Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Sobota ROTUNDA XVI. výroèní sjezd ÈKS ROTUNDA Sobota SYMPOZIUM sanofi-aventis, s.r.o Komplikace akutního infarktu myokardu: Diagnostika a možnosti léèby Ve spolupráci s Klinikou kardilogie IKEM Praha Pøedsedající: M. Želízko, J. Kautzner (Praha) 16:05 1. MECHANICKÉ KOMPLIKACE INFARKTU MYOKARDU M. Želízko (Praha) 16:25 2. AKUTNÍ SRDEÈNÍ SELHÁNÍ A KARDIOGENNÍ ŠOK J. Kettner (Praha) 16:45 3. ARYTMIE V ÈASNÉ FÁZI PO INFARKTU MYOKARDU J. Kautzner (Praha) 17:05 Pøestávka SYMPOZIUM sanofi-aventis, s.r.o Kardiometabolické riziko Ve spolupráci s Èeskou spoleèností pro aterosklerózu Pøedsedající: M. Souèek (Brno) 17:10 4. KARDIOMETABOLICKÉ RIZIKO R. Èeška (Praha) 17:40 Pøestávka SYMPOZIUM sanofi-aventis, s.r.o Kardiovaskulární riziko Ve spolupráci s PS Ambulantních kardiologù Pøedsedající: R. Èeška (Praha) 17:45 5. KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO P. Vymìtal (Olomouc) 18:15 Pøestávka SYMPOZIUM sanofi-aventis, s.r.o Registr ESA Pøedsedající: P. Vymìtal (Olomouc) 18:20 6. REGISTR ESA M. Souèek (Brno) 18:50 Pøestávka SLAVNOSTNÍ PØEDNÁŠKA XVI. VÝROÈNÍHO SJEZDU ÈKS Pøedsedající: M. Aschermann (Praha) 19:00 7. NEMOCNÝ PO INFARKTU MYOKARDU V. Chaloupka (Brno) 20:00 Konec programu 20

15 MORAVA SYMPOZIUM Roche s.r.o. Pokroèilé srdeèní selhání Ve spolupráci s Klinikou kardilogie IKEM Praha Pøedsedající: I. Málek (Praha) 16:05 8. PØEHLED MOŽNOSTÍ LÉÈBY NEMOCNÝCH S POKROÈILÝM SRDEÈNÍM SELHÁNÍM I. Málek (Praha) 16:20 9. ROZVAHA PØI INDIKACI TRANSPLANTACE SRDCE M. Hegarová (Praha) 16: VIROVÉ INFEKCE PO TRANSPLANTACI SRDCE M. Podzimková (Praha) 16: VÝVOJ IMUNOSUPRESIVNÍ PROFYLAXE PO SRDEÈNÍ TRANSPLANTACI L. Hošková (Praha) 17:05 Pøestávka SYMPOZIUM CARDION s.r.o. Když se øekne ablace fibrilace síní... Ve spolupráci s Klinikou kardilogie IKEM Praha Pøedsedající: J. Kautzner (Praha) 17: INDIKACE A POUÈENÍ NEMOCNÉHO D. Wichterle (Praha) 17: PRINCIP METODY A CÍLOVÉ MOMENTY J. Kautzner (Praha) 17: MOŽNÉ KOMPLIKACE VÝKONU P. Peichl (Praha) 18: DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ PO VÝKONU R. Èihák (Praha) 18:15 Konec programu XVI. výroèní sjezd ÈKS Sobota Sobota MORAVA 21

16 Sobota PRAHA XVI. výroèní sjezd ÈKS PRAHA Sobota SYMPOZIUM GlaxoSmithKline Souèasná léèba AKS Pøedsedající: J. Vítovec (Brno) 16: INTERVENÈNÍ LÉÈBA AKS J. Sitar (Brno) 16: DISKUZE 16: INHIBITORY IIB/IIIA DESTIÈKOVÝCH RECEPTORÙ V LÉÈBÌ AKS L. Groch (Brno) 16: DISKUZE 16: NOVINKY VE FARMAKOLOGICKÉ LÉÈBÌ AKS O. Hlinomaz (Brno) 16: Diskuze PREZENTACE TECHNOLOGIÍ x SKUTEÈNÌ SMYSLUPLNÝ TECHNICKÝ NÁSTROJ? M. Táborský (Praha) 17: IS HOME MONITORING AN IMPORTANT STEP FORWARD? PRO: A. Dorszewski (Bad Oeynhausen) CONTRA: H. Schwacke (Speyer, Germany) 18:00 Konec programu 16:50 Pøestávka SYMPOZIUM BIOTRONIK Praha s.r.o. Home Monitoring 2008 Pøedsedající: J. Vítovec, M. Táborský (Brno, Praha) 17: POKROÈILÉ SRDEÈNÍ SELHÁNÍ - NEJEN FARMAKOLOGICKÉ PØÍSTUPY J. Vítovec (Brno) 17: DOMÁCÍ MONITORACE PACIENTÙ S ARYTMIEMI A SRDEÈNÍM SELHÁNÍM: 22

17 ROTUNDA Nedìle Vyzvané slavnostní pøednášky Pøedsedající: M. Aschermann, V. Chaloupka (Praha, Brno) 8: NAVRÁTILOVA PØEDNÁŠKA: ROLE KARDIOCHIRURGA PØI LÉÈBÌ SRDEÈNÍHO SELHÁNÍ J. Pirk (Praha) 8: HERLESOVA PØEDNÁŠKA: MEMBRÁNOVÁ FUNKCE MYOKARDIÁLNÍCH BUNÌK A NÁHLÁ SRDEÈNÍ SMRT B. Semrád (Brno) 9: LUKLOVA PØEDNÁŠKA: KARDIOLOGIE A ANTIKOAGULANCIA J. Kvasnièka (Praha) Invited lectures Pøedsedající: M. Aschermann, J. Hradec (Praha) 9: PAST AND FUTURE OF ELECTROPHYSIOLOGY B. Lüderitz (Bonn, Germany) 10: ON THE PATH TOWARD PREDICTIVE GENOMICS IN CARDIOVASCULAR DISEASE P. Hamet (Montreal, Canada) 10:30 Pøestávka European Society of Cardiology Session Pøedsedající: M. Aschermann, P. Widimský (Praha) 11: PRIMARY PCI IN HYPOTERMIC PATIENTS AFTER RESUSCITATION M. Noè (Ljubljana, Slovenia) 11: SYSTEMS OF CARE FOR ST-ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION (STEMI): 1-YEAR MORTALITY IN PATIENTS WITH ACUTE STEMI IN THE VIENNA MODEL K. Huber (Wien, Austria) 11: CARDIOVASCULAR DISEASES IN TURKEY: FOCUS ON PREVENTION C. Erol (Istanbul, Turkey) 11: HEART FAILURE WITH PRESERVED SISTOLIC FUNCTION M. Salvador Taboada (Madrid, Spain) 12: HUNGARIAN NETWORKING FOR PRIMARY PCI T. Forster (Szeged, Hungary) 12: PANEL DISCUSSION ON CARDIOLOGY IN EUROPE 12:30 Obìd 13:00 VALNÁ HROMADA ÈKS HOT LINES Pøedsedající: J. Vítovec (Brno) 14: STUDIE CORD J. Špinar (Brno) 14: STUDIE HEAVEN T. Kovárník (Praha) 14: STUDIE PRAGUE 8 P. Widimský (Praha) Nedìle ROTUNDA 23

