2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy"

Transkript

1 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy b) Mzdová a finanční analýza I. (Ing. Rudolf Horák) 14,00-18,00

3 2-3 zítra c) Mzdová a finanční analýza II. (Ing. R. Horák 8-10,00 d) Praktické příklady výpočtů v mzdové a sociální oblasti : (Ing. R. Beranová a Ing. Vladimír Procházka) 10,00-12,00

4 2-4 Proč je potřebné pravidelně sledovat finanční situaci firmy? Z mnoha důvodů: Abychom znali hranice možností firmy i své hranice pro potřeby kolektivního vyjednávání Abychom dali jasně managementu signál, že máme přehled o situaci firmy Abychom uměli přesvědčit své vlastníčleny a zaměstnance, že naše požadavky jsou průchozí a oprávněné. Proto musíme:

5 2-5 Proto musíme: Zjistit si faktický stav firmy z hlediska hospodářských výsledků, kvality managementu, perspektiv oboru a produkce firmy t.j: je nutno provést analýzu firmy

6 2-6 Co musíme analyticky sledovat? situaci v oblasti mezd Situaci v oblasti financí firmy Situaci v oblasti kvality managementu Situaci v oblasti kvality zaměstnanců

7 2-7 Základní předpoklady pro využití rozborů stavu ve firmě Odborné znalosti vyjednávačů, Provedení důkladné analýzy předchozí KS a vyhodnocení plnění ze strany zaměstnavatele) připravenost a podložení návrhu na uzavření KS, připravenost na vlastní vyjednávání Úzká spolupráce ZO s OS KOVO se specializovaným pracovištěm v Olomouci i s MP Hradec Králové

8 2-8 Co je míněno pod pojmem analýza firmy? - analýza finanční situace firmy a posouzení finančního zdraví firmy včase (vývoj, tendence), bilanční analýza, mzdová analýza - analýza vztahů ve firmě (schopnosti managementu, styl vedení firmy, zájmy vlastníků, zájmy managementu, zájmy zaměstnanců - analýza souvislostí ve firmě (na základě marketingových analýz situační analýza firmy, (např. životní cykly výrobků, skupin výrobku, stanovení cílů firmy, priority cílů zda jsou zahrnuti také zaměstnanci, podniková strategie) nejobtížnější k sehnání

9 2-9 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku, jak podnik naplňuje smysl své existence, lze posuzovat z různých hledisek, a to z pohledu : * vlastníků podniku, * věřitelů, * potenciálních investorů, * dodavatelů nebo odběratelů, * finančních úřadů, * místních orgánů, * konkurentů, * manažerů, * odborů, * zaměstnanců.

10 2-10 Jsou zájmy všech uvedených stejné? Nikoliv, i když Vám management tvrdí, že jsme na stejné lodi (už neříkají, že někdo v kajutě a někdo v podpalubí u vesel), tak zájmy jednotlivých zainteresovaných stran (tzv. stakeholders) jsou různé!! Zájmy majitelů akcií (tzv. shareholders) jsou: maximální (dlouhodobý či krátkodobý) zisk, zvýšení hodnoty firmy = co možná nejnižší možné náklady na pracovní sílu Zájmy zaměstnanců jsou: co možná nejvyšší dlouhodobá mzda, dobré pracovní podmínky (a zajímavá práce)

11 2-11 Proč potřebují odbory znát finanční situaci firmy? Chtějí-li odbory nějakým způsobem adekvátně působit v mzdové oblasti, je zapotřebí, aby měli alespoň základní obraz o situaci ve firmě.

