ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA"

Transkript

1 ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Definice dokumentu Europass - mobilita Europass - mobilita je standardní evropský dokument, ve kterém jsou formálně uvedeny podrobné údaje o kompetencích (znalosti, schopnosti a dovednosti) jednotlivce - bez ohledu na věk, úroveň vzdělání a pracovní postavení - získaných během studijního pobytu/pracovní stáže v jiné evropské zemi (země Evropské unie/esvo/ehp a kandidátské země). K čemu slouží dokument Europass mobilita? Cílem dokumentu Europass - mobilita je: - posilovat evropskou mobilitu ve vzdělávání prostřednictvím zviditelňování jejích výsledků; - zajišťovat větší transparentnost a viditelnost celého procesu evropské mobility, což umožní jeho držitelům lépe vykazovat kompetence (znalosti, dovednosti a schopnosti) získané v rámci studijních pobytů/pracovních stáží; - podporovat uznávání zkušeností získaných v zahraničí. Jak to funguje? Jednotliví uchazeči nemohou žádat přímo. Všechny žádosti musí za jednotlivce podat organizace. O vydání dokumentu Europass - mobilita může za jednotlivce požádat jakákoliv organizace, která zajišťuje studijní pobyty/pracovní stáže ve výše uvedených zemích. Co je považováno za studijní pobyt/pracovní stáž v rámci evropské mobility? Studijní pobyt/pracovní stáž: by měl/a být součástí některého programu Společenství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, splňovat všechna následující kritéria kvality: (a) pobyt v jiné zemi se uskutečňuje na základě vzdělávací iniciativy vzniklé v zemi instituce, která danou osobu vysílá; (b) organizace odpovědná za tuto vzdělávací aktivitu ve své zemi (vysílající partner) vypracuje pro přijímajícího partnera písemnou dohodu o obsahu, cílech a délce trvání evropského studijního pobytu/pracovní stáže a předloží ji Národnímu centru Europass ( orgánu, který je pověřen řízením Europass - mobility) ve své zemi. Organizace dále zajistí, že daný žadatel absolvuje odpovídající jazykovou přípravu, a určí v přijímající zemi osobu (mentora), která mu bude poskytovat potřebnou pomoc, informace a dohled; (c) všechny zapojené země musí být členy Evropské unie ESVO/EHP; (d) tam, kde je to vhodné, vysílající a přijímající partneři ve vzájemné spolupráci poskytnou dané osobě informace o bezpečnosti a zdraví při práci, o pracovní legislativě, opatřeních na podporu rovnosti a dalších ustanoveních v oblasti práce, která platí v přijímající zemi. Vede Europass - mobilita k získání kvalifikace? Ne. Europass - mobilita je evropský dokument, ve kterém jsou zaznamenány údaje o studijních/pracovních zkušenostech v rámci evropské mobility. Platí se dokument Europass - mobilita? Ne. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 1

2 Kde lze dokument Europass mobilita získat? Kontaktujte své Národní centrum Europass (NCE) (http://europass.cedefop.europa.eu) Odpovědnost Národních center Europass Národní centra Europass (ve spolupráci s ostatními zapojenými organizacemi) jsou zodpovědná za zajištění toho, že: dokumenty Europass - mobilita jsou vydávány pouze pro záznam těch aktivit, které splňují výše uvedené podmínky; dokumenty Europass - mobilita jsou vyplňovány v souladu s níže uvedenými pokyny a předávány držitelům v tištěné a elektronické formě s využitím složky Europass; Národní centra poskytují vysílajícím partnerům elektronický formulář (např. poskytnou vstupní heslo k příslušným sekcím webových stránek Europass a tudíž možnost stažení bezprostředního vyplnění dokumentů Europass - mobilita). Žadatelům, kteří nemají počítač a/ možnost připojení na Internet, lze na požádání zaslat formulář v tištěné podobě. zpracovávání dokumentů Europass - mobilita na národní úrovni je v plném souladu s příslušnými národními předpisy a předpisy Společenství o zpracování osobních dat a ochraně soukromí. Jestliže NCE pověří řízením Europass - mobility jiné organizace (jednu či více), nese odpovědnost za to, že výše uvedené funkce budou náležitě naplňovány. Národní centra Europass mohou uplatňovat specifická národní opatření, zejména pokud jde o zpracování dokumentů Europass - mobilita. Odpovědnost partnerských organizací (vysílající a přijímající partneři) Europass - mobilita spočívá v partnerství mezi organizací, která vysílá držitele dokumentu Europass - mobilita (vysílající partner), a zahraniční organizací, která jej přijímá (přijímající partner). Obě organizace se písemně dohodnou na účelu obsahu, cílech, trvání, metodách a monitorování studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility, jakož i na jazyce/jazycích, ve kterém/ve kterých má být dokument Europass - mobilita vyplněn (viz níže Výběr jazyků ). Dokument Europass - mobilita vyplní vysílající a přijímající partner v projektu mobility. V případě vyplňování dokumentu Europass - mobilita elektronicky by měly být všechny nevyplněné kolonky odstraněny tak, aby se v elektronické ani v tištěné verzi neobjevila žádná prázdná kolonka. Dokument Europass - mobilita lze použít pro zaznamenání jednoho či více studijních pobytů/pracovních stáží. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 2

