ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA"

Transkript

1 ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Definice dokumentu Europass - mobilita Europass - mobilita je standardní evropský dokument, ve kterém jsou formálně uvedeny podrobné údaje o kompetencích (znalosti, schopnosti a dovednosti) jednotlivce - bez ohledu na věk, úroveň vzdělání a pracovní postavení - získaných během studijního pobytu/pracovní stáže v jiné evropské zemi (země Evropské unie/esvo/ehp a kandidátské země). K čemu slouží dokument Europass mobilita? Cílem dokumentu Europass - mobilita je: - posilovat evropskou mobilitu ve vzdělávání prostřednictvím zviditelňování jejích výsledků; - zajišťovat větší transparentnost a viditelnost celého procesu evropské mobility, což umožní jeho držitelům lépe vykazovat kompetence (znalosti, dovednosti a schopnosti) získané v rámci studijních pobytů/pracovních stáží; - podporovat uznávání zkušeností získaných v zahraničí. Jak to funguje? Jednotliví uchazeči nemohou žádat přímo. Všechny žádosti musí za jednotlivce podat organizace. O vydání dokumentu Europass - mobilita může za jednotlivce požádat jakákoliv organizace, která zajišťuje studijní pobyty/pracovní stáže ve výše uvedených zemích. Co je považováno za studijní pobyt/pracovní stáž v rámci evropské mobility? Studijní pobyt/pracovní stáž: by měl/a být součástí některého programu Společenství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, splňovat všechna následující kritéria kvality: (a) pobyt v jiné zemi se uskutečňuje na základě vzdělávací iniciativy vzniklé v zemi instituce, která danou osobu vysílá; (b) organizace odpovědná za tuto vzdělávací aktivitu ve své zemi (vysílající partner) vypracuje pro přijímajícího partnera písemnou dohodu o obsahu, cílech a délce trvání evropského studijního pobytu/pracovní stáže a předloží ji Národnímu centru Europass ( orgánu, který je pověřen řízením Europass - mobility) ve své zemi. Organizace dále zajistí, že daný žadatel absolvuje odpovídající jazykovou přípravu, a určí v přijímající zemi osobu (mentora), která mu bude poskytovat potřebnou pomoc, informace a dohled; (c) všechny zapojené země musí být členy Evropské unie ESVO/EHP; (d) tam, kde je to vhodné, vysílající a přijímající partneři ve vzájemné spolupráci poskytnou dané osobě informace o bezpečnosti a zdraví při práci, o pracovní legislativě, opatřeních na podporu rovnosti a dalších ustanoveních v oblasti práce, která platí v přijímající zemi. Vede Europass - mobilita k získání kvalifikace? Ne. Europass - mobilita je evropský dokument, ve kterém jsou zaznamenány údaje o studijních/pracovních zkušenostech v rámci evropské mobility. Platí se dokument Europass - mobilita? Ne. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 1

2 Kde lze dokument Europass mobilita získat? Kontaktujte své Národní centrum Europass (NCE) (http://europass.cedefop.europa.eu) Odpovědnost Národních center Europass Národní centra Europass (ve spolupráci s ostatními zapojenými organizacemi) jsou zodpovědná za zajištění toho, že: dokumenty Europass - mobilita jsou vydávány pouze pro záznam těch aktivit, které splňují výše uvedené podmínky; dokumenty Europass - mobilita jsou vyplňovány v souladu s níže uvedenými pokyny a předávány držitelům v tištěné a elektronické formě s využitím složky Europass; Národní centra poskytují vysílajícím partnerům elektronický formulář (např. poskytnou vstupní heslo k příslušným sekcím webových stránek Europass a tudíž možnost stažení bezprostředního vyplnění dokumentů Europass - mobilita). Žadatelům, kteří nemají počítač a/ možnost připojení na Internet, lze na požádání zaslat formulář v tištěné podobě. zpracovávání dokumentů Europass - mobilita na národní úrovni je v plném souladu s příslušnými národními předpisy a předpisy Společenství o zpracování osobních dat a ochraně soukromí. Jestliže NCE pověří řízením Europass - mobility jiné organizace (jednu či více), nese odpovědnost za to, že výše uvedené funkce budou náležitě naplňovány. Národní centra Europass mohou uplatňovat specifická národní opatření, zejména pokud jde o zpracování dokumentů Europass - mobilita. Odpovědnost partnerských organizací (vysílající a přijímající partneři) Europass - mobilita spočívá v partnerství mezi organizací, která vysílá držitele dokumentu Europass - mobilita (vysílající partner), a zahraniční organizací, která jej přijímá (přijímající partner). Obě organizace se písemně dohodnou na účelu obsahu, cílech, trvání, metodách a monitorování studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility, jakož i na jazyce/jazycích, ve kterém/ve kterých má být dokument Europass - mobilita vyplněn (viz níže Výběr jazyků ). Dokument Europass - mobilita vyplní vysílající a přijímající partner v projektu mobility. V případě vyplňování dokumentu Europass - mobilita elektronicky by měly být všechny nevyplněné kolonky odstraněny tak, aby se v elektronické ani v tištěné verzi neobjevila žádná prázdná kolonka. Dokument Europass - mobilita lze použít pro zaznamenání jednoho či více studijních pobytů/pracovních stáží. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 2

