Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Základní a Mateřská škola Tusarova Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou a ne násilnou, plnou lásky a nikoliv nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho, neválím s ním po zemi a necloumám jím, nýbrž ho jemně vezmu za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou. J.A.Komenský Obecná porada o nápravě věcí lidských - 0 -

2 Obsah 1. Identifikační údaje 1 2. Historie školy 3 3. Charakteristika školy 4 4. Charakteristika vzdělávacího programu Hrajeme si celý den 4 5. Podmínky a organizace vzdělávání 5 Věcné (materiální) vybavení 5 Životospráva 5 Psychosociální podmínky 6 Organizační podmínky 6 Personální zajištění 7 Spoluúčast rodičů 8 6. Vzdělávací obsah 8 Záměry vzdělávacího úsilí 9 7. Vzdělávací program Celoroční projekty Hodnotící systém

3 1. Identifikace školy Název školy: Základní a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 Odloučené pracoviště: Mateřská škola Praha 7, Tusarova 27/515 Identifikátor zařízení: Adresa zařízení: Tusarova 27/515, Praha 7, Zřizovatel: Městská část Praha 7 Nábř. Kpt. Jaroše 7/ Praha 7 Právní forma: příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Monika Nezbedová Zástupce ředitelky pro předškolní výchovu: Helena Mikolášková Zpracovatelem školního vzdělávacího programu s názvem Hrajeme si celý den byli všichni pedagogičtí a správní zaměstnanci mateřské školy. Tento školní vzdělávací program byl zpracován k a má platnost do

4 2. Historie školy Mateřská škola v ulici Tusarova (dříve Mladé gardy) byla otevřena v květnu Na škole byly ustanoveny dvě pěstounky. Zapsáno bylo 34 dětí na dvě oddělení. V budově školy se také otevřely jesle, kde bylo zapsáno 32 dětí. Slavnostně byla škola otevřena až 3.listopadu 1889 za účasti starosty Prahy. Začátkem prvé světové války měla škola 3 oddělení, ve kterých bylo 259 dětí a v jeslích 62 dětí. Jídlo se dováželo z Rajské ulice až do roku 1936 kdy byla zřízena samostatná kuchyně ve školní jídelně. Za druhé světové války bylo na pozemku školní zahrady postaveno skladiště na letecké motory. Zahrada byla upravena roku září 1978 byla slavnostně otevřena mateřská škola po celkové rekonstrukci. Budova mateřské školy byla již od svého vzniku určena dětem, což dokladuje i název na ještě staré budově Opatrovna škola mateřská

5 3. Charakteristika školy Mateřská škola se nachází v Praze 7, ve spodní části Holešovic. Je to samostatná budova, která je v blízkosti Základní školy Tusarova 21, se kterou tvoří samostatný právní subjekt. Budova mateřské školy je umístěna mezi zahradami v proluce domů. Mateřská škola pětitřídní. Složení tříd je podle věku dětí vzhledem k rozdílným velikostem tříd. Každá třída má samostatné zázemí, šatnu, umývárnu, toalety. Čtyři třídy se nachází v 1. patře budovy, kde je také přípravna jídla. Pátá třída je v přízemí a sousedí s malou tělocvičnou, kde se děti mohou vydovádět. Školní zahrada slouží výhradně dětem z mateřské školy. Zde děti tráví pobyt venku a probíhají zde každoročně různé akce naší školy a společné akce se Základní školou Tusarova. Vstup do celého objektu mateřské školy je zabezpečen elektronickým zabezpečovacím zařízením. 4. Charakteristika vzdělávacího programu Hrajeme si celý den Hra je v předškolním věku nejdůležitější. Dokáže děti oslovit, kladně citově naladit a rozvíjet jejich psychické funkce, jako tvořivost, fantazii, řeč a myšlení. Proto také všechny činnosti v mateřské škole jsou hravé. Vzdělávací program je zpracován tak, aby rozvíjel u dětí rozumové schopnosti v oblasti rozvoje poznání, jazykových dovedností, literární výchovy, matematických představ, pohybové dovednosti a celkové estetické tvořivosti. Klade si za cíl upevňování citových vztahů k rodině, okolí, k přírodě a k životnímu prostředí vůbec. Umožňuje svobodnou volbu a výběr témat podle přání dětí, respektuje individualizaci výchovného procesu podle vlastního tempa. Program respektuje pedagogické zásady, povzbuzuje děti nesmělé, posiluje sebevědomí a pozitivně hodnotí každého. Podporuje u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii. Záměrem programu je obohatit činnost dětí o zajímavou formu upevňování a opakování již dříve poznaného. Předškolní vzdělávání je vnímáno jako důležitý prvopočátek celoživotního vzdělávání. Je třeba vést děti svobodným a přirozeným způsobem a vychovávat je pro život svobodnější, složitější, ale také náročnější. Program klade důraz na všechno, co je přirozené. Pro dítě je daleko důležitější, jak se v mateřské škole cítí, než jen to co umí a zná. Program zasahuje celou osobnost dítěte. Co dítě v tomto věku prožije a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé. Mateřská škola by měla dát dítěti dobré základy do života i do vzdělání

