Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012"

Transkript

1 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 20 Číslo 2/2012 Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne Shromáždění delegátů (SD) bytového družstva DRUŽBA se konalo dne v Domě techniky v Ústí nad Labem. Účast delegátů byla 85,19 % (z 81 delegátů přítomno 69) a byly projednány úpravy stanov. Úpravy stanov se týkaly umožnění převodů bytů do osobního vlastnictví mimo zákonnou lhůtu a zahrnutí změn obchodního zákoníku, případně dalších zákonů do stanov. Je zde upravena funkce výborů samospráv domu, funkce delegáta v souvislosti vzniku společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity na základě zákona o vlastnictví bytů č. 72/94 Sb. Bylo pohovořeno o činnosti představenstva (PD), které se sešlo v roce 2011 na 17 řádných jednání. PD se řídí plánem práce a obligatorními záležitostmi podle Stanov BD DRUŽBA. Zejména se jedná o záležitosti členské a bytové evidence jako např. přijímání nových členů BD se žádostí na byt, výměn bytů vč. převodu členských práv a povinností, obsazování bytů po neplatičích, podnájmy družstevních bytů, pronájmy nebytových prostor a další. U problematiky vyloučení se jedná o řadu lidských osudů první scénář - obyvatel bytu se stal neplatičem a tak byl z družstva vyloučen. Když si situaci včas uvědomí, dlužné částky doplatí, obrátí se na SD s odvoláním, tedy de facto žádostí, aby vyloučení z družstva neplatilo. Druhý scénář platí pro případy, kdy obyvatelé bytu narušují hrubým způsobem sousedské vztahy, poskytují byt neoprávněně do podnájmu, způsobují v domě hrubé nepořádky apod. Schválená koncepce a výhledový plán představuje směr vývoje družstva, strategii a střednědobé cíle. Prvním bodem úkolu správy družstva je usilovat o komplexní rekonstrukce bytových domů s využitím moderních řešení, technologií a materiálů. K zajištění finančních Z OBSAHU Usnesení BD ze Shromáždění delegátů str. 2 Informace z jednání představenstva str. 3-4 Zpráva o ekonomických výsledcích BD DRUŽBA za rok 2011 str. 5-6 Vyúčtování topné sezóny 2011 a reklamace s tím spojené str. 6 Ohlédnutí za obvodovými konferencemi 2012 str. 7 DELMAX str. 7 prostředků využít všech zdrojů včetně státních podpor a event. dotací. Dotace nejsou nárokové a již jsme se přesvědčili, že nebyly kladně vyřízeny všechny naše žádosti a pro rok 2012 jsou opět zastaveny. Druhým bodem je naplnění zákonné povinnosti převodu bytů do osobního vlastnictví těm žadatelům, kteří vyzvali družstvo k převodu v zákonné lhůtě nebo tam, kde poklesl spoluvlastnický podíl družstva pod 25% a vzniklo SVJ. Lhůta k uplatnění na převod bytu do osobního vlastnictví byla prodloužena do Třetím bodem je správa společných částí bytových domů pro cizí subjekty. Snahou vedení družstva je tuto činnost rozvíjet a tím přispívat k vylepšení ekonomické prosperity družstva. Čtvrtý bod je zaměřen na rozvoj informačních technologií v rámci družstva a směrem ven k uživateli. Chceme maximálně podporovat služby vedoucí k vylepšování komunikace a informovanosti celé družstevní veřejnosti. Pátý bod je trvalý a nikdy nekončící práce s dlužníky. Tento úkol se nám nedaří plnit tak, jak bychom si představovali. Ve vztahu k vynakládanému úsilí vývoj pohledávek neklesá. Projevil se zde vliv ekonomické krize a špatného sociálního stavu regionu. Dále bylo pohovořeno o činnosti jednotlivých úseků: 1) organizačně právní úsek řeší převody bytů do osobního vlastnictví a vše co s touto agendou souvisí, nájmy NP apod., stav pohledávek vč. jejího vymáhání, tzn. jednání s dlužníky až po vyklizování bytů po vyloučení a členskou bytovou evidenci. Ke konci roku 2011 je u našeho družstva převedeno bytových jednotek do osobního vlastnictví. Z tohoto počtu je vlastníků - členů družstva a 86 vlastníků nečlenů družstva. 2) provozně technický úsek průběžně zabezpečuje prohlídky a revize technických a vyhrazených zařízení, zejména revize výtahů, elektroinstalací, plynových rozvodů, hromosvodů a s tím související opravy po revizi. Podílí se na odstraňování havárií, vyřizuje reklamace u dodavatelů prací a další činnosti. Technické závady jsou na objektech řešeny operativně. Průběžně jsou vyřizována vyjádření k žádostem o stavební úpravy v bytech, přestavby bytových jader, výměny oken, zasklení lodžií apod. Plán velkých oprav je každoročně zpraco- (Pokračování na str. 2) V těchto dnech slaví předsedkyně představenstva paní Monika Sobotková významné životní jubileum Mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a pohodu v osobním i pracovním životě přejí spolupracovníci a redakční rada BD DRUŽBA