12 2-12 Upřesnění práva na informace ve vztahu k právu na informace dle ZP - o ekonomickéčinnosti zaměstnavatele, důsledcích jeho činnosti na životní prostředí a ekologických opatřeních ( 279 odst. 1 ZP písm. a) a následující ZP) - o vývoji mezd, průměrné mzdy a jejich jednotlivých složek včetněčlenění podle jednotlivých profesních skupin ( 287 odst.1 písm. a ZP) a - o pravděpodobném hospodářském vývoji u zaměstnavatele ( 280 odst. a) a následující ZP):

13 2-13 Povinně zveřejňované ekonomické údaje firmy a) Výroční zpráva, zpracovaná podle opatření Ministerstva financí za rok ( ) ( platí u všech firem, které jsou zapsány v obchodním rejstříku) b) Roční zpráva podle zákona o cenných papírech za rok ( ) c) Výroční zpráva dle 80a zákona o cenných papírech a pololetní zpráva dle 80 ZCP za rok (platí pouze u firem, které jsou emitentem cenných papírů tj. akciové společnosti ) d) účetní závěrka v rozsahu, v jakém byla sestavena (tj. v úplném rozsahu rozvaha, výkaz zisků a ztrát a úplné přílohy k účetní závěrce ) za roky , pokud v této plné formě nejsou obsaženy ve výše uvedených požadovaných materiálech

14 2-14 Další firmou zpracovávané ekonomické údaje firmy * měsíční (čtvrtletní) účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu * výstupy firemní finanční analýzy zpracovávané..(např. firemním ERP systémem) tzv. interní analýzy * firmou zpracované marketingové studie, situační analýzy firmy včlenění minimálně závěrů a výstupů (např. portfolia rentability a konkurenční schopnosti výrobků a odhady do budoucnosti, výstupy v oblasti cílů podniku v oblastech postavení na trhu, výrobního programu, sociální oblasti, prestiže firmy a sdělení postupu, jakým byly tyto závěry stanoveny a to včetně určení, zda se v oblastech cílůřeší postavení zaměstnanců ** pozor na novou možnost nadnárodní firmy využívají postupy dané standardy IFRS, které ještě nejsou plně kompatibilní s českým účetnictvím

15 2-15 Doplňkové informace a doplňková data tvoří zpravidla - počet akcií v podniku a jejich aktuální nominální a tržní hodnota, - výplata dividend za příslušné období, - EBIT, 1 tj. zisk před úhradou daní a úroků, - pracovní kapitál netto, 2 - BV (Book Value) vlastní kapitál na akcii, - EPS (Earning Per Share) čistý zisk na l akcii, - CE -čistý zisk a odpisy na l akcii, - pohledávky po lhůtě splatnosti, - závazky po lhůtě splatnosti, - emitované dluhopisy, - průměrný přepočtený stav pracovníků. 1 EBIT - Earnings Befor Interest and Tax, EBT - Earnings Befor Tax. 2 Pod pojmem pracovní kapitál (Working Capital) se rozumí rozdíl oběžných prostředků a krátkodobých závazků.

16 2-16 Údaje o mzdách údaje o vývoji mezd, průměrné mzdy a jejich jednotlivých složek a to za roky , včetněčlenění podle následujících profesních skupin: (např.) a) dělník ve výrobě transformátorů b) seřizovač ve výrobě transformátorů c) technický personál ve výrobě transformátorů d) vedoucí pracovník na střední úrovni řízení e) management ve vrcholovém řízení Termíny předání těchto uvedených podkladů ze strany zaměstnavatele odborové organizaci : např. do týdne po odsouhlasení statutárním orgánem zaměstnavatele. U materiálů určených ke zveřejnění dle příslušných zákonů je datum předání totožný s termínem zveřejnění. Výkaz o mzdách OS KOVO

17 2-17 Základní zdroje informací pro zpracování finanční analýzy 1. účetní závěrka - tj. výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztrát, úplná příloha k účetní závěrce (obsahuje např. mzdy managementu, odměny představenstvu atd.) -řádná, mimořádná, konsolidovaná 2. doplňující informace - získané jednak z podniku ( pro nás zejména důležitý údaj průměrný přepočtený stav zaměstnanců, - získané z kapitálového trhu Pro přípravu a zpracování finanční analýzy neexistuje žádná závazná metodika. Ta je přizpůsobována účelu a potřebám analytika, případ od případu se tudíž může a musí lišit. Proto i OS KOVO si zpracovává svou vlastní metodiku, kterou využívá při analýze ve prospěch zaměstnanců, které zastupuje.