6 Za základ výchovy a vzdělání dítěte předškolního věku je považováno zdravé sebepojetí a osobní spokojenost dítěte. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. 5. Podmínky a organizace vzdělávání Věcné (materiální) vybavení Mateřská škola je pětitřídní. V 1. patře budovy jsou čtyři třídy a přípravna jídla, kabinet a sborovna. V přízemí se nachází jedna třída, tělocvična, přípravna jídla, sborovna, šatna učitelek. Dále je zde kuchyň. Každá třída má své zázemí, umývárnu, šatnu a toalety. Děti jsou do tříd zařazovány podle věku. Dětský nábytek, hygienická zařízení i vybavení pro pobyt a odpočinek dětí jsou přizpůsobeny požadavkům i počtu dětí. Hračky a doplňky jsou umístěny ve třídách tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, výtvarným materiálem, náčiním a nářadím pro tělesnou výchovu, dětskými hudebními nástroji, je průběžně obnovováno, doplňováno podle finančních možností. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě školy. Před a za budovou jsou zahrady, které jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity, ale její vybavení je náročné, co do údržby i rozšiřování herních prvků (nedostatek finančních prostředků). Dle finančních možností je třeba dovybavit zahrady dětskými zahradními prvky. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Od roku proběhla na mateřské škole celková rekonstrukce stravovacího zařízení, vnitřních prostor budovy, vnějšího pláště a sklepních prostor. Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava., která odpovídá současným výživovým nárokům a normám včetně pitného režimu. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, děti mají dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nejsou nuceny do jídla, jsou motivovány, alespoň k ochutnání pokrmu. Děti jsou ráno přiváděny do MŠ zpravidla do 8:00hod. Pozdější nástup musí být vždy domluven s učitelkou, protože jinak dochází k narušování denního režimu dětí

7 Pobyt venku je každodenní, jeho náplň a délka je uzpůsobena počasí (kvalita ovzduší, či jiné přírodní překážky mráz, náledí, vítr, déšť) Odpolední odpočinek je uzpůsoben potřebě spánku dětí nebo jen klidu na lehátku. U nejstarších dětí respektujeme nižší potřebu odpočinku a nahrazujeme ho nerušícími činnostmi (poslechem pohádek, kreslením, pracovními činnostmi dle jejich volby). Ve druhém pololetí zařazujeme u nejstarších dětí 1-2 nespavé dny. Pravidelný denní rytmus a řád je flexibilní, aby umožňoval organizaci činnosti v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuálním situacím. Psychosociální podmínky Mateřská škola poskytuje takové podmínky, aby se v ní děti i dospělí cítili dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost postupně v adaptačním týdnu se adaptovat na nové prostředí. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo by neměl být znevýhodňován či zvýhodňován. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný denní režim. Všichni zaměstnanci školy se snaží respektovat individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové zatěžují děti přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost relaxovat. Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při většině činností. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Měla by převažovat pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech se snažíme rozvíjet vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů. Pedagogové sledují vztahy dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují (prevence šikany). Organizační podmínky Vzdělávání v mateřské škole se účastní 125 dětí. Děti jsou rozděleny do 5. tříd podle věku. 1. třída děti ve věku od 3 4 let 2. třída děti ve věku od 3 4 let 3. třída děti ve věku od 4 5 let 4. třída děti ve věku od 5-6 let 5. třída děti ve věku od 5 7 let Provoz mateřské školy je od 6:30 17:00 hod

