Představování What is your name? My/Her/His name

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představování What is your name? My/Her/His name"

Transkript

1 PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: představí se jménem, zeptá se druhého na jméno vyjádří se o tom, z jaké je země vyjmenuje a používá anglickou abecedu - hláskuje slova a skládá slova ze slyšených hlásek používá čísla od nuly do sta objedná si velmi jednoduché jídlo a pití v rychlém občerstvení Představování What is your name? My/Her/His name is názvy států, I am/he is/she is from plné i stažené tvary abeceda, základy fonetického přepisu výslovnost hlásek číslovky základní slovní zásoba k tématu Jídlo a pití, Can I help you? tvary neurčitého členu a / an : rozvoj schopností poznávání (cvičení dovedností zapamatování abeceda, čísla, sl. zásoba) poznávání lidí (vzájemné poznávání ve skupině/třídě) komunikace (představování se, objednávání jídla a pití) multikulturalita (specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost) ROČNÍK: PRIMA Č- abeceda, rozdíly ve výslovnosti představí jinou osobu a zeptá se sám na jméno jiné osoby vyjádří svůj názor na určitou osobu poskytne základní informace o své/jiné osobě a ptá se na totéž druhých vede jednoduchý rozhovor v obchodě - zeptá se na cenu zboží a vyjádří, kolik stojí určité zboží vytvoří plakát na téma Já popíše sebe/jinou osobu/jiné osoby pojmenuje členy rodiny, vyjádří základní příbuzenské vztahy pojmenuje běžná povolání vyjádří se o tom, jaké povolání vykonávají nejbližší příbuzní ptá se druhých na osobní informace, rodinu, vzhled, povolání napíše krátký odstavec, ve kterém stručně popíše člena rodiny vytvoří plakát na téma Moje rodina Já Who is this? This is sloveso být v kladném tvaru sloveso být v záporu + hodnotící přídavná jména sloveso být v otázce věk, adresa, telefonní číslo množné číslo podstatných jmen this / these spojování přídavných a podstatných jmen základní barvy Lidé have/has got v kladné a záporné větě přivlastňovací s slovní zásoba k tématu Rodina rodokmen a/an + povolání slovní zásoba k tématu Povolání have/has got v otázkách a krátkých odpovědích : komunikace (v obchodě) poznávání lidí (vzájemné poznávání ve skupině/třídě) kreativita plakát na téma Já : sebepoznání a sebepojetí (já jako zdroj informací o sobě) poznávání lidí (vzájemné poznávání ve skupině/třídě) kreativita plakát na téma Moje rodina komunikace (výměna základních osobních informací, představování) kulturní diference (seznamování se) OV příslušnost k rodině, lidské vztahy VV tvorba plakátu OV vztahy mezi lidmi, seznamování se VV tvorba plakátu

2 vyjádří schopnost nebo neschopnost něco dělat řekne, jaký je den v týdnu popíše rozvrh hodin ve škole řekne, který je jeho oblíbený/neoblíbený předmět porovná předměty a počet hodin v anglické a ve své škole určí přesný čas a zeptá se na něj domluví si schůzku ve skupinách vytvoří plakát na téma Naše životy Čas modální sloveso can v kladné větě, záporu, otázce, krátké odpovědi dny v týdnu názvy předmětů What is the time?, quarter/half past/to domlouvání schůzek udávání času s předl. on/at : kreativita plakát na téma Naše životy kooperace skupinová práce ( Naše životy ) komunikace (domlouvání schůzek) kulturní diference (organizace dne ve školách, školní předměty) VV tvorba plakátu přikáže, požádá, aby někdo něco udělal/nedělal radí a varuje provede po domě/bytě, popíše místnosti, vybavení zdvořile o něco požádá nebo se na něco zeptá a reaguje na zdvořilou žádost napíše odstavec o jedné z místností ve svém bytě/domě vytvoří plánek bytu s popisem místností Místa rozkazovací způsob sloves, kladný a záporný tvar modální sloveso must v kladné větě, záporu, otázce základní slovní zásoba na téma Počítač vazba there is/there are v kladné větě, záporu, otázce slovní zásoba k tématu Bydlení fráze Excuse me, výběr a řazení informací v odstavcích : kreativita plánek bytu/domu komunikace (rady, zdvořilé žádosti) mezilidské vztahy (péče o dobré vztahy) kulturní diference (typický dům v Británii) VV plánek domu/bytu se vyjadřuje o pravidelných aktivitách, ptá se na ně hovoří o svých oblíbených sportovních činnostech a zájmech a ptá se na totéž druhých popíše svůj den/týden a vede rozhovor na toto téma s druhou osobou připraví dotazník a provede průzkum ve třídě na téma Sport, prezentuje výsledky svého průzkumu Sport přítomný čas prostý ve všech osobách, v kladné a záporné větě a v otázce slovní zásoba k tématům Sport, Můj den/týden : kreativita (průzkum o sportu a zpracování výsledků) poznávání lidí (vzájemné poznávání ve skupině/třídě) mezilidské vztahy (péče o dobré vztahy) seberegulace a sebeorganizace (organizace vlastního času) komunikace (vedení rozhovoru) VV, M grafické zpracování výsledků průzkumu TV druhy sportu požádá někoho o laskavost popíše vybavení rekreačního střediska popíše aktivity volného času navrhne ostatním aktivitu volného času nashromáždí informace a obrazový materiál k tématu Ideální místo pro prázdniny a připraví jeho prezentaci Volný čas Osobní zájmena předmětná Místní předložky to, at, some, any Slovní zásoba k tématu Volný čas Let s, Do you want to?

