahnutú aplikáciu, môžete si aktivovať bezkontaktné mobilné platby. V menu uvítacej obrazovky zvoľte tlačidlo

Více

Prevázdkové údaje. Použitie. Teplovodné vykurovacie sústavy - jednorúrkové a dvojrúrkové. Pripojenie vykurovacích telies

Prevázdkové údaje. Použitie. Teplovodné vykurovacie sústavy - jednorúrkové a dvojrúrkové. Pripojenie vykurovacích telies Max. prevádzková teplota 110 C Max. prevádzkový tlak 10 bar Pri použití prechodiek HERZ pre medené a oceľové rúrky treba tieto hodnoty skorigovať s prihliadnutím na EN 1264-2: 1998 Tabuľka 5. Pri prechodoch

Více

1. MAGNETICKÝ INDUKČNÝ TOK

1. MAGNETICKÝ INDUKČNÝ TOK NESTACIONÁRNE MAGNETICKÉ POLE STACIONÁRNE MAGNETICKÉ POLE - je časovo nepremenné, konštantné magnetické pole. Vzniká okolo nepohybujúceho permanentného magnetu alebo okolo nepohybujúceho sa vodiča, ktorým

Více

1 Meranie fyzikálnych veličín

1 Meranie fyzikálnych veličín 1 Meranie fyzikálnych veličín Ako môžeme odmerať hustotu materiálu, z ktorého je kocka vyrobená? Ovplyvní počet meraní získaný výsledok? Základné pojmy: meranie, fyzikálna veličina, metóda merania, metóda

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

d T FP = fázový přechod (tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění, sublimace)

d T FP = fázový přechod (tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění, sublimace) Fázové rovnováhy jednoložkový ytém Gibbův fázový zákon k f C Popi záviloti tlaku naycených par na teploě Clapeyronova rovnice: d p F P m n e b o F P d l np F P m F P z FP fázový přechod (tání, tuhnutí,

Více

1. Látkové soustavy, složení soustav

1. Látkové soustavy, složení soustav , složení soustav 1 , složení soustav 1. Základní pojmy 1.1 Hmota 1.2 Látky 1.3 Pole 1.4 Soustava 1.5 Fáze a fázové přeměny 1.6 Stavové veličiny 1.7 Složka 2. Hmotnost a látkové množství 3. Složení látkových

Více

Změna skupenství Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Změna skupenství Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a uměleká Opava příspěvková organizae Praskova 399/8 Opava 7460 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkureneshopnost oblast podpory.5 Registrační

Více

SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika

SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika Skupenství látek Pevné skupenství Skupenství látek Skupenství látek Pevné skupenství Kapalné skupenství Skupenství látek Pevné skupenství Kapalné skupenství Plynné skupenství

Více

Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia

Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia Opatrenie:. Premena tradičnej škol na modernú Gmnázium Jozefa Gregora Tajovského Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia V tomto tete sa budeme zaoberat najskôr grafickým znázornením riešenia sústav

Více

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Látkové množství n poznámky 6.A GVN Látkové množství n poznámky 6.A GVN 10. září 2007 charakterizuje látky z hlediska počtu částic (molekul, atomů, iontů), které tato látka obsahuje je-li v tělese z homogenní látky N částic, pak látkové

Více

Strana 1 z 7. Monitorovacie funkcie pre terminálové servery Zverejnené na Customer Monitor (http://www.customermonitor.sk)

Strana 1 z 7. Monitorovacie funkcie pre terminálové servery Zverejnené na Customer Monitor (http://www.customermonitor.sk) Tieto vylepšenia vám rýchlo pomôžu určiť procesy, ktoré najviac vyťažujú RAM a CPU terminálového servera s rozdelením na konkrétnych používateľov, takže viete ihneď reagovať a upozorniť používateľa, prípadne

Více

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013 Fyzikální chemie Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302 14. února 2013 Co je fyzikální chemie? Co je fyzikální chemie? makroskopický přístup: (klasická) termodynamika nerovnovážná

Více

Spôsoby navrhovania solárnych systémov pre bytové domy. Ing. Alfréd Gottas

Spôsoby navrhovania solárnych systémov pre bytové domy. Ing. Alfréd Gottas Spôsoby navrhovania solárnych systémov pre bytové domy Ing. Alfréd Gottas gottas@thermosolar.sk Skúsenosti z praxe a cieľ prezentácie Skúsenosti z praxe: Nerealistické očakávaniami investorov alebo projektantov,

Více

Model epidemickej choroby (SIR model)

Model epidemickej choroby (SIR model) Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra matematiky Študentská Vedecká a Odborná Činnosť Model epidemickej choroby (SIR model) autor: konzultant: Pavol

Více

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry SKLADOVÁ INVENTÚRA Skladové inventúry umožňujú vyrovnanie evidovaného stavu zásob so skutočným fyzicky zisteným stavom. Pri inventúre vznikajú inventúrne rozdiely medzi fyzickým a evidenčným stavom: kladné

