Plán práce na školní rok Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky"

Transkript

1 ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Určuje věcné významy slov, dokáže pracovat s jazykovými příručkami a slovníky Plán práce na školní rok Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, Umí zvolit vhodná slova a užít je ve větách Užívá termíny z ostatních vyčovacích předmětů Dokáže pracovat s Pravidly Zná způsoby tvoření slov Používá složeniny, rozezná zkratky a zkratková slova Pozná slova odvozená Dokáže určit slovní druhy a mluvnické kategorie Určuje mluvnické kategorie u sloves Převádí slovesa z rodu činného do trpného a opačně Využívá příslovečných spřežek a stupňovaných tvarů příslovcí Umí vyhledat v textu neohebná slova Určuje druhy vět Opakování učiva 6. ročníku Nauka o významu slov Slova jednoznačná a mnohoznačná Slovo a sousloví, rčení Synonyma a homonyma Slova citově zabarvená Odborné názvy Nauka o tvoření slov Slovní zásoba a její obohacování -odvozování -skládání -zkracování Odvozování pod. jmen, příd. jmen, sloves Tvarosloví Skloňování zájmena jenž Opakování sloves Slovesný rod Příslovce a příslovečné spřežky Stupňování příslovcí Předložky, spojky, částice, citoslovce Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty oznamovací, tázací, přací Věty dvojčlenné Úmluva o právech dítěte, multikuklturní, etnika, diskriminace Osobnostní a sociální, druhy komunikací Ov str.23 Lv K.Čapek 1.kontrolní diktát Vstupní prověrka PS str.18 Dě str. 22 Ze 2.kontrolní diktát Hv osobnosti, hudební pojmy, žánry Lv PS str. 25 Jack London K Čapek 3.kontrolní diktát 1.kontrolní práce Lv autoři ukázek Vv ilustrace Hv PS str Verdi Lv autoři OV komunikace, dialog 2.písemná práce

2 ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Plán práce na školní rok Jazyk český 7. třída Cíle Učivo- mluvnice PT Kompetence Přesahy, Zvládá určení základních větných členů Rozezná přísudek slovesný a slovesně jmenný Vyhledá a určí předmět, jednotlivá příslovečná určení, různé typy přívlastků. Vyhledá a určí doplněk. Vyhledá nebo doplní přístavek Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě. Pozná větu hlavní a vedlejší Nahrazuje větné členy vedlejšími větami Nahrazuje větné členy vedlejšími větami Vyhledá spojovací výrazy a pozná druhy vedlejších vět Správně tvoří spisovné tvary, opakuje a procvičuje pravopis i/y Zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí Procvičuje a ověřuje správný pravopis velkých písmen Věty jednočlenné a větné ekvivalenty Větné členy -podmět -přísudek -předmět -příslovečná určení -přívlastek -doplněk -přístavek Opakování větné skladby Druhy vedlejších vět -podmětná -předmětná Druhy vedlejších vět -příslovečná -přívlastková doplňková přísudková Pravopis i/y -ve vyjmenovaných slovech -v koncovkách pod. jmen -v koncovkách příd. Jmen Shoda přísudku s podmětem Souhrnná cvičení Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Shrnutí a opakování učiva PT Komunikace, dialog procvičování různých dialogů PT Envinometrální základní podmínky života, ochrana biologických druhů (projekt na ochranu zvířat, str. 88) Vv str.74 J. Trnka Př str.75 Darwin 4.kontrolní diktát Dě str.82 Přemyslovci, J.Hus Fy - Křižík 5.kontrolní diktát Lv str.88 Hašek 3.písemná práce Lv str. 90 Foglar Vv str. 91 L. Da Vinci Dě str. 94 renesance Ov PS str.42 lidské vztahy 6.kontrolní diktát Dě str. 99 Chodové Ze str.103 Praha Lv PS str. 46 Švejk 4.písemná práce

