Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Sobota ROTUNDA XVI. výroèní sjezd ÈKS ROTUNDA Sobota SYMPOZIUM sanofi-aventis, s.r.o Komplikace akutního infarktu myokardu: Diagnostika a možnosti léèby Ve spolupráci s Klinikou kardilogie IKEM Praha Pøedsedající: M. Želízko, J. Kautzner (Praha) 16:05 1. MECHANICKÉ KOMPLIKACE INFARKTU MYOKARDU M. Želízko (Praha) 16:25 2. AKUTNÍ SRDEÈNÍ SELHÁNÍ A KARDIOGENNÍ ŠOK J. Kettner (Praha) 16:45 3. ARYTMIE V ÈASNÉ FÁZI PO INFARKTU MYOKARDU J. Kautzner (Praha) 17:05 Pøestávka SYMPOZIUM sanofi-aventis, s.r.o Kardiometabolické riziko Ve spolupráci s Èeskou spoleèností pro aterosklerózu Pøedsedající: M. Souèek (Brno) 17:10 4. KARDIOMETABOLICKÉ RIZIKO R. Èeška (Praha) 17:40 Pøestávka SYMPOZIUM sanofi-aventis, s.r.o Kardiovaskulární riziko Ve spolupráci s PS Ambulantních kardiologù Pøedsedající: R. Èeška (Praha) 17:45 5. KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO P. Vymìtal (Olomouc) 18:15 Pøestávka SYMPOZIUM sanofi-aventis, s.r.o Registr ESA Pøedsedající: P. Vymìtal (Olomouc) 18:20 6. REGISTR ESA M. Souèek (Brno) 18:50 Pøestávka SLAVNOSTNÍ PØEDNÁŠKA XVI. VÝROÈNÍHO SJEZDU ÈKS Pøedsedající: M. Aschermann (Praha) 19:00 7. NEMOCNÝ PO INFARKTU MYOKARDU V. Chaloupka (Brno) 20:00 Konec programu 20

15 MORAVA SYMPOZIUM Roche s.r.o. Pokroèilé srdeèní selhání Ve spolupráci s Klinikou kardilogie IKEM Praha Pøedsedající: I. Málek (Praha) 16:05 8. PØEHLED MOŽNOSTÍ LÉÈBY NEMOCNÝCH S POKROÈILÝM SRDEÈNÍM SELHÁNÍM I. Málek (Praha) 16:20 9. ROZVAHA PØI INDIKACI TRANSPLANTACE SRDCE M. Hegarová (Praha) 16: VIROVÉ INFEKCE PO TRANSPLANTACI SRDCE M. Podzimková (Praha) 16: VÝVOJ IMUNOSUPRESIVNÍ PROFYLAXE PO SRDEÈNÍ TRANSPLANTACI L. Hošková (Praha) 17:05 Pøestávka SYMPOZIUM CARDION s.r.o. Když se øekne ablace fibrilace síní... Ve spolupráci s Klinikou kardilogie IKEM Praha Pøedsedající: J. Kautzner (Praha) 17: INDIKACE A POUÈENÍ NEMOCNÉHO D. Wichterle (Praha) 17: PRINCIP METODY A CÍLOVÉ MOMENTY J. Kautzner (Praha) 17: MOŽNÉ KOMPLIKACE VÝKONU P. Peichl (Praha) 18: DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ PO VÝKONU R. Èihák (Praha) 18:15 Konec programu XVI. výroèní sjezd ÈKS Sobota Sobota MORAVA 21

16 Sobota PRAHA XVI. výroèní sjezd ÈKS PRAHA Sobota SYMPOZIUM GlaxoSmithKline Souèasná léèba AKS Pøedsedající: J. Vítovec (Brno) 16: INTERVENÈNÍ LÉÈBA AKS J. Sitar (Brno) 16: DISKUZE 16: INHIBITORY IIB/IIIA DESTIÈKOVÝCH RECEPTORÙ V LÉÈBÌ AKS L. Groch (Brno) 16: DISKUZE 16: NOVINKY VE FARMAKOLOGICKÉ LÉÈBÌ AKS O. Hlinomaz (Brno) 16: Diskuze PREZENTACE TECHNOLOGIÍ x SKUTEÈNÌ SMYSLUPLNÝ TECHNICKÝ NÁSTROJ? M. Táborský (Praha) 17: IS HOME MONITORING AN IMPORTANT STEP FORWARD? PRO: A. Dorszewski (Bad Oeynhausen) CONTRA: H. Schwacke (Speyer, Germany) 18:00 Konec programu 16:50 Pøestávka SYMPOZIUM BIOTRONIK Praha s.r.o. Home Monitoring 2008 Pøedsedající: J. Vítovec, M. Táborský (Brno, Praha) 17: POKROÈILÉ SRDEÈNÍ SELHÁNÍ - NEJEN FARMAKOLOGICKÉ PØÍSTUPY J. Vítovec (Brno) 17: DOMÁCÍ MONITORACE PACIENTÙ S ARYTMIEMI A SRDEÈNÍM SELHÁNÍM: 22

17 ROTUNDA Nedìle Vyzvané slavnostní pøednášky Pøedsedající: M. Aschermann, V. Chaloupka (Praha, Brno) 8: NAVRÁTILOVA PØEDNÁŠKA: ROLE KARDIOCHIRURGA PØI LÉÈBÌ SRDEÈNÍHO SELHÁNÍ J. Pirk (Praha) 8: HERLESOVA PØEDNÁŠKA: MEMBRÁNOVÁ FUNKCE MYOKARDIÁLNÍCH BUNÌK A NÁHLÁ SRDEÈNÍ SMRT B. Semrád (Brno) 9: LUKLOVA PØEDNÁŠKA: KARDIOLOGIE A ANTIKOAGULANCIA J. Kvasnièka (Praha) Invited lectures Pøedsedající: M. Aschermann, J. Hradec (Praha) 9: PAST AND FUTURE OF ELECTROPHYSIOLOGY B. Lüderitz (Bonn, Germany) 10: ON THE PATH TOWARD PREDICTIVE GENOMICS IN CARDIOVASCULAR DISEASE P. Hamet (Montreal, Canada) 10:30 Pøestávka European Society of Cardiology Session Pøedsedající: M. Aschermann, P. Widimský (Praha) 11: PRIMARY PCI IN HYPOTERMIC PATIENTS AFTER RESUSCITATION M. Noè (Ljubljana, Slovenia) 11: SYSTEMS OF CARE FOR ST-ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION (STEMI): 1-YEAR MORTALITY IN PATIENTS WITH ACUTE STEMI IN THE VIENNA MODEL K. Huber (Wien, Austria) 11: CARDIOVASCULAR DISEASES IN TURKEY: FOCUS ON PREVENTION C. Erol (Istanbul, Turkey) 11: HEART FAILURE WITH PRESERVED SISTOLIC FUNCTION M. Salvador Taboada (Madrid, Spain) 12: HUNGARIAN NETWORKING FOR PRIMARY PCI T. Forster (Szeged, Hungary) 12: PANEL DISCUSSION ON CARDIOLOGY IN EUROPE 12:30 Obìd 13:00 VALNÁ HROMADA ÈKS HOT LINES Pøedsedající: J. Vítovec (Brno) 14: STUDIE CORD J. Špinar (Brno) 14: STUDIE HEAVEN T. Kovárník (Praha) 14: STUDIE PRAGUE 8 P. Widimský (Praha) Nedìle ROTUNDA 23

18 ROTUNDA Nedìle Nedìle ROTUNDA 14: NOVINKY V PLICNÍ HYPERTENZI (IV. SVÌTOVÝ KONGRES PLICNÍ HYPERTENZE) P. Jansa (Praha) 14: EUROASPIRE H. Rosolová (Plzeò) Slovenská kardiologická spoleènost Žena a kardiovaskulárne ochorenie Pøedsedající: J. Murín, L. Špinarová (Bratislava, SR, Brno) 15: PREVENCIA KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ U DIEVÈAT A MLADÝCH ŽIEN V. Vršanská (Bratislava, SR) 15: STABILNÁ ANGINA PECTORIS U ŽIEN S. Filipová (Bratislava, SR) 15: ARYTMIE U ŽIEN G. Kaliská (Banská Bystrica, SR) 15: P¾ÚCNY TROMBOEMBOLIZMUS U ŽIEN I. Šimková (Bratislava, SR) 15: SRDCOVÉ ZLYHÁVANIE U ŽIEN E. Goncalvesová (Bratislava, SR) 16:00 Pøestávka Sympozium Medtronic Czechia s.r.o. Rizika a pøínosy nefarmakologických terapií Pøedsedající: J. Veselka (Praha) A. Bulava (Èeské Budìjovice) 16: FREESTYLE STENTLESS TISSUE VALVE IN YOUNG PATIENTS - BIOLOGICAL HEART VALVES: STENTLESS VS. STENTED - WHICH TISSUE VALVE FOR WHICH PATIENT U. Rosendahl (Baden, Germany) 16: BEATING HEART SURGICAL AF TREATMENT P. Suwalski (Warsaw, Poland) 16: KATETRIZAÈNÍ ABLACE SÍÒOVÝCH TACHYARYTMIÍ: KTERÉ PACIENTY INDIKOVAT A JAK O NÌ NÁSLEDNÌ PEÈOVAT A. Bulava (Èeské Budìjovice) 17: INTERFERENCE U PACIENTÙ S KARDIOSTIMULÁTOREM NEBO IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTREM- DEFIBRILÁTOREM J. Vlašínová (Brno) 17: MODERNÍ INTERVENÈNÍ KARDIOLOGIE JIŽ DÁVNO NEZNAMENÁ POUZE BALÓNKOVOU ANGIOPLASTIKU VÌNÈITÉ TEPNY J. Veselka (Praha) 17: LÉÈBA AIM - SOUÈASNOST A BUDOUCNOST P. Kala (Brno) 18:15 Konec programu 24