3 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA (1) Vysílající partner (a) požádá Národní centrum Europass (NCE) (viz výše uvedený seznam) ve své zemi ( organizaci, kterou NCE pověřilo řízením Europass - mobility) o elektronický formulář (např. poskytnutí vstupního hesla k příslušným sekcím webových stránek Europass a umožnění přístupu k dokumentu Europass - mobilita). Formulář Europass - mobilita se zpravidla vyplňuje elektronicky. Žadatelům, kteří nemají počítač a/ možnost připojení k Internetu, lze na požádání zaslat tištěnou verzi formuláře; (b) vyplní tabulku 1. Držitel dokumentu Europass - mobilita'; (c) vyplní tabulku 2. 'Tento dokument Europass - mobilita vydává' v žadatelově rodném jazyce; (d) vyplní tabulku 3. 'Partnerské organizace zapojené do realizace studijního pobytu/pracovní stáže Europass - mobility'; (e) vyplní tabulku 4. 'Popis studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility'; (f) zašle dokument Europass - mobilita přijímajícímu partnerovi. Pozn.: V případě, že jde o více než jeden studijní pobyt/pracovní stáž v rámci Europass - mobility, vysílající partner jednotlivé studijní pobyty/pracovní stáže očísluje (č. 1, 2 atd.); výběr jazyků viz níže. (2) Přijímající partner (a) vyplní buď: - tabulku 5.a 'Popis kompetencí (znalostí, schopností a dovedností) získaných v průběhu studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility' (např. v případě pracovní stáže aktivity mimo rámec formálního systému); : - tabulku 5.b 'Záznam absolvovaných předmětů/modulů a jednotlivé získané stupně/známky/kredity' v případě, že je studijní pobyt Europass - mobility organizován v rámci formálního vzdělávání přípravy (např. Erasmus studentské výměnné programy) s použitím systému pro přenos kreditů, jako například ECTS; (g) orazítkuje a/ podepíše dokument Europass - mobilita; (h) vyplněný dokument Europass - mobilita zašle vysílajícímu partnerovi. (3) Vysílající partner (a) orazítkuje a/ podepíše dokument Europass - mobilita; (b) vydá dokument Europass - mobilita žadateli v tištěné i v elektronické podobě; (c) náležitě dokument Europass - mobilita založí v souladu s postupy stanovenými na národní úrovni a ve spolupráci s NCE. V případě, že jde o několik studijních pobytů/pracovních stáží, lze použít stejný dokument Europass - mobilita. V tomto případě vysílající partner: (a) zkopíruje příslušné kolonky 17 až 38a 17 až 42b, které slouží k popisu nového studijního pobytu/pracovní stáže v rámci mobility; a (b) jednotlivé studijní pobyty/pracovní stáže očísluje (č. 2, č. 3, atd.). Jestliže jednotlivé po sobě jdoucí studijní pobyty/pracovní stáže monitorují různí vysílající partneři, vydávající organizace rozhodne, zda lze použít stejný dokument Europass - mobilita, zda je třeba vydat nový. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 3