3 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA (1) Vysílající partner (a) požádá Národní centrum Europass (NCE) (viz výše uvedený seznam) ve své zemi ( organizaci, kterou NCE pověřilo řízením Europass - mobility) o elektronický formulář (např. poskytnutí vstupního hesla k příslušným sekcím webových stránek Europass a umožnění přístupu k dokumentu Europass - mobilita). Formulář Europass - mobilita se zpravidla vyplňuje elektronicky. Žadatelům, kteří nemají počítač a/ možnost připojení k Internetu, lze na požádání zaslat tištěnou verzi formuláře; (b) vyplní tabulku 1. Držitel dokumentu Europass - mobilita'; (c) vyplní tabulku 2. 'Tento dokument Europass - mobilita vydává' v žadatelově rodném jazyce; (d) vyplní tabulku 3. 'Partnerské organizace zapojené do realizace studijního pobytu/pracovní stáže Europass - mobility'; (e) vyplní tabulku 4. 'Popis studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility'; (f) zašle dokument Europass - mobilita přijímajícímu partnerovi. Pozn.: V případě, že jde o více než jeden studijní pobyt/pracovní stáž v rámci Europass - mobility, vysílající partner jednotlivé studijní pobyty/pracovní stáže očísluje (č. 1, 2 atd.); výběr jazyků viz níže. (2) Přijímající partner (a) vyplní buď: - tabulku 5.a 'Popis kompetencí (znalostí, schopností a dovedností) získaných v průběhu studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility' (např. v případě pracovní stáže aktivity mimo rámec formálního systému); : - tabulku 5.b 'Záznam absolvovaných předmětů/modulů a jednotlivé získané stupně/známky/kredity' v případě, že je studijní pobyt Europass - mobility organizován v rámci formálního vzdělávání přípravy (např. Erasmus studentské výměnné programy) s použitím systému pro přenos kreditů, jako například ECTS; (g) orazítkuje a/ podepíše dokument Europass - mobilita; (h) vyplněný dokument Europass - mobilita zašle vysílajícímu partnerovi. (3) Vysílající partner (a) orazítkuje a/ podepíše dokument Europass - mobilita; (b) vydá dokument Europass - mobilita žadateli v tištěné i v elektronické podobě; (c) náležitě dokument Europass - mobilita založí v souladu s postupy stanovenými na národní úrovni a ve spolupráci s NCE. V případě, že jde o několik studijních pobytů/pracovních stáží, lze použít stejný dokument Europass - mobilita. V tomto případě vysílající partner: (a) zkopíruje příslušné kolonky 17 až 38a 17 až 42b, které slouží k popisu nového studijního pobytu/pracovní stáže v rámci mobility; a (b) jednotlivé studijní pobyty/pracovní stáže očísluje (č. 2, č. 3, atd.). Jestliže jednotlivé po sobě jdoucí studijní pobyty/pracovní stáže monitorují různí vysílající partneři, vydávající organizace rozhodne, zda lze použít stejný dokument Europass - mobilita, zda je třeba vydat nový. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 3

4 Výběr jazyků Dokument Europass - mobilita se vyplňuje v jednom více jazycích, na kterých se dohodnou vysílající partner, přijímající partner a žadatel. Tabulky 1 až 4 vyplňuje vydávající organizace a/ vysílající partner obvykle v jazyce své země. Tabulky 5.a/5.b vyplňuje přijímající partner obvykle v jazyce své země. Aby byl dokument snadněji srozumitelný: (a) lze zkopírovat tabulku 4 a přeložit ji do jazyka přijímajícího partnera ( do třetího široce používaného jazyka podle dohody s vysílajícím partnerem); (b) lze zkopírovat tabulky 5.a/5.b a přeložit je do jazyka vysílajícího partnera ( do třetího rozšířeného jazyka podle dohody s přijímajícím partnerem). Vysílající partner poskytne přijímajícímu partnerovi tyto pokyny v příslušném jazyce/jazycích. Občané, jimž byl udělen dokument Europass - mobilita, jsou oprávněni požádat o překlad celého dokumentu do jednoho z jazyků vysílajícího a přijímajícího partnera do třetího široce používaného jazyka. Pokud je požadován překlad do třetího jazyka, odpovědnost za překlad nese vysílající partner. Podpora Podrobnější informace o iniciativě Europass - mobilita najdete na případně kontaktujte své NCE (viz seznam výše). Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 4

5 PODROBNÉ POKYNY PRO VYPLNĚNÍ DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Tabulka 1. 'DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA' Kolonky (1) až (7) obsahují informace o držiteli dokumentu Europass - mobilita. Vyplňuje je vysílající partner ve svém jazyce. Pozn.: - Jméno a příjmení osoby, které je dokument Europass - mobilita udělován, je jediný osobní údaj, který musí být uveden. Ostatní osobní údaje by měly být vyplněny pouze se souhlasem příslušné osoby; - Kolonky označené hvězdičkou *) musí být vyplněny. (1) - (2) Příjmení a jméno (jména) držitele (povinné) Doplňte příjmení a jméno držitele. Např.: 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Příjmení Jméno (1) (*) NOVÁK (2) (*) Jan (3) Adresa/adresy (nepovinné) Doplňte úplnou poštovní adresu/adresy, na kterých lze držitele zastihnout. Např.: Adresa (ulice, číslo domu, směrovací číslo, město, země) (3) Počernická 52, Praha 10 CZ-Česká republika Držte se pravidel, která platí v dané zemi tak, aby pošta mohla v případě potřeby držiteli rychle dojít. Nezapomeňte na poštovní kód země: Belgie (B) Bulharsko (BG) Česká republika (CZ) Dánsko (DK) Německo (D) Estonsko (EE) Řecko (EL) Španělsko (E) Francie(F) Island (IS) Irsko (-) Itálie (I) Kypr (CY) Lotyšsko (LV) Litva (LT) Lucembursko (L) Maďarsko (H) Malta (-) Nizozemsko (-) Norsko (N) Rakousko (A) Polsko (PL) Portugalsko (P) Rumunsko (RO) Slovinsko (SLO) Slovensko (SK) Finsko (FIN) Švédsko (S) Turecko (TR) Spojené království (UK) Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 5

