27. Vlnové vlastnosti svtla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "27. Vlnové vlastnosti svtla"

Transkript

1 7. Vlnové vlastnosti svtla Základní vlastnosti svtla Viditelné svtlo = elektromagnetické vlnní s vlnovými délkami nm Pozn.: ultrafialové záení (neviditelné) 400nm (fialové) 760nm (ervené) infraervené záení (neviditelné) Bílé svtlo složeno z jednobarevných (monochromatických) svtel (duha) - spektrum : ervená oranžová žlutá zelená modrá indigová fialová dále se už nerozkládají (pomcka : ožzmif) Pozn.: oní sítnice je nejcitlivjší na žlutozelenou barvu (vlnová délka asi 550 nm) ychlost svtla: c = km.s -1 = m.s -1 ve vakuu (vzduchu) = f c - vlnová délka svtla, f frekvence svtelného vlnní (uruje barvu svtla) Metody urení rychlosti svtla : První byl dánský astronom ömer v letech provádl na hvzdárn v Paíži pozorování zákryt Jupiterova msíce Io. Na jejich základ vypoítal c = km.s -1. Tento výpoet je sice nepesný, ale ömer první ukázal, že rychlost svtla je konená. Fizeav princip první laboratorní mení rychlosti svtla. Historie fyziky zná velké množství rzných zpsob mení rychlosti svtla. Šíení svtla Svtlo elektromagnetické vlnní PÍNÉ! Šíení na základ Huygensova principu - každý bod vlnoplochy, do nhož dosplo vlnní v uritém asovém okamžiku, lze pokládat za zdroj elementárního vlnní, které se od nho šíí v elementárních vlnoplochách. Výsledná vlnoplocha (ve všech jejích bodech má vlnní v každém uritém asovém okamžiku stejnou fázi) je vnjší obalová plocha všech elementárních vlnoploch. Šíení svtla v rzných prostedích Na rozhraní mezi dvma prostedími odraz a lom svtla; irým sklem prochází svtlo tém beze zmny barevným sklem projde jen svtlo uritých vlnových délek, nastává absorpce (pohlcování) svtla matné sklo nepravideln mní smr šíení svtla, nastává rozptyl svtla zrcadlem (sklo pokryté vrstvou kovu) svtlo neprochází, nastává pouze odraz svtla Optická prostedí : prhledné nedochází v nm k rozptylu prsvitné svtlo prostedím prochází, ale jen zásti se v nm rozptyluje neprhledné svtlo se v nm siln pohlcuje nebo se na povrchu odráží - 1 -

2 - prostedí opticky homogenní - má v celém svém objemu stejné optické vlastnosti - prostedí opticky izotropní šíení svtla zde nezáleží na smru - prostedí opticky anizotropní - šíení svtla zde záleží na smru Vlnové vlastnosti svtla - dokazují jevy : 1. interference = skládání svtelných vlnní. difrakce =ohyb 3. polarizace Interference svtla - je pozorovatelná pouze pro koherentní vlnní (toho se dá docílit pouze rozdlením svtelného vlnní z téhož zdroje (odrazem, lomem, ) - musí mít stejné vlastnosti frekvence, stálý, na ase nezávislý fázový rozdíl, ) Z 1. P polopropustné zrdcadlo S stínítko P P 1.,. koherentní paprsky. S O zrcadlo (odraz) O O Interference svtla na tenké vrstv - vysvtlíme tak barevné skvrny na mýdlových bublinách, na olejových skvrnách na kalužích, bílé svtlo obsahuje svtelná vlnní rzných vlnových délek (rzných barev), které se pi dopadu na vrstvu oleje odráží od jejího horního rozhraní a po prchodu vrstvou i od dolního rozhraní vzniká dráhový rozdíl a podle tloušky vrstvy se svtlo nkterých vlnových délek zesiluje a nkteré zeslabuje barevnost skvrny 1. dopadající paprsek paprsek - odraz v bod A 3. paprsek - odraz v bod B vzduch A A A d mýdlová blána B vzduch Pozn.: pokud se svtlo odráží od opticky hustšího prostedí, mní se fáze na opanou, pokud se odráží od prostedí opticky idšího, pak se fáze nemní. Interference vzniká složením paprsk a 3, mezi nimiž vznikl dráhová rozdíl : = / +. d. n - -

3 a) interferenní maximum interferující paprsky mají stejnou fázi = k. +.d.n = k..d.n = k. -.d.n =.(k 1) d =.(k 1) 4n b) interferenní minimum interferující paprsky mají opanou fázi = (k + 1). +.d.n = k. + k. d =. n Interference Newtonovy kroužky - interferenní jev, který vzniká ve vzduchovém klínu mezi planparalelní deskou a ploskovypuklou okou v monochromatickém svtle stídání jednobarevných kroužk a temných kroužk v bílém svtle barevné kroužky S dopadající svtelné paprsky - b 1 polomr kivosti vypuklé plochy oky r polomr sledovaného interferenního kroužku b tlouška vzduchového klínu v míst sledovaného interferenního kroužku r C A b B - 3 -

4 Výpoet polomru r k interferenního kroužku svtlého (maximum) nebo tmavého (minimum) pro pípad, že planparalelní deska i oka jsou ze skla a okolní prostedí je opticky idší než materiál oek (nap. vzduch): Je teba poznamenat, že tlouška vzduchového klínu b (zlomky milimetru) je mnohonásobn menší než polomr kroužk r (desítky milimetr) a než polomr vypuklé plochy oky (metry). Interferenní jev v odraženém svtle vzniká skládáním dvou svtelných paprsk, které se odrážejí na okrajích vzduchového klínu tedy v bodech A (první paprsek se odráží od opticky idšího prostedí beze zmny fáze).. 1 = 0 B (druhý paprsek se jednak odráží od opticky hustšího prostedí zmna fáze na opanou, jednak pekonává ve srovnání s prvním paprskem navíc dvakrát vzdálenost b).. = (okolního prostedí) Celkový dráhový rozdíl obou paprsk: = 1 + = SCA: CS + CA = AS ( b) + r = = r b r b bn +, kde n je index lomu vzduchu bn +. b + b + r (b zanedbateln malé) Po dosazení za b je tedy dráhový rozdíl interferujících paprsk = r n +. a) interferenní maximum (svtlý kroužek): = k. k poadí kroužku r n + = k. r k = ( k 1). n b) interferenní minimum (tmavý kroužek): = (k + 1). r n + = (k + 1). r n = k. k.. r k = n - 4 -

5 Ohyb svtla difrakce - jev šíení svtla do prostoru geometrického stínu, pozorovatelný v pípad, že se svtlo na své cest setkává s pekážkou, jejíž rozmry jsou srovnatelné s vlnovou délkou svtla (nap.: optická mížka). M (mížka) (spojná oka) S (stínítko) 1 I A b 0 B C I b mížková konstanta, charakterizuje optickou mížku ABC (pravoúhlý s pravým úhlem pi vrcholu C): = sinα = b.sinα dráhový rozdíl mezi dvma odpovídajícími paprsky 1 a. b Interference: max: min: = k. ; = (k + 1). ; b.sinα = k.; b.sinα = (k + 1). Pozn.: Ohyb se dá využít pro mení vlnové délky svtla: malý sin tg. M 1. maximum (k = 1): b.sin b.tg = y b. = 1. = x x y b. x S I y 0-5 -

6 Polarizace svtla - jev dokazující, že svtlo je píné vlnní - obyejné nepolarizované svtlo má kmity E a B probíhající nahodile ve všech smrech kolmých na smr šíení svtla. Polarizované svtlo kmity E a B probíhají pouze v jedné rovin. Mechanický model polarizace svtla: Zpsoby získávání polarizovaného svtla: 1. odrazem k 1.prostedí prostedí nedokonale (ásten) polarizované svtlo (vtšina kmit kolmá na rovinu dopadu)

7 Pozn.: Dokonalá polarizace pi Brewsterov úhlu ( Brewsterv úhel je pro každý materiál jiný n a dá se spoítat podle vzorce B = arctg, kde B je Brewsterv úhel, n je index lomu n1 materiálu, od kterého se svtlo odráží, n 1 je index lomu materiálu, kterým se svtlo šíí; nap. pro odraz od skla s n = 1,5 zpt do vzduchu s n 1 = 1 je B = 56 o ).lomem k ásten polarizované svtlo (vtšina kmit v rovin dopadu) 3. dvojlomem - islandský vápenec krystal neizotropní vi prchodu svtla rznými smry Vznik lineárn polarizovaného záení prchodem paprsku Nicolovým hranolem.úprava spoívající ve slepení krystalu kanadským balzámem (nepropustí UV záení) nebo glycerínem(propustí UV záení) umožní získat nejlepší polarizátor (odstraní se nap. ádný paprsek ) O... ádný paprsek (ordinarius) E... mimoádný paprsek (extraordinarius) 4. absorpcí polarizátory (polaroidy) v isté vrstv prhledného plastu jsou obsaženy ultramikroskopické krystalky herapatitu (perjodid síranu chininového), jejichž optické osy se pi výrob uspoádají vzájemn rovnobžn. Herapatit po dvojlomu propouští jen svtlo mimoádného paprsku, zatímco svtlo ádného paprsku se v nm pohlcuje. Tyto polaroidy se mohou vyrábt ve velkých plochách a jsou mnohem levnjší než nikoly

8 nepolarizované svtlo prhledné vrstvy polarizované svtlo molekuly herapatitu Užití polarizovaného svtla : 1. fotoelasticimetrie užití pro mení zatížení a namáhání model stavebních prvk. mení koncentrace opticky aktivních roztok (využívá se skutenosti, že rzn koncentrované roztoky rzn stáejí rovinu polarizovaného svtla) 3. polarizaní filtry nap. pi fotografování lesklých pedmt odražené svtlo se vždy ásten polarizuje. Dá se proto snadno odstranit nebo aspo ásten potlait vhodn orientovaným analyzátorem polarizaní filtr na objektivu fotoaparátu (pi pímém pozorování lze použít polarizaní brýle, pední sklo automobilu lze opatit polarizaním filtrem, ). Holografie Holografii objevil anglický fyzik maarského pvodu Dennis Gabor( ), který za ni získal v roce 1971 Nobelovu cenu. Pojem holografie pochází z eckých slov holos (úplný) a grafein (zaznamenávat). Tento nový obor optiky se zabývá metodami záznamu a následné rekonstrukce trojrozmrných obraz. Pi záznamu je objekt O osvtlen a pedmtový svazek p šíící se od objektu interferuje s referenním svazkem r a vzniklá mikrointerferenní struktura exponuje holografickou desku H. Úplný záznam vlny, tj. amplitudy i fáze, umožní znamenat prostorové objekty na holografickou desku trojrozmrn. Po vyvolání holografické desky je teba tuto desku osvtlit rekonstrukním svazkem, který by ml být shodný s referenním svazkem r. Na mikrointerferenní struktue dojde k ohybu paprsk a vytvoí se zptn rekonstruovaný pedmtový svazek p *, který je shodný s pvodním pedmtovým svazkem p. Pozorovatel mže pak ve smru P skrz holografickou desku pozorovat rekonstruovaný obraz O * pvodního objektu O

28. Základy kvantové fyziky

28. Základy kvantové fyziky 8. Základy kvantové fyziky Kvantová fyzika vysvtluje fyzikální principy mikrosvta. Megasvt svt planet a hvzd Makrosvt svt v našem mítku, pozorovatelný našimi smysly bez jakéhokoli zprostedkování Mikrosvt

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. Komenského 240 679 02 Rájec-Jestebí Kontakt: kancelar@gymnaziumrajec.cz Autoi: Ing.

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla Disperze světla. Spektrálí barvy v = = f T v = F(f) růzé f růzá barva rychlost světla v prostředí závisí a f = disperze světla c = = F ( f ) idex lomu daého optického prostředí závisí a frekveci světla

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Optické vlastnosti koloidních soustav

Optické vlastnosti koloidních soustav Optické vlastnosti koloidních soustav (fyzikální princip metody měření velikosti částic a zeta potenciálu) Optické vlastnosti koloidních soustav jsou silně závislé zejména na fyzikálních vlastnostech koloidních

Více

Jak kupovat dalekohled

Jak kupovat dalekohled Jak kupovat dalekohled Už jsme si zvykli, že nabídka zboží i u nás značně převyšuje poptávku. A týká se to dokonce i takové exotické oblasti, jako jsou astronomické dalekohledy. I když řada lidí nemá ráda

Více

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami λ = (380 nm - 780 nm) - způsobuje v oku fyziologický vjem, jenž

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ ZDENĚK DOLNÍČEK JIŘÍ ZIMÁK Olomouc 2009 2 Obsah Obsah... 3 1. Úvod... 5 2. Diagnostické znaky založené na fyzikálních

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

5.3.4 Využití interference na tenkých vrstvách v praxi

5.3.4 Využití interference na tenkých vrstvách v praxi 5.3.4 Využití intefeence na tenkých vstvách v paxi Předpoklady: 5303 1. kontola vyboušení bousíme čočku, potřebujeme vyzkoušet zda je spávně vyboušená (má spávný tva) máme vyobený velice přesný odlitek

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN

ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN Literatura: Militký J. - Vaníček J. - Kryštůfek J. - Hartych W. Modifikovaná polyesterová vlákna. SNTL PRAHA, 1984 Blažek A. - Šutá Š. Vlastnosti textilních

Více

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování.

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. 1 Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. Smyslem technologického zpracování a skladování potravináských surovin a potravin je vytvoit a udržet nutriní

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více