Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Základní a Mateřská škola Tusarova Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou a ne násilnou, plnou lásky a nikoliv nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho, neválím s ním po zemi a necloumám jím, nýbrž ho jemně vezmu za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou. J.A.Komenský Obecná porada o nápravě věcí lidských - 0 -

2 Obsah 1. Identifikační údaje 1 2. Historie školy 3 3. Charakteristika školy 4 4. Charakteristika vzdělávacího programu Hrajeme si celý den 4 5. Podmínky a organizace vzdělávání 5 Věcné (materiální) vybavení 5 Životospráva 5 Psychosociální podmínky 6 Organizační podmínky 6 Personální zajištění 7 Spoluúčast rodičů 8 6. Vzdělávací obsah 8 Záměry vzdělávacího úsilí 9 7. Vzdělávací program Celoroční projekty Hodnotící systém

3 1. Identifikace školy Název školy: Základní a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 Odloučené pracoviště: Mateřská škola Praha 7, Tusarova 27/515 Identifikátor zařízení: Adresa zařízení: Tusarova 27/515, Praha 7, Zřizovatel: Městská část Praha 7 Nábř. Kpt. Jaroše 7/ Praha 7 Právní forma: příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Monika Nezbedová Zástupce ředitelky pro předškolní výchovu: Helena Mikolášková Zpracovatelem školního vzdělávacího programu s názvem Hrajeme si celý den byli všichni pedagogičtí a správní zaměstnanci mateřské školy. Tento školní vzdělávací program byl zpracován k a má platnost do

4 2. Historie školy Mateřská škola v ulici Tusarova (dříve Mladé gardy) byla otevřena v květnu Na škole byly ustanoveny dvě pěstounky. Zapsáno bylo 34 dětí na dvě oddělení. V budově školy se také otevřely jesle, kde bylo zapsáno 32 dětí. Slavnostně byla škola otevřena až 3.listopadu 1889 za účasti starosty Prahy. Začátkem prvé světové války měla škola 3 oddělení, ve kterých bylo 259 dětí a v jeslích 62 dětí. Jídlo se dováželo z Rajské ulice až do roku 1936 kdy byla zřízena samostatná kuchyně ve školní jídelně. Za druhé světové války bylo na pozemku školní zahrady postaveno skladiště na letecké motory. Zahrada byla upravena roku září 1978 byla slavnostně otevřena mateřská škola po celkové rekonstrukci. Budova mateřské školy byla již od svého vzniku určena dětem, což dokladuje i název na ještě staré budově Opatrovna škola mateřská

5 3. Charakteristika školy Mateřská škola se nachází v Praze 7, ve spodní části Holešovic. Je to samostatná budova, která je v blízkosti Základní školy Tusarova 21, se kterou tvoří samostatný právní subjekt. Budova mateřské školy je umístěna mezi zahradami v proluce domů. Mateřská škola pětitřídní. Složení tříd je podle věku dětí vzhledem k rozdílným velikostem tříd. Každá třída má samostatné zázemí, šatnu, umývárnu, toalety. Čtyři třídy se nachází v 1. patře budovy, kde je také přípravna jídla. Pátá třída je v přízemí a sousedí s malou tělocvičnou, kde se děti mohou vydovádět. Školní zahrada slouží výhradně dětem z mateřské školy. Zde děti tráví pobyt venku a probíhají zde každoročně různé akce naší školy a společné akce se Základní školou Tusarova. Vstup do celého objektu mateřské školy je zabezpečen elektronickým zabezpečovacím zařízením. 4. Charakteristika vzdělávacího programu Hrajeme si celý den Hra je v předškolním věku nejdůležitější. Dokáže děti oslovit, kladně citově naladit a rozvíjet jejich psychické funkce, jako tvořivost, fantazii, řeč a myšlení. Proto také všechny činnosti v mateřské škole jsou hravé. Vzdělávací program je zpracován tak, aby rozvíjel u dětí rozumové schopnosti v oblasti rozvoje poznání, jazykových dovedností, literární výchovy, matematických představ, pohybové dovednosti a celkové estetické tvořivosti. Klade si za cíl upevňování citových vztahů k rodině, okolí, k přírodě a k životnímu prostředí vůbec. Umožňuje svobodnou volbu a výběr témat podle přání dětí, respektuje individualizaci výchovného procesu podle vlastního tempa. Program respektuje pedagogické zásady, povzbuzuje děti nesmělé, posiluje sebevědomí a pozitivně hodnotí každého. Podporuje u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii. Záměrem programu je obohatit činnost dětí o zajímavou formu upevňování a opakování již dříve poznaného. Předškolní vzdělávání je vnímáno jako důležitý prvopočátek celoživotního vzdělávání. Je třeba vést děti svobodným a přirozeným způsobem a vychovávat je pro život svobodnější, složitější, ale také náročnější. Program klade důraz na všechno, co je přirozené. Pro dítě je daleko důležitější, jak se v mateřské škole cítí, než jen to co umí a zná. Program zasahuje celou osobnost dítěte. Co dítě v tomto věku prožije a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé. Mateřská škola by měla dát dítěti dobré základy do života i do vzdělání