6 V případě Irska, Malty, Nizozemska a Spojeného království se vypisuje celý název: Ireland Dublin 2 Ireland Malta St. George s Bay St. Julian's STJ 02 Malta United Kingdom London SW1P 3AT United Kingdom The Netherlands 2500 EA Den Haag Nederland (4) Fotografie (nepovinné) Vložte svou fotografii. Nejvhodnějším formátem pro elektronické fotografie je jpg. (5) Datum narození (nepovinné) Uveďte datum narození (dd/mm/rrrr), např.: Datum narození (5) dd mm rrrr (6) Státní příslušnost (nepovinné) Uveďte svou státní příslušnost, např.: Státní příslušnost (6) Česká (7) Podpis držitele (nepovinné) Požádejte držitele o podpis. (7) Podpis držitele [ podpis ] Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 6

7 Tabulka 2. 'TENTO DOKUMENT EUROPASS - MOBILITA VYDÁVÁ' Kolonky (8) až (10) obsahují informace o organizaci, která vydává dokument Europass - mobilita. Vyplní je vydávající organizace (obvykle vysílající partner), která uvede číslo dokumentu Europass - mobilita a datum vydání. Kolonky se vyplňují v jazyce vysílajícího partnera. (8) Název vydávající organizace (povinné) Uveďte název organizace, která vydává dokument Europass - mobilita; běžně je touto organizací vysílající partner. Např.: Název vydávající organizace (8) (*) Vysoká škola ekonomická 2. TENTO DOKUMENT EUROPASS - MOBILITA VYDÁVÁ (9) Číslo dokumentu Europass - mobilita (povinné) Uveďte číslo dokumentu Europass - mobilita. Např.: Číslo dokumentu Europass - mobilita (9) (*) Europass - mobilita č. CZ i (10) Datum vydání (povinné) Uveďte datum vydání dokumentu Europass - mobilita (dd/mm/rrrr). Např.: Datum vydání (10) (*) Dd mm rrrr Tabulka 3. 'PARTNERSKÉ ORGANIZACE ZAPOJENÉ DO REALIZACE STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE EUROPASS - MOBILITY Kolonky (11) až (22) obsahují informace o partnerských organizacích zapojených do daného studijního pobytu/pracovní stáže v rámci mobility. Veďte prosím v patrnosti, že tato tabulka je bez podpisu dvou referenčních osob mentorů neplatná. Kolonky vyplní vysílající partner ve svém jazyce. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 7

8 VYSÍLAJÍCÍ PARTNER (organizace, která je iniciátorem studijního pobytu/pracovní stáže v rámci mobility v zemi držitele) Kolonky (11) až (16) obsahují informace o organizaci (vysílající partner), která vysílá držitele do hostitelské organizace (přijímající partner). (11) Název, typ (případně fakulta/katedra) a adresa vysílajícího partnera (povinné) Uveďte název, typ (vzdělávací organizace, podnik, škola, univerzita, nevládní organizace apod., případně fakulta/katedra) a adresu vysílajícího partnera. Např.: VYSÍLAJÍCÍ PARTNER (organizace, která je iniciátorem Název, typ (případně fakulta/katedra) a adresa (11) (*) Vysoká škola ekonomická Fakulta národohospodářská Nám. W. Churchilla Praha 3 CZ- Česká republika (12) Razítko a/ podpis vysílajícího partnera (povinné) Zde vysílající partner umístí své razítko a/ podpis referenční osoby mentora. Např.: Razítko a/ podpis (12) (*) [ Razítko ] Referenční osoba/mentor Kolonky (13) až (16) obsahují podrobné informace o referenční osobě mentorovi v dané organizaci, který je odpovědný za studijní pobyt/pracovní stáž v rámci mobility v zemi držitele. (13) Příjmení a jméno referenční osoby/mentora (nepovinné) Uveďte příjmení a jméno referenční osoby mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře). Např.: Příjmení a jméno referenční osoby/mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře) (13) ČERNÝ Petr (14) Titul/funkce (nepovinné) Uveďte titul a funkci referenční osoby mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře). Např.: Titul/funkce (14) Docent Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 8

9 (15) Telefon (nepovinné) Uveďte telefonní číslo referenční osoby mentora včetně kódu země/regionu. Např. : Telefon (15) (+420) Pozn.: Další podrobné informace viz Průvodce standardem komunikace evropských institucí (Interinstitutional style guide): (16) (nepovinné) Uveďte ovou adresu referenční osoby mentora. Např.: (16) PŘIJÍMAJÍCÍ PARTNER (organizace, která přijímá držitele dokumentu Europass - mobilita v hostitelské zemi) Kolonky (17) až (22) obsahují podrobné informace o organizaci, která přijímá držitele dokumentu Europass - mobilita. (17) Název, typ (případně fakulta/katedra) a adresa organizace (povinné) Uveďte název, typ (vzdělávací organizace, podnik, škola, nevládní organizace, apod., případně fakulta/katedra) a adresu přijímajícího partnera. Např.: PŘIJÍMAJÍCÍ PARTNER (organizace, která Název, typ (případně fakulta/katedra) a adresa (17) (*) Palermo Multimedia Ltd 213 Via Giovanni I Palermo (18) Razítko a podpis (povinné) Sem přijímající partner umístí své razítko a/ podpis referenční osoby mentora. Např.: Razítko a/ podpis (18) (*) [ Razítko ] Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 9

