Věra Zemanová Hadžegová. Využití arteterapie u dětí s autismem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věra Zemanová Hadžegová. Využití arteterapie u dětí s autismem"

Transkript

1 Věra Zemanová Hadžegová Využití arteterapie u dětí s autismem Poruchy autistického spektra Poruchy autistického spektra patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Jde o všepronikající poruchy, což znamená, že vývoj je narušen do hloubky a v mnoha směrech Jde o vrozené postižení mozkových funkcí, které umožňují komunikaci, sociální interakci a představivost. V důsledku toho má jedinec odlišné vnímání, prožívání a chování. (Thorová, 2006) Do pervazivních vývojových poruch se podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN- 10, 2000) řadí: Dětský autismus Atypický autismus Rettův syndrom Jiná desintegrační porucha v dětství Hyperaktivní porucha spojená s mentální retardací a stereotypními pohyby Aspergerův syndrom Jiné pervazivní vývojové poruchy Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná Jde o poruchy, jejichž příčinu přesně neznáme. Předpokládá se ale, že zde roli hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. Hovoří se o tzv. multifaktoriálních příčinách. (Thorová, 2006) Poruchy autistického spektra bývají často doprovázeny i jinými poruchami jako například mentální retardací, epilepsií, smyslovými poruchami aj. Častá je i hyperaktivita, poruchy pozornosti, ale i problémové chování, kde může jít o verbální či fyzickou agresi a sebezraňování. V rámci poruch autistického spektra je velmi různorodá symptomatika a rozdílná je i míra symptomatiky. Symptomy se mohou lišit v síle projevu, v četnosti, ale některé mohou i zcela chybět. Symptomy se také různě kombinují, a tak jsou i projevy těchto dětí velmi různorodé. Závažnost poruchy je tedy velmi individuální. V rámci těchto poruch se setkáváme s lidmi s různou jazykovou vybaveností, s různými intelektuálními schopnostmi i s různým stupněm zájmu o sociální kontakt. Všem je ale společný nevyrovnaný vývojový profil. Přestože existuje velká variabilita symptomů, vymezila britská psychiatrička Lorna Wing hlavní problémové oblasti a nazvala je tzv. triádou postižení. Patří sem obtíže v sociálním chování, v komunikaci a představivosti. (Thorová, 2006) Specifika výtvarného projevu u dětí s autismem U velkého množství dětí s autismem je, podobně jako je tomu u jejich celkového vývoje, také kresebný vývoj nerovnoměrný. Obvykle při výběru námětu svých kreseb vychází z oblasti svých zájmů, na které jsou velmi fixovaní a ulpívají na nich. Objekty, které souvisí s jejich zájmy, zobrazují s jistou pečlivostí až urputností a stereotypií. Zobrazují objekty stále stejným způsobem a zaplňují jimi často celé plochy papíru. Většinou jsou oblíbená témata, kde je patrná neměnnost, jasná vnitřní struktura a řád. Jde například o dopravní prostředky, kreslení různých plánků a schémat (př. potrubí), map apod. Roli zde samozřejmě hraje i intelekt daného jedince. Oblíbené bývají také např. kanály, umyvadla, vysavače a jiné domácí spotřebiče (jde až o formu obsese). Kresebná témata prochází někdy během života jedince vývojem. V některých případech je patrné dovedení zobrazení až téměř k dokonalosti, a poté