6 Za základ výchovy a vzdělání dítěte předškolního věku je považováno zdravé sebepojetí a osobní spokojenost dítěte. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. 5. Podmínky a organizace vzdělávání Věcné (materiální) vybavení Mateřská škola je pětitřídní. V 1. patře budovy jsou čtyři třídy a přípravna jídla, kabinet a sborovna. V přízemí se nachází jedna třída, tělocvična, přípravna jídla, sborovna, šatna učitelek. Dále je zde kuchyň. Každá třída má své zázemí, umývárnu, šatnu a toalety. Děti jsou do tříd zařazovány podle věku. Dětský nábytek, hygienická zařízení i vybavení pro pobyt a odpočinek dětí jsou přizpůsobeny požadavkům i počtu dětí. Hračky a doplňky jsou umístěny ve třídách tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, výtvarným materiálem, náčiním a nářadím pro tělesnou výchovu, dětskými hudebními nástroji, je průběžně obnovováno, doplňováno podle finančních možností. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě školy. Před a za budovou jsou zahrady, které jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity, ale její vybavení je náročné, co do údržby i rozšiřování herních prvků (nedostatek finančních prostředků). Dle finančních možností je třeba dovybavit zahrady dětskými zahradními prvky. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Od roku proběhla na mateřské škole celková rekonstrukce stravovacího zařízení, vnitřních prostor budovy, vnějšího pláště a sklepních prostor. Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava., která odpovídá současným výživovým nárokům a normám včetně pitného režimu. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, děti mají dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nejsou nuceny do jídla, jsou motivovány, alespoň k ochutnání pokrmu. Děti jsou ráno přiváděny do MŠ zpravidla do 8:00hod. Pozdější nástup musí být vždy domluven s učitelkou, protože jinak dochází k narušování denního režimu dětí

7 Pobyt venku je každodenní, jeho náplň a délka je uzpůsobena počasí (kvalita ovzduší, či jiné přírodní překážky mráz, náledí, vítr, déšť) Odpolední odpočinek je uzpůsoben potřebě spánku dětí nebo jen klidu na lehátku. U nejstarších dětí respektujeme nižší potřebu odpočinku a nahrazujeme ho nerušícími činnostmi (poslechem pohádek, kreslením, pracovními činnostmi dle jejich volby). Ve druhém pololetí zařazujeme u nejstarších dětí 1-2 nespavé dny. Pravidelný denní rytmus a řád je flexibilní, aby umožňoval organizaci činnosti v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuálním situacím. Psychosociální podmínky Mateřská škola poskytuje takové podmínky, aby se v ní děti i dospělí cítili dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost postupně v adaptačním týdnu se adaptovat na nové prostředí. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo by neměl být znevýhodňován či zvýhodňován. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný denní režim. Všichni zaměstnanci školy se snaží respektovat individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové zatěžují děti přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost relaxovat. Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při většině činností. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Měla by převažovat pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech se snažíme rozvíjet vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů. Pedagogové sledují vztahy dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují (prevence šikany). Organizační podmínky Vzdělávání v mateřské škole se účastní 125 dětí. Děti jsou rozděleny do 5. tříd podle věku. 1. třída děti ve věku od 3 4 let 2. třída děti ve věku od 3 4 let 3. třída děti ve věku od 4 5 let 4. třída děti ve věku od 5-6 let 5. třída děti ve věku od 5 7 let Provoz mateřské školy je od 6:30 17:00 hod