18 ROTUNDA Nedìle Nedìle ROTUNDA 14: NOVINKY V PLICNÍ HYPERTENZI (IV. SVÌTOVÝ KONGRES PLICNÍ HYPERTENZE) P. Jansa (Praha) 14: EUROASPIRE H. Rosolová (Plzeò) Slovenská kardiologická spoleènost Žena a kardiovaskulárne ochorenie Pøedsedající: J. Murín, L. Špinarová (Bratislava, SR, Brno) 15: PREVENCIA KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ U DIEVÈAT A MLADÝCH ŽIEN V. Vršanská (Bratislava, SR) 15: STABILNÁ ANGINA PECTORIS U ŽIEN S. Filipová (Bratislava, SR) 15: ARYTMIE U ŽIEN G. Kaliská (Banská Bystrica, SR) 15: P¾ÚCNY TROMBOEMBOLIZMUS U ŽIEN I. Šimková (Bratislava, SR) 15: SRDCOVÉ ZLYHÁVANIE U ŽIEN E. Goncalvesová (Bratislava, SR) 16:00 Pøestávka Sympozium Medtronic Czechia s.r.o. Rizika a pøínosy nefarmakologických terapií Pøedsedající: J. Veselka (Praha) A. Bulava (Èeské Budìjovice) 16: FREESTYLE STENTLESS TISSUE VALVE IN YOUNG PATIENTS - BIOLOGICAL HEART VALVES: STENTLESS VS. STENTED - WHICH TISSUE VALVE FOR WHICH PATIENT U. Rosendahl (Baden, Germany) 16: BEATING HEART SURGICAL AF TREATMENT P. Suwalski (Warsaw, Poland) 16: KATETRIZAÈNÍ ABLACE SÍÒOVÝCH TACHYARYTMIÍ: KTERÉ PACIENTY INDIKOVAT A JAK O NÌ NÁSLEDNÌ PEÈOVAT A. Bulava (Èeské Budìjovice) 17: INTERFERENCE U PACIENTÙ S KARDIOSTIMULÁTOREM NEBO IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTREM- DEFIBRILÁTOREM J. Vlašínová (Brno) 17: MODERNÍ INTERVENÈNÍ KARDIOLOGIE JIŽ DÁVNO NEZNAMENÁ POUZE BALÓNKOVOU ANGIOPLASTIKU VÌNÈITÉ TEPNY J. Veselka (Praha) 17: LÉÈBA AIM - SOUÈASNOST A BUDOUCNOST P. Kala (Brno) 18:15 Konec programu 24

19 MORAVA Nedìle PS Chlopenní a vrozené srdeèní vady v dospìlosti Dysfunkce pravé komory I. Pøedsedající: J. Popelová, J. Dominik (Praha, Hradec Králové) 8: MORFOLOGIE PRAVÉ KOMORY Z POHLEDU PATOLOGA I. Šteiner (Hradec Králové) 8: DYSFUNKCE PRAVÉ KOMORY U VROZENÝCH SRDEÈNÍCH VAD J. Popelová (Praha) 9: ULTRAZVUKOVÁ DIAGNOSTIKA DYSFUNKCE PRAVÉ KOMORY T. Paleèek (Praha) PS Chlopenní a vrozené srdeèní vady v dospìlosti Dysfunkce pravé komory II. Pøedsedající: M. Brtko, T. Paleèek (Hradec Králové, Praha) 9: DYSFUNKCE PRAVÉ KOMORY U PLICNÍ HYPERTENZE P. Jansa (Praha) 9: DYSFUNKCE PRAVÉ KOMORY U ZÍSKANÝCH CHLOPENNÍCH VAD M. Brtko, M. Tuna, P. Polanský, J. Nový, J. Harrer (Hradec Králové) 10: ZAPOMENUTÁ CHLOPEÒ: CHIRURGICKÉ ØEŠENÍ RELATIVNÍ TRIKUSPIDÁLNÍ NEDOMYKAVOSTI P. Žáèek, J. Harrer, J. Dominik (Hradec Králové) 10:30 Pøestávka PS Echokardiografie Vybrané klinické aplikace echokardiografie Pøedsedající: H. Skalická, P. Frídl (Praha) 11: ZÁTÌŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE V. Chaloupka (Brno) 11: ECHOKARDIOGRAFIE U ONEMOCNÌNÍ AORTY P. Frídl (Praha) 11: ECHOKARDIOGRAFIE A HYPERTENZE H. Skalická (Praha) 11: ECHOKARDIOGRAFIE V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE KONSTRIKCE A RESTRIKCE T. Paleèek, A. Linhart (Praha) 12: ECHOKARDIOGRAFIE U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ J. Ulman, T. Marek, M. Vítovec, P. Frídl, P. Lupínek (Praha) 12: VÝZNAM ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE KOMPLIKACÍ KATETRIZAÈNÍCH VÝKONÙ R. Feuereisl (Praha) 12:30 Obìd Nedìle MORAVA 25

20 MORAVA Nedìle Nedìle MORAVA PS Kardiovaskulární rehabilitace Kardiovaskulární rehabilitace u vybraných skupin nemocných Pøedsedající: L. Elbl, I. Karel (Brno, Praha) 14: AMBULANTNÍ REHABILITACE PACIENTÙ PO CHIRURGICKÉ KOREKCI CHLOPENNÍCH VAD S. Nehyba, V. Chaloupka, L. Elbl, R. Souèek (Brno) 14: KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE U NEMOCNÝCH S PLICNÍ HYPERTENZÍ P. Jansa (Praha) 14: KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE U NEMOCNÝCH SE STIMULAÈNÍMI A DEFIBRILAÈNÍMI SYSTÉMY P. Neužil (Praha) 14: KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE U NEMOCNÝCH S DIABETES MELLITUS J. Siegelová (Brno) PS Chlopenní a vrozené srdeèní vady v dospìlosti Chlopenní vady u nemocných s chronickou renální insuficiencí Pøedsedající: E. Koudelková, A. Mokráèek (Praha, Èeské Budìjovice) 15: ZÍSKANÉ CHLOPENNÍ VADY U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ V DIALYZAÈNÍM PROGRAMU E. Koudelková (Praha) 15: ECHOKARDIOGRAFICKÉ NÁLEZY U PACIENTÙ S POKROÈILOU CHRONICKOU RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ T. Marek (Praha) 15: PERIOPERAÈNÍ MANAGEMENT PACIENTÙ S RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ BÌHEM KARDIOCHIRURGICKÉHO VÝKONU R. Tesaøík (Èeské Budìjovice) 16:00 Pøestávka Sympozium Zentiva a.s. Moderní pøístup k léèbì hypertenze: ATII x ACEi kdy na CORDy a kdy spolu? Pøedsedající: J. Vítovec (Brno) 16: MOŽNOSTI KOMBINAÈNÍ TERAPIE ACEI A SARTANY J. Vítovec (Brno) 16: CORD - COMPARISON OF RECOMMENDED DOSES: JAK ZAMÌNIT ACEI ZA SARTANY - VÝSLEDKY STUDIE CORD I A U 5487 PACIENTÙ V ÈR J. Špinar (Brno) 16: CORD - COMPARISON OF RECOMMENDED DOSES: LÉÈBU HYPERTENZE ZAHÁJIT ACEI NEBO SARTANY - VÝSLEDKY STUDIE CORD I B U 5187 PACIENTÙ V ÈR M. Souèek (Brno) 17:00 Konec programu 26