10 (19) Příjmení a jméno referenční osoby/mentora (povinné) Uveďte příjmení a jméno referenční osoby mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře). Např.: Příjmení a jméno referenční osoby/mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře) (19) (*) GIULIANO Marco Příjmení a jméno (20) Titul/funkce (nepovinné) Uveďte titul a funkci referenční osoby mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře). Např.: Titul/funkce (20) Vedoucí technického rozvoje (21) Telefon (nepovinné) Uveďte telefonní číslo referenční osoby mentora včetně kódu země/regionu. Např.: Telefon (21) 39 (91) (22) (nepovinné) Uveďte ovou adresu referenční osoby mentora. Např.: (22) Tabulka 4 'POPIS STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE V RÁMCI EUROPASS - MOBILITY' Kolonky (23) až (28) obsahují popis aktivity/vzdělávacího programu, v rámci kterého je realizován studijní pobyt/pracovní stáž v rámci mobility. Vyplní je vysílající partner ve svém jazyce. Tyto kolonky lze též vyplnit (do zkopírované tabulky) v jazyce přijímajícího partnera ( ve třetím jazyce po dohodě s vysílajícím partnerem). Kolonky označené hvězdičkou (*) jsou povinné. Pozn.: Kolonka 25 (Kvalifikace) je nepovinná vzhledem k tomu, že ne všechny aktivity v oblasti vzdělávání a odborné přípravy vedou k získání formální kvalifikace. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 10

11 (23) Cíl studijního pobytu/pracovní stáže Europass - mobility (povinné) Uveďte, za jakým cílem je studijní pobyt/pracovní stáž Europass - mobilita realizován/a. Např.: 4. POPIS STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE (Č. ) V RÁMCI EUROPASS MOBILITY Cíl studijního pobytu/pracovní stáže Europass mobility (23) (*) Získání první pracovní zkušenosti v mezinárodním prostředí. absolvování semestru na zahraniční univerzitě za účelem získání společného diplomu (joint degree). získání první zahraniční zkušenosti v hotelnictví před zahájením formální odborné přípravy (vedoucí recepce). (24) Aktivita/vzdělávací program, v jehož rámci je držitel vysílán na studijní pobyt/pracovní stáž Europass - mobility (nepovinné) Popište stručně iniciační aktivitu (např. vzdělávání odborná příprava), v rámci které se uskutečňuje studijní pobyt/pracovní stáž Europass mobility. (nepovinné) Např.: Aktivita/vzdělávací program, v jehož rámci je držitel vysílán na studijní pobyt/pracovní stáž Europass - mobility (pokud existuje) (24) Odborné vzdělávání na vyšší sekundární úrovni elektrikář (povinná odborná praxe). Dobrovolná práce pro nevládní organizaci Člověk v tísni". (25) Kvalifikace (osvědčení/diplom/titul) pokud je udělována (nepovinné) Specifikujte příslušnou kvalifikaci (osvědčení, diplom titul), jejíž získání umožňuje vzdělávací program, v jehož rámci je držitel vysílán na studijní pobyt/pracovní stáž Europass - mobility. Např.: Kvalifikace (osvědčení, diplom titul) jejíž získání dané vzdělávání odborná příprava umožňuje (pokud existuje): (25) Bakalářský titul v ekonomice a ekonomii Výuční listí v oboru elektrikář Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 11

12 (26) Příslušný komunitární program program mobilit (pokud existuje) (nepovinné) Specifikujte program (např. Erasmus, Leonardo, Comenius, Youth, apod.), v jehož rámci je organizován studijní pobyt/pracovní stáž. Např.: Program Společenství mobility pokud existuje (26) Program Erasmus (27) - (28) Délka studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility (povinné) Uveďte délku studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility (dd/mm/rrrr). Např.: Délka studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass mobility (27) (*) Od (28) (*) do Dd mm rrrr dd mm rrrr Pozn. : Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 12

13 Tabulka 5.a 'POPIS KOMPETENCÍ (ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ) ZÍSKANÝCH V PRŮBĚHU STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE V RÁMCI EUROPASS - MOBILITY' (nepovinné) Důležité 1. Pokud je dokument Europass - mobilita uplatňován v rámci některého výměnného programu Společenství (např. Erasmus), kde se používá systém přenosu kreditů, tabulku 5a vymažte a přejděte rovnou k tabulce 5b - Záznam absolvovaných předmětů/modulů a jednotlivé získané stupně/známky/kredity, jehož základem je Výkaz záznamů o průběhu studia (Transcript of Records), užívaný pro hodnocení prostřednictvím ECTS. 2. Nevyplněné kolonky vymažte. Kolonky (29a) až (38a) obsahují popis uskutečněných aktivit/úkolů a dovedností a schopností získaných během studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility. Tuto tabulku vyplňuje přijímající partner. Výběr jazyků: Tabulku 5a vyplňuje přijímající partner obvykle ve svém jazyce. Za účelem náležitého porozumění v zemi držitele lze tabulku zkopírovat a přeložit do jazyka vysílajícího partnera ( do třetího jazyka po dohodě s vysílajícím partnerem). Popis dovedností a znalostí musí přesně odrážet přidanou hodnotu zprostředkovanou danou praktickou zkušeností, například dosažený pokrok, získaná úroveň dovednosti, případně provedené hodnocení a/ testy. Popis musí být dostatečně podrobný za účelem uznání jako součásti formální vzdělávací aktivity. Kolonky označené hvězdičkou (*) jsou povinné. Pokud některou z kolonek (30a) až (34a) nevyplníte, vymažte ji. Bez podpisu referenční osoby/mentora a držitele dokumentu Europass - mobilita je tato tabulka neplatná. (29a) Činnosti/úkoly vykonávané v průběhu studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility (povinné) Popište aktivity/úkoly realizované v průběhu studijního pobytu/pracovní stáže Europass - mobility. Např.: 5.a POPIS KOMPETENCÍ (ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ) ZÍSKANÝCH V PRŮBĚHU STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE (Č.) V RÁMCI EUROPASS - MOBILITY (29a) (*) Vykonávané činnosti/úkoly - přijímání hostů v recepci hotelu; - řízení zakázek italských zákazníků; - inventarizace knih v anglickém jazyce; - překlad textů z němčiny a francouzštiny do angličtiny; - vývoj softwaru pro elektronickou archivaci starých dokumentů. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 13