8 Denní řád je pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a na aktuální situace. Každodenně využíváme ranní cvičení, tělovýchovné chvilky, pohybové aktivity realizované spontánně, ale i pod vedením učitelky. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, pracovaly svým tempem. Práce probíhá ve skupinové i individuální formě, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem. Aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, mohly pracovat vlastním tempem. Pro nově příchozí děti je doporučován adaptační režim týdenní dopolední aktivita dětí společně s oběma pedagogy ve třídě. Pedagogové se plně věnují dětem. Je nepřípustné nechat děti bez dozoru. Stanovené počty dětí na třídách nejsou překračovány, spojování tříd je omezeno. Děti mohou rozvíjet svůj talent v různých kroužcích. Do těchto kroužků je zapojena pouze část dětí, takže nedochází k narušování režimu ostatních dětí. Nabídka aktivit Bezplatné Placené Pro veřejnost -kroužky vedené pedagogy MŠ -kroužky vedené agenturami -divadelní představení, předplavecká průprava, tematické výlety, školy v přírodě - Den otevřených dveří před zápisem - Dílničky pro rodiče a jejich dětičky 2x 3x ročně - rozloučení s předškoláky - besídky pro rodiče Personální zajištění Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsané odborné a pedagogické vzdělání. Pedagogické pracovnice se pravidelně účastní vzdělávání pedagogických pracovníků a školení v pedagogickém centru a dále se samovzdělávají. Služby jsou plánovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem pedagogická péče. Specializované služby jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky. Provozní zaměstnanci tvoří nedílnou součást celého pracovního kolektivu - 7 -

9 Spoluúčast rodičů Mezi rodiči a celým personálem panuje oboustranná důvěra a otevřenost, porozumění a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. Jsou dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje pravidelnými informacemi na nástěnkách. S plánem mateřské školy jsou rodiče seznamovány pravidelně na zářijové třídní schůzce. Učitelky informují rodiče o pokrocích a rozvoj učení, domlouvají se s rodiči o společném postupu při výchově a vzdělání, upozorňují na logopedické, zdravotní a vývojové problémy a doporučují setkání s odborníky. 6. Vzdělávací obsah Školní vzdělávací program má jedno integrující téma Hrajeme si celý den, které je rozděleno do čtyřech integrovaných bloků. 1. Podzim Zima Jaro Léto 1 Témata všech čtyř integrovaných bloků se dále rozvíjí do měsíčních tematických celků a dále do týdenních motivačních celků zpracovaných v třídních vzdělávacích programech. Integrované bloky a tematické celky jsou společné. Týdenní motivační celky jsou doporučené, záleží na každé třídě, který blok splní a za jak dlouho, jak který motivační celek bude třeba opakovat. Motivační celky jsou dále učitelkami zpracovávány v třídních vzdělávacích programech podle podmínek a věku dětí na hry a zábavné činnosti. ŠVP plní specifické vzdělávací cíle a záměry dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. V každém celku jsou zvlášť zpracovány vzdělávací cíle a očekávané výstupy, stejně tak i hlavní činnosti a příležitosti, které ve vzdělání vytváříme, dětem nabízíme a umožňujeme

10 Záměry vzdělávacího úsilí Oblast: biologická Stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům. Oblast: psychologická Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kteativitu a sebevyjádření. Oblast: Interpersonální Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů Oblast: Sociálně kulturní Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. Oblast: Environmentální Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. Vzdělávací obsah integrovaného bloku (Podzimní rozjímání, Zimní radovánky,jarní probuzení, Letní hrátky) představuje ucelenou řadu tematických celků uspořádanou a postupně navazující

