POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE EUROPASS - MOBILITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE EUROPASS - MOBILITA"

Transkript

1 POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE EUROPASS - MOBILITA Účelem tohoto dokladu je zaznamenat s použitím společného evropského vzoru zahraniční studijní stáž, výměnnou odbornou praxi studijní pobyt (alespoň 7 dní). Jde o osobní doklad, který umožní lépe informovat o tom, jaký přínos pro držitele tato zkušenost měla, zejména z hlediska nově nabytých dovedností. Vyplňuje jej vysílající a hostitelská organizace, které se účastní daného vzdělávacího projektu, zaměřeného na mobilitu. Tuto službu zajišťuje Národní centrum Europass Česká republika ve spolupráci s národními agenturami, vysílajícími a hostitelskými organizacemi v rámci jednotlivých projektů Evropské unie nekomunitárních projektů. 1. Data účastníků DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ DOKUMENTU: Národní agentura (NA) vysílající organizace (VO) poskytne Národnímu centru Europass Česká republika (NCE ČR) před realizací projektu mobility (elektronicky) následující data o účastnících: - jméno a příjmení účastníka, - název cílové země projektu, - datum zahájení a ukončení mobility, - název, typ (příp. fakulta/katedra) a adresu vysílající organizace, včetně telefonu a u, - název, typ (příp. fakulta/katedra) a sídlo přijímající organizace, - jazyk, ve kterém má být dokument zaslán, - název zastřešující organizace mobility (Leonardo da Vinci, Comenius apod.) - kopii smlouvy mezi vysílající a přijímající organizací, pokud se nejedná o komunitární program Společenství (faxem poštou). 1

2 2. Formuláře NCE ČR na základě těchto dat (a v případě odpovídajících podmínek ve smlouvě, pokud byla zaslána její kopie ke kontrole) zašle VO pro účastníka formulář dokumentu Europass mobilita (dále jen formulář) v elektronické podobě s přiděleným kódem. Pokud se jedná o více účastníků mobility, spolu s tímto formulářem (bez kódu) zasíláme tabulku se jmény účastníků a přidělenými kódy. VO připraví pro každého účastníka jeden formulář (pokud žadatel nežádá ještě další formulář v jiné jazykové verzi - v tom případě dostane účastník dva formuláře v různých jazykových verzích se stejným kódem), do kterého umístí kód (tabulka č. 2, kolonka č. 9 viz zobrazení). Formuláře bez kódů nejsou platné, mezinárodně platné kódy přiděluje v České republice pouze NCE ČR. Další postup vyplňování formuláře je popsán v odst TENTO DOKUMENT EUROPASS - MOBILITA VYDÁVÁ (8) (*) Název vydávající organizace Číslo dokumentu Europass - Mobilita (9) (*) (10) (*) Datum vydání dd mm rrrr Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. 3. Pokyny pro organizace zajišťující mobilitu: Vysílající a hostitelská organizace se před realizací mobility s účastníkem dohodnou, v jakém jazyce bude dokument vydán (na základě toho pak požádají NCE ČR o zaslání formulářů v jazykových verzích). Účastník mobility může po ukončení mobility požádat VO o překlad dokumentu do svého mateřského jazyka. VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE (škola, zaměstnavatel apod.) vyplní elektronicky ve formuláři tato data: a) Před odjezdem účastníka: - v tabulce 1 - kolonka č. 1 a 2 - jméno a příjmení účastníka, pokud tak již neučinilo NCE ČR (ostatní údaje v tabulce 1 nejsou povinné, ale mohou se vyplnit, pokud si to účastník přeje); - v tabulce 2 - kolonka č. 9 - kód přidělený NCE ČR, pokud tak již NCE ČR neučinilo; - v tabulce 3 - číslo mobility do nadpisu (viz kolonka 9) a kolonky 11*i, 13*, 14, 15, 16; - v tabulce 4 - kolonky 23*, 24, 25, 26, 27*,28*; - zašle formulář hostitelské organizaci v elektronické podobě. Účastník ( organizátor mobility) si také může nahrát formulář/e na přenosný disk, vezme si jej/je s sebou a po příjezdu do zahraničí předá hostitelské organizaci k vyplnění a potvrzení. b) Po ukončení mobility: - v tabulce 3 - kolonku 12*; - NA VO vydá dokument Europass-mobilita držiteli v tištěné verzi. 2

3 HOSTITELSKÁ ORGANIZACE (v zahraničí) vyplní elektronicky po ukončení mobility tato data: - v tabulce 3 - kolonky 17*, 19*, 20, 21, 22; - vyplní tabulku 5a - číslo mobility do nadpisu (viz kolonka 9) a kolonky 29a*, 30a 35a, 36a* pouze v případě, pokud se v rámci projektu neužívá systém přenosu kreditů ECTS; - pokud se v rámci projektu používá kreditní systém ECTS, tabulku 5a vymaže; - v tabulce 5b - kolonky 29b*, 30b, 31b*, 32b 37b, 38b*, 39b*, 40b*, 41b*; - dokument vytiskne; - v tabulce 3 - kolonku 18*; - v tabulce 5a (pokud ji vyplňuje) - kolonku 37a*; - v tabulce 5b - kolonku 42b*; - zašle formulář prostřednictvím účastníka mobility doprovodu studentů v tištěné podobě vysílající organizaci k potvrzení, může jej zaslat vysílající organizaci i v elektronické podobě, pokud je dokument podepsán a potvrzen razítkem elektronicky. i Kolonky označené * jsou povinné; v případě, že se některá kolonka nevyplní od (29a) do (34a), vymaže se. PODROBNÉ POKYNY PRO VYPLNĚNÍ DOKUMENTU EUROPASS MOBILITY Tabulka 1. 'DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS MOBILITY ' Kolonky (1) až (7) obsahují informace o držiteli dokumentu Europass Mobility. Vyplňuje je vysílající partner ve svém jazyce. Pozn.: - Jméno osoby, které je dokument Europass Mobility udělován, je jediný osobní údaj, který musí být uveden. Ostatní osobní údaje by měly být vyplněny pouze se souhlasem příslušné osoby; - Kolonky označené hvězdičkou *) musí být vyplněny. (1) - (2) Příjmení a křestní jméno (jména) držitele (povinné) Doplňte příjmení a křestní jméno držitele, např.: 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS MOBILITY Příjmení (1) (*) NOVÁK (2) (*) Křestní jméno Jan (3) Adresa/adresy (nepovinné) 3