14 (30a) Pracovní schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané technické pracovní schopnosti a dovednosti, specifikujte, jaký pokrok účastník učinil, jaké úrovně dovedností dosáhl a případně jaké hodnocení a/ testy podstoupil. Např.: (30a) Pracovní dovednosti a schopnosti Řízení edičních toků (publikace jednoho čísla časopisu Globe-Transfer (čtvrtletník, 25 stran, barevný)): - kontaktování grafika; - kontrola výrobního procesu; - provádění kontroly kvality (editování). Řízení instalace elektřiny v domácnosti (tři týdny): - plánování potřebných zdrojů; - objednávání požadovaného materiálu; - interpretace schématických nákresů a vývojových diagramů; - instalace a testování kabelů pro osvětlení a rozvod elektřiny; - zpracování pracovní dokumentace; Kontrolu dokončené instalace provedl mentor. Hodnocení svědčí o dobré úrovni odborných dovedností. Pozn.: Přijímající partner může za účelem popisu získaných schopností a dovedností použít vícejazyčný glosář akčních sloves (dostupný na webových stránkách Europass sekce Dodatek k osvědčení/technická podpora ). (31a) Jazykové znalosti, schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané jazykové znalosti, schopnosti a dovednosti, případně specifikujte, jaký pokrok účastník učinil, jaké úrovně dosáhl, či jaké hodnocení a/ testy absolvoval. Např.: (31a) Jazykové schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce Pracovní schopnosti a dovednosti ) Komunikace s italskými dodavateli a autory; jednoznačné zlepšení úrovně znalosti italštiny: na konci pracovní praxe dosaženo vynikajících komunikačních schopností; zpracovávání objednávek italsky hovořících zákazníků. Vyřizování telefonátů zákazníků v němčině: - pozdravení zákazníků; - zaznamenávání žádostí; - přepojování zákazníků na příslušné kontaktní osoby. Můžete použít stupnici, kterou vypracovala Rada Evropy. Stupnice má šest úrovní a jde o společný evropský referenční rámec pro jazykové dovednosti. Stupnice má šest úrovní pro poslech, čtení, ústní interakci, samostatný ústní projev a písemný projev. Úrovně: - uživatel základů jazyka (podúrovně A1 a A2); - samostatný uživatel (podúrovně B1 a B2); - zkušený uživatel (podúrovně C1 a C2). Před hodnocením úrovně jazykových dovedností podle této stupnice: (a) si přečtěte níže uvedené formulace; (b) vyberte příslušnou oblast (poslech, čtení, ústní interakce, samostatný ústní projev, písemný projev); (c) uveďte, které úrovně držitel dosáhl (např. Porozumění samostatný uživatel B2). Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 14

15 Příklad: (31a) Jazykové znalosti, schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce Pracovní dovednosti a schopnosti ) Italština: - Ústní interakce: zkušený uživatel (úroveň C1) - Samostatný ústní projev: samostatný uživatel (úroveň B2) PODROBNÝ POPIS STUPNICE PRO SEBEHODNOCENÍ POROZUMĚNÍ Poslech A 1: Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. A 2: Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení. B 1: Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně. B 2: Rozumím delším proslovům a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce. C 1: Rozumím delším proslovům, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumím televizním programům a filmům. C 2: Bez potíží rozumím jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud mám trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemám potíže porozumět mu ani tehdy, mluví-li rychle. Čtení A 1: Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech v katalozích. A 2: Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům. B 1: Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech. B 2: Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy. C 1: Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým a jsem schopen/schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru. C 2: Snadno čtu všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 15

16 Mluvení Ústní interakce A 1: Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé. A 2: Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet. B 1: Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). B 2: Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory. C 1: Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích. C 2: Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umím se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazím-li při vyjadřování na nějaký problém, dokážu svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou. Samostatný ústní projev A 1: Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám. A 2: Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné předchozí zaměstnání. B 1: Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh přiblížit obsah knihy filmu a vylíčit své reakce. B 2: Dokážu se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení. C 1: Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem. C 2: Umím podat jasný plynulý popis zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Psaní A 1: Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu. A 2: Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování. B 1: Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. B 2: Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání zprávy, předávat informace, obhajovat vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité. C 1: Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 16