3 ZÁŘÍ ŘÍJEN Sestaví osnovu popisu, dokáže zvolit vhodné jazykové prostředky Plán práce na školní rok Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - sloh PT Kompetence Přesahy, Dokáže stanovit jednotlivé plány popisu Využívá vhodné odborné názvy v popisu pracovního postupu Popis Popis výrobku Popis uměleckého díla Popis uměleckého díla Popis pracovního postupu Vv malířská tvorba, sochaři Ze památky PS str.49 J.Lada LISTOPAD PROSINEC Dokáže vystihnout povahu člověka, jeho schopnosti, zájmy, zvláštnosti vyjadřování pomocí rčení, využívá přirovnání Umí rozlišit charkteristiku vnější a vnitřní Dokáže charakterizovat literární postavu Charakteristika OSV lidské vztahy Charakteristika 1.slohová práce Lv oblíbení literární hrdinové LEDEN Volí vhodné jazykové prostředky, které vyvolávají citovou působivost textu Líčení Líčení krajiny Envinometrální vztah k přírodě, ochraně rostlin, živočichů (str.119) 2. slohová práce Ze PS str 55 příroda ve světě

4 Plán práce na školní rok Jazyk český 7. třída ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Cíle Učivo - sloh PT Kompetence Přesahy, Líčení krajiny Přesahy do všech předmětů Procvičuje subjektivně zabarvený popis Uspořádává informace v textu s ohledem na jeho účel Umí zpracovat výtah z odborného textu Dokáže vybrat vhodné jazykové prostředky a shrnout hlavní myšlenky Umí zformulovat žádost a rozlišuje její obvyklé formy Sestaví životopis vlastní, rodinného příslušníka, známé osobnosti Rozumí pojmu profesní životopis Umí sestavit osnovu vypravování, najít jeho ukázku v knize, hře nebo filmu Zdokonaluje projev mluvený, psaný, komunikaci Výtah Výtah z odborného textu Výtah Žádost Žádost Životopis Životopis Vypravování Vypravování Shrnutí a opakování učiva Kompetence komunikativní systematicky rozvíjeny po celý rok, nejvíce v kapitole o významu slova a Komunikace a sloh Kompetence k učení Rozvíjeny po celý rok, podporují je v učebnici úkoly na lištách a oddíly Hledání souvislosti Kompetence k řešení problémů pomáhá je rozvíjet řada úkolů, úkolů na lištách a oddíly Hledání souvislostí Kompetence sociální a personální jsou rozvíjeny především ve cvičeních, které jsou určeny jako skupinová práce Kompetence občanské jsou rozvíjeny hlavně v oddílech Hledání souvislostí a výběrem vhodných textů, s kterými žáci pracují Kompetence pracovní jsou rozvíjeny především v kapitole Komunikace a sloh 3.Slohová práce Všechny předměty Všechny předměty PS str.57 životopisy osobností Lv četba žáků Hv B.Smetana opery 4.slohová práce

5 Plán práce na školní rok Jazyk český 7. třída ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Cíle Literatura PT Kompetence Přesahy, Můj domov Chrám i Vlastenecká, mravní tvrz, Svatý Václave. Žák chápe jazyk jako kulturní dědictví, uvědomuje si rozdíl mezi češtinou literární, spisovnou, nespisovnou Chorál, legenda, kronika ověst, literatura faktu, svatováclavská tradice a její zneužití Historický román, biografický román, memoáry osobnost mistra Jana Husa Biografická literatura faktu Mýtus, Starý zákon, antické mýty, apokryf, milostná lyrika, symbol potopy, Davida, Prométhea Mýtus, Starý zákon, antické mýty, apokryf, milostná lyrika, symbol potopy, Davida, Prométhea Pohádka, moderní pohádka, drama, pověst, pranostika, nonsens Parodie, symbol draka, poetika čerta v české pohádce Bajka, alegorie, humor a satira, povídka, symbol vlka, lišky, beránka, medvěda. Můj domov Žij pravdu Běh na dlouhou trať Bylo,nebylo Odkud a kam Bylo, nebylo Odkud a kam Bylo, nebylo Byl jednou jeden Bylo, nebylo Byl jednou jeden Ve zvířecím zrcadle PT Výchova demokratického občana a k národní hrdosti Mravní (fair play, cílevědomost, vytrvalost),vlastenecká Multikulturní, mravní (úcta ke kulturnímu a literárnímu dědictví) Multikulturní, mravní (úcta ke kulturnímu a literárnímu dědictví) Mravní, kulturní Mravní, kulturní Vv, Hv, Dě, JČ nářečí, slang, práce se slovníky Dě, Vv, JČ vývoj jazyka Tv, Dě, Vv fotografie Ov,Dě,(vina a trest), Ze, Vv Ov,Dě,(vinam trest), Ze, Vv Vv ilustrace, Ze Asie, Vz Vv ilustrace, Ze Asie, VzJČ přísloví, Vv ilustrace, Ov, Ze, Dě