2 přestup k dalším tématům. Někdy jen kresba reflektuje aktuální zájem dítěte s autismem. (Thorová, 2006) Specifika se mohou objevit i v kresbě postavy. Mnoho dětí s autismem má ke kresbě postavy odpor, přestože jinak kreslí rády. Údajně je to dáno pro ně obtížnou zachytitelností výrazu obličeje. Projevuje se zde i narušení vnímání celku, a to nejen u kresby postavy, ale i u zobrazování objektů obecně. Někdy se do kresby postavy opět promítají zájmy dítěte, od nichž, přestože s tématem kresby nesouvisí, není schopné se oprostit (př. postava v autě, složenina z lidské postavy a nějakého oblíbeného přístroje apod.). Objevují se i postavy bez obličeje, bez těla, bez rukou či se dítě zaměří na jeden, pro něj podstatný, detail např. výstřih. Objevují se i postavy schematické po vzoru komiksů. Svá oblíbená témata kreslí povětšinou zpaměti. Přechod k novým zobrazením či novým tématům je většinou obtížný. (Thorová, 2006) Dá se říci, že stejně jako se v chování těchto dětí projevují rituály a stereotypní chování, objevují se tedy stereotypy i v kresbě. Jde právě o ulpívání na oblíbených tématech. Často se setkáváme u těchto dětí i s neochotou střídat výtvarný materiál (např. kreslí jen tužkou, pastelkami apod.). Obecně je vývoj grafomotorických dovedností u těchto dětí podle Thorové (2006) velice různorodý. Někteří kresbu a vůbec výtvarný projev odmítají a nechtějí třeba ani vzít do ruky psací náčiní. Jiní v tom naopak vynikají. Určité procento z těchto jedinců má mimořádnou výtvarnou schopnost. Jde o tzv. autistic savants. Tímto pojmem označujeme autistické jedince, kteří jsou nadprůměrně nadaní v nějaké oblasti. O takovýchto případech se zmiňuje např. O. Saks ve své knize Antropoložka na Marsu. Takto výtvarně nadaní jedinci mohou už v předškolním věku poměrně věrně zobrazovat i složité objekty, nebo zvládnout perspektivu apod. Další skupina dětí s autismem odpovídá výtvarnému projevu svých vrstevníků. Poměrně často se ale také setkáváme s opožděným vývojem kresby (potíže bývají i v oblasti jemné motoriky a vizuomotoriky). (Thorová, 2006) Arteterapie u dětí s autismem V současné době o arteterapii s dětmi s autismem není v českém jazyce dostupná žádná literatura. Jde spíše jen o určité zmínky v rámci obecné teorie arteterapie. Nikdo ale jistě nepochybuje o využitelnosti arteterapie u této skupiny klientů. Jde podle mého názoru o velmi obtížně uchopitelnou oblast právě kvůli velké různorodosti této klientely a velké variabilitě projevů a problémů těchto dětí. Myslím ale, že některá teoretická východiska arteterapie obecně, jsou vztažitelná i na tuto skupinu klientů, samozřejmě s přihlédnutím ke specifikům tohoto postižení. Arteterapeutická práce s dětmi s autismem musí být tedy stejně různorodá, jako je různorodá tato klientela. Jak jsem zmínila již výše, jde o skupinu, kde je obrovské rozpětí schopností (především intelektových), dovedností a podle toho je třeba volit metody a techniky arteterapie. Každé dítě s autismem je jedinečné a je potřeba pracovat s ním velmi individuálně. Podle toho je třeba volit cíle arteterapie. K individuálním cílům patří například uvolnění, sebeprožívání a sebevnímání, vizuální a verbální organizace zážitků, poznání vlastních možností, přiměřené sebehodnocení, růst osobní svobody a motivace, svoboda při experimentování při hledání výrazu pocitů, emocí nebo konfliktů, rozvoj fantazie, nadhled a celkový rozvoj osobnosti. (Šicková- Fabrici, 2002) Benderová (1952, in Šicková-Fabrici, 2002) uvádí jako cíle arteterapie u dětí např. pomáhat při navození kontaktu s dítětem, umožňovat nahlédnutí do jeho nevědomého života, vytvářet mu prostor pro vyjádření impulsivní motorické aktivity a umožnit mu experimentovat s formou. Dále také napomáhat socializaci a podporovat integraci osobnosti dítěte.