17 C 2: Umím napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokážu napsat složité dopisy, zprávy články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím psát resumé a recenze odborných literárních prací. Úplnou stupnici pro sebehodnocení najdete na webové stránce Rady Evropy na (32a) Počítačové znalosti, schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané počítačové znalosti, schopnosti a dovednosti, specifikujte, jaký pokrok účastník učinil, jaké úrovně dovedností dosáhl, či jaké hodnocení a/ testy absolvoval. Např.: (32a) Počítačové znalosti, schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce Pracovní schopnosti a dovednosti ') Používání nástrojů MSOffice TM ke zpracování dokumentů: - evidence a správa elektronických dokumentů; - organizace archívu; - číslování dokumentů. Správa systému elektronické pošty na pracovišti: - činnost ve funkci webmastera; - odesílání ů příslušným odborníkům; Zpracování fotografií s využitím nástroje Photoshop TM. V závěru odborné praxe navrhování a výroba série titulních stránek pod dohledem mentora. (33a) Organizační schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané organizační schopnosti a dovednosti, specifikujte, jaký pokrok účastník učinil, jaké úrovně dovedností dosáhl, či případně jaké hodnocení a/ testy absolvoval. Např.: Organizační schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce Pracovní schopnosti a dovednosti ') (33a) Kvalitní organizace úkolů prováděných během odborné praxe: - vymezení priorit; - efektivní řízení vztahů s ostatními členy týmu. (34a) Sociální schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané sociální schopnosti a dovednosti, specifikujte, jaký pokrok účastník učinil, jaké úrovně dovedností dosáhl, či případně jaké hodnocení a/ testy absolvoval. Např.: Sociální schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce Pracovní schopnosti a dovednosti ') (34a) Vynikající komunikační dovednosti v každodenním kontaktu se zákazníky; - dobrá znalost podnikových postupů při vyřizování žádostí zákazníků; - dobré vztahy s ostatními členy týmu. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 17

18 (35a) Ostatní schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište ostatní získané schopnosti a dovednosti, které nejsou uvedeny v předchozích kolonkách (např. mimoškolní aktivity). Např.: Ostatní schopnosti a dovednosti (35a) V rámci mimoškolních aktivit: základní výcvik v poskytování první pomoci (15 hodin) organizovaný Červeným křížem. Na konci výcviku uděleno osvědčení. (36a - 38a) Datum a podpisy (povinné) Uveďte datum, kdy byla vyplněna tabulka 5a. Tato tabulka je bez podpisu mentora a držitele dokumentu Europass - mobilita neplatná. Datum Podpis mentora Podpis držitele (37a) (*) (38a) [ Podpis ] (*) [ Podpis ] (36a) (*) dd mm rrrr Pozn.: Tato tabulka je bez podpisu mentora a držitele dokumentu Europass - mobilita neplatná. Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné.. Po vyplnění by měl být dokument Europass - mobilita vrácen vysílajícímu partnerovi, který (a) na žádost přeloží tabulku 4 a/ tabulky 5a/5b do jazyka držitele; (b) vydá dokument Europass - mobilita držiteli v tištěné a/ elektronické podobě (bez možnosti editování); (c) zajistí, aby byl dokument odpovídajícím způsobem evidován, a to v souladu s postupy vymezenými NCE. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 18

19 Tabulka 5.b 'ZÁZNAM ABSOLVOVANÝCH PŘEDMĚTŮ/MODULŮ A JEDNOTLIVÉ ZÍSKANÉ STUPNĚ/ZNÁMKY/KREDITY ' (nepovinné) Důležité Tato tabulka (kolonky 39b až 51b) představuje alternativní možnost, jak popsat znalosti, schopnosti a dovednosti získané v průběhu studijního pobytu/pracovní stáže v rámci mobility. Je určena pro záznam kreditních jednotek udělených v průběhu výměnného programu Společenství s využitím systému přenosu kreditů (např. ECTS). Vychází z Výkazu záznamu o průběhu studia (Transcript of Records), který se používá pro uznání kreditů ECTS získaných na zahraniční vysoké škole v rámci výměnného programu. Systém ECTS je založen na principu, že 60 kreditů představuje pracovní zátěž studenta denního studia ( full-time ) za jeden školní rok. V Evropě představuje pracovní zátěž studenta v denním studiu ve většině případů 36/40 týdnů za rok, jeden kredit pak představuje pracovních hodin. Pracovní zátěž se vztahuje k době, kterou potřebuje průměrný student k dosažení požadovaných výsledků vzdělávání. Podrobnější informace o systému ECTS najdete na U každého předmětu/modulu uveďte následující údaje: (29b) Identifikační číslo studenta (povinné) Uveďte identifikační číslo studenta na vysílající vysoké škole. Např.: (29b) (*) Identifikační číslo studenta EBC (30b) Kód předmětu/modulu (nepovinné) Uveďte kód předmětu/modulu. Např.: (30b) Kód předmětu/ modulu (1) FN 001 Pozn.: U systému ECTS najdete příslušné údaje v Informačním balíčku ECTS/katalogu předmětů/modulů přijímající instituce, který je vydáván ve dvou jazycích (u programů vyučovaných v angličtině pouze v anglické verzi), a to na Internetu a/ v tištěné podobě (jedna několik informačních brožurek). (31b) Název předmětu/modulu (povinné) Uveďte název předmětu/modulu. Např.: (31b) (*) Název předmětu/modulu Úvod do finančního účetnictví Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 19