6 Plán práce na školní rok Jazyk český 7. třída ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Cíle Cestopis, líčení, historická povídka. Symbol stromu, býka. Fejeton, povídka, volný verš. Pes, kočka a kůň jako literátní postavysymbol psa a symbol koně. Povídka, žánr deníku, povídka s dívčí hrdinkou, dopis. Formy vyprávění, humor a satira v literatuře. Komično v literatuře, nonsens. Limerik, jazyková hra. Rozvoj fantazie. Povídka, beletrizovaná literatura faktu. Kulturní dědictví, kulturní tradice. Pověst, sci-fi povídka, sci-fi dobrodružný román. Sci-fi drama, robot, symbol homunkula. Rozvoj fantazie. Literatura PT Kompetence Přesahy, Multikulturní ( k Dě, Ze, AJ, tolerantnosti k cizím kulturním Ov zvyklostem), ekologická a mravní PT Evropa, EU, multikulturní, etnika, diskriminace. Výchova demokratického občana a k myšlení v evropských i globálních souvislostech Bylo, nebylo V cizí zemi Co nás najímá O zvířatech a lidech Co nás zajímá O sobě navzájem Nápady literárního klauna Co nás zajímá Nápady literárního klauna O našich dědech O lidech a robotech Co nás zajímá -O lidech a robotech Závěrečná shrnutí a opakování Mravní a citová, ekologická Citová a sexuální, mravní PT multikulturní národnostní tématika PT osobnostní a sociální Rozvoj fantazie Rozvoj fantazie Kulturní dědictví, kulturní tradice, k úctě k nim, mravní Rozvoj fantazie, mravní (vztah vědy a etiky, odpovědnost člověka), citová Rozvoj fantazie, mravní (vztah vědy a etiky, odpovědnost člověka), citová -sociální Př, Hv, JČ, Vv, Dě, Ov Ov práva dětí, Vz lidské vztahy, vztahy v rodině, Vv filmová tvorba Dě, JČ film, Tv, Vv Dě, JČ film, Tv, Vv Dě, Vv, Hv Dě, Vv, Hv, Př, Ov

7 Výstupy: interpretuje významy a smysl textu v komunikaci s textem rozvíjí emocionální a estetické vnímání a hodnocení jeho významů samostatně formuluje dojmy z četby, z divadelního představení a filmu, vyjadřuje kritické názory na jejich obsah vnímá názory a argumenty druhých s pozuměním a rozvíjí kritický dialog rozlišuje a charakterizuje literární druhy a žánry, dokáže uvést jejich významné představitele přiměřeně svým znalostem užívá při hodnocení literárněteoretickou terminologii prožívá a uvědomuje si estetickou funkci jazyka, kompozice a tématu textu v konkrétním užití- dokáže poznat a interpretovat významy obrazných pojmenování, zvukové stránky jazyka, zvláště ve veršové výstavbě dokáže porovnat různá ztvárněné téhož námětu v různých literárních druzích a žánrech, v literatuře a filmu rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní výrazně čte, tvoří vlastní literární text jako parodii nebo dramatizaci textu původního vyhledává informace z různých zdrojů (knihovna, internet), samostatně je umí zpracovat do útvaru referátu

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk a literatura 2. stupeň Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu český jazyk a literatura je naplňování

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk a literatura je

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v jazykových třídách v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace je 17 hodin. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více