4 Doplňte úplnou poštovní adresu/adresy, na kterých lze držitele zastihnout, např.: Adresa (ulice, číslo domu, směrovací číslo, město, země) (3) Počernická 52, Praha 10 CZ-Česká republika Držte se pravidel, která platí v dané zemi tak, aby pošta mohla v případě potřeby držiteli rychle dojít. Nezapomeňte na poštovní kód země: Belgie (B) Lucembursko (L) Bulharsko (BG) Maďarsko (H) Česká republika (CZ) Malta (-) Dánsko (DK) Nizozemí (-) Německo (D) Norsko (N) Estonsko (EE) Rakousko (A) Řecko (EL) Polsko (PL) Španělsko (E) Portugalsko (P) Francie (F) Rumunsko (RO) Island (IS) Slovinsko (SLO) Irsko (-) Slovensko (SK) Itálie (I) Finsko (FIN) Kypr (CY) Švédsko (S) Lotyšsko (LV) Turecko (TR) Litva (LT) Spojené království Velké Británie a Severního Irska (-) V případě Irska, Malty, Nizozemí a Spojeného království se vypisuje celý název: Ireland Dublin 2 Ireland Malta St. George s Bay St. Julian's STJ 02 Malta United Kingdom London SW1P 3AT United Kingdom The Netherlands 2500 EA Den Haag Nederland (4) Fotografie (nepovinné) 4

5 Vložte svou fotografii. Nejvhodnějším formátem pro elektronické fotografie je jpg. (5) Datum narození (nepovinné) Uveďte datum narození (dd/mm/rrrr), např.: Datum narození (5) dd mm rrrr (6) Národnost (nepovinné) Uveďte národnost, např.: Národnost (6) Česká (7) Podpis držitele (nepovinné) Požádejte držitele o podpis. (7) Podpis držitele [ podpis ] Tabulka 2. 'TENTO DOKUMENT EUROPASS MOBILITY VYDÁVÁ' Kolonky (8) až (10) obsahují informace o organizaci, která vydává dokument Europass Mobility. Vyplní je vydávající organizace (obvykle vysílající partner), která uvede číslo dokumentu Europass Mobility a datum vydání. Kolonky se vyplňují v jazyce vysílajícího partnera. (8) Název vydávající organizace (povinné) Uveďte název organizace, která vydává dokument Europass Mobility ; běžně je touto organizací vysílající partner. Např.: 2. TENTO DOKUMENT EUROPASS MOBILITY VYDÁVÁ Název vydávající organizace (8) (*) Vysoká škola ekonomická (9) Číslo dokumentu Europass Mobility (povinné) Uveďte číslo dokumentu Europass Mobility, např.: Číslo Europass Mobility (9) (*) Europass Mobility č. CZ i (10) Datum vydání (povinné) Uveďte datum vydání dokumentu Europass Mobility (dd/mm/rrrr), např.: 5

6 Datum vydání (10) (*) Dd mm rrrr Tabulka 3. 'PARTNERSKÉ ORGANIZACE V RÁMCI STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE EUROPASS MOBILITY Kolonky (11) až (22) obsahují informace o partnerských organizacích zapojených do dané studijního pobytu/pracovní stáže v rámci mobility. Veďte prosím v patrnosti, že tato tabulka je bez podpisu dvou referenčních osob mentorů neplatná. Kolonky vyplní vysílající partner ve svém jazyce. VYSÍLAJÍCÍ PARTNER (organizace, která je iniciátorem studijního pobytu/pracovní stáže v rámci mobility v zemi držitele) Kolonky (11) až (16) obsahují informace o organizaci, která vysílá držitele (vysílající partner) do hostitelské organizace (přijímající partner). (11) Název, typ (případně fakulta/katedra) a adresa vysílajícího partnera (povinné) Uveďte název, typ (vzdělávací organizace, podnik, škola, univerzita, nevládní organizace apod., případně fakulta/katedra) a adresu vysílajícího partnera, např.: VYSÍLAJÍCÍ PARTNER (organizace, která je iniciátorem) Název, typ (případně fakulta/katedra) a adresa (11) (*) Vysoká škola ekonomická Fakulta národohospodářská Nám. W. Churchilla Praha 3 CZ- Česká republika (12) Razítko a/ podpis vysílajícího partnera (povinné) (12) (*) Razítko a/ podpis [ Razítko ] Zde vysílající partner dá své razítko a/ vloží podpis referenční osoby mentora, např.: Referenční osoba/mentor Kolonky (13) až (16) obsahují podrobné informace o referenční osobě mentorovi v dané organizaci, který je odpovědný za studijní pobyt/pracovní stáž v rámci mobility v zemi držitele. (13) Příjmení a jméno referenční osoby/mentora (nepovinné) Uveďte příjmení a křestní jméno referenční osoby mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře), např.: 6

