Karboxylové kyseliny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karboxylové kyseliny"

Transkript

1 Karboxylové kyseliny Názvosloví pokud je karboxylováskupina součástířetězce, sloučenina mákoncovku -ovákyselina. Pokud je mimo řetězec má sloučenina koncovku karboxylová kyselina. butanová kyselina cyklohexankarboxylová kyselina Mnoho karboxylových kyselin má triviální názvy: monokarboxylové dikarboxylové 1 mravenčí 2 octová šťavelová 3 propionová malonová 4 máselná jantarová 5 valerová glutarová 6 kapronová adipová Vyšší karboxylové kyseliny: 12 laurová 14 myristová 16 palmitová stearová 18 Karboxylové kyseliny Nenasycené: 3 akrylová(monokarboxylová) 4 maleinová(cis, tj. Z; dikarboxylová) fumarová(trans, tj. E; dikarboxylová) 4 Aromatické: benzenkarboxylová benzoová benzen-1,2-dikarboxylová ftalová benzen-1,3-dikarboxylová isoftalová benzen-1,4-dikarboxylová tereftalová 1

2 Karboxylové kyseliny Deriváty karboxylových kyselin Zbytek karboxylové kyseliny včetně atomu kyslíku má koncovku -oát O R Soli karboxylové kyseliny, např. butanoát lithný O Estery karboxylové kyseliny, např. butyl-butanoát tento ester je také možno nazvat butylester kyseliny butanové Deriváty karboxylových kyselin Karboxylové kyseliny Zbytek karboxylové kyseliny bez atomu kyslíku má koncovku -oyl Halogenidy karboxylovékyseliny, např. propanoylchlorid Anhydridy karboxylové kyseliny, např. propananhydrid nebo také anhydrid kyseliny propanové 2

3 Karboxylové kyseliny Amidy karboxylové kyseliny, např. propanamid nebo také amid kyseliny propanové Nitrily karboxylové kyseliny, např. propannnitril H 3 H 2 N nebo také nitril kyseliny propanové Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny jsou polární a nižší karboxylové kyseliny jsou neomezeně mísitelné s vodou. Kde jsme karboxylové kyseliny již potkali? Adice organohořečnatých nebo organolithných sloučenin na oxid uhličitý nebo halogenidy a estery karboxylových kyselin Produkty oxidace alkoholů Acylace aromátů(halogenidy nebo anhydridy karboxylových kyselin) Beyerova-Villigerova reakce (příprava esterů) Kyselost karboxylové kyseliny jsou méně kyselé než anorganické kyseliny kyselost ovlivňujíi případnésubstituenty (stejnějako u fenolů), např. kyselina trichloroctová je kyselejší než kyselina octová V bazickém prostředívznikákarboxylátový anion, ve kterém jsou oba kyslíkovéatomy rovnocenné a záporný náboj je rozprostřen mezi nimi 3

4 Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny při zahřátí dekarboxylují zejména snadno následujícím cyklickým mechanismem dekarboxylují beta-oxokyseliny Po odštěpení oxidu uhličitého získáme enol formu oxosloučeniny. Jako funkční deriváty karboxylových kyselin označujeme: halogenidy anhydridy estery amidy (nitrily) V uvedeném pořadí klesá jejich reaktivita. Příprava halogenidů halogenidy z karboxylových kyselin se připravujípodobnějako halogenderiváty z alkoholů, tj. pomocísol 2, SO 2 l 2, Pl 3, Pl 5 nebo POl 3 (případněidentickými činidly s bromem místo chloru) Halogenidy reagujínukleofilnísubstitucína karbonylovém atomu uhlíku díky tomu, že atom chloru zvyšuje odtahování elektronů σ+ 4

5 Nukleofilní substituce σ+ Reakce probíhá přes nestabilní tetrahedrální intermediát Reakce s karboxylovou kyselinou (nebo její solí) produktem je anhydrid Nu-H O R OH Reakce s vodou (hydrolýza) produktem je karboxylová kyselina Nu-H Reakce s alkoholem produktem je ester Nu-H Reakce s amoniakem (nebo aminy) produktem je amid Nu-H Do reakčnísměsi se obvykle přidávábáze (pyridin, triethylamin), aby reagovala se vznikajícím halogenovodíkem. V případěreakce s aminem by vznikajícíchlorovodík reagoval s aminem a snižoval výtěžek reakce. Příprava anhydridů anhydridy je možno připravit z halogenidu kyseliny reakcís karboxylovou kyselinou nebo její solí(tímto způsobem je možno připravit i zkřížené anhydridy) průmyslově se vyrábějí dehydratací karboxylové kyseliny Anhydridy jsou méně reaktivní než jsou halogenderiváty, druhý acylový zbytek nepůsobí tak velké odtahování elektronů, jako halogen. Jinak reagujístejným mechanismem jako halogenidy kyselin (hydrolýza vodou, reakce s alkoholy na estery a reakce s amoniakem (nebo aminy) na amidy. 5

6 Příprava esterů - estery je možno připravit reakcí halogenidu kyseliny nebo anhydridu kyseliny s alkoholy -levnějšívariantou je příprava z karboxylovékyseliny a alkoholu, tato reakce je ovšem vratnáa rovnováha je posunuta na stranu výchozích látek (rovnováha se ve prospěch produktů posouvá odstraňováním produktů vody nebo vznikajícího esteru) Esterifikace se provádí v kyselém prostředí po protonaci karbonylového atomu kyslíku se na atom uhlíku karbonylu váže alkohol (ze kterého se odštěpí proton), čímž vznikne tetrahedrální intermediát Z toho pak po protonaci, odštěpení vody a závěrečném odštěpení protonu vznikne ester. Estery jsou ještě méně reaktivní, protože alkylový na atomu kyslíku poskytuje elektrony. Estery je možno hydrolyzovat na karboxylovou kyselinu vodou za katalýzy kyselinou nebo naopak bází. Mechanismus kysele katalyzovanéhydrolýzy odpovídáobrácenému mechanismu esterifikace. U bazicky katalyzované hydrolýzy je konečným produktem alkohol a sůl kyseliny. 6

7 Při provedení reakce v jiném alkoholu dojde k výměně za jiný alkoholový zbytek. Estery reakcís amoniakem nebo s aminy poskytujíamidy. Reakce probíhá, protože atom dusíku je lepší nukleofil než atom kyslíku. Redukce esterů reakce probíhápodobnějako redukce oxosloučenin, jen v prvním kroku vznikáaldehyd (podobně jako při reakci s Grignardovým činidlem), který pak reaguje dál až na alkohol Stejněprobíháreakce i s karboxylovou kyselinou, jen se část činidla spotřebuje na reakci s kyselým vodíkem karboxylové kyseliny. Amidy jsou z derivátůkarboxylových kyselin nejméněreaktivní, protože aminoskupina poskytuje elektrony atomu uhlíku karbonylové skupiny. Příprava amidů -amidy je možno připravit reakcíhalogenidu kyseliny, anhydridu kyseliny nebo esteru s amoniakem nebo aminem Amidy se hydrolyzují stejně jako estery. Díky vyšší stabilitě je hydrolýza obtížnější. Redukce amidů reakce probíhástejnějako redukce esterů, protože atom dusíku mávětšíafinitu k atomu uhlíku než atom kyslíku, výsledným produktem je primární amin Hofmannovo odbourávání amidů reakce amidu s bromem v alkalickém prostředívede ke vzniku aminu o jeden uhlíkový atom kratšího 7

8 Vzniklý isokyanát se hydrolyzuje vodou na karbamovou kyselinu, kteráse rozpadána amin. Působením dehydratačního činidla (P 2 O 5 ) amidy přecházejína nitrily. Nitrily je možno vyrobit takénukleofilnísubstitucíhalogenderivátu kyanidovým aniontem. Redukce nitrilůprobíhástejným mechanismem jako u oxosloučenin a produktem je primární amin. Hydrolýza nitrilů probíhá nejprve na amid. Substituované karboxylové kyseliny Bromace do alfa polohy působením bromu a červeného fosforu (PBr 3 ) Hellova-Volhardova-Zelinského reakce v prvním kroku této reakce docházík přeměněkyseliny na bromid; bromovodík, který při této reakci vznikákatalyzuje enolizaci bromidu kyseliny a tento enol pak reaguje s bromem substitucí do alfa polohy (podobně jako při bromaci oxosloučenin) O OH Br O R H 2 R H Br 2 R H Br Br Br Závěrečným krokem je přidání vody, čímž dojde k hydrolýze acylbromidu na kyselinu. Tak se získá alfa-brom substituovaná karboxylová kyselina. 8

9 Halogen kyselinu je možno převést na alfa-aminokyselinu (reakcís přebytkem amoniaku) nebo alfa-hydroxykyselinu (reakcís hydroxidovým aniontem) nebo na alfa-oxokyselinu (oxidací alfa-hydroxykyseliny) nebo na alfa-beta nenasycenou kyselinu (eliminací halogenovodíku) Adice halogenovodíku na alfa-beta nenasycenou kyselinu probíhá mechanismem 1,4- adice σ- σ+ Vzniklá beta-halogenkyselina může být převedena na další substituované kyseliny stejně jako alfa-substituovanákyselina, tj. amino-, hydroxy-nebo oxo-(pozor! beta-oxokyselina velmi snadno dekarboxyluje) omega-aminokyseliny a omega-hydroxykyseliny (substituovanéna posledním uhlíkovém atomu řetězce) lze připravit z laktamu (Beckmannův přesmyk oximu cyklického ketonu) nebo laktonu (Baeyerova-Villigerova oxidace cyklického ketonu) laisenova kondenzace probíhá podobným mechanismem jako aldolizace Vzniklý tetrahedrální intermediát se stabilizuje odštěpením alkoxidového iontu. V případěreakce dikarboxylovékyseliny, kdy vznikácyklus (4 až8) se tato reakce nazývá Dieckmannova kondenzace. Stejnějako aldolizace provádíse směsnálaisenova kondenzace obvykle s estery kyselin, které nemají atomy vodíku v alfa poloze (benzoová, mravenčí...). 9

10 Malonesterová syntéza atomy vodíku methylenovéskupiny mezi oběma karboxyly jsou kyselénatolik, že je lze bází odštěpit a vzniklou sůl naalkylovat vhodným halogenderivátem. Alkylaci je v případě potřeby možno provést i opakovaně(např. dvěma různými alkyly). Výsledný alkylovaný ester se pak hydrolyzuje a dekarboxyluje, čímž vznikne karboxylová kyselina o dva uhlíkové atomy delší než původní halogenderivát. Acetoctanová syntéza provedení je stejné jako u malonesterové syntézy výchozí látkou je acetoctan (produkt laisenovy kondenzace acetátu) Po alkylaci se provede hydrolýza a dekarboxylace, čímž vznikne keton. 10

Organická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie)

Organická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie) UIVEZITA PADUBIE FAKULTA EMIK-TELGIKÁ Katedra organické chemie Jiří anusek 2003 rganická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie) Ing. Jiří

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

Novela názvosloví organické chemie přehled změn

Novela názvosloví organické chemie přehled změn Novela názvosloví organické chemie přehled změn 1. Úvod Přibližně před rokem vyšla názvoslovná příručka Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC 1,2 obsahující řadu změn v pravopise, interpunkci,

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email:

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: 1 bsah Předmluva 3 1. Vzájemné reakce kationtů a aniontů 4 2. Velké krystaly kovů 8 3. Tepelný rozklad pevných látek 10 4. Samozápalné

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ PŘELED ZÁKLADNÍC C-SURVIN A JEJIC ZPRACVÁNÍ bsah 1 Úvod 2 2 Tuky a oleje 3 2.1 Výroba mýdla 2.2 Výroba mastných kyselin hydrolýzou triglyceridů 2.3 Výroba vysokých alkoholů 3 Sacharidy 4 4 Dřevo a jeho

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

4. Tvorba názvů v organické chemii

4. Tvorba názvů v organické chemii 4. Tvorba názvů v organické chemii Systematický substituční název organické sloučeniny tvořený morfémy lze rozdělit na kmen, předpony (prefixy), přípony (safixy) a lokanty. Kmen je taková část názvu, která

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

VLIV PODMÍNEK A SLOŽENÍ SUROVINY NA PYROLÝZU DŘEVNÍ HMOTY

VLIV PODMÍNEK A SLOŽENÍ SUROVINY NA PYROLÝZU DŘEVNÍ HMOTY VLIV PDMÍNEK A SLŽENÍ SURVINY NA PYRLÝZU DŘEVNÍ MTY PETR ZÁMSTNÝ a LADISLAV KURC Ústav organické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 petr.zamostny@vscht.cz

Více

3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken

3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken 3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken Markéta Škrdlantová, Ústav chemické technologie restaurování památek Princip koroze a degradace textilních vláken závisí na jejich původu (rostlinná,

Více

QSAR = QUANTITATIVE STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIPS KVANTITATIVNÍ VZTAHY MEZI (CHEMICKOU) STRUKTUROU A (BIOLOGICKOU) AKTIVITOU

QSAR = QUANTITATIVE STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIPS KVANTITATIVNÍ VZTAHY MEZI (CHEMICKOU) STRUKTUROU A (BIOLOGICKOU) AKTIVITOU QSAR = QUANTITATIVE STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIPS KVANTITATIVNÍ VZTAHY MEZI (CHEMICKOU) STRUKTUROU A (BIOLOGICKOU) AKTIVITOU doc. PharmDr. Oldřich Farsa, PhD., 2012 Oldřich Farsa 2010 Hledáme vztah,

Více

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH 2. DRUHY A VLASTNOSTI KAUČUKŮ... 2 Základní informace... 2 Přehled kaučuků... 3 2.1 Přírodní kaučuk (NR)... 5 SYNTETICKÉ KAUČUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ...

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav 1 Obsah Úvod... 4 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod:... 5 Odpadní vody a jejich složení... 5 Rozdělení průmyslových

Více

Vznik života na Zemi

Vznik života na Zemi Gymnázium Tachov, seminář 28. června 2002 Vznik života na Zemi Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Vznik života na Zemi bezesporu patří k největším záhadám přírodních věd. Současné teorie vyvolávají

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Průvodce výrobou a využitím bioplynu

Průvodce výrobou a využitím bioplynu České sdružení pro biomasu Průvodce výrobou a využitím bioplynu Publikace je zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více