ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA"

Transkript

1 ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Definice dokumentu Europass - mobilita Europass - mobilita je standardní evropský dokument, ve kterém jsou formálně uvedeny podrobné údaje o kompetencích (znalosti, schopnosti a dovednosti) jednotlivce - bez ohledu na věk, úroveň vzdělání a pracovní postavení - získaných během studijního pobytu/pracovní stáže v jiné evropské zemi (země Evropské unie/esvo/ehp a kandidátské země). K čemu slouží dokument Europass mobilita? Cílem dokumentu Europass - mobilita je: - posilovat evropskou mobilitu ve vzdělávání prostřednictvím zviditelňování jejích výsledků; - zajišťovat větší transparentnost a viditelnost celého procesu evropské mobility, což umožní jeho držitelům lépe vykazovat kompetence (znalosti, dovednosti a schopnosti) získané v rámci studijních pobytů/pracovních stáží; - podporovat uznávání zkušeností získaných v zahraničí. Jak to funguje? Jednotliví uchazeči nemohou žádat přímo. Všechny žádosti musí za jednotlivce podat organizace. O vydání dokumentu Europass - mobilita může za jednotlivce požádat jakákoliv organizace, která zajišťuje studijní pobyty/pracovní stáže ve výše uvedených zemích. Co je považováno za studijní pobyt/pracovní stáž v rámci evropské mobility? Studijní pobyt/pracovní stáž: by měl/a být součástí některého programu Společenství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, splňovat všechna následující kritéria kvality: (a) pobyt v jiné zemi se uskutečňuje na základě vzdělávací iniciativy vzniklé v zemi instituce, která danou osobu vysílá; (b) organizace odpovědná za tuto vzdělávací aktivitu ve své zemi (vysílající partner) vypracuje pro přijímajícího partnera písemnou dohodu o obsahu, cílech a délce trvání evropského studijního pobytu/pracovní stáže a předloží ji Národnímu centru Europass ( orgánu, který je pověřen řízením Europass - mobility) ve své zemi. Organizace dále zajistí, že daný žadatel absolvuje odpovídající jazykovou přípravu, a určí v přijímající zemi osobu (mentora), která mu bude poskytovat potřebnou pomoc, informace a dohled; (c) všechny zapojené země musí být členy Evropské unie ESVO/EHP; (d) tam, kde je to vhodné, vysílající a přijímající partneři ve vzájemné spolupráci poskytnou dané osobě informace o bezpečnosti a zdraví při práci, o pracovní legislativě, opatřeních na podporu rovnosti a dalších ustanoveních v oblasti práce, která platí v přijímající zemi. Vede Europass - mobilita k získání kvalifikace? Ne. Europass - mobilita je evropský dokument, ve kterém jsou zaznamenány údaje o studijních/pracovních zkušenostech v rámci evropské mobility. Platí se dokument Europass - mobilita? Ne. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 1

2 Kde lze dokument Europass mobilita získat? Kontaktujte své Národní centrum Europass (NCE) ( Odpovědnost Národních center Europass Národní centra Europass (ve spolupráci s ostatními zapojenými organizacemi) jsou zodpovědná za zajištění toho, že: dokumenty Europass - mobilita jsou vydávány pouze pro záznam těch aktivit, které splňují výše uvedené podmínky; dokumenty Europass - mobilita jsou vyplňovány v souladu s níže uvedenými pokyny a předávány držitelům v tištěné a elektronické formě s využitím složky Europass; Národní centra poskytují vysílajícím partnerům elektronický formulář (např. poskytnou vstupní heslo k příslušným sekcím webových stránek Europass a tudíž možnost stažení bezprostředního vyplnění dokumentů Europass - mobilita). Žadatelům, kteří nemají počítač a/ možnost připojení na Internet, lze na požádání zaslat formulář v tištěné podobě. zpracovávání dokumentů Europass - mobilita na národní úrovni je v plném souladu s příslušnými národními předpisy a předpisy Společenství o zpracování osobních dat a ochraně soukromí. Jestliže NCE pověří řízením Europass - mobility jiné organizace (jednu či více), nese odpovědnost za to, že výše uvedené funkce budou náležitě naplňovány. Národní centra Europass mohou uplatňovat specifická národní opatření, zejména pokud jde o zpracování dokumentů Europass - mobilita. Odpovědnost partnerských organizací (vysílající a přijímající partneři) Europass - mobilita spočívá v partnerství mezi organizací, která vysílá držitele dokumentu Europass - mobilita (vysílající partner), a zahraniční organizací, která jej přijímá (přijímající partner). Obě organizace se písemně dohodnou na účelu obsahu, cílech, trvání, metodách a monitorování studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility, jakož i na jazyce/jazycích, ve kterém/ve kterých má být dokument Europass - mobilita vyplněn (viz níže Výběr jazyků ). Dokument Europass - mobilita vyplní vysílající a přijímající partner v projektu mobility. V případě vyplňování dokumentu Europass - mobilita elektronicky by měly být všechny nevyplněné kolonky odstraněny tak, aby se v elektronické ani v tištěné verzi neobjevila žádná prázdná kolonka. Dokument Europass - mobilita lze použít pro zaznamenání jednoho či více studijních pobytů/pracovních stáží. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 2