7 Příjmení a křestní jméno referenční osoby/mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře) (13) ČERNÝ PETR (14) Titul/funkce (nepovinné) Uveďte titul a funkci referenční osoby mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře), např.: Titul/funkce (14) Docent (15) Telefon (nepovinné) Uveďte telefonní číslo referenční osoby mentora včetně kódu země/regionu, např.: Telefon (15) (+420) Pozn.: Další podrobné informace viz Průvodce standardem komunikace evropských institucí (Interinstitutional style guide): (16) (nepovinné) Uveďte ovou adresu referenční osoby mentora, např.: (16) PŘIJÍMAJÍCÍ PARTNER (organizace, která přijímá držitele dokumentu Europass Mobility v hostitelské zemi) Kolonky (17) až (22) obsahují podrobné informace o organizaci, která přijímá držitele dokumentu Europass Mobility. (17) Název, typ (případně fakulta/katedra) a adresa organizace (povinné) Uveďte název, typ (vzdělávací organizace, podnik, škola, nevládní organizace, apod., případně fakulta/katedra) a adresu přijímajícího partnera, např.: PŘIJÍMAJÍCÍ PARTNER (organizace, která studenta přijímá) Název, typ (případně fakulta/katedra) a adresa (17) (*) Palermo Multimedia Ltd 213 Via Giovanni I Palermo (18) Razítko a podpis (povinné) 7

8 Sem přijímající partner dá své razítko a/ vloží podpis referenční osoby mentora, např.: (18) (*) Razítko a/ podpis [ Razítko ] (19) Příjmení a křestní jméno referenční osoby/mentora (povinné) Uveďte příjmení a jméno referenční osoby mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře), např.: Příjmení a křestní jméno referenční osoby/mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře) (19) (*) GIULIANO Marco Příjmení a jméno (20) Titul/funkce (nepovinné) Uveďte titul a funkci referenční osoby mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře), např.: Titul/funkce (20) Vedoucí technického rozvoje (21) Telefon (nepovinné) Uveďte telefonní číslo referenční osoby mentora včetně kódu země/regionu, např.: Telefon (21) 39 (91) (22) (nepovinné) Uveďte ovou adresu referenční osoby mentora, např.: (22) Tabulka 4 'POPIS STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE EUROPASS MOBILITY ' Kolonky (23) až (28) obsahují popis aktivity/vzdělávacího programu, během kterého proběhl studijní pobyt/pracovní stáž v rámci mobility. Vyplní je vysílající partner ve svém jazyce. Tyto kolonky lze též vyplnit (do zkopírované tabulky) v jazyce přijímajícího partnera ( ve třetím jazyce po dohodě s vysílajícím partnerem). Kolonky označené hvězdičkou (*) jsou povinné. 8

9 Pozn.: Kolonka 25 (Kvalifikace) je nepovinná vzhledem k tomu, že ne všechny aktivity v oblasti vzdělávání odborné přípravy vedou k získání formální kvalifikace. (23) Cíl studijního pobytu/pracovní stáže Europass Mobility (povinné) Uveďte, za jakým cílem byl studijní pobyt/pracovní stáž Europass Mobility realizován, např.: 4. POPIS STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE EUROPASS MOBILITY (Č. ) (23) (*) Cíl studijního pobytu/pracovní stáže Europass Mobility Získání první pracovní zkušenosti v mezinárodním prostředí absolvování semestru na zahraniční univerzitě za účelem získání společného diplomu (joint degree) získání první zahraniční zkušenosti v hotelnictví před zahájením formální odborné přípravy (vedoucí recepce) (24) Aktivita/vzdělávací program, v jehož průběhu byl držitel vyslán na studijní pobyt/pracovní stáž Europass Mobility (nepovinné) Popište stručně iniciativu (např. aktivita v oblasti vzdělávání odborné přípravy), během níž byl/a realizován/a studijní pobyt/pracovní stáž Europass Mobility, případně samotný studijní pobyt/pracovní stáž Europass Mobility (nepovinné), např.: Aktivita/vzdělávací program, v jehož průběhu byl držitel vyslán na studijní pobyt/pracovní stáž Europass Mobility (pokud se hodí) (24) Odborné vzdělávání na vyšší sekundární úrovni elektrikář (povinná odborná praxe) Nebo Dobrovolná práce pro nevládní organizaci Seeds for Food" (25) Kvalifikace (certifikát/diplom/titul) - pokud byla udělena (nepovinné) Specifikujte příslušnou kvalifikaci (certifikát, diplom titul), jejíž získání umožňuje vzdělávací program, v jehož průběhu byl držitel vyslán na studijní pobyt/pracovní stáž Europass Mobility, např.: Kvalifikace (certifikát, diplom titul) jejíž získání dané vzdělávání odborná příprava umožňuje (pokud se hodí): (25) Bakalářský titul v ekonomice a ekonomii Výuční listí v oboru elektrikář (26) Program Společenství mobility - pokud se hodí (nepovinné) Specifikujte program (např. Erasmus, Leonardo, Comenius, Youth, apod.) v jehož rámci byl organizován studijní pobyt/pracovní stáž, např.: Program Společenství mobility pokud se hodí (26) Program Erasmus 9

