USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014"

Transkript

1 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/ Rozpočtové opatření č. 76 prezentace informací města Třeboně, Městských slatinných lázní Třeboň, kulturní nabídky, sportovního a společenského dění v Jihočeské televizi 559/ Rozpočtové opatření č. 77 přijetí účelové investiční dotace varovný systém 560/ Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok / Přehled plnění rozpočtu města k , mezitímní účetní závěrka k / Informace o daňové kontrole subjektu Informační a kulturní středisko města Třeboně za období Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky zřizovatele ve školní jídelně Základní školy Třeboň, Na Sadech / Hospodaření příspěvkových organizací ve školství za 1. až 2. čtvrtletí roku Záměr výpůjčky částí pozemků p. č. KN 1695/1, p. č. KN 1695/155 a p. č. KN 1751/2 v k. ú. Třeboň 564/ Záměr uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce TJ Slovan Břilice 565/ Zřízení služebnosti v k. ú. Břilice doplnění usnesení 566/ Zřízení služebnosti na pozemcích v k. ú. Třeboň doplnění usnesení 567/ Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 27/7 v k. ú. Branná 568/ Výpůjčka nebytových prostor čp. 20 (Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o. p. s.) 569/ Výpůjčka travní sekačky HONDA Stavjet CGV 530 TJ Slovan Břilice 570/ Byt č. 29 v čp. 1/II v ulici Chelčického (DPS 1) 571/ Udělení výjimky ze směrnice žádost o byt Ing. Hule NEPŘIJATO 19. Sportovní areál Třeboň Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 572/ Docházkový systém smlouva o dílo 573/ Podání žaloby na zaplacení dlužné částky 574/ Schválení dohod o příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů provozu mateřských škol a školských zařízení 575/

2 23. Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt s názvem Chodník v Novohradské ulici v Třeboni 2., 3., 4. a 5. Etapa 576/ Trvalkový záhon u altánu žádost o grant 577/ Uzavření licenční smlouvy pro užití autorského díla Letecký snímek Nadějské rybniční soustavy mezi RNDr. Janem Ševčíkem a městem Třeboň 578/ Zápis z jednání komise ochrany veřejného pořádku a dopravy ze dne Zápis z jednání bytové komise ze dne Hudební produkce Beseda 579/ Uzavření Smlouvy na akci Bikeshow mezi Ing. Hofmanem a městem Třeboň 580/ Smlouva o výpůjčce movitého majetku p. Horák NEPŘIJATO 31. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících vodovodů, Smlouva o správě vodovodního řádu sídl. Gigant 581/ Různé 558/ přijetí transferu neinvestiční účelové dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Jihočeského kraje ve výši ,00 Kč na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na II. pololetí roku I provedení rozpočtového opatření č. 68, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu takto: - navýšení příjmové položky 4116 Dotace MPSV JK na výk. soc. práv. ochrany dětí, 0, ORJ 0100, ORG 0, NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5011 Platy zaměstnanců v pr. pom. dot. soc. práv. ochr. dětí, 6171, ORJ 0770, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5031 Povinné poj. na SZ zam. dot. výk.soc. práv. ochr. dětí, 6171, ORJ 0770, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5032 Povinné poj. na ZP zam. OOV dot. soc. práv. ochr. dětí, 6171, ORJ 0770, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajových položek 5XXX Běžné výdaje podle druhového určení (výdaje dle metodiky SPOD dle druhů), 4329,ORJ 0100, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové příjmy (tis. Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po ,00 718, , ,900 Rozpočtové výdaje (tis. Kč): ,00 535, , , ,00 135, , , ,00 48,156 82, , XXX 0,00 0,00 +50, ,000 2