3 Mnoho z těchto cílů, které jsou formulovány pro arteterapii či arteterapii s dětmi obecně, je podle mého názoru i cíly při arteterapii s dětmi s autismem. Jako jeden z nejdůležitějších považuji právě umožnění navození kontaktu s dítětem s autismem a komunikace. Navazování sociálního kontaktu a komunikace bývají největším problém těchto dětí. Arteterapie a výtvarné umění se tak stane jakýmsi prostředníkem mezi arteterapeutem a dítětem s autismem, a může fungovat i jako neverbální komunikace, pokud dítě nemluví vůbec. Arteterapie tak těmto dětem může umožnit sdělení pro ně jinak nesdělitelných nebo obtížně vyjádřitelných myšlenek (např. i pro ně velmi obtížně vyjádřitelných nálad, emocí apod.). Velmi důležitá je i vizuální a verbální organizace zážitků. Tyto děti se v běžném světě často obtížně orientují a arteterapie jim dává možnost zážitky znovu zpracovat, utřídit a lépe pochopit. Z vlastní zkušenosti se domnívám, že většině dětí s autismem spíše vyhovuje individuální přístup a individuální forma arteterapie. Vzhledem k jejich problémům v sociální oblasti a komunikaci. U klientů, kteří mají dobré intelektové schopnosti, a u kterých není tolik narušena oblast komunikace, může být využita podle mého názoru i skupinová arteterapie. Zde by se pak daly zmínit cíle arteterapie, které uvádí Šicková-Fabrici (2002) jako cíle sociální. Je to například vnímání a přijetí druhých lidí, vyjádření a uznání jejich hodnoty, navázání kontaktů, zapojení do skupiny a kooperace, komunikace, společné řešení problémů, zkušenost, že druzí mají podobné zážitky jako já, reflexe vlastního fungování v rámci skupiny apod. Pokud je k autismu přidruženo mentální postižení, tak jsou pak cílem arteterapie s těmito dětmi i kompenzace intelektových deficitů, poznávacích funkcí a schopnosti zevšeobecňování a chápání jevů v souvislostech (zevšeobecňování nějakého poznatku či dovednosti je také u dětí s autismem velkým problémem). Arteterapie pak často vychází z behaviorálních psychoterapeutických modelů. (Šicková-Fabrici, 2002) Prostřednictvím různých výtvarných technik je u těchto dětí rozvíjena i jemná motorika, grafomotorika a koordinace oko-ruka. Tento způsob práce přispívá i k podpoře schopnosti nápodoby, se kterou mají obvykle děti s autismem také problémy. Proces tvorby umožňuje sebevyjádření u těchto dětí v bezpečné podobě, neboť se zde žádné výtvory nehodnotí jako správné či nesprávné (mnoho dětí s autismem má totiž obtíže s přílišnou sebekritičností a jakýmsi perfekcionismem). Podstatné je i navození pocitu uvolnění, odreagování a relaxace z tvůrčí činnosti. Redukce psychického napětí je u těchto dětí velmi důležitá. Jejich centrální nervová soustava snadno podlehne přetížení, což může vést k neadekvátním způsobům řešení určitých situací (př. agrese, sebezraňování apod.). Relaxace zvyšuje schopnost odolávání frustraci a tím i přijímání nových informací. (Thorová, 2006) Kazuistika K. je sedmiletá dívka s diagnózou dětský autismus a středně těžkou mentální retardací. Do naší speciální mateřské školy začala docházet ve čtyřech letech. Dva roky docházela do autistické třídy, poté byla integrována do běžné speciální třídy, kam docházelo třináct dětí s různými diagnózami (např. poruchy chování, dysfázie, Downův syndrom, mentální retardace, ADHD apod.). Po odkladu školní docházky nyní nastoupila do základní školy speciální, do třídy pro děti s autismem. K. většinou jednoduchým slovním pokynům rozumí a reaguje na ně, někdy je třeba slovní komunikaci podpořit ještě vizuálně (obrázky, fotky). Zpočátku nemluvila vůbec, pak se začalo objevovat pár slov (často ve formě bezprostřední echolálie). Nyní je schopna vytvořit