10 (27) - (28) Délka studijního pobytu/pracovní stáže Europass Mobility (povinné) Uveďte délku studijního pobytu/pracovní stáže Europass Mobility (dd/mm/rrrr), např.: Délka studijního pobytu/pracovní stáže Europass Mobility (27) (*) Od (28) (*) d o dd mm rrrr dd mm rrrr Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Tabulka 5.a 'POPIS SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ZÍSKANÝCH V PRŮBĚHU STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE EUROPASS MOBILITY ' (nepovinné) Důležité 1. Pokud je dokument Europass Mobility uplatňován v rámci některého výměnného programu Společenství (např. Erasmus), kde se používá systém přenosu kreditů, tabulku 5a odstraňte a přejděte rovnou k tabulce 5b - Záznam absolvovaných kurzů a udělené stupně/známky/kredity na základě Výpisu studijních výsledků, který se používá pro hodnocení prostřednictvím ECTS; 2. nevyplněné kolonky vymažte. Kolonky (29a) až (38a) obsahují popis uskutečněných aktivit/úkolů a získaných dovedností a schopností získaných během studijního pobytu/pracovní stáže Europass Mobility. Tuto tabulku vyplňuje přijímající partner. Výběr jazyků: Tabulku 5a vyplňuje přijímající partner obvykle ve svém jazyce. Za účelem náležitého porozumění v zemi držitele lze tabulku zkopírovat a přeložit do jazyka vysílajícího partnera ( do třetího jazyka po dohodě s vysílajícím partnerem). Popis dovedností a znalostí musí přesně odrážet přidanou hodnotu zprostředkovanou danou praktickou zkušeností, například dosažený pokrok, získaná úroveň dovednosti, případně provedené hodnocení a/ testy. Popis musí být dostatečně podrobný za účelem uznání jako součásti formální vzdělávací aktivity. Kolonky označené hvězdičkou (*) jsou povinné. Pokud některou z kolonek (29a) až (34a) nevyplníte, vymažte ji. Bez podpisu referenční osoby/mentora a držitele dokumentu Europass Mobility je tato tabulka neplatná. (29a) Aktivity/úkoly realizované v průběhu studijního pobytu/pracovní stáže Europass Mobility (povinné) Popište aktivity/úkoly realizované v průběhu studijního pobytu/pracovní stáže Europass Mobility, např.: 5.a POPIS SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ZÍSKANÝCH V PRŮBĚHU STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE EUROPASS MOBILITY (Č.) Realizované aktivity/úkoly 10

11 (29a) (*) - přijímání hostů v recepci hotelu; - řízení zakázek italských zákazníků; - inventarizace knih v anglickém jazyce - překlad textů z němčiny a francouzštiny do angličtiny - vývoj softwaru pro elektronickou archivaci starých dokumentů (30a) Získané pracovní schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané technické pracovní schopnosti a dovednosti, specifikujte, jaký pokrok jste učinili, jaké úrovně dovedností jste dosáhli a případně jaké hodnocení a/ testy jste podstoupili, např.: (30a) Získané pracovní dovednosti a schopnosti Řízení edičních toků (publikace jednoho čísla časopisu Globe-Transfer (čtvrtletník, 25 stran, barevný): - kontaktování grafika; - kontrola výrobního procesu; - provádění kontroly kvality (editování). Řízení instalace elektřiny v domácnosti (tři týdny): - plánování potřebných zdrojů; - objednávání požadovaného materiálu; - interpretace schématických nákresů a vývojových diagramů; - instalace a testování kabelů pro osvětlení a rozvod elektřiny; - zpracování pracovní dokumentace; Kontrolu dokončené instalace provedl mentor. Hodnocení svědčí o dobré úrovni odborných dovedností. Pozn.: Přijímající partner může za účelem popisu získaných schopností a dovedností použít vícejazyčný glosář akčních sloves (dostupný na webových stránkách Europass sekce Doplněk k certifikátu/technická podpora ). (31a) Získané jazykové schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané jazykové dovednosti a schopnosti, případně specifikujte, jaký pokrok jste učinili, jaké úrovně dovedností jste dosáhli, či jaké hodnocení a/ testy jste absolvovali, např.: Získané jazykové schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce Pracovní schopnosti a dovednosti ) 11

12 (31a) Komunikace s italskými dodavateli a autory; jednoznačné zlepšení úrovně znalosti italštiny: na konci pracovní praxe dosaženo vynikajících komunikačních schopností; zpracovávání objednávek italsky hovořících zákazníků. Vyřizování telefonátů zákazníků v němčině: - pozdravení zákazníků; - zaznamenávání žádostí; - přepojování zákazníků na příslušné kontaktní osoby. Můžete použít stupnici, kterou vypracovala Rada Evropy. Stupnice má šest úrovní a jde o společný evropský referenční rámec pro jazykové dovednosti. Stupnice má šest úrovní pro poslech, čtení, ústní interakci, samostatný ústní projev a písemný projev. Úrovně: - uživatel základů jazyka (podúrovně A1 a A2); - samostatný uživatel (podúrovně B1 a B2); - zkušený uživatel (podúrovně C1 a C2). Před hodnocením úrovně jazykových dovedností podle této stupnice: (a) přečtěte si níže uvedené formulace; (b) vyberte příslušnou oblast (poslech, čtení, ústní interakce, samostatný ústní projev, písemný projev); (c) uveďte, které úrovně držitel dosáhl (např. Porozumění samostatný uživatel B2). Příklad: (31a) Získané jazykové schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce Pracovní dovednosti a schopnosti ) Italština: - Ústní interakce: zkušený uživatel (úroveň C1) - Samostatný ústní projev: samostatný uživatel (úroveň B2) POROZUMĚNÍ PODROBNÝ POPIS STUPNICE PRO SEBEHODNOCENÍ Poslech A 1: Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. A 2: Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení. B 1: Rozumím hlavním myšlenkám, vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně. 12