11 7. Vzdělávací program Integrovaný blok: PODZIM/1 Tematický celek: POD JEDNOU STŘECHOU Dítě a jeho tělo - rozvoj pohybových schopností - zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky - rozvoj koordinace - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci - zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla - ovládat koordinaci ruky a oka - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu) - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) - zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami Dítě a jeho psychika a) - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) b) - rozvoj paměti a pozornosti - rozvoj tvořivosti - posilování přirozených poznávacích citů c) - poznávání sebe sama, rozvoj poznávacích citů ve vztahu k sobě - rozvoj schopností sebeovládání - pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno - domluvit se slovy i gesty - učit se nová slova a aktivně je používat - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité - zaujímat vlastní názory a postoje, vyjadřovat je - vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení - být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem

12 Dítě a ten druhý - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému - posilování prosociálního chování (v rodině, v mateřské škole, v herní skupině ) - navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, respektovat ho - chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný - dodržovat dohodnuté a pochopené pravidla vzájemného soužití doma, v MŠ, na veřejnosti - vnímat, co si druhý přeje a potřebuje, vycházet mu vstříc Dítě a společnost - poznávání pravidel společenského soužití - rozvoj schopností žít ve společenství ostatních, přináležet k němu - začlenit se do třídy zařadit se mezi své vrstevníky - zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy - dodržovat pravidla hry a jiných činností - zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, knížkami, věcmi denní potřeby - vyjadřovat své představy pomocí výtvarných dovedností a technik - vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností Dítě a svět - vytváření povědomí o přírodním prostředí, vývoji, proměnách - rozvoj úcty k životu ve všech formách - vytváření povědomí o sounáležitosti se světem - osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí - mít vědomí o širším přírodním prostředí a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte - porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, pohybuje a proměňuje) - pomáhat pečovat o okolní životní prostředí Integrovaný blok: PODZIM/2 Tematický celek: PODZIME, PODZIME Dítě a jeho tělo - rozvoj pohybových schopností - zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

13 - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci - zachovávat správné držení těla - vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Dítě a jeho psychika a) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností vnímání - rozvoj komunikativních dovednosti b) rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání - posilování přirozených poznávacích citů c) rozvoj schopnosti city plně prožívat - poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě - učit se nová slova a aktivně je používat - porozumět slyšenému - projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat - vědomě užívat všech smyslů, záměrně pozorovat - soustředit se na činnost, udržovat pozornost - záměrně se soustředit na činnost a udržovat pozornost - být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě Dítě a ten druhý - osvojení si poznatků, schopností pro navazování vztahu dítěte k druhým lidem - vytváření prosociálních postojů (přizpůsobivost, respekt) - bez zábran komunikovat s druhým dítětem, udržovat dětská přátelství - odmítnout komunikaci, která mu je nepříjemná - spolupracovat s ostatními - respektovat potřeby jiného dítěte Dítě a společnost - porozumět základním projevům neverbální komunikace - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat) - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit, prosit, poděkovat ) - pochopit, že každý má ve společenství (rodině, třídě ) svou roli, podle které je třeba se chovat

14 - zařadit se do třídy mezi vrstevníky, respektovat je - adaptovat se na život ve škole - zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy - zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, knížkami - zachycovat skutečnost ze svého okolí pomocí výtvarných dovedností a různých technik Dítě a svět - vytváření povědomí o přírodním prostředí, o rozmanitosti, vývoji a proměnách - pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí zlepšovat - rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí - osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, dítěti blízké, smysluplné, zajímavé, pochopitelné - všímat si změn a dění v nejbližším okolí - mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka - pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (chránit přírodu Integrovaný blok: PODZIM/3 Tematický celek: LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD Dítě a jeho tělo - ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti - osvojování si věku přiměřených dovednosti - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru - ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s náčiním, s různým materiálem výtvarným, grafickým) Dítě a jeho psychika a) rozvoj řečových schopností produktivních (výslovnosti, vyjadřování) - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) b) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájmu) - vytváření pozitivního vztahu k umění c) získání relativní citové samostatnosti - rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožíván - vyjadřovat samostatně smysluplné myšlenky - popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