20 (32b) Délka předmětu/modulu (nepovinné) Uveďte délku předmětu/modulu. Např.: (32b) Délka předmětu/modulu (2) 1 semestr (1S) Pozn.: V rámci systému ECTS se používají následující kódy: Y = 1 celý školní rok; 1S = 1 semestr; 2S = 2 semestry; 1T = 1 trimestr; 2T = 2 trimestry. (33b) Stupeň podle hodnotícího systému v místě studijního pobytu (nepovinné) Uveďte stupeň hodnocení, který jste získali v místě studia. Např.: (33b) Stupeň podle hodnotícího systému v místě studijního pobytu (3) 63 Pozn.: Systém hodnocení příslušné vysoké školy popište v části nazvané Popis systému hodnocení přijímající instituce na poslední straně formuláře. (34b) Stupeň hodnocení podle ECTS/ECVET (nepovinné) Uveďte získaný stupeň hodnocení podle ECTS/ECVET (případně v rámci jiného systému hodnocení používaného na evropské úrovni) podle příslušné hodnotící stupnice. Např.: (34b) Stupeň hodnocení podle ECTS/ECVET (3) B Pozn.: V rámci systému ECTS se používají následující stupně hodnocení: Stupně ECTS A B C D E FX F % úspěšných studentů, kteří obvykle tento stupeň získávají Definice VÝBORNĚ vynikající výkon pouze s drobnými nedostatky VELMI DOBŘE nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami DOBŘE celkově dobrý výkon s některými výraznými chybami USPOKOJIVĚ přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky DOSTATEČNĚ výkon splňuje minimální kritéria NEDOSTATEČNĚ k udělení kreditu je třeba ještě určité úsilí NEDOSTATEČNĚ k udělení kreditu je třeba značné další úsilí Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 20

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce Závěrečná zpráva ze studijního pobytu

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 Jméno a příjmení příjemce Název a sídlo zahraniční školy

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE EUROPASS - MOBILITA

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE EUROPASS - MOBILITA POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE EUROPASS - MOBILITA Účelem tohoto dokladu je zaznamenat s použitím společného evropského vzoru zahraniční studijní stáž, výměnnou odbornou praxi studijní pobyt (alespoň

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? 1. Na www.europass.cz/jazykovy-pas/ klikněte na tlačítko vyplnění online. Formulář jazykového pasu je možné stáhnout jako dokument Microsoft Word nebo

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? Vyplnění jazykového pasu online je jednoduché a uživatelsky přívětivé. Pokud nechcete jazykový pas vyplňovat online, můžete si formulář stáhnout jako dokument

Více

PODROBNÉ POKYNY PRO VYPLNĚNÍ DOKUMENTU EUROPASS MOBILITY

PODROBNÉ POKYNY PRO VYPLNĚNÍ DOKUMENTU EUROPASS MOBILITY PODROBNÉ POKYNY PRO VYPLNĚNÍ DOKUMENTU EUROPASS MOBILITY Tabulka 1. 'DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS MOBILITY ' Kolonky (1) až (7) obsahují informace o držiteli dokumentu Europass Mobility. Vyplňuje je vysílající

Více

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen.

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen. POKYNY PRO VYPLNĚNÍ EUROPASS - JAZYKOVÉHO PASU ÚVOD Europass - jazykový pas je dokument, do kterého můžete zaznamenávat své jazykové schopnosti a dovednosti. Byl zpracován Radou Evropy jako jedna ze tří

Více

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita EUROPASS-MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS-MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Zimní 19 566 01 Vysoké Mýto Česká republika

Více

Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. (10) (*) dd mm rrrr. Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné.

Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. (10) (*) dd mm rrrr. Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. EUROPASS MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) Švehlová (2) Marie (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Hanzelkova 1023 582 22 Přibyslav Czech Republic

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Rozvojový program metodické a jazykové přípravy pro učitele 1. stupně ZŠ bez odborné kvalifikace pro výuku cizích jazyků a jazyková příprava pro učitele MŠ,

Více

Vyhlášení výběrového řízení - rezidenční místo

Vyhlášení výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Vyhlášení výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje vyhlašuje

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Europass Jazykový pas pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením

Europass Jazykový pas pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením Grantová smlouva č.: 2008 4466 / 001 001 Projekt č. 143512-BG-2008-KA2- KA2MP Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. Europass Jazykový pas pro neslyšící a osoby se sluchovým

Více

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více

EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová

EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová www.nuov.cz EUROPASS Politické pozadí Co je a co není Europass Cíle a úkoly Europassu Činnost Národního centra Europass ČR (NCE

Více

EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO

EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO Metodická příručka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projektová výuka jazyků v

Více

(http://europass.cedefop.eu.int)

(http://europass.cedefop.eu.int) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.eu.int) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím životopisu

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS? 1. Na webové stránce www.europass.cz klikněte na tlačítko napsat vlastní životopis. 2. V případě, že chcete životopis psát v cizím jazyce, klikněte na tlačítko

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

EUROPASS. www.europass.cz. www.nuov.cz. www.europass.cz. PaedDr. Miroslava Salavcová

EUROPASS. www.europass.cz. www.nuov.cz. www.europass.cz. PaedDr. Miroslava Salavcová EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová www.nuov.cz EUROPASS Politické pozadí Co je a co není Europass Cíle a úkoly Europassu Činnost Národního centra Europass Česká republika Portfolio dokumentů Europassu

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Erasmus+ Info Day Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Program Erasmus mezivládní program při Evropské unii umožňující mobilitu vysokoškolských studentů v r. 2007 ŠAVŠ získala Erasmus Extended University

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

EUROPASS EUROPASS. PaedDr. Miroslava Salavcová.

EUROPASS EUROPASS.    PaedDr. Miroslava Salavcová. EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová www.nuov.cz EUROPASS! Politické pozadí! Co je a co není Europass! Cíle a úkoly Europassu! Činnost Národního centra Europass Česká republika! Portfolio dokumentů Europassu!