13 B 2: C 1: C 2: Čtení A 1: Rozumím delším proslovům a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce. Rozumím delším proslovům, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumím televizním programům a filmům. Bez potíží rozumím jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud mám trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemám potíže porozumět mu ani tehdy, mluví-li rychle. Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech v katalozích. A 2: Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům. B 1: Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech. B 2: Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy. C 1: Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým a jsem schopen/schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru. C 2: Snadno čtu všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura. Mluvení Ústní interakce A 1: Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé. A 2: Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet. B 1: Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). B 2: Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory. C 1: Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích. C 2: Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umím se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazím-li při vyjadřování na nějaký problém, dokážu svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou. Samostatný ústní projev A 1: Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám. A 2: Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné předchozí zaměstnání. 13

14 B 1: Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh přiblížit obsah knihy filmu a vylíčit své reakce. B 2: Dokážu se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení. C 1: Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem. C 2: Umím podat jasný plynulý popis zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Psaní A 1: Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu. A 2: Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování. B 1: Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. B 2: Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání zprávy, předávat informace, obhajovat vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité. C 1: Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen. C 2: Umím napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokážu napsat složité dopisy, zprávy články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím psát resumé a recenze odborných literárních prací. Úplnou stupnici pro sebehodnocení najdete na webové stránce Rady Evropy na (32a) Počítačové schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané počítačové schopnosti a dovednosti, specifikujte, jaký pokrok jste učinili, jaké úrovně dovedností jste dosáhli, či jaké hodnocení a/ testy jste absolvovali, např.: (32a) Získané počítačové schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce Pracovní schopnosti a dovednosti ') Používání nástrojů MSOffice TM ke zpracování dokumentů: - evidence a správa elektronických dokumentů; - organizace archívu; - číslování dokumentů. Správa systému elektronické pošty na pracovišti: - činnost ve funkci webmastera; - odesílání ů příslušným odborníkům; Zpracování fotografií s využitím nástroje Photoshop TM. V závěru odborné praxe navrhování a výroba série titulních stránek pod dohledem mentora. 14

15 (33a) Získané organizační schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané organizační schopnosti a dovednosti, specifikujte, jaký pokrok jste učinili, jaké úrovně dovedností jste dosáhli, či případně jaké hodnocení a/ testy jste absolvovali, např.: (33a) Získané organizační schopnosti a dovednosti Kvalitní organizace úkolů prováděných během odborné praxe: - vymezení priorit; - efektivní řízení vztahů s ostatními členy týmu. (34a) Získané sociální schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané sociální schopnosti a dovednosti, specifikujte, jaký pokrok jste učinili, jaké úrovně dovedností jste dosáhli, či případně jaké hodnocení a/ testy jste absolvovali, např.: (34a) Získané sociální schopnosti a dovednosti Vynikající komunikační dovednosti v každodenním kontaktu se zákazníky; - dobrá znalost podnikových postupů při vyřizování žádostí zákazníků; - dobré vztahy s ostatními členy týmu. (35a) Ostatní schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište ostatní získané schopnosti a dovednosti, které nejsou uvedeny v předchozích kolonkách (např. mimoškolní aktivity), např.: Ostatní schopnosti a dovednosti (35a) V rámci mimoškolních aktivit: základní výcvik v poskytování první pomoci (15 hodin) organizovaný Červeným křížem. Na konci výcviku uděleno osvědčení (35a - 37a) Datum a podpisy (povinné) Uveďte datum, kdy byla vyplněna tabulka 5a. Tato tabulka je bez podpisu mentora a držitele dokumentu Europass Mobility neplatná. Datum Podpis mentora Podpis držitele (36a) (37a) [ Podpis ] (*) [ Podpis ] (35a) (*) dd mm rrrr (*) Pozn.: Tato tabulka je bez podpisu mentora a držitele Europass Mobility neplatná. Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné.. Po vyplnění by měl být dokument Europass Mobility vrácen vysílajícímu partnerovi, který (a) na žádost přeloží tabulku 4 a/ tabulky 5a/5b do jazyka držitele; (b) vydá dokument Europass Mobility držiteli v tištěné a/ elektronické podobě (bez možnosti editování); (c) zajistí, aby byl dokument odpovídajícím způsobem evidován, a to v souladu s postupy vymezenými NEC. (38b) Tabulka 5.b 'ZÁZNAM ABSOLVOVANÝCH KURZŮ A JEDNOTLIVÉ ZÍSKANÉ STUPNĚ/ZNÁMKY/KREDITY ' (nepovinné) 15