15 - soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat film, divadlo - pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno - vnímat, že je zajímavé dovídat se nové věci - uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje - přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch - těšit se z hezkých a příjemných zážitků Dítě a ten druhý - osvojení si dovedností pro rozvíjení vztahů dítěte k druhým - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností - porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad - odmítnout komunikaci, která je nepříjemná - spolupracovat s ostatními - osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu - chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé - uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, mohou se chovat proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých Dítě a společnost - osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu - rozvoj dovedností tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat - pochopit, že každý má ve společenství svou roli - chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a s ohledem na druhé - zachycovat skutečnost ze svého okolí pomocí výtvarných, pracovních a hudebních činností Dítě a svět - porozumět, že změny způsobenou lidskou činností mohou prostředí chránit, ale také poškozovat - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou - mít širší povědomí o přírodním prostředí a jeho dění v rozsahu praktických zkušeností v okolí dítěte - rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat anebo poškozovat, upozornit na ně

16 Integrovaný blok: ZIMA/1 Tematický celek: JÁ MÁM Z VÁNOC NEJRADĚJI Dítě a jeho tělo - ovládaní pohybového aparátu - rozvoj a užívání všech smyslů - osvojení si věku přiměřených dovedností - ovládat druhové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (vůně, chuť, hmat ) - zvládat jemnou motoriku (zacházet s výtvarným a grafickým materiálem, hudebními nástroji ) Dítě a jeho psychika a) - rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu - rozvoj zájmu o další formy sdělení verbální i neverbální (VV, HV, PV a dramatické) b) - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání - rozvoj tvořivosti c) - rozvoj schopností vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a plně prožívat - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci - vyjadřovat smysluplně nápady, myšlenky, pocity ve vhodně formulovaných větách - porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu) - naučit se zpaměti krátký text (říkanky, písničky, pohádky ) - sledovat a vyprávět příběh, pohádku - zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, radost, soucítění, smutek ) - zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací) Dítě a ten druhý - osvojení si schopnosti a dovednosti pro navazování vztahů k druhým lidem - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (rodina, MŠ, herní skupiny ) - porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad - uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná druhým - spolupracovat s ostatními - vnímat, co si druh přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc

17 Dítě a společnost - vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách - seznamování se světem lidí, kultury a umění - chovat se zdvořile, přistupovat k dospělým i dětem bez předsudků, s úctou - vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické, či hudební představení Dítě a svět - vytváření povědomí o širším kulturním prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji, proměnách - rozvoj úcty k životu ve všech formách - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem - mít povědomí o širším společenském, kulturním prostředí i jeho dění z dostupných praktických ukázek v okolí dětí - všímat si změn a dění v nejbližším okolí - vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný Integrovaný blok: ZIMA/2 Tematický celek: ZIMA UŽ JE TU Dítě a jeho tělo - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu - zachovávat správné držení těla - pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkci - rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro děti běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých - mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě hledat pomoc - mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživy a) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vytváření pojmů) - rozvoj zájmu o psanou formu jazyka i další formy sdělení

18 b) rozvoj přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájmu, radosti z objevování) - rozvoj tvořivého řešení problému, tvořivého sebevyjádření c) získání relevantní citové samostatnosti - získání schopnosti ovlivňovat vlastní situaci Očekávané výsledky - vést rozhovor (naslouchat druhým, sledovat řečníka i obsah ) - formulovat otázky, odpovídat - popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) - sledovat očima zleva doprava - poznat některá písmena - chápat elementární časové pojmy - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim - vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci >>ne<< v situacích, které to vyžadují, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech - zaujímat vlastní názory, postoje a vyjadřovat je Dítě a ten druhý - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými - uplatňovat své potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy - bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování - chovat se obezřetně s neznámými, v případě potřeby požádat druhého o pomoc Dítě a společnost - chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny - osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije - utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách - chovat se na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé - porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých - odmítat společensky nežádoucí chován - vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, o jejich rozmanitosti - osvojení poznatků a dovedností při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy - vytvoření povědomí s živou a neživou přírodou, lidmi, společností

