Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Základní a Mateřská škola Tusarova Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou a ne násilnou, plnou lásky a nikoliv nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho, neválím s ním po zemi a necloumám jím, nýbrž ho jemně vezmu za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou. J.A.Komenský Obecná porada o nápravě věcí lidských - 0 -

2 Obsah 1. Identifikační údaje 1 2. Historie školy 3 3. Charakteristika školy 4 4. Charakteristika vzdělávacího programu Hrajeme si celý den 4 5. Podmínky a organizace vzdělávání 5 Věcné (materiální) vybavení 5 Životospráva 5 Psychosociální podmínky 6 Organizační podmínky 6 Personální zajištění 7 Spoluúčast rodičů 8 6. Vzdělávací obsah 8 Záměry vzdělávacího úsilí 9 7. Vzdělávací program Celoroční projekty Hodnotící systém

3 1. Identifikace školy Název školy: Základní a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 Odloučené pracoviště: Mateřská škola Praha 7, Tusarova 27/515 Identifikátor zařízení: Adresa zařízení: Tusarova 27/515, Praha 7, Zřizovatel: Městská část Praha 7 Nábř. Kpt. Jaroše 7/ Praha 7 Právní forma: příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Monika Nezbedová Zástupce ředitelky pro předškolní výchovu: Helena Mikolášková Zpracovatelem školního vzdělávacího programu s názvem Hrajeme si celý den byli všichni pedagogičtí a správní zaměstnanci mateřské školy. Tento školní vzdělávací program byl zpracován k a má platnost do

4 2. Historie školy Mateřská škola v ulici Tusarova (dříve Mladé gardy) byla otevřena v květnu Na škole byly ustanoveny dvě pěstounky. Zapsáno bylo 34 dětí na dvě oddělení. V budově školy se také otevřely jesle, kde bylo zapsáno 32 dětí. Slavnostně byla škola otevřena až 3.listopadu 1889 za účasti starosty Prahy. Začátkem prvé světové války měla škola 3 oddělení, ve kterých bylo 259 dětí a v jeslích 62 dětí. Jídlo se dováželo z Rajské ulice až do roku 1936 kdy byla zřízena samostatná kuchyně ve školní jídelně. Za druhé světové války bylo na pozemku školní zahrady postaveno skladiště na letecké motory. Zahrada byla upravena roku září 1978 byla slavnostně otevřena mateřská škola po celkové rekonstrukci. Budova mateřské školy byla již od svého vzniku určena dětem, což dokladuje i název na ještě staré budově Opatrovna škola mateřská

5 3. Charakteristika školy Mateřská škola se nachází v Praze 7, ve spodní části Holešovic. Je to samostatná budova, která je v blízkosti Základní školy Tusarova 21, se kterou tvoří samostatný právní subjekt. Budova mateřské školy je umístěna mezi zahradami v proluce domů. Mateřská škola pětitřídní. Složení tříd je podle věku dětí vzhledem k rozdílným velikostem tříd. Každá třída má samostatné zázemí, šatnu, umývárnu, toalety. Čtyři třídy se nachází v 1. patře budovy, kde je také přípravna jídla. Pátá třída je v přízemí a sousedí s malou tělocvičnou, kde se děti mohou vydovádět. Školní zahrada slouží výhradně dětem z mateřské školy. Zde děti tráví pobyt venku a probíhají zde každoročně různé akce naší školy a společné akce se Základní školou Tusarova. Vstup do celého objektu mateřské školy je zabezpečen elektronickým zabezpečovacím zařízením. 4. Charakteristika vzdělávacího programu Hrajeme si celý den Hra je v předškolním věku nejdůležitější. Dokáže děti oslovit, kladně citově naladit a rozvíjet jejich psychické funkce, jako tvořivost, fantazii, řeč a myšlení. Proto také všechny činnosti v mateřské škole jsou hravé. Vzdělávací program je zpracován tak, aby rozvíjel u dětí rozumové schopnosti v oblasti rozvoje poznání, jazykových dovedností, literární výchovy, matematických představ, pohybové dovednosti a celkové estetické tvořivosti. Klade si za cíl upevňování citových vztahů k rodině, okolí, k přírodě a k životnímu prostředí vůbec. Umožňuje svobodnou volbu a výběr témat podle přání dětí, respektuje individualizaci výchovného procesu podle vlastního tempa. Program respektuje pedagogické zásady, povzbuzuje děti nesmělé, posiluje sebevědomí a pozitivně hodnotí každého. Podporuje u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii. Záměrem programu je obohatit činnost dětí o zajímavou formu upevňování a opakování již dříve poznaného. Předškolní vzdělávání je vnímáno jako důležitý prvopočátek celoživotního vzdělávání. Je třeba vést děti svobodným a přirozeným způsobem a vychovávat je pro život svobodnější, složitější, ale také náročnější. Program klade důraz na všechno, co je přirozené. Pro dítě je daleko důležitější, jak se v mateřské škole cítí, než jen to co umí a zná. Program zasahuje celou osobnost dítěte. Co dítě v tomto věku prožije a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé. Mateřská škola by měla dát dítěti dobré základy do života i do vzdělání

