Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3."

Transkript

1 Chemie 1. Analýzou vzorku bylo zjištěno, že vzorek o hmotnosti 25 g obsahuje 15,385 g mědi, 3,845 g síry a zbytek připadá na kyslík. Který empirický vzorec uvedeným výsledkům analýzy odpovídá? A r (Cu) = 63,5; A r (S) = 32;, A r () = 16 (A) Cu 2 S 3 (B) CuS 3 (C) Cu 2 S 4 CuS 4 2. Které z následujících rovnic radioaktivních přeměn jsou správné? I. II. III. (A) jen rovnice I (B) jen rovnice II (C) jen rovnice III jen rovnice I a III 3. U Th + β Tl Pb + β Po Pb + α Do které skupiny náleží prvek s následující elektronovou konfigurací? [ 18 Ar] 4s 2 3d 4p 5 (A) do skupiny halogenů (B) do skupiny alkalických kovů (C) do skupiny kovů alkalických zemin do skupiny vzácných plynů 4. Kolik nejvýše gramů jodidu hlinitého může vzniknout reakcí směsi obsahující,8 g hliníku a 76,2 g jodu? A r (Al) = 27; A r (I 2 ) = 254 (A) 48,9 g (B) 81,6 g (C) 87,0 g Žádná z odpovědí (A) až (C) není správná. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) C 2 2) S 2 3) S 3 4) NH 3 5) BF 3 A) (planární, lomená) B) (planární, trojúhelníková) C) (lineární, atomy v přímce) D) (pyramidální) (A) 1A, 2C, 3B, 4D, 5D (B) 1C, 2A, 3D, 4D, 5B (C) 1C, 2C, 3D, 4B, 5D 1C, 2A, 3B, 4D, 5B 6. Ve které části periodické soustavy prvků (PSP) se nacházejí nejméně elektronegativní prvky? (A) v pravé horní části PSP (B) v pravé dolní části PSP (C) v levé horní části PSP v levé dolní části PSP 7. Kolik atomů obsahuje 1 kg hořčíku? A r (Mg) = 24,3 (A) (B) (C) 26 6, , , ,46 1 Chemie

2 8. Mějme následující sled chemických reakcí: A + 2Na B + Na 2 S 4 B C + H 2 C + H 2 S 4 A + H 2 Které konkrétní chemické látky v tomto sledu mohou představovat písmena A, B a C? (A) A síran měďnatý, B hydroxid měďnatý, C oxid měďnatý (B) A oxid měďnatý, B hydroxid měďnatý, C sulfid měďnatý (C) A síran sodný, B oxid měďnatý, C síran měďnatý A oxid měďnatý, B síran sodný, C hydroxid měďnatý 9. Při titraci bylo ke zneutralizování 50 ml roztoku hydroxidu sodného o neznámé koncentraci spotřebováno právě 0 ml roztoku kyseliny chlorovodíkové o přesné koncentraci 0,2 mol/l. Jaká je koncentrace titrovaného roztoku Na? (A) 0, mol/l (B) 0,20 mol/l (C) 0,40 mol/l 0,80 mol/l. Která z následujících tvrzení o struktuře a vlastnostech daných prvků jsou správná? A) Protonové číslo prvku R je 26. B) Prvek M je součástí kuchyňské soli. C) Prvek Š patří mezi lanthanoidy. D) Valenční elektrony prvku A jsou umístěny v orbitalech s a p. E) Prvek D má 6 valenčních elektronů. F) Prvek G existuje ve formě stabilních dvouatomových molekul. G) Prvek R patří mezi prvky přechodné. H) Prvek Č má maximální oxidační číslo VI. M G D A Č R (A) A, C, D, G, H (B) A, B, C, E, G (C) A, C, E, F, G B, D, E, F, H Š 11. Které z následujících tvrzení platí? (A) Halogeny se v lidském těle vyskytují ve formě sloučenin i jako čisté prvky. (B) Halogeny jsou nekovové, silně reaktivní prvky výrazně kyselinotvorného charakteru. (C) Halogeny jsou za normálních podmínek bezbarvé plynné silně zapáchající látky. Ztrátou jednoho elektronu nabývají atomy halogenů konfigurace vzácných plynů. 12. Slučovací teplo látky je teplo, které se uvolní při vzniku 1 molu látky z prvků. Pro vodu je hodnota slučovacího tepla 285 kj/mol. Jaké teplo se uvolní při spálení 4 gramů vodíku kyslíkem? (A) 142,5 kj (B) 285 kj (C) 427,5 kj 570 kj 13. Kolik molekul o složení C 4 H 8 lišících se svojí strukturou je možné znázornit? (A) 3 (B) 4 (C) Ve které z následujících trojic vzorců má prvek uvedený v úvodu trojice ve všech molekulách stejné oxidační číslo? (A) C: HSCN; [Ni(C) 4]; C 2 (B) F: Ca 5 F(P 4 ) 3 ; Na 3 [AlF 6 ]; F 2 2 (C) S: H2S 5; (NH 4) 2S 4; S Cr: [CeF ] ; FeCr ; Na [Cr(N) ] A) insulin B) vitamin A C) parathormon D) vitamin B E) adrenalin F) vitamin D G) kalcitonin H) vitamin E Které z látek uvedených v tabulce se přímo podílejí na hospodaření s Ca 2+ ionty v lidském organismu? (A) C, F, G (B) A, D, G (C) B, C, G D, E, H 2 Chemie

3 16. Co je příčinou toho, že při povaření roztoku bílkoviny (např. vaječného bílku) se bílkovina vysráží na pevnou, nerozpustnou hmotu? (A) Působením tepla dojde k odštěpení aktivních skupin (aminoskupin, hydroxylových skupin) z bílkovinného řetězce, čímž molekula bílkoviny ztratí schopnost vázat na sebe molekuly vody. (B) Působením tepla dojde k rozkladu některých na teplo citlivých aminokyselin zbylé fragmenty bílkovinného řetězce vytvoří mezi sebou pevné disulfidové můstky. (C) Působením tepla dojde k odštěpení molekul sacharidů navázaných na postranní řetězce aminokyselinových zbytků tvořících bílkovinný řetězec ten bez těchto zbytků není ve vodě rozpustný. Působením tepla dojde k rozpadu vodíkových vazeb, které udržovaly tvar každého z řetězců bílkoviny, a k vytvoření vazeb mezi jednotlivými řetězci, čímž vznikne pevná síťovitá struktura. 17. Která látka je neznámou výchozí látkou A v následujícím reakčním schématu? 19. Která z následujících tvrzení platí? A) Alkoholy jsou kyselejší než fenoly, což dokazují reakce alkoholů s hydroxidy. B) Vinylalkohol je tautomerem formaldehydu. C) Fenoly jsou kyselejší než alkoholy. D) Ethery tvoří mezi molekulami vodíkové vazby. E) Kvašením cukerných šťáv vzniká ethanol. F) Hydrolýzou ethylenoxidu (oxiranu) vzniká ethylenglykol. (A) A, C, E (B) C, D, F (C) C, E, F B, E, F 20. Přítomnost kterého z následujících strukturních prvků v molekule organické látky největší měrou přispěje ke zvýšení jejího bodu varu? (A) dvojná vazba mezi atomy uhlíku (B) rozvětvení základního řetězce (C) navázaný atom halogenu navázaná hydroxylová skupina 21. Která z následujících struktur methylcyklohexanu bude nejstabilnější (energeticky nejvíce výhodná)? (A) propen (B) aceton (C) ethanol butanal 18. Ve které z následujících reakcí se uplatňuje Markovnikovo pravidlo? (A) nitrace (elektrofilní substituce) toluenu (B) elektrofilní adice chlorovodíku na propen (C) nukleofilní adice molekuly vody na ethen eliminace vodíku z 2-methylpropanu (A) A) (B) B) (C) C) D) 22. Která z následujících tvrzení platí? I) Při vulkanizaci kaučuku dochází k vytváření pevných spojení mezi jednotlivými polymerními řetězci. II) Podstatou reformování benzínů je snižování podílu rozvětvených uhlovodíků v surovém benzínu. III) Krakování ropných frakcí je založeno na rozdílných bodech varu jednotlivých složek surové ropy. (A) jen I (B) jen III (C) jen I a II všechna tři 3 Chemie

4 23. Která z následujících sloučenin patří mezi žlučové kyseliny? (A) H CH3 (B) H (C) N N H 4 Chemie

5 24. Které z následujících reakčních schémat nejlépe vystihuje chloraci toluenu za katalýzy chloridem hlinitým vystupujícím jako Lewisova kyselina? (Lewisova kyselina je látka, která má vakantní (volný) orbital a může společným sdílením volného elektronového páru jiného atomu tento orbital zaplnit, a vytvořit tak stabilnější elektronovou konfiguraci.) (A) + 2 H Al H2 (B) + H Al 3 + H 2 (C) Al H CH Al 3 + H 25. Které skupiny uhlovodíků mají molekuly o obecném složení C n H 2n? (A) jen alkeny (B) jen cykloalkany (C) alkany i alkeny cykloalkany i alkeny 26. Která z následujících reakcí proběhne nejspíše mechanismem elektrofilní substituce? (A) reakce toluenu s chlorem za vzniku benzylchloridu a chlorovodíku (B) reakce kyseliny mravenčí s ethanolem za vzniku ethylesteru kyseliny mravenčí a vody (C) reakce benzenu s chlorem za vzniku chlorbenzenu a chlorovodíku reakce kyseliny octové s hydroxidem sodným za vzniku octanu sodného a vody 27. Která z následujících látek se skládá ze stejného počtu uhlíkových a vodíkových atomů jako molekula toluenu? (A) 3,3-dimethylpent-1,4-diyn (B) 1,2-dimethylcyklopenten (C) 1,4-dimethylbenzen 3-ethylpent-1,3-dien 28. Pro výrobu lokálního anestetika prokainu (na obrázku) se používá kyselina p-aminobenzoová. Jak byste ji nejsnáze připravili z toluenu? H 2 N CCH 2 CH 2 N(CH 2 ) 2 (A) xidací, nitrací, ochranou karboxyskupiny esterifikací, redukcí a hydrolýzou. (B) Nitrací, oxidací, hydrolýzou karboxyskupiny a redukcí. (C) Nitrací, redukcí, ochranou aminoskupiny acylací, oxidací a hydrolýzou. Demethylací, karboxylací, nitrací, ochranou karboxyskupiny esterifikací, redukcí a hydrolýzou. 29. Přiřaďte k sobě správně produkty metabolické dráhy glukosy k jejím názvům a energetickým bilancím: 5 Chemie

6 Produkty metabolické dráhy glukosy A) 2 ethanol + 2 C 2 B) 2 laktát C) 2 pyruvát + 2 H Která z možností uvádí v odpovídajícím pořadí obecná označení typů následujících čtyř organických reakcí? Názvy dějů 1) aerobní glykolýza 2) alkoholové kvašení 3) mléčné kvašení α) + 0 ATP β) + 2 ATP (A) A1α, B2γ, C3β (B) A2α, B1β, C3γ (C) A2γ, B1β, C3α A2α, B3β, C1γ Energetická bilance γ) + 2 ATP + 2 NADH + 2 H + (A) I. substituce, II. přesmyk, III. hydrolýza, IV. adice (B) I. adice, II. eliminace, III. přesmyk, IV. hydrolýza (C) I. přesmyk, II. adice, III. substituce, IV. eliminace I. eliminace, II. hydrolýza, III. substituce, IV. přesmyk 6 Chemie

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ PŘELED ZÁKLADNÍC C-SURVIN A JEJIC ZPRACVÁNÍ bsah 1 Úvod 2 2 Tuky a oleje 3 2.1 Výroba mýdla 2.2 Výroba mastných kyselin hydrolýzou triglyceridů 2.3 Výroba vysokých alkoholů 3 Sacharidy 4 4 Dřevo a jeho

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

Organická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie)

Organická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie) UIVEZITA PADUBIE FAKULTA EMIK-TELGIKÁ Katedra organické chemie Jiří anusek 2003 rganická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie) Ing. Jiří

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A.

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A. A Chemické výpočty A Atomová relativní hmotnost, látkové množství Základní veličinou pro určení množství nějaké látky je hmotnost Ovšem hmotnost tak malých částic, jako jsou atomy a molekuly, je nesmírně

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP Charakteristika: TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP přísadové kovy přísady do slitin a ocelí; již v malém množství zlepšují vlastnosti těchto materiálů (tvrdost, odolnost vůči korozi aj.)

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová,

Více

Ing. Eva Procházková

Ing. Eva Procházková Ing. Eva Procházková STUDIUM HYDROLYTICKÝCH A OXIDAČNÍCH ZMĚN TUKU U VÁLCOVĚ SUŠENÉHO PLNOTUČNÉHO MLÉKA STUDY OF HYDROLYTIC AND OXIDATIVE CHANGES OF FAT IN ROLLER DRIED WHOLE MILK POWDER DISERTAČNÍ PRÁCE

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email:

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: 1 bsah Předmluva 3 1. Vzájemné reakce kationtů a aniontů 4 2. Velké krystaly kovů 8 3. Tepelný rozklad pevných látek 10 4. Samozápalné

Více

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE 1. ZÁKLADNÍ PJMY Ivan Stibor Ústav organické chemie, VŠCT, Praha, e-mail: stibori@vscht.cz bsah 1.1. Úvod osobní pohled na vznik supramolekulární chemie 1.2. istorie doložitelná 1.3. Základní principy

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více