2 2 Družstevník červen 2012 Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne (Dokončení ze str. 1) váván na příslušný rok a vychází z dlouhodobého plánu tak, jak rozhodlo SD, tj. dokončit odstranění VPV (sanace obvodových plášťů se zateplením střech), postupná celková rekonstrukce výtahů podle výsledků IP, výměny oken za plastová, výměny vchodových dveří apod. Po celkové rekonstrukci je 58 výtahů. Uskutečnilo se 22 výběrových řízení na fi r- my, které prováděly opravy, rekonstrukce a modernizace našich objektů. V rámci vznikajících SVJ dochází na objektech k rozdělování přívodů vody a topení tam, kde z minulosti tyto byly propojené a byl pouze jeden přívod do celého objektu. Plán oprav v roce 2011 byl naplněn podle požadavků samospráv. Tím, že snahou představenstva a vedení družstva je být mezi nejlepšími družstvy nejen v severočeském regionu, ale v celé ČR ukázala mimo jiné soutěž PANELÁK ROKU, kde jsme se v roce 2011 umístili opětovně v první desítce a objekt Obvodová 749/26 750/28 se stal vítězným a umístil se na 1. místě v ČR a v celostátní soutěži Česká energetická a ekologická stavba byl na 2. místě. Monika Sobotková, předsedkyně představenstva 3) ekonomický úsek, lze konstatovat, že hospodářské výsledky družstva jsou stvrzeny zprávou nezávislého auditora. Družstvo je ekonomicky vyzrálé a stabilní, hospodaří průkazným způsobem viz zpráva o hospodaření jako součást tohoto čísla. V dalším bodě seznámila předsedkyně kontrolní komise s činností kontrolní komise za rok SD schválilo předloženou účetní závěrku za rok Mezi poslední body k projednání byly Zásady pro odměňování volených a jmenovaných funkcionářů BD, projednání odvolání vyloučených členů BD ke SD, projednání žádostí členů BD o převod bytů do osobního vlastnictví mimo zákonnou lhůtu v domech, kde vzniklo SVJ s právní subjektivitou a Ing. Korbel vystoupil k hospodářským výsledkům dceřiné společnosti DELMAX s.r.o. Usnesení bylo schváleno většinou přítomných, 4 byli proti a 2 se zdrželi hlasování. Na závěr bylo poděkováno všem přítomným, kteří se zúčastnili jednání až do konce. Dovoluji si poděkovat řídícímu tohoto SD, Ing. Shýbalovi a všem, kteří se podíleli na přípravě SD. Monika Sobotková, předsedkyně představenstva Bytové družstvo DRUŽBA Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 U S N E S E N Í ze Shromáždění delegátů BD DRUŽBA, konaného dne v Domě techniky v Ústí nad Labem, Veleslavínova 14 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTU I. b e r e n a v ě d o m í: 1. zprávu předsedy představenstva o splněných úkolech ze shromáždění delegátů konaného dne ekonomickou zprávu k výsledkům hospodaření BD za rok účetní audit za rok vystoupení jednatele společnosti DEL- MAX s.r.o. Ing. Jana Korbela II. s ch v a l u j e: 1. úpravu stanov BD DRUŽBA 2. zprávu předsedy představenstva družstva o činnosti představenstva družstva za rok rozhodnutí učiněná představenstvem družstva v období od do výsledek hospodaření družstva za rok výsledek hospodaření družstva, tj. zisk ve výši ,44 Kč převést do nedělitelného fondu 6. zprávu kontrolní komise družstva o činnosti kontrolní komise družstva za období od a stanovisko k návrhu představenstva družstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok účetní závěrku družstva za rok Zásady pro odměňování volených a jmenovaných funkcionářů BD na volební období se změnou: delegáti se přesouvají do skupiny A proti písemnému návrhu 9. fi nanční odměny funkcionářů pro skupinu A dle Zásad pro odměňování volených a jmenovaných funkcionářů BD na rok 2012 ve výši ,- Kč 10. odvolání vyloučených členů ke SD tak, jak bylo předneseno JUDr. Machalou. Jmenný seznam bude součástí zápisu 11. žádosti členů BD o převod bytů do OV mimo zákonnou lhůtu HS 147 Gagarinova 2688, 2689, 2690 Gagarinova 2689/2 byt č. 7 MUDr. Tajchner Lukáš Gagarinova 2689/2 byt č. 10 Tomášek Karel HS 148 Gagarinova 2691, 2692, 2693 Gagarinova 2691/7 byt č. 7 Ing. Beneš Dalibor Gagarinova 2693/11 byt č. 7 Kopecká Jana HS 356 Tolstého 1185, 1186, 1187, 1188 Tolstého 1185/16 byt č. 8 Česnohlídková Miluše III. u k l á d á: 1. Výborům samospráv domů a správcům domů a) svolat schůze samospráv domů do a odevzdat zápis ze schůze samosprávy domu na OBS nejpozději do Termín: b) na schůzích samospráv domů informovat o prioritách velkých oprav schválených SD, odstranění VPV, vč. zateplení objektu, modernizaci výtahů, výměna oken atd. - Termín: Představenstvu BD a) zajistit tisk stanov v počtu ks výtisků - Termín: do 8/2012 b) zajistit distribuci stanov členům družstva nejpozději do konání schůzí samospráv domů po konání jarního SD - Termín: do c) plnit plán velkých oprav dle rozhodnutí představenstva - Termín: trvale d) věnovat pozornost vymáhání dluhů na úhradách za užívání bytů a služeb s tím spojených vč. dluhů na vyúčtování - Termín: trvale e) sledovat a uplatňovat legislativní změny do činnosti družstva - Termín: trvale f) prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD - Termín: č. 2/2012 g) získávat do správy další SVJ s právní subjektivitou - Termín: trvale h) vypracovat novou Směrnici pro odměňování volených a jmenovaných funkcionářů v návaznosti na Zásady pro odměňování volených a jmenovaných funkcionářů BD - Termín: 10/2012 i) projednat návrh KK, úpravu čl. 7 (3. odstavec) Volebního řádu pro volby delegátů na SD BD DRUŽBA Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15, a předložit na jarní OK v roce 2013 a následně k projednání a schválení na SD v roce Termín: jarní OK 2013 j) projednat a případně předložit návrh na snížení výše nedělitelného fondu s následným rozdělením fi nancí na účet jednotlivých samospráv - Termín: jarní OK 2013 IV. z a m í t á: 1. odvolání HS 540 ke SD proti rozhodnutí představenstva družstva ve věci snížení záloh uživatelů bytů do FP domu. V Ústí nad Labem, dne Ověřovatelé: Čítková Helena v.r. Slezák Vladimír v.r. Strnad Václav v.r.