3 se vyjadřuje o tom, co (někdo) právě dělá popíše, co má (někdo) právě na sobě popíše vhodné oblečení pro různé příležitosti vede rozhovor v obchodě s oblečením - požádá prodavačku o určité oblečení, získá ostatní potřebné informace napíše odstavec, ve kterém podá informace o tom, co má určitá osoba na sobě shromáždí nebo si připraví obrazový materiál a připraví stránku o módě do časopisu Receptivní řečové dovednosti Žák: čte nahlas, plynule a foneticky správně jednoduché texty reaguje na pokyny učitele používá slovník Oblečení přítomný čas průběhový v kladné větě, záporu a otázce slovní zásoba k tématu Oblečení podstatná jména, která nemají množné číslo prezentace informací přítomný čas prostý a průběhovýprocvičování Fonetický systém Pokyny učitele při práci se třídou Práce se slovníkem kreativita ( Stránka o módě ) komunikace (žádost o pomoc v obchodě) VV Stránka o módě Č srovnání fonetického systému Č a A

4 PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti rozliší jednotlivé přítomné časy a správně je použije při popisování opakovaných a právě probíhajících činností popíše, co dělá ve svém volném čase tvoří správné tvary minulého času prostého v jednoduchých větách a krátkých textech přítomný čas prostý a průběhový, procvičování Záhady minulý čas slovesa TO BE, minulý čas pravidelných sloves Výchova demokratického občana - občanská společnost a škola ( Different worlds respektování kulturních a etnických odlišností) multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování (projekt Záhady) komunikace Celoročně Metody práce: Rozhovory, práce s výukovým programem Čtení, psaní, dramatizace Práce ve skupinách plakáty na téma lekce Práce s časopisem, obrázky Jazykové hry, video, film v anglickém jazyce vybere a vypíše poznámky z vyprávění aplikuje minulý čas v záporu a otázkách ve skupině vytváří společný projekt na zadané téma Zprávy minulý čas prostý nepravidelná slovesa minulý čas zápor a otázka Mediální výchova tvorba a stavba mediálních sdělení, média v každodenním životě v regionu lokalitě, výběr témat, informativní sdělení ( A class newspaper) Č slovesné časy, slovosled, podstatná jména pomnožná a látková komunikace, kreativita uspořádá text do odstavců vyjmenuje měsíce reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu pohovoří o svém oblíbeném herci a filmu utvoří příslovce z přídavných jmen a užije je ve větách Filmy příslovce, číslovky řadové, měsíce kulturní diference (filmy, herci) komunikace (nácvik monologu) vyjádří své postoje co má a nemá rád vyjmenuje základní nacionále uvede základní informace o Velké Británii Kaţdodenní ţivot opakování přítomných časů, rozkazovací způsob, Velká Británie základní fakta Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá ( zvyklosti a organizace času ve Velké Británii) Z V. Británie OV volný čas komunikace (informace o sobě, o VB)