21 PRAHA Nedìle PS Intervenèní kardiologie Aplikace nových technologií v kardiologické diagnostice a koronární intervenci Pøedsedající: P. Kmoníèek, L. Groch, P. Kala (Praha, Brno) 8: MAGNETICKÁ SRDEÈNÍ NAVIGACE, JEJÍ MOŽNOSTI V KORONÁRNÍ INTERVENCI P. Kmoníèek (Praha) 8: POSTAVENÍ CT V KARDIOLOGII A DIAGNOSTICE KORONÁRNÍ NEMOCI M. Branny (Tøinec) 9: SOUÈASNÉ MOŽNOSTI MAGNETICKÉ REZONANCE V KARDIOLOGII L. Klzo (Hradec Králové) 9: IVUS - CURRENT PERSPECTIVES G. Mintz (New York, United States) PS Intervenèní kardiologie Nekoronární intervence Pøedsedající: M. Želízko, J. Veselka (Praha) 9: STENTOVÁNÍ KAROTICKÝCH TEPEN J. Veselka (Praha) 9: STENTOVÁNÍ RENÁLNÍCH TEPEN M. Želízko (Praha) 10: KATETRIZAÈNÍ INTERVENCE NA SEPTU SÍNÍ P. Èervinka (Ústí nad Labem) 10: KATETRIZAÈNÍ INTERVENCE NA SEPTU KOMOR J. Januška (Tøinec) 10:30 Pøestávka PS Intervenèní kardiologie Praktický pohled na akutní koronární syndromy (oèima doporuèených postupù ESC) Pøedsedající: F. Holm, I. Varvaøovský, J. Vojáèek, P. Kala, O. Hlinomaz, J. Matìjka (Hradec Králové, Pardubice, Brno) 11: SOUÈASNÝ STAV LÉÈBY INFARKTU MYOKARDU S ELEVACEMI ST (STEMI) J. Vojáèek (Hradec Králové) 11: RIZIKOVÁ STRATIFIKACE NEMOCNÝCH S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM P. Kala (Brno) 11: REVASKULARIZAÈNÍ LÉÈBA NSTEMI URGENTNÍ NEBO ÈASNÁ? F. Holm (Hradec Králové) 11: ANTITROMBOTICKÁ LÉÈBA A REVASKULARIZACE SPOJENCI NEBO NEPØÁTELÉ? I. Varvaøovský (Pardubice) 12: KRVÁCIVÉ KOMPLIKACE PØI LÉÈBÌ NSTEMI KDE PØECHÁZÍ UŽITEK VE ŠKODU? J. Matìjka (Pardubice) Nedìle PRAHA 27

22 Nedìle Nedìle PRAHA 12: RIZIKOVÉ PODSKUPINY NEMOCNÝCH S NSTEMI SLUŠÍ VŠEM STEJNÝ MODEL? O. Hlinomaz (Brno) 12:30 Obìd PS Akutní kardiologie Má se trombolyzovat submasivní PE? Pøedsedající: J. Vojáèek, O. Hlinomaz (Hradec Králové, Brno) 14: PRO T. Janota (Praha) 14: PROTI M. Solaø (Hradec Králové) PS Akutní kardiologie Krvácivé komplikace u akutních koronárních syndromù Pøedsedající: J. Vojáèek, P. Janský (Hradec Králové, Praha) 15: NEPODCEÒUJME KRVÁCIVÉ KOMPLIKACE ANTITROMBOTICKÉ LÉÈBY J. Vojáèek (Hradec Králové) 15: PREVENTIVNÍ A LÉÈEBNÉ POSTUPY U RIZIKA KRVÁCIVÝCH STAVÙ I. Varvaøovský (Pardubice) 15: MONITORACE ÚÈINKU ANTITROMBOTICKÉ LÉÈBY J. Kvasnièka (Praha) 15: NOVINKY V ANTITROMBOTICKÉ LÉÈBÌ Z HLEDISKA BEZPEÈNOSTNÍHO PROFILU P. Janský (Praha) 16:00 Pøestávka Sympozium Merck Sharp & Dohme IDEA + Schering PloughEzetimib - od teorie k praxi Pøedsedající: V. Chaloupka (Brno) 16: KDO PROFITUJE Z HYPOLIPIDEMICKÉ LÉÈBY? R. Èeška (Praha) 16: SYSTEMATICKÉ SLEDOVÁNÍ VYSOCE RIZIKOVÝCH PACIENTÙ S KOMBINOVANOU HYPOLIPIDEMICKOU LÉÈBOU V AMBULANCI KARDIOLOGICKÉHO ODDÌLENÍ A. Novák (Ústí nad Labem) 16: EZETIMIB - OD KLINICKÝCH STUDIÍ KE KAŽDODENNÍ PRAXI M. Vrablík (Praha) 17:15 Pøestávka Sympozium Abbott Laboratories s.r.o Fibrilace síní a arteriální hypertenze nerozluèné duo a jeho management Pøedsedající: V. Chaloupka, R. Hatala (Brno, Bratislava, SR) 28

23 PRAHA Nedìle : OPTIMALIZACE KARDIOPROTEKTIVITY A KONTROLY KREVNÍHO TLAKU - ÚLOHA ACEI A BKK J. Špinar (Brno) 17: CÍLOVÁ DÁVKA ACEI - CESTA K MAXIMÁLNÌ MOŽNÉMU BENEFITU E. Goncalvesová (Bratislava, SR) 18: FIBRILÁCIA PREDSIENÍ - KOMPLEXNÝ PRÍSTUP KU KOMPLEXNEJ ARYTMII R. Hatala (Bratislava, SR) 18: SÚÈASNÝ PRÍSTUP K FARMAKOTERAPII FIBRILÁCIE PREDSIENÍ. KOMU A KEDY PROPAFENÓN? G. Kaliská (Banská Bystrica, SR) 18: DISKUZE Nedìle PRAHA 18:50 Konec programu 29