3 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA (1) Vysílající partner (a) požádá Národní centrum Europass (NCE) (viz výše uvedený seznam) ve své zemi ( organizaci, kterou NCE pověřilo řízením Europass - mobility) o elektronický formulář (např. poskytnutí vstupního hesla k příslušným sekcím webových stránek Europass a umožnění přístupu k dokumentu Europass - mobilita). Formulář Europass - mobilita se zpravidla vyplňuje elektronicky. Žadatelům, kteří nemají počítač a/ možnost připojení k Internetu, lze na požádání zaslat tištěnou verzi formuláře; (b) vyplní tabulku 1. Držitel dokumentu Europass - mobilita'; (c) vyplní tabulku 2. 'Tento dokument Europass - mobilita vydává' v žadatelově rodném jazyce; (d) vyplní tabulku 3. 'Partnerské organizace zapojené do realizace studijního pobytu/pracovní stáže Europass - mobility'; (e) vyplní tabulku 4. 'Popis studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility'; (f) zašle dokument Europass - mobilita přijímajícímu partnerovi. Pozn.: V případě, že jde o více než jeden studijní pobyt/pracovní stáž v rámci Europass - mobility, vysílající partner jednotlivé studijní pobyty/pracovní stáže očísluje (č. 1, 2 atd.); výběr jazyků viz níže. (2) Přijímající partner (a) vyplní buď: - tabulku 5.a 'Popis kompetencí (znalostí, schopností a dovedností) získaných v průběhu studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility' (např. v případě pracovní stáže aktivity mimo rámec formálního systému); : - tabulku 5.b 'Záznam absolvovaných předmětů/modulů a jednotlivé získané stupně/známky/kredity' v případě, že je studijní pobyt Europass - mobility organizován v rámci formálního vzdělávání přípravy (např. Erasmus studentské výměnné programy) s použitím systému pro přenos kreditů, jako například ECTS; (g) orazítkuje a/ podepíše dokument Europass - mobilita; (h) vyplněný dokument Europass - mobilita zašle vysílajícímu partnerovi. (3) Vysílající partner (a) orazítkuje a/ podepíše dokument Europass - mobilita; (b) vydá dokument Europass - mobilita žadateli v tištěné i v elektronické podobě; (c) náležitě dokument Europass - mobilita založí v souladu s postupy stanovenými na národní úrovni a ve spolupráci s NCE. V případě, že jde o několik studijních pobytů/pracovních stáží, lze použít stejný dokument Europass - mobilita. V tomto případě vysílající partner: (a) zkopíruje příslušné kolonky 17 až 38a 17 až 42b, které slouží k popisu nového studijního pobytu/pracovní stáže v rámci mobility; a (b) jednotlivé studijní pobyty/pracovní stáže očísluje (č. 2, č. 3, atd.). Jestliže jednotlivé po sobě jdoucí studijní pobyty/pracovní stáže monitorují různí vysílající partneři, vydávající organizace rozhodne, zda lze použít stejný dokument Europass - mobilita, zda je třeba vydat nový. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 3

4 Výběr jazyků Dokument Europass - mobilita se vyplňuje v jednom více jazycích, na kterých se dohodnou vysílající partner, přijímající partner a žadatel. Tabulky 1 až 4 vyplňuje vydávající organizace a/ vysílající partner obvykle v jazyce své země. Tabulky 5.a/5.b vyplňuje přijímající partner obvykle v jazyce své země. Aby byl dokument snadněji srozumitelný: (a) lze zkopírovat tabulku 4 a přeložit ji do jazyka přijímajícího partnera ( do třetího široce používaného jazyka podle dohody s vysílajícím partnerem); (b) lze zkopírovat tabulky 5.a/5.b a přeložit je do jazyka vysílajícího partnera ( do třetího rozšířeného jazyka podle dohody s přijímajícím partnerem). Vysílající partner poskytne přijímajícímu partnerovi tyto pokyny v příslušném jazyce/jazycích. Občané, jimž byl udělen dokument Europass - mobilita, jsou oprávněni požádat o překlad celého dokumentu do jednoho z jazyků vysílajícího a přijímajícího partnera do třetího široce používaného jazyka. Pokud je požadován překlad do třetího jazyka, odpovědnost za překlad nese vysílající partner. Podpora Podrobnější informace o iniciativě Europass - mobilita najdete na případně kontaktujte své NCE (viz seznam výše). Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 4