5 vybere a seřadí základní informace z životopisných textů Minulost prohloubení znalosti minulého času, nepravidelná slovesa, četba a psaní životních příběhů známých lidí komunikace (životopis) VV mapka města popíše, co se právě odehrává, co lidé dělají v daném okamžiku nakreslí mapku města a přiřadí správné výrazy Místa popisování probíhajících aktivit přítomný čas průběhový, popis města, naše město mezilidské vztahy (podpora, pomoc, charita), kreativita řešení situace při orientaci ve městě (plánek města) komunikace (orientace ve městě) použije klíčových slov k odhadnutí obsahu textu orientuje se v jízdním řádu koupí si jízdenku Receptivní řečové dovednosti správně a plynule čte a píše texty přiměřeného rozsahu a obsahu reaguje na pokyny učitele používá dvojjazyčný slovník Cestování budoucí čas WILL podmínkové věty I.typu modální slovesa (must, mustn t, needn t) fonetický systém práce se slovníkem pokyny učitele při práci se třídou Environmentální výchova problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí ( An expedition Save our planet) komunikace

6 PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti vyjádří, co bude dělat v budoucnosti, na totéž se ptá spolužáků plánuje expedici nebo školní výlet, trasu, způsob dopravy, termín, o své expedici informuje okolí řeší možné problémy do budoucna, plánuje alternativní řešení vyjádří svou povinnost Cestování budoucí čas will, shall podmínkové věty 1. typu modální slovesa must, mustn t, needn t ROČNÍK: TERCIE rozvoj schopností poznávání, sebepoznání poznávání lidí, komunikace (dialog, přesvědčování, řešení konfliktů) Environmentální výchova lidské aktivity (poznávání a chápání vztahů k prostředí v různých oblastech světa) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá ( jinakost a kulturní rozmanitost) Celoročně Metody práce : - čtení, psaní, rozhovory - práce ve dvojicích, ve skupinách - jazykové hry - poslech OV volný čas, komunikace mezi lidmi Z plán imaginární cesty po světě, reálie V. Británie vypráví příběh, který se stal v minulosti, detailně popisuje události v minulosti, na totéž se zeptá uspořádá odstavce do celistvého textu, přiřazuje slovesa k obrázkům a vytváří vlastní příběh spojuje věty jednoduché v souvětí Vyprávění příběhu, vyjádření postoje, problémů minulý čas prostý a průběhový, procvičování, složeniny se some, any, every předložky of a from spojky when, and, but, so, because poznávání lidí, komunikace ( řešení konfliktů) popíše osoby, jejich vzhled a oblečení porovnává osoby a věci vyjmenuje různé druhy oblečení nakupuje vyjádří svá přání v obchodě, čísly vyjádří různé velikosti oblečení, cenu uspořádá módní přehlídku, prezentuje modely Porovnávání, nakupování oblečení stupňování přídavných jmen pravopisné změny podstatná jména pomnožná kulturní diference (odlišné zájmy, možné dopady vlastních verbálních projevů) sebepoznání, seberegulace a sebeorganizace poznávání lidí ve skupině, kreativita, kooperace (módní přehlídka) komunikace (dialog, pozdrav, informování, odmítání, omluva, vysvětlování, prosba, žádost) pohovoří o událostech, které se staly v minulosti a ovlivňují přítomnost vyjádří své zážitky a životní zkušenosti popíše své cestovatelské zkušenosti Ţivotní zkušenosti předpřítomný čas prostý předpřítomný čas prostý vs. minulý čas prostý sebepoznání, poznávání lidí, komunikace (nácvik monologu vypravování) vyjmenuje různé druhy potravin, určí množství potravin vybere si z nabídky v jídelním lístku, slušně si objedná si jídlo Nakupování potravin, v restauraci jídelní lístek, stravování v restauraci poznávání lidí, komunikace (dialogu,

7 v restauraci, dohodne se s obsluhou, vyjádří cenu popíše postup přípravy jednoduchého jídla, dává instrukce ostatním spolužákům neurčitá zájmena: some, any počitatelná/nepočitatelná podstatná jména omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, vyjednávání, žádost) popíše jednoduché postupy výroby dává instrukce k jednotlivým výrobním postupům Instrukce trpný rod v různých časech Environmentální výchova lidské aktivity a problémy životního prostředí (vliv průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení) kreativita (pružnost nápadů, originalita), komunikace (dialog, instrukce) Receptivní řečové dovednosti čte nahlas, plynule a foneticky správně rozumí obsahu textu, v textu vyhledá potřebnou informaci reaguje na pokyny učitele pracuje se slovníkem fonetický systém pokyny učitele při práci se třídou práce se slovníkem Č srovnání fonetického systému Č a A