19 MORAVA Nedìle PS Chlopenní a vrozené srdeèní vady v dospìlosti Dysfunkce pravé komory I. Pøedsedající: J. Popelová, J. Dominik (Praha, Hradec Králové) 8: MORFOLOGIE PRAVÉ KOMORY Z POHLEDU PATOLOGA I. Šteiner (Hradec Králové) 8: DYSFUNKCE PRAVÉ KOMORY U VROZENÝCH SRDEÈNÍCH VAD J. Popelová (Praha) 9: ULTRAZVUKOVÁ DIAGNOSTIKA DYSFUNKCE PRAVÉ KOMORY T. Paleèek (Praha) PS Chlopenní a vrozené srdeèní vady v dospìlosti Dysfunkce pravé komory II. Pøedsedající: M. Brtko, T. Paleèek (Hradec Králové, Praha) 9: DYSFUNKCE PRAVÉ KOMORY U PLICNÍ HYPERTENZE P. Jansa (Praha) 9: DYSFUNKCE PRAVÉ KOMORY U ZÍSKANÝCH CHLOPENNÍCH VAD M. Brtko, M. Tuna, P. Polanský, J. Nový, J. Harrer (Hradec Králové) 10: ZAPOMENUTÁ CHLOPEÒ: CHIRURGICKÉ ØEŠENÍ RELATIVNÍ TRIKUSPIDÁLNÍ NEDOMYKAVOSTI P. Žáèek, J. Harrer, J. Dominik (Hradec Králové) 10:30 Pøestávka PS Echokardiografie Vybrané klinické aplikace echokardiografie Pøedsedající: H. Skalická, P. Frídl (Praha) 11: ZÁTÌŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE V. Chaloupka (Brno) 11: ECHOKARDIOGRAFIE U ONEMOCNÌNÍ AORTY P. Frídl (Praha) 11: ECHOKARDIOGRAFIE A HYPERTENZE H. Skalická (Praha) 11: ECHOKARDIOGRAFIE V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE KONSTRIKCE A RESTRIKCE T. Paleèek, A. Linhart (Praha) 12: ECHOKARDIOGRAFIE U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ J. Ulman, T. Marek, M. Vítovec, P. Frídl, P. Lupínek (Praha) 12: VÝZNAM ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE KOMPLIKACÍ KATETRIZAÈNÍCH VÝKONÙ R. Feuereisl (Praha) 12:30 Obìd Nedìle MORAVA 25

20 MORAVA Nedìle Nedìle MORAVA PS Kardiovaskulární rehabilitace Kardiovaskulární rehabilitace u vybraných skupin nemocných Pøedsedající: L. Elbl, I. Karel (Brno, Praha) 14: AMBULANTNÍ REHABILITACE PACIENTÙ PO CHIRURGICKÉ KOREKCI CHLOPENNÍCH VAD S. Nehyba, V. Chaloupka, L. Elbl, R. Souèek (Brno) 14: KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE U NEMOCNÝCH S PLICNÍ HYPERTENZÍ P. Jansa (Praha) 14: KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE U NEMOCNÝCH SE STIMULAÈNÍMI A DEFIBRILAÈNÍMI SYSTÉMY P. Neužil (Praha) 14: KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE U NEMOCNÝCH S DIABETES MELLITUS J. Siegelová (Brno) PS Chlopenní a vrozené srdeèní vady v dospìlosti Chlopenní vady u nemocných s chronickou renální insuficiencí Pøedsedající: E. Koudelková, A. Mokráèek (Praha, Èeské Budìjovice) 15: ZÍSKANÉ CHLOPENNÍ VADY U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ V DIALYZAÈNÍM PROGRAMU E. Koudelková (Praha) 15: ECHOKARDIOGRAFICKÉ NÁLEZY U PACIENTÙ S POKROÈILOU CHRONICKOU RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ T. Marek (Praha) 15: PERIOPERAÈNÍ MANAGEMENT PACIENTÙ S RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ BÌHEM KARDIOCHIRURGICKÉHO VÝKONU R. Tesaøík (Èeské Budìjovice) 16:00 Pøestávka Sympozium Zentiva a.s. Moderní pøístup k léèbì hypertenze: ATII x ACEi kdy na CORDy a kdy spolu? Pøedsedající: J. Vítovec (Brno) 16: MOŽNOSTI KOMBINAÈNÍ TERAPIE ACEI A SARTANY J. Vítovec (Brno) 16: CORD - COMPARISON OF RECOMMENDED DOSES: JAK ZAMÌNIT ACEI ZA SARTANY - VÝSLEDKY STUDIE CORD I A U 5487 PACIENTÙ V ÈR J. Špinar (Brno) 16: CORD - COMPARISON OF RECOMMENDED DOSES: LÉÈBU HYPERTENZE ZAHÁJIT ACEI NEBO SARTANY - VÝSLEDKY STUDIE CORD I B U 5187 PACIENTÙ V ÈR M. Souèek (Brno) 17:00 Konec programu 26

21 PRAHA Nedìle PS Intervenèní kardiologie Aplikace nových technologií v kardiologické diagnostice a koronární intervenci Pøedsedající: P. Kmoníèek, L. Groch, P. Kala (Praha, Brno) 8: MAGNETICKÁ SRDEÈNÍ NAVIGACE, JEJÍ MOŽNOSTI V KORONÁRNÍ INTERVENCI P. Kmoníèek (Praha) 8: POSTAVENÍ CT V KARDIOLOGII A DIAGNOSTICE KORONÁRNÍ NEMOCI M. Branny (Tøinec) 9: SOUÈASNÉ MOŽNOSTI MAGNETICKÉ REZONANCE V KARDIOLOGII L. Klzo (Hradec Králové) 9: IVUS - CURRENT PERSPECTIVES G. Mintz (New York, United States) PS Intervenèní kardiologie Nekoronární intervence Pøedsedající: M. Želízko, J. Veselka (Praha) 9: STENTOVÁNÍ KAROTICKÝCH TEPEN J. Veselka (Praha) 9: STENTOVÁNÍ RENÁLNÍCH TEPEN M. Želízko (Praha) 10: KATETRIZAÈNÍ INTERVENCE NA SEPTU SÍNÍ P. Èervinka (Ústí nad Labem) 10: KATETRIZAÈNÍ INTERVENCE NA SEPTU KOMOR J. Januška (Tøinec) 10:30 Pøestávka PS Intervenèní kardiologie Praktický pohled na akutní koronární syndromy (oèima doporuèených postupù ESC) Pøedsedající: F. Holm, I. Varvaøovský, J. Vojáèek, P. Kala, O. Hlinomaz, J. Matìjka (Hradec Králové, Pardubice, Brno) 11: SOUÈASNÝ STAV LÉÈBY INFARKTU MYOKARDU S ELEVACEMI ST (STEMI) J. Vojáèek (Hradec Králové) 11: RIZIKOVÁ STRATIFIKACE NEMOCNÝCH S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM P. Kala (Brno) 11: REVASKULARIZAÈNÍ LÉÈBA NSTEMI URGENTNÍ NEBO ÈASNÁ? F. Holm (Hradec Králové) 11: ANTITROMBOTICKÁ LÉÈBA A REVASKULARIZACE SPOJENCI NEBO NEPØÁTELÉ? I. Varvaøovský (Pardubice) 12: KRVÁCIVÉ KOMPLIKACE PØI LÉÈBÌ NSTEMI KDE PØECHÁZÍ UŽITEK VE ŠKODU? J. Matìjka (Pardubice) Nedìle PRAHA 27