18 2-18 Co je potřebné získat od vedení firmy k mzdové a finanční analýze? Čím více podkladů, tím lépe : viz předchozí údaje, obsažené např. ve vzorové KS, zpracovaná metodickým pracovištěm - bod A9. právo na projednání a zj.bod A 10 právo na informace. Je vhodné specifikovat v KS, co a v jakých termínech obdržíte od managementu. Minimálně: - Rozvaha (bilance), výkazu zisků a ztrát (výsledovka) a přílohy k účetní závěrce nejméně za dvě po sobě jdoucí období Další možnosti získání podkladů: - možnost získání podkladů i od člena dozorčí rady za zaměstnance - možnost získání údajů z obchodního věstníku (přes Ing. Horáka) - možnost získání údajů z obchodního rejstříku

19 2-19 Jak může OS KOVO pomoci při zpracování analýzy situace firmy? - pomoc odborného pracoviště OS KOVO Olomouc oddělení Finančních analýz /mzdová a bilanční analýza/ Ing. Rudolf Horák, MP OS KOVO Olomouc, Denisova 2, tel pomoc metodického pracoviště OS KOVO Hradec Králové při vyhodnocení zpracované bilanční a mzdové analýzy a případní spolupráce při tvorbě mzdové strategie - metodické pomůcky OS KOVO: 1. Základy finanční analýzy firmy 2. Účetní závěrka pro podnikatele 3. Jak porozumět účetní závěrce 4. Bilanční analýza 5. Obchodní a ek. aspekty KV 6. Účetní závěrka pro KV v. (dva díly)

20 2-20 Metody zpracování finanční analýzy Existují různé metody zpracování finanční analýzy. a) extenzivní (objemové, kvantitativní ukazatele stavové (absolutní), rozdílové ukazatele, tokové ukazatele - např. výkaz cash flow) b) intenzivní (relativní, kvalitativní) ukazatele např. mzdové náklady : náklady celkem) c) systém soustavy poměrových ukazatelů (poměrné ukazatele struktury, poměrné ukazatele splnění plánu, srovnání určitého jevu v různých časových obdobích atd.) d) systém soustavy koeficientů (pyramidální rozklad (např. metoda DuPont), systém okruhových koeficientů a kumulovaných koeficientů (Bilanční analýza Ing. Douchy) OS KOVO využívá zj. Bilanční analýzu, zpracovanou dle metody Ing. Rudolfa Douchy, která vychází pouze z výkazů účetní závěrky. V případě, že jsou k dispozici i další doplňující ukazatele, mluvíme o finanční analýze.

21 2-21 Mzdová analýza Nominální mzda - hrubá mzda, kterou zaměstnanec obdrží za svoji práci. Reálná mzda - kupní síla nominální mzdy.vyjadřuje co si za svoji nominální mzdu můžeme koupit index nominální mzdy x 100 Index reálné mzdy = index inflace Inflace proces znehodnocování měny v důsledku růstu cen. Pro její měření by měly být zahrnuty růst cen spotřebního zboží a služeb, výrobních prostředků, investic, růst mezd, peněžní zásoby atd. (obecně je inflace definována jako růst cenové hladiny)

22 2-22 Produktivita práce Přidaná hodnota= Hodnota výroby-nákup materiálu a služeb = Hodnota výroby (= výkony = tržby + změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby+aktivace) Nákup materiálu a služeb ( výkonová spotřeba= spotřeba materiálu a energie+služby) Produktivita práce z přidané hodnoty Přidaná hodnota :průměrný přepočtený stav zaměstnanců -říká nám, jak velkou přidanou hodnotu v peněžním vyjádření vytvořil v hodnoceném období jeden zaměstnanec firmy

23 Další základní pojmy z oblastí, které 2-23 by bylo vhodné znát: Majetková a kapitálová struktura podniku (základní účetní pojmy) Výnosy, náklady a výsledek hospodaření Příjmy a výdaje, cash flow. Daňová soustava ČR.

24 2-24 Podrobnější náhled na tyto oblasti je obsažen ve třech dalších prezentacích

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více