24 BRNO Nedìle Nedìle BRNO PS Akutní kardiologie Akutní stavy v kardiologii - zaostøeno na ženy Pøedsedající: P. Janský, K. Dvoøák (Praha, Ostrava) 8: AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROMY T. Janota (Praha) 8: ARYTMIE A NÁHLÁ SMRT M. Táborský (Praha) 9: AKUTNÍ SRDEÈNÍ SELHÁNÍ J. Špinar (Brno) 9: TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC P. Salaj (Praha) Èeská spoleènost pro hypertenzi Hypertenze a fibrilace síní Pøedsedající: J. Vítovec, M. Souèek (Brno) 9: RIZIKOVÉ FAKTORY FIBRILACE SÍNÍ J. Widimský sen. (Praha) 9: ECHOKARDIOGRAFICKÉ HODNOCENÍ FUNKCE LEVÉ SÍNÌ A POSOUZENÍ RIZIKA EMBOLIZAÈNÍCH PØÍHOD U FIBRILACE SÍNÍ A. Linhart (Praha) 10: LÉÈBA HYPERTENZE U FIBRILACE SÍNÍ R. Cífková (Praha) 10:30 Pøestávka PS Arytmie a trvalá kardiostimulace Sledování nemocných po výkonech v arytmologii Pøedsedající: R. Krausová, L. Køivan (Praha, Brno) 11: PACIENT PO IMPLANTACI ICD M. Kozák (Brno) 11: PACIENT PO IMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORU J. Vlašínová (Brno) 11: PACIENT PO IMPLANTACI SYSTÉMU PRO SRT V. Melenovský (Praha) 11: PACIENT PO KATETRIZAÈNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ L. Šedivá (Praha) 12: MOŽNOSTI DLOUHODOBÉHO MONITOROVÁNÍ SRDEÈNÍHO RYTMU R. Vopálka (Praha) 12:30 Obìd PS Arytmie a trvalá kardiostimulace Tromboembolické komplikace pøi fibrilaci síní a jejich prevence Pøedsedající: J. Lukl, J. Bytešník (Olomouc, Praha) 14: EMBOLICKÉ MOZKOVÉ PØÍHODY - DIAGNOSTIKA A LÉÈBA A. Tomek (Praha) 14: STRATIFIKACE RIZIKA TROMBOEMBOLICKÝCH KOMPLIKACÍ L. Haman (Hradec Králové) 30

25 BRNO Nedìle : ANTIKOAGULAÈNÍ LÉÈBA U STARŠÍCH NEMOCNÝCH NEBO PO PØEDCHOZÍ PCI P. Heinc (Olomouc) 14: ÚSKALÍ ANTIKOAGULAÈNÍ LÉÈBY - LÉKOVÉ A POTRAVINOVÉ INTERAKCE K. Lefflerová (Praha) PS Arytmie a trvalá kardiostimulace Èeská spoleènost kardiovaskulární chirurgie Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) Pøedsedající: J. Kautzner, M. Kozák (Praha, Brno) 15: SELECTION OF APPROPRIATE CANDIDATES FOR CRT L. Riedlbauchová (Praha) 15: LEFT VENTRICULAR LEAD - PREREQUISITE FOR SUCCESSFUL CRT M. Táborský (Praha) 15: LONG-TERM FOLLOW-UP AFTER IMPLANTATION M. Novák (Brno) 15: CRT IN ATRIAL FIBRILLATION A. Bulava (Èeské Budìjovice) 16:00 Pøestávka Sympozium SERVIER s.r.o. Prevence kardiovaskulárních pøíhod u pacientù s diabetes mellitus aneb co vše pøinesla studie ADVANCE Pøedsedající: J. Widimský jr. (Praha) 16: GENY, HYPERTENZE A DIABETES MELLITUS (ADVANCE PROGNOMIX SUBSTUDY) P. Hamet (Montréal, Canada) 16: PRESTARIUM COMBI V OVLIVNÌNÍ FUNKCE A STRUKTURY LEVÉ KOMORY SRDEÈNÍ U DIABETIKÙ (ADVANCE ECHOCARDIOGRAPHY SUBSTUDY) A. Linhart (Praha) 17:15 Konec programu Nedìle BRNO 31

26 PLZEÒ Nedìle Nedìle PLZEÒ PS Nukleární kardiologie Neinvazivní zobrazovací metody v rizikové stratifikaci pacientù se suspektní nebo známou ischemickou chorobou srdeèní - I.èást Pøedsedající: O. Lang, M. Kamínek (Praha, Olomouc) 8: NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE V DIAGNOSTICE A PROGNÓZE ICHS A. Fikrle (Plzeò) 8: NOVÉ MOŽNOSTI VÝPOÈETNÍ TOMOGRAFIE, MAGNETICKÉ REZONANCE A ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE A STANOVENÍ PROGNÓZY PACIENTÙ S ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEÈNÍ M. Hutyra, T. Skála (Olomouc) 9: DISKUZE S NORMÁLNÍ POZÁTÌŽOVOU PERFUZÍ RESP. S JEJÍ MÍRNOU REVERZIBILNÍ PORUCHOU M. Kamínek, I. Metelková, M. Budíková, H. Študentová, E. Sovová, J. Lukl (Olomouc) 9: DISKUZE 9: STRATIFIKACE RIZIKA POMOCÍ SPECT U PACIENTÙ PO PCI O. Lang, M. Malá, R. Píchová, I. Kleisner, B. Kallmünzer, P. Jebavý, M. Kamínek, M. Mysliveèek (Praha, Olomouc) 9: DISKUZE 10: VYŠETØENÍ A DIAGNOSTIKA KORONÁRNÍCH NEMOCÍ SE STRATIFIKACÍ RIZIKA U ASYMPTOMATICKÝCH DIABETIKÙ POMOCÍ SPECT J. Bakala, A. Adamíková, J. Bernátek, P. Kurfürst (Zlín) 10: DISKUZE PS Nukleární kardiologie Neinvazivní zobrazovací metody v rizikové stratifikaci pacientù se suspektní nebo známou ischemickou chorobou srdeèní - II. èást Pøedsedající: O. Lang, M. Kamínek (Praha, Olomouc) 9: ZOBRAZENÍ POISCHEMICKÉHO OMRÁÈENÍ POMOCÍ GATED SPECT UMOŽÒUJE DALŠÍ STRATIFIKACI RIZIKA U PACIENTÙ 10: PREDIKCE VÝSLEDKU KARDIOCHIRURGICKÉ REVASKULARIZACE POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE, SPECT MYOKARDU A SPECKLE TRACKING ECHOKARDIOGRAFIE U PACIENTÙ S ISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ T. Skála, M. Hutyra, M. Kamínek, D. Horák (Olomouc) 10: DISKUZE 10:30 Pøestávka 32