3 Družstevník červen Informace z jednání představenstva Na 6. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) průměrné spotřeby tepla na m 2 plochy v objektech na jednotlivých obvodech, b) připomínky k úpravě stanov, c) informace od Ing. Fibigra, o kontaktování VS domů Keplerova 697/10 700/16 a Obvodová 733/1 734/2 z důvodu svolání schůzí samospráv domů a uskutečnění volby delegáta a výborů samospráv domů, d) předání klíčů, inventáře a písemností p. Šebestou (bývalým P OKom Severní Terasa) vedoucímu OBS Severní Terasa p. Kulačovi, e) splnění úkolů ze zápisu PD č. 5/2012, f) informace vedoucích OBS k problematice jednotlivých obvodů, g) zprávu o plnění plánu velkých oprav a rozpracovanost plánu oprav na rok 2012, h) informace k servisu a údržbě výtahů, i) organizační zajištění jarních OK 2012 (účast zaměstnanců apod.), j) informace o spolupráci s SČMBD a radou svč. oblasti, k) projednání průběžné kontroly plnění usnesení ze SD dne na jednání PD č. 5/2012 dne , l) předložení návrhu Zásad pro odměňování volených a jmenovaných funkcionářů, m) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, n) ukončení členství - Návětrná 596/6, o) změny v evidenci - vlastník bytu, p) změny v evidenci - prodej bytu, q) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) přípravu písemných materiálů na jarní OK a SD 2012, b) pozvánku na jarní OK 2012, c) upravené Organizační schéma začlenění obvodového správce, d) pronájem nebytového prostoru (technická místnost) v domě A. České 642/6, za účelem zřízení posilovny , Žid Josef, e) pronájem nebytového prostoru (prádelna) v domě J. Zajíce 2874/13, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep , Havlíková Irena, f) příjem nových členů, kteří splnili podmínky k znovupřijetí, g) podnájmy družstevních bytů, h) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1, písm. b): , Kouba Jaroslav, Voskovcova 2752/12; , Jelačičová Lenka, Jizerská 2906/10; , Tuma Michal, Spartakiádní 264/11; , Jeřábková Helena, Vojanova 592/30; , Slavíček Rudolf, Vojanova 512/30; , Černý Josef, Žežická 685/3; , Zámostná Naděžda, Žežická 662/37; , Tassanyi Ivar, Žežická 667/55; , Paur Václav, Keplerova 697/10. PD doporučilo: a) návrh komise na úpravu stanov předložit na jarních OK a SD v 5/2012 ke schválení. Na 7. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) informace o konání schůze na HS 162, Višňová 2837/7 2839/11, b) nesplnění úkolu Ing. Rosenauerem, svolat schůze samospráv domů na HS 150, Větrná 2725/ /32 a HS 151, Větrná 2728/ /38, c) odeslání u P OKom Krásné Březno Ing. Fibigrovi s výzvou na uspořádání voleb v domech Keplerova 697/10 700/16 a Obvodová 733/1 734/2, d) informace o předání písemností a inventáře bývalým P OKom Střekov p. Košíkem, e) splnění úkolů ze zápisu PD č. 6/2012, f) předběžnou zprávu o ekonomických výsledcích hospodaření BD DRUŽBA za rok 2011, g) návrh usnesení na jarní obvodové konference delegátů obvodů, h) informace o stavu spolupráce s OKom Krásné Březno a obvodovým správcem, i) zprávu o převodech bytů do osobního vlastnictví a vznik SVJ, j) informace o postupu s vlastníky bytů nečleny BD jejich správou bytů, k) zprávu o stavu pohledávek, výstrah, vyloučení, žalob na vyklizení bytu, žalob na platební rozkazy, dohod a jejich plnění, l) organizační zajištění SD v 5/2012, m) stav vyřizování stížností za období , n) předání dopisu od škodní komise BD DRUŽBA ze dne pro KK BD DRUŽBA, v souvislosti s náhradou škody uplatňovanou Ing. Lacinou, o) předání výsledků hospodaření fi rmy DELMAX s.r.o. za období pro nové členy představenstva (výroční zprávy, výkazy zisků a ztrát, zprávy Ing. Jíry), p) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, q) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, r) změny v evidenci vlastník bytu, s) změny v evidenci bydlících družstevníků, t) zánik členství nebydlící člen. PD projednalo a schválilo: a) pozastavení funkcionářských odměn za I. pol Ing. Rosenauerovi, za nesplnění úkolu svolat schůze samospráv domů na HS 150, Větrná 2725/ /32 a HS 151, Větrná 2728/ /38, b) termíny pro zaslání materiálů, na jednání OK v 4/2012 rozeslat do a materiály na SD v 5/2012 rozeslat do , c) pozvánku na SD dne , d) navýšení tvorby FP o + 3,- Kč/m 2, tj. na 20,- Kč/m 2 na HS 564, 17. listopadu 285/29 286/31, s účinností od , e) stanovisko škodní komise BD DRUŽBA ze dne , f) žádost o souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla fi rmy v bytě č. 23, VIII. podlaží v ulici Vojanova 603/52, , Sochová Helena, g) žádost o souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla fi rmy v bytě č. 13, V. podlaží v ulici Keplerova 730/52, , Zhou Lixia, h) žádost o souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla fi rmy Krokoška s.r.o.v bytě č. 2, I. podlaží v ulici Rabasova 3190/33, , Lipertová Martina, i) žádost o souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla fi rmy v bytě č. 16, IV. podlaží v ulici Spartakiádní 267/1, , Nerad Jan, j) příjem nových členů, k) postoupení pohledávky přidělení bytu, l) podnájmy družstevních bytů. PD zamítlo: a) přiznání splátkového kalendáře na fi nanční pohledávky za užívání bytu p. Josefa Melzera, Čechova 766/22 ( ). Na 8. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) informace o konání schůze samosprávy domu na HS 162, Višňová 2837/7 2839/11 a volbě VS domu, b) konání schůzí samospráv domů na HS 150, Větrná 2725/ /32 a HS 151, Větrná 2728/ /38 a volbách VS domů, c) informace Ing. Fibigra P OKom Krásné Březno, o termínech konání schůzí samospráv domů na HS 777, Keplerova 697/10 698/12 a HS 778, Keplerova 699/14 700/16 dne , na HS 788, Obvodová 733/1 a HS 789, Obvodová 734/2 dne , d) splnění úkolů ze zápisu z jednání PD č. 7/2012, e) informace o činnosti a spolupráci se společností DELMAX s.r.o., f) vyhodnocení spolupráce se společností DELMAX s.r.o. na úseku oprav a údržby, g) předání kalkulace ceny na provádění mimořádných odečtů v bytech BD DRUŽBA a žádost na navýšení ceny za provedení mimořádných odečtů měřidel v bytech BD DRUŽBA, h) vyhodnocení vyúčtování zálohových plateb za rok 2011, i) informace o převodech bytů do OV mimo zák. lhůtu v domech, kde již vzniklo SVJ s právní subjektivitou, j) výzvu pí Jany Šulcové, Žežická 661/51 ( ) k odstranění závadného stavu, bránícího řádnému užívání bytu č. 23, k) informace o odměnách pro delegáty ve výši 500,- Kč/delegáta/rok, l) informace o bezdůvodném odkládání založení SVJ na HS 142, Ladova 2543/ /36 a podávání zkreslených informací pí Ivanou Hurtovou, m) jednání, které se uskuteční dne za účasti ved. PTÚ, p. Koláře, pí Hurtové, p. Bastla, a p. Červeného projektanta ohledně rozdělení médií na HS , n) doplnění návrhu úprav stanov, o) konání aktivu funkcionářů BD DRUŽBA, které se uskuteční dne ve společenském sále Setuzy, Žukovova 100, p) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, q) zánik členství nebydlící člen, r) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) ponížení odměn pro OKom