5 PODROBNÉ POKYNY PRO VYPLNĚNÍ DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Tabulka 1. 'DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA' Kolonky (1) až (7) obsahují informace o držiteli dokumentu Europass - mobilita. Vyplňuje je vysílající partner ve svém jazyce. Pozn.: - Jméno a příjmení osoby, které je dokument Europass - mobilita udělován, je jediný osobní údaj, který musí být uveden. Ostatní osobní údaje by měly být vyplněny pouze se souhlasem příslušné osoby; - Kolonky označené hvězdičkou *) musí být vyplněny. (1) - (2) Příjmení a jméno (jména) držitele (povinné) Doplňte příjmení a jméno držitele. Např.: 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Příjmení Jméno (1) (*) NOVÁK (2) (*) Jan (3) Adresa/adresy (nepovinné) Doplňte úplnou poštovní adresu/adresy, na kterých lze držitele zastihnout. Např.: Adresa (ulice, číslo domu, směrovací číslo, město, země) (3) Počernická 52, Praha 10 CZ-Česká republika Držte se pravidel, která platí v dané zemi tak, aby pošta mohla v případě potřeby držiteli rychle dojít. Nezapomeňte na poštovní kód země: Belgie (B) Bulharsko (BG) Česká republika (CZ) Dánsko (DK) Německo (D) Estonsko (EE) Řecko (EL) Španělsko (E) Francie(F) Island (IS) Irsko (-) Itálie (I) Kypr (CY) Lotyšsko (LV) Litva (LT) Lucembursko (L) Maďarsko (H) Malta (-) Nizozemsko (-) Norsko (N) Rakousko (A) Polsko (PL) Portugalsko (P) Rumunsko (RO) Slovinsko (SLO) Slovensko (SK) Finsko (FIN) Švédsko (S) Turecko (TR) Spojené království (UK) Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 5

6 V případě Irska, Malty, Nizozemska a Spojeného království se vypisuje celý název: Ireland Dublin 2 Ireland Malta St. George s Bay St. Julian's STJ 02 Malta United Kingdom London SW1P 3AT United Kingdom The Netherlands 2500 EA Den Haag Nederland (4) Fotografie (nepovinné) Vložte svou fotografii. Nejvhodnějším formátem pro elektronické fotografie je jpg. (5) Datum narození (nepovinné) Uveďte datum narození (dd/mm/rrrr), např.: Datum narození (5) dd mm rrrr (6) Státní příslušnost (nepovinné) Uveďte svou státní příslušnost, např.: Státní příslušnost (6) Česká (7) Podpis držitele (nepovinné) Požádejte držitele o podpis. (7) Podpis držitele [ podpis ] Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 6

7 Tabulka 2. 'TENTO DOKUMENT EUROPASS - MOBILITA VYDÁVÁ' Kolonky (8) až (10) obsahují informace o organizaci, která vydává dokument Europass - mobilita. Vyplní je vydávající organizace (obvykle vysílající partner), která uvede číslo dokumentu Europass - mobilita a datum vydání. Kolonky se vyplňují v jazyce vysílajícího partnera. (8) Název vydávající organizace (povinné) Uveďte název organizace, která vydává dokument Europass - mobilita; běžně je touto organizací vysílající partner. Např.: Název vydávající organizace (8) (*) Vysoká škola ekonomická 2. TENTO DOKUMENT EUROPASS - MOBILITA VYDÁVÁ (9) Číslo dokumentu Europass - mobilita (povinné) Uveďte číslo dokumentu Europass - mobilita. Např.: Číslo dokumentu Europass - mobilita (9) (*) Europass - mobilita č. CZ i (10) Datum vydání (povinné) Uveďte datum vydání dokumentu Europass - mobilita (dd/mm/rrrr). Např.: Datum vydání (10) (*) Dd mm rrrr Tabulka 3. 'PARTNERSKÉ ORGANIZACE ZAPOJENÉ DO REALIZACE STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE EUROPASS - MOBILITY Kolonky (11) až (22) obsahují informace o partnerských organizacích zapojených do daného studijního pobytu/pracovní stáže v rámci mobility. Veďte prosím v patrnosti, že tato tabulka je bez podpisu dvou referenčních osob mentorů neplatná. Kolonky vyplní vysílající partner ve svém jazyce. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 7

8 VYSÍLAJÍCÍ PARTNER (organizace, která je iniciátorem studijního pobytu/pracovní stáže v rámci mobility v zemi držitele) Kolonky (11) až (16) obsahují informace o organizaci (vysílající partner), která vysílá držitele do hostitelské organizace (přijímající partner). (11) Název, typ (případně fakulta/katedra) a adresa vysílajícího partnera (povinné) Uveďte název, typ (vzdělávací organizace, podnik, škola, univerzita, nevládní organizace apod., případně fakulta/katedra) a adresu vysílajícího partnera. Např.: VYSÍLAJÍCÍ PARTNER (organizace, která je iniciátorem Název, typ (případně fakulta/katedra) a adresa (11) (*) Vysoká škola ekonomická Fakulta národohospodářská Nám. W. Churchilla Praha 3 CZ- Česká republika (12) Razítko a/ podpis vysílajícího partnera (povinné) Zde vysílající partner umístí své razítko a/ podpis referenční osoby mentora. Např.: Razítko a/ podpis (12) (*) [ Razítko ] Referenční osoba/mentor Kolonky (13) až (16) obsahují podrobné informace o referenční osobě mentorovi v dané organizaci, který je odpovědný za studijní pobyt/pracovní stáž v rámci mobility v zemi držitele. (13) Příjmení a jméno referenční osoby/mentora (nepovinné) Uveďte příjmení a jméno referenční osoby mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře). Např.: Příjmení a jméno referenční osoby/mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře) (13) ČERNÝ Petr (14) Titul/funkce (nepovinné) Uveďte titul a funkci referenční osoby mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře). Např.: Titul/funkce (14) Docent Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 8