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Žilina sa nachádza v blízkosti stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by potenciálne mohla

Více

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( )

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Vývoj spotreby tepla na ÚK v kwh: V roku pre potreby ústredného

Více

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel Finančná matemati ka UČEBNÉ OSNOVY DEVIATY ROČNÍK TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Vklad, úrok, úroková miera Dane zvládnuť základné pojmy

Více

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: SEXTA VÝSTUP UČIVO MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, PROJEKTY, KURZY POZNÁMKY Zná 3 základní poznatky kinetické teorie látek a vysvětlí jejich praktický význam Vysvětlí pojmy

Více

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština Identifikátor materiálu: ICT 2 41 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0796 Název projektu Vzděláváme pro život Název příjemce podpory SOU plynárenské Pardubice název materiálu (DUM) Mechanika

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Priama termická analýza teplota sa meria ako funkcia času (krivky ohrevu, ochladzovania, rýchlostné krivky ohrevu a inverzné krivky

Priama termická analýza teplota sa meria ako funkcia času (krivky ohrevu, ochladzovania, rýchlostné krivky ohrevu a inverzné krivky Termická analýza celý rad metodík, pri ktorých v závislosti od T sa sleduje zmena fyzikálnych alebo chemických vlastností látok a reakčných produktov jedna z najstarších metód (od objavu ohňa, získavanie

Více

Laboratórna práca č.3. Chemická väzba a vlastnosti látok.

Laboratórna práca č.3. Chemická väzba a vlastnosti látok. Laboratórna práca č.3 Téma: Chemická väzba a vlastnosti látok. Meno, trieda: Jana hanudeľová, 1.D Práca pridelená: 11.11.2004 Práca odovzdaná: 25.11.2004 Úlohy: Pomôcky: Chemikálie: 1. Porovnať vlastnosti

Více

Porovnanie dizajnu časopisu

Porovnanie dizajnu časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie Katedra umeleckej komunikácie Porovnanie dizajnu časopisu (semestrálna práca) Meno: Martin Valdner Vyučujúci: Mgr. Dušan Blahút

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme.

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme. Přednáška 1 Úvod Při studiu tepelných vlastností látek a jevů probíhajících při tepelné výměně budeme používat dvě různé metody zkoumání: termodynamickou a statistickou. Termodynamická metoda je základem

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

Závěsný posilovací systém Návod k použití

Závěsný posilovací systém Návod k použití (CZ) Závěsný posilovací systém Návod k použití Popis výrobku MULTITRAINER je vhodný pro posilování všech svalových skupin pomocí váhy vlastního těla. Můžete jej používat doma, v tělocvičnách, i venku ve

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Fyzika. Pracovní list č. 5 Téma: Měření teploty, relativní vlhkosti, rosného bodu, absolutní vlhkosti. Mgr. Libor Lepík. Student a konkurenceschopnost

Fyzika. Pracovní list č. 5 Téma: Měření teploty, relativní vlhkosti, rosného bodu, absolutní vlhkosti. Mgr. Libor Lepík. Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Fyzika Pracovní list č. 5 Téma: Měření teploty, relativní vlhkosti, rosného bodu, absolutní vlhkosti Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7

Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7 Návod na obsluhu a inštaláciu Akumulačné nádrže 500/200v7 750/200v7 1000/200v7 Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003.

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Tabuľkové kalkulátory sú veľmi praktické aplikácie pre realizáciu výpočtov, grafických prezentácií údajov, ako aj pe prácu s rôznymi údajmi ako s bázou dát. Tieto programy

Více

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin.

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Cieľom databázy zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin je zverejnenie uvedených záznamov v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

Meranie písma. Pojmy udávajúce veľkosť písma.

Meranie písma. Pojmy udávajúce veľkosť písma. Meranie písma Pojmy udávajúce veľkosť písma. Typografický merný systém Typografia používa na meranie písma vlastné merné systémy, ktoré sa nezlučujú s našou metrickú sústavou. V dnešnej dobe už nemajú

Více

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Metóda dvoch bodov vychádza z lineárneho priebehu nákladov; čiže sa predpokladá sa, že náklady sa menia priamo úmerne so zmenou výšky jednej vopred zvolenej veličiny (najčastejšie objem výroby) predpokladá

Více

KATEGORIZÁCIA KOLESOVÝCH TRAKTOROV

KATEGORIZÁCIA KOLESOVÝCH TRAKTOROV KATEGORIZÁCIA KOLESOVÝCH TRAKTOROV Traktor znamená každý motorový, kolesový alebo pásový poľnohospodársky alebo lesný traktor s minimálne dvoma nápravami a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 6

Více

Import Excel Univerzál

Import Excel Univerzál Import Excel Univerzál PRÍKLAD Ako jednoducho postupova pri importe akéhoko vek súboru z MS Excel do programu CENKROS plus, ktorý má podobu rozpo tu (napr. rozpo et vytvorený v inom programe)? RIEŠENIE

Více