Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, Česká Třebová IČ ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014"

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, Česká Třebová IČ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015

2 Představenstvo stavebního bytového družstva předkládá k projednání shromáždění delegátů následující zprávu o činnosti za rok 2014: Obsah: 1. Činnost představenstva. 2. Bytová a členská agenda. 3. Spolupráce představenstva s výbory samospráv bytového hospodářství. 4. Hospodaření družstva. 5. Péče o bytový fond. 6. Závěr. 1. Činnost představenstva. V roce 2014 se uskutečnila 2 řádná jednání shromáždění delegátů. V průběhu roku 2014 se uskutečnilo 12 řádných jednání a 1 mimořádná jednání představenstva. Program jednání představenstva byl stanoven Plánem práce představenstva pro rok Do programu jednání představenstva byly aktuálně zařazovány úkoly, které pro představenstvo vyplynuly z jednání shromáždění delegátů a z jednání se zástupci samospráv bytového hospodářství. Plán práce představenstva byl sestaven tak, aby představenstvo jednalo minimálně jedenkrát měsíčně. Jednotlivé projednávané body, vedle aktuálních problémů, zahrnovaly záležitosti, které vyžadují projednání a následné rozhodnutí představenstva. Na jednáních představenstvo projednávalo a řešilo mimo jiné následující problematiku: Dluh na nájemném, jeho výše a opatření k vymáhání dlužných částek. Členské a bytové záležitosti. Opatření plynoucí ze zápisů z členských schůzí samospráv BH. Výběrové řízení na dodávku elektrické energie pro společné prostory BH a střediska správy družstva. Inventarizace majetku družstva. Organizační opatření k zajištění konání shromáždění delegátů. Organizační opatření k zajištění konání porad se zástupci samospráv BH. Úprava pracovních náplní zaměstnanců družstva. Výběrové řízení na zhotovitele Průkazů energetické náročnosti budov. Pronájem prostor určených k podnikání v areálu střediska správy. V souvislosti s výpovědí nájemce byly prostory pronajaty firmě Truhlářství Simon. Osazení vodoměrů a měřičů spotřeby tepla firmou Ista.cz. Průběžná kontrola výsledku hospodaření správy družstva. Zpracování textu smluv (Smlouva o převodu bytu do osobního vlastnictví, Smlouva o převodu družstevního podílu, Smlouva o nájmu družstevního bytu). Aplikaci výsledku jednání s vedoucí Katastrálního úřadu v Ústí nad Orlicí ve věci postupu KÚ při převodech družstevních bytů do OV. Výsledky jednání byly sděleny zástupcům objektů písemně. Refinancování stávajících bankovních úvěrů. Jednáno se zástupci ČSOB. Rozhodnuto ponechat stávající stav. Důvody a) Výše poplatku banky za předčasné splacení úvěru, b) Dotace Panel, c) Splácení úvěrů přes účet družstva vlastníky BJ. Změna vytápění a investice do stavebních úprav a vybavení prostor pro podnikání v areálu střediska správy družstva. Výběrové řízení na dodávku zemního plynu do lokálních kotelen družstva. Vybrány Moravské naftové doly Hodonín. Vznik a likvidace pojistných událostí na majetku družstva - plnění pojišťovny. Výsledky vyúčtování služeb za rok 2013 přijetí opatření k úpravě úhrad za užívání bytů. Prodej pozemků u objektu Alešova

3 Závěrů z kontrol provedených kontrolní komisí družstva. Zhodnocení finančních reserv družstva. Založení webových stránek družstva. Během hodnoceného období představenstvo řešilo 7 písemných stížností. 2 stížnosti se týkaly problematiky zatékání do bytu (objekt č. 37). 4 stížnosti se týkaly sousedských vztahů. 1 stížnost (objekt č. 30) připomínky k zápisu ze shromáždění delegátů. 2. Bytová a členská agenda. K vykazuje členská evidence celkem členů družstva. Z toho činí počet členů družstva (nájemníků) bydlících v bytový objektech družstva 749. Počet členů družstva (vlastníků) bydlících v bytových objektech družstva 438. Dále členská evidence vykazuje v SVJ Kubelkova 20 členů, v SVJ Příční 12 členů, SVJ Lhotka 40 členů, SVJ Jelenice členů. V hodnoceném období bylo zrealizováno 39 převodů bytů do osobního vlastnictví. Dále bylo evidováno 34 podnájmů bytů. Bylo rozhodnuto o 30 převodech družstevního podílu. Přehled majetkové účasti družstva v objektech bytového hospodářství v procentech ve vazbě na nutnost založit SVJ Objekty Družstevní Pořadové podle Číslo Vznik SVJ podíl Číslo čísel Adresa popisné pokud podíl (%) samospráv klesne k Nutnost založit SVJ při poklesu pod 25% 1. 6 Kubelkova , Jelenice , Trávník , U Stadionu , Trávník , U Stadionu , Alešova , Lhotka , Lhotka , Trávník , Křib , Českých Bratří ,78 Nutnost založit SVJ při poklesu pod 50% Trávník , Lhotka , Lhotka , Křib , Lhotka , Lhotka , Lhotka , Truby , Kubelkova , Lhotka , Moravská , Dukelská , U Stadionu ,98 3