6 Za základ výchovy a vzdělání dítěte předškolního věku je považováno zdravé sebepojetí a osobní spokojenost dítěte. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. 5. Podmínky a organizace vzdělávání Věcné (materiální) vybavení Mateřská škola je pětitřídní. V 1. patře budovy jsou čtyři třídy a přípravna jídla, kabinet a sborovna. V přízemí se nachází jedna třída, tělocvična, přípravna jídla, sborovna, šatna učitelek. Dále je zde kuchyň. Každá třída má své zázemí, umývárnu, šatnu a toalety. Děti jsou do tříd zařazovány podle věku. Dětský nábytek, hygienická zařízení i vybavení pro pobyt a odpočinek dětí jsou přizpůsobeny požadavkům i počtu dětí. Hračky a doplňky jsou umístěny ve třídách tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, výtvarným materiálem, náčiním a nářadím pro tělesnou výchovu, dětskými hudebními nástroji, je průběžně obnovováno, doplňováno podle finančních možností. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě školy. Před a za budovou jsou zahrady, které jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity, ale její vybavení je náročné, co do údržby i rozšiřování herních prvků (nedostatek finančních prostředků). Dle finančních možností je třeba dovybavit zahrady dětskými zahradními prvky. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Od roku proběhla na mateřské škole celková rekonstrukce stravovacího zařízení, vnitřních prostor budovy, vnějšího pláště a sklepních prostor. Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava., která odpovídá současným výživovým nárokům a normám včetně pitného režimu. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, děti mají dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nejsou nuceny do jídla, jsou motivovány, alespoň k ochutnání pokrmu. Děti jsou ráno přiváděny do MŠ zpravidla do 8:00hod. Pozdější nástup musí být vždy domluven s učitelkou, protože jinak dochází k narušování denního režimu dětí

7 Pobyt venku je každodenní, jeho náplň a délka je uzpůsobena počasí (kvalita ovzduší, či jiné přírodní překážky mráz, náledí, vítr, déšť) Odpolední odpočinek je uzpůsoben potřebě spánku dětí nebo jen klidu na lehátku. U nejstarších dětí respektujeme nižší potřebu odpočinku a nahrazujeme ho nerušícími činnostmi (poslechem pohádek, kreslením, pracovními činnostmi dle jejich volby). Ve druhém pololetí zařazujeme u nejstarších dětí 1-2 nespavé dny. Pravidelný denní rytmus a řád je flexibilní, aby umožňoval organizaci činnosti v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuálním situacím. Psychosociální podmínky Mateřská škola poskytuje takové podmínky, aby se v ní děti i dospělí cítili dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost postupně v adaptačním týdnu se adaptovat na nové prostředí. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo by neměl být znevýhodňován či zvýhodňován. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný denní režim. Všichni zaměstnanci školy se snaží respektovat individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové zatěžují děti přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost relaxovat. Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při většině činností. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Měla by převažovat pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech se snažíme rozvíjet vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů. Pedagogové sledují vztahy dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují (prevence šikany). Organizační podmínky Vzdělávání v mateřské škole se účastní 125 dětí. Děti jsou rozděleny do 5. tříd podle věku. 1. třída děti ve věku od 3 4 let 2. třída děti ve věku od 3 4 let 3. třída děti ve věku od 4 5 let 4. třída děti ve věku od 5-6 let 5. třída děti ve věku od 5 7 let Provoz mateřské školy je od 6:30 17:00 hod