19 - orientovat se bezpečně ve známem prostředí i životě tohoto prostředí (domov, MŠ, okolí ) - uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí o tom, jek se prakticky chránit - porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje - uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí Integrovaný blok: ZIMA/3 Tematický celek: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Dítě a jeho tělo - ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - osvojení si poznatků k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody - zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí (užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí ) - znát základní pojmy užívané se zdravím, pohybem, sportem - mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživy - zvládat jemnou motoriku Dítě a jeho psychika a) -rozvoj kultivovaného projevu - osvojení si některých poznatků a dovednost, které předcházejí čtení i psaní b) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení - osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) c) získané dojmy a prožitky vyjádřit - rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání - vyjadřovat se ve vhodně zformovaných větách - poznat některá písmena, číslice, popřípadě slova - chápat základní číselné a matematické pojmy - poznat napsané své jméno - rozlišovat některé obrazné symboly (orientační, dopravní značky, apod.) porozumět jejich významu - soustředěně sledovat četbu, film, divadlo, hudbu - myslet kreativně, řešit některé úkoly a situace, mít >>nápady<< - ve známých situacích ovládat své city a přizpůsobovat jim své chování - vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení - respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla

20 Dítě a ten druhý - rozvoj tolerance, respektu přizpůsobivosti - rozvoj kooperativních dovedností - ochrana osobního soukromí a bezpečí - komunikovat s dospělým vhodným způsobem, respektovat ho - uplatňovat své individuální potřeby, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou - chovat se obezřetně při setkání s neznámými Dítě a společnost - vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách - rozvoj společenského a estetického vkusu - chovat se zdvořile, bez předsudků, s úctou, vážit si práce a úsilí - porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých - vnímat umělecké a kulturní podměty, pozorně poslouchat se zájmem literární, dramatické či hudební představení, hodnotit svoje zážitky Dítě a svět - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu - spoluvytváření bezpečného a zdravého prostředí - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi, společnosti - orientovat se bezpečně ve známém prostředí a životě tohoto prostředí (doma, budova MŠ, okolí MŠ, město) - uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat (jak se nebezpečí vyhnout) Integrovaný blok: JARO/1 Tematický celek: JARO UŽ JE ZA DVEŘMI Dítě a jeho tělo - zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky - rozvoj koordinace a rozsahu pohybu, dýchání - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS nejhezčí je dětský smích Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Cestování duhou (2014-2017)

Cestování duhou (2014-2017) Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52, telefon 544223131, 544223073, e-mail zs.krenovice@volny.cz Č.j. 56/2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26. 10. 2005 Aktualizace: 1. 9. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana Kolářová ředitelka

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

OTEVÍRÁME DEŠTNÍK PŘÍBĚHŮ

OTEVÍRÁME DEŠTNÍK PŘÍBĚHŮ Třídní vzdělávací program školní rok 2016/2017 OTEVÍRÁME DEŠTNÍK PŘÍBĚHŮ Zpracoval: Bc. Kateřina Homolová Marta Zoubková Mapa tematických celků Deštník Petrklíč k jaru klíč Souhrnný přehled integrovaných

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Jeseník,Fučíkova312 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Připravujeme se na školu. Zpracovala : Alena Rapčanová Příloha ŠVP ZŠ Jeseník,Fučíkova

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2015-2018 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 Ve Vnorovech: 30. 8. 2015

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Motivační název Každé dítě může být úspěšné Cílová věková skupina 3 7 let Příloha školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy,

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S RYBÍZKEM A ŠŤOVÍČKEM, LESNÍMI SKŘÍTKY,

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více