4 Lhotka , Lhotka , Dr.Beneše , Lhotka , Dr. Beneše ,82 Nutnost založit SVJ při převodu 3 byt. jed Truby , U Stadionu , Křib ,00 Nezakládají SVJ Zámostí , Zámostí , Riegrova ,00 U uvedeném období byl evidován 3 případ zrušení společného členství manželů a 1 vznik společného členství manželů. V rámci hospodářské činnosti družstva spravuje naše družstvo byty právních subjektů (družstev respektive společenství vlastníků), a to na základě uzavřených mandátních smluv respektivě smluv o příkazu. Jedná se o 8 bytových družstev s 127 bytovými jednotkami a 9 společenství vlastníků s 194 bytovými jednotkami. 3. Spolupráce představenstva s výbory samospráv bytového hospodářství. Předpokladem úspěšné činnosti našeho družstva je vzájemná informovanost představenstva a zástupců samospráv bytového hospodářství o problémech družstva a jejich řešení. Jednání se zástupci výborů samospráv se uskutečnila v následujících termínech : z 25 pozvaných členů výboru samospráv se jednání zúčastnilo 19, tj. 76 % z 24 pozvaných členů výboru samospráv se jednání zúčastnilo 18, tj. 75 % z 25 pozvaných členů výboru samospráv se jednání zúčastnilo 21, tj. 84 % z 24 pozvaných členů výboru samospráv se jednání zúčastnilo 17, tj. 71 %. Program a následná diskuse na uvedených jednáních se zaměřily zejména na: Zákonné podmínky pro převod družstevních bytů do OV. Informace o montáži měřičů spotřeby tepla. Zpracování energetických štítků. Doplnění představenstva družstva. Stanovení procentuelního poměru pro rozpočítání nákladů na teplo (podlahová plocha : náměr). 4. Hospodaření družstva. a) Rozvaha K , po vyčíslení hospodářského výsledku roku 2014, vykazuje účetnictví družstva v dokumentech předložených Finančnímu úřadu v Ústí nad Orlicí následující skutečnosti: Aktiva ve výši Pasiva ve výši ,99 Kč ,99 Kč 4