8 Denní řád je pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a na aktuální situace. Každodenně využíváme ranní cvičení, tělovýchovné chvilky, pohybové aktivity realizované spontánně, ale i pod vedením učitelky. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, pracovaly svým tempem. Práce probíhá ve skupinové i individuální formě, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem. Aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, mohly pracovat vlastním tempem. Pro nově příchozí děti je doporučován adaptační režim týdenní dopolední aktivita dětí společně s oběma pedagogy ve třídě. Pedagogové se plně věnují dětem. Je nepřípustné nechat děti bez dozoru. Stanovené počty dětí na třídách nejsou překračovány, spojování tříd je omezeno. Děti mohou rozvíjet svůj talent v různých kroužcích. Do těchto kroužků je zapojena pouze část dětí, takže nedochází k narušování režimu ostatních dětí. Nabídka aktivit Bezplatné Placené Pro veřejnost -kroužky vedené pedagogy MŠ -kroužky vedené agenturami -divadelní představení, předplavecká průprava, tematické výlety, školy v přírodě - Den otevřených dveří před zápisem - Dílničky pro rodiče a jejich dětičky 2x 3x ročně - rozloučení s předškoláky - besídky pro rodiče Personální zajištění Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsané odborné a pedagogické vzdělání. Pedagogické pracovnice se pravidelně účastní vzdělávání pedagogických pracovníků a školení v pedagogickém centru a dále se samovzdělávají. Služby jsou plánovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem pedagogická péče. Specializované služby jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky. Provozní zaměstnanci tvoří nedílnou součást celého pracovního kolektivu - 7 -

9 Spoluúčast rodičů Mezi rodiči a celým personálem panuje oboustranná důvěra a otevřenost, porozumění a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. Jsou dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje pravidelnými informacemi na nástěnkách. S plánem mateřské školy jsou rodiče seznamovány pravidelně na zářijové třídní schůzce. Učitelky informují rodiče o pokrocích a rozvoj učení, domlouvají se s rodiči o společném postupu při výchově a vzdělání, upozorňují na logopedické, zdravotní a vývojové problémy a doporučují setkání s odborníky. 6. Vzdělávací obsah Školní vzdělávací program má jedno integrující téma Hrajeme si celý den, které je rozděleno do čtyřech integrovaných bloků. 1. Podzim Zima Jaro Léto 1 Témata všech čtyř integrovaných bloků se dále rozvíjí do měsíčních tematických celků a dále do týdenních motivačních celků zpracovaných v třídních vzdělávacích programech. Integrované bloky a tematické celky jsou společné. Týdenní motivační celky jsou doporučené, záleží na každé třídě, který blok splní a za jak dlouho, jak který motivační celek bude třeba opakovat. Motivační celky jsou dále učitelkami zpracovávány v třídních vzdělávacích programech podle podmínek a věku dětí na hry a zábavné činnosti. ŠVP plní specifické vzdělávací cíle a záměry dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. V každém celku jsou zvlášť zpracovány vzdělávací cíle a očekávané výstupy, stejně tak i hlavní činnosti a příležitosti, které ve vzdělání vytváříme, dětem nabízíme a umožňujeme

10 Záměry vzdělávacího úsilí Oblast: biologická Stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům. Oblast: psychologická Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kteativitu a sebevyjádření. Oblast: Interpersonální Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů Oblast: Sociálně kulturní Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. Oblast: Environmentální Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. Vzdělávací obsah integrovaného bloku (Podzimní rozjímání, Zimní radovánky,jarní probuzení, Letní hrátky) představuje ucelenou řadu tematických celků uspořádanou a postupně navazující

11 7. Vzdělávací program Integrovaný blok: PODZIM/1 Tematický celek: POD JEDNOU STŘECHOU Dítě a jeho tělo - rozvoj pohybových schopností - zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky - rozvoj koordinace - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci - zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla - ovládat koordinaci ruky a oka - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu) - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) - zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami Dítě a jeho psychika a) - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) b) - rozvoj paměti a pozornosti - rozvoj tvořivosti - posilování přirozených poznávacích citů c) - poznávání sebe sama, rozvoj poznávacích citů ve vztahu k sobě - rozvoj schopností sebeovládání - pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno - domluvit se slovy i gesty - učit se nová slova a aktivně je používat - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité - zaujímat vlastní názory a postoje, vyjadřovat je - vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení - být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem

12 Dítě a ten druhý - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému - posilování prosociálního chování (v rodině, v mateřské škole, v herní skupině ) - navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, respektovat ho - chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný - dodržovat dohodnuté a pochopené pravidla vzájemného soužití doma, v MŠ, na veřejnosti - vnímat, co si druhý přeje a potřebuje, vycházet mu vstříc Dítě a společnost - poznávání pravidel společenského soužití - rozvoj schopností žít ve společenství ostatních, přináležet k němu - začlenit se do třídy zařadit se mezi své vrstevníky - zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy - dodržovat pravidla hry a jiných činností - zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, knížkami, věcmi denní potřeby - vyjadřovat své představy pomocí výtvarných dovedností a technik - vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností Dítě a svět - vytváření povědomí o přírodním prostředí, vývoji, proměnách - rozvoj úcty k životu ve všech formách - vytváření povědomí o sounáležitosti se světem - osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí - mít vědomí o širším přírodním prostředí a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte - porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, pohybuje a proměňuje) - pomáhat pečovat o okolní životní prostředí Integrovaný blok: PODZIM/2 Tematický celek: PODZIME, PODZIME Dítě a jeho tělo - rozvoj pohybových schopností - zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