22 Nedìle Nedìle PRAHA 12: RIZIKOVÉ PODSKUPINY NEMOCNÝCH S NSTEMI SLUŠÍ VŠEM STEJNÝ MODEL? O. Hlinomaz (Brno) 12:30 Obìd PS Akutní kardiologie Má se trombolyzovat submasivní PE? Pøedsedající: J. Vojáèek, O. Hlinomaz (Hradec Králové, Brno) 14: PRO T. Janota (Praha) 14: PROTI M. Solaø (Hradec Králové) PS Akutní kardiologie Krvácivé komplikace u akutních koronárních syndromù Pøedsedající: J. Vojáèek, P. Janský (Hradec Králové, Praha) 15: NEPODCEÒUJME KRVÁCIVÉ KOMPLIKACE ANTITROMBOTICKÉ LÉÈBY J. Vojáèek (Hradec Králové) 15: PREVENTIVNÍ A LÉÈEBNÉ POSTUPY U RIZIKA KRVÁCIVÝCH STAVÙ I. Varvaøovský (Pardubice) 15: MONITORACE ÚÈINKU ANTITROMBOTICKÉ LÉÈBY J. Kvasnièka (Praha) 15: NOVINKY V ANTITROMBOTICKÉ LÉÈBÌ Z HLEDISKA BEZPEÈNOSTNÍHO PROFILU P. Janský (Praha) 16:00 Pøestávka Sympozium Merck Sharp & Dohme IDEA + Schering PloughEzetimib - od teorie k praxi Pøedsedající: V. Chaloupka (Brno) 16: KDO PROFITUJE Z HYPOLIPIDEMICKÉ LÉÈBY? R. Èeška (Praha) 16: SYSTEMATICKÉ SLEDOVÁNÍ VYSOCE RIZIKOVÝCH PACIENTÙ S KOMBINOVANOU HYPOLIPIDEMICKOU LÉÈBOU V AMBULANCI KARDIOLOGICKÉHO ODDÌLENÍ A. Novák (Ústí nad Labem) 16: EZETIMIB - OD KLINICKÝCH STUDIÍ KE KAŽDODENNÍ PRAXI M. Vrablík (Praha) 17:15 Pøestávka Sympozium Abbott Laboratories s.r.o Fibrilace síní a arteriální hypertenze nerozluèné duo a jeho management Pøedsedající: V. Chaloupka, R. Hatala (Brno, Bratislava, SR) 28

23 PRAHA Nedìle : OPTIMALIZACE KARDIOPROTEKTIVITY A KONTROLY KREVNÍHO TLAKU - ÚLOHA ACEI A BKK J. Špinar (Brno) 17: CÍLOVÁ DÁVKA ACEI - CESTA K MAXIMÁLNÌ MOŽNÉMU BENEFITU E. Goncalvesová (Bratislava, SR) 18: FIBRILÁCIA PREDSIENÍ - KOMPLEXNÝ PRÍSTUP KU KOMPLEXNEJ ARYTMII R. Hatala (Bratislava, SR) 18: SÚÈASNÝ PRÍSTUP K FARMAKOTERAPII FIBRILÁCIE PREDSIENÍ. KOMU A KEDY PROPAFENÓN? G. Kaliská (Banská Bystrica, SR) 18: DISKUZE Nedìle PRAHA 18:50 Konec programu 29

24 BRNO Nedìle Nedìle BRNO PS Akutní kardiologie Akutní stavy v kardiologii - zaostøeno na ženy Pøedsedající: P. Janský, K. Dvoøák (Praha, Ostrava) 8: AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROMY T. Janota (Praha) 8: ARYTMIE A NÁHLÁ SMRT M. Táborský (Praha) 9: AKUTNÍ SRDEÈNÍ SELHÁNÍ J. Špinar (Brno) 9: TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC P. Salaj (Praha) Èeská spoleènost pro hypertenzi Hypertenze a fibrilace síní Pøedsedající: J. Vítovec, M. Souèek (Brno) 9: RIZIKOVÉ FAKTORY FIBRILACE SÍNÍ J. Widimský sen. (Praha) 9: ECHOKARDIOGRAFICKÉ HODNOCENÍ FUNKCE LEVÉ SÍNÌ A POSOUZENÍ RIZIKA EMBOLIZAÈNÍCH PØÍHOD U FIBRILACE SÍNÍ A. Linhart (Praha) 10: LÉÈBA HYPERTENZE U FIBRILACE SÍNÍ R. Cífková (Praha) 10:30 Pøestávka PS Arytmie a trvalá kardiostimulace Sledování nemocných po výkonech v arytmologii Pøedsedající: R. Krausová, L. Køivan (Praha, Brno) 11: PACIENT PO IMPLANTACI ICD M. Kozák (Brno) 11: PACIENT PO IMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORU J. Vlašínová (Brno) 11: PACIENT PO IMPLANTACI SYSTÉMU PRO SRT V. Melenovský (Praha) 11: PACIENT PO KATETRIZAÈNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ L. Šedivá (Praha) 12: MOŽNOSTI DLOUHODOBÉHO MONITOROVÁNÍ SRDEÈNÍHO RYTMU R. Vopálka (Praha) 12:30 Obìd PS Arytmie a trvalá kardiostimulace Tromboembolické komplikace pøi fibrilaci síní a jejich prevence Pøedsedající: J. Lukl, J. Bytešník (Olomouc, Praha) 14: EMBOLICKÉ MOZKOVÉ PØÍHODY - DIAGNOSTIKA A LÉÈBA A. Tomek (Praha) 14: STRATIFIKACE RIZIKA TROMBOEMBOLICKÝCH KOMPLIKACÍ L. Haman (Hradec Králové) 30

25 BRNO Nedìle : ANTIKOAGULAÈNÍ LÉÈBA U STARŠÍCH NEMOCNÝCH NEBO PO PØEDCHOZÍ PCI P. Heinc (Olomouc) 14: ÚSKALÍ ANTIKOAGULAÈNÍ LÉÈBY - LÉKOVÉ A POTRAVINOVÉ INTERAKCE K. Lefflerová (Praha) PS Arytmie a trvalá kardiostimulace Èeská spoleènost kardiovaskulární chirurgie Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) Pøedsedající: J. Kautzner, M. Kozák (Praha, Brno) 15: SELECTION OF APPROPRIATE CANDIDATES FOR CRT L. Riedlbauchová (Praha) 15: LEFT VENTRICULAR LEAD - PREREQUISITE FOR SUCCESSFUL CRT M. Táborský (Praha) 15: LONG-TERM FOLLOW-UP AFTER IMPLANTATION M. Novák (Brno) 15: CRT IN ATRIAL FIBRILLATION A. Bulava (Èeské Budìjovice) 16:00 Pøestávka Sympozium SERVIER s.r.o. Prevence kardiovaskulárních pøíhod u pacientù s diabetes mellitus aneb co vše pøinesla studie ADVANCE Pøedsedající: J. Widimský jr. (Praha) 16: GENY, HYPERTENZE A DIABETES MELLITUS (ADVANCE PROGNOMIX SUBSTUDY) P. Hamet (Montréal, Canada) 16: PRESTARIUM COMBI V OVLIVNÌNÍ FUNKCE A STRUKTURY LEVÉ KOMORY SRDEÈNÍ U DIABETIKÙ (ADVANCE ECHOCARDIOGRAPHY SUBSTUDY) A. Linhart (Praha) 17:15 Konec programu Nedìle BRNO 31

26 PLZEÒ Nedìle Nedìle PLZEÒ PS Nukleární kardiologie Neinvazivní zobrazovací metody v rizikové stratifikaci pacientù se suspektní nebo známou ischemickou chorobou srdeèní - I.èást Pøedsedající: O. Lang, M. Kamínek (Praha, Olomouc) 8: NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE V DIAGNOSTICE A PROGNÓZE ICHS A. Fikrle (Plzeò) 8: NOVÉ MOŽNOSTI VÝPOÈETNÍ TOMOGRAFIE, MAGNETICKÉ REZONANCE A ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE A STANOVENÍ PROGNÓZY PACIENTÙ S ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEÈNÍ M. Hutyra, T. Skála (Olomouc) 9: DISKUZE S NORMÁLNÍ POZÁTÌŽOVOU PERFUZÍ RESP. S JEJÍ MÍRNOU REVERZIBILNÍ PORUCHOU M. Kamínek, I. Metelková, M. Budíková, H. Študentová, E. Sovová, J. Lukl (Olomouc) 9: DISKUZE 9: STRATIFIKACE RIZIKA POMOCÍ SPECT U PACIENTÙ PO PCI O. Lang, M. Malá, R. Píchová, I. Kleisner, B. Kallmünzer, P. Jebavý, M. Kamínek, M. Mysliveèek (Praha, Olomouc) 9: DISKUZE 10: VYŠETØENÍ A DIAGNOSTIKA KORONÁRNÍCH NEMOCÍ SE STRATIFIKACÍ RIZIKA U ASYMPTOMATICKÝCH DIABETIKÙ POMOCÍ SPECT J. Bakala, A. Adamíková, J. Bernátek, P. Kurfürst (Zlín) 10: DISKUZE PS Nukleární kardiologie Neinvazivní zobrazovací metody v rizikové stratifikaci pacientù se suspektní nebo známou ischemickou chorobou srdeèní - II. èást Pøedsedající: O. Lang, M. Kamínek (Praha, Olomouc) 9: ZOBRAZENÍ POISCHEMICKÉHO OMRÁÈENÍ POMOCÍ GATED SPECT UMOŽÒUJE DALŠÍ STRATIFIKACI RIZIKA U PACIENTÙ 10: PREDIKCE VÝSLEDKU KARDIOCHIRURGICKÉ REVASKULARIZACE POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE, SPECT MYOKARDU A SPECKLE TRACKING ECHOKARDIOGRAFIE U PACIENTÙ S ISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ T. Skála, M. Hutyra, M. Kamínek, D. Horák (Olomouc) 10: DISKUZE 10:30 Pøestávka 32