4 jednoduchou větu sama. Potřebuje mít strukturovaný a jasný režim dne, jinak je nejistá, plačtivá a občas i agresivní. Většinou spolupracuje s dospělým dobře, občas se objevuje zlostné chování a agrese, nejčastěji při přechodech z činnosti do činnosti. Potřebuje jistotu a pevný řád dne, pak je schopna se do většiny činností zapojit (i do jednoduchých společných pohybových her apod.). Ostatní děti nevyhledává, hraje si jakoby vedle nich. Od začátku docházky do mateřské školy projevovala velký zájem o výtvarné aktivity, především o kresbu a práci s keramickou hlínou. Také se ráda oblékala do různých látek a omotávala se korálky a céčky a vytvářela si tak různé šaty, ve kterých pak tančila na hudbu. Oblíbenou činností je i řazení panenek a nábytku v domečku pro panenky do neměnných schémat. Její výtvarnou tvorbu jsem začala více sledovat její poslední rok v mateřské škole. Takže jde o tvorbu od září do června. Vzhledem k ulpívavosti na jejích oblíbených tématech, jsem ji spíše nechala tvořit a sledovala proces tvorby a témata, která se objevovala. Případně jsem se jí ptala co je na obrázku apod. Pokud jsem se snažila zadat téma, vždy to skončilo u jejích témat a pokud jsem jí chtěla do tvoření nějak zasáhnout, většinou se zablokovala a nechtěla pak tvořit vůbec. Více se mi tedy osvědčilo ji při tvorbě spíše tiše doprovázet a pozorovat, co se objeví. Ukázalo se totiž, že výtvarná tvorba je pro ni (a pro nás samozřejmě ještě více) důležitým komunikačním kanálem. Mnoho věcí, které by nám nebyla schopna verbálně sdělit, se objevovalo opakovaně právě v jejích kresbách. Většinou šlo tedy o kresby. K. neměla nikdy vyložený odpor k malbě a jiným výtvarným technikám, ale vždy preferovala kresbu, a to pastelkami, voskovkami a barevnými fixy. Pokud měla možnost, vždy si vybrala jedno z toho. Pracovala ráda i s keramickou hlínou, hlavně v rámci keramického kroužku v naší mateřské škole. Většinou ale opět svým specifickým způsobem, a ani tady si do tématu své tvorby nenechala moc zasahovat. Zpočátku docházky do mé třídy se K. sice všech výtvarných aktivit v rámci programu třídy ráda zúčastňovala, ale sama ve volných chvílích kreslení vyhledávala spíše příležitostně. Tématem kreseb byly převážně ženské postavy, které K. pojmenovala paní nebo holka. Tyto postavy byly velmi jednoduché a dominantní u nich bylo vždy oblečení trika, sukně a šaty, které byly v různých barvách a s různými vzory. Lidská postava jako taková byla pro K. jakoby vedlejším tématem (často byly bez hlav, nohou, rukou apod.). Vždy bylo zdůrazněno oblečení, které bylo pro K. zajímavé. Zde se ukazuje pro děti s autismem typické výrazné zaměření na detail, který je pro dítě důležitý (bez ohledu na celek). Postavy vždy byly kresleny stejným způsobem pouze s lehkými obměnami a těmito postavami K. dovedla zaplnit celou plochu A4 papíru. Kreslila převážně pastelkami a voskovkami. Druhý rok, kdy byla K. v mé třídě, jsem začala její tvorbu sledovat více, protože K. začala ke stolečku s kreslením usedávat stále častěji a tyto chvíle se v podstatě staly jejími nejoblíbenějšími ve třídě a měla je jako chvilky relaxace. Snažila jsem se, pokud to šlo, ke stolečku přisednout k ní, sledovat proces tvorby a hlavně její slovní komentáře, kterými kreslení doprovázela. Vyšlo najevo, že její kresby v podstatě reflektují to, co se kolem ní děje. Ať už ve třídě či doma. A to šlo často i o situace, u kterých jsme si nebyli jisti, do jaké míry je K. vnímá a chápe. Kresby se nám tak staly výpovědí o tom, co a jak K. vnímá a prožívá. Sama totiž takovéto reflexe, ani s naší pomocí, nebyla běžně schopna. Současně tyto chvíle K. sloužily jako možnost dané situace a zkušenosti znovu prožít, zpracovat a lépe pochopit. Během tohoto školního roku její kresba a témata kresby procházela určitých vývojem, který jsem se pokusila zachytit. Kreseb měla vždy obrovské množství, takže jsem musela udělat pouze reprezentativní výběr. Pod obrázky vždy uvádím kurzívou pro úplnost pojmenování obrázku od K. či její komentář k obrázku a dobu, kdy byl vytvořen. V září kdy K. nastoupila opět do školky, se znovu objevilo téma Paní, ale tentokrát začaly být postavy o něco propracovanější. K. se začala zaměřovat nejen na šaty, ale i na účesy. Postavy byly kresleny stereotypním způsobem, u rukou jim chyběly prsty a chyběla i

5 chodidla. Co bylo také zajímavé, že už tyto ženské postavy začala postupně vztahovat k reálným lidem z jejího okolí. Buď to byla máma, nebo to byly paní učitelky ze školky, babička apod. Díky těmto kresbám si K. začala více uvědomovat lidi kolem sebe, jakoby je zapojila do svého světa. Toto téma ji provázelo s menšími obměnami po celý školní rok. Objevilo se v podstatě i v tvorbě, kde bylo původně zadání jiné (např. kroužek keramiky). Postavy se většinou objevovaly v počtu 3, ale bývalo jich i více. V poslední ukázce z června je vidět, že K. téma dále rozpracovala. Už je zde několik typů ženských postav, s různými typy účesu, různými šaty a už k nim vymýšlela i krátké, jednoduché příběhy ( Klárka má modré šaty, modré šaty na tancování apod.). Paní (říjen 2009) - K. již dává postavám jména, zde jde o jména paní učitelek na třídy Paní (prosinec 2009) - postavy vytvořila K. na kroužku keramiky, opět je pojmenovává, tentokrát jde o babičku, mámu a druhou babičku (původně zadané jiné téma práce)

6 Paní (červen 2010) u kresby se patrný vývoj - větší rozmanitost postav, větší barevnost, k postavám má jména, ale i jednoduchý příběh V září, vzhledem k nedávnému létu, K. kreslila i různé návrhy plavek. Vždy šlo ale o detail část hrudníku s podprsenkou. Šlo o různé typy, které pravděpodobně vypozorovala na koupališti a u bazénu, kam v létě s rodiči chodila a zaujaly ji. Plavky (září 2009) Další téma, které se v K. kresbách objevilo a souvisí s jejím oblíbeným tématem oblečení, byly všemožné Výstřihy. Většinou šlo o detail části mikiny nebo bundy, které byly velmi originální kombinací mikin a bund, které na někom opravdu viděla. Zde se opět ukázalo její zaujetí detailem. Téma mikin a bund nastoupilo pravděpodobně v návaznosti na to, že přišlo chladné počasí a K. již nemohla chodit ven v jejích oblíbených tričkách a šatech, doma i ve školce to neustále řešila, mikiny a bundy nechtěla nosit a vše končilo vztekem a agresí. Vše jsme jí donekonečna vysvětlovali a překládali i ve formě obrázků, jako vizuální nápovědu toho, v jakém oblečení se chodí v jednotlivých ročních obdobích. Nakonec K. pravidla oblékání přijala a objevilo se toto téma. Kresbu většinou komentovala: Je zima, musíš si vzít bundu, mikina nestačí. Tuto větu opakovala stále dokola, ale bylo evidentní, že stálým kreslením tohoto tématu jakoby došlo k tomu, že toto pravidlo pochopila a přijala. Bundy (říjen2009 únor 2010)

7 Další zajímavý prvek, který se v zhruba v listopadu objevil v její tvorbě, bylo dělení papíru většinou na čtyři části. Tím vždy kreslení začínala. Do každé ze čtyř částí pak kreslila nějaký obrázek a komentovala to, co je na obrázcích. Opakovala se stejná schémata, prvky a symboly. Dělení obrázku pravděpodobně vycházelo z její potřeby svět kolem ní, který se jí často zdál nepřehledný a zmatený, ve kterém se často špatně orientovala, nějak zpřehlednit a zaškatulkovat. Tímto zajímavým způsobem si jakoby přehrávala události a zážitky z minulosti a lépe je pochopila a zpracovala. Díky těmto obrázkům byla často schopna jednoduše sdělit nějaký zážitek z minulosti, čehož běžnou verbální formou schopna vůbec nebyla. Opět v některých řeší aktuální téma změny počasí (přechod jednotlivých ročních období léto-podzim, podzim-zima). Je vidět, že toto téma je pro ni velmi zajímavé a aktuální, právě vzhledem k tomu, že počasí ovlivňuje pro ni fascinující oblečení. Utekla do lesa, já přijdu, já přijdu/je zima, fouká vítr/ptáci/vyjdou hvězdičky a je tma (listopad 2009) Ukázka toho, jak velké je zaujetí K. pro dělení obrázku a zpracovávání svých oblíbených témat, že nerespektuje podklad, kterým je omalovánka. Je zde vidět právě ona zmiňovaná ulpívavost a obtížný odklon od oblíbených stereotypních témat a způsobu zpracování V obrázcích K. se také po delší dobu objevovaly barevné pruhy o stále stejných barvách. Chvíli nám trvalo, než jsme přišli na to, že jde o originální zobrazení týdenního režimu (dle metodiky používaného strukturovaného učení), se kterým jsme pracovali při komunikačních cvičeních ve třídě. Šlo o vizuální zobrazení týdne, kde dny jsou barevně odlišeny a k jednotlivým dnům jsme si vždy říkali, co nás čeká. Ukázala se potřeba K. opět si svět a především čas kolem sebe nějak zpřehlednit a ujasnit a začala si tak vytvářet jakési svoje týdenní režimy, či rozvrhy a při kreslení si stále dokola opakovala dny v týdnu a co ji jednotlivé dny čeká. Do některých pak začala i psát. Matka se ji snažila učit stále písmena a

8 K. písmena zaujala, ale spíše jen jako další zajímavé symboly, které pak ráda zapojovala do svých kreseb (písmena jsou různě otočená, převrácená apod.). Týdenní rozvrhy K. V sobotu do školky nechodíš, pondělí je svátek, taky do školky nechodíš, babička Irena přijde v úterý.. (únor, březen 2010) Na konci školního roku nastal v pracích K. výtvarný posun. Objevilo se nové téma Kytičky a K. začala sama od sebe používat voskovky i tzv. na plocho. Začala tak vybarvovat plochy a vznikaly velmi zajímavé obrázky. Kytičky (červen 2010) Také se K. ke konci školního roku opět více věnovala tématu oblečení a začala tentokrát na formát A3 kreslit velké obrázky šatů v různých barvách, ale i s velmi propracovanými a zajímavými vzory, které pravděpodobně vymýšlela sama.

9 Šaty (červen 2010) Během celého roku jsem měla téměř každodenní možnost pozorovat výtvarný projev K. a její chování. Co se týče její tvorby, jistě došlo k obrovskému posunu, jak v samotném používání výtvarného materiálu, tak ve formě ztvárnění různých témat. Také se v její tvorbě objevila nová témata, které K. zpracovávala svým osobitým a originálním způsobem. Stejně jako K. objevovala nové možnosti výtvarného vyjádření svých zážitků a témat, objevovala i nové možnosti pohledu na svět kolem sebe. Bylo evidentní, že pokud si nějaké téma či zážitek takto výtvarně zpracovávala, docházelo k jeho znovuprožití, pochopení a K. bylo schopna se lépe zorientovat v dění kolem sebe (př. přítomnost/minulost, realita/fantazie). A co bylo ještě podstatnější, jakoby prostřednictvím obrázků integrovala ostatní lidi do svého světa, jakoby je nejprve prostřednictvím obrázků (kdy z nich udělala své Paní ) začala vnímat, a pak na tyto osoby začala více reagovat i v běžném životě. Začala více navazovat sociální kontakt, začala více komunikovat. Během školního roku bylo u K. velmi patrné celkové zlepšení. Především v oblasti komunikace (došlo i k podstatnému rozšíření pasivní i aktivní slovní zásoby), sociálního chování apod. Ke konci roku již byla schopna sama navázat sociální kontakt se známými osobami, mluvila v jednoduchých větách, kterými byla schopna vyjádřit svou potřebu či přání. Byla ale schopna i některé sociální situace řešit sama, bez pomoci dospělého. Došlo i k výraznému zklidnění a záchvaty vzteku a agrese téměř vymizely. Také byla schopna se mnohem lépe zapojit do téměř všech aktivit ve třídě. Obrovskou výhodou samozřejmě byl zájem K. o výtvarný projev, takže tento úžasný vývoj probíhal v podstatě samovolně a my jsme většinou byli jen průvodci či tichými pozorovateli. Obrázky se nám tak staly u K. téměř nejcennějším materiálem, který nám vypovídal o aktuálních prožitcích a myšlenkách K., které by nebyla schopna nám jinak sdělit. Staly se jakýmsi mostem mezi běžným světem a světem dítěte s autismem.

10 Literatura: ŠICKOVÁ-FABRICI, J.: Základy arteterapie. Praha, THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha, 2006.