3 I odboru školství a sociálních věcí, útvaru tajemníka a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. 559/ provedení rozpočtového opatření č. 76, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5901 Předfinancování projektů, 6171, ORJ 0780, ORG , UZ 0 v částce 7.600,00 Kč, - do položky 5169 Prezentace informací města v JTV, 6171, ORJ 0780, ORG , UZ 0 v částce 7.600,00 Kč, Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po ,00 43,79-7,60 36, ,00 36,00 7,60 43,60 kanceláři starosty a 560/ udělení výjimky ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek na zakázku malého rozsahu II. kategorie Správa bezdrátového místního informačního systému spočívající podle čl. XII, odst. 6 v omezení počtu dodavatelů a odst. 7 spočívající ve způsobu zveřejnění na internetových stránkách města. I uzavření Smlouvy o správě bezdrátového místního informačního systému mezi městem Třeboň a Technickými službami Třeboň, s. r. o., IČ: , smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od II uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb na internetovém serveru mezi městem Třeboň a Ing. Jindřichem Fiedlerem, České Budějovice, IČ: Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od IV. schvaluje uzavření Dohod o provozování SIM karet dle předloženého návrhu mezi městem Třeboň a Ing. Jindřichem Fiedlerem, České Budějovice, IČ: V. schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 77, které spočívá v přijetí transferu (investiční dotace) do příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu takto: - navýšení příjmové položky 4213 Varovný systém OPŽP SFŽP ČR, 0, ORJ 0770, ORG 0, NZUZ o částku 2.990,00 Kč, - navýšení příjmové položky 4216 Varovný systém OPŽP FS (ERDF), 0, ORJ 0770, ORG 0, NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5162 Provoz varovného a výstražného systému, hladinoměry SMS zprávy, 5212, ORJ 0770, ORG , NZUZ 0 o částku 3.000,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5168 Provoz varovného a výstražného systému, hladinoměry WEB hosting, 5212, ORJ 0770, ORG , NZUZ 0 o částku 4.000,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5172 IT Programové vybavení, 6171, ORJ 0770, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč. 3

4 Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po Rozpočtové příjmy (tis. Kč): , ,087 2, ,077 Rozpočtové výdaje (tis. Kč): , ,470 50, , ,000 0,000 3,000 3, ,000 0,000 4,000 4, , ,000 46, ,985 VI. ukládá útvaru tajemníka, odboru životního prostředí a 561/ zápis z jednání Komise mládeže a sportu ze dne I poskytnutí finančních příspěvků žadatelům o příspěvek v oblasti tělovýchovy a sportu na jednorázové akce takto: Příspěvek 2014 Žadatel Účel (Kč) Jezdecký klub Argos Třeboň Mistrovství ČR 2014 v drezurách 8.000,00 TJ Jiskra Třeboň oddíl jachtingu Mistrovství Evropy juniorů ,00 I 562/ informaci o plnění rozpočtu města k a mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni odboru finančnímu a majetkovému předložit přehled plnění rozpočtu města k a mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni na jednání zastupitelstva města dne informaci o výsledku daňové kontroly daně z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění platném ke konci kontrolovaného zdaňovacího období provedené Finančním úřadem pro Jihočeský kraj, územním pracovištěm v Třeboni u daňového subjektu Informační a kulturní středisko města Třeboně za zdaňovací období 2010 a 2011 v plném rozsahu. 563/ výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní školy Třeboň, Na Sadech 375. ředitelce Základní školy Třeboň, Na Sadech 375, odstranit zjištěné nedostatky do konce kalendářního roku I odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení. 4