9 (15) Telefon (nepovinné) Uveďte telefonní číslo referenční osoby mentora včetně kódu země/regionu. Např. : Telefon (15) (+420) Pozn.: Další podrobné informace viz Průvodce standardem komunikace evropských institucí (Interinstitutional style guide): (16) (nepovinné) Uveďte ovou adresu referenční osoby mentora. Např.: (16) PŘIJÍMAJÍCÍ PARTNER (organizace, která přijímá držitele dokumentu Europass - mobilita v hostitelské zemi) Kolonky (17) až (22) obsahují podrobné informace o organizaci, která přijímá držitele dokumentu Europass - mobilita. (17) Název, typ (případně fakulta/katedra) a adresa organizace (povinné) Uveďte název, typ (vzdělávací organizace, podnik, škola, nevládní organizace, apod., případně fakulta/katedra) a adresu přijímajícího partnera. Např.: PŘIJÍMAJÍCÍ PARTNER (organizace, která Název, typ (případně fakulta/katedra) a adresa (17) (*) Palermo Multimedia Ltd 213 Via Giovanni I Palermo (18) Razítko a podpis (povinné) Sem přijímající partner umístí své razítko a/ podpis referenční osoby mentora. Např.: Razítko a/ podpis (18) (*) [ Razítko ] Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 9

10 (19) Příjmení a jméno referenční osoby/mentora (povinné) Uveďte příjmení a jméno referenční osoby mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře). Např.: Příjmení a jméno referenční osoby/mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře) (19) (*) GIULIANO Marco Příjmení a jméno (20) Titul/funkce (nepovinné) Uveďte titul a funkci referenční osoby mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře). Např.: Titul/funkce (20) Vedoucí technického rozvoje (21) Telefon (nepovinné) Uveďte telefonní číslo referenční osoby mentora včetně kódu země/regionu. Např.: Telefon (21) 39 (91) (22) (nepovinné) Uveďte ovou adresu referenční osoby mentora. Např.: (22) Tabulka 4 'POPIS STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE V RÁMCI EUROPASS - MOBILITY' Kolonky (23) až (28) obsahují popis aktivity/vzdělávacího programu, v rámci kterého je realizován studijní pobyt/pracovní stáž v rámci mobility. Vyplní je vysílající partner ve svém jazyce. Tyto kolonky lze též vyplnit (do zkopírované tabulky) v jazyce přijímajícího partnera ( ve třetím jazyce po dohodě s vysílajícím partnerem). Kolonky označené hvězdičkou (*) jsou povinné. Pozn.: Kolonka 25 (Kvalifikace) je nepovinná vzhledem k tomu, že ne všechny aktivity v oblasti vzdělávání a odborné přípravy vedou k získání formální kvalifikace. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 10

11 (23) Cíl studijního pobytu/pracovní stáže Europass - mobility (povinné) Uveďte, za jakým cílem je studijní pobyt/pracovní stáž Europass - mobilita realizován/a. Např.: 4. POPIS STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE (Č. ) V RÁMCI EUROPASS MOBILITY Cíl studijního pobytu/pracovní stáže Europass mobility (23) (*) Získání první pracovní zkušenosti v mezinárodním prostředí. absolvování semestru na zahraniční univerzitě za účelem získání společného diplomu (joint degree). získání první zahraniční zkušenosti v hotelnictví před zahájením formální odborné přípravy (vedoucí recepce). (24) Aktivita/vzdělávací program, v jehož rámci je držitel vysílán na studijní pobyt/pracovní stáž Europass - mobility (nepovinné) Popište stručně iniciační aktivitu (např. vzdělávání odborná příprava), v rámci které se uskutečňuje studijní pobyt/pracovní stáž Europass mobility. (nepovinné) Např.: Aktivita/vzdělávací program, v jehož rámci je držitel vysílán na studijní pobyt/pracovní stáž Europass - mobility (pokud existuje) (24) Odborné vzdělávání na vyšší sekundární úrovni elektrikář (povinná odborná praxe). Dobrovolná práce pro nevládní organizaci Člověk v tísni". (25) Kvalifikace (osvědčení/diplom/titul) pokud je udělována (nepovinné) Specifikujte příslušnou kvalifikaci (osvědčení, diplom titul), jejíž získání umožňuje vzdělávací program, v jehož rámci je držitel vysílán na studijní pobyt/pracovní stáž Europass - mobility. Např.: Kvalifikace (osvědčení, diplom titul) jejíž získání dané vzdělávání odborná příprava umožňuje (pokud existuje): (25) Bakalářský titul v ekonomice a ekonomii Výuční listí v oboru elektrikář Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 11