27 PLZEÒ Nedìle Význam CT a MR v klinické kardiologii Pøedsedající: J. Veselka, J. Ferda (Praha, Plzeò) 11: VÝZNAM CT V KARDIOLOGII J. Ferda (Plzeò) 11: VÝZNAM MR V KARDIOLOGII J. Vymazal (Praha) 11: CT KORONAROGRAFIE NAHRADÍ KATETRIZAÈNÍ VYŠETØENÍ VÌNÈITÝCH TEPEN - PRO J. Veselka (Praha) 11: CT KORONAROGRAFIE NAHRADÍ KATETRIZAÈNÍ VYŠETØENÍ VÌNÈITÝCH TEPEN - PROTI L. Groch (Brno) 12: POSELSTVÍ PRO KLINICKOU PRAXI J. Ferda, J. Veselka (Plzeò, Praha) 12:30 Obìd Vyšetøení srdce pomocí multidektorového CT Pøedsedající: M. Roèek, J. Veselka (Praha) 14: CO JE TO MULTIDEKTOROVÉ (DUAL-SOURCE) CT J. Ferda (Plzeò) 14: VÝSLEDKY VYŠETØENÍ POMOCÍ DS CT T. Adla (Praha) 14: INDIKACE K VYŠETØENÍ J. Veselka (Praha) 14: POUŽITÍ CT V NEMOCNICI S DLOUHODOBÝMI ZKUŠENOSTMI S TÍMTO VYŠETØENÍM R. Rienmuller (Graz, Austria) Volná sdìlení - srdeèní selhání I Pøedsedající: M. Kubánek, M. Schejbalová (Praha) 15: ARE WOMEN WITH CHRONIC HEART FAILURE NEGLECTED? A. Klabník, M. Koštek, J. Murín (Trstená, SR, Bratislava, SR) 15: VZTAH BNP K VÝSLEDKU SPIROERGOMETRIE U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEÈNÍM SELHÁNÍM M. Hegarová, I. Málek, A. Jabor (Praha) 15: VYPOVÍDÁ BNP A ECHOKARDIOGRAFIE O FUNKÈNÍCH PARAMETRECH NEMOCNÉHO SE SRDEÈNÍM SELHÁNÍM? Z. Pozdíšek, O. Ludka, V. Chaloupka, V. Musil, J. Špinar (Brno) 15: PROGNOSTICKÝ VÝZNAM OPAKOVANÉHO STANOVENÍ N-TERMINÁLNÍHO PROBNP U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEÈNÍM SELHÁNÍM- SROVNÁNÍ S KONVENÈNÍMI METODAMI ODHADU PROGNÓZY M. Kubánek, K. Goode, A. Clark, J. Cleland (Praha, Kingston-upon-Hull, United Kingdom) 15: MONITORACE FUNKCE OPTIVOL FLUID STATUS V RÁMCI SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE SRDEÈNÍHO SELHÁNÍ M. Schejbalová (Praha) 16:00 Konec programu Nedìle PLZEÒ 33

28 Nedìle OLOMOUC OLOMOUC Nedìle Volná sdìlení - resynchronizace u srdeèního selhání Pøedsedající: A. Bulava, K. Lefflerová (Èeské Budìjovice, Praha) 8: NEFARMAKOLOGICKÁ LÉÈBA CHRONICKÉHO SRDEÈNÍHO SELHÁNÍ SRDEÈNÍ RESYNCHRONIZACÍ VÝSLEDKY DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ A. Bulava, J. Lukl, M. Hutyra, D. Marek (Èeské Budìjovice, Olomouc) 8: SROVNÁNÍ VLIVU STIMULACE SEPTA VERSUS HROTU NA ECHOKARDIOGRAFICKÉ PARAMETRY DYSSYNCHRONIE U NEMOCNÝCH SE ZACHOVANOU FUNKCÍ LEVÉ KOMORY SRDEÈNÍ DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ K. Lefflerová, J. Kautzner, P. Lupínek, J. Bytešník, R. Èihák, R. Krausová, V. Vanèura (Praha) 8: JE REDUKCE ZÁVAŽNOSTI MITRÁLNÍ REGURGITACE PØI SRDEÈNÍ RESYNCHRONIZAÈNÍ TERAPII SPOJENA S LEPŠÍMI DLOUHODOBÝMI VÝSLEDKY LÉÈBY? L. Riedlbauchová, D. Patel, C. Wu, K. Sonne, H. Mlèochová, A. Sorgente, L. Padeletti, A. Auricchio, J. Kautzner, A. Natale (Praha, Cleveland, United States, Lugano, Switzerland, Florence, Italy) 9: VYUŽITÍ IMPEDANÈNÍ KARDIOGRAFIE PRO OPTIMALIZACI SÍÒOKOMOROVÉHO A MEZIKOMOROVÉHO ZPOŽDÌNÍ BIVENTRIKULÁRNÍCH PØÍSTROJÙ J. Lipoldová, M. Novák, P. Kamarýt, P. Homolka, E. Ozábalová (Brno) 9: SROVNÁNÍ DVOU METOD URÈENÍ OPTIMÁLNÍHO V-V INTERVALU U PACIENTÙ SE SRDEÈNÍ RESYNCHRONIZAÈNÍ TERAPIÍ M. Novák, J. Lipoldová, E. Ozábalová, J. Meluzín, J. Krejèí, P. Hude, V. Feitová, L. Dušek, P. Kamarýt (Brno) Volná sdìlení - arytmie Pøedsedající: R. Èihák, L. Šedivá (Praha) 9: CHARAKTERISTIKA RECIDIVUJÍCÍCH LEVOSÍÒOVÝCH TACHYKARDIÍ PO KOMPLEXNÍ ABLACI CHRONICKÉ FIBRILACE SÍNÍ M. Fiala, J. Chovanèík, D. Wojnarová, H. Szymeczek, R. Nevøalová, R. Neuwirth, O. Jiravský, J. Januška, M. Branny (Tøinec, Tišnov) 9: DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY KOMPLEXNÍ LEVOSÍÒOVÉ ABLACE PRO CHRONICKOU FIBRILACI SÍNÍ U 100 PACIENTÙ M. Fiala, J. Chovanèík, D. Wojnarová, H. Szymeczek, R. Nevøalová, R. Neuwirth, O. Jiravský, L. Škòouøil, J. Januška, M. Branny (Tøinec, Tišnov) 9: KATETRIZAÈNÍ ABLACE PRO FIBRILACI SÍNÍ U PACIENTÙ S DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY R. Èihák, D. Wichterle, H. Mlèochová, P. Peichl, J. Kautzner (Praha) 10: GENETICKÁ VARIABILITA V GENU KCNJ11 OVLIVÒUJE RIZIKO MALIGNÍCH SRDEÈNÍCH ARYTMIÍ U PACIENTÙ SE STRUKTURÁLNÍM 34

29 OLOMOUC Nedìle SRDEÈNÍM ONEMOCNÌNÍM K. Sedláèek, S. Weber, K. Stark, P. Lichtner, M. Fischer, J. Kautzner, C. Hengstenberg, A. Jeron (Praha, Regensburg, Germany, München, Germany) 10: EPIKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ A ABLACE KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA P. Neužil, V. Reddy, M. Táborský, L. Šedivá, J. Petrù, J. Škoda (Praha, Boston, United States) 10:30 Pøestávka Volná sdìlení - srdeèní selhání II Pøedsedající: M. Táborský, L. Riedlbauchová (Praha) 11: ROLE VIABILITY MYOKARDU U SRDEÈNÍ RESYNCHRONIZAÈNÍ TERAPIE L. Riedlbauchová, R. Brunken, W. Jaber, L. Popová, D. Patel, V. Lánská, K. Civello, B. Wilkoff, J. Kautzner, A. Natale (Praha, Cleveland, United States) 11: MAGNETICALLY GUIDED LEFT VENTRICULAR LEAD IMPLANTATION IN CRT PATIENTS M. Táborský, P. Neužil, F. Holý, J. Balák, M. Schejbalová (Praha) 11: PERKUTÁNNÍ ZAVEDENÍ EPIKARDIÁLNÍCH ADHEZIVNÍCH ELEKTROD V RÁMCI RESYNCHRONIZAÈNÍ LÉÈBY NEMOCNÝCH S TÌŽKÝM STUPNÌM SRDEÈNÍHO SELHÁNÍ P. Neužil, M. Táborský, L. Šedivá (Praha) 11: PERKUTÁNNÌ ZAVÁDÌNÁ MECHANICKÁ PODPORA LK (PVAD) TANDEM HEART U NEMOCNÝCH S ROZVOJEM KARDIOGENNÍHO ŠOKU P. Neužil, P. Kmoníèek, M. Táborský, R. Vopálka, V. Pavlíèek (Praha) 11: THORAKOSKOPICKÁ IMPLANTACE EPIKARDIÁLNÍCH STIMULAÈNÍCH ELEKTROD NA LATERÁLNÍ STÌNU LK PRO RESYNCHRONIZAÈNÍ LÉÈBU SRDEÈNÍHO SELHÁNÍ I. Skalský, T. Martinèa, J. Kautzner, R. Èihák, J. Bytešník, J. Malý, J. Pirk (Praha) 12: VLIV SRDEÈNÍ RESYNCHRONIZAÈNÍ TERAPIE NA VÝSKYT SPÁNKOVÉ APNOE U PACIENTÙ SE SYSTOLICKÝM SRDEÈNÍM SELHÁNÍM T. Kára, M. Novák, J. Meluzín, M. Orban, Z. Nováková, J. Mullerová, P. Leinveber, M. Souèek, J. Vítovec, V. Somers (Brno, Rochester, United States) 12: VÝVOJ FUNKÈNÍCH UKAZATELÙ V PRÙBÌHU TØÍMÌSÍÈNÍHO SLEDOVÁNÍ PACIENTÙ S RESYNCHRONIZAÈNÍ TERAPIÍ CHRONICKÉHO SRDEÈNÍHO SELHÁNÍ K. Prymusová, L. Kubková, M. Tesák, J. Vlašínová, M. Sepši, J. Maòoušek, J. Špinar (Brno) 12:30 Obìd Volná sdìlení - hypertenze a farmakoterapie Pøedsedající: J. Widimský, J. Špác (Praha, Brno) 14: VÝSKYT A LIEÈBA HYPERTENZIE DOSPELÝCH PACIENTOV PO CHIRURGICKEJ KOREKCII Nedìle OLOMOUC 35