4 4 Družstevník červen 2012 Informace z jednání představenstva v Krásném Březně v souvislosti s nedodržením termínu svolání schůzí samospráv domů, b) rozpočet BD na rok 2012, c) sponzorský dar ve výši Kč Občanskému sdružení Vinařská sportovní, se sídlem Vinařská 1016/6, d) odměny pro členy volební komise ve výši Kč, e) podnájmy družstevních bytů PD zamítlo: a) odpuštění penále za opožděné platby za užívání bytu pí Naděždy Zámostné, Žežická 662/37 ( ). PD doporučilo SD: a) schválit doplnění návrhu úprav stanov. Na 9. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) odstranění závadného stavu bytu č. 23, pí Jany Šulcové, Žežická 51 ( ), b) splnění úkolů ze zápisu jednání PD č. 8/2012, c) organizační zajištění SD, d) návrhy členů pracovních komisí a ověřovatelé zápisu na SD dne , e) návrh na složení pracovního předsednictva na SD dne , f) návrh usnesení na SD dne , g) odvolání vyloučených členů BD ke SD dne , h) informace k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku, i) doporučující stanovisko KK k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku, j) průběh jarních OK z 4/2012, k) případ převodu bytu do OV, Mgr. Veroniky Kolompárové, byt č. 15, v domě Werichova 2741/2 ( ), l) předání dokumentace ve věci převodu bytu do OV, bytu č. 15, Mgr. Veroniky Kolompárové, Werichova 2741/2 ( ), Kontrolní komisi, m) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, n) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, o) změny v evidenci vlastník bytu, p) změny v evidenci bydlících družstevníků, q) změny v evidenci - vlastník bytu SVJ 577. PD projednalo a schválilo: a) projednání objemu prací fi r- mou Vodoinstalatérství Vorel na jednání zakladatele, které se uskuteční dne , b) řídícího jednání SD dne Ing. Luďka Shýbala, c) snížení FP o - 5,- Kč/m 2, tj, na 15,- Kč/m 2 s účinností od na HS 540, Vinařská 736/8, d) navýšení FP z 21,- Kč/m 2 na 27,57 Kč/m 2 s účinností od na HS 354, Truhlářova 1147/15, e) navýšení FP z 21,- Kč/m 2 na 27,57 Kč/m 2 s účinností od na HS 355, Truhlářova 1156/17, f) pověření delegáta, pí Moniku Sobotkovou, k zastupování družstva na 23. konferenci rady BD svč. oblasti, g) rozúčtování výnosů nebytových prostor na HS za rok 2011, h) prošetření správnosti postupu právního úseku BD DRUŽBA ve věci převodu bytu do OV Mgr. Veroniky Kolompárové, bytem Werichova 2741/2 ( ), Kontrolní komisí, i) pronájem nebytového prostoru (bývalá prádelna) v domě Jeseninova 1255/3, za účelem zřízení posilovny , Kořen Roman, j) pronájem nebytového prostoru (kočárkárna) v domě Žežická 685/3, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep, ,Cynybulková Helena, k) příjem nových členů, l) postoupení pohledávky přidělení bytu, m) podnájmy družstevních bytů, n) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1, písm. b): , Souhrada Karel, Jizerská 2940/55; , Chalupová Riane, Nová 1394/12; , Kráslová Jaroslava, Nová 1395/14; , Belás Petr, Barrandova 1224/4; , Wágnerová Eliška, Dr. Horákové 646/2; , Širovský Josef, Keplerova 728/48; o) vyloučení člena BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1, písm. a): , Huková Lýdie,Plynárenská 307/9. PD zamítlo: a) snížení FP o 7,50 Kč/m 2, tj, na 12,50 Kč/m 2 s účinností od na HS 540, Vinařská 736/8, b) odkoupení části pozemku p.č. 1224/1 a 1224/2 na základě jednoznačného nesouhlasu samosprávy domu panem Miloslavem Zaurem. PD doporučilo SD: a) k projednání a ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2011 na SD dne , b) návrh členů do pracovních komisí a pracovního předsednictva SD, c) odvolání vyloučených členů BD ke SD dne Na 10. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 9/2012, b) zhodnocení SD konaného , c) zapracování úkolů ze SD ze dne do plánu práce PD na II. pololetí 2012, d) přehled smluv o dílo, jejich rozpracovanost a fi nanční krytí k 5/2012, e) předání návrhu plánu práce PD na II. pololetí 2012, f) předložení písemných dotazů Ing. Košíka delegáta volebního okrsku S 9 v souvislosti s odměňováním volených a jmenovaných funkcionářů BD, g) zápis škodní komise č. 2/2012, h) poskytnutí dodavatelského bezúročného úvěru na GO výtahů fi rmou HELGOS s.r.o., i) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, j) změny v evidenci vlastníka prodej bytu, k) změny v evidenci vlastník bytu, l) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) svolání jednání ve věci založení SVJ na HS 142, Ladova 2543/ /36, b) předpisy úhrad za užívání bytu a služeb s tím spojených s účinností od , c) prominutí části penále ve výši 50%, tj ,- Kč p. Pavla Niederleho, Vojanova 605/56 ( ), vz. ÚMO Neštěmice jako veřejného opatrovníka, d) snížení poplatků z prodlení ve výši 50%, tj ,- Kč,- Kč pí Radovaně Capouchové, dceři zemřelého p. Radoslava Pelána, Větrná 2728/34 ( ), e) úpravu položky na úklid ve výši 64,- Kč/byt/měsíc s účinností od na HS 348, Nová 1402/ /30, f) úpravu položky na úklid ve výši 80,- Kč/byt/měsíc s účinností od HS 341, Kojetická 1388/4, g) odepsání nevymahatelných pohledávek ve výši ,- Kč, h) ponížení poplatků z prodlení pí Daně Stromové, Žežická 671/33 ( ) ve výši 3.809,- Kč, i) výjezdní zasedání PD ve dnech , j) GO výtahů firmou HELGOS s.r.o. na HS 150 a HS 151, Větrná 2725/ /38 a HS 156 a HS 157, Marvanova 2755/2 2771/12 mimo plán velkých oprav, při zachování plánu finančních prostředků na rok 2012, k) souhlas vlastníka objektu s umístěním místa podnikání v bytě č. 55, XI. podlaží v ulici Nová 1394/ , Vlaháčová Veronika; l) pronájem nebytového prostoru (technická místnost) v domě Vojanova 604/54, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep , Koutník Vladan; m) pronájem nebytového prostoru (technická místnost) v domě Vojanova 604/54, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep , Kyselová Margita; n) pronájem nebytového prostoru (technická místnost) v domě Vojanova 604/54, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep , Veltruský Jaroslav; o) pronájem nebytového prostoru (mandl) v domě Vojanova 604/54, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep , Žemlička Václav; p) pronájem nebytového prostoru (technická místnost) v domě Vojanova 605/56, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep , Bubeníková Radmila; q) pronájem nebytového prostoru (kočárkárna) v domě 17. listopadu 289/37, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep , Barsegjan Martirose; r) pronájem nebytového prostoru (sklepní místnost) v domě 17. listopadu 290/39, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep , Vraspírová Naděžda; s) pronájem nebytového prostoru (sklepní místnost) v domě J. Zajíce 2874/13, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep , Klazar Miroslav; t) pronájem společných prostor za výtahem (2 m 2 ) v domě Spartakiádní 257/2, I. podlaží za účelem uskladnění osobních věcí , Nguyen Van Hong; u) příjem nových členů, v) příjem nových členů, kteří splnili podmínky ke znovupřijetí, w) podnájmy družstevních bytů, x) výměnu bytů včetně převodu členských práv a povinností a vzájemného majetkového vypořádání, y) postoupení pohledávky přidělení bytu. PD zamítlo: a) uvolnění pozastavených funkcionářských odměn Ing. Jana Rosenauera z HS 150 a HS 151, Větrná 2725/ /38. Sobotková Monika, předseda představenstva