16 Důležité Tato tabulka (kolonky 39b až 51b) představuje alternativní možnost, jak popsat schopnosti a dovednosti získané v průběhu studijního pobytu/pracovní stáže v rámci mobility. Je určena pro záznam kreditních jednotek udělených v průběhu výměnného programu Společenství s využitím systému přenosu kreditů (např. ECTS). Vychází z Výpisu studijních výsledků, který se používá pro uznání kreditů ECTS získaných na zahraniční vysoké škole během výměnného programu. Systém ECTS je založen na principu, že 60 kreditů představuje pracovní zátěž studenta denního studia ( full-time ) za jeden školní rok. V Evropě představuje pracovní zátěž studenta v denním studiu ve většině případů 36/40 týdnů za rok, jeden kredit pak představuje pracovních hodin. Pracovní zátěž se vztahuje k době, kterou potřebuje průměrný student k dosažení požadovaných výsledků vzdělávání. Podrobnější informace o systému ECTS najdete na U každého kurzu uveďte následující údaje: (29b) Identifikační číslo studenta (povinné) Uveďte identifikační číslo studenta na vysílající vysoké škole, např.: (29b) (* ) Identifikační číslo studenta EBC (30b) Kód kurzu (nepovinné) Uveďte kód kurzu. Např.: (30b) Kód kurzu (1) FN 001 Pozn.: U systému ECTS najdete příslušné údaje v informacích o ECTS/katalogu kurzů (ECTS information package) přijímající instituce, který je vydáván ve dvou jazycích (u programů vyučovaných v angličtině pouze v anglické verzi), a to na Internetu a/ v tištěné podobě (jedna několik informačních brožurek). (31b) Název kurzu (povinné) Uveďte název kurzu, např.: (31b) (*) Název kurzu Úvod do finančního účetnictví (32b) Délka kurzu (nepovinné) 16

17 Uveďte délku kurzu, např.: (32b) Délka kurzu (2) 1 semestr (1S) Pozn.: V rámci systému ECTS se používají následující kódy: Y = 1 celý školní rok; 1S = 1 semestr; 2S = 2 semestry; 1T = 1 trimestr; 2T = 2 trimestry. (33b) Stupeň hodnocení v místě studia (nepovinné) Uveďte stupeň hodnocení, který jste získali v místě studia, např.: (33b) Stupeň hodnocení v místě studijního pobytu (3) 63 Pozn.: Popište systém hodnocení příslušné vysoké školy s použitím oddílu s názvem Popis systému hodnocení přijímající instituce na poslední straně tohoto vzoru. (34b) Stupeň ECTS/ECVET (nepovinné) Uveďte získaný stupeň hodnocení ECTS/ECVET (případně v rámci jiného systému hodnocení používaného na evropské úrovni) podle příslušné hodnotící stupnice, např.: (34b) Stupeň ECTS/ECV ET (3) B Pozn.: V rámci systému ECTS se požívají následující stupně hodnocení: Stupně ECTS % úspěšných studentů, kteří běžně tento stupeň získávají Definice 17

18 A B C D E FX F VÝBORNĚ vynikající výkon pouze s drobnými nedostatky VELMI DOBŘE nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami DOBŘE celkově dobrý výkon s některými výraznými chybami USPOKOJIVĚ přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky DOSTATEČNĚ výkon splňuje minimální kritéria NEVYHOVĚL k udělení kreditu je třeba ještě určité úsilí NEVYHOVĚL k udělení kreditu je třeba značné další úsilí (35b) Kredity ECTS/ECVET (nepovinné) Uveďte kredity získané v rámci ECTS/ECVET ( v rámci jiného systému používaného na evropské úrovni) s použitím příslušné stupnice hodnocení, např.: (35b) (*) Kredity ECTS/ECVE T (5) 7 Pozn.: V případě ECTS se používá následující systém: 1 celý školní rok = 60 kreditů 1 semestr = 30 kreditů 1 trimestr = 20 kreditů. (36b) Esej/odborná zpráva/disertace (pokud byla zpracována) (nepovinné) Uveďte písemné materiály (esej, zpráva disertace), které jste zpracovali během studijního pobytu v rámci mobility a předložili k hodnocení. Uveďte případně téma a případně stupeň hodnocení, např.: (36b ) Esej/odborná zpráva/disertace 75-stránková esej (zpráva o experimentu) o termické resistenci polyuretanu. Předložena hodnotící komisi a schválena 23. června Pozn.: Uveďte, jestli tato práce odpovídá jednomu více kreditům uvedeným v předchozí kolonce. (37b) Udělený certifikát/diplom/titul (nepovinné) Uveďte název certifikátu/diplomu titul získaný v průběhu studijního pobytu/pracovní stáže v rámci mobility, např.: (37b) (*) Udělený certifikát/diplom/titul Bakalář ekonomických studií (38b to 39b) Jméno, příjmení a podpis mentora/odpovědné osoby (povinné) Uveďte příjmení a jméno mentora/odpovědné osoby, např.: Příjmení a jméno mentora/odpovědné osoby Podpis 18

19 (38b) (*) LÜBISCH Berndt (39b) (*) [ Podpis ] (40b) Datum Uveďte datum, kdy byla tabulka 5b vyplněna, např.: Datum (40b) (*) dd Mm rrrr v (41b) Název, adresa a typ instituce Uveďte název, adresu a typ instituce, na které byl/a realizován/a studijní pobyt/pracovní stáž v rámci mobility, např.: (41b) (*) Název, adresa a typ instituce Letterkenny Institute of Technology (Technical college) Port Road - Letterkenny - County Donegal Ireland (42b) Razítko Razítko instituce, na které byl/a studijní pobyt/pracovní stáž realizován/a. (42b) (*) Razítko [ Razítko ] Pozn.: Tabulka 5b je bez podpisu mentora/odpovědné osoby a oficiálního razítka instituce neplatná. Po vyplnění by měl být dokument Europass Mobility vrácen vysílajícímu partnerovi, který (d) na žádost přeloží tabulku 4 a/ tabulky 5a/5b do jazyka držitele; (e) vydá dokument Europass Mobility držiteli v tištěné a/ elektronické podobě (bez možnosti editování); (f) zajistí, aby byl dokument odpovídajícím způsobem evidován, a to v souladu s postupy vymezenými NEC. 19