5 Stav aktiv a pasiv v účetnictví tedy souhlasí. b) Inventarizace V souladu s ustanoveními zákona o účetnictví byla v družstvu k provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků a inventarizace zůstatků účtů. O průběhu a výsledcích inventarizací provedených dílčími inventarizačními komisemi byly vyhotoveny zápisy. Hlavní inventarizační komise prověřila zápisy dílčích inventarizačních komisí a vyhotovila souhrnný zápis. Výsledek inventarizace souhlasí se stavy účtů. Jednotlivé účty jsou položkově rozepsány. Veškeré písemnosti dokládající průběh a výsledek inventarizace jsou delegátům k dispozici v kanceláři družstva. c) Hospodaření středisek bytového hospodářství. V účetním období od do vykázala všechna střediska bytového hospodářství vyrovnané hospodaření což značí, že výnosy jednotlivých středisek plně kryly jejich náklady. d) Dluh na nájemném. K činila celková dlužná částka na nájemném vykázaná v účetnictví ,- Kč. Z toho dluh vlastníků bytových jednotek činil ,- Kč, dluh nájemníků činí ,- Kč. Z uvedeného vyplývá, že v průběhu roku byl vyřešen dluh vlastníka Michala Provazníka a Martina Konečného. e) Hospodaření správy družstva. V souladu s plánem práce je představenstvu ekonomickým úsekem předkládán k projednání za pololetí a za III./Q rozbor plnění ročního hospodářsko finančního plánu správy družstva. Na základě plnění plánovaných výnosů jsou průběžně upravovány limity plánovaných výdajů s cílem zajistit vyrovnané roční hospodaření správy družstva. K byl upraven HF plán správy družstva. S ohledem na výsledek hospodaření správy družstva za rok 2013 rozhodlo představenstvo o vytvoření zákonné výdajové rezervy ve výši 70 00,- Kč. Finanční prostředky rezervy byly použity k úhradě nákladů spojených financováním oprav střediska správy družstva. Hospodaření správy družstva (před zdaněním) tedy vykázalo: Náklady správy družstva v roce 2014 činily Výnosy správy družstva v roce 2014 činily Hospodářský výsledek správy družstva vykázal zisk tis. Kč tis. Kč +155 tis. Kč Výsledek hospodaření byl projednán na schůzi představenstva dne 26. března Výsledek hospodaření správy družstva před zdaněním v roce 2014 vykázal v účetnictví zisk ve výši ,45 Kč. Po odečtení daňově neuznatelných položek vznikla družstvu z vykázaného zisku daňová povinnost ve výši ,- Kč. Tato částka byla finančnímu úřadu řádně a včas odvedena. Z výše uvedeného vyplývá, že výsledek hospodaření správy družstva po zdanění za rok 2014 vykázalo zisk ve výši ,45 Kč. V návrhu usnesení předkládá představenstvo družstva v souladu s návrhem kontrolní komise družstva shromáždění delegátů návrh, aby zisk správy družstva za rok 2014 ve výši ,45 Kč byl převeden do rezervního fondu družstva. f) Finanční zdroje, fondy, úvěry. Ke dni vykazují příslušné účty v účetnictví družstva následující zůstatky: 5

6 1) Bankovní účty ,19 Kč 2) V pokladně družstva zůstatek ,00 Kč 3) Ceniny 3 127,00 Kč 4) Účet Dlouhodobé zálohy pro opravy domů (FUI) ,12 Kč 5) Účet Základní kapitál zapisovaný ,00 Kč Základní kapitál družstevníci ,00 Kč Základní kapitál vlastníci ,00 Kč 6) Účet Nedělitelný fond ,00 Kč 7) Účet Rezervní fond ,33 Kč 8) Účet Družstevní fond ,00 Kč 9) Účet Bankovní úvěry nesplacená anuita ,15 Kč Úvěry na revitalizaci domů ,21 Kč K bodu 4) Zůstatky dlouhodobých záloh na účtu 475 (bod 4) a k bodu 9) Účet Úvěry na revitalizaci domů Číslo objektu: Adresa: Stav fondu Zůstatek úvěru k (Kč) k (Kč) OO1 Truby ,39 OO3 Truby ,16 OO4 Kubelkova ,90 OO6 Kubelkova ,32 OO7 Moravská ,74 O13 Jelenice ,89 O14 Křib ,34 O15 Křib ,20 O16 Alešova ,12 O17 Českých Bratří ,97 O18 Zámostí , ,51 O20 Zámostí ,62 O21 U Stadionu , ,36 O23 U Stadionu ,81 O24 Riegrova ,37 O25 U Stadionu , ,86 O26 U Stadionu , ,54 O27 Trávník , ,83 O28 Trávník ,72 O29 Trávník , ,01 O30 Trávník ,35 O31 Křib , ,01 O32 Dr. Beneše , ,93 O33 Dr. Beneše , ,85 O34 Lhotka ,43 O35 Lhotka ,15 O36 Lhotka , ,06 O37 Lhotka , ,81 O38 Lhotka ,18 O39 Lhotka , ,91 O40 Lhotka , ,10 6