30 Nedìle OLOMOUC OLOMOUC Nedìle KOARKTÁCIE AORTY K. Kanáliková, M. Holomáò, I. Rieèanský, K. Kanáliková ml., I. Šimková (Bratislava) 14: OVLIVNÌNÍ ÚÈINNOSTI LÉÈBY STATINY VARIANTAMI V GENU PRO APOLIPOPROTEIN A5 J. Hubáèek, V. Adámková, K. Zídková, R. Èeška, L. Zlatohlávek, T. Štulc, A. Hoøínek, V. Lánská, M. Vrablík (Praha) 14: SROVNÁNÍ HODNOCENÍ DIASTOLICKÉ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY SRDEÈNÍ U HYPERTONIKÙ S METABOLICKÝM SYNDROMEM BIOCHEMICKÝMI A ECHOKARDIOGRAFICKÝMI METODAMI J. Špác, H. Nìmcová, M. Souèek, J. Hanuš (Brno) 14: PROÈ BYCHOM NEMÌLI PØED OPERACÍ VYSAZOVAT ANTIAGREGAÈNÍ TERAPII? J. Václavík, J. Strojil, J. Lukl, B. Laèòák (Olomouc, Šternberk) 14: ROZDÍLY V KONTROLE KREVNÍHO TLAKU A V LÉÈBÌ HYPERTENZE U PACIENTÙ S FIBRILACÍ SÍNÍ P. Vysoèanová, M. Sepši, L. Kubková, K. Prymusová, J. Špinar (Brno) Volná sdìlení - plicní hypertenze Pøedsedající: T. Brychta, J. Widimský (Brno, Praha) 15: CHIRURGICKÁ LÉÈBA CHRONICKÉ TROMBOEMBOLICKÉ PLICNÍ HYPERTENZE, KOMBINOVANÉ VÝKONY, INDIKACE, ÈASNÉ VÝSLEDKY J. Lindner, P. Jansa, J. Kunstýø, D. Ambrož, T. Grus, T. Paleèek, J. Bláha, M. Aschermann, J. Tošovský, A. Linhart (Praha) 15: VLIV ENDARTEREKTOMIE PLICNICE NA FUNKÈNÍ VÝKONNOST U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ D. Ambrož, P. Jansa, J. Lindner, T. Paleèek, M. Aschermann, A. Linhart (Praha) 15: PRVNÍ ZKUŠENOSTI S LÉÈBOU SILDENAFILEM PØED ENDARTEREKTOMIÍ PLICNICE U PACIENTÙ S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ P. Jansa, J. Lindner, D. Ambrož, T. Paleèek, M. Aschermann, A. Linhart, J. Marešová, P. Poláèek, L. Jelínková (Praha) 15: PREVALENCE PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE ASOCIOVANÉ SE SYSTÉMOVOU SKLERODERMIÍ V ÈESKÉ REPUBLICE P. Jansa, R. Beèváø, T. Paleèek, J. Marešová, D. Ambrož, P. Poláèek, M. Vítovec, L. Jelínková, M. Aschermann, A. Linhart (Praha) 15: PORUCHY SPÁNKU U PACIENTÙ S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ - POLYSOMNOGRAFICKÁ STUDIE M. Pretl, D. Ambrož, P. Jansa, P. Poláèek, T. Paleèek, A. Linhart, K. Šonka (Praha) 16:00 Konec programu 36

31 HRADEC KRÁLOVÉ Nedìle Volná sdìlení - sesterská sekce I Pøedsedající: I. Kuníková, A. Kuèerová (Praha, Brno) 8: MYXOM - SRDEÈNÍ TUMOR, KAZUISTIKA M. Brenner, I. Nováková, Ž. Raichlová, P. Ševèíková, A. Kruger (Praha) 8: INTRAAORTÁLNÍ BALONKOVÁ KONTRAPULZACE - TEORIE A PÉÈE O PACIENTA M. Fišerová, E. Zvolská (Praha) 8: OŠETØOVATELSKÁ PÉÈE O PACIENTA NA KONTRAPULZÁTORU - KAZUISTIKA E. Zvolská, M. Fišerová (Praha) 9: RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE DOLNÍCH KONÈETIN I. Kuníková, O. Lang (Praha) 9: TYPICKÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ NÁLEZY PRO KARDIÁLNÍ ZDROJE EMBOLIZAÈNÍCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PØÍHOD - PØEHLED Š. Hrachovinová, I. Mejtská, V. Nováková, E. Sovová, M. Hutyra (Olomouc) 9: TROMBUS V PRAVÉ KOMOØE U ASYMPTOMATICKÉ HIV POZITIVNÍ PACIENTKY M. Šenkyøíková, O. Ludka, V. Musil, Z. Pozdíšek, S. Snopková, J. Vlašínová, J. Špinar, I. Toufarová (Brno) 9: VYUŽITÍ MECHANICKÉ SRDEÈNÍ PODPORY U PACIENTA V KARDIOGENNÍM ŠOKU A. Kuèerová, L. Dostálová, J. Paøenica, R. Miklík, P. Kala, D. Èerný (Brno) 9: PLICNÍ EMBOLIZACE JAKO NÁSLEDEK UŽÍVÁNÍ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE L. Pavlíèková, Š. Plochá (Plzeò) 9: ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ ARYTMIE V MLADISTVÉM VÌKU KAZUISTIKA S. Janíèková, H. Javorková, M. Cveková (Brno) 10: NEINVAZIVNÍ UMÌLÁ PLICNÍ VENTILACE J. Mròáková, O. Blahoutová (Liberec) 10: PERIPARTUM KARDIOMYOPATIE - KAZUISTIKA P. Pechurová (Znojmo) 10:30 Pøestávka Volná sdìlení - sesterská sekce II Pøedsedající: T. Hess, P. Vrbenská (Liberec, Praha) 11: SYSTÉM PÉÈE O PACIENTY S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM V LIBERECKÉM REGIONU PØENOS 12-TI SVODOVÉHO EKG POMOCÍ SYSTÉMU LIFENET RS T. Hess, J. Rejcha, V. Domianová (Liberec) 11: PÉÈE O PACIENTA S PLICNÍM EDÉMEM M. Šenkyøíková, M. Šmerdová (Brno) 11: VLIV JEDNÁNÍ A CHOVÁNÍ SESTRY A JEJÍ IMAGE NA PRÙBÌH HOSPITALIZACE NEMOCNÉHO A. Pokorná, M. Šenkyøíková (Brno) Nedìle HRADEC KRÁLOVÉ 37

32 Nedìle HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ Nedìle : PÉÈE O PACIENTA SE SUBAKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU KOMPLIKOVANÝM KARDIOGENNÍM ŠOKEM KAZUISTIKA P. Vrbenská, Z. Škochová, I. Lálová, J. Bìlohlávek, V. Dytrych (Praha) 11: PROBLEMATIKA OŠETØOVATELSKÉ PÉÈE U PACIENTKY PO KOMBINOVANÉ TRANSPLANTACI SRDCE A PLIC - KAZUISTIKA A. Nechvílová, P. Pecníková, J. Králová, K. Trefilová (Praha) 12: KVALITA ŽIVOTA U NEMOCNÝCH S IMPLANTOVANÝM BIVENTRIKULÁRNÍM ICD M. Kadlecová, O. Trávníèková, A. Fridrichová (Praha) 12: SLEDOVÁNÍ PACIENTÙ S AKUTNÍM SRDEÈNÍM SELHÁNÍM V PRVNÍCH 24 HODINÁCH HOSPITALIZACE M. Šenkyøíková, O. Ludka (Brno) 12:30 Obìd PS Ošetøovatelství v kardiologii Zajímavosti z ošetøovatelství v kardiologii pro praxi Pøedsedající: J. Holakovská, J. Leso (Praha) 14: AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY OŠETØOVATELSTVÍ V KARDIOLOGII V ROCE 2007 A VIZE NA DALŠÍ OBDOBÍ J. Leso (Praha) 14: STANDARDY OŠETØOVATELSKÉ PÉÈE V KARDIOLOGII I. Koudelková (Praha) 14: SPECIALIZOVANÁ PRÁCE SESTRY V ECHO LABORATOØI D. Marek (Olomouc) 14: KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE DNES A ZÍTRA P. Tomáš (Praha) 14: ÚLOHA SESTRY V EDUKACI PACIENTA E. Sovová (Olomouc) Volná sdìlení - sesterská sekce III Pøedsedající: K. Malá, V. Adámková (Praha) 15: KOUØENÍ JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR ICHS A ROLE SESTER K. Malá (Praha) 15: KOMPETENCE SESTER V OBLASTI INFORMOVÁNÍ A EDUKACE PACIENTA P. Povolná (Praha) 15: TRANSPLANTACE SRDCE J. Najmanová, M. Alexová (Praha) 15: POTRAVINOVÉ DOPLÒKY V KARDIOLOGII - PRO A PROTI P. Prosecká, R. Prosecký (Brno) 15: NOVÌ AKREDITOVANÉ OBORY NAVAZUJÍCÍHO STUDIA ZSF JU V. Adámková, V. Tothová (Praha, Èeské Budìjovice) 38