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce Závěrečná zpráva ze studijního pobytu

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 Jméno a příjmení příjemce Název a sídlo zahraniční školy

Více

ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA

ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Definice dokumentu Europass - mobilita Europass - mobilita je standardní evropský dokument, ve kterém jsou formálně uvedeny podrobné údaje o kompetencích

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? 1. Na www.europass.cz/jazykovy-pas/ klikněte na tlačítko vyplnění online. Formulář jazykového pasu je možné stáhnout jako dokument Microsoft Word nebo

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? Vyplnění jazykového pasu online je jednoduché a uživatelsky přívětivé. Pokud nechcete jazykový pas vyplňovat online, můžete si formulář stáhnout jako dokument

Více

PODROBNÉ POKYNY PRO VYPLNĚNÍ DOKUMENTU EUROPASS MOBILITY

PODROBNÉ POKYNY PRO VYPLNĚNÍ DOKUMENTU EUROPASS MOBILITY PODROBNÉ POKYNY PRO VYPLNĚNÍ DOKUMENTU EUROPASS MOBILITY Tabulka 1. 'DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS MOBILITY ' Kolonky (1) až (7) obsahují informace o držiteli dokumentu Europass Mobility. Vyplňuje je vysílající

Více

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita EUROPASS-MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS-MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Zimní 19 566 01 Vysoké Mýto Česká republika

Více

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen.

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen. POKYNY PRO VYPLNĚNÍ EUROPASS - JAZYKOVÉHO PASU ÚVOD Europass - jazykový pas je dokument, do kterého můžete zaznamenávat své jazykové schopnosti a dovednosti. Byl zpracován Radou Evropy jako jedna ze tří

Více

Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. (10) (*) dd mm rrrr. Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné.

Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. (10) (*) dd mm rrrr. Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. EUROPASS MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) Švehlová (2) Marie (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Hanzelkova 1023 582 22 Přibyslav Czech Republic

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Rozvojový program metodické a jazykové přípravy pro učitele 1. stupně ZŠ bez odborné kvalifikace pro výuku cizích jazyků a jazyková příprava pro učitele MŠ,

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Europass Jazykový pas pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením

Europass Jazykový pas pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením Grantová smlouva č.: 2008 4466 / 001 001 Projekt č. 143512-BG-2008-KA2- KA2MP Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. Europass Jazykový pas pro neslyšící a osoby se sluchovým

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS? 1. Na webové stránce www.europass.cz klikněte na tlačítko napsat vlastní životopis. 2. V případě, že chcete životopis psát v cizím jazyce, klikněte na tlačítko

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Vyhlášení výběrového řízení - rezidenční místo

Vyhlášení výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Vyhlášení výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje vyhlašuje

Více

(http://europass.cedefop.eu.int)

(http://europass.cedefop.eu.int) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.eu.int) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím životopisu

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje

Více

EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO

EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO Metodická příručka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projektová výuka jazyků v

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová

EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová www.nuov.cz EUROPASS Politické pozadí Co je a co není Europass Cíle a úkoly Europassu Činnost Národního centra Europass ČR (NCE

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 1 Program Erasmus+ program pro období 2014 2020, rozpočet 14,7 mld. Eur zapojeno je 33 evropských zemí (28 členských států EU, země EHP, Turecko,

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Erasmus+ Info Day Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Program Erasmus mezivládní program při Evropské unii umožňující mobilitu vysokoškolských studentů v r. 2007 ŠAVŠ získala Erasmus Extended University

Více

EUROPASS. www.europass.cz. www.nuov.cz. www.europass.cz. PaedDr. Miroslava Salavcová

EUROPASS. www.europass.cz. www.nuov.cz. www.europass.cz. PaedDr. Miroslava Salavcová EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová www.nuov.cz EUROPASS Politické pozadí Co je a co není Europass Cíle a úkoly Europassu Činnost Národního centra Europass Česká republika Portfolio dokumentů Europassu

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a smluvní přípravu studijních a pracovních stáží - Finance

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Univerzita obrany AR 2016/2017

Univerzita obrany AR 2016/2017 Univerzita obrany AR 2016/2017 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Scio Computer Adaptive Test of English

Scio Computer Adaptive Test of English Škola: Název: Typ: Obec: ZŠ a víc. gym. Scio Computer Adaptive Test of English Vaše škola se zúčastnila testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE. Testování proběhlo v březnu a dubnu 2013 a připravila

Více

EUROPASS EUROPASS. PaedDr. Miroslava Salavcová.

EUROPASS EUROPASS.    PaedDr. Miroslava Salavcová. EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová www.nuov.cz EUROPASS! Politické pozadí! Co je a co není Europass! Cíle a úkoly Europassu! Činnost Národního centra Europass Česká republika! Portfolio dokumentů Europassu!