5 Družstevník červen Zpráva o ekonomických výsledcích BD DRUŽBA za rok 2011 Zpráva o ekonomických výsledcích BD DRUŽBA byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví a Českými účetními standardy. Ověření správnosti sestavení účetní závěrky za rok 2011 bylo provedeno auditorskou společností EKORA s.r.o. zastoupené auditorem Ing. Evou Voráčovou. ve druhé polovině dubna t.r.. Daňové přiznání za rok 2011 bylo vypracováno daňovou poradkyní paní Pavlou Suchou daňový poradce evidovaný pod evidenčním číslem Zpráva o výsledcích hospodaření našeho bytového družstva za rok 2011 byla předmětem jednání na zasedání představenstva BD DRUŽBA dne a účetní závěrka za rok 2011 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 na jednání představenstva BD DRUŽBA dne Představenstvo doporučilo zprávu vč. účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 projednat a schválit na Shromáždění delegátů BD DRUŽBA dne S hospodářskými výsledky družstva za rok 2011 byly seznámeny i jednotlivé jarní obvodové konference. Současně byly výsledky hospodaření našeho družstva za rok 2011 předmětem kontroly Kontrolní komise BD DRUŽBA a závěry této kontroly budou součástí vystoupení zástupce kontrolní komise na shromáždění delegátů. Zpráva je rozdělena na část obecnou, na část hospodaření střediska ostatního hospodaření, tedy střediska správy družstva, dále na část hospodaření bytových středisek, tzn. samospráv a na závěrečnou část, která se týká auditorského výroku a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku BD DRUŽBA. 1. Obecné informace K datu spravovalo BD DRUŽBA celkem bytových jednotek, z toho družstevních bytů, bytů bylo k tomuto datu převedeno do osobního vlastnictví a k tomuto datu družstvo evidovalo 257 nebydlících členů BD. Dále družstvo spravuje 10 společenství vlastníků jednotek s celkovým počtem 176 bytů, z toho 6 bj. cizích (SVJ Chuderov). Přehled společenství vlastníků ve správě družstva HS adresa počet vlastníků počet bj. HS 575 Podhájí 697/5 6 6 HS 576 Podhájí 968/7 6 6 HS 577 Podhájí 969/9 6 6 HS 578 Podhájí 970/ HS 542 Vinařská 743/ HS 544 Dukelských hrdinů 572/37-573/ HS 550 Rembrandtova 665/11-666/ HS 363 Kosinova 1163/7-1165/ HS 356 Tolstého 1185/ / SVJ cizí Chuderov 6 6 c e l k e m Bytové družstvo disponuje a spravuje majetek ve výši 1 659,345 tis.kč, na fondech oprav a údržby je evidována částka tis.kč. Výše nedělitelného fondu k datu činí tis.kč, celková tvorba je tis. Kč, použití tis.kč, zůstatek dosud nesplacených půjček z nedělitelného fondu činí 8 830,1tis.Kč. V roce 2011 byly realizovány dvě vnitrodružstevní půjčky v celkové výši 860 tis.kč, a to samosprávám HS 248 Pincova 2980/31, 2981/33 a HS 579 Bří Čapků 659/13.. Na běžných účtech u peněžního ústavu eviduje BD DRUŽBA průměrný denní zůstatek 212,8 mil.kč. Výše bankovních úvěrů činí tis.kč a tyto jsou řádně spláceny. K eviduje BD pohledávky z titulu dlužného nájemného ve výši 6 604,6 tis.kč, tyto dlužné pohledávky jsou řádně vymáhány standardními cestami, dalšími pohledávkami po splatnosti je pohledávka ve výši 57,2 tis. Kč, což je pohledávka z titulu dlužného nájemného z nebytových prostor fi rmy JH Stavby s.r.o. v nebytovém prostoru družstva U chemičky 5, zde poznamenáváme, že tato pohledávka byla uhrazena v plné výši v I. čtvrtletí roku 2012 a dále poslední pohledávkou po splatnosti je část pohledávky ve výši 77,2 tis. Kč za fi rmou Hampejs. Jedná se o nezaplacené úroky z prodlení, které vyplynuly ze soudního rozhodnutí a z uhrazené dlužné pohledávky ve výši 438 tis. Kč. Tato část pohledávky je řešena formou exekuce. Bytové družstvo DRUŽBA k datu nevykazuje žádné fi nanční závazky ve vztahu k orgánům státní správy v Ústí nad Labem. 2. Hospodaření střediska správy 2.1. Zisk ostatního hospodaření Za rok 2011 vykazuje středisko ostatního hospodaření, tedy správy družstva hrubý zisk ve výši ,44 Kč. Ve zpracovaném daňovém přiznání za rok 2011 je zohledněna tzv. daňová optimalizace související s odepisováním bytových domů a výše daňového odvodu je nulová. Současně byly z hospodářského výsledku vytvořeny opravné položky ve výši 800 tis.kč na krytí rozdílu mezi předpisem penále a skutečně vymoženými částkami penále v roce Prakticky to znamená, že skutečně vytvořený čistý zisk činí ,44 Kč Náklady Celkové náklady střediska ostatního hospodaření představuji za rok 2011 částku ,34 Kč, což je oproti plánovaným předpokladům překročení nákladů o 1 248,6 tis.kč. Pro celkový přehled uvádím výši rozhodujících nákladů v tabulkovém přehledu položka plán 2011 skut % plnění náklady celkem ,1 mzdové náklady ,5 režijní materiál ,3 energie ,7 odměny PD,KK,OR ,6 zdrav. a soc.pojištění ,7 Překročení celkových nákladů je zásadním způsobem ovlivněno vytvořením již komentované opravné položky ve výši 800 tis.kč na pokrytí rozdílu mezi předpisem penále a vymoženou částkou penále. Tato nákladová položka byla vytvořena na základě požadavku auditora a příznivý vývoj hospodářského výsledku družstva toto umožňoval. Pokud jde o další nákladové položky střediska správy, lze zmínit vyšší čerpání mzdových prostředků, které bylo ovlivněno výplatou ročních odměn zaměstnancům družstva v částce 508 tis. Kč, vzhledem k dobrému hospodářskému výsledku družstva za rok K ostatním nákladovým položkám lze uvést, že zásadním způsobem v roce 2011 překročeny nebyly, uvádíme pouze sociální a zdravotní pojištění o částku 104 tis.kč v souvislosti se změnami v této oblasti od , a dále položku energií, kde došlo k překročení o 20 tis.kč, což souvisí s cenovými vlivy roku Ostatní nákladové položky v roce 2011 korespondovaly s plánem pro rok 2011 a není nutné je dále komentovat Výnosy Celkové výnosy za rok 2011 střediska správy činí ,78 Kč. položka plán 2011 skut.2011 % plnění výnosy celkem ,5 správní výnosy ,1 převodní poplatky ,8 113,9 ostatní výnosy ,1 přijaté úroky ,9 Z jednotlivých položek, které ovlivnily výši výnosů lze uvést poplatek na správní výdaje ve výši ,4 tis.kč, dále ostatní správní výnosy ve výši 4 781,8 tis. Kč, částku 2 300,6 tis.kč za přijaté úroky od peněžního ústavu a v části ostatních výnosů jsou evidovány poplatky a úroky prodlení ve výši 3 538,8 tis.kč a v neposlední řadě i částka opravných položek z roku 2010 ve výši 1 442,6 tis.kč. 3. Hospodaření bytových středisek K této části zprávy uvádíme, že i v roce 2011 po konzultaci s daňovým poradcem a jednání s kontrolní komisí družstva bylo přistoupeno k vyrovnání hospodářských výsledků bytových středisek k datu tak, aby nebyly narušeny principy účtování nákladů a výnosů týkající se konkrétního účetního období, tzn. ve tvorbě fondů na budoucí opravy byly výnosy účtovány do běžného účetního období a náklady byly účtovány v období budoucím. Pro úplnost uvádím, že výše zúčtovatelných položek oproti fondům oprav a údržby činila k datu v případě zisku středisek bytového hospodářství, tj. v těch případech, kdy náklady na bytových střediscích byly nižší než jejich výnosy, částku ,3 tis. Kč a naopak, v případech, kdy byly náklady na jednotlivých střediscích vyšší než jejich výnosy, byla zúčtována částka ,6 tis.kč Náklady Celkové náklady středisek bytového hospodářství představovaly za rok 2011 částku ,70 Kč. Z této položky bylo realizováno na opravách a údržbě bytového fondu celkem ,8 tis.kč, z toho objem prací a dodávek realizovaný v rámci programu odstraňování vad panelové technologie ,9 tis.kč. K tomuto poznamenáváme, že se jednalo o bytové domy Obvodová 1, Obvodová 2, Neštěmická 27, Poláčkova 16-18, a Poláčkova Dále uvádíme, že pro rok 2011 již nefungoval program Zelená úsporám a jediným dotačním titulem, který byl v roce 2011 ještě k dispozici, byl program Panel (dotace na úroky). Bytové družstvo o tento program požádalo u tří prvně jmenovaných akcí v řádném termínu, byly splněny všechny stanovené podmínky, avšak dopisem ze dne nám bylo oznámeno, že tyto žádosti nelze vykrýt z důvodu nedostatku fi nančních prostředků na Státním fondu rozvoje bydlení. Nicméně na dotačním titulu Zelená úsporám Bytové družstvo DRUŽBA získalo za roky 2009 a 2010 u celkem 5-ti akcí částku celkem tis.kč, z toho částka tis.kč byla již družstvu poskytnuta a částka tis.kč je ve fázi písemného příslibu. Dceřiná společnost Delmax spol. s r.o. provedla v roce 2011 údržbářské, instalatérské práce a revize v celkovém objemu ,3 tis.kč. Lze konstatovat, že bytové družstvo v roce 2011 uvolnilo na opravy a údržbu bytového fondu u všech forem oprav významné finanční prostředky na zlepšení stavu spravovaných bytových domů a vylepšení kulturní úrovně bydlení. Z dalších nákladových položek, které výrazněji ovlivnily celkovou výši nákladů, lze uvést daň z nemovitosti ve výši 5 452,8 tis.kč, pojištění bytových objektů ve výši 1 074,8 tis.kč, příspěvek Svazu českých a moravských bytových družstev (Pokračování na str. 6)