33 HRADEC KRÁLOVÉ Nedìle :00 Posterová sekce - sesterská 204. CHARAKTERISTIKA A PROBLEMATIKA ADAPTACE NA NOVÉM PRACOVIŠTI KATETRIZAÈNÍ SÁL VERZUS LÙŽKOVÉ ODDÌLENÍ ARO Z POHLEDU SESTRY R. Hübšmanová, V. Kupcová (Praha) 478. ENTERÁLNÍ VÝŽIVA L. Jágrová, A. Šolarová, I. Sýkorová, M. Krechowská (Plzeò) 205. EDUKACE NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEÈNÍM SELHÁNÍM - ŠVÉDSKÝ MODEL J. Leso (Praha) 206. DLOUHODOBÉ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ EKG J. Banertová (Praha) 207. INFEKÈNÍ ENDOKARDITIDA Z HLEDISKA SOCIÁLNÍHO A PSYCHICKÉHO L. Strakayová, M. Souèková, J. Putíková, J. Hrušková (Praha) 18:00 Konec programu Nedìle HRADEC KRÁLOVÉ 39

34 Nedìle POSTEROVÝ SÁL, pøízemí pavilonu E XVI. výroèní sjezd ÈKS POSTEROVÝ SÁL, pøízemí pavilonu E Nedìle :30 POSTEROVÁ SEKCE - I Moderovaná diskuze bude probíhat od do hod. Moderované postery jsou v textu oznaèeny HODNOTÍCÍ KOMISE: I. Málek (Praha), S. Janoušek (Brno) 208. BIOCHEMICKÝ ODHAD TRVÁNÍ MYOKARDIÁLNÍ NEKROSY KOMBINACÍ SPECIFICKÝCH BIOCHEMICKÝCH KARDIOMARKERÙ HUMAN HEART- TYPE FATTY ACID-BINDING PROTEIN A TROPONINU I J. Vondrák, P. Vojtíšek, J. Kvasnièka (Pardubice) 209. KORONÁRNÍ EMBOLIE JAKO PØÍÈINA STEMI U DOPOSUD NEDIAGNOSTIKOVANÉ VÝZNAMNÉ MITRÁLNÍ INSUFICIENCE A FIBRILACE SÍNÍ J. Èepelová, J. Škvaøil, P. Jarkovský, M. Zavoral (Praha) 210. PRIMOMANIFESTACE TOXICKÉHO ADENOMU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY POD OBRAZEM AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU A SRDEÈNÍHO SELHÁNÍ RIZIKO VYVOLÁNÍ TYREOTOXIKÓZY PØI PODÁNÍ KONTRASTNÍ LÁTKY D. Škombárová, J. Špinar (Kyjov, Brno) 211. NÁMAHOU DEBLOKOVANÁ FIBRILACE SÍNÍ JAKO PØÍÈINA SYNKOPY - KAZUISTIKA J. Davídková, A. Bulava, J. Haniš, F. Toušek (Èeské Budìjovice) 212. ON-PUMP VS. OFF-PUMP CORONARY BYPASS GRAFTING - A SINGLE SURGEON EXPERIENCE M. Gwozdziewicz, P. Olšak, M. Elfmárk, M. Troubil, M. Benèat, I. Fluger, V. Lonsky (Olomouc) 213. SYNDROM TAKO-TSUBO - STRESEM INDUKOVANÁ KARDIOMYOPATIE K. Prymusová, T. Zatoèil, P. Kala, M. Tesák, L. Kubková, J. Kaòovský, J. Špinar (Brno) 214. ZMÌNA SRDEÈNÍ FUNKCE V TÌŽKÉ SEPSI A. Veèeøová, K. Gorièan, M. Kocík, T. Veiser, M. Zahin, A. Žák (Praha) 215. TAKO-TSUBO KARDIOMYOPATIE - KAZUISTIKA VARIANTNÍ FORMY R. Panovský, M. Novák, J. Seménka, J. Meluzín, V. Kincl, B. Fischerová, J. Vaníèek, J. Staníèek (Brno) 216. VENTRICULOATRIAL NODAL CONDUCTION IN PATIENTS WITH ATRIOVENTRICULAR REENTRANT TACHYCARDIAS Š. Havránek, J. Šimek, P. Š ovíèek, D. Wichterle, A. Linhart (Praha) 217. RECIDIVUJÍCÍ POINFARKTOVÁ RUPTURA MEZIKOMOROVÉHO SEPTA JAKO PØÍÈINA KARDIOGENNÍHO ŠOKU, DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA J. Èech, M. Šmíd, P. Hájková (Plzeò) 40

a angiologie 1. LF UK a VFN Praha

a angiologie 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Hana Skalická, CSc. Předsedkyně PS Echokardiografie Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. přednosta II. Interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR MUDr.

Více

17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS. "Pořádáno při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové".

17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS. Pořádáno při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové. 17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS "Pořádáno při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové". Program Čtvrtek 26.2. 2015 9.00-9.05 hod. Zahájení K.

Více

1. THE NEW EUROPEAN GUIDELINES ON ACUTE HEART FAILURE. G. Filippatos, předseda WG Acute cardiac care ESC, Atény, Řecko

1. THE NEW EUROPEAN GUIDELINES ON ACUTE HEART FAILURE. G. Filippatos, předseda WG Acute cardiac care ESC, Atény, Řecko PROGRAM KONFERENCE STŘEDA 8. prosince 2004 18.00 22.00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY (výstavní hala Kongresového centra LH Thermal, 1. poschodí) ČTVRTEK 9. prosince 2004 08.00 20.00 REGISTRACE (foyer Kongresového

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

13. konference PS Akutní kardiologie České kardiologické společnosti 2015 PROGRAM KONFERENCE

13. konference PS Akutní kardiologie České kardiologické společnosti 2015 PROGRAM KONFERENCE 13. konference PS Akutní kardiologie České kardiologické společnosti 2015 PROGRAM KONFERENCE Neděle 6. 12. 2015 09.00 18.00 Registrace (foyer konferenčního sálu GH Pupp) 09.00 13.30 Příprava doprovodné

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ECHODNY2015 pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ve spolupráci s PRACOVNÍ SKUPINOU NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE ČKS PRACOVNÍ SKUPINOU CHOROB MYOKARDU A PERIKARDU ČKS 18. 19. září 2015 Hotel Harmony Club,

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

XXVI. Interaktivní Workshop ČAIK 11. - 13. dubna 2016, Hotel International, Brno

XXVI. Interaktivní Workshop ČAIK 11. - 13. dubna 2016, Hotel International, Brno XXVI. Interaktivní Workshop ČAIK 11. - 13. dubna 2016, Hotel International, Brno Organizovaný ČAIK a FN Brno - Bohunice ve spolupráci s FN u sv. Anny v Brně a Kardiocentrem Nemocnice Podlesí v Třinci.

Více

ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY 2013

ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY 2013 201 Programový výbor: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Prof. MUDr. Jan Vojáček, CSc. Ludmila Klímová Organizační výbor: Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. předseda

Více

XVII. WORKSHOP. INTERVENâNÍ KARDIOLOGIE

XVII. WORKSHOP. INTERVENâNÍ KARDIOLOGIE XVII. WORKSHOP INTERVENâNÍ KARDIOLOGIE ve spolupráci s UNIVERZITOU KARLOVOU V PRAZE, LÉKA SKOU FAKULTOU V HRADCI KRÁLOVÉ a FAKULTNÍ NEMOCNICÍ HRADEC KRÁLOVÉ pod zá titou PS INTERVENâNÍ KARDIOLOGIE âks

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 2 U k á z k a k n i h

Více

VI. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní úèastí. 18. 19. 10. 2012 Clarion Congress Hotel Ostrava

VI. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní úèastí. 18. 19. 10. 2012 Clarion Congress Hotel Ostrava VI. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní úèastí 18. 19. 10. 2012 Clarion Congress Hotel Ostrava KARDIOVASKULÁRNÍ ODDÌLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Èeskou asociací sester Moravskoslezského

Více

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno epidemiologie NZO, přednemocniční mortalita doporučené postupy - post-cardiac arrest care diagnostika AKS po KPR v podmínkách přednemocniční

Více

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG TEST 1 Kazuistika 1 Prezentace 39-letý muž byl přijat pro klidovou bolest levého ramene, tlak na hrudi s lehkou závislostí na poloze, horší v předklonu. Vyšetřen na ambulanci a následně JIP interního oddělení,