27 PLZEÒ Nedìle Význam CT a MR v klinické kardiologii Pøedsedající: J. Veselka, J. Ferda (Praha, Plzeò) 11: VÝZNAM CT V KARDIOLOGII J. Ferda (Plzeò) 11: VÝZNAM MR V KARDIOLOGII J. Vymazal (Praha) 11: CT KORONAROGRAFIE NAHRADÍ KATETRIZAÈNÍ VYŠETØENÍ VÌNÈITÝCH TEPEN - PRO J. Veselka (Praha) 11: CT KORONAROGRAFIE NAHRADÍ KATETRIZAÈNÍ VYŠETØENÍ VÌNÈITÝCH TEPEN - PROTI L. Groch (Brno) 12: POSELSTVÍ PRO KLINICKOU PRAXI J. Ferda, J. Veselka (Plzeò, Praha) 12:30 Obìd Vyšetøení srdce pomocí multidektorového CT Pøedsedající: M. Roèek, J. Veselka (Praha) 14: CO JE TO MULTIDEKTOROVÉ (DUAL-SOURCE) CT J. Ferda (Plzeò) 14: VÝSLEDKY VYŠETØENÍ POMOCÍ DS CT T. Adla (Praha) 14: INDIKACE K VYŠETØENÍ J. Veselka (Praha) 14: POUŽITÍ CT V NEMOCNICI S DLOUHODOBÝMI ZKUŠENOSTMI S TÍMTO VYŠETØENÍM R. Rienmuller (Graz, Austria) Volná sdìlení - srdeèní selhání I Pøedsedající: M. Kubánek, M. Schejbalová (Praha) 15: ARE WOMEN WITH CHRONIC HEART FAILURE NEGLECTED? A. Klabník, M. Koštek, J. Murín (Trstená, SR, Bratislava, SR) 15: VZTAH BNP K VÝSLEDKU SPIROERGOMETRIE U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEÈNÍM SELHÁNÍM M. Hegarová, I. Málek, A. Jabor (Praha) 15: VYPOVÍDÁ BNP A ECHOKARDIOGRAFIE O FUNKÈNÍCH PARAMETRECH NEMOCNÉHO SE SRDEÈNÍM SELHÁNÍM? Z. Pozdíšek, O. Ludka, V. Chaloupka, V. Musil, J. Špinar (Brno) 15: PROGNOSTICKÝ VÝZNAM OPAKOVANÉHO STANOVENÍ N-TERMINÁLNÍHO PROBNP U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEÈNÍM SELHÁNÍM- SROVNÁNÍ S KONVENÈNÍMI METODAMI ODHADU PROGNÓZY M. Kubánek, K. Goode, A. Clark, J. Cleland (Praha, Kingston-upon-Hull, United Kingdom) 15: MONITORACE FUNKCE OPTIVOL FLUID STATUS V RÁMCI SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE SRDEÈNÍHO SELHÁNÍ M. Schejbalová (Praha) 16:00 Konec programu Nedìle PLZEÒ 33

28 Nedìle OLOMOUC OLOMOUC Nedìle Volná sdìlení - resynchronizace u srdeèního selhání Pøedsedající: A. Bulava, K. Lefflerová (Èeské Budìjovice, Praha) 8: NEFARMAKOLOGICKÁ LÉÈBA CHRONICKÉHO SRDEÈNÍHO SELHÁNÍ SRDEÈNÍ RESYNCHRONIZACÍ VÝSLEDKY DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ A. Bulava, J. Lukl, M. Hutyra, D. Marek (Èeské Budìjovice, Olomouc) 8: SROVNÁNÍ VLIVU STIMULACE SEPTA VERSUS HROTU NA ECHOKARDIOGRAFICKÉ PARAMETRY DYSSYNCHRONIE U NEMOCNÝCH SE ZACHOVANOU FUNKCÍ LEVÉ KOMORY SRDEÈNÍ DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ K. Lefflerová, J. Kautzner, P. Lupínek, J. Bytešník, R. Èihák, R. Krausová, V. Vanèura (Praha) 8: JE REDUKCE ZÁVAŽNOSTI MITRÁLNÍ REGURGITACE PØI SRDEÈNÍ RESYNCHRONIZAÈNÍ TERAPII SPOJENA S LEPŠÍMI DLOUHODOBÝMI VÝSLEDKY LÉÈBY? L. Riedlbauchová, D. Patel, C. Wu, K. Sonne, H. Mlèochová, A. Sorgente, L. Padeletti, A. Auricchio, J. Kautzner, A. Natale (Praha, Cleveland, United States, Lugano, Switzerland, Florence, Italy) 9: VYUŽITÍ IMPEDANÈNÍ KARDIOGRAFIE PRO OPTIMALIZACI SÍÒOKOMOROVÉHO A MEZIKOMOROVÉHO ZPOŽDÌNÍ BIVENTRIKULÁRNÍCH PØÍSTROJÙ J. Lipoldová, M. Novák, P. Kamarýt, P. Homolka, E. Ozábalová (Brno) 9: SROVNÁNÍ DVOU METOD URÈENÍ OPTIMÁLNÍHO V-V INTERVALU U PACIENTÙ SE SRDEÈNÍ RESYNCHRONIZAÈNÍ TERAPIÍ M. Novák, J. Lipoldová, E. Ozábalová, J. Meluzín, J. Krejèí, P. Hude, V. Feitová, L. Dušek, P. Kamarýt (Brno) Volná sdìlení - arytmie Pøedsedající: R. Èihák, L. Šedivá (Praha) 9: CHARAKTERISTIKA RECIDIVUJÍCÍCH LEVOSÍÒOVÝCH TACHYKARDIÍ PO KOMPLEXNÍ ABLACI CHRONICKÉ FIBRILACE SÍNÍ M. Fiala, J. Chovanèík, D. Wojnarová, H. Szymeczek, R. Nevøalová, R. Neuwirth, O. Jiravský, J. Januška, M. Branny (Tøinec, Tišnov) 9: DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY KOMPLEXNÍ LEVOSÍÒOVÉ ABLACE PRO CHRONICKOU FIBRILACI SÍNÍ U 100 PACIENTÙ M. Fiala, J. Chovanèík, D. Wojnarová, H. Szymeczek, R. Nevøalová, R. Neuwirth, O. Jiravský, L. Škòouøil, J. Januška, M. Branny (Tøinec, Tišnov) 9: KATETRIZAÈNÍ ABLACE PRO FIBRILACI SÍNÍ U PACIENTÙ S DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY R. Èihák, D. Wichterle, H. Mlèochová, P. Peichl, J. Kautzner (Praha) 10: GENETICKÁ VARIABILITA V GENU KCNJ11 OVLIVÒUJE RIZIKO MALIGNÍCH SRDEÈNÍCH ARYTMIÍ U PACIENTÙ SE STRUKTURÁLNÍM 34