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky Část 1. Počítačové dovednosti a) Základy práce na PC Základní struktura kurzu:

Specifikace předmětu veřejné zakázky Část 1. Počítačové dovednosti a) Základy práce na PC Základní struktura kurzu: Příloha č. 4 Specifikace předmětu veřejné zakázky Část 1. Počítačové dovednosti a) Základy práce na PC Počet výukových hodin 1 kurzu 24 Počet kurzů 5 Maximální počet účastníků v 1 kurzu 12 Celkový počet

Více

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A Rada Evropské unie Brusel 5. června 205 (OR. en) Interinstitucionální spis: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Příloha 09 Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní 1. Počítačová způsobilost Obecné dovednosti práce s PC a se základním SW vybavením potřebným pro běžnou administrativní

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR Jak na Europassživotopis a motivační dopis Národní centrum Europass ČR Co v prezentaci najdete 1. Hlavní klady dokumentů Europass 2. Rady, co vyplnit do jednotlivých kolonek Europass-životopisu, které

Více

Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace. fonetika. Základní poučení o výslovnosti, větné melodii, intonaci a slovním přízvuku. Pohyblivý přízvuk.

Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace. fonetika. Základní poučení o výslovnosti, větné melodii, intonaci a slovním přízvuku. Pohyblivý přízvuk. Předmět Ruský jazyk OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (B1) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení do ročníku, orientační počet hodin Receptivní rozumí hlavním

Více

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Název školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 11 Ročník 2008 Praha 6. listopadu 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 60 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 61 Změna poštovních

Více

Osobní záznam o dosažených výsledcích pro mobilitu. - první fáze mobility - marketing

Osobní záznam o dosažených výsledcích pro mobilitu. - první fáze mobility - marketing Osobní záznam o dosažených výsledcích pro mobilitu - první fáze mobility - marketing Tento osobní záznam o dosažených výsledcích bylo vytvořeno v rámci projektu Cíle 3 Implementace ECVET v německo-českém

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16 PODNIK KY A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Eva Skarlandtová Tisková konference, 19. března 2013, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/16 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využíváníí ICT v podnicích Pravidelné

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. října 2013 (OR. en) 14424/13 TRANS 512 PRŮVODNÍ POZNÁMKA. Datum přijetí: 23. září Generální sekretariát Rady

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. října 2013 (OR. en) 14424/13 TRANS 512 PRŮVODNÍ POZNÁMKA. Datum přijetí: 23. září Generální sekretariát Rady RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. října 2013 (OR. en) 14424/13 TRANS 512 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 23. září 2013 Příjemce: Č. dok. Komise: D027685/13 Předmět: Generální sekretariát

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Asistentský pobyt Comenius. Seminář pro zájemce Výzva 2013

Asistentský pobyt Comenius. Seminář pro zájemce Výzva 2013 Asistentský pobyt Comenius Seminář pro zájemce Výzva 2013 Asistentský pobyt Comenius Program určený budoucím učitelům s cílem získat praktické dovednosti ve výuce zlepšit jazykové dovednosti žáků i učitelů

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku a jako toky (potenciální množství

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

ZNÁTE EVROPU A JEJÍ JAZYKY?

ZNÁTE EVROPU A JEJÍ JAZYKY? ÚKOLY PRO ŽÁKY ZNÁTE EVROPU A JEJÍ JAZYKY? Víte, kolika jazyky se mluví v Evropské unii a kolika na celém světě? Možná znáte někoho ve Vašem okolí, kdo v práci využívá cizí jazyk. Někteří Vaši spolužáci,

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

F Vzdělávání a digitální dovednosti

F Vzdělávání a digitální dovednosti Údaje o počtu stolních počítačů, tabletů a notebooků celkem a s připojením k internetu přepočtených na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol, stejně tak jako monitoring vybavení škol dalšími ICT (např.

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom s.r.o., nástupce OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom s.r.o., nástupce OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom s.r.o., nástupce a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 5) Obecně Ceny za propojení platí ode dne

Více

DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování

DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování Národní ústav pro vzdělávání - Národní centrum Europass Česká republika 2013 Materiál je určen vyšším

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

AIA. Akademická informační agentura a možnosti studia v zahraničí. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA. Akademická informační agentura a možnosti studia v zahraničí. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura a možnosti studia v zahraničí Zpracovala: Eva Jermanová NABÍDKY STIPENDIJNÍCH POBYTŮ V ZAHRANIČÍ AIA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro

Více

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10 Vážení čtenáři, každá zahraniční zkušenost, ať už v podobě brigády, stáže nebo přímo zaměstnání, je dobrou životní zkušeností, která zvýší Vaše šance při uplatnění na trhu práce nebo při Vašem dalším studiu.

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Zkoušky YLE. Termíny Zkoušek:

Zkoušky YLE. Termíny Zkoušek: V průběhu měsíce května budou na ZŠ Ostrčilova probíhat mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge určené dětem a studentům základních škol. Bude se jednat o jazykové zkoušky YLE (Cambridge Young Learners

Více

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %)

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %) Tab 3.5 Podniky prodávající přes elektronické sítě v procentech celkem 13,0 18,1 14,5 16,6 11,1 malé (10-49 zam. osob) 10,4 15,1 13,5 15,3 10,1 střední (50-249 zam. osob) 11,5 16,5 17,3 20,2 13,4 velké

Více

SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. OLO

SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. OLO PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a OLO Strana 1 (celkem 9) Obecně Ceny za propojení

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom a.s. a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 7) Obecně Ceny za propojení platí ode dne nabytí účinnosti

Více