4 Výběr jazyků Dokument Europass - mobilita se vyplňuje v jednom více jazycích, na kterých se dohodnou vysílající partner, přijímající partner a žadatel. Tabulky 1 až 4 vyplňuje vydávající organizace a/ vysílající partner obvykle v jazyce své země. Tabulky 5.a/5.b vyplňuje přijímající partner obvykle v jazyce své země. Aby byl dokument snadněji srozumitelný: (a) lze zkopírovat tabulku 4 a přeložit ji do jazyka přijímajícího partnera ( do třetího široce používaného jazyka podle dohody s vysílajícím partnerem); (b) lze zkopírovat tabulky 5.a/5.b a přeložit je do jazyka vysílajícího partnera ( do třetího rozšířeného jazyka podle dohody s přijímajícím partnerem). Vysílající partner poskytne přijímajícímu partnerovi tyto pokyny v příslušném jazyce/jazycích. Občané, jimž byl udělen dokument Europass - mobilita, jsou oprávněni požádat o překlad celého dokumentu do jednoho z jazyků vysílajícího a přijímajícího partnera do třetího široce používaného jazyka. Pokud je požadován překlad do třetího jazyka, odpovědnost za překlad nese vysílající partner. Podpora Podrobnější informace o iniciativě Europass - mobilita najdete na případně kontaktujte své NCE (viz seznam výše). Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 4

5 PODROBNÉ POKYNY PRO VYPLNĚNÍ DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Tabulka 1. 'DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA' Kolonky (1) až (7) obsahují informace o držiteli dokumentu Europass - mobilita. Vyplňuje je vysílající partner ve svém jazyce. Pozn.: - Jméno a příjmení osoby, které je dokument Europass - mobilita udělován, je jediný osobní údaj, který musí být uveden. Ostatní osobní údaje by měly být vyplněny pouze se souhlasem příslušné osoby; - Kolonky označené hvězdičkou *) musí být vyplněny. (1) - (2) Příjmení a jméno (jména) držitele (povinné) Doplňte příjmení a jméno držitele. Např.: 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Příjmení Jméno (1) (*) NOVÁK (2) (*) Jan (3) Adresa/adresy (nepovinné) Doplňte úplnou poštovní adresu/adresy, na kterých lze držitele zastihnout. Např.: Adresa (ulice, číslo domu, směrovací číslo, město, země) (3) Počernická 52, Praha 10 CZ-Česká republika Držte se pravidel, která platí v dané zemi tak, aby pošta mohla v případě potřeby držiteli rychle dojít. Nezapomeňte na poštovní kód země: Belgie (B) Bulharsko (BG) Česká republika (CZ) Dánsko (DK) Německo (D) Estonsko (EE) Řecko (EL) Španělsko (E) Francie(F) Island (IS) Irsko (-) Itálie (I) Kypr (CY) Lotyšsko (LV) Litva (LT) Lucembursko (L) Maďarsko (H) Malta (-) Nizozemsko (-) Norsko (N) Rakousko (A) Polsko (PL) Portugalsko (P) Rumunsko (RO) Slovinsko (SLO) Slovensko (SK) Finsko (FIN) Švédsko (S) Turecko (TR) Spojené království (UK) Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 5

6 V případě Irska, Malty, Nizozemska a Spojeného království se vypisuje celý název: Ireland Dublin 2 Ireland Malta St. George s Bay St. Julian's STJ 02 Malta United Kingdom London SW1P 3AT United Kingdom The Netherlands 2500 EA Den Haag Nederland (4) Fotografie (nepovinné) Vložte svou fotografii. Nejvhodnějším formátem pro elektronické fotografie je jpg. (5) Datum narození (nepovinné) Uveďte datum narození (dd/mm/rrrr), např.: Datum narození (5) dd mm rrrr (6) Státní příslušnost (nepovinné) Uveďte svou státní příslušnost, např.: Státní příslušnost (6) Česká (7) Podpis držitele (nepovinné) Požádejte držitele o podpis. (7) Podpis držitele [ podpis ] Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 6

7 Tabulka 2. 'TENTO DOKUMENT EUROPASS - MOBILITA VYDÁVÁ' Kolonky (8) až (10) obsahují informace o organizaci, která vydává dokument Europass - mobilita. Vyplní je vydávající organizace (obvykle vysílající partner), která uvede číslo dokumentu Europass - mobilita a datum vydání. Kolonky se vyplňují v jazyce vysílajícího partnera. (8) Název vydávající organizace (povinné) Uveďte název organizace, která vydává dokument Europass - mobilita; běžně je touto organizací vysílající partner. Např.: Název vydávající organizace (8) (*) Vysoká škola ekonomická 2. TENTO DOKUMENT EUROPASS - MOBILITA VYDÁVÁ (9) Číslo dokumentu Europass - mobilita (povinné) Uveďte číslo dokumentu Europass - mobilita. Např.: Číslo dokumentu Europass - mobilita (9) (*) Europass - mobilita č. CZ i (10) Datum vydání (povinné) Uveďte datum vydání dokumentu Europass - mobilita (dd/mm/rrrr). Např.: Datum vydání (10) (*) Dd mm rrrr Tabulka 3. 'PARTNERSKÉ ORGANIZACE ZAPOJENÉ DO REALIZACE STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE EUROPASS - MOBILITY Kolonky (11) až (22) obsahují informace o partnerských organizacích zapojených do daného studijního pobytu/pracovní stáže v rámci mobility. Veďte prosím v patrnosti, že tato tabulka je bez podpisu dvou referenčních osob mentorů neplatná. Kolonky vyplní vysílající partner ve svém jazyce. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 7