6 6 Družstevník červen 2012 Zpráva o ekonomických výsledcích BD DRUŽBA za rok 2011 (Dokončení ze str. 5) ve výši 216,2 tis.kč, výše splácených komerčních a anuitních úvěrů dle splátkových plánů ve výši ,7 tis.kč, na funkcionářských odměnách a dohodách o provedených pracích bylo vyplaceno celkem 4 640,2 tis.kč, na zpětné proplácení individuálních výměn oken, které si uživatelé realizovali sami a po skončení generální výměny nebo dílčí etapy bylo vyplaceno celkem ,9 tis.kč Výnosy Pokud jde o výnosové položky středisek bytového hospodářství v roce 2011 činil celkový finanční objem výnosů ,39 Kč. Úhrady za užívání bytů činily ,4 tis.kč, výše dlouhodobých poskytnutých investičních úvěrů v roce 2011 činila ,1 tis.kč, výše dotace v rámci programu Panel 2 460,6 tis.kč a výše vnitrodružstevní půjčky v roce 2011 činila 860 tis.kč. 4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2011 a) výsledek hospodaření ostatního střediska ve výši ,44 Kč převést do nedělitelného fondu 5. Audit a schválení účetní závěrky za rok 2011 a) byly ověřeny údaje uvedené ve zprávě o hospodaření Bytového družstva DRUŽBA od do a je konstatováno, že tyto údaje jsou shodné s účetní závěrkou za toto období. b) výrok auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv a fi nanční situace Bytového družstva DRUŽBA k datu , nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření (a peněžních toků) za rok 2011 a je v souladu s mezinárodními účetními předpisy. Proto je vydáván výrok: BEZ VÝHRAD Milan Simkovič, vedoucí ekonomického úseku VYÚČTOVÁNÍ TOPNÉ SEZÓNY 2011 a REKLAMACE s tím spojené REKLAMACE VYÚČTOVÁNÍ TOPNÉ SEZÓNY 2011 POMĚR REKLAMACÍ VLASTNÍCI SVJ x DRUŽSTEVNÍCI VYÚČTOVÁNÍ TOPNÉ SEZÓNY neoprávněných reklamací 7 oprávněných reklamací 3 žádosti o kontrolu a následnou opravu Ve lhůtě 21 dnů od doručení bylo přijato 27 písemných reklamací, z nichž 20 reklamací bylo neoprávněných, 7 oprávněných a 3 žádosti o kontrolu a následnou opravu. Neoprávněné reklamace převážně vyplývaly z neznalosti rozúčtování nákladů tepla, TUV a SV - tedy z neznalosti vnitrodružstevní směrnice č.4/2006 Směrnice pro rozúčtování nákladů za služby poskytované s užívání bytů pro nájemce a vlastníky, respektive z neznalosti vládní vyhlášky č.372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Dále se objevily reklamace nesouvisející přímo s rozúčtováním tepla, SV a TUV, ale dotýkaly se položek, které jsou do vyúčtování zahrnuty - položka Náklady a poštovné nebo Pokuty za úklid. Ve vyúčtování je nutné brát v potaz, že cena teplé vody a tepla, studené vody a elektrické energie se navýšila v rozmezí od 5-7,5 %. Aspekty, které ovlivňují výsledek vyúčtování jsou různé a nelze jednostranně srovnávat pouze výsledek vyúčtování topné sezóny po sobě jdoucích let, ale vyúčtování jako komplex a také brát zřetel na to, že každé topné období je jiné (tak, jako každá zima jiná) a jiné jsou také teplotní rozdíly mezi byty, jiná je i naměřená hodnota nákladů na SV a TUV v bytech. Ze strany uživatelů v pozici konečných spotřebitelů docházelo pouze k jednostranné kontrole vyúčtování - tedy ke kontrole s odečtovými listy z 12/2011 a byla zásadně opomenuta část za celý objekt, která je naprosto nezbytně nutná v globálním náhledu na celkový výsledek. Uživatelé nejsou ochotni připustit, že technická závada v bytě (podtékající WC či baterie, nebo změna režimu v rodině: mateřská dovolená, dlouhodobá práce neschopnost, nezaměstnanost, apod.) přináší sebou také zvýšenou spotřebu nejen vody, ale i tepla. Oprávněné reklamace se týkaly chybných údajů při samotných odečtech. Na jednu stranu je tato skutečnost paradoxní: uživatelé si odečty nekontrolují ve chvíli, kdy doklad o odečtu podepisují a ke kontrole přistoupí až ve chvíli, kdy jim přijde samotné vyúčtování. V tomto meziobdobí (cca 4-5 měsíců) se nezajímají o to, co jim bude do nákladů zaúčtováno a dalo by se to jednodušším způsobem opravit dřív, než jim přijde nákladový list s resumé rozdílu nákladů a záloh. Na odečtovém listu, který odečítač fi rmy DELMAX s.r.o. nechává v kopii uživateli a originál se zakládá na fi rmě, je napsáno zcela jasně, že Spotřebitel svým podpisem potvrzuje správnost odečtených stavů EITN a vodoměrů. Je zřejmé, že odečítač by se neměl splést a údaje zapsat správně. Jsme ovšem jen lidé - tedy omylní a na obranu odečítačů: v bytech, kde není přístup k jednotlivým měřičům jednoduchý (překážky - stoly, skříně, postele, místnost ve stylu skladiště, špatné či žádné osvětlení, apod.), v bytech, kde je nahlas puštěna televize či jiné podobné zařízení, štěkají psi a odečítač neslyší vlastního slova, je možné udělat chybu. 27 družstevníků 3 vlastníci SVJ Je tedy nutné znovu doporučit, aby v termínu odečtů každý ve svém vlastním zájmu zpřístupnil měřiče tím nejvhodnějším způsobem (i pohledem ze špatného úhlu je možné např. na EITN zaevidovat špatný údaj) a jsou i uživatelé, kteří si stavy jednotlivých měřičů tepla, TUV či SV zapíší již před samotným odečtem a pak si je před podpisem odečtového listu jen zkontrolují. V průběhu měsíce května tedy v průběhu reklamačního řízení přišly na bytové družstvo nejen písemné reklamace, ale desítky lidí požádat o kontrolu či vysvětlení samotného vyúčtování, které jim bylo vysvětleno a předešlo se tak zmiňovaným neoprávněným reklamacím. Vždy je to jen otázka přístupu a výkladu samotných položek tak, aby i laik porozuměl. Je zajímavé, že oprávnění se svými reklamacemi přicházeli v klidu a velice rozumně, přestože se jednalo o jejich plusové finanční částky, naopak lidé s neoprávněnými reklamacemi byli mnohdy velice podráždění - neřku-li ve finále po vysvětlení neurvalí až sprostí. Reklamace byly konzultovány především s fi rmou DELMAX s.r.o., dále s ekonomickým úsekem - účtárnou nájmu a v neposlední řadě také v několika případech prostřednictvím Obvodních bytových správ s jednotlivými samosprávami (položka - Pokuty za úklid). Na všechny reklamace bylo v zákonné lhůtě odpovězeno. Lhůta pro odpověď byla v mezích dnů (0-9 pracovních dní). Pokud měli uživatelé zájem, pro odpověď si přišli osobně a zároveň jim vše, co jim nebylo tak jasné, bylo vysvětleno. Taktéž v případě, že jim byla odpověď zaslána doporučeným dopisem na kontaktní adresu a chtěli podrobnější rozbor PŘIJATÉ REKLAMACE VYÚČTOVÁNÍ neoprávněných oprávněných Ostatní odpovědi na reklamace odešly doporučenými dopisy na kontaktní či požadované adresy. Zpracovala: Ilona Neumannová, energetik BD