29 OLOMOUC Nedìle SRDEÈNÍM ONEMOCNÌNÍM K. Sedláèek, S. Weber, K. Stark, P. Lichtner, M. Fischer, J. Kautzner, C. Hengstenberg, A. Jeron (Praha, Regensburg, Germany, München, Germany) 10: EPIKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ A ABLACE KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA P. Neužil, V. Reddy, M. Táborský, L. Šedivá, J. Petrù, J. Škoda (Praha, Boston, United States) 10:30 Pøestávka Volná sdìlení - srdeèní selhání II Pøedsedající: M. Táborský, L. Riedlbauchová (Praha) 11: ROLE VIABILITY MYOKARDU U SRDEÈNÍ RESYNCHRONIZAÈNÍ TERAPIE L. Riedlbauchová, R. Brunken, W. Jaber, L. Popová, D. Patel, V. Lánská, K. Civello, B. Wilkoff, J. Kautzner, A. Natale (Praha, Cleveland, United States) 11: MAGNETICALLY GUIDED LEFT VENTRICULAR LEAD IMPLANTATION IN CRT PATIENTS M. Táborský, P. Neužil, F. Holý, J. Balák, M. Schejbalová (Praha) 11: PERKUTÁNNÍ ZAVEDENÍ EPIKARDIÁLNÍCH ADHEZIVNÍCH ELEKTROD V RÁMCI RESYNCHRONIZAÈNÍ LÉÈBY NEMOCNÝCH S TÌŽKÝM STUPNÌM SRDEÈNÍHO SELHÁNÍ P. Neužil, M. Táborský, L. Šedivá (Praha) 11: PERKUTÁNNÌ ZAVÁDÌNÁ MECHANICKÁ PODPORA LK (PVAD) TANDEM HEART U NEMOCNÝCH S ROZVOJEM KARDIOGENNÍHO ŠOKU P. Neužil, P. Kmoníèek, M. Táborský, R. Vopálka, V. Pavlíèek (Praha) 11: THORAKOSKOPICKÁ IMPLANTACE EPIKARDIÁLNÍCH STIMULAÈNÍCH ELEKTROD NA LATERÁLNÍ STÌNU LK PRO RESYNCHRONIZAÈNÍ LÉÈBU SRDEÈNÍHO SELHÁNÍ I. Skalský, T. Martinèa, J. Kautzner, R. Èihák, J. Bytešník, J. Malý, J. Pirk (Praha) 12: VLIV SRDEÈNÍ RESYNCHRONIZAÈNÍ TERAPIE NA VÝSKYT SPÁNKOVÉ APNOE U PACIENTÙ SE SYSTOLICKÝM SRDEÈNÍM SELHÁNÍM T. Kára, M. Novák, J. Meluzín, M. Orban, Z. Nováková, J. Mullerová, P. Leinveber, M. Souèek, J. Vítovec, V. Somers (Brno, Rochester, United States) 12: VÝVOJ FUNKÈNÍCH UKAZATELÙ V PRÙBÌHU TØÍMÌSÍÈNÍHO SLEDOVÁNÍ PACIENTÙ S RESYNCHRONIZAÈNÍ TERAPIÍ CHRONICKÉHO SRDEÈNÍHO SELHÁNÍ K. Prymusová, L. Kubková, M. Tesák, J. Vlašínová, M. Sepši, J. Maòoušek, J. Špinar (Brno) 12:30 Obìd Volná sdìlení - hypertenze a farmakoterapie Pøedsedající: J. Widimský, J. Špác (Praha, Brno) 14: VÝSKYT A LIEÈBA HYPERTENZIE DOSPELÝCH PACIENTOV PO CHIRURGICKEJ KOREKCII Nedìle OLOMOUC 35

30 Nedìle OLOMOUC OLOMOUC Nedìle KOARKTÁCIE AORTY K. Kanáliková, M. Holomáò, I. Rieèanský, K. Kanáliková ml., I. Šimková (Bratislava) 14: OVLIVNÌNÍ ÚÈINNOSTI LÉÈBY STATINY VARIANTAMI V GENU PRO APOLIPOPROTEIN A5 J. Hubáèek, V. Adámková, K. Zídková, R. Èeška, L. Zlatohlávek, T. Štulc, A. Hoøínek, V. Lánská, M. Vrablík (Praha) 14: SROVNÁNÍ HODNOCENÍ DIASTOLICKÉ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY SRDEÈNÍ U HYPERTONIKÙ S METABOLICKÝM SYNDROMEM BIOCHEMICKÝMI A ECHOKARDIOGRAFICKÝMI METODAMI J. Špác, H. Nìmcová, M. Souèek, J. Hanuš (Brno) 14: PROÈ BYCHOM NEMÌLI PØED OPERACÍ VYSAZOVAT ANTIAGREGAÈNÍ TERAPII? J. Václavík, J. Strojil, J. Lukl, B. Laèòák (Olomouc, Šternberk) 14: ROZDÍLY V KONTROLE KREVNÍHO TLAKU A V LÉÈBÌ HYPERTENZE U PACIENTÙ S FIBRILACÍ SÍNÍ P. Vysoèanová, M. Sepši, L. Kubková, K. Prymusová, J. Špinar (Brno) Volná sdìlení - plicní hypertenze Pøedsedající: T. Brychta, J. Widimský (Brno, Praha) 15: CHIRURGICKÁ LÉÈBA CHRONICKÉ TROMBOEMBOLICKÉ PLICNÍ HYPERTENZE, KOMBINOVANÉ VÝKONY, INDIKACE, ÈASNÉ VÝSLEDKY J. Lindner, P. Jansa, J. Kunstýø, D. Ambrož, T. Grus, T. Paleèek, J. Bláha, M. Aschermann, J. Tošovský, A. Linhart (Praha) 15: VLIV ENDARTEREKTOMIE PLICNICE NA FUNKÈNÍ VÝKONNOST U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ D. Ambrož, P. Jansa, J. Lindner, T. Paleèek, M. Aschermann, A. Linhart (Praha) 15: PRVNÍ ZKUŠENOSTI S LÉÈBOU SILDENAFILEM PØED ENDARTEREKTOMIÍ PLICNICE U PACIENTÙ S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ P. Jansa, J. Lindner, D. Ambrož, T. Paleèek, M. Aschermann, A. Linhart, J. Marešová, P. Poláèek, L. Jelínková (Praha) 15: PREVALENCE PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE ASOCIOVANÉ SE SYSTÉMOVOU SKLERODERMIÍ V ÈESKÉ REPUBLICE P. Jansa, R. Beèváø, T. Paleèek, J. Marešová, D. Ambrož, P. Poláèek, M. Vítovec, L. Jelínková, M. Aschermann, A. Linhart (Praha) 15: PORUCHY SPÁNKU U PACIENTÙ S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ - POLYSOMNOGRAFICKÁ STUDIE M. Pretl, D. Ambrož, P. Jansa, P. Poláèek, T. Paleèek, A. Linhart, K. Šonka (Praha) 16:00 Konec programu 36