8 PŔEDMÉT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti hovoří o současných a pravidelných aktivitách domluví se a popíše schůzku srovnává odlišné životní styly napíše zprávu o vlastním životním stylu srovná školský systém český a britský na základě textu popíše minulé aktivity a události a vede o nich rozhovor napíše zprávu o minulé události a řadí informace do logických odstavců reprodukuje svými slovy text o nejstarší historii Británie popíše osobu osobnost, vzhled, oblečení ústně i písemně hovoří o situacích, které by mohly nastat zvládá základní nákupy oblečení druh, velikost, barva, cena (vede rozhovor v obchodě) vypráví ústně i písemně o osobě, kterou by rád potkal (idol) Opakování časy přítomné časy minulé čas předpřítomný čas budoucí Historické události Velké Británie čas předminulý Oblékání a móda podmínkové věty 2. typu oblíbený televizní program kulturní diference (poznávání a tolerance odlišných sociokulturních skupin) řešení problému a rozhodování dovedností komunikace mezilidské vztahy kulturní diference Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá komunikace (zpráva, monolog - historie VB) sebepoznání (jaký jsi?), poznávání lidí hodnoty, postoje, praktická etika mezilidské vztahy (můj idol) komunikace (nakupování) ROČNÍK: KVARTA Celoročně Metody práce: čtení, psaní, dramatizace stimulovaný rozhovor video, film v anglickém jazyce práce s časopisem práce s výukovým programem práce s dvojjazyčným slovníkem Č porovnání Č a A - stupňování adjektiv, modální slovesa, slovesné časy, trpný rod OV rodina, životní styl B tělo a zdraví, životní prostředí D historie VB Z reálie ze života VB a USA vymezí problém a vyjádří k němu postoj hovoří o problémech životního prostředí, rozliší příčinu a následek některých problémů napíše o tom zprávu a dodrží logické odstavce (ve skupině: napíše protestní petici či formální dopis) vytvoří správné tvary trpného rodu ve všech probraných časech, v otázce i v záporu Ţivotní prostředí trpný rod Environmentální výchova lidské aktivity a problémy životního prostředí (Zachraňte naše stromy, ohrožené druhy živočichů) Výchova demokratického občana občan, občanská společnost a stát (protestní akce, Penanové) komunikace (protestní petice, dopis) hovoří o zálibách a činnostech, srovnává, vyjádří radu komunikuje u lékaře, oznámí problém, popíše nemoc a části těla napíše zprávu o události s použitím nepřímé řeči Tělo a zdraví gerundium stupňování přídavných jmen nepřímá řeč psychohygiena (volný čas, vztah k nebezpečným aktivitám) seberegulace

9 utvoří a správně použije gerundium v podmětu i předmětu komunikace (u lékaře, zpráva) rozumí informacím pro turisty, orientuje se v nové situaci, v novém prostředí, zemi podává informace o vlastní zemi popíše předměty a situace, pro něž nezná anglický výraz napíše informační zprávu o oblasti vypráví o životě v Británii dle textu a porovná ho s našimi reáliemi správně používá vztažná zájmena a tvoří vztažné věty při popisu Velká Británie, Londýn vztažné věty klasifikační a popisná slovní zásoba cizí jazyky ( strategie popisu věci, jejíž překlad neznáme) multikulturalita (jazyky ve světě, srovnávání kulturních fenoménů - svátky, zvyky) řešení problému a rozhodovací dovednosti (popis skutečností pomocí jednoduchého jazyka) komunikace (popis VB a Londýna) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech objevujeme Evropu a svět (Vítejte v Británii) Receptivní řečové dovednosti foneticky správně a plynule čte vyhledá v textu potřebnou informaci reaguje na situaci a pokyny učitele používá slovník fonetický systém fonetická cvičení práce s texty pokyny učitele při práci se třídou práce se slovníkem Č porovnání fonetického systému Č a A, odhad významu slova v A na základě jeho podobnosti s Č

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více