7 Družstevník červen Ohlédnutí za obvodovými konferencemi 2012 Jako každý rok i letos se představenstvo Bytového družstva DRUŽBA sešlo před konáním shromáždění delegátů (SD) s delegáty na obvodových konferencích (OK). Účelem schůzek je sejít se v menším počtu a probrat aktuální témata týkající se BD, a to také s ohledem na nadcházející SD. Delegát zastupuje členy družstva, a jako takový rozhoduje nejen o bytí a nebytí družstva, ale také o jeho dalším směřování. Zde je třeba zdůraznit - jde o setkání delegátů, nikoliv předsedů výborů samospráv domů nebo jejich správců, kteří mají na starosti konkrétní dům a jeho technické potřeby a spravují ho jak pro členy, tak i pro nečleny družstva. Je nutné funkci delegáta a člena samosprávy důsledně rozlišovat a oddělovat, což v konečném důsledku významně urychlí také průběh OK a SD. Důležitost OK vzrůstá s důležitostí bodů na jejich programu, a především na programu SD. Stěžejním a nejdiskutovanějším bodem v letošním roce byla jednoznačně změna našich stanov. Zde se naplno projevila vhodnost systému OK před SD, protože díky podrobnému projednání návrhu změn stanov na jednotlivých OK, proběhlo na SD samotné schválení návrhu změn naprosto hladce. Na tomto místě chci znovu poděkovat družstevníkům, kteří zaslali své připomínky komisi pro změnu stanov, a i všem delegátům, kteří se aktivně zúčastnili diskuzí na jednotlivých OK. Účast delegátů na konferencích byla vysoká (přes 90 %), z čehož můžeme dovozovat, že naprostá většina delegátů si je plně vědoma své odpovědnosti vůči družstvu a hlavně vůči jeho členům. Ještě jednou všem děkuji za aktivní přístup a těším se na naše další setkání. A doufám, že nejen na konferencích nebo SD. Jaroslav Chobot místopředseda představenstva BD Družba DELMAX s.r.o. je dceřinou společností BD DRUŽBA a zajišťuje měření a vyúčtování spotřeby vody a tepla a celou řadu řemeslných prací. Jde zejména o práce vodoinstalatérské a topenářské a s tím související instalace a servis měřící a regulační techniky. Důležitou oblastí naší činnosti je pohotovostní služba, kterou zajišťujeme 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. DELMAX s.r.o. sídlí v objektu U Chemičky 5, který je ve vlastnictví BD DRUŽBA. Za pronájem DELMAX pravidelně platí tržní nájemné a v rámci nájemní smlouvy zajišťuje běžnou údržbu objektu. Objekt je péčí vlastníka i naší trvale udržován ve velmi dobrém stavu. V roce 2011 DELMAX s.r.o. dosáhla zisku z hospodaření po zdanění ve výši 455 tisíc Kč. Část zisku byla rozhodnutím vlastníka převedena BD DRUŽBA, část ponechána ve fondech společnosti k zajištění jejího dalšího rozvoje. Výrobní kapacitu DELMAXu využilo BD DRUŽBA v loňském roce ze 63%, pro jiné subjekty byly provedeny práce v celkovém objemu 37%. Tyto jiné subjekty jsou zejména jednotlivá SVJ a jiná bytová družstva v našem regionu a v Praze. DELMAX s.r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001 a trvale usiluje o co nejvyšší kvalitu svých služeb. Jsme nositeli řady odborných certifikátů, které získáváme průběžnou péčí o zvyšování odbornosti všech zaměstnanců společnosti. Podrobný popis našich činností naleznete na internetu na adrese Vladimír Forst a Ing. Jan Korbel, jednatelé společnosti