7 O41 Lhotka , ,84 O43 Lhotka ,74 O44 Lhotka ,77 O45 Lhotka ,13 O46 Dukelská ,48 SOUČET , ,21 5) Péče o bytový fond V souladu s plánem oprav a údržby objektů bytového hospodářství byly v průběhu roku 2014 zrealizovány akce uvedené v následujícím přehledu: STAVEBNÍ AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2014 OBJEKT AKCE ČÁSTKA Kč TRUBY Oprava komínů ,- Výměna oken na schodišti ,- Výměna stoupačky vody ,- TRUBY 1738 Oprava svislé hydroizolace vytyčení sítí + uzemnění hromosvodu ,- KUBELKOVA Generální oprava střechy a spojené náklady ,- Vložkování komínu ,- MORAVSKÁ Vložkování komínu ,- Dodávka a montáž zábradlí 3 910,- Oprava komínů a oplechování ,- Dodávka a montáž čidel osvětlení ,- JELENICE 1799 Zateplení stropů v suterénu a úprava osvětlení ,- KŘIB 1812 Provedení nových maleb a nátěrů chodeb ,- Položení nových PVC na schodištích ,- Č.BRATŘÍ Výměna oken na schodištích ,- ZÁMOSTÍ 1902 Položení dlažby a okapového chodníku ,- U STADIONU Osvětlení v suterénu ,- oprava schodiště 8 050,- U STADIONU Oprava střechy ,- TRÁVNÍK Modernizace výtahů + přesunutí hydrantů ,- Nové malby schodišť a suterénu ,- Položení nových PVC na podestách ,- instalace čidel s osvětlením ( 1995 )-chodby ,- TRÁVNÍK stavební úpravy přístřešku na kontejnery ,- TRÁVNÍK 1988 Dodávka a montáž čidel s osvětlením ,- Zakrytování poštovních schránek 3 795,- TRÁVNÍK 1992 Výměna balkónového zábradlí ,- 7

8 KŘIB 2021 Dodávka a montáž čidel s osvětlením ,- Dr.E.Beneše Modernizace výtahů ,- Nové malby schodišť a položení dlažby ,- LHOTKA Výměna dveří u strojovny výtahu 9 890,- LHOTKA 175 Provedení nových spár a hydroizol. nátěr 7 000,- Přemístění hydrantů ,- LHOTKA 176 Provedení nových spár - dílčí ,- LHOTKA Nátěry balkónových zábradlí ,- LHOTKA Oplechování atiky ,- LHOTKA Oplechování atiky ,- LHOTKA Oplechování atiky 8 520,- LHOTKA Nová vodovodní přípojka ,- Nové nátěry balkónových zábradlí ,- Celkem ,- Na rekonstrukce a opravy bytového fondu bylo v roce 2014 vynaloženo celkem ,- Kč, což představuje v průměru 7 521,- Kč na jeden spravovaný byt v objektech družstva. 6) Závěr Podklady, na základě kterých byla zpracována tato výroční zpráva, jsou delegátům k dispozici v kanceláři družstva. Výroční zpráva, včetně dalších materiálů předkládaných shromáždění delegátů, byla projednána na schůzi představenstva konané dne Za představenstvo: Ing. Jaromír Urban v.r. předseda představenstva Jaroslav Kovář v.r. místopředseda představenstva 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf. Zpráva o hospodaření. Rok 2013

Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf. Zpráva o hospodaření. Rok 2013 Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 47 47 Varnsdorf Zpráva o hospodaření Rok 213 Datum : 6. května 214 OBSAH: Informace o družstvu 3 Zpráva představenstva za rok 213 4 Zpráva

Více

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2011 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2011, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva

Více

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3.

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. 1960, oddíl DrXXXIV, vložka 61 IČ: 000 48 861 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Zpravodaj č. 1/2012. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2012. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2012 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2012, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva

Více

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.2012

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah:

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah: Výroční zpráva o činnosti Stavebního bytového družstva Sedlčany za rok Obsah: 25 Profil SBD Sedlčany Identifikační údaje Předmět činnosti Přehled o spravovaných objektech Organizační struktura Volené orgány

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA OBSAH: I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA 2 II. PŘEDSTAVENSTVO, KONTROLNÍ KOMISE A VEDENÍ SPRÁVY DRUŽSTVA 3 III. 4 A. VÝVOJ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2010 AŽ 2013 4 B. ČINNOST

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9-02/2014 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2014 Dne 6. 5. 2014 se uskutečnilo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9, kde každoročně představenstvo

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 67/2014 Organizační řád 1. Úvodní ustanovení 1.

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 4.11.2010 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 20 Číslo 2/2012 Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5, 568 02 Svitavy I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007 Představenstvo BD Svitavy na svém jednání rozhodlo, že se letošní podzimní aktivy předsedů

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto 2005 4 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom

Více

I N F O R M A C E PRO ČLENY. O b s a h : Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70. Ing. Petr K u č a. ředitel správy SBD Hlubina

I N F O R M A C E PRO ČLENY. O b s a h : Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70. Ing. Petr K u č a. ředitel správy SBD Hlubina Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E PRO ČLENY O b s a h : 1. Usnesení z jarního shromáždění delegátů ze dne 28. května 2012 2. Výzva k návrhu kandidátů do představenstva

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více