Více

ECHODNY 2009 PROGRAM. 18. - 19. září Špindlerův Mlýn HOTEL HARMONY CLUB

ECHODNY 2009 PROGRAM. 18. - 19. září Špindlerův Mlýn HOTEL HARMONY CLUB PROGRAM ECHODNY 2009 Vážení a milí kolegové, srdečně si Vás dovolujeme pozvat na společnou konferenci ECHODNY 2009 pracovních skupin Echokardiografie a Nukleární kardiologie pod záštitou České kardiologické

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

10.00 13.45 WORKSHOP UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE (salónek Beethoven GH Pupp) (s podporou Covidien a Cheirón) (pouze pro předem zaregistrované)

10.00 13.45 WORKSHOP UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE (salónek Beethoven GH Pupp) (s podporou Covidien a Cheirón) (pouze pro předem zaregistrované) PROGRAM KONFERENCE Neděle 7. 12. 2014 09.00 18.00 Registrace (foyer konferenčního sálu GH Pupp) 09.00 13.30 Příprava doprovodné výstavy (foyer konferenčního sálu a Rendez-vous, GH Pupp) 09.00 14.00 Instalace

Více

Srdeční vady a arytmie

Srdeční vady a arytmie 10. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ve spolupráci s pracovní skupinou Arytmie a trvalá kardiostimulace České kardiologické společnosti Srdeční vady a arytmie Pardubice,

Více

PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ

PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ Čtvrtek 6. prosince 07.30 15.30 Instalace doprovodné výstavy a posterové sekce (LH Thermal Kongresová hala I. poschodí) 09.30 18.30 Registrace (LH Thermal Kongresová hala I. poschodí)

Více

České kardiologické dny. 26. 27. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 26. 27. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 26. 27. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny Programový výbor: Organizační výbor: Pořadatel: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. předseda Prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

Racionalizace indikace echokardiografických vyšetření

Racionalizace indikace echokardiografických vyšetření základní principy doporučené postupy u vybraných diagnóz Oddělení neinvazivní kardiologie - Klinika kardiologie IKEM Únor 2009 Jednoznačné indikace : nový pacient Kliniky kardiologie ( Kardiocentra ) (akutní

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA Vědecký výbor: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU Organizační výbor:

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 České kardiologické dny 14 Programový výbor: Organizační výbor: Pořadatel: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek

Více

Luklův DEN. kardiologický III. 9. října 2012 od 8:15 hod. www.lukluvden.cz. v hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21

Luklův DEN. kardiologický III. 9. října 2012 od 8:15 hod. www.lukluvden.cz. v hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tradiční odbornou akci III. Luklův kardiologický DEN Implementace nových doporučených postupů do každodenní klinické praxe 9. října 2012 od 8:15 hod. v hotelu NH Olomouc

Více

11. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

11. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti 11. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Úskalí v diagnostice a léčbě srdečních vad Pardubice, 26. 27. února 2009 Aula Univerzity Pardubice

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 14 České kardiologické dny Programový výbor: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek Ludmila Klímová Organizační

Více

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Doc. MUDr.Tomáš Kára,PhD, Prim. MUDr. Pavel Homolka, PhD, Prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc., Prim. MUDr. Ladislav Groch, As. MUDr. Ota Hlinomaz,PhD,

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Obsah programu. XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th. a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting

Obsah programu. XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th. a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting Areál Veletrhy Brno, 13. - 16. května 2007 Obsah programu Úvod Výbor České kardiologické společnosti Organizační

Více

Luklův DEN. kardiologický. 22. 23. září 2011. v Hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21. Pořádá

Luklův DEN. kardiologický. 22. 23. září 2011. v Hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21. Pořádá Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tradiční odbornou akci Luklův kardiologický DEN 22. 23. září 2011 v Hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21 Začátek odborného programu 22. září 2011 v 9:00 hod. Další

Více

PROGRAM WORKSHOPU (aktualizace k 6.4.09 s výhradou dalších dílčích změn a úprav)

PROGRAM WORKSHOPU (aktualizace k 6.4.09 s výhradou dalších dílčích změn a úprav) PROGRAM WORKSHOPU (aktualizace k 6.4.09 s výhradou dalších dílčích změn a úprav) Pravidla pro přípravu prezentací: v lékařské sekci slidy v anglickém jazyce, přednes možný v českém jazyce, posterové prezentace

Více

13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Rizikový pacient s chlopenní vadou

13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Rizikový pacient s chlopenní vadou 13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Rizikový pacient s chlopenní vadou Pardubice, 24. 25. února 2011 Aula Univerzity Pardubice Výbor

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

Den mladých kardiologů 2007

Den mladých kardiologů 2007 Den mladých kardiologů 2007 Program 2. června 2007, Arcibiskupství pražské Hradčanské náměstí 56/6, 8 00 Praha Hradčany program 8.00 Registrace 8.25 Zahájení: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., doc.

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

KARDIOLOGICKÉ DNY ČKS

KARDIOLOGICKÉ DNY ČKS KARDIOLOGICKÉ DNY ČKS Nemocnice na Homolce 20. 21. listopadu 2008 Česká kardiologická společnost pořádá ve dnech 20. 21. listopadu 2008 KARDIOLOGICKÉ DNY ČKS v Kongresovém sále Nemocnice Na Homolce Hlavní

Více

Antitromboticka profylaxe důležité rozhodnutí

Antitromboticka profylaxe důležité rozhodnutí MEDICÍNA PRO PRAXI X. Kongres praktických lékařů a sester 10. 11. října 2013, Kongresové centrum U HÁJKŮ, Praha Fibrilace síní: arytmie, o které bychom měli více vědět Antitromboticka profylaxe důležité

Více

VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER

VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní úèastí 24.-25. øíjna 2013 Clarion Congress Hotel Ostrava VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní úèastí KARDIOVASKULÁRNÍ ODDÌLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE

Více

Srdeční troponiny - klinické poznámky

Srdeční troponiny - klinické poznámky Srdeční troponiny - klinické poznámky Jiří Kettner Kardiologická klinika, IKEM Praha On-line videokonference pořádána Centrem pro edukaci a výzkum Abbott Klinická praxe symptomy ischemie a EKG změny 1

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

12. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

12. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti 12. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Praktické otázky u nemocných se srdeční vadou Pardubice, 18.-19. února 2010 Aula Univerzity

Více

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler XIX. PAØÍZKOVY DNY ORGANIZACE Konferenci poøádá Fakultní nemocnice Ostrava Klinika hematoonkologie Spolek pro trombózu a hemostázu ÈLS JEP Sekce pro trombózu a hemostázu ÈHS ÈLS JEP Okresní sdružení Èeské

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Doporučení pro provádění koronarografického vyšetření

Doporučení pro provádění koronarografického vyšetření Doporučení pro provádění koronarografického vyšetření Jan VOJÁČEK Předpoklady pro provádění koronarografické angiografie Podmínkou pro získání funkční odbornosti pro invazivní kardio-logii je atestace

Více

ECHODNY 2006. 21. 23. 9. 2006 Darovanský dvůr u Rokycan. Pořádá Česká kardiologická společnost. pracovní skupina

ECHODNY 2006. 21. 23. 9. 2006 Darovanský dvůr u Rokycan. Pořádá Česká kardiologická společnost. pracovní skupina ECHODNY 2006 21. 23. 9. 2006 Darovanský dvůr u Rokycan Pořádá Česká kardiologická společnost pracovní skupina Echokardiografie Srdeční selhání Nukleární kardiologie program Vážení a milí kolegové, srdečně

Více

12. KARDIOLOGICKÝ DEN

12. KARDIOLOGICKÝ DEN 12. KARDIOLOGICKÝ DEN s doprovodnou výstavou zdravotnických firem 10 let intervenční kardiologie v Ústeckém kraji 23. října 2015, Ústí nad Labem Pořádá KZ, a.s., Klinika kardiologie Masarykovy nemocnice

Více

ECHODNY září, Špindlerův Mlýn Hotel Harmony Club HLAVNÍ PROGRAM. Linhart A. /Praha/ Vyšetřování strukturálních změn LK

ECHODNY září, Špindlerův Mlýn Hotel Harmony Club HLAVNÍ PROGRAM. Linhart A. /Praha/ Vyšetřování strukturálních změn LK ECHODNY 2010 24. - 25. září, Špindlerův Mlýn Hotel Harmony Club HLAVNÍ PROGRAM PÁTEK 24. září 2010 /Kongresový sál, 1. p./ 10.00-10.15 ZAHÁJENÍ Elbl L. 10.15-11.45 Echokardiografie u hypertrofie LK Předsedající:

Více

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM MUDr. Hana Skalická, CSc. NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE zásady odhadu perioperačního rizika klinické rizikové faktory závažnost výkonu zohlednění

Více

Praktická kardiologie

Praktická kardiologie Praktická kardiologie František Kölbel a kolektiv K a r olinum Praktická kardiologie prof. MUDr. František Kölbel, DrCs. a kolektiv Recenzovali: prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. doc. MUDr. Petr Ošťádal,

Více

Diagnosika a léčba perioperačního IM podle Univerzální definice 2012

Diagnosika a léčba perioperačního IM podle Univerzální definice 2012 Diagnosika a léčba perioperačního IM podle Univerzální definice 2012 Tomáš Janota 3. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1.LF UK, Praha 1 Univerzální definice IM (2007/2012) IM = myokardiální