5 hospodaření příspěvkových organizací ve školství zřízených městem Třeboň ke dni / zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemků p. č. KN 1695/1 o výměře cca 640 m 2, p. č. KN 1695/155 o výměře cca 10 m 2, p. č. KN 1751/2 o výměře cca 2 m 2, v k. ú. Třeboň v rozsahu dle projektové dokumentace za účelem vybudování příslušné infrastruktury vodovodní a splaškové kanalizační přípojky, částečně pojízdného chodníku a chodníku pro pěší (z ul. Táboritská), chodníku mezi cyklostezkou a účelovou komunikací (z ul. Jiráskova), stavby přechodu pro chodce s dělícím ostrůvkem (z ul. Jiráskova), přeložení veřejného osvětlení a vystavění 2 kompletních osvětlovacích bodů vč. kabelového vedení veřejného osvětlení, odbočovacího pruhu ze silnice I/24 včetně odvodnění, společnosti RENT Group s.r.o., IČ (Nerudova 957/7, Chomutov). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od za těchto podmínek: - veškeré dotčené povrchy budou uvedené do řádného stavu. V případě, že nebudou výše uvedené stavby na těchto pozemcích realizovány, budou pozemky vráceny městu Třeboň v původním stavu. Pokuta za porušení tohoto závazku je stanovena ve výši ,00 Kč, - přístup na staveniště bude realizován v souladu s dokumentací pro stavební povolení Zak. č Z1, kterou schválil poskytovatel dotace na stavbu Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň, Jiráskova ulice. Vypůjčitel nesmí do provést v souvislosti s budoucím umístěním stavby přechodu pro chodce s dělícím ostrůvkem na p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň stavební zásah nebo stavební úpravu stávající cyklostezky, které by mohly být důvodem pro vrácení poskytnuté dotace z P Jihozápad nebo její části. V případě porušení tohoto ustanovení bude postupováno v souladu s uzavřenou Smlouvou o provedení úprav spojené se slibem odškodnění ze dne Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí darovací, kdy předmětem daru bude stavba přechodu pro chodce s dělícím ostrůvkem spolu s dvěma kompletními osvětlovacími body, jejichž součástí bude i kabelové vedení veřejného osvětlení, vše na pozemku p. č. KN 1695/1, v obci a k.ú. Třeboň. I projektovou dokumentaci na akci Obchodní centrum Třeboň, zpracovanou společností SP STUDIO, s. r. o., zast. Ing. Pavlem Pechou, pod č. zakázky SP 2013/42 ze dne 04/2014. I 565/ záměr uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Třeboň a Tělovýchovnou jednotou Slovan Břilice ze dne Předmětem dodatku je úprava povinnosti smluvních stran vztahujících se k údržbě hrací plochy, kdy sečení hrací plochy bude zajišťovat na své náklady půjčitel, a to prostřednictvím společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o. Ostatní činnosti související se správou hřiště, zejména zajištění závlahy hrací plochy a sečení ostatních ploch zajišťuje na svůj náklad vypůjčitel. 566/ doplnění usnesení RM č. 458/ ze dne o pozemek p. č. KN 521/37 k. ú. Břilice. 5

6 567/ doplnění usnesení RM č. 509/ ze dne o pozemky p. č. KN 1026/2, p. č. KN 1026/4, p. č. KN 1079/1, p. č. KN 1079/3, p. č. KN 1085/1, p. č. KN 1085/4, p. č. 1085/5, p. č. KN 1085/10, p. č. KN 1087/3, p. č. KN 1087/4, p. č. KN 1098/1, p. č. KN 1098/4, p. č. KN 1098/31, p. č. KN 1977/3 vše v k. ú. Třeboň. I revokaci usnesení RM č. 5509/ ze dne v části Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. na Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. I 568/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 27/7 v k. ú. Branná, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelu NN. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněného), a za dodržení těchto podmínek: - před samotnou realizací stavby bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace, - uvedení dotčených povrchů do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,00 Kč. 569/ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a Hospicovou péčí sv. Kleofáše Třeboň, o. p. s. (Na nábřeží 552, Lomnice nad Lužnicí) na nebytové prostory v budově čp. 20/II, ul. Sv. Čecha, Třeboň, která je součástí pozemku p. č. KN 717 k. ú. Třeboň. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od do s jednoměsíční výpovědní lhůtou za účelem zřízení kontaktního místa a charitativního obchůdku. Celková výměra nebytových prostor je 34,90 m 2. Náklady na služby související s užíváním nebytových prostor bude hradit půjčitel. 570/ uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi městem Třeboň a spolkem TJ Slovan Břilice, IČ: (Břilice 241, Třeboň). Předmětem výpůjčky je travní sekačka zn. HONDA Stavjet CGV 530, inv. číslo , která bude užívána k údržbě ploch v areálu fotbalového hřiště v Břilicích. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, když hodnota výpůjčky činí 1,00 Kč. 6