12 (26) Příslušný komunitární program program mobilit (pokud existuje) (nepovinné) Specifikujte program (např. Erasmus, Leonardo, Comenius, Youth, apod.), v jehož rámci je organizován studijní pobyt/pracovní stáž. Např.: Program Společenství mobility pokud existuje (26) Program Erasmus (27) - (28) Délka studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility (povinné) Uveďte délku studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility (dd/mm/rrrr). Např.: Délka studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass mobility (27) (*) Od (28) (*) do Dd mm rrrr dd mm rrrr Pozn. : Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 12

13 Tabulka 5.a 'POPIS KOMPETENCÍ (ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ) ZÍSKANÝCH V PRŮBĚHU STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE V RÁMCI EUROPASS - MOBILITY' (nepovinné) Důležité 1. Pokud je dokument Europass - mobilita uplatňován v rámci některého výměnného programu Společenství (např. Erasmus), kde se používá systém přenosu kreditů, tabulku 5a vymažte a přejděte rovnou k tabulce 5b - Záznam absolvovaných předmětů/modulů a jednotlivé získané stupně/známky/kredity, jehož základem je Výkaz záznamů o průběhu studia (Transcript of Records), užívaný pro hodnocení prostřednictvím ECTS. 2. Nevyplněné kolonky vymažte. Kolonky (29a) až (38a) obsahují popis uskutečněných aktivit/úkolů a dovedností a schopností získaných během studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility. Tuto tabulku vyplňuje přijímající partner. Výběr jazyků: Tabulku 5a vyplňuje přijímající partner obvykle ve svém jazyce. Za účelem náležitého porozumění v zemi držitele lze tabulku zkopírovat a přeložit do jazyka vysílajícího partnera ( do třetího jazyka po dohodě s vysílajícím partnerem). Popis dovedností a znalostí musí přesně odrážet přidanou hodnotu zprostředkovanou danou praktickou zkušeností, například dosažený pokrok, získaná úroveň dovednosti, případně provedené hodnocení a/ testy. Popis musí být dostatečně podrobný za účelem uznání jako součásti formální vzdělávací aktivity. Kolonky označené hvězdičkou (*) jsou povinné. Pokud některou z kolonek (30a) až (34a) nevyplníte, vymažte ji. Bez podpisu referenční osoby/mentora a držitele dokumentu Europass - mobilita je tato tabulka neplatná. (29a) Činnosti/úkoly vykonávané v průběhu studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility (povinné) Popište aktivity/úkoly realizované v průběhu studijního pobytu/pracovní stáže Europass - mobility. Např.: 5.a POPIS KOMPETENCÍ (ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ) ZÍSKANÝCH V PRŮBĚHU STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE (Č.) V RÁMCI EUROPASS - MOBILITY (29a) (*) Vykonávané činnosti/úkoly - přijímání hostů v recepci hotelu; - řízení zakázek italských zákazníků; - inventarizace knih v anglickém jazyce; - překlad textů z němčiny a francouzštiny do angličtiny; - vývoj softwaru pro elektronickou archivaci starých dokumentů. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 13

14 (30a) Pracovní schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané technické pracovní schopnosti a dovednosti, specifikujte, jaký pokrok účastník učinil, jaké úrovně dovedností dosáhl a případně jaké hodnocení a/ testy podstoupil. Např.: (30a) Pracovní dovednosti a schopnosti Řízení edičních toků (publikace jednoho čísla časopisu Globe-Transfer (čtvrtletník, 25 stran, barevný)): - kontaktování grafika; - kontrola výrobního procesu; - provádění kontroly kvality (editování). Řízení instalace elektřiny v domácnosti (tři týdny): - plánování potřebných zdrojů; - objednávání požadovaného materiálu; - interpretace schématických nákresů a vývojových diagramů; - instalace a testování kabelů pro osvětlení a rozvod elektřiny; - zpracování pracovní dokumentace; Kontrolu dokončené instalace provedl mentor. Hodnocení svědčí o dobré úrovni odborných dovedností. Pozn.: Přijímající partner může za účelem popisu získaných schopností a dovedností použít vícejazyčný glosář akčních sloves (dostupný na webových stránkách Europass sekce Dodatek k osvědčení/technická podpora ). (31a) Jazykové znalosti, schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané jazykové znalosti, schopnosti a dovednosti, případně specifikujte, jaký pokrok účastník učinil, jaké úrovně dosáhl, či jaké hodnocení a/ testy absolvoval. Např.: (31a) Jazykové schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce Pracovní schopnosti a dovednosti ) Komunikace s italskými dodavateli a autory; jednoznačné zlepšení úrovně znalosti italštiny: na konci pracovní praxe dosaženo vynikajících komunikačních schopností; zpracovávání objednávek italsky hovořících zákazníků. Vyřizování telefonátů zákazníků v němčině: - pozdravení zákazníků; - zaznamenávání žádostí; - přepojování zákazníků na příslušné kontaktní osoby. Můžete použít stupnici, kterou vypracovala Rada Evropy. Stupnice má šest úrovní a jde o společný evropský referenční rámec pro jazykové dovednosti. Stupnice má šest úrovní pro poslech, čtení, ústní interakci, samostatný ústní projev a písemný projev. Úrovně: - uživatel základů jazyka (podúrovně A1 a A2); - samostatný uživatel (podúrovně B1 a B2); - zkušený uživatel (podúrovně C1 a C2). Před hodnocením úrovně jazykových dovedností podle této stupnice: (a) si přečtěte níže uvedené formulace; (b) vyberte příslušnou oblast (poslech, čtení, ústní interakce, samostatný ústní projev, písemný projev); (c) uveďte, které úrovně držitel dosáhl (např. Porozumění samostatný uživatel B2). Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 14