31 HRADEC KRÁLOVÉ Nedìle Volná sdìlení - sesterská sekce I Pøedsedající: I. Kuníková, A. Kuèerová (Praha, Brno) 8: MYXOM - SRDEÈNÍ TUMOR, KAZUISTIKA M. Brenner, I. Nováková, Ž. Raichlová, P. Ševèíková, A. Kruger (Praha) 8: INTRAAORTÁLNÍ BALONKOVÁ KONTRAPULZACE - TEORIE A PÉÈE O PACIENTA M. Fišerová, E. Zvolská (Praha) 8: OŠETØOVATELSKÁ PÉÈE O PACIENTA NA KONTRAPULZÁTORU - KAZUISTIKA E. Zvolská, M. Fišerová (Praha) 9: RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE DOLNÍCH KONÈETIN I. Kuníková, O. Lang (Praha) 9: TYPICKÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ NÁLEZY PRO KARDIÁLNÍ ZDROJE EMBOLIZAÈNÍCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PØÍHOD - PØEHLED Š. Hrachovinová, I. Mejtská, V. Nováková, E. Sovová, M. Hutyra (Olomouc) 9: TROMBUS V PRAVÉ KOMOØE U ASYMPTOMATICKÉ HIV POZITIVNÍ PACIENTKY M. Šenkyøíková, O. Ludka, V. Musil, Z. Pozdíšek, S. Snopková, J. Vlašínová, J. Špinar, I. Toufarová (Brno) 9: VYUŽITÍ MECHANICKÉ SRDEÈNÍ PODPORY U PACIENTA V KARDIOGENNÍM ŠOKU A. Kuèerová, L. Dostálová, J. Paøenica, R. Miklík, P. Kala, D. Èerný (Brno) 9: PLICNÍ EMBOLIZACE JAKO NÁSLEDEK UŽÍVÁNÍ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE L. Pavlíèková, Š. Plochá (Plzeò) 9: ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ ARYTMIE V MLADISTVÉM VÌKU KAZUISTIKA S. Janíèková, H. Javorková, M. Cveková (Brno) 10: NEINVAZIVNÍ UMÌLÁ PLICNÍ VENTILACE J. Mròáková, O. Blahoutová (Liberec) 10: PERIPARTUM KARDIOMYOPATIE - KAZUISTIKA P. Pechurová (Znojmo) 10:30 Pøestávka Volná sdìlení - sesterská sekce II Pøedsedající: T. Hess, P. Vrbenská (Liberec, Praha) 11: SYSTÉM PÉÈE O PACIENTY S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM V LIBERECKÉM REGIONU PØENOS 12-TI SVODOVÉHO EKG POMOCÍ SYSTÉMU LIFENET RS T. Hess, J. Rejcha, V. Domianová (Liberec) 11: PÉÈE O PACIENTA S PLICNÍM EDÉMEM M. Šenkyøíková, M. Šmerdová (Brno) 11: VLIV JEDNÁNÍ A CHOVÁNÍ SESTRY A JEJÍ IMAGE NA PRÙBÌH HOSPITALIZACE NEMOCNÉHO A. Pokorná, M. Šenkyøíková (Brno) Nedìle HRADEC KRÁLOVÉ 37

32 Nedìle HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ Nedìle : PÉÈE O PACIENTA SE SUBAKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU KOMPLIKOVANÝM KARDIOGENNÍM ŠOKEM KAZUISTIKA P. Vrbenská, Z. Škochová, I. Lálová, J. Bìlohlávek, V. Dytrych (Praha) 11: PROBLEMATIKA OŠETØOVATELSKÉ PÉÈE U PACIENTKY PO KOMBINOVANÉ TRANSPLANTACI SRDCE A PLIC - KAZUISTIKA A. Nechvílová, P. Pecníková, J. Králová, K. Trefilová (Praha) 12: KVALITA ŽIVOTA U NEMOCNÝCH S IMPLANTOVANÝM BIVENTRIKULÁRNÍM ICD M. Kadlecová, O. Trávníèková, A. Fridrichová (Praha) 12: SLEDOVÁNÍ PACIENTÙ S AKUTNÍM SRDEÈNÍM SELHÁNÍM V PRVNÍCH 24 HODINÁCH HOSPITALIZACE M. Šenkyøíková, O. Ludka (Brno) 12:30 Obìd PS Ošetøovatelství v kardiologii Zajímavosti z ošetøovatelství v kardiologii pro praxi Pøedsedající: J. Holakovská, J. Leso (Praha) 14: AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY OŠETØOVATELSTVÍ V KARDIOLOGII V ROCE 2007 A VIZE NA DALŠÍ OBDOBÍ J. Leso (Praha) 14: STANDARDY OŠETØOVATELSKÉ PÉÈE V KARDIOLOGII I. Koudelková (Praha) 14: SPECIALIZOVANÁ PRÁCE SESTRY V ECHO LABORATOØI D. Marek (Olomouc) 14: KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE DNES A ZÍTRA P. Tomáš (Praha) 14: ÚLOHA SESTRY V EDUKACI PACIENTA E. Sovová (Olomouc) Volná sdìlení - sesterská sekce III Pøedsedající: K. Malá, V. Adámková (Praha) 15: KOUØENÍ JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR ICHS A ROLE SESTER K. Malá (Praha) 15: KOMPETENCE SESTER V OBLASTI INFORMOVÁNÍ A EDUKACE PACIENTA P. Povolná (Praha) 15: TRANSPLANTACE SRDCE J. Najmanová, M. Alexová (Praha) 15: POTRAVINOVÉ DOPLÒKY V KARDIOLOGII - PRO A PROTI P. Prosecká, R. Prosecký (Brno) 15: NOVÌ AKREDITOVANÉ OBORY NAVAZUJÍCÍHO STUDIA ZSF JU V. Adámková, V. Tothová (Praha, Èeské Budìjovice) 38

33 HRADEC KRÁLOVÉ Nedìle :00 Posterová sekce - sesterská 204. CHARAKTERISTIKA A PROBLEMATIKA ADAPTACE NA NOVÉM PRACOVIŠTI KATETRIZAÈNÍ SÁL VERZUS LÙŽKOVÉ ODDÌLENÍ ARO Z POHLEDU SESTRY R. Hübšmanová, V. Kupcová (Praha) 478. ENTERÁLNÍ VÝŽIVA L. Jágrová, A. Šolarová, I. Sýkorová, M. Krechowská (Plzeò) 205. EDUKACE NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEÈNÍM SELHÁNÍM - ŠVÉDSKÝ MODEL J. Leso (Praha) 206. DLOUHODOBÉ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ EKG J. Banertová (Praha) 207. INFEKÈNÍ ENDOKARDITIDA Z HLEDISKA SOCIÁLNÍHO A PSYCHICKÉHO L. Strakayová, M. Souèková, J. Putíková, J. Hrušková (Praha) 18:00 Konec programu Nedìle HRADEC KRÁLOVÉ 39