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 Termín: 1.8.2009 31.3.2012 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, občanské sdruţení Masarykova 745, 438

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Michal Matyáš Michal, 18 let 1. Charakteristika Michal má vrozenou lehkou mentální retardaci společně s hyperaktivitou a poruchou pozornosti (ADHD).

Více

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ NAŠE ČINNOST: skupina pro žáky 1.stupně skupina pro žáky 2.stupně rodičovská skupina artefiletická skupina pro středoškoláky artefiletická

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 Kapitoly z vývojové psychologie dítěte 1. část Uspokojování potřeb dítěte patří k nejdůležitějším požadavkům péče o dítě. Optimální

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Mgr. Blanka Hrbková Hrudková, odbor 28 MŠMT

Mgr. Blanka Hrbková Hrudková, odbor 28 MŠMT Mgr. Blanka Hrbková Hrudková, odbor 28 MŠMT Existují děti, které když se narodí, aniž by chtěly, aniž by chtěli jejich rodiče nebo kdokoli jiný na tomto světě, se hned zpočátku chovají způsobem, který

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Muzikoterapie a autismus

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Muzikoterapie a autismus Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Muzikoterapie a autismus (muzikoterapeutický program) Autor: Lucie Sladká Předmět: Cílená muzikoterapie

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Zdůvodů legislativních požadavků

Zdůvodů legislativních požadavků Kapitola 4 Děti s fyzickými nebo psychickými problémy Zdůvodů legislativních požadavků a také pro řadu objektivních přínosů jsou v mnoha předškolních zařízeních do programů výchovné péče integrovány děti

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Předmět: Tvořivá dílna

Předmět: Tvořivá dílna Předmět: Tvořivá dílna Charakteristika předmětu tvořivá dílna 1. stupeň (3., 4. a 5. ročník) Předmět Volitelná tvořivá dílna vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto předmětu přispěje

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 1 Slovo úvodem Vážení přátelé, uživatelé služeb a příznivci osob s autismem.

Více

Dopravní prostředky. Jitka Pochtiolová. Cíl: poznávání dopravních prostředků, vnímání zrakové i sluchové, motorika. Věk: 3-4 roky

Dopravní prostředky. Jitka Pochtiolová. Cíl: poznávání dopravních prostředků, vnímání zrakové i sluchové, motorika. Věk: 3-4 roky Dopravní prostředky Cíl: poznávání dopravních prostředků, vnímání zrakové i sluchové, motorika Věk: 3-4 roky Jitka Pochtiolová Pomůcky: obrázky dopravních prostředků, hračky (autíčko, lokomotiva, motorka,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby

Více

Projekt: Škola- informační centrum s environmentálním zaměřením Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/03.0019, ZŠ a MŠ Přerov nad Labem 112, 289 16

Projekt: Škola- informační centrum s environmentálním zaměřením Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/03.0019, ZŠ a MŠ Přerov nad Labem 112, 289 16 Projekt: Škola- informační centrum s environmentálním zaměřením Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/03.0019, ZŠ a MŠ Přerov nad Labem 112, 289 16 Název pracovního listu: Koláž ala Kolář-spirála, proudy Téma:

Více

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Registrační číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2/0351 projektu: Žadatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Název projektu: Letní

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Tišice, okres Mělník Školní 74, 277 15 Tišice Identifikátor školy: 600 047 580 Termín konání inspekce: 8. 10. prosinec 2003

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou Tereza Vošahlíková Peter Grahn a kol. (1997) - Porovnání 2 MŠ: moderní městská a lesní vesnická - Rodiče dětí srovnatelné sociometrické ukazatele - Učitelé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

Žákovský diář pro žáky 1.tříd inkluzivní školy. jak šlo ptáče do školy. září 2012

Žákovský diář pro žáky 1.tříd inkluzivní školy. jak šlo ptáče do školy. září 2012 Žákovský diář pro žáky 1.tříd inkluzivní školy jak šlo ptáče do školy září 2012 Projekt MIP CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Metodický komentář k užití Žákovského diáře Jak je patrno z úvodní stránky diáře, prolíná

Více

Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku.

Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku. Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku. Novartis s. r. o., Pharma, Nagano III., U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, tel.: 225 775 111, fax: 225 775 222, www.novartis.com FOR-04/003-10/2004

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více