15 Příklad: (31a) Jazykové znalosti, schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce Pracovní dovednosti a schopnosti ) Italština: - Ústní interakce: zkušený uživatel (úroveň C1) - Samostatný ústní projev: samostatný uživatel (úroveň B2) PODROBNÝ POPIS STUPNICE PRO SEBEHODNOCENÍ POROZUMĚNÍ Poslech A 1: Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. A 2: Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení. B 1: Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně. B 2: Rozumím delším proslovům a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce. C 1: Rozumím delším proslovům, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumím televizním programům a filmům. C 2: Bez potíží rozumím jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud mám trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemám potíže porozumět mu ani tehdy, mluví-li rychle. Čtení A 1: Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech v katalozích. A 2: Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům. B 1: Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech. B 2: Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy. C 1: Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým a jsem schopen/schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru. C 2: Snadno čtu všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 15

16 Mluvení Ústní interakce A 1: Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé. A 2: Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet. B 1: Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). B 2: Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory. C 1: Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích. C 2: Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umím se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazím-li při vyjadřování na nějaký problém, dokážu svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou. Samostatný ústní projev A 1: Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám. A 2: Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné předchozí zaměstnání. B 1: Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh přiblížit obsah knihy filmu a vylíčit své reakce. B 2: Dokážu se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení. C 1: Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem. C 2: Umím podat jasný plynulý popis zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Psaní A 1: Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu. A 2: Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování. B 1: Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. B 2: Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání zprávy, předávat informace, obhajovat vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité. C 1: Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 16

17 C 2: Umím napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokážu napsat složité dopisy, zprávy články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím psát resumé a recenze odborných literárních prací. Úplnou stupnici pro sebehodnocení najdete na webové stránce Rady Evropy na (32a) Počítačové znalosti, schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané počítačové znalosti, schopnosti a dovednosti, specifikujte, jaký pokrok účastník učinil, jaké úrovně dovedností dosáhl, či jaké hodnocení a/ testy absolvoval. Např.: (32a) Počítačové znalosti, schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce Pracovní schopnosti a dovednosti ') Používání nástrojů MSOffice TM ke zpracování dokumentů: - evidence a správa elektronických dokumentů; - organizace archívu; - číslování dokumentů. Správa systému elektronické pošty na pracovišti: - činnost ve funkci webmastera; - odesílání ů příslušným odborníkům; Zpracování fotografií s využitím nástroje Photoshop TM. V závěru odborné praxe navrhování a výroba série titulních stránek pod dohledem mentora. (33a) Organizační schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané organizační schopnosti a dovednosti, specifikujte, jaký pokrok účastník učinil, jaké úrovně dovedností dosáhl, či případně jaké hodnocení a/ testy absolvoval. Např.: Organizační schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce Pracovní schopnosti a dovednosti ') (33a) Kvalitní organizace úkolů prováděných během odborné praxe: - vymezení priorit; - efektivní řízení vztahů s ostatními členy týmu. (34a) Sociální schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané sociální schopnosti a dovednosti, specifikujte, jaký pokrok účastník učinil, jaké úrovně dovedností dosáhl, či případně jaké hodnocení a/ testy absolvoval. Např.: Sociální schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce Pracovní schopnosti a dovednosti ') (34a) Vynikající komunikační dovednosti v každodenním kontaktu se zákazníky; - dobrá znalost podnikových postupů při vyřizování žádostí zákazníků; - dobré vztahy s ostatními členy týmu. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 17

18 (35a) Ostatní schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište ostatní získané schopnosti a dovednosti, které nejsou uvedeny v předchozích kolonkách (např. mimoškolní aktivity). Např.: Ostatní schopnosti a dovednosti (35a) V rámci mimoškolních aktivit: základní výcvik v poskytování první pomoci (15 hodin) organizovaný Červeným křížem. Na konci výcviku uděleno osvědčení. (36a - 38a) Datum a podpisy (povinné) Uveďte datum, kdy byla vyplněna tabulka 5a. Tato tabulka je bez podpisu mentora a držitele dokumentu Europass - mobilita neplatná. Datum Podpis mentora Podpis držitele (37a) (*) (38a) [ Podpis ] (*) [ Podpis ] (36a) (*) dd mm rrrr Pozn.: Tato tabulka je bez podpisu mentora a držitele dokumentu Europass - mobilita neplatná. Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné.. Po vyplnění by měl být dokument Europass - mobilita vrácen vysílajícímu partnerovi, který (a) na žádost přeloží tabulku 4 a/ tabulky 5a/5b do jazyka držitele; (b) vydá dokument Europass - mobilita držiteli v tištěné a/ elektronické podobě (bez možnosti editování); (c) zajistí, aby byl dokument odpovídajícím způsobem evidován, a to v souladu s postupy vymezenými NCE. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 18