Více

Přístrojová léčba SS: ICD a CRT roce 2013 Miloš Táborský

Přístrojová léčba SS: ICD a CRT roce 2013 Miloš Táborský Přístrojová léčba SS: ICD a CRT roce 2013 Miloš Táborský XXI. výroční sjezd České kardiologické společnosti Brno 5.5.2013 Cor et Vasa 54(2012) E113-E134. Guidelines ČKS 2011 Europea Heart Journal 2012;33,

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Mechanické srdeční podpory Update 2009

Mechanické srdeční podpory Update 2009 Mechanické srdeční podpory Update 2009 Hynek Říha Klinika anesteziologie a resuscitace Kardiocentrum IKEM, Praha XVI. kongres ČSARIM 2009 60. léta 20. století Historie intraaortální balonková kontrapulzace

Více

X. české a slovenské sympózium o arytmiích a kardiostimulaci s mezinárodní účastí

X. české a slovenské sympózium o arytmiích a kardiostimulaci s mezinárodní účastí X. české a slovenské sympózium o arytmiích a kardiostimulaci s mezinárodní účastí Academia centrum Zlín - Univerzita Tomáše Bati 29.- 31. 1. 2012 PROGRAM - SESTERSKÁ SEKCE Pondělí 30. 1. 2012 SÁL 3 - WICHTERLEHO

Více

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu ICHS Nejčastější příčina mortality dospělé populace, více než ½ všech hospitalizovaných na interních odděleních ICHS Ischemie myokardu - klidová, nebo při zvýšených nárocích na dodávku kyslíku, vznikající

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace

Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace MUDr. Chochola Jiří Všeobecné interní oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Patogeneze TEN AKUTNÍ TROMBOZA

Více

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs)

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Richard Rokyta Kardiologické oddělení Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň, LFUK Plzeň Systolické srdeční selhání (HF-REF) CHF

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Diagnostika chronické ICHS. Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze

Diagnostika chronické ICHS. Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze Diagnostika chronické ICHS Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze Chronická ICHS Stabilní AP Vazospastická AP Němá ischemie Koronární syndrom X Ischemická dysfunkce LK Arytmická forma ICHS Chronická ICHS

Více

Odborný program konference (Aktualizace k 23.11. 2012 s výhradou dalších změn a upřesnění)

Odborný program konference (Aktualizace k 23.11. 2012 s výhradou dalších změn a upřesnění) Odborný program konference (Aktualizace k 23.11. 2012 s výhradou dalších změn a upřesnění) Neděle 2. prosince 10.00 19.00 Registrace (foyer konferenčního sálu GH Pupp) 10.00 13.30 Instalace posterové sekce

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé

ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé koronárni arterie Pravá koronárni arterie Krevní zásobení vodivého

Více

Moderní zobrazovací metody v kardiologii. Multimodalitní přístup Kočková, Kautznerová, Tintěra, Vedlich, Černá, Marek

Moderní zobrazovací metody v kardiologii. Multimodalitní přístup Kočková, Kautznerová, Tintěra, Vedlich, Černá, Marek Moderní zobrazovací metody v kardiologii Multimodalitní přístup Kočková, Kautznerová, Tintěra, Vedlich, Černá, Marek Cardiovascular Imaging Association (EACVI) ECHO denní chléb kardiologa Endokarditida

Více

19,00-23,00 Otvorenie - uvítací spoleèenský veèer s hudbou 08,15-10,00. Ožana Luboš, 1 Funioková Vlaïka, 1 Niemczyková Marta 1

19,00-23,00 Otvorenie - uvítací spoleèenský veèer s hudbou 08,15-10,00. Ožana Luboš, 1 Funioková Vlaïka, 1 Niemczyková Marta 1 Poznámky/Notes 13. SPOLOÈNÁ KONFERENCIA SLOVENSKÝCH A ÈESKÝCH PERFUZIOLÓGOV Štvrtok 16. APRÍL 2009 ODBORNÝ PROGRAM 14,00-19,00 Registrácia a ubytovanie úèastníkov v Hoteli SENEC 15,00-18,00 Expozícia farmaceutických

Více

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Akutní koronární syndrom v PNP MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Rozdělení akutních koronárních syndromů AKS s STE - STEMI AKS bez STE - NSTEMI a NAP nové guidelines ESC Management of Acute Myocardial

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

XXIX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

XXIX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXIX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou společností

Více

Trombembolická nemoc

Trombembolická nemoc Trombembolická nemoc Trombembolická choroba (TEN) Přítomnost trombu hluboká žilní trombóza DKK (HŽT) Ileo-femorální, Femoro-popliteální, crurální pánevní žíly (ilické), renální DDŽ, HDŽ, pravostranné srdeční

Více

ZA OBSAHOVOU STRÁNKU ODPOVÍDAJÍ AUTOŘI

ZA OBSAHOVOU STRÁNKU ODPOVÍDAJÍ AUTOŘI XVII. WORKSHOP INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE, 6. 7. 4. 007, HRADEC KRÁLOVÉ ZA OBSAHOVOU STRÁNKU ODPOVÍDAJÍ AUTOŘI LEVÝ RADIÁLNÍ PŘÍSTUP U KORONÁRNÍCH INTERVENCÍ VČETNĚ AKUTNÍCH Bernat I., Škvařilová M., Paďour

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

xxi. Výroční sjezd české kardiologické společnosti ROTUNDA (pavilon A) sobota 4. 5. 2013

xxi. Výroční sjezd české kardiologické společnosti ROTUNDA (pavilon A) sobota 4. 5. 2013 xxi. Výroční sjezd české kardiologické společnosti ROTUNDA (pavilon A) sobota 4. 5. 2013 ROTUNDA Sobota 15:30-17:30 Přímé přenosy z katetrizačních a operačních sálů 15:30 1. ÚVOD P. Kala (Brno) Předsedající:

Více

Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové. amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové. amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Cílem projektu je provést celorepublikový screening výskytu dosud nediagnostikované kardiomyopatie

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze 1 Úvod 21 2 Definice hypertenze 23 3 Klasifikace hypertenze 26 3.1 Faktory ovlivňující prognózu hypertoniků 26 3.1.1 Stratifikace celkového K-V rizika v kategoriích nízké, středně těžké, vysoké a velmi

Více

Doporuèení. pro implantace kardiostimulátorù, implantabilních kardioverterù defibrilátorù a srdeèní resynchronizaèní léèbu

Doporuèení. pro implantace kardiostimulátorù, implantabilních kardioverterù defibrilátorù a srdeèní resynchronizaèní léèbu Doporuèení pro implantace kardiostimulátorù, implantabilních kardioverterù defibrilátorù a srdeèní resynchronizaèní léèbu Kapesní verze Doporuèení pro implantace kardiostimulátorù, implantabilních kardioverterù

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

kdy tachykardií navozená kardiomyopatie

kdy tachykardií navozená kardiomyopatie Kazuistiky Tachykardií navozená kardiomyopatie. Ménì obvyklé pøíèiny, ménì obvyklá øešení. 3 kazuistiky B. Holek, M. Fiala, J. Chovančík, M. Branny Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí

Více

Komorové arytmie. MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD. Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol

Komorové arytmie. MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD. Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Komorové arytmie MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Definice a rozdělení Komorové arytmie = poruchy srdečního rytmu vznikající ve svalovině komor v převodním systému

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 100+1 Eliška Sovová Jan Lukl otázek a odpovědí pro kardiaky Vyšetření Rizikové faktory Srdeční onemocnění (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6021-6 Publishing,

Více

Indikace a klinický přínos SPECT z pohledu kardiologa

Indikace a klinický přínos SPECT z pohledu kardiologa Indikace a klinický přínos SPECT z pohledu kardiologa D A V I D Z E M Á N E K K A R D I O L O G I C K Á K L I N I K A 2. L F U K A F N M O T O L P R A H A ICHS ICHS (ischemická choroba srdeční) Klinický

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

Akutní koronární syndromy co lze pro naše pacienty udělat lépe?

Akutní koronární syndromy co lze pro naše pacienty udělat lépe? Akutní koronární syndromy co lze pro naše pacienty udělat lépe? Tomáš Janota Kardio JIP 3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha Akutní koronární syndromy Kardiovaskulární onemocnění

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění. XV. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a

Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění. XV. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XV. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XXI. LÁZEŇSKÉ KARDIOVASKULÁRNÍ DNY v Konstantinových

Více

Předsedající: Kvasnička J., Dyr J.E., Hrachovinová I., Moťovská Z.

Předsedající: Kvasnička J., Dyr J.E., Hrachovinová I., Moťovská Z. Program kongresu Středa 19. listopadu 17.00 22.00 Registrace (Foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorem registrace je Roche Diagnostics Division Dodavatelem kongresových tašek pro účastníky je Pfizer, zlatý

Více

Akutní příhody v kardiologii II Dan Marek I.interní klinika FN Olomouc

Akutní příhody v kardiologii II Dan Marek I.interní klinika FN Olomouc Akutní příhody v kardiologii II Dan Marek I.interní klinika FN Olomouc Akutní příhody v kardiologii Akutní koronární syndrom Arytmie Akutní srdeční selhání Aortální disekce Hypotense, synkopa Plicní embolie

Více