Pojištění invalidity. pro finanční poradce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění invalidity. pro finanční poradce"

Transkript

1 Pojištění invalidity pro finanční poradce červen 2014

2 Obsah Co znamená být invalidní?...3 Kdo se stane invalidní?...3 Má povolání vliv na uznání invalidity?...4 I nižší stupně invalidity jsou vážné...5 Podmínky pro invalidní důchody se zpřísňují...6 Příčiny invalidity v dospělosti...7 Příčiny invalidity z mládí...8 Proč úrazové pojištění nestačí?...9 Proč pojištění závažných onemocnění nestačí?...9 Invalidní důchody od státu jsou almužna...10 Na kolik se pojistit?...10 Jak se pojistit?...11 Rozdíly v pojištění invalidity mezi pojišťovnami...12 Jak vybrat vhodný produkt?...17 Kde hledat další informace?

3 Co znamená být invalidní? Bohužel nejde o nic výjimečného. Statistiky hovoří neúprosně: Počet invalidních důchodců v ČR (k ): Tj. zhruba 7,5 % produktivních obyvatel je příjemcem invalidního důchodu. Jinými slovy: Počet invalidů není v ČR o mnoho nižší než počet nezaměstnaných! Důvody nárůstu invalidity: významně roste počet civilizačních onemocnění (zejména rakovina a psychické nemoci) a díky zlepšování lékařské péče narůstá počet lidí, kteří nemoc sice přežijí, ale stanou se dočasně či trvale invalidní. Kdo se stane invalidní? Tomu, kdo splní níže uvedené podmínky, je státem přiznána invalidita, a to v příslušném stupni invalidity. Posuzování splnění podmínek provádějí okresní správy sociálního zabezpečení. Je rozlišována invalidita fyzická, invalidita profesní a invalidita všeobecná. 1. Všeobecná invalidita ztráta nebo snížení schopnosti vykonávat jakoukoli výdělečnou činnost (pracuje s ní i český sociální systém). 2. Fyzická invalidita je způsobena ztrátou nebo snížením tělesné schopnosti nebo funkce nějakého orgánu (používá se nejčastěji v oblasti úrazového pojištění). 3. Profesní invalidita ztráta nebo snížení schopnosti vykonávat danou profesi nebo zaměstnání (používá se např. u sportovců, zpěváků, celebrit). Náš sociální systém je založen na všeobecné invaliditě. Zákon rozlišuje invaliditu 3 stupňů a definuje ji následujícím způsobem: 1. Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. 2. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. 3. Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 3

4 4. Při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu pojištěnce doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se bere v úvahu, a) zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost, b) zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav, c) zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, d) schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával, e) schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %, f) v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. g) Za zdravotní postižení se pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti považuje soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí. 5. Za stabilizovaný zdravotní stav se považuje takový zdravotní stav, který se ustálil na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti; udržení stabilizace zdravotního stavu může být přitom podmíněno dodržováním určité léčby nebo pracovních omezení. 6. Pojištěnec je adaptován na své zdravotní postižení, jestliže nabyl, popřípadě znovu nabyl schopností a dovedností, které mu spolu se zachovanými tělesnými, smyslovými a duševními schopnostmi umožňují vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti. 7. Procentní míra poklesu pracovní schopnosti se určuje v celých číslech. Na základě uvedených definic je rozhodováno o uznání invalidity. Zdravotní stav jedince je posuzován lékaři příslušného úřadu správy sociálního zabezpečení. Ti vydávají tzv. posudkové hodnocení, kde stanoví stupeň poklesu pracovní schopnosti pojištěnce. Má povolání vliv na uznání invalidity? Při stanovení konečného stupně invalidity je částečně zohledněna i pracovní adaptabilita pojištěnce. Například vážný úraz dolních končetin tak může být oceněn více procenty u manuálně pracujícího než v případě zaměstnance v administrativě. Vyhláška MPSV č. 359/2009 Sb., ve znění pozdějších novel, konkrétně uvádí: V případě, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pojištěnce má takový vliv na jeho schopnost využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo na schopnost rekvalifikace, že pokles pracovní schopnosti pojištěnce je větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti u příčiny, popřípadě rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů. V případě, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pojištěnce nemá vliv, popřípadě má jen nepodstatný vliv na schopnost pojištěnce využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti a na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti a v důsledku toho je pokles pracovní schopnosti pojištěnce menší, než odpovídá dolní hranici míry poklesu pracovní schopnosti u příčiny, popřípadě rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto dolní hranici snížit až o 10 procentních bodů. 4

5 Pokud tedy vyhláška MPSV č. 359/2009 Sb. uvádí u některého onemocnění jako maximální pokles pracovní schopnosti například 40 % (tedy 1. stupeň invalidity), může být tato hranice, vlivem nemožnosti pojištěnce pokračovat v obdobném zaměstnání s využitím dosaženého vzdělání a praxe, navýšena až na 50 % (tedy 2. stupeň invalidity). I nižší stupně invalidity jsou vážné Možná i přes znalost definice invalidity stále nevíte, jaké zdravotní komplikace si pod jednotlivými stupni invalidity představit. Zde proto uvádím pro názornost pár konkrétních příkladů: Stupeň invalidity Příklady zdravotních komplikací 1. stupeň středně těžké poruchy imunity lehčí forma hluchoslepoty ztráta dolní končetiny v bérci deformity prstů rukou s úplnou ztrátou úchopové schopnosti ruky středně těžké funkční poškození plic se snížením funkcí o % ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu jednoho oka se závažnou poruchou zrakových funkcí na druhém oku (40 50 %) 2. stupeň těžké poruchy imunity oboustranná úplná hluchota roztroušená skleróza (středně těžká až těžká forma) těžká popálenina (40 60 %) anatomická ztráta části dolní končetiny ve stehně nebo ztráta horní končetiny v paži epilepsie (částečně kompenzovaná) zpravidla více než 12 záchvatů do roka, některé denní aktivity omezeny 3. stupeň novotvary se zvlášť těžkým postižením (vyžadující léčbu minimálně 12 až 18 měsíců) nevidomost obou očí (70 %) transplantace plic selhávání transplantovaného orgánu revmativní artritida - těžká forma, těžké snížení celkové výkonnosti, většina denních aktivit omezena, destrukce a deformity kloubů Zdroj: Vyhláška MPSV č. 359/2009 Sb., ve znění pozdějších novel Z uvedeného je patrné, že nejen třetí stupeň invalidity, ale i ty nižší, představují vážné zdravotní problémy. Pro komplexní krytí má proto smysl pojištění invalidity všech stupňů. Pojištění invalidity 2. a 3. stupně lze považovat za pojištění nezbytné. 5

6 Podmínky pro invalidní důchody se zpřísňují Stát pojištění invalidity zpřísňuje. Lidé, kteří dříve měli plný důchod, jsou stále častěji přeřazovány do nižších stupňů přiznané invalidity, se kterým je spojen nižší důchod. jčastěji je pojištěncům přiznáván 1. stupeň invalidity, následován 3. a 2. stupněm. Aktuální zastoupení invalidních důchodů dle jednotlivých stupňů invalidity: 47% 38% 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 15% Zdroj: ČSSZ, 2014 Zatímco v celkové statistice všech invalidních důchodů je na prvním místě v četnosti 3. stupeň invalidity. U nově přiznávaných invalidních důchodů vede 1. stupeň: 35% 48% 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 17% Zdroj: ČSSZ,

7 Příčiny invalidity v dospělosti Níže uvádíme přehled nejčastějších příčin invalidity v dospělosti. Sestavili jsme jej na základě statistických údajů o celkovém počtