SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A"

Transkript

1 CHARITA OSTRAVA Kořenského Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY OSTRAVA V Ostravě 31. prosince 2012 Předkládá Charita Ostrava Zpracovala: Mgr. Marie Monsportová

2 1. Obsah 2. Cíl a metody výzkumu 3. Výzkumný soubor 4. Popis souboru 5. Grafické znázornění výsledků dotazníkového šetření Srovnání podle jednotlivých středisek Srovnání podle četnosti návštěv respondentů Srovnání podle příbuzenského vztahu k uživateli 6. Závěr 2. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

3 2. Cíl a metody výzkumu Cílem výzkumu je snaha zjistit jaká je spokojenost rodinných příslušníků uživatelů služeb středisek útvaru služeb sociální péče a útvaru hospicových a pečovatelských služeb Charity Ostrava s jejich nabídkou a fungováním a nabídnutí prostoru pro vyjádření se s využitím výsledků pro zvyšování kvality poskytovaných služeb. Výzkum se týká spokojenosti s návštěvními hodinami v charitních zařízeních, spokojenosti s kvalitou ubytování, spokojenosti s ochotou zaměstnanců vyhovět přáním a požadavkům uživatelů služeb, spokojenosti s vystupováním zaměstnanců. Dále měli respondenti napsat co se jim nelíbí na práci personálu, za co by jej pochválili, jak často navštěvují své rodinné příslušníky a v jakém jsou vzájemném příbuzenském poměru. Jednalo se o kvantitativní výzkum, který byl proveden pomocí předem připraveného dotazníku. Dotazník byl anonymní a dobrovolný. Uvědomujeme si, že metoda kvantitativního sběru dat nepatří u tohoto druhu výzkumné otázky mezi ty nejvhodnější. Chtěli jsme však oslovit co největší počet rodinných příslušníků našich uživatelů služeb a tento způsob se jevil jako nejpřístupnější z důvodu rychlého sběru dat a co nejmenšího dalšího zatížení všech zúčastněných. V dotazníku měli rodinní příslušníci odpovědět na položené otázky zakroužkováním příslušné odpovědi. Tyto odpovědi byly rozděleny do kategorií a k nim bylo přiřazeno číslo, které mělo hodnotu známky ve škole: málo spokojen 3 - nespokojen 4 Respondenti anonymně odevzdávali vyplněné dotazníky do uzavřené urny. Zpracování výzkumu provedl vedoucí útvaru služeb sociální péče Charity Ostrava. Výsledky výzkumu jsou používány k hodnocení kvality práce zaměstnanců jednotlivých středisek a dále také slouží při plánování dalšího rozvoje a zvyšování kvality poskytovaných služeb. Dotazníkem se snažíme poskytnout prostor blízkým našich uživatelů, vyjádřit se k fungování jednotlivých konkrétních typů služeb středisek útvaru služeb sociální péče a útvaru hospicových a pečovatelských služeb Charity Ostrava. 3. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

4 3. Výzkumný soubor Výzkum se týkal těchto charitních středisek: A) Charitní pečovatelská služba středisko Tereza. Jedná se o středisko, které poskytuje pečovatelskou službu potřebným osobám v jejich domácnosti. Na tomto středisku pracuje 19 pracovníků, kteří poskytli v roce 2012 své služby 283 uživatelům. Z tohoto střediska se výzkumu účastnilo 22 rodinných příslušníků uživatelů služeb tohoto střediska tj. 44,0 % z celkového počtu respondentů. B) Charitní pečovatelská služba středisko Klára. Jedná se o středisko, které poskytuje pečovatelskou službu potřebným osobám v jejich domácnosti. Na tomto středisku pracuje 5 pracovníků, kteří poskytli v roce 2012 své služby 50 uživatelům. Z tohoto střediska se výzkumu účastnilo 5 rodinných příslušníků uživatelů služeb tohoto střediska, tj. 10,0 % z celkového počtu respondentů. C) Charitní dům sv. Alžběty zařízení pro přechodný pobyt seniorů. Na tomto středisku poskytujeme možnost přechodného ubytování pro klienty, o které se jejich rodina nemůže v současné době postarat. Ubytování jim poskytujeme po dobu nutnou k vyřešení jejich situace. Na středisku pracuje 35 pracovníků a denně se staráme o 46 osob v respitní péči. V roce 2012 jsme poskytli služby 90 uživatelům. Výzkumu se účastnilo 13 rodinných příslušníků uživatelů služeb tohoto střediska, tj. 14,1% z celkového počtu respondentů. D) Charitní dům sv. Alžběty denní centrum pro seniory. Jedná se o středisko poskytující služby denního seniorům ohroženým sociálním vyloučením, o které pečuje jejich rodina, ale je potřeba zajistit péči v době, kdy jsou rodinní příslušníci v zaměstnání. Činnosti zabezpečují 2 pracovníci. V roce 2012 jsme poskytli služby 5 uživatelům.výzkumu se účastnil 1 rodinný příslušník uživatele služeb tohoto střediska, tj. 2,0 % z celkového počtu respondentů. E) Charitní dům sv. Václava domov pokojného stáří. Jedná se o středisko poskytující trvalé ubytování a komplexní služby seniorům. Na středisku pracuje 37 pracovníků a denně poskytujeme služby 56 uživatelům. V roce 2012 jsme poskytli služby 77 uživatelům.výzkumu se účastnilo 4 rodinní příslušníci uživatelů služeb tohoto střediska, tj. 8,0 % z celkového počtu respondentů. F) Charitní dům Salvator Krnov domov pro osoby se specifickými potřebami. Jedná se o středisko poskytující trvalé ubytování a komplexní služby těm osobám se specifickými potřebami. Na středisku pracuje 25 pracovníků a denně poskytujeme služby 36 uživatelům. V roce 2012 jsme poskytli služby 41 uživatelům. Výzkumu se účastnilo 10 rodinných příslušníků uživatelů služeb tohoto střediska, tj. 20,0 % z celkového počtu respondentů. G) Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistence. Středisko poskytuje služby osobní asistence, které jsou sociální službou, která lidem i navzdory jejich postižením umožňuje žít stejně jako těm, kteří je nemají. Osobní asistent pomáhá uživateli ve všech činnostech, které by dělal sám, kdyby mohl. Na středisku pracuje 5 pracovníků. V roce 2012 jsme poskytli služby 13 uživatelům. Výzkumu se účastnili 3 rodinní příslušníci uživatelů služeb tohoto střediska, tj. 6,0 % z celkového počtu respondentů. 4. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

5 Počet respondentů H) Charitní středisko Gabriel komunitní centrum pro seniory. Jedná se o středisko poskytující služby komunitního centra seniorům, kterým nabízí zprostředkování kontaktu se společenským prostředím formou zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Organizaci aktivit zabezpečuje 1 pracovník. V roce 2012 jsme v komunitním centru měli kontaktů s uživateli. Výzkumu se účastnili 1 rodinný příslušník uživatele služeb tohoto střediska, tj. 2,0 % z celkového počtu respondentů. 4. Popis souboru Výzkumu se celkem účastnilo 50 rodinných příslušníků uživatelů služeb z toho bylo: 44,0 % respondentů z Charitní pečovatelské služby středisko Tereza; 10,0 % respondentů z Charitní pečovatelské služby středisko Klára; 6,0 % respondentů z CHS sv. Anežky Českéosobní asistence; 8,0 % respondentů z Charitního domu sv. Alžběty zařízení pro přechodný pobyt; 8,0 % respondentů z Charitního domu sv. Václava domova pokojného stáří; 20,0 % respondentů z Charitního domu Salvator Krnov domova pro osoby se specifickým postižením, 2,0 % respondentů z Charitního domu sv. Alžběty Denní centrum pro seniory a také 2,0 % respondentů z Charitního střediska Gabriel-komunitní zařízení pro seniory. Z tohoto počtu bylo 46,3 % rodinných příslušníků ve vztahu syn nebo dcera, 4,9 % respondentů ve vztahu vnuk nebo vnučka, 4,9 % respondentů ve vztahu synovec nebo neteř, 4,9 % respondentů ve vztahu strýc/teta, 7,3 % respondentů ve vztahu rodič a 31,7 % respondentů byli v jiném vztahu k uživateli (přítel, druh, soused apod.). Spokojenost s návštěvními hodinami 95,5 % respondentů 4,5 % respondentů 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Spokojenost s návštěvními hodinami 5. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

6 Počet respondentů Počet respondentů Kvalita ubytování 85,7 % respondentů 14,3 % respondentů 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Spokojenost s ubytováním Ochota vyhovět přáním a požadavkům uživatelů služeb 92,0 % respondentů 8,0 % respondentů 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Spokojenost s ochotou vyhovět 6. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

7 Počet respondentů Počet respondentů S vystupováním a chováním zaměstnanců 88,0 % respondentů 10, respondentů nespokojen 2,2 % respondentů 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 málo spokojen málo spokojen Spokojenost s vystupováním Četnost návštěv respondentů 1x týdně 15,2 % respondentů 2-3x týdně 27,3 % respondentů 2 3x měsíčně 12,1 % respondentů jinak (častěji, vůbec, jak můžu apod.) 45,5 % respondentů 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1x týdně 2-3x týdně 2-3x měsíčně jinak Četnost návštěv 7. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

8 Počet respondentů Počet respondentů Příbuzenský poměr syn/dcera vnuk/vnučka synovec/neteř strýc/teta rodič jiný (druh, přítel, soused) 46,3 % respondentů 4,9 % respondentů 4,9 % respondentů 4,9 % respondentů 7,3 % respondentů 31,7 % respondentů 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 syn vnuk synovec strýc rodič jiný Příbuzenský poměr Za co byste personál pochválil? Za ochotu, obětavost Za přístup k lidem Za bezpečnost a komunikaci 62,5 % respondentů 8,3 % respondentů 29,2 % respondentů 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 ochota přístup k lidem bezpečnost a komunikaci Co se líbí na práci zaměstnanců 8. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

9 Spokojenost s návštěvními hodinami Možnosti zanechat nějaký vzkaz pro pracovníky Charity Ostrava využilo 22,0 % a nevyužilo 78,0 % respondentů. Mezi zanechanými vzkazy bylo uvedeno: Jsem velmi spokojena, jsou příjemní a laskaví; Důsledně kontrolovat čištění zubů. Jinak je vše v pořádku; Přál bych si aby ošetřovatelé více dbali našich pokynů a co jim píšeme za vzkazy, jinak maximální spokojenost; Mým přáním je poděkovat za Vaši nelehkou práci a popřát všem hodně štěstí a sil; Zlepšení možnosti komunikace klientů s příbuznými-často se stává, že se nemůžeme dovolat; Chci poděkovat celému kolektivu za dobrou péči o mou sestru, která díky Vám prošla velkou změnou k lepšímu; Nelíbí se mi málo místa ve skříních, líbí se mi, že zvládáte náročnou práci o člena naší rodiny. Všem pracovníkům patří velký dík!!; Moc si vážím poskytovaných služeb mé sestře, práce pracovníků zdejšího charitního zařízení je velmi náročná a obětavá, kterou by každý nemohl provádět. Měla by se tato více cenit; Zatím žádné, je zde teprve krátce; 5. Grafické znázornění výsledků dotazníkového šetření Srovnání podle jednotlivých středisek Graf č ukazuje jak jsou spokojeni respondenti s návštěvními hodinami na jednotlivých střediscích. V CHD sv. Alžběty je 100 % respondentů o s vymezením návštěvních hodin. V CHD sv. Václava je 75 % respondentů o a 25 % o s vymezením návštěvních hodin. V CHD Salvator Krnov je 100 % respondentů o s vymezením návštěvních hodin. Graf č Spokojenost respondentů s vymezením návštěvních hodin CHD sv. Alžběty CHD sv. Václava Středisko CHD Salvator 9. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

10 Spokojenost s kvalitou ubytování Graf č ukazuje jak jsou spokojeni respondenti s kvalitou ubytování na jednotlivých sociálně zdravotních střediscích. V CHD sv. Alžběty je 75 % respondentů o s kvalitou ubytování a 25 % respondentů je o s kvalitou ubytování. V CHD sv. Václava je 75 % respondentů o s kvalitou ubytování a 25 % respondentů je o s kvalitou ubytování. V CHD Salvator Krnov je 90 % respondentů o s kvalitou ubytování a 10 % respondentů je o s kvalitou ubytování. Graf č Spokojenost respondentů s kvalitou ubytování CHD sv. Alžběty CHD sv. Václava CHD Salvator Středisko Graf č ukazuje jak jsou respondenti spokojeni s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. V CHPS-středisko Tereza je 90,91 % respondentů o a 9,09 % respondentů je o s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. V CHPS-středisko Klára je 100 % respondentů o s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. V CHS sv. Anežky České je 10 respondentů o s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. V CHD sv. Alžběty je 100 % respondentů o s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. V CHD sv. Václava je 75,0 % respondentů o a 25,0 % respondentů je o s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. V CHD Salvator Krnov je 90,0 % respondentů o a 10,0 % respondentů je o s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. V CHS Gabriel je 100 % respondentů o s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. V CHD sv. Alžběty-DC je 100 % respondentů o s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. 10. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

11 Spokojenost s vystupováním zaměstnanců Spokojenost s ochotou zaměstnanců Graf č Spokojenost respondentů s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb CHPS-Tereza CHPS-Klára CHS sv. Anežky CHD sv. Alžběty CHD sv. Václava Středisko CHD Salvator CHS Gabriel CHD sv. Alžběty-DC Graf č ukazuje jak jsou spokojeni respondenti s vystupováním zaměstnanců. V CHPS-středisko Tereza je 86,36 % respondentů o a 13,64 % respondentů o. V CHPS-středisko Klára je 100 % respondentů o. V CHS sv. Anežky České je 100 % respondentů o. V CHD sv. Alžběty je 100 % respondentů o. V CHD sv. Václava je 75,0 % respondentů o a 25,0 % respondentů je málo spokojeno. V CHD Salvator Krnov je 80 % respondentů o a 20 % respondentů o. V CHS Gabriel je 100 % respondentů o. V CHD sv. Alžběty-DC je 100 % respondentů o. Graf č Spokojenost respondentů s vystupováním zaměstnanců málo spokojen nespokojen CHPS-Tereza CHPS-Klára CHS sv. Anežky CHD sv. Alžběty CHD sv. Václava CHD Salvator CHS Gabriel CHD sv. Alžběty-DC Středisko 11. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

12 Četnost návštěv Graf č ukazuje jak často rodinní příslušníci navštěvují uživatele služeb. V CHD sv. Alžběty 25,0 % respondentů navštěvuje uživatele služeb 1x týdně, 75,0 % navštěvuje uživatele služeb. V CHD sv. Václava 50,0 % respondentů navštěvuje uživatele služeb 1x týdně, 25,0 % respondentů navštěvuje uživatele 2-3x týdně a 25,0 % respondentů navštěvuje uživatele různě často (častěji, vůbec apod.). V CHD Salvator Krnov 10,0 % respondentů navštěvuje uživatele 2-3x měsíčně a 90,0 % různě často (častěji, vůbec apod.). Graf č ukazuje četnost návštěv respondentů na jednotlivých střediscích CHD sv. Alžběty CHD sv. Václava CHD Salvator Středisko 1x týdně 2-3x týdně 2-3x měsíčně jinak Graf č ukazuje příbuzenský poměr jednotlivých respondentů podle jednotlivých středisek. V CHPS-středisko Tereza je 53,85 % respondentů v příbuzenském poměru syn/dcera, 7,69 % respondentů v příbuzenském poměru vnuk/vnučka, 7,69 % respondentů v příbuzenském poměru synovec/neteř, 15,38 % respondentů v příbuzenském poměru strýc/teta a 15,38 % respondentů v jiném příbuzenském poměru. V CHPS-středisko Klára je 40,0 % respondentů v příbuzenském poměru syn/dcera, 20,0 % v příbuzenském poměru rodič a 40,0 % respondentů v jiném poměru (druh, přítel, soused, opatrovník apod.). V CHS sv. Anežky České je 33,33 % respondentů v příbuzenském poměru rodič a 66,67 % respondentů v jiném poměru (druh, přítel, soused, opatrovník apod.). V CHD sv. Alžběty je 50,0 % respondentů v příbuzenském poměru syn/dcera, 25,0 % respondentů v příbuzenském poměru synovec/neteř a 25,0 % respondentů v jiném poměru (druh, přítel, soused, opatrovník apod.). V CHD sv. Václava je 100 % respondentů v příbuzenském poměru syn/dcera. V CHD Salvator Krnov je 20,0 % respondentů v příbuzenském poměru syn/dcera, 10,0 % respondentů v příbuzenském poměru vnuk/vnučka, 10,0 % respondentů v příbuzenském poměru rodič a 60,0 % respondentů je v jiném poměru (druh, přítel, soused, opatrovník apod.). V CHS Gabriel je 100 % respondentů v příbuzenském poměru syn/dcera. V CHD sv. Alžběty-DC je 100 % respondentů v příbuzenském poměru syn/dcera. 12. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

13 Příbuzenský poměr Příbuzenský poměr Graf č Příbuzenský poměr jednotlivých respondentů CHPS- Tereza CHPS- Klára CHS sv. Anežky CHD sv. Alžběty CHD sv. Václava CHD Salvator CHS Gabriel CHD sv. Alžběty- DC syn vnuk synovec strýc rodič jiný Středisko Srovnání podle četnosti návštěv respondentů Graf č ukazuje četnost návštěv podle příbuzenského poměru k uživatelům služeb. Na návštěvy uživatelů služeb dochází 1x týdně 60,0 % synů/dcer, 20,0 % synovců/neteří a 20,0 % respondentů v jiném poměru (druh, přítel, soused, opatrovník apod.). Na návštěvy uživatelů služeb dochází 2-3x týdně 62,50 % synů/dcer, 12,50 % strýc/teta a 25,0 % respondentů v jiném poměru (druh, přítel, soused, opatrovník apod.). Na návštěvy uživatelů služeb dochází 2-3x měsíčně 50,0 % synů/dcer, 25,0 % strýců/tet, 25,0 % rodičů. Na návštěvy uživatelů služeb dochází jinak 20,0 % synů/dcer, 13,33 % vnuků/vnuček, 13,33 % rodičů a 53,33 % respondentů v jiném poměru (druh, přítel, soused, opatrovník apod.). Graf č Četnost návštěv podle příbuzenského poměru k uživatelům služeb syn vnuk synovec strýc rodič jiný 1x týdně 2-3x týdně 2-3x měsíčně jinak často Četnost návštěv 13. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

14 Spokojenost s kvalitou bydlení Spokojenost s návštěvními hodinami Graf č ukazuje četnost návštěv a spokojenost s vymezením návštěvních hodin na střediscích. Návštěvy uživatelů služeb docházející 1x týdně jsou v 66,67 % y a ve 33,33 % i s vymezením návštěvních hodin. Návštěvy uživatelů služeb docházející 2-3x týdně jsou ve 10 y s vymezením návštěvních hodin. Návštěvy uživatelů služeb docházející 2-3x měsíčně jsou ve 10 y s vymezením návštěvních hodin. Návštěvy uživatelů služeb docházející jinak často jsou ve 10 y s vymezením návštěvních hodin. Graf č Četnost návštěv a spokojenost s vymezením návštěvních hodin na střediscích x týdně 2-3x týdně 2-3x měsíčně jinak často Četnost návštěv Graf č ukazuje četnost návštěv a spokojenost s ubytováním na střediscích. Návštěvy uživatelů služeb docházející 1x týdně jsou v 66,67 % y a ve 33,33 % y. Návštěvy uživatelů služeb docházející 2-3x týdně jsou v 83,33 % y a v 16,67 % y. Návštěvy uživatelů služeb docházející 2-3x měsíčně jsou ve 100 % y. Návštěvy uživatelů služeb docházející jinak často jsou v 90,0 % y a v 10,0 % y s kvalitou ubytování na střediscích. Graf č Četnost návštěv a spokojenost s ubytováním na střediscích x týdně 2-3x týdně 2-3x měsíčně jinak často Četnost návštěv 14. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

15 Spokojenost s vystupováním zaměstnanců Spokojenost s ochotou vyhovět požadavkům Graf č ukazuje četnost návštěv a spokojenost s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. Návštěvy uživatelů služeb docházející 1x týdně jsou v 80,0 % y a v 10,0 % y s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatel. Návštěvy uživatelů služeb docházející 2-3x týdně jsou ve 100 % y s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatel. Návštěvy uživatelů služeb docházející 2-3x měsíčně jsou ve 100 % y s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatel. Návštěvy uživatelů služeb docházející jinak často jsou v 93,33 % y a v 6,67 % y s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatel. služeb Graf č Četnost návštěv a spokojenost s ochotou vyhovět požadavkům uživatelů málo spokojen 2 1x týdně 2-3x týdně 2-3x měsíčně jinak často Četnost návštěv Graf č ukazuje četnost návštěv a spokojenost s vystupováním zaměstnanců. Návštěvy uživatelů služeb docházející 1x týdně jsou v 80,0 % y, ve 20,0 % málo spokojeny s vystupováním zaměstnanců. Návštěvy uživatelů služeb docházející 2-3x týdně jsou ve 100 % y s vystupováním zaměstnanců. Návštěvy uživatelů služeb docházející 2-3x měsíčně jsou ve 100 % y s vystupováním zaměstnanců. Návštěvy uživatelů služeb docházející jinak často jsou v 80,0 % y a ve 20,0 % y s vystupováním zaměstnanců. Graf č Četnost návštěv a spokojenost s vystupováním zaměstnanců málo spokojen 2 1x týdně 2-3x týdně 2-3x měsíčně jinak často Četnost návštěv 15. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

16 Spokojenost s návštěvními hodinami Srovnání podle příbuzenského vztahu Graf č ukazuje spokojenost s vymezením návštěvních hodin podle příbuzenského poměru k uživateli služeb. Synové a dcery uživatelů služeb jsou v 90,0 % i a v 10,0 % částečně spokojeni s vymezením návštěvní doby na střediscích. Vnuci a vnučky uživatelů služeb jsou také ve 10 i s vymezením návštěvní doby na střediscích. Synovci a neteře uživatelů služeb jsou ve 10 i s vymezením návštěvní doby na střediscích. Strýcové a tety uživatelů služeb jsou ve 10 i s vymezením návštěvní doby na střediscích. Respondenti v jiném poměru k uživatelům služeb (druh, přítel, soused, opatrovník apod.) jsou ve 10 i s vymezením návštěvní doby na střediscích. Graf č Spokojenost s vymezením návštěvních hodin podle příbuzenského poměru k uživateli služeb syn vnuk synovec strýc jinak Příbuzenský poměr Graf č ukazuje spokojenost s kvalitou ubytování na jednotlivých střediscích podle příbuzenského poměru k uživateli služeb. Synové a dcery uživatelů služeb jsou v 77,78 % i a ve 22,22 % částečně spokojeni. Vnuci a vnučky uživatelů služeb jsou ve 100 % i. Synovci a neteře uživatelů služeb jsou v 10 i. Strýcové a tety uživatelů služeb jsou také ve 10 i. Respondenti v jiném poměru k uživatelům služeb (druh, přítel, soused, opatrovník apod.) jsou v 85,71 % i a ve 14,29 % i s kvalitou ubytování respondentů. 16. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

17 Spokojenost s ochotou vyhovět požadavkům Spokojenost s kvalitou bydlení Graf č Spokojenost s kvalitou ubytování na jednotlivých střediscích podle příbuzenského poměru k uživateli služeb syn vnuk synovec strýc jinak Příbuzenský poměr Graf č ukazuje spokojenost s ochotou vyhovět požadavkům uživatelů služeb podle příbuzenského poměru k uživateli služeb. Synové a dcery uživatelů služeb jsou v 89,47 % i a v 10,53 % částečně spokojeni. Vnuci a vnučky uživatelů služeb jsou ve 10 i. Synovci a neteře uživatelů služeb jsou ve 10 i. Strýcové a tety uživatelů služeb jsou ve 10 i. Rodiče uživatelů služeb jsou ve 100 % i. Respondenti v jiném poměru k uživatelům služeb (druh, přítel, soused, opatrovník apod.) jsou v 92,31 % i a v 7,69 % i. Graf č Spokojenost s ochotou vyhovět požadavkům uživatelů služeb podle příbuzenského poměru k uživateli služeb málo spokojen 2 syn vnuk synovec strýc rodič jinak Příbuzenský poměr 17. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

18 Spokojenost s vystupováním zaměstnanců Graf č ukazuje spokojenost s vystupováním zaměstnanců podle příbuzenského poměru k uživateli služeb. Synové a dcery uživatelů služeb jsou v 89,47 % i, v 5,26 % částečně spokojeni a v 5,26 % málo spokojeni. Vnuci a vnučky uživatelů služeb jsou v 50,0 % i a také v 50,0 % i. Synovci a neteře uživatelů služeb jsou ve 100 % i. Strýcové a tety uživatelů služeb jsou ve 10 i. Rodiče uživatelů služeb jsou ve 10 i. Respondenti v jiném poměru k uživatelům služeb (druh, přítel, soused, opatrovník apod.) jsou v 84,62 % i a v 15,38 % i s vystupováním zaměstnanců. Graf č Spokojenost s vystupováním zaměstnanců podle příbuzenského poměru k uživateli služeb málo spokojen 2 syn vnuk synovec strýc rodič jinak Příbuzenský poměr 6. Závěr Toto dotazníkové šetření provádíme nejen jako způsob hodnocení efektivnosti práce zaměstnanců Charity Ostrava, ale dáváme jím také možnost rodinným příslušníkům a blízkým osobám uživatelů vyjádřit se k fungování středisek útvaru služeb sociální péče a tím přispět k jejich lepšímu fungování a lepší činnosti a kvalitnějšímu uspokojování potřeb jednotlivých uživatelů služeb a navrhnout případné změny. Naším přáním je nejen stávající výsledky udržet, ale také poskytnout podmínky pro zvýšení kvality poskytovaných služeb. A hlavně poskytovat i nadále kvalifikované služby, abychom našim uživatelům připravili příjemné chvíle v životě. 18. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

pro uživatele služeb za léta 2011, 2012, 2013.

pro uživatele služeb za léta 2011, 2012, 2013. CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice Srovnání výsledků dotazníkového šetření zaměřeného na kvalitu poskytovaných služeb pro uživatele služeb seniorských středisek Charity Ostrava za léta

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO UŽIVATELE SLUŽEB STŘEDISEK ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE CHARITY OSTRAVA

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO UŽIVATELE SLUŽEB STŘEDISEK ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE CHARITY OSTRAVA CHARITA OSTRAVA Kořenského 1323/17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO UŽIVATELE SLUŽEB STŘEDISEK ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE CHARITY OSTRAVA V Ostravě 25. listopadu 2015 Předkládá

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO UŽIVATELE SLUŽEB STŘEDISEK ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE CHARITY OSTRAVA

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO UŽIVATELE SLUŽEB STŘEDISEK ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE CHARITY OSTRAVA CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO UŽIVATELE SLUŽEB STŘEDISEK ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE CHARITY OSTRAVA V Ostravě 31. prosince 2013 Předkládá Charita

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících únor a březen letošního roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Rozhodnutí. (dále jen poskytovatel ),

Rozhodnutí. (dále jen poskytovatel ), KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor sociálních věcí 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01Q9KOD* Čj: MSK 141584/2016 Sp. zn.: SOC/31068/2016/Zon 553.7 V10 Vyřizuje: Ing. Martina Zonková Odbor: Odbor

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících lednu a únoru letošního roku 2015 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Dotazník ke zjištění spokojenosti rodinných příslušníků s péčí SENIORu, p.o. o jejich blízké budova B

Dotazník ke zjištění spokojenosti rodinných příslušníků s péčí SENIORu, p.o. o jejich blízké budova B Dotazník ke zjištění spokojenosti rodinných příslušníků s péčí SENIORu, p.o. o jejich blízké budova B Do dotazníkové ankety ke zjištění spokojenosti s péčí o své blízké v SENIORu Otrokovice sociální službě

Více

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, v průběhu měsíce března 2014 proběhla jako každoročně v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit spokojenost uživatelů a jejich rodinných příslušníků

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, opět po roce (letos v průběhu měsíce dubna 2015) proběhlo v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit opětovně spokojenost uživatelů a jejich rodinných

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2015 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2015 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci lednu 216 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem sociálních věcí Úřadu

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Projekt Neratovicko komunitně znamená společně Analýza potřeb pečujících osob o příjemce příspěvku na péči s III. a IV. stupněm závislosti

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Ledax Holding s. r. o.

Ledax Holding s. r. o. Ledax Holding s. r. o. Společnost Ledax Holding s. r. o. zastřešuje všechny aktivity společností Ledax, které poskytují různé typy služeb pro seniory a zdravotně postižené. Jedná se jak o služby sociální,

Více

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Dotazníkové šetření bylo anonymní.

Dotazníkové šetření bylo anonymní. 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, začátkem roku 2016 proběhlo v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit opětovně spokojenost uživatelů a jejich rodinných příslušníků (popř. přátel)

Více

Anketa mezi uživateli osobní asistence

Anketa mezi uživateli osobní asistence Vyhodnocení ankety Anketa mezi uživateli osobní asistence Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Tato anketa byla určena pro komunitní

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Domov pro seniory Chvalkov 41, Trhové Sviny. tel: , fax: ,

Domov pro seniory Chvalkov 41, Trhové Sviny. tel: , fax: , Domov pro seniory Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny tel: 386 323 137, fax:386 322 250, e-mail: chvalkov.senior@seznam.cz www.domovchvalkov.cz Vyhodnocení - Dotazník spokojenosti 2012 - Vážení čtenáři, v

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group?

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group? PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ Jak se cítíme v Terra Group? SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové, Ve dnech 30.3 13.4.2016 byl ve společnosti Terra Group realizován průzkum spokojenosti zaměstnanců. Průzkum byl

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

Dotazník spokojenosti klientů Vyhodnocení -

Dotazník spokojenosti klientů Vyhodnocení - Domov pro seniory Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny tel: 386 323 137, fax:386 322 250, e-mail: chvalkov.senior@seznam.cz www.domovchvalkov.cz Dotazník spokojenosti klientů 2011 - Vyhodnocení - Hlavním úsilím

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření říjen 2012 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během měsíce října 2012 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo zjistit spokojenost klientů s činností Poradny a získat

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

Dotazník č Senioři. Kompletní třídění prvního stupně (N = 400)

Dotazník č Senioři. Kompletní třídění prvního stupně (N = 400) : Dotazník č. 1 - Senioři Kompletní třídění prvního stupně (N = ) Vysvětlivky k údajům v tabulkách: N = počet vyplněných dotazníků v dané cílové skupině respondentů. Relativní = procentuální zastoupení

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí 1 Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí (Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko Bítešsko) Velké Meziříčí listopad a prosinec 2011 2 Projekt: Posilování institucionální kapacity

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci odborné konference sester na téma Ošetřovatelská dokumentace

Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci odborné konference sester na téma Ošetřovatelská dokumentace Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci odborné konference sester na téma Ošetřovatelská dokumentace Vypracovala: Mgr.

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY KLIENTŮ DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY KLIENTŮ DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ NADĚJE, POBOČKA ZLÍN DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY KLIENTŮ DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ Vážení rodinní příslušníci našich klientů, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku.

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2012 ÚSTÍ NAD ORLICÍ Strana: 1 z 3. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2012 ÚSTÍ NAD ORLICÍ Strana: 1 z 3. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 3 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB V ROCE 2012 Strana:

Více

Výsledky průzkumu spokojenosti PS CSOP Praha 15

Výsledky průzkumu spokojenosti PS CSOP Praha 15 Výsledky průzkumu spokojenosti PS CSOP Praha 15 V rámci průzkumu spokojenosti našich klientů CSOP Praha 15 bylo celkově na začátku září 2015 distribuováno 100 dotazníků v DPS, v terénu 40 dotazníků. Z

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice 90, tel ,

Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice 90, tel , Domov pro osoby se zdravotním postižením 687 41 Medlovice 90, tel. 572 594 729, email: eva.coplakova@ssluh.cz Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 01 Uherské Hradiště

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou použity

Více

Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/

Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/ VYHODNOCENÍ A ANALÝZA SPOKOJENOSTI KLIENTŮ S PRACÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČERNOŠICE 2012 Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00083

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2014 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2014 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Závěrečná zpráva šetření, jež bylo zaměřeno na rodinné příslušníky seniorů žijících v Domově Blahoslavené Bronislavy

Závěrečná zpráva šetření, jež bylo zaměřeno na rodinné příslušníky seniorů žijících v Domově Blahoslavené Bronislavy Závěrečná zpráva šetření, jež bylo zaměřeno na rodinné příslušníky seniorů žijících v Domově Blahoslavené Bronislavy Základní údaje a metodika: Vypracovala Lenka Hanousková 1. 9. 2010 Zadavatelem tohoto

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III.

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. Monitoring, sběr a vyhodnocení dat Quality management systému Výstup projektu: Turistika bez hranic Kapitola č. 22 - Monitoring, sběr a vyhodnocení dat

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

Příloha 1 Dotazník. 1) Jste a. Žena b. Muž. 2) Váš věk je: a. 25 a méně b c d e. 60 a více

Příloha 1 Dotazník. 1) Jste a. Žena b. Muž. 2) Váš věk je: a. 25 a méně b c d e. 60 a více Příloha 1 Dotazník Dobrý den, v rámci své diplomové práce si Vás dovoluji oslovit pro následné vyplnění dotazníku, který se týká výzkumu spokojenosti se službami lyžařských středisek. Dotazník je jednoduchý

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Analýza zdrojů systému sociálních služeb KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Analýza zdrojů systému sociálních služeb Ing. Gabriela Hrušková Koordinátorka projektu komunitního plánování sociálních služeb v J. Hradci

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti uživatelů sociální služby v Domově pro seniory Bechyně

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti uživatelů sociální služby v Domově pro seniory Bechyně Vyhodnocení dotazníku spokojenosti uživatelů sociální služby v Domově pro seniory Bechyně Z celkového počtu 122 Dotazníků spokojenosti uživatelů služby bylo vráceno 80 vyplněných, které byli následně vyhodnoceny

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ

DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro obyvatele Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY r.2016 Vážení obyvatelé našeho Domova! Velmi pěkně

Více