8 Denní řád je pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a na aktuální situace. Každodenně využíváme ranní cvičení, tělovýchovné chvilky, pohybové aktivity realizované spontánně, ale i pod vedením učitelky. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, pracovaly svým tempem. Práce probíhá ve skupinové i individuální formě, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem. Aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, mohly pracovat vlastním tempem. Pro nově příchozí děti je doporučován adaptační režim týdenní dopolední aktivita dětí společně s oběma pedagogy ve třídě. Pedagogové se plně věnují dětem. Je nepřípustné nechat děti bez dozoru. Stanovené počty dětí na třídách nejsou překračovány, spojování tříd je omezeno. Děti mohou rozvíjet svůj talent v různých kroužcích. Do těchto kroužků je zapojena pouze část dětí, takže nedochází k narušování režimu ostatních dětí. Nabídka aktivit Bezplatné Placené Pro veřejnost -kroužky vedené pedagogy MŠ -kroužky vedené agenturami -divadelní představení, předplavecká průprava, tematické výlety, školy v přírodě - Den otevřených dveří před zápisem - Dílničky pro rodiče a jejich dětičky 2x 3x ročně - rozloučení s předškoláky - besídky pro rodiče Personální zajištění Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsané odborné a pedagogické vzdělání. Pedagogické pracovnice se pravidelně účastní vzdělávání pedagogických pracovníků a školení v pedagogickém centru a dále se samovzdělávají. Služby jsou plánovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem pedagogická péče. Specializované služby jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky. Provozní zaměstnanci tvoří nedílnou součást celého pracovního kolektivu - 7 -

9 Spoluúčast rodičů Mezi rodiči a celým personálem panuje oboustranná důvěra a otevřenost, porozumění a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. Jsou dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje pravidelnými informacemi na nástěnkách. S plánem mateřské školy jsou rodiče seznamovány pravidelně na zářijové třídní schůzce. Učitelky informují rodiče o pokrocích a rozvoj učení, domlouvají se s rodiči o společném postupu při výchově a vzdělání, upozorňují na logopedické, zdravotní a vývojové problémy a doporučují setkání s odborníky. 6. Vzdělávací obsah Školní vzdělávací program má jedno integrující téma Hrajeme si celý den, které je rozděleno do čtyřech integrovaných bloků. 1. Podzim Zima Jaro Léto 1 Témata všech čtyř integrovaných bloků se dále rozvíjí do měsíčních tematických celků a dále do týdenních motivačních celků zpracovaných v třídních vzdělávacích programech. Integrované bloky a tematické celky jsou společné. Týdenní motivační celky jsou doporučené, záleží na každé třídě, který blok splní a za jak dlouho, jak který motivační celek bude třeba opakovat. Motivační celky jsou dále učitelkami zpracovávány v třídních vzdělávacích programech podle podmínek a věku dětí na hry a zábavné činnosti. ŠVP plní specifické vzdělávací cíle a záměry dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. V každém celku jsou zvlášť zpracovány vzdělávací cíle a očekávané výstupy, stejně tak i hlavní činnosti a příležitosti, které ve vzdělání vytváříme, dětem nabízíme a umožňujeme

10 Záměry vzdělávacího úsilí Oblast: biologická Stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům. Oblast: psychologická Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kteativitu a sebevyjádření. Oblast: Interpersonální Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů Oblast: Sociálně kulturní Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. Oblast: Environmentální Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. Vzdělávací obsah integrovaného bloku (Podzimní rozjímání, Zimní radovánky,jarní probuzení, Letní hrátky) představuje ucelenou řadu tematických celků uspořádanou a postupně navazující

11 7. Vzdělávací program Integrovaný blok: PODZIM/1 Tematický celek: POD JEDNOU STŘECHOU Dítě a jeho tělo - rozvoj pohybových schopností - zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky - rozvoj koordinace - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci - zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla - ovládat koordinaci ruky a oka - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu) - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) - zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami Dítě a jeho psychika a) - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) b) - rozvoj paměti a pozornosti - rozvoj tvořivosti - posilování přirozených poznávacích citů c) - poznávání sebe sama, rozvoj poznávacích citů ve vztahu k sobě - rozvoj schopností sebeovládání - pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno - domluvit se slovy i gesty - učit se nová slova a aktivně je používat - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité - zaujímat vlastní názory a postoje, vyjadřovat je - vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení - být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem

12 Dítě a ten druhý - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému - posilování prosociálního chování (v rodině, v mateřské škole, v herní skupině ) - navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, respektovat ho - chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný - dodržovat dohodnuté a pochopené pravidla vzájemného soužití doma, v MŠ, na veřejnosti - vnímat, co si druhý přeje a potřebuje, vycházet mu vstříc Dítě a společnost - poznávání pravidel společenského soužití - rozvoj schopností žít ve společenství ostatních, přináležet k němu - začlenit se do třídy zařadit se mezi své vrstevníky - zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy - dodržovat pravidla hry a jiných činností - zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, knížkami, věcmi denní potřeby - vyjadřovat své představy pomocí výtvarných dovedností a technik - vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností Dítě a svět - vytváření povědomí o přírodním prostředí, vývoji, proměnách - rozvoj úcty k životu ve všech formách - vytváření povědomí o sounáležitosti se světem - osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí - mít vědomí o širším přírodním prostředí a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte - porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, pohybuje a proměňuje) - pomáhat pečovat o okolní životní prostředí Integrovaný blok: PODZIM/2 Tematický celek: PODZIME, PODZIME Dítě a jeho tělo - rozvoj pohybových schopností - zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