13 - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci - zachovávat správné držení těla - vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Dítě a jeho psychika a) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností vnímání - rozvoj komunikativních dovednosti b) rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání - posilování přirozených poznávacích citů c) rozvoj schopnosti city plně prožívat - poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě - učit se nová slova a aktivně je používat - porozumět slyšenému - projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat - vědomě užívat všech smyslů, záměrně pozorovat - soustředit se na činnost, udržovat pozornost - záměrně se soustředit na činnost a udržovat pozornost - být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě Dítě a ten druhý - osvojení si poznatků, schopností pro navazování vztahu dítěte k druhým lidem - vytváření prosociálních postojů (přizpůsobivost, respekt) - bez zábran komunikovat s druhým dítětem, udržovat dětská přátelství - odmítnout komunikaci, která mu je nepříjemná - spolupracovat s ostatními - respektovat potřeby jiného dítěte Dítě a společnost - porozumět základním projevům neverbální komunikace - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat) - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit, prosit, poděkovat ) - pochopit, že každý má ve společenství (rodině, třídě ) svou roli, podle které je třeba se chovat

14 - zařadit se do třídy mezi vrstevníky, respektovat je - adaptovat se na život ve škole - zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy - zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, knížkami - zachycovat skutečnost ze svého okolí pomocí výtvarných dovedností a různých technik Dítě a svět - vytváření povědomí o přírodním prostředí, o rozmanitosti, vývoji a proměnách - pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí zlepšovat - rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí - osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, dítěti blízké, smysluplné, zajímavé, pochopitelné - všímat si změn a dění v nejbližším okolí - mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka - pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (chránit přírodu Integrovaný blok: PODZIM/3 Tematický celek: LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD Dítě a jeho tělo - ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti - osvojování si věku přiměřených dovednosti - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru - ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s náčiním, s různým materiálem výtvarným, grafickým) Dítě a jeho psychika a) rozvoj řečových schopností produktivních (výslovnosti, vyjadřování) - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) b) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájmu) - vytváření pozitivního vztahu k umění c) získání relativní citové samostatnosti - rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožíván - vyjadřovat samostatně smysluplné myšlenky - popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

15 - soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat film, divadlo - pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno - vnímat, že je zajímavé dovídat se nové věci - uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje - přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch - těšit se z hezkých a příjemných zážitků Dítě a ten druhý - osvojení si dovedností pro rozvíjení vztahů dítěte k druhým - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností - porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad - odmítnout komunikaci, která je nepříjemná - spolupracovat s ostatními - osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu - chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé - uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, mohou se chovat proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých Dítě a společnost - osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu - rozvoj dovedností tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat - pochopit, že každý má ve společenství svou roli - chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a s ohledem na druhé - zachycovat skutečnost ze svého okolí pomocí výtvarných, pracovních a hudebních činností Dítě a svět - porozumět, že změny způsobenou lidskou činností mohou prostředí chránit, ale také poškozovat - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou - mít širší povědomí o přírodním prostředí a jeho dění v rozsahu praktických zkušeností v okolí dítěte - rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat anebo poškozovat, upozornit na ně

16 Integrovaný blok: ZIMA/1 Tematický celek: JÁ MÁM Z VÁNOC NEJRADĚJI Dítě a jeho tělo - ovládaní pohybového aparátu - rozvoj a užívání všech smyslů - osvojení si věku přiměřených dovedností - ovládat druhové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (vůně, chuť, hmat ) - zvládat jemnou motoriku (zacházet s výtvarným a grafickým materiálem, hudebními nástroji ) Dítě a jeho psychika a) - rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu - rozvoj zájmu o další formy sdělení verbální i neverbální (VV, HV, PV a dramatické) b) - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání - rozvoj tvořivosti c) - rozvoj schopností vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a plně prožívat - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci - vyjadřovat smysluplně nápady, myšlenky, pocity ve vhodně formulovaných větách - porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu) - naučit se zpaměti krátký text (říkanky, písničky, pohádky ) - sledovat a vyprávět příběh, pohádku - zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, radost, soucítění, smutek ) - zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací) Dítě a ten druhý - osvojení si schopnosti a dovednosti pro navazování vztahů k druhým lidem - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (rodina, MŠ, herní skupiny ) - porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad - uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná druhým - spolupracovat s ostatními - vnímat, co si druh přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc

17 Dítě a společnost - vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách - seznamování se světem lidí, kultury a umění - chovat se zdvořile, přistupovat k dospělým i dětem bez předsudků, s úctou - vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické, či hudební představení Dítě a svět - vytváření povědomí o širším kulturním prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji, proměnách - rozvoj úcty k životu ve všech formách - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem - mít povědomí o širším společenském, kulturním prostředí i jeho dění z dostupných praktických ukázek v okolí dětí - všímat si změn a dění v nejbližším okolí - vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný Integrovaný blok: ZIMA/2 Tematický celek: ZIMA UŽ JE TU Dítě a jeho tělo - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu - zachovávat správné držení těla - pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkci - rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro děti běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých - mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě hledat pomoc - mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživy a) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vytváření pojmů) - rozvoj zájmu o psanou formu jazyka i další formy sdělení

18 b) rozvoj přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájmu, radosti z objevování) - rozvoj tvořivého řešení problému, tvořivého sebevyjádření c) získání relevantní citové samostatnosti - získání schopnosti ovlivňovat vlastní situaci Očekávané výsledky - vést rozhovor (naslouchat druhým, sledovat řečníka i obsah ) - formulovat otázky, odpovídat - popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) - sledovat očima zleva doprava - poznat některá písmena - chápat elementární časové pojmy - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim - vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci >>ne<< v situacích, které to vyžadují, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech - zaujímat vlastní názory, postoje a vyjadřovat je Dítě a ten druhý - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými - uplatňovat své potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy - bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování - chovat se obezřetně s neznámými, v případě potřeby požádat druhého o pomoc Dítě a společnost - chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny - osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije - utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách - chovat se na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé - porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých - odmítat společensky nežádoucí chován - vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, o jejich rozmanitosti - osvojení poznatků a dovedností při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy - vytvoření povědomí s živou a neživou přírodou, lidmi, společností

19 - orientovat se bezpečně ve známem prostředí i životě tohoto prostředí (domov, MŠ, okolí ) - uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí o tom, jek se prakticky chránit - porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje - uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí Integrovaný blok: ZIMA/3 Tematický celek: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Dítě a jeho tělo - ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - osvojení si poznatků k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody - zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí (užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí ) - znát základní pojmy užívané se zdravím, pohybem, sportem - mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživy - zvládat jemnou motoriku Dítě a jeho psychika a) -rozvoj kultivovaného projevu - osvojení si některých poznatků a dovednost, které předcházejí čtení i psaní b) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení - osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) c) získané dojmy a prožitky vyjádřit - rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání - vyjadřovat se ve vhodně zformovaných větách - poznat některá písmena, číslice, popřípadě slova - chápat základní číselné a matematické pojmy - poznat napsané své jméno - rozlišovat některé obrazné symboly (orientační, dopravní značky, apod.) porozumět jejich významu - soustředěně sledovat četbu, film, divadlo, hudbu - myslet kreativně, řešit některé úkoly a situace, mít >>nápady<< - ve známých situacích ovládat své city a přizpůsobovat jim své chování - vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení - respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla

20 Dítě a ten druhý - rozvoj tolerance, respektu přizpůsobivosti - rozvoj kooperativních dovedností - ochrana osobního soukromí a bezpečí - komunikovat s dospělým vhodným způsobem, respektovat ho - uplatňovat své individuální potřeby, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou - chovat se obezřetně při setkání s neznámými Dítě a společnost - vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách - rozvoj společenského a estetického vkusu - chovat se zdvořile, bez předsudků, s úctou, vážit si práce a úsilí - porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých - vnímat umělecké a kulturní podměty, pozorně poslouchat se zájmem literární, dramatické či hudební představení, hodnotit svoje zážitky Dítě a svět - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu - spoluvytváření bezpečného a zdravého prostředí - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi, společnosti - orientovat se bezpečně ve známém prostředí a životě tohoto prostředí (doma, budova MŠ, okolí MŠ, město) - uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat (jak se nebezpečí vyhnout) Integrovaný blok: JARO/1 Tematický celek: JARO UŽ JE ZA DVEŘMI Dítě a jeho tělo - zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky - rozvoj koordinace a rozsahu pohybu, dýchání - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si a objevujeme svět Zpracovala Helena Daníčková (zástupce ŘŠ pro MŠ) Projednán

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Identifikační údaje... 3 3 Charakteristika školy... 4 4 Charakteristika vzdělávacího programu

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více