34 Nedìle POSTEROVÝ SÁL, pøízemí pavilonu E XVI. výroèní sjezd ÈKS POSTEROVÝ SÁL, pøízemí pavilonu E Nedìle :30 POSTEROVÁ SEKCE - I Moderovaná diskuze bude probíhat od do hod. Moderované postery jsou v textu oznaèeny HODNOTÍCÍ KOMISE: I. Málek (Praha), S. Janoušek (Brno) 208. BIOCHEMICKÝ ODHAD TRVÁNÍ MYOKARDIÁLNÍ NEKROSY KOMBINACÍ SPECIFICKÝCH BIOCHEMICKÝCH KARDIOMARKERÙ HUMAN HEART- TYPE FATTY ACID-BINDING PROTEIN A TROPONINU I J. Vondrák, P. Vojtíšek, J. Kvasnièka (Pardubice) 209. KORONÁRNÍ EMBOLIE JAKO PØÍÈINA STEMI U DOPOSUD NEDIAGNOSTIKOVANÉ VÝZNAMNÉ MITRÁLNÍ INSUFICIENCE A FIBRILACE SÍNÍ J. Èepelová, J. Škvaøil, P. Jarkovský, M. Zavoral (Praha) 210. PRIMOMANIFESTACE TOXICKÉHO ADENOMU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY POD OBRAZEM AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU A SRDEÈNÍHO SELHÁNÍ RIZIKO VYVOLÁNÍ TYREOTOXIKÓZY PØI PODÁNÍ KONTRASTNÍ LÁTKY D. Škombárová, J. Špinar (Kyjov, Brno) 211. NÁMAHOU DEBLOKOVANÁ FIBRILACE SÍNÍ JAKO PØÍÈINA SYNKOPY - KAZUISTIKA J. Davídková, A. Bulava, J. Haniš, F. Toušek (Èeské Budìjovice) 212. ON-PUMP VS. OFF-PUMP CORONARY BYPASS GRAFTING - A SINGLE SURGEON EXPERIENCE M. Gwozdziewicz, P. Olšak, M. Elfmárk, M. Troubil, M. Benèat, I. Fluger, V. Lonsky (Olomouc) 213. SYNDROM TAKO-TSUBO - STRESEM INDUKOVANÁ KARDIOMYOPATIE K. Prymusová, T. Zatoèil, P. Kala, M. Tesák, L. Kubková, J. Kaòovský, J. Špinar (Brno) 214. ZMÌNA SRDEÈNÍ FUNKCE V TÌŽKÉ SEPSI A. Veèeøová, K. Gorièan, M. Kocík, T. Veiser, M. Zahin, A. Žák (Praha) 215. TAKO-TSUBO KARDIOMYOPATIE - KAZUISTIKA VARIANTNÍ FORMY R. Panovský, M. Novák, J. Seménka, J. Meluzín, V. Kincl, B. Fischerová, J. Vaníèek, J. Staníèek (Brno) 216. VENTRICULOATRIAL NODAL CONDUCTION IN PATIENTS WITH ATRIOVENTRICULAR REENTRANT TACHYCARDIAS Š. Havránek, J. Šimek, P. Š ovíèek, D. Wichterle, A. Linhart (Praha) 217. RECIDIVUJÍCÍ POINFARKTOVÁ RUPTURA MEZIKOMOROVÉHO SEPTA JAKO PØÍÈINA KARDIOGENNÍHO ŠOKU, DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA J. Èech, M. Šmíd, P. Hájková (Plzeò) 40

Obsah programu. XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th. a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting

Obsah programu. XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th. a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting Areál Veletrhy Brno, 13. - 16. května 2007 Obsah programu Úvod Výbor České kardiologické společnosti Organizační

Více

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program 2015 24. 27. května Veletrhy Brno Výroční sjezd české kardiologické společnosti odborný program 2015 Výroční sjezd české kardiologické společnosti 24. 27. května Veletrhy Brno OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor

Více

ECHODNY 2009 PROGRAM. 18. - 19. září Špindlerův Mlýn HOTEL HARMONY CLUB

ECHODNY 2009 PROGRAM. 18. - 19. září Špindlerův Mlýn HOTEL HARMONY CLUB PROGRAM ECHODNY 2009 Vážení a milí kolegové, srdečně si Vás dovolujeme pozvat na společnou konferenci ECHODNY 2009 pracovních skupin Echokardiografie a Nukleární kardiologie pod záštitou České kardiologické

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda 16. 19. května 2010 Veletrhy Brno XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Ročník 6 Rozhovory doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Předseda organizačního výboru (str. 4) prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

Fibrilace síní. novinky v léčbě 2013. Miloš Táborský a kol. Edice Asclepius

Fibrilace síní. novinky v léčbě 2013. Miloš Táborský a kol. Edice Asclepius Fibrilace síní novinky v léčbě 2013 Miloš Táborský a kol. Edice Asclepius Fibrilace síní novinky v léčbě 2013 Miloš Táborský a kol. Obsah Úvod... 9 1 Fibrilace síní jedna z kardiovaskulárních epidemií

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1. Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 2

Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1. Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 2 NEOBVYKLÝ PŘÍPAD TROMBÓZY PO NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ BIOPROTÉZOU Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1 Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce,

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup u

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové Článek přijat redakcí: 12. 11. 2004

FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové Článek přijat redakcí: 12. 11. 2004 KOMPLIKOVANÉ KORONÁRNÍ INTERVENCE. KDY JEŠTĚ? KDY JIŽ NE? Josef Šťásek, Dušan Černohorský, Josef Bis, Miroslav Brtko, Pavel Polanský, Jan Vojáček Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové,

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK V.

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK V. UM ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002 ROČNÍK V. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. O B S A H 1. Úvodní slovo 5 UM (Jana Šeblová) 2. O urgentní medicínì s Karlem Èapkem 6 (Zdenìk Kalvach) 3. Legislativní

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku

Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku Spoleãné doporuãení ãesk ch odborn ch spoleãností Tato doporuãení jsou dílem spoleãné pracovní skupiny, kterou vytvofiily âeská kardiologická spoleãnost,

Více

Posuzování zpûsobilosti kardiologick ch nemocn ch k fiízení motorov ch vozidel (Dokument âks)

Posuzování zpûsobilosti kardiologick ch nemocn ch k fiízení motorov ch vozidel (Dokument âks) DOPORUâENÍ PRO... Doporuãené postupy vycházejí ze soudob ch poznatkû lékafiské vûdy a povaïují se za postupy lege artis. Jedná se v ak o doporuãení, nikoliv pfiedpisy, proto je nutn individuální pfiístup

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Za odbornou a jazykovou stránku tohoto sborníku odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

Profesní životopis Obsah

Profesní životopis Obsah Profesní životopis Obsah Obsah... 1 1. Osobní údaje... 2 2. Vzdělání... 2 3. Pregraduální výuka na VŠ, postgraduální výuka... 3 4. Školitel doktorského studia (PhD):... 3 5. Lékařská praxe... 4 6. Členství

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA Vědecký výbor: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU Organizační výbor:

Více

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler XIX. PAØÍZKOVY DNY ORGANIZACE Konferenci poøádá Fakultní nemocnice Ostrava Klinika hematoonkologie Spolek pro trombózu a hemostázu ÈLS JEP Sekce pro trombózu a hemostázu ÈHS ÈLS JEP Okresní sdružení Èeské

Více

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler XIX. PAØÍZKOVY DNY ORGANIZACE Konferenci poøádá Fakultní nemocnice Ostrava Klinika hematoonkologie Spolek pro trombózu a hemostázu ÈLS JEP Sekce pro trombózu a hemostázu ÈHS ÈLS JEP Okresní sdružení Èeské

Více