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Univerzita obrany AR 2016/2017

Univerzita obrany AR 2016/2017 Univerzita obrany AR 2016/2017 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky Část 1. Počítačové dovednosti a) Základy práce na PC Základní struktura kurzu:

Specifikace předmětu veřejné zakázky Část 1. Počítačové dovednosti a) Základy práce na PC Základní struktura kurzu: Příloha č. 4 Specifikace předmětu veřejné zakázky Část 1. Počítačové dovednosti a) Základy práce na PC Počet výukových hodin 1 kurzu 24 Počet kurzů 5 Maximální počet účastníků v 1 kurzu 12 Celkový počet

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Název školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Osobní záznam o dosažených výsledcích pro mobilitu. - první fáze mobility - marketing

Osobní záznam o dosažených výsledcích pro mobilitu. - první fáze mobility - marketing Osobní záznam o dosažených výsledcích pro mobilitu - první fáze mobility - marketing Tento osobní záznam o dosažených výsledcích bylo vytvořeno v rámci projektu Cíle 3 Implementace ECVET v německo-českém

Více

Scio Computer Adaptive Test of English

Scio Computer Adaptive Test of English Škola: Název: Typ: Obec: ZŠ a víc. gym. Scio Computer Adaptive Test of English Vaše škola se zúčastnila testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE. Testování proběhlo v březnu a dubnu 2013 a připravila

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 1 Program Erasmus+ program pro období 2014 2020, rozpočet 14,7 mld. Eur zapojeno je 33 evropských zemí (28 členských států EU, země EHP, Turecko,

Více

Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace. fonetika. Základní poučení o výslovnosti, větné melodii, intonaci a slovním přízvuku. Pohyblivý přízvuk.

Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace. fonetika. Základní poučení o výslovnosti, větné melodii, intonaci a slovním přízvuku. Pohyblivý přízvuk. Předmět Ruský jazyk OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (B1) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení do ročníku, orientační počet hodin Receptivní rozumí hlavním

Více

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Příloha 09 Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní 1. Počítačová způsobilost Obecné dovednosti práce s PC a se základním SW vybavením potřebným pro běžnou administrativní

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a smluvní přípravu studijních a pracovních stáží - Finance

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A Rada Evropské unie Brusel 5. června 205 (OR. en) Interinstitucionální spis: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR Jak na Europassživotopis a motivační dopis Národní centrum Europass ČR Co v prezentaci najdete 1. Hlavní klady dokumentů Europass 2. Rady, co vyplnit do jednotlivých kolonek Europass-životopisu, které

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku a jako toky (potenciální množství

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Data o počtu elektronických podání pro finanční správu, výstupů služeb poskytovaných v rámci projektu Czech Point a využívání datových schránek zpracovává ČSÚ z volně dostupných dat Finanční správy a Ministerstvem

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 11 Ročník 2008 Praha 6. listopadu 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 60 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 61 Změna poštovních

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10 Vážení čtenáři, každá zahraniční zkušenost, ať už v podobě brigády, stáže nebo přímo zaměstnání, je dobrou životní zkušeností, která zvýší Vaše šance při uplatnění na trhu práce nebo při Vašem dalším studiu.

Více

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává pro účely uskutečňování Systému výuky českého

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění 'Kód souboru" memoranda o porozumění (nepovinné) Není-li to nutné, vymažte 1. Cíle memoranda o porozumění Memorandum o porozumění 1 (MOP) vytváří rámec pro spolupráci mezi příslušnými

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. října 2013 (OR. en) 14424/13 TRANS 512 PRŮVODNÍ POZNÁMKA. Datum přijetí: 23. září Generální sekretariát Rady

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. října 2013 (OR. en) 14424/13 TRANS 512 PRŮVODNÍ POZNÁMKA. Datum přijetí: 23. září Generální sekretariát Rady RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. října 2013 (OR. en) 14424/13 TRANS 512 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 23. září 2013 Příjemce: Č. dok. Komise: D027685/13 Předmět: Generální sekretariát

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování

DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování Národní ústav pro vzdělávání - Národní centrum Europass Česká republika 2013 Materiál je určen vyšším

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16 PODNIK KY A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Eva Skarlandtová Tisková konference, 19. března 2013, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/16 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využíváníí ICT v podnicích Pravidelné

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Zkoušky YLE. Termíny Zkoušek:

Zkoušky YLE. Termíny Zkoušek: V průběhu měsíce května budou na ZŠ Ostrčilova probíhat mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge určené dětem a studentům základních škol. Bude se jednat o jazykové zkoušky YLE (Cambridge Young Learners

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %)

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %) Tab 3.5 Podniky prodávající přes elektronické sítě v procentech celkem 13,0 18,1 14,5 16,6 11,1 malé (10-49 zam. osob) 10,4 15,1 13,5 15,3 10,1 střední (50-249 zam. osob) 11,5 16,5 17,3 20,2 13,4 velké

Více

Smlouva o učení. 1. Informace o účastnících. Kontaktní údaje domácí organizace: Název organizace. Adresa. Telefon/fax. .

Smlouva o učení. 1. Informace o účastnících. Kontaktní údaje domácí organizace: Název organizace. Adresa. Telefon/fax.  . Smlouva o učení 1. Informace o účastnících Kontaktní údaje domácí organizace: Název organizace Adresa Webové stránky Kontaktní osoba Kontaktní údaje hostitelské organizace: Název organizace Adresa Webové

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání 5.1.2009 08:22 Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci Erasmus+: Erasmus POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 14. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více