7 571/ uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení na byt č. 29 v domě čp. 1/II v ulici Chelčického o velikosti 1+0 a výměře 36,15 m 2, s nájemným podlahové plochy bytu v částce 1.233,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu kuchyňskou linkou a vestavěnou skříní a vařičem v částce 42,00 Kč, splatným měsíčně předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce za něž se nájemné platí s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.. zařazení do seznamu žádostí o byt v majetku města xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx udělením výjimky ze směrnice. bytové komisi zajistit plnění usnesení. NEPŘIJATO 572/ uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne se společností SWIETELSKY stavební, s. r. o. na zhotovení veřejné zakázky Sportovní areál Třeboň. Předmětem Dodatku č. 5 je zvýšení ceny díla o částku ,38 Kč včetně DPH na základě odsouhlasených víceprací a méněprací. odboru rozvoje a investic předložit Dodatek č. 6 starostce k podpisu. 573/ uzavření smlouvy o dílo s firmou Alfa Software, Pražská 22, Klatovy, jejímž předmětem je instalace a implementace docházkového systému. útvaru tajemníka předložit smlouvu starostce města k podpisu. 574/ informaci o nedodržení splátkového kalendáře bývalým nájemcem bytu č. 0 v čp. 87/I na Masarykově náměstí v Třeboni. I podání žaloby na zaplacení dlužné částky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 0 v čp. 87/I na Masarykově náměstí v Třeboni. II vymáhání poplatku z prodlení z dlužné částky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 0 v čp. 87/I na Masarykově nám. v Třeboni. IV. ukládá odboru finančnímu a majetkovému předat podklady právníkovi města JUDr. Hájkovi k podání žaloby. 7

8 575/ dohody o příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů provozu školského zařízení s obcemi Drahov, Hatín a Lužnice. I dohody o příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů provozu mateřských škol a školského zařízení s obcemi Val a Záblatí. I odboru školství a sociálních věcí připravit dohody starostce k podpisu. 576/ Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, České Budějovice a městem Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, na projekt s názvem: Chodník v Novohradské ulici v Třeboni 2., 3., 4. a 5. etapa. kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení a předložit na jednání zastupitelstva města / podání žádosti o grant na akci Trvalkový záhon okolo altánu u Zlaté stoky z grantového programu Nadace Partnerství, Výzva k podávání projektů na tvorbu přírodních zahrad a výsadba ve veřejných prostorech. Celková výše realizačních nákladů bude do ,00 Kč. odboru životního prostředí zajistit podání žádosti o grant. 578/ uzavření Licenční smlouvy pro užití autorského díla Letecký snímek Nadějské rybniční soustavy mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Třeboň a městem Třeboň. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění smlouvy. zápis z jednání komise ochrany veřejného pořádku a dopravy ze dne zápis z jednání bytové komise ze dne / udělení výjimky z vyhlášky města č. 8/2006 na provozní dobu hudebních produkcí ve společenském sále Besedy, Masarykovo náměstí 2, Třeboň, na dobu od 14. srpna 2014 do 31. prosince 2014, a to každý pátek a sobotu v čase od 22:00 h do 04:00 h, za předpokladu dodržení předpisů upravujících provoz veřejných hudebních produkcí. městské policii zajistit plnění usnesení 8

9 580/ uzavření Smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 21 zámecký park vymezené části(sektor A) na akci Bikeshow konané při Třeboňském cyklobraní a mezinárodním pelotonu Okolo jižních Čech dne mezi Národním památkovým ústavem, který zastupuje územní památková správa v Č. Budějovicích, jednající vedoucím Státního zámku Třeboň Ing. Pavlem Hofmanem, Zámek 115, Třeboň a městem Třeboň. kanceláři starosty zajistit plnění usnesení. uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem výpůjčky je piano z loutkového divadla. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. NEPŘIJATO 581/ uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících vodovodů mezi městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr (Palackého nám. 46, Třeboň) na vodní dílo Vodovod Gigant. Předmětem dohody je úprava vzájemných práv a povinností mezi vlastníky vodovodů provozně souvisejících tak, aby bylo zajištěno jejich kvalitní a plynulé provozování ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění. I uzavření Smlouvy o správě vodovodního řadu mezi městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr. Předmětem smlouvy je svěření vodovodu Gigant do správy DSO Vodovod Hamr I odboru finančnímu a majetkovému předložit dohodu a smlouvu k podpisu starostce města. Mgr. Terezie Jenisová (v z. Zdeněk Mráz) Zdeněk Mráz v. r. starostka místostarosta Zpracovala: Ing. Lucie Říhová Bylo vyhotoveno dne

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 56. jednání Rady města

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více