13 - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci - zachovávat správné držení těla - vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Dítě a jeho psychika a) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností vnímání - rozvoj komunikativních dovednosti b) rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání - posilování přirozených poznávacích citů c) rozvoj schopnosti city plně prožívat - poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě - učit se nová slova a aktivně je používat - porozumět slyšenému - projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat - vědomě užívat všech smyslů, záměrně pozorovat - soustředit se na činnost, udržovat pozornost - záměrně se soustředit na činnost a udržovat pozornost - být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě Dítě a ten druhý - osvojení si poznatků, schopností pro navazování vztahu dítěte k druhým lidem - vytváření prosociálních postojů (přizpůsobivost, respekt) - bez zábran komunikovat s druhým dítětem, udržovat dětská přátelství - odmítnout komunikaci, která mu je nepříjemná - spolupracovat s ostatními - respektovat potřeby jiného dítěte Dítě a společnost - porozumět základním projevům neverbální komunikace - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat) - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit, prosit, poděkovat ) - pochopit, že každý má ve společenství (rodině, třídě ) svou roli, podle které je třeba se chovat

14 - zařadit se do třídy mezi vrstevníky, respektovat je - adaptovat se na život ve škole - zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy - zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, knížkami - zachycovat skutečnost ze svého okolí pomocí výtvarných dovedností a různých technik Dítě a svět - vytváření povědomí o přírodním prostředí, o rozmanitosti, vývoji a proměnách - pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí zlepšovat - rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí - osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, dítěti blízké, smysluplné, zajímavé, pochopitelné - všímat si změn a dění v nejbližším okolí - mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka - pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (chránit přírodu Integrovaný blok: PODZIM/3 Tematický celek: LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD Dítě a jeho tělo - ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti - osvojování si věku přiměřených dovednosti - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru - ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s náčiním, s různým materiálem výtvarným, grafickým) Dítě a jeho psychika a) rozvoj řečových schopností produktivních (výslovnosti, vyjadřování) - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) b) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájmu) - vytváření pozitivního vztahu k umění c) získání relativní citové samostatnosti - rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožíván - vyjadřovat samostatně smysluplné myšlenky - popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

15 - soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat film, divadlo - pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno - vnímat, že je zajímavé dovídat se nové věci - uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje - přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch - těšit se z hezkých a příjemných zážitků Dítě a ten druhý - osvojení si dovedností pro rozvíjení vztahů dítěte k druhým - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností - porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad - odmítnout komunikaci, která je nepříjemná - spolupracovat s ostatními - osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu - chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé - uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, mohou se chovat proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých Dítě a společnost - osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu - rozvoj dovedností tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat - pochopit, že každý má ve společenství svou roli - chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a s ohledem na druhé - zachycovat skutečnost ze svého okolí pomocí výtvarných, pracovních a hudebních činností Dítě a svět - porozumět, že změny způsobenou lidskou činností mohou prostředí chránit, ale také poškozovat - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou - mít širší povědomí o přírodním prostředí a jeho dění v rozsahu praktických zkušeností v okolí dítěte - rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat anebo poškozovat, upozornit na ně

16 Integrovaný blok: ZIMA/1 Tematický celek: JÁ MÁM Z VÁNOC NEJRADĚJI Dítě a jeho tělo - ovládaní pohybového aparátu - rozvoj a užívání všech smyslů - osvojení si věku přiměřených dovedností - ovládat druhové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (vůně, chuť, hmat ) - zvládat jemnou motoriku (zacházet s výtvarným a grafickým materiálem, hudebními nástroji ) Dítě a jeho psychika a) - rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu - rozvoj zájmu o další formy sdělení verbální i neverbální (VV, HV, PV a dramatické) b) - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání - rozvoj tvořivosti c) - rozvoj schopností vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a plně prožívat - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci - vyjadřovat smysluplně nápady, myšlenky, pocity ve vhodně formulovaných větách - porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu) - naučit se zpaměti krátký text (říkanky, písničky, pohádky ) - sledovat a vyprávět příběh, pohádku - zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, radost, soucítění, smutek ) - zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací) Dítě a ten druhý - osvojení si schopnosti a dovednosti pro navazování vztahů k druhým lidem - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (rodina, MŠ, herní skupiny ) - porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad - uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná druhým - spolupracovat s ostatními - vnímat, co si druh přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc

17 Dítě a společnost - vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách - seznamování se světem lidí, kultury a umění - chovat se zdvořile, přistupovat k dospělým i dětem bez předsudků, s úctou - vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické, či hudební představení Dítě a svět - vytváření povědomí o širším kulturním prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji, proměnách - rozvoj úcty k životu ve všech formách - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem - mít povědomí o širším společenském, kulturním prostředí i jeho dění z dostupných praktických ukázek v okolí dětí - všímat si změn a dění v nejbližším okolí - vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný Integrovaný blok: ZIMA/2 Tematický celek: ZIMA UŽ JE TU Dítě a jeho tělo - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu - zachovávat správné držení těla - pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkci - rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro děti běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých - mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě hledat pomoc - mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživy a) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vytváření pojmů) - rozvoj zájmu o psanou formu jazyka i další formy sdělení

18 b) rozvoj přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájmu, radosti z objevování) - rozvoj tvořivého řešení problému, tvořivého sebevyjádření c) získání relevantní citové samostatnosti - získání schopnosti ovlivňovat vlastní situaci Očekávané výsledky - vést rozhovor (naslouchat druhým, sledovat řečníka i obsah ) - formulovat otázky, odpovídat - popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) - sledovat očima zleva doprava - poznat některá písmena - chápat elementární časové pojmy - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim - vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci >>ne<< v situacích, které to vyžadují, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech - zaujímat vlastní názory, postoje a vyjadřovat je Dítě a ten druhý - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými - uplatňovat své potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy - bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování - chovat se obezřetně s neznámými, v případě potřeby požádat druhého o pomoc Dítě a společnost - chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny - osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije - utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách - chovat se na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé - porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých - odmítat společensky nežádoucí chován - vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, o jejich rozmanitosti - osvojení poznatků a dovedností při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy - vytvoření povědomí s živou a neživou přírodou, lidmi, společností

19 - orientovat se bezpečně ve známem prostředí i životě tohoto prostředí (domov, MŠ, okolí ) - uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí o tom, jek se prakticky chránit - porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje - uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí Integrovaný blok: ZIMA/3 Tematický celek: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Dítě a jeho tělo - ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - osvojení si poznatků k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody - zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí (užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí ) - znát základní pojmy užívané se zdravím, pohybem, sportem - mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživy - zvládat jemnou motoriku Dítě a jeho psychika a) -rozvoj kultivovaného projevu - osvojení si některých poznatků a dovednost, které předcházejí čtení i psaní b) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení - osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) c) získané dojmy a prožitky vyjádřit - rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání - vyjadřovat se ve vhodně zformovaných větách - poznat některá písmena, číslice, popřípadě slova - chápat základní číselné a matematické pojmy - poznat napsané své jméno - rozlišovat některé obrazné symboly (orientační, dopravní značky, apod.) porozumět jejich významu - soustředěně sledovat četbu, film, divadlo, hudbu - myslet kreativně, řešit některé úkoly a situace, mít >>nápady<< - ve známých situacích ovládat své city a přizpůsobovat jim své chování - vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení - respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla

20 Dítě a ten druhý - rozvoj tolerance, respektu přizpůsobivosti - rozvoj kooperativních dovedností - ochrana osobního soukromí a bezpečí - komunikovat s dospělým vhodným způsobem, respektovat ho - uplatňovat své individuální potřeby, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou - chovat se obezřetně při setkání s neznámými Dítě a společnost - vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách - rozvoj společenského a estetického vkusu - chovat se zdvořile, bez předsudků, s úctou, vážit si práce a úsilí - porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých - vnímat umělecké a kulturní podměty, pozorně poslouchat se zájmem literární, dramatické či hudební představení, hodnotit svoje zážitky Dítě a svět - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu - spoluvytváření bezpečného a zdravého prostředí - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi, společnosti - orientovat se bezpečně ve známém prostředí a životě tohoto prostředí (doma, budova MŠ, okolí MŠ, město) - uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat (jak se nebezpečí vyhnout) Integrovaný blok: JARO/1 Tematický celek: JARO UŽ JE ZA DVEŘMI Dítě a jeho tělo - zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky - rozvoj koordinace a rozsahu pohybu, dýchání - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2015-2018 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 Ve Vnorovech: 30. 8. 2015

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si a objevujeme svět Zpracovala Helena Daníčková (zástupce ŘŠ pro MŠ) Projednán

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu:

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Vzdělávací projekt Krásně je na světě... doma i ve školce vychází z naší práce v uplynulých letech. Je vypracován

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 3 Roční plán pro

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře, a my je za to mohli pochválit a nedopusťme,

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: Školička spokojených dětí Předkladatel:

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více