19 Tabulka 5.b 'ZÁZNAM ABSOLVOVANÝCH PŘEDMĚTŮ/MODULŮ A JEDNOTLIVÉ ZÍSKANÉ STUPNĚ/ZNÁMKY/KREDITY ' (nepovinné) Důležité Tato tabulka (kolonky 39b až 51b) představuje alternativní možnost, jak popsat znalosti, schopnosti a dovednosti získané v průběhu studijního pobytu/pracovní stáže v rámci mobility. Je určena pro záznam kreditních jednotek udělených v průběhu výměnného programu Společenství s využitím systému přenosu kreditů (např. ECTS). Vychází z Výkazu záznamu o průběhu studia (Transcript of Records), který se používá pro uznání kreditů ECTS získaných na zahraniční vysoké škole v rámci výměnného programu. Systém ECTS je založen na principu, že 60 kreditů představuje pracovní zátěž studenta denního studia ( full-time ) za jeden školní rok. V Evropě představuje pracovní zátěž studenta v denním studiu ve většině případů 36/40 týdnů za rok, jeden kredit pak představuje pracovních hodin. Pracovní zátěž se vztahuje k době, kterou potřebuje průměrný student k dosažení požadovaných výsledků vzdělávání. Podrobnější informace o systému ECTS najdete na U každého předmětu/modulu uveďte následující údaje: (29b) Identifikační číslo studenta (povinné) Uveďte identifikační číslo studenta na vysílající vysoké škole. Např.: (29b) (*) Identifikační číslo studenta EBC (30b) Kód předmětu/modulu (nepovinné) Uveďte kód předmětu/modulu. Např.: (30b) Kód předmětu/ modulu (1) FN 001 Pozn.: U systému ECTS najdete příslušné údaje v Informačním balíčku ECTS/katalogu předmětů/modulů přijímající instituce, který je vydáván ve dvou jazycích (u programů vyučovaných v angličtině pouze v anglické verzi), a to na Internetu a/ v tištěné podobě (jedna několik informačních brožurek). (31b) Název předmětu/modulu (povinné) Uveďte název předmětu/modulu. Např.: (31b) (*) Název předmětu/modulu Úvod do finančního účetnictví Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 19

20 (32b) Délka předmětu/modulu (nepovinné) Uveďte délku předmětu/modulu. Např.: (32b) Délka předmětu/modulu (2) 1 semestr (1S) Pozn.: V rámci systému ECTS se používají následující kódy: Y = 1 celý školní rok; 1S = 1 semestr; 2S = 2 semestry; 1T = 1 trimestr; 2T = 2 trimestry. (33b) Stupeň podle hodnotícího systému v místě studijního pobytu (nepovinné) Uveďte stupeň hodnocení, který jste získali v místě studia. Např.: (33b) Stupeň podle hodnotícího systému v místě studijního pobytu (3) 63 Pozn.: Systém hodnocení příslušné vysoké školy popište v části nazvané Popis systému hodnocení přijímající instituce na poslední straně formuláře. (34b) Stupeň hodnocení podle ECTS/ECVET (nepovinné) Uveďte získaný stupeň hodnocení podle ECTS/ECVET (případně v rámci jiného systému hodnocení používaného na evropské úrovni) podle příslušné hodnotící stupnice. Např.: (34b) Stupeň hodnocení podle ECTS/ECVET (3) B Pozn.: V rámci systému ECTS se používají následující stupně hodnocení: Stupně ECTS A B C D E FX F % úspěšných studentů, kteří obvykle tento stupeň získávají Definice VÝBORNĚ vynikající výkon pouze s drobnými nedostatky VELMI DOBŘE nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami DOBŘE celkově dobrý výkon s některými výraznými chybami USPOKOJIVĚ přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky DOSTATEČNĚ výkon splňuje minimální kritéria NEDOSTATEČNĚ k udělení kreditu je třeba ještě určité úsilí NEDOSTATEČNĚ k udělení kreditu je třeba značné další úsilí Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 20

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? 1. Na www.europass.cz/jazykovy-pas/ klikněte na tlačítko vyplnění online. Formulář jazykového pasu je možné stáhnout jako dokument Microsoft Word nebo

Více

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen.

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen. POKYNY PRO VYPLNĚNÍ EUROPASS - JAZYKOVÉHO PASU ÚVOD Europass - jazykový pas je dokument, do kterého můžete zaznamenávat své jazykové schopnosti a dovednosti. Byl zpracován Radou Evropy jako jedna ze tří

Více

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita EUROPASS-MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS-MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Zimní 19 566 01 Vysoké Mýto Česká republika

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. (10) (*) dd mm rrrr. Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné.

Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. (10) (*) dd mm rrrr. Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. EUROPASS MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) Švehlová (2) Marie (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Hanzelkova 1023 582 22 Přibyslav Czech Republic

Více

EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO

EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO Metodická příručka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projektová výuka jazyků v

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Název školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

(http://europass.cedefop.eu.int)

(http://europass.cedefop.eu.int) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.eu.int) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím životopisu

Více

Scio Computer Adaptive Test of English

Scio Computer Adaptive Test of English Škola: Název: Typ: Obec: ZŠ a víc. gym. Scio Computer Adaptive Test of English Vaše škola se zúčastnila testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE. Testování proběhlo v březnu a dubnu 2013 a připravila

Více

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více

EUROPASS. www.europass.cz. www.nuov.cz. www.europass.cz. PaedDr. Miroslava Salavcová

EUROPASS. www.europass.cz. www.nuov.cz. www.europass.cz. PaedDr. Miroslava Salavcová EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová www.nuov.cz EUROPASS Politické pozadí Co je a co není Europass Cíle a úkoly Europassu Činnost Národního centra Europass Česká republika Portfolio dokumentů Europassu

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Příloha 09 Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní 1. Počítačová způsobilost Obecné dovednosti práce s PC a se základním SW vybavením potřebným pro běžnou administrativní

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování

DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování Národní ústav pro vzdělávání - Národní centrum Europass Česká republika 2013 Materiál je určen vyšším

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY

RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY 106 RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY Schválilo MŠMT ČR, č.j. 17 245/2004-25 V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a se zaváděním nových vzdělávacích programů vznikají

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění 'Kód souboru" memoranda o porozumění (nepovinné) Není-li to nutné, vymažte 1. Cíle memoranda o porozumění Memorandum o porozumění 1 (MOP) vytváří rámec pro spolupráci mezi příslušnými

Více

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10 Vážení čtenáři, každá zahraniční zkušenost, ať už v podobě brigády, stáže nebo přímo zaměstnání, je dobrou životní zkušeností, která zvýší Vaše šance při uplatnění na trhu práce nebo při Vašem dalším studiu.

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE Finanční prostředky určené na zahraniční mobility studentů studijní pobyty, praktické stáže a absolventské

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT MOBILITY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ A. Obecné informace Jste-li konsorcium, je třeba tuto skutečnost zohlednit v celém formuláři žádosti a popsat

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR Jak na Europassživotopis a motivační dopis Národní centrum Europass ČR Co v prezentaci najdete 1. Hlavní klady dokumentů Europass 2. Rady, co vyplnit do jednotlivých kolonek Europass-životopisu, které

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES.

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. Vážené dámy, vážení pánové, Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. V krátkosti se zde dočtete informace k systému řízení kontinuity činností,

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává pro účely uskutečňování Systému výuky českého

Více

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES ÚVOD Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ pro překlady ) pořádá překladatelskou soutěž pro školy v Evropské

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02) 12.7.2011 CS Úřední věstník Evropské unie C 206 A/7 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

5 let EUROPASS u v České republice

5 let EUROPASS u v České republice 5 let EUROPASS u v České republice Vyhodnocení dosavadní činnosti v užívání dokumentů Europass ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA Oddělení zahraničních vztahů ZSF JU Bc. Marian Bradáč Jírovcova

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI NÁVOD PRO PRÁCI S EUROPASSEM JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE: 1. Žáci si zkusí vyplnit do Europass-životopisu (viz Příloha 1) osobní dovednosti

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005 Program Culture 2005 1 ÚVOD Tento dokument přináší informace o realizaci programu Culture 2005, který byl schválen dne 14. 2. 2000 Evropským parlamentem a Radou po konzultacích s Výborem regionů (č. 508/2000/ES

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Průzkum týkající se schvalovacích řízení pro rozvoj bioplynu v České republice

Průzkum týkající se schvalovacích řízení pro rozvoj bioplynu v České republice IEE Projekt BiogasIN Průzkum týkající se schvalovacích řízení pro rozvoj bioplynu v České republice Dotazník Q1 D.4.3., WP4 Česká bioplynová asociace 2010 This Project (Contract No. EIE/07/214) is supported

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA MOBILITY projektu Bridge4Innovation VÝZVA VÝZVA - mobility b4i 1 OBSAH: ÚVOD 2 Kvalifikační podmínky 3 Vyhlášení výzvy 3 Hodnocení žádostí 4 Příprava na cestu 5 Vyúčtování 5 Seznam použitých zkratek 6

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 1. Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

Výuka angličtiny na FEL

Výuka angličtiny na FEL Výuka angličtiny na FEL Nová koncepce 5.12.2014 Vypracovala: Katedra jazyků Východiska: Studenti FEL ČVUT by měli nejpozději na konci bakalářské etapy složit zkoušku na úrovni B2 Společného evropského

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 182/42 Úřední věstník Evropské unie 13.7.2012 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 3/2012 ze dne 26. června 2012,

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více