26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích"

Transkript

1 26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích Svtlo je elektromagnetické vlnní, které mžeme vnímat zrakem. Rozsah jeho vlnových délek je 400 nm 760 nm. ODRAZ A LOM SVTLA Zákon odrazu svtla: a) velikost úhlu odrazu se rovná velikosti úhlu dopadu = ; b) odražený paprsek zstává v rovin dopadu; c) odraz svtla nezávisí na barv (frekvenci) svtla. α α n 1 Zákon lomu svtla (Snellv zákon): n 2 sinα v1 n2 a) = = = n, β sin β v2 n1 kde n je relativní index lomu pro danou dvojici prostedí, n 1 je absolutní index lomu c c prvního prostedí ( n 1 = ), n 2 je absolutní index lomu druhého prostedí ( n 2 = ); v1 v2 b) lomený paprsek zstává v rovin dopadu; c) úhel lomu závisí na barv (frekvenci) svtla. Prostedí opticky hustší je prostedí, ve kterém se svtlo šíí pomaleji (vtší index lomu), v prostedí opticky idším se svtlo šíí rychleji (menší index lomu). Lom svtla ke kolmici n 1 n 2 Lom svtla od kolmice n 1 n 2 n 1 n 1 n 2 n 2 Pokud je úhel dopadu tzv. mezní úhel n2 ( sinα m = ), je úhel lomu = 90 n1 (paprsek odchází po rozhraní). Je-li úhel dopadu vtší než mezní úhel, nastává tzv. úplný odraz. Užití totálního odrazu svtla: 1) refraktometr pístroj na mení indexu lomu na základ mení mezního úhlu totálního odrazu

2 2) odrazné optické hranoly využívají se v optických pístrojích, ve kterých je teba mnit smr paprsk 3) optická vlákna (vlnovody) slouží pro penos obrovského množství dat v kabelových sítích DISPERZE SVTLA - je jev závislosti indexu lomu na vlnové délce svtla n disperzní kivka - vlivem disperze se paprsky monofrekvenního svtla lámou pod rznými úhly (fialové nejvíce vyšší frekvence, kratší vlnová délka; ervené nejmén nižší frekvence, delší vlnová délka) - disperze je dkazem, že bílé svtlo je složené z jednoduchých svtel, která již nelze rozložit - pi jednom lomu není rozložení tak patrné, proto se používá vícenásobný lom (optický hranol), tento hranol je vyrobený ze skla, hladké roviny hranolu svírají lámavý úhel, paprsek se lomí dvakrát a odchylka rzných barev je vtší, na stínítku se jev zobrazí jako ada na sebe navazujících barevných proužk hranolové spektrum - bílé svtlo se v hranolu rozloží na spektrum, ve kterém jsou zastoupeny všechny barvy odpovídající monofrekvenkním paprskm v posloupnosti ervená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová

3 ZOBRAZOVÁNÍ OPTICKÝMI SOUSTAVAMI Paprsková optika - fyzikální obor, v nmž se pi popisu šíení svtla a vytváení obraz pedmt používá model svtelného paprsku (ásticový nebo vlnový charakter se neuvažuje). Viditelná tlesa- ta, která svtlo vyzaují, nebo se od nich svtlo odráží. Z každého bodu viditelného tlesa vychází rozbíhavý svazek svtelných paprsk. Optická soustava- je soustava optických prostedí, která mní smr chodu paprsk. Tvoí-li paprsky po prchodu soustavou sbíhavý svazek, vzniká skutený (reálný) obraz. Tvoí-li rozbíhavý svazek, pak vzniká obraz neskutený (virtuální, zdánlivý) v míst, ve kterém by byl prseík paprsk prodloužených proti smru jejich šíení. Tento obraz nelze zachytit na stínítku. Postup získávání optických obraz nazýváme optické zobrazování. Pedpokládáme: 1) pímoaré šíení svtla 2) platnost zákona odrazu 3) platnost zákona lomu 4) chod svtelných paprsk je na sob nezávislý Typy opt. soustav: 1) zrcadla (zobrazení odrazem) 2) oky (zobrazení lomem) ZRCADLA Rovinné zrcadlo Rovinné zrcadlo vytváí obraz zdánlivý, vzpímený, stranov pevrácený a stejn velký jako pedmt a je s pedmtem soumrný podle roviny zrcadla.

4 Kulové zrcadlo paraxiální paprsky paprsky v blízkosti osy, kterými se bod zobrazí jako bod, pímka jako pímka tzv. ideální zobrazení paraxiální prostor prostor, ve kterém jsou paraxiální paprsky Popis: S sted kulové plochy o optická osa zrcadla V vrchol zrcadla r polomr kivosti SV F ohnisko SF = VF A y a pedmtová vzdálenost AV, a obrazová vzdálenost A' V y velikost pedmtu y velikost obrazu r f ohnisková vzdálenost f = FV = 2 3význané paraxiální paprsky: 1) paprsek jdoucí rovnobžn s optickou osou odráží se do ohniska 2) paprsek procházející ohniskem odráží se rovnobžn s optickou osou 3) paprsek procházející stedem kivosti odráží se sám do sebe S zrcadlo duté a F V y A V F S A r zrcadlo f vypuklé a A 1. Užitím význaných paprsk sestrojte obraz pedmtu vytvoeného dutým zrcadlem: y A V A S y F o 2. Užitím význaných paprsk sestrojte obraz pedmtu vytvoeného vypuklým zrcadlem: y V y A A F S o

5 1 1 1 Zobrazovací rovnice: = + f a a' Znaménková konvence: r, f, a, a pokud jsou ped zrcadlem, jsou vždy kladné. y' a' f a f Zvtšení: Z = = = = ' y a a f f a <0 obraz virtuální a >0 obraz skutený Z<0 obraz skutený Z>0 obraz neskutený Z < 1 zmenšený Z > 1 zvtšený Duté zrcadlo Vzdálenost Vzdálenost obrazu Velikost obrazu Druh pedmtu a>r r>a >f y ' < y skutený pevrácený a=r a =r y ' = y skutený pevrácený r>a>f a >r y ' > y skutený pevrácený a=f a ' y ' a<f 0<a < y ' > y zdánlivý vzpímený Vypuklé zrcadlo Obraz je vždy zdánlivý, vzpímený a zmenšený. r,f,a <0 Dležité!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Duté zrcadlo vytváí ve všech pípadech, kdy je pedmt od zrcadla vzdálen více než pedstavuje ohnisková vzdálenost f, obraz, který je skutený a pevrácený a jeho velikost záleží na tom, jak daleko je pedmt od zrcadla v pípad, že umístíme pedmt do ohniska, obraz nevznikne v pípad, že umístíme pedmt mezi ohnisko a vrchol zrcadla, vznikne vždy pímý zdánlivý a zvtšený obraz (toto je jediná situace, kdy duté zrcadlo vytvoí zdánlivý obraz!!) Vypuklé zrcadlo nikdy nemže vytvoit skutený obraz. A umístíme pedmt kamkoliv, obraz je vždy zdánlivý (neskutený), pímý a zmenšený.

6 OKY spojky ploskovypuklá rozptylky ploskodutá dvojvypuklá dutovypuklá dvojdutá vypuklodutá Zobrazují pomocí dvojího lomu svtla. O optický sted oky o optická osa S 1, S 2 stedy optických ploch r 1, r 2 polomry kivosti V 1, V 2 vrcholy oky F, F (F, G) ohniska f ohnisková vzdálenost f = F 0 = F ' 0 r > r < V 2 S 1 V 1 V 2 S 2 S 2 V 1 O r > 0 S 1 O r < oka musí být zanedbateln tenká ve srovnání s její ohniskovou vzdáleností. Zobrazení okami SPOJKA ROZPTYLKA A A F O F F A O F A 3 význané paraxiální paprsky: 1) paprsek jdoucí rovnobžn s optickou osou láme se do ohniska 2) paprsek procházející ohniskem láme se rovnobžn s optickou osou 3) paprsek procházející optickým stedem oky nemní po prchodu okou svj smr Zobrazovací rovnice: 1 f 1 1 = + a a' Znaménková konvence: a je kladná, a je kladná za okou (v obrazovém prostoru) a záporná ped okou (v pedmtovém prostoru). Optické plochy vypuklé mají polomr kivosti kladný, duté mají záporný. y' a' Zvtšení: Z = = = y a f a f = a f ' f

7 1. Sestrojte obraz pedmtu umístného v pedmtovém prostoru spojné oky tak, že f < a < 2f: y o A F O G A 2. Sestrojte obraz pedmtu umístného v pedmtovém prostoru spojné oky tak, že a < f (lupa!!!!!!!) y y F A A O G o 3. Sestrojte obraz pedmtu umístného v pedmtovém prostoru rozptylné oky: y A F A O G o Dležité!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Spojná oka vytváí ve všech pípadech, kdy je pedmt od spojky vzdálen více než pedstavuje ohnisková vzdálenost f, obraz, který je skutený a pevrácený a jeho velikost záleží na tom, jak daleko je pedmt od oky v pípad, že umístíme pedmt do ohniska, obraz nevznikne v pípad, že umístíme pedmt mezi ohnisko a optický sted oky, vznikne vždy pímý, zdánlivý a zvtšený obraz (toto je jediná situace, kdy spojka vytvoí zdánlivý obraz!! - LUPA) Rozptylná oka nikdy nemže vytvoit skutený obraz. A umístíme pedmt kamkoliv, obraz je vždy zdánlivý (neskutený), pímý a zmenšený.

8 Zobrazení spojkou Vzdálenost pedmtu Vzdálenost obrazu Velikost obrazu Druh a>2f 2f>a >f y ' < y skutený, pevrácený f>0 a=2f a =2f y ' = y skutený, pevrácený 2f>a>f a >2f y ' > y skutený, pevrácený a=f a ' y ' a<f 0<a < y ' > y zdánlivý, vzpímený Zobrazení rozptylkou Vždy zmenšený, neskutený, vzpímený obraz. a,f<0 Ohnisková vzdálenost: okolního prostedí. 1 n = f n1 1 f r1 r 2 1 Optická mohutnost: ϕ = [ ϕ] = D 2, kde n 2 je index lomu oky a n 1 index lomu dioptrie (optická mohutnost oky s f =1m) Nkteré z mnoha druh vad zrcadel a oek: Vada kulová: dopadá-li na zrcadlo nebo oku široký svazek paprsk rovnobžn s opt. osou, pak se všechny paprsky neprotínají v ohnisku, obraz je neostrý. Vadu ruší parabolické zrcadlo. Vada otvorová: vychází-li svazek paprsk z jednoho bodu na optické ose, nespojuje se po prchodu okou i po odrazu od zrcadla v jednom bod. Odstranní pomocí clony nebo použitím spojek a rozptylek z rzných materiál. Vada barevná: záení rzných frekvencí (barev) se láme rzn. Odstranní použitím spojek a rozptylek z rzných materiál. OKO - spojná optická soustava s mnitelnou ohniskovou vzdáleností - vytváí obraz pedmt v rzných vzdálenost vždy ve stejné vzdálenosti na citlivé sítnici oka - obraz je vždy zmenšený, pevrácený a skutený

9 Složení oka: - citlivost sítnice není všude stejná, nejvtší je v okolí prseíku s optickou osou (nejhustší oblast tyinek a ípk) žlutá skvrna - akomodace oka oka oka je spojená s kruhovými svaly, které mní její mohutnost a ohniskovou vzdálenost (zaostování) podle vzdálenosti pedmtu od oka - vzdálený bod oka nejvtší vzdálenost, na kterou mže oko akomodovat, u zdravého oka v nekonenu - blízký bod oka nejbližší bod, který se ješt zobrazí oste, u zdravého oka 15 cm - konvenní zraková vzdálenost doporuená vzdálenost na tení, psaní, oko se neunaví tak rychle, jako pi menší vzdálenosti, u zdravého oka 25 cm Vady oka korekce brýlemi 1) krátkozrakost o oko píliš protáhlé, nebo oka moc vypuklá o vzdálený bod má v konené vzdálenosti a blízký bod posunutý k oku o mohutnost píliš velká, obraz vzniká ped sítnicí o mohutnost se zmenšuje rozptylkou 2) dalekozrakost o oko píliš zploštlé nebo oka málo vypuklá o blízký bod má posunutý od oka a vzdálený je v nekonenu o mohutnost malá, obraz vzniká za sítnicí o mohutnost zvtšujeme spojkou - zorný úhel τ úhel, který svírají okrajové paprsky pedmtu, které procházejí stedem oní oky - pokud chceme pedmt lépe vidt pozorujeme ho z menší vzdálenosti zorný úhel vtší, ím je vtší, tím vidíme zetelnji detaily na pedmtu - nejmenší zorný úhel, kdy je ješt oko schopno rozlišit dva body je τ 1', což odpovídá vzdálenosti 0,072 mm. Podmínky zetelného vidní 1) obraz vzniká na sítnici 2) pedmt je dostaten osvtlen 3) zrakový vjem musí trvat pimenou dobu Prostorové vidní: Obma oima se v mozku zpracovávají nepatrn odlišné obrazy = trojrozmrné vidní do vzdálenosti asi 50m.

10 SUJEKTIVNÍ OPTICKÉ PÍSTROJE - vytváejí zdánlivý (neskutený) obraz, který pozorujeme okem (subjektivn) pod zvtšeným zorným úhlem τ ' - jsou charakterizovány veliinou úhlové zvtšení γ = τ Lupa (spojná oka) Slouží ke zvtšení zorného úhlu pi pozorování drobných pedmt. Poskytuje 5 až 12-ti násobné zvtšení. A)Pozorování drobného pedmtu z konvenní zrakové vzdálenosti bez lupy: B)Pozorování drobného pedmtu lupou: Pedmt umísujeme mezi spojnou oku a její ohnisko Vzniká neskutený, zvtšený, pímý obraz. Úhlové zvtšení: γ = vzdálenost lupy. tgτ ' = tgτ d f, kde d je konvenní zraková vzdálenost a f je ohnisková Mikroskop Slouží ke zvtšení zorného úhlu pi pozorování malých objekt, zvtšení až 1000x. Pozorovaný pedmt umístíme do malé vzdálenosti ped pedmtové ohnisko objektivu. Objektiv vytvoí skutený, pevrácený, zvtšený obraz, který pozorujeme okulárem jako lupou. Zvtšení: d Z = Z ob γ ok =, kde f 1 je ohnisková vzdálenost f 1 f 2 objektivu a f 2 okuláru, je optický interval mikroskopu a d je konvenní zraková vzdálenost.

11 Dalekohled Slouží k zvtšení zorného úhlu pi pozorování velkých, ale velmi vzdálených pedmt. Druhy dalekohled: 1. používají jako objektiv spojnou oku; a) Keplerv dalekohled: objektiv je spojná oka s velkou ohniskovou vzdáleností, okulár je lupa. Vnitní ohniska splývají. Vytváí pevrácený, neskutený, zvtšený obraz. z obrázku plyne : Potom pro úhlové zvtšení mikroskopu platí : f 1... ohnisková vzdálenost objektivu f 2... ohnisková vzdálenost okuláru b) Galileiho dalekohled: objektiv= spojka, okulár= rozptylka. Obraz vzpímený, neskutený, zvtšený. Na tomto principu pracují nap. divadelní kukátka. c) Hranolový dalekohled- triedr: souástí konstrukce jsou optické odrazné hranoly, které pevrací obraz stranov i výškov (do vzpímené polohy ).

12 2. používají jako ojektiv duté zrcadlo. Newtonv dalekohled: objektiv tvoí duté parabolické zrcadlo, okulár tvoí spojka. Vzniká skutený obraz vzdáleného pedmtu. OBJEKTIVNÍ OPTICKÉ PÍSTROJE - pístroje sloužící k záznamu obrazu - patí sem diaprojektory, fotografický pístroj, zvtšovací pístroj, filmová kamera atd. Fotografický pístroj- skládá se z objektivu, komory a zaízení na kterém se zachycuje obraz. Vzdálenost pedmtu bývá vtší než 2f objektivu, obraz pedmtu vzniká v obrazovém prostoru ve vzdálenosti mezi f a 2f, je skutený, pevrácený, zmenšený. Za posledních deset let se fotografický proces zmnil zcela revolun. Klasický i digitální fotoaparát mají v podstat stejnou konstrukci: svtlo odražené od fotografovaného pedmtu prochází objektivem, jeho množství se reguluje zmnou otvoru clony a dobou otevení závrky. V klasických pístrojích se používá závrka mechanická, digitální pístroje mohou mít závrku mechanickou i elektronickou. Zásadní rozdíl mezi obma typy spoívá ve zpsobu, jak v nich vzniká obraz. : Obraz se zaznamenává na fotografický film, obvykle barevný. Dopadem svtla na citlivou vrstvu filmu v ní vzniká latentní (skrytý) obraz. Exponovaný film je teba laboratorn zpracovat ve vývojce a v ustalovai. Na filmu vznikne negativní obraz, na nmž si barvy objekt "vymní místo" za barvy doplkové. Zvtšovacím pístrojem se negativní obraz promítá na fotografický papír, na nmž po vyvolání a ustálení vznikne pozitivní obraz. Tento klasický (analogový) postup se dnes v profesionálních laboratoích používá jen zásti: vyvolaný a ustálený negativní film se naskenuje a dále se zpracovává digitáln - pozitivní snímky vznikají pomocí poítae na barevné tiskárn. : Konstrukce digitálního fotoaparátu je podobná konstrukci fotoaparátu klasického, avšak zpsobem vzniku a zaznamenání obrazu se digitální fotoaparát liší od klasického naprosto diametráln. Digitální obraz vzniká na plošce polovodiového obrazového snímae - ipu. Tento kemíkový ip CCD (zkratka slov Charge-Coupled Device) o ploše nkolika cm 2 je tvoen nkolika milióny svtlocitlivých obrazových bod neboli pixel. Pro posouzení kvality výsledného obrazu je hlavním kritériem poet pixel na ipu (fotoaparáty v mobilu mají

13 rozlišení kolem 2 megapixel, kvalitní pístroje pro bžné amatérské použití jsou schopny zobrazit 8 i více megapixel). Princip vzniku obrazu: Obrazový sníma využívá citlivosti polovodi na svtlo. Jakmile stiskneme spouš fotoaparátu, svtlo procházející objektivem vytvoí na plošce ipu obraz fotografovaného pedmtu podobn jako na fotografickém filmu. Dopadem svtla se v každé z bunk ipu z vazeb uvolují elektrické náboje. ím víc je uritá buka osvtlena, tím vtší náboj na ní vznikne. Obraz vytvoený svtlem se ipem pemní na neviditelný "elektrostatický obraz", tvoený náboji na jednotlivých bukách ipu.další operace s obrazem už provádjí elektronické obvody, které jsou "srdcem" každého digitálního pístroje. Tzv. analogov-digitální pevodník pemní elektrostatický obraz na elektrické impulzy, které se po zpracování ukládají v digitální podob (jako série "nul" a "jedniek") do pamové karty fotoaparátu. Takto zaznamenaný digitální obraz by byl pouze ernobílý. Souasné ipy jsou schopny rozlišovat jen rozdíly v jasu, ale ne v barv. Detail obrazového snímae - ipu CCD Pro zaznamenání barevného obrazu musí ip zaznamenávat informace zvláš pro každou ze tí základních barev. Proto jsou jednotlivé pixely ipu tvoeny trojicemi svtlocitlivých bunk, pekrytých filtrem jedné ze základních barev: ervené, modré nebo zelené. Každá z trojice bunk tedy pedává elektronickým obvodm informace o intenzit svtla odpovídající barvy. Na obrazovce poítaového monitoru pak dochází k opanému dji. Informace o intenzit ervené (modré nebo zelené) barvy se pedají bodm záícím erven (mode nebo zelen). Naše oko z tchto tí barevných složek vytvoí výslednou barvu. Pro každý bod obrazu existuje asi 16 milión možných kombinací jas základních barev, tedy 16 milión barevných odstín! Pár slov z krátké historie: První experimenty s digitálním obrazem probhly zaátkem 60. let minulého století, kdy se hledal nejvhodnjší zpsob penosu snímk z kosmických sond na Zemi. První digitální fotoaparát pro bžné spotebitele se dostal na trh až v roce Jeho ip tvoilo jen pibližn pixel, což je zhruba dvacetkrát mén než u dnešních model! Hned v následujícím roce pišel na trh první pístroj s LCD displejem na zadní stn a roku 1996 se k ukládání digitálních obrázk zaaly používat pamové karty.

14 Projekní pístroje pedmtem je objekt malých rozmr, pístroj vytváí skutený, pevrácený a zvtšený obraz na projekní ploše.

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů Optické soustav a optická zobrazení Přímé vidění - paprsek od zobrazovaného předmětu dopadne přímo do oka Optická soustava - soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění chod paprsků Optické

Více

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika Čočky Zobrazování čočkami je založeno na lomu světla Obvykle budeme předpokládat, že čočka je vyrobena ze skla o indexu lomu n 2

Více

25. Zobrazování optickými soustavami

25. Zobrazování optickými soustavami 25. Zobrazování optickými soustavami Zobrazování zrcadli a čočkami. Lidské oko. Optické přístroje. Při optickém zobrazování nemusíme uvažovat vlnové vlastnosti světla a stačí považovat světlo za svazek

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM Pozorně se podívejte na obrázky. Kterou rukou si nevěsta maluje rty? Na které straně cesty je automobil ve zpětném zrcátku? Zrcadla jsou vyleštěné, zpravidla kovové plochy

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Optika pro studijní obory

Optika pro studijní obory Variace 1 Optika pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Světlo a jeho šíření Optika

Více

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop 13.11.2014. zobrazování optickými soustavami.

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop 13.11.2014. zobrazování optickými soustavami. Paprsková optika Zobrazení zrcadl a čočkami zobrazování optickými soustavami tvořené zrcadl a čočkami obecné označení: objekt, který zobrazujeme, nazýváme předmět cílem je nalézt jeho obraz vzdálenost

Více

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptlkách PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Optická soustava - je soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění směr chodu světelných

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky Fyzika pro střední školy II 69 R8 Z O B R A Z E N Í Z R C A D L E M A Č O Č K O U R8.1 Zobrazovací rovnice čočky V kap. 8.2 je ke konstrukci chodu světelných paprsků při zobrazování tenkou čočkou použit

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Lupa a mikroskop příručka pro učitele Obecné informace Lupa a mikroskop příručka pro učitele Pro vysvětlení chodu světelných paprsků lupou a mikroskopem je nutno navázat na znalosti o zrcadlech a čočkách. Hodinová dotace: 1 vyučovací hodina

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ Světlo - ze zdroje světla se světlo šíří jako elektromagnetické vlnění příčné, které má ve vakuu vlnovou délku c λ = υ, a to

Více

27. Vlnové vlastnosti svtla

27. Vlnové vlastnosti svtla 7. Vlnové vlastnosti svtla Základní vlastnosti svtla Viditelné svtlo = elektromagnetické vlnní s vlnovými délkami 400 760 nm Pozn.: ultrafialové záení (neviditelné) 400nm (fialové) 760nm (ervené) infraervené

Více

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace

Více

Někdy je výhodné nerozlišovat mezi odrazem a lomem tím způsobem, že budeme pokládat odraz za lom s relativním indexem lomu n = 1.

Někdy je výhodné nerozlišovat mezi odrazem a lomem tím způsobem, že budeme pokládat odraz za lom s relativním indexem lomu n = 1. nauka o optickém zobrazování pracuje s pojmem světelného paprsku úzký svazek světla, který by vycházel z malého osvětleného otvoru v limitním případě, kdy by se jeho příčný rozměr blížil k nule a stejně

Více

Optické přístroje. Oko

Optické přístroje. Oko Optické přístroje Oko Oko je orgán živočichů reagující na světlo. Obratlovci a hlavonožci mají jednoduché oči, členovci, kteří mají menší rozměry a jednoduché oko by trpělo difrakčními jevy, mají složené

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

5.3.1 Disperze světla, barvy

5.3.1 Disperze světla, barvy 5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,

Více

Fyzika aplikovaná v geodézii

Fyzika aplikovaná v geodézii Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu

Více

VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28

VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28 VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28 Autor: Mgr. Pavel Šavara Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Anotace Materiál (DUM digitální

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

6.1 Základní pojmy optiky

6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Při jednom kosmickém experimentu bylo na povrchu Měsíce umístěno speciální zrcadlo, které odráželo světlo výkonného laseru vysílané ze Země. Světelný impulz se vrátil po odrazu

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický celek: Optika

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

DIFRAKCE SVTLA. Rozdlení ohybových jev. Ohybové jevy mžeme rozdlit na dv základní skupiny:

DIFRAKCE SVTLA. Rozdlení ohybových jev. Ohybové jevy mžeme rozdlit na dv základní skupiny: DIFRAKCE SVTLA V paprsové optice jsme se zabývali opticým zobrazováním (zrcadly, oami a jejich soustavami). Pedpoládali jsme, že se svtlo šíí pímoae podle záona pímoarého šíení svtla. Ve sutenosti je ale

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

naše vlajka: Řešení prvního úkolu kategorie 3 druhý stupeň: Trochu teorie a historie: Kamarádi ZŠ Chrast S chutí do toho a půl je hotovo,

naše vlajka: Řešení prvního úkolu kategorie 3 druhý stupeň: Trochu teorie a historie: Kamarádi ZŠ Chrast S chutí do toho a půl je hotovo, Řešení prvního úkolu kategorie 3 druhý stupeň: Kamarádi ZŠ Chrast S chutí do toho a půl je hotovo, rádi spolu tvoříme, na úkol se těšíme naše vlajka: Trochu teorie a historie: Dalekohled Dalekohled umožňuje

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

25 - Základy sdlovací techniky

25 - Základy sdlovací techniky 25 - Základy sdlovací techniky a) Zvuk - je mechanické (postupné podélné) vlnní látkového prostedí, které je lidské ucho schopno vnímat. Jeho frekvence je pibližn mezi 16 Hz a 20 khz. Zdroje zvuku - jsou

Více

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ Elektromagnetická vlna Z elektiny a magnetismu již víte, že v elektrickém obvodu, do kterého je zapojen kondenzátor a cívka, vzniká elektromagnetické kmitání, které lze

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly :

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : si díve i pozdji jist uvdomíme, že nulová hodnota integrálu njaké veliiny pi kruhovém termodynamickém procesu je základním znakem toho, že se

Více

VY_52_INOVACE_2NOV69. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 3. 4. 2013 Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV69. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 3. 4. 2013 Ročník: 9. VY_52_INOVACE_2NOV69 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 3. 4. 2013 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Optické čočky

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Vlnové vlastnosti světla

Vlnové vlastnosti světla Vlnové vlastnosti světla Odraz a lom světla Disperze světla Interference světla Ohyb (difrakce) světla Polarizace světla Infračervené světlo je definováno jako a) podélné elektromagnetické kmity o frekvenci

Více

GYMNÁZIUM CHEB. SEMINÁRNÍ PRÁCE Grafy funkcí sbírka ešených úloh. Radek HÁJEK, 8.A Radka JIROUŠKOVÁ, 8.A Cheb, 2006 Petr NEJTEK, 8.

GYMNÁZIUM CHEB. SEMINÁRNÍ PRÁCE Grafy funkcí sbírka ešených úloh. Radek HÁJEK, 8.A Radka JIROUŠKOVÁ, 8.A Cheb, 2006 Petr NEJTEK, 8. GYMNÁZIUM CHEB SEMINÁRNÍ PRÁCE Grafy funkcí sbírka ešených úloh Radek HÁJEK, 8.A Radka JIROUŠKOVÁ, 8.A Cheb, 006 Petr NEJTEK, 8.A Prohlášení Prohlašujeme, že jsme seminární práci na téma: Grafy funkcí

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 2F3 Vlnové

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Radek Lacina Obsah Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Historie Bratři Lumiérové 1895 patentován kinematograf 35 mm film, 16 fps (převzato od Edisona)

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Úkoly měření: 1. Seznamte se s ovládáním stereoskopického mikroskopu, digitálního mikroskopu a fotoaparátu. 2. Studujte pod mikroskopem různé preparáty. Vyberte vhodný

Více

Název: Odraz a lom světla

Název: Odraz a lom světla Název: Odraz a lom světla Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika, Informatika) Tematický celek: Optika Ročník:

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení.

Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení. Základní přehled Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení. Reflektor zrcadlový dalekohled, používající ke zobrazení dvou (primárního a

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora 5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora Předpoklady: 5101, 5102, 5103 Pedagogická poznámka: Převážná část této hodiny není obsažena v učebnicích. Podle mého názoru je to obrovská chyba, teprve ve chvíli, kdy

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

24. Elektromagnetické vlnní

24. Elektromagnetické vlnní 4. Elektromagnetické vlnní Podstatu elektromagnetického vlnní vyložil ve. polovin 19. století James Clarc Maxwell. Z jeho teorie elektromagnetického pole vyplývá, že kolem ástic s nábojem, které se pohybují

Více

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod 2. Diody a usmrovae schématická znaka A K Dioda = pasivní souástka k P N je charakteristická ventilovým úinkem pro jednu polaritu piloženého naptí propouští, pro druhou polaritu nepropouští lze ho dosáhnout

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Video mikroskopická jednotka VMU

Video mikroskopická jednotka VMU Video mikroskopická jednotka VMU Série 378 VMU je kompaktní, lehká a snadno instalovatelná mikroskopická jednotka pro monitorování CCD kamerou v polovodičových zařízení. Mezi základní rysy optického systému

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

5.2.11 Lupa, mikroskop

5.2.11 Lupa, mikroskop 5.2.11 Lupa, mikroskop Přepokla: 5210 Rozlišovací schopnost oka (schopnost rozlišit va bo): závisí na velikosti obrazu přemětu na oční sítnici, poku chceme rozlišit va tmavé bo, nesmí jejich obraz opanout

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

5) Průnik rotačních ploch. A) Osy totožné (a kolmé k půdorysně) Bod R průniku ploch. 1) Pomocná plocha κ

5) Průnik rotačních ploch. A) Osy totožné (a kolmé k půdorysně) Bod R průniku ploch. 1) Pomocná plocha κ 5) Průnik rotačních ploch Bod R průniku ploch κ, κ : 1) Pomocná plocha κ ) Průniky : l κ κ, l κ κ 3) R l l Volba pomocné plochy pro průnik rotačních ploch závisí na poloze os ploch. Omezíme se pouze na

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Demonstraní jednotka laserové pinzety s prostorovým modulátorem svtla

Demonstraní jednotka laserové pinzety s prostorovým modulátorem svtla Projekt MPO v programu TANDEM ev.. FT-TA2/059 Název projektu: Nositel projektu: Systémy pro generaci nedifrakních svazk a penos mechanických úink svtla Meopta optika, s.r.o. Dokumentace dílího úkolu I

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE

Více

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová IVT Počítačová grafika - úvod 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Metodika práce s astronomickými přístroji 1

Metodika práce s astronomickými přístroji 1 Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě reg.č. CZ.1.07/2.3.00/45.0040 Metodika práce s astronomickými přístroji 1 Historie

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DÁLKOVÝ PRZKUM ZEM MODUL 02 PÍSTROJOVÁ TECHNIKA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DÁLKOVÝ PRZKUM ZEM MODUL 02 PÍSTROJOVÁ TECHNIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA DÁLKOVÝ PRZKUM ZEM MODUL 02 PÍSTROJOVÁ TECHNIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dálkový przkum Zem Modul 02

Více

Návrh optické soustavy - Obecný postup

Návrh optické soustavy - Obecný postup Inovace a zvýšení atraktivity studia optiky reg. c.: CZ.1.07/2.2.00/07.0289 Přednášky - Metody Návrhu Zobrazovacích Soustav SLO/MNZS Návrh optické soustavy - Obecný postup Miroslav Palatka Tento projekt

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala: Nina Mišingerová Obor 5345R008 Optometrie Studijní rok 2011/2012 Vedoucí práce:

Více

Optické zobrazování - čočka

Optické zobrazování - čočka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Optické zobrazování - čočka

Více

Tvorba dalekohledu a hledání planety

Tvorba dalekohledu a hledání planety Tvorba dalekohledu a hledání planety Spojná a rozptylná čočka Zdroj: http://www.physics.uiowa.edu Čočkové dalekohledy ČČoččkový dalekohled - refraktor - se skládá z objektivu velká ččoččka vepřředu a okuláru

Více

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm?

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm? Vazba a struktura by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013 http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura P?edm?t: Chemie P?idal(a): Lenka CHEMICKÉ VAZBY = síly, kterými jsou k sob?

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více