8 8 Družstevník červen 2012 Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský Po vraždě mladičkého Václava III.v Olomouci r.1306 se stal dosavadním králem manžel Anny Přemyslovny Jindřich Korutanský a v Čechách zavládly poměry, které připomínaly občanskou válku. Pro dceru Václava II. Elišku Přemyslovnu se hledal vhodný ženich z některého předního královského rodu a volba padla na Jana Lucemburského. Když se v létě 1310 brali, byla pyšná, krásná, ale hádavá Eliška už osmnáctiletá žena, zatímco Jan byl teprve čtrnáctiletý chlapec. Jan neuměl slovo česky. Nejvyšší funkce v království museli na čas opustit čeští páni, čímž je Jan popudil a začali s intrikami proti němu. Eliška chtěla vládnout nejen českému království, ale i Janovi, a tak to začalo brzy v jejich manželství skřípat. Eliščina nadvláda vyháněla Jana do světa, prchal na válečné výpravy a diplomatické cesty za hranice Čech. K intrikám českých pánů se přidala i Eliška se svým pravděpodobným milencem Vilémem Zajícem z Valdeka, který měl být i otcem jejích nejmladších dvojčat Anny a Elišky. Byla nařčena r.1319, že chce, aby byl tehdy tříletý syn Václav prohlášen králem a ona za něho bude vládnout. Rozzlobený Jan se vydal na hrad Loket, kde Eliška se svými dětmi sídlila, Václav byl odtržen od matky a nějaký čas zavřen v tmavém sklepě, než se Jan uklidnil. Později byl odvezen do Francie ke svému strýci Karlovi, kde vyrostl, získal skvělé vzdělání a přijal při biřmování jméno Karel (IV.-otec vlasti). Eliška byla s ostatními dětmi odvezena do Mělníka. Po čase mohla Mělník opustit, ale už v r znovu upadla v podezření, že proti Janovi chystá spiknutí, na nic nečekala a uprchla ke svému zeti vévodovi Jindřichu Bavorskému. Do Prahy se vrátila až za tři roky. V r.1327 se naposled objevila po boku svého manžela, kdy doprovázela Jana při jeho cestě do slezské Vratislavi, ale jen proto, aby mu svým přemyslovským původem potvrdila jeho nároky na slezská knížectví.elišce se trvale nedostávalo peněz. Nepodařilo se jí zřídit na Zbraslavi skromný ženský klášter ani klášterní útulek pod Petřínem pro nemocné. Marně žádala papežskou kurii o svatořečení pratety Anežky Přemyslovny. V necelých devětatřiceti letech zemřela v domě svého nevlastního bratra Jana Volka. O čtyři roky později se Jan znovu oženil s Beatrix Bourbonskou, ale ta byla pohoršena nevlídným přijetím v Čechách a za 14 dní je opustila. Intriky českých pánů a pravděpodobně i Eliščiny byly příčinou Janovým nezájmem o české záležitosti. Byl marnotratný a popudlivý, ale právě on přivedl do Čech francouzské stavitele, započal rozsáhlou přestavbu chrámu sv.víta a celého Pražského hradu. Ještě za Janova života se jeho syn Karel stal římským králem. Oční choroba ho připravila o zrak (podrobně jste četli v kapitole Lékař má cenu ). Dříve slavný rytíř, nyní slepý král, se vydává do boje za cizí zájmy a v bitvě u Kresčaku r.1346 umírá. Jan Bauer: Podivné konce českých panovnic Podivné konce českých panovníků Zdeňka Vaisová Vydává představenstvo a vedení bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem. Řídí redakční rada ve složení: Ing. Zdeněk Vais, předseda, Milan Simkovič, Josef Dyrynk. Odpovědný zástupce redakce: Ing. Zdeněk Vais. Vychází pro potřeby členů a funkcionářů BD DRUŽBA. Sídlo redakce: Ústí nad Labem-Střekov, Dobrovského 15, PSČ , tel.:

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 25. 2. 2010 Doba konání: Od 18.30 hod do 20.15 hod. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Zahájení, volba orgánů

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Podklady pro jednání členské schůze konané dne

Podklady pro jednání členské schůze konané dne Podklady pro jednání členské schůze konané dne 24.6.2015 bod č. 2 Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2014: Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2014 Vážení členové, dovolte mi,

Více

Vyhotovení PENB je možno po dohodě získat u energetika Bytové družstva DRUŽBA pí Neumannové ( tel: )

Vyhotovení PENB je možno po dohodě získat u energetika Bytové družstva DRUŽBA pí Neumannové (  tel: ) Vyhotovení PENB je možno po dohodě získat u energetika Bytové družstva DRUŽBA pí Neumannové (email: neumann@bddruzba.cz, tel: 475 315 444) A B C D E F G mimořádně úsporná velmi úsporná úsporná méně úsporná

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ:

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ: Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 27. 05. 2015 od 18:00 hodin v restauraci sportovního centra EDEN,Pod Homolkou 1482,

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 99

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 99 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 19. května 2015 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

1. Hospodaření společnosti INTERGRAM z. s. v roce 2016

1. Hospodaření společnosti INTERGRAM z. s. v roce 2016 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti INTERGRAM z. s., nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z. s. za rok 2016, zprávě auditora a návrhu rozpočtu

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 114

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 114 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo Blansko, Pražská 66, konaného dne 17. května 2016 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03 Strana 1 / 5 ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 Kontroloval: ekonomka Anna Hnízdilová 3.3.2009

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013.

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013. - členská schůze 10.12.2013. Schůze svolána jako náhradní (po řádné členské schůzi konané 16. 11. 2013, která nebyla usnášeníschopná); Zápis: Začátek schůze: 18:00 Řídícím schůze ze strany představenstva

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, Česká Třebová IČ ZA ROK 2015

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, Česká Třebová IČ ZA ROK 2015 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2015 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2016 Představenstvo stavebního bytového

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 22.5.2014 v malém salonku restaurace Popovice v Pelhřimově od 14:30 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2015 do 7.6.2016 1. Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise: Čl. 77 Kontrolní komise. a) Kontrolní komise

Více

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015 Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období 01-12 / 2015 polyfunkčního domu na adrese Kurta Konráda č.p. 2457/6,2457/8 a Ocelářská 2457/7 Praha 9 -

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

I: <>~I e._.!.ť..~;lg!...ť.c... I (..i "S ejnoprs c.: /

I: <>~I e._.!.ť..~;lg!...ť.c... I (..i S ejnoprs c.: / Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava ----- ----.~._~,, t I: ~I e._.!.ť..~;lg!...ť.c..... I (..i "S ejnoprs c.: / l.~~..:~::::.:. i:::..i :. -::::,"":.*,=.:" J a Č. I:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2395/2013/KUUK 315/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18, 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3435/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne 16.01.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.02.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2011 Rada města projednala zprávu o vyhodnocení

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek.

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek. Z Á P I S z jednání členské schůze družstva Bytové družstvo Bohúňova 1336-1338, IČ: 25652699, se sídlem Bohúňova 1338, Praha 4, PSČ 149 00, zapsaného dne 12.03.1998 v obchodním rejstříku, vedeném Městským

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Schůze konaná dne: 29. 11. 2012 Začátek konání: 18:00 hod Skutečné zahájení: 18:00 hod Ukončení schůze: 20:00 hod Místo konání: ZŠ Křídlovická Počet zúčastněných

Více

Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004. Návrh na vypořádání:

Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004. Návrh na vypořádání: Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004 Hospodářský výsledek: 8 042 978,76 Kč Návrh na vypořádání: Na základě usnesení Zastupitelstva

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 27.4.2017 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005,

Více

Platební řád. Článek 1.

Platební řád. Článek 1. Platební řád Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 podle článku 19. Stanov Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 (dále jen stanovy ) přijímá

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Směrnice Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Družstvo) navazují na stanovy Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Stanovy).

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více