8 VYSÍLAJÍCÍ PARTNER (organizace, která je iniciátorem studijního pobytu/pracovní stáže v rámci mobility v zemi držitele) Kolonky (11) až (16) obsahují informace o organizaci (vysílající partner), která vysílá držitele do hostitelské organizace (přijímající partner). (11) Název, typ (případně fakulta/katedra) a adresa vysílajícího partnera (povinné) Uveďte název, typ (vzdělávací organizace, podnik, škola, univerzita, nevládní organizace apod., případně fakulta/katedra) a adresu vysílajícího partnera. Např.: VYSÍLAJÍCÍ PARTNER (organizace, která je iniciátorem Název, typ (případně fakulta/katedra) a adresa (11) (*) Vysoká škola ekonomická Fakulta národohospodářská Nám. W. Churchilla Praha 3 CZ- Česká republika (12) Razítko a/ podpis vysílajícího partnera (povinné) Zde vysílající partner umístí své razítko a/ podpis referenční osoby mentora. Např.: Razítko a/ podpis (12) (*) [ Razítko ] Referenční osoba/mentor Kolonky (13) až (16) obsahují podrobné informace o referenční osobě mentorovi v dané organizaci, který je odpovědný za studijní pobyt/pracovní stáž v rámci mobility v zemi držitele. (13) Příjmení a jméno referenční osoby/mentora (nepovinné) Uveďte příjmení a jméno referenční osoby mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře). Např.: Příjmení a jméno referenční osoby/mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře) (13) ČERNÝ Petr (14) Titul/funkce (nepovinné) Uveďte titul a funkci referenční osoby mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře). Např.: Titul/funkce (14) Docent Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 8

9 (15) Telefon (nepovinné) Uveďte telefonní číslo referenční osoby mentora včetně kódu země/regionu. Např. : Telefon (15) (+420) Pozn.: Další podrobné informace viz Průvodce standardem komunikace evropských institucí (Interinstitutional style guide): (16) (nepovinné) Uveďte ovou adresu referenční osoby mentora. Např.: (16) PŘIJÍMAJÍCÍ PARTNER (organizace, která přijímá držitele dokumentu Europass - mobilita v hostitelské zemi) Kolonky (17) až (22) obsahují podrobné informace o organizaci, která přijímá držitele dokumentu Europass - mobilita. (17) Název, typ (případně fakulta/katedra) a adresa organizace (povinné) Uveďte název, typ (vzdělávací organizace, podnik, škola, nevládní organizace, apod., případně fakulta/katedra) a adresu přijímajícího partnera. Např.: PŘIJÍMAJÍCÍ PARTNER (organizace, která Název, typ (případně fakulta/katedra) a adresa (17) (*) Palermo Multimedia Ltd 213 Via Giovanni I Palermo (18) Razítko a podpis (povinné) Sem přijímající partner umístí své razítko a/ podpis referenční osoby mentora. Např.: Razítko a/ podpis (18) (*) [ Razítko ] Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 9

10 (19) Příjmení a jméno referenční osoby/mentora (povinné) Uveďte příjmení a jméno referenční osoby mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře). Např.: Příjmení a jméno referenční osoby/mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře) (19) (*) GIULIANO Marco Příjmení a jméno (20) Titul/funkce (nepovinné) Uveďte titul a funkci referenční osoby mentora (případně koordinátora ECTS na dané katedře). Např.: Titul/funkce (20) Vedoucí technického rozvoje (21) Telefon (nepovinné) Uveďte telefonní číslo referenční osoby mentora včetně kódu země/regionu. Např.: Telefon (21) 39 (91) (22) (nepovinné) Uveďte ovou adresu referenční osoby mentora. Např.: (22) Tabulka 4 'POPIS STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE V RÁMCI EUROPASS - MOBILITY' Kolonky (23) až (28) obsahují popis aktivity/vzdělávacího programu, v rámci kterého je realizován studijní pobyt/pracovní stáž v rámci mobility. Vyplní je vysílající partner ve svém jazyce. Tyto kolonky lze též vyplnit (do zkopírované tabulky) v jazyce přijímajícího partnera ( ve třetím jazyce po dohodě s vysílajícím partnerem). Kolonky označené hvězdičkou (*) jsou povinné. Pozn.: Kolonka 25 (Kvalifikace) je nepovinná vzhledem k tomu, že ne všechny aktivity v oblasti vzdělávání a odborné přípravy vedou k získání formální kvalifikace. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 10

11 (23) Cíl studijního pobytu/pracovní stáže Europass - mobility (povinné) Uveďte, za jakým cílem je studijní pobyt/pracovní stáž Europass - mobilita realizován/a. Např.: 4. POPIS STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE (Č. ) V RÁMCI EUROPASS MOBILITY Cíl studijního pobytu/pracovní stáže Europass mobility (23) (*) Získání první pracovní zkušenosti v mezinárodním prostředí. absolvování semestru na zahraniční univerzitě za účelem získání společného diplomu (joint degree). získání první zahraniční zkušenosti v hotelnictví před zahájením formální odborné přípravy (vedoucí recepce). (24) Aktivita/vzdělávací program, v jehož rámci je držitel vysílán na studijní pobyt/pracovní stáž Europass - mobility (nepovinné) Popište stručně iniciační aktivitu (např. vzdělávání odborná příprava), v rámci které se uskutečňuje studijní pobyt/pracovní stáž Europass mobility. (nepovinné) Např.: Aktivita/vzdělávací program, v jehož rámci je držitel vysílán na studijní pobyt/pracovní stáž Europass - mobility (pokud existuje) (24) Odborné vzdělávání na vyšší sekundární úrovni elektrikář (povinná odborná praxe). Dobrovolná práce pro nevládní organizaci Člověk v tísni". (25) Kvalifikace (osvědčení/diplom/titul) pokud je udělována (nepovinné) Specifikujte příslušnou kvalifikaci (osvědčení, diplom titul), jejíž získání umožňuje vzdělávací program, v jehož rámci je držitel vysílán na studijní pobyt/pracovní stáž Europass - mobility. Např.: Kvalifikace (osvědčení, diplom titul) jejíž získání dané vzdělávání odborná příprava umožňuje (pokud existuje): (25) Bakalářský titul v ekonomice a ekonomii Výuční listí v oboru elektrikář Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 11

12 (26) Příslušný komunitární program program mobilit (pokud existuje) (nepovinné) Specifikujte program (např. Erasmus, Leonardo, Comenius, Youth, apod.), v jehož rámci je organizován studijní pobyt/pracovní stáž. Např.: Program Společenství mobility pokud existuje (26) Program Erasmus (27) - (28) Délka studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility (povinné) Uveďte délku studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility (dd/mm/rrrr). Např.: Délka studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass mobility (27) (*) Od (28) (*) do Dd mm rrrr dd mm rrrr Pozn. : Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 12

13 Tabulka 5.a 'POPIS KOMPETENCÍ (ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ) ZÍSKANÝCH V PRŮBĚHU STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE V RÁMCI EUROPASS - MOBILITY' (nepovinné) Důležité 1. Pokud je dokument Europass - mobilita uplatňován v rámci některého výměnného programu Společenství (např. Erasmus), kde se používá systém přenosu kreditů, tabulku 5a vymažte a přejděte rovnou k tabulce 5b - Záznam absolvovaných předmětů/modulů a jednotlivé získané stupně/známky/kredity, jehož základem je Výkaz záznamů o průběhu studia (Transcript of Records), užívaný pro hodnocení prostřednictvím ECTS. 2. Nevyplněné kolonky vymažte. Kolonky (29a) až (38a) obsahují popis uskutečněných aktivit/úkolů a dovedností a schopností získaných během studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility. Tuto tabulku vyplňuje přijímající partner. Výběr jazyků: Tabulku 5a vyplňuje přijímající partner obvykle ve svém jazyce. Za účelem náležitého porozumění v zemi držitele lze tabulku zkopírovat a přeložit do jazyka vysílajícího partnera ( do třetího jazyka po dohodě s vysílajícím partnerem). Popis dovedností a znalostí musí přesně odrážet přidanou hodnotu zprostředkovanou danou praktickou zkušeností, například dosažený pokrok, získaná úroveň dovednosti, případně provedené hodnocení a/ testy. Popis musí být dostatečně podrobný za účelem uznání jako součásti formální vzdělávací aktivity. Kolonky označené hvězdičkou (*) jsou povinné. Pokud některou z kolonek (30a) až (34a) nevyplníte, vymažte ji. Bez podpisu referenční osoby/mentora a držitele dokumentu Europass - mobilita je tato tabulka neplatná. (29a) Činnosti/úkoly vykonávané v průběhu studijního pobytu/pracovní stáže v rámci Europass - mobility (povinné) Popište aktivity/úkoly realizované v průběhu studijního pobytu/pracovní stáže Europass - mobility. Např.: 5.a POPIS KOMPETENCÍ (ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ) ZÍSKANÝCH V PRŮBĚHU STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE (Č.) V RÁMCI EUROPASS - MOBILITY (29a) (*) Vykonávané činnosti/úkoly - přijímání hostů v recepci hotelu; - řízení zakázek italských zákazníků; - inventarizace knih v anglickém jazyce; - překlad textů z němčiny a francouzštiny do angličtiny; - vývoj softwaru pro elektronickou archivaci starých dokumentů. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 13

14 (30a) Pracovní schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané technické pracovní schopnosti a dovednosti, specifikujte, jaký pokrok účastník učinil, jaké úrovně dovedností dosáhl a případně jaké hodnocení a/ testy podstoupil. Např.: (30a) Pracovní dovednosti a schopnosti Řízení edičních toků (publikace jednoho čísla časopisu Globe-Transfer (čtvrtletník, 25 stran, barevný)): - kontaktování grafika; - kontrola výrobního procesu; - provádění kontroly kvality (editování). Řízení instalace elektřiny v domácnosti (tři týdny): - plánování potřebných zdrojů; - objednávání požadovaného materiálu; - interpretace schématických nákresů a vývojových diagramů; - instalace a testování kabelů pro osvětlení a rozvod elektřiny; - zpracování pracovní dokumentace; Kontrolu dokončené instalace provedl mentor. Hodnocení svědčí o dobré úrovni odborných dovedností. Pozn.: Přijímající partner může za účelem popisu získaných schopností a dovedností použít vícejazyčný glosář akčních sloves (dostupný na webových stránkách Europass sekce Dodatek k osvědčení/technická podpora ). (31a) Jazykové znalosti, schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané jazykové znalosti, schopnosti a dovednosti, případně specifikujte, jaký pokrok účastník učinil, jaké úrovně dosáhl, či jaké hodnocení a/ testy absolvoval. Např.: (31a) Jazykové schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce Pracovní schopnosti a dovednosti ) Komunikace s italskými dodavateli a autory; jednoznačné zlepšení úrovně znalosti italštiny: na konci pracovní praxe dosaženo vynikajících komunikačních schopností; zpracovávání objednávek italsky hovořících zákazníků. Vyřizování telefonátů zákazníků v němčině: - pozdravení zákazníků; - zaznamenávání žádostí; - přepojování zákazníků na příslušné kontaktní osoby. Můžete použít stupnici, kterou vypracovala Rada Evropy. Stupnice má šest úrovní a jde o společný evropský referenční rámec pro jazykové dovednosti. Stupnice má šest úrovní pro poslech, čtení, ústní interakci, samostatný ústní projev a písemný projev. Úrovně: - uživatel základů jazyka (podúrovně A1 a A2); - samostatný uživatel (podúrovně B1 a B2); - zkušený uživatel (podúrovně C1 a C2). Před hodnocením úrovně jazykových dovedností podle této stupnice: (a) si přečtěte níže uvedené formulace; (b) vyberte příslušnou oblast (poslech, čtení, ústní interakce, samostatný ústní projev, písemný projev); (c) uveďte, které úrovně držitel dosáhl (např. Porozumění samostatný uživatel B2). Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 14

15 Příklad: (31a) Jazykové znalosti, schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce Pracovní dovednosti a schopnosti ) Italština: - Ústní interakce: zkušený uživatel (úroveň C1) - Samostatný ústní projev: samostatný uživatel (úroveň B2) PODROBNÝ POPIS STUPNICE PRO SEBEHODNOCENÍ POROZUMĚNÍ Poslech A 1: Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. A 2: Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení. B 1: Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně. B 2: Rozumím delším proslovům a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce. C 1: Rozumím delším proslovům, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumím televizním programům a filmům. C 2: Bez potíží rozumím jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud mám trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemám potíže porozumět mu ani tehdy, mluví-li rychle. Čtení A 1: Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech v katalozích. A 2: Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům. B 1: Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech. B 2: Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy. C 1: Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým a jsem schopen/schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru. C 2: Snadno čtu všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 15

16 Mluvení Ústní interakce A 1: Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé. A 2: Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet. B 1: Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). B 2: Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory. C 1: Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích. C 2: Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umím se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazím-li při vyjadřování na nějaký problém, dokážu svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou. Samostatný ústní projev A 1: Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám. A 2: Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné předchozí zaměstnání. B 1: Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh přiblížit obsah knihy filmu a vylíčit své reakce. B 2: Dokážu se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení. C 1: Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem. C 2: Umím podat jasný plynulý popis zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Psaní A 1: Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu. A 2: Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování. B 1: Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. B 2: Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání zprávy, předávat informace, obhajovat vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité. C 1: Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 16

17 C 2: Umím napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokážu napsat složité dopisy, zprávy články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím psát resumé a recenze odborných literárních prací. Úplnou stupnici pro sebehodnocení najdete na webové stránce Rady Evropy na (32a) Počítačové znalosti, schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané počítačové znalosti, schopnosti a dovednosti, specifikujte, jaký pokrok účastník učinil, jaké úrovně dovedností dosáhl, či jaké hodnocení a/ testy absolvoval. Např.: (32a) Počítačové znalosti, schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce Pracovní schopnosti a dovednosti ') Používání nástrojů MSOffice TM ke zpracování dokumentů: - evidence a správa elektronických dokumentů; - organizace archívu; - číslování dokumentů. Správa systému elektronické pošty na pracovišti: - činnost ve funkci webmastera; - odesílání ů příslušným odborníkům; Zpracování fotografií s využitím nástroje Photoshop TM. V závěru odborné praxe navrhování a výroba série titulních stránek pod dohledem mentora. (33a) Organizační schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané organizační schopnosti a dovednosti, specifikujte, jaký pokrok účastník učinil, jaké úrovně dovedností dosáhl, či případně jaké hodnocení a/ testy absolvoval. Např.: Organizační schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce Pracovní schopnosti a dovednosti ') (33a) Kvalitní organizace úkolů prováděných během odborné praxe: - vymezení priorit; - efektivní řízení vztahů s ostatními členy týmu. (34a) Sociální schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište získané sociální schopnosti a dovednosti, specifikujte, jaký pokrok účastník učinil, jaké úrovně dovedností dosáhl, či případně jaké hodnocení a/ testy absolvoval. Např.: Sociální schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce Pracovní schopnosti a dovednosti ') (34a) Vynikající komunikační dovednosti v každodenním kontaktu se zákazníky; - dobrá znalost podnikových postupů při vyřizování žádostí zákazníků; - dobré vztahy s ostatními členy týmu. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 17

18 (35a) Ostatní schopnosti a dovednosti (nepovinné) Popište ostatní získané schopnosti a dovednosti, které nejsou uvedeny v předchozích kolonkách (např. mimoškolní aktivity). Např.: Ostatní schopnosti a dovednosti (35a) V rámci mimoškolních aktivit: základní výcvik v poskytování první pomoci (15 hodin) organizovaný Červeným křížem. Na konci výcviku uděleno osvědčení. (36a - 38a) Datum a podpisy (povinné) Uveďte datum, kdy byla vyplněna tabulka 5a. Tato tabulka je bez podpisu mentora a držitele dokumentu Europass - mobilita neplatná. Datum Podpis mentora Podpis držitele (37a) (*) (38a) [ Podpis ] (*) [ Podpis ] (36a) (*) dd mm rrrr Pozn.: Tato tabulka je bez podpisu mentora a držitele dokumentu Europass - mobilita neplatná. Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné.. Po vyplnění by měl být dokument Europass - mobilita vrácen vysílajícímu partnerovi, který (a) na žádost přeloží tabulku 4 a/ tabulky 5a/5b do jazyka držitele; (b) vydá dokument Europass - mobilita držiteli v tištěné a/ elektronické podobě (bez možnosti editování); (c) zajistí, aby byl dokument odpovídajícím způsobem evidován, a to v souladu s postupy vymezenými NCE. Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 18

19 Tabulka 5.b 'ZÁZNAM ABSOLVOVANÝCH PŘEDMĚTŮ/MODULŮ A JEDNOTLIVÉ ZÍSKANÉ STUPNĚ/ZNÁMKY/KREDITY ' (nepovinné) Důležité Tato tabulka (kolonky 39b až 51b) představuje alternativní možnost, jak popsat znalosti, schopnosti a dovednosti získané v průběhu studijního pobytu/pracovní stáže v rámci mobility. Je určena pro záznam kreditních jednotek udělených v průběhu výměnného programu Společenství s využitím systému přenosu kreditů (např. ECTS). Vychází z Výkazu záznamu o průběhu studia (Transcript of Records), který se používá pro uznání kreditů ECTS získaných na zahraniční vysoké škole v rámci výměnného programu. Systém ECTS je založen na principu, že 60 kreditů představuje pracovní zátěž studenta denního studia ( full-time ) za jeden školní rok. V Evropě představuje pracovní zátěž studenta v denním studiu ve většině případů 36/40 týdnů za rok, jeden kredit pak představuje pracovních hodin. Pracovní zátěž se vztahuje k době, kterou potřebuje průměrný student k dosažení požadovaných výsledků vzdělávání. Podrobnější informace o systému ECTS najdete na U každého předmětu/modulu uveďte následující údaje: (29b) Identifikační číslo studenta (povinné) Uveďte identifikační číslo studenta na vysílající vysoké škole. Např.: (29b) (*) Identifikační číslo studenta EBC (30b) Kód předmětu/modulu (nepovinné) Uveďte kód předmětu/modulu. Např.: (30b) Kód předmětu/ modulu (1) FN 001 Pozn.: U systému ECTS najdete příslušné údaje v Informačním balíčku ECTS/katalogu předmětů/modulů přijímající instituce, který je vydáván ve dvou jazycích (u programů vyučovaných v angličtině pouze v anglické verzi), a to na Internetu a/ v tištěné podobě (jedna několik informačních brožurek). (31b) Název předmětu/modulu (povinné) Uveďte název předmětu/modulu. Např.: (31b) (*) Název předmětu/modulu Úvod do finančního účetnictví Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 19

20 (32b) Délka předmětu/modulu (nepovinné) Uveďte délku předmětu/modulu. Např.: (32b) Délka předmětu/modulu (2) 1 semestr (1S) Pozn.: V rámci systému ECTS se používají následující kódy: Y = 1 celý školní rok; 1S = 1 semestr; 2S = 2 semestry; 1T = 1 trimestr; 2T = 2 trimestry. (33b) Stupeň podle hodnotícího systému v místě studijního pobytu (nepovinné) Uveďte stupeň hodnocení, který jste získali v místě studia. Např.: (33b) Stupeň podle hodnotícího systému v místě studijního pobytu (3) 63 Pozn.: Systém hodnocení příslušné vysoké školy popište v části nazvané Popis systému hodnocení přijímající instituce na poslední straně formuláře. (34b) Stupeň hodnocení podle ECTS/ECVET (nepovinné) Uveďte získaný stupeň hodnocení podle ECTS/ECVET (případně v rámci jiného systému hodnocení používaného na evropské úrovni) podle příslušné hodnotící stupnice. Např.: (34b) Stupeň hodnocení podle ECTS/ECVET (3) B Pozn.: V rámci systému ECTS se používají následující stupně hodnocení: Stupně ECTS A B C D E FX F % úspěšných studentů, kteří obvykle tento stupeň získávají Definice VÝBORNĚ vynikající výkon pouze s drobnými nedostatky VELMI DOBŘE nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami DOBŘE celkově dobrý výkon s některými výraznými chybami USPOKOJIVĚ přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky DOSTATEČNĚ výkon splňuje minimální kritéria NEDOSTATEČNĚ k udělení kreditu je třeba ještě určité úsilí NEDOSTATEČNĚ k udělení kreditu je třeba značné další úsilí Pokyny pro použití dokumentu Europass - mobilita - Evropská společenství 2004 Strana 20

(http://europass.cedefop.eu.int)

(http://europass.cedefop.eu.int) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.eu.int) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím životopisu

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Project No 504861-LLP-1-2009-1-IT- KA3-KA3MP ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová Zbyšek Mohaupt Praha, 2012 Obsah 0 Úvod... 4 0.2 Jaké jsou výhody a podmínky registrace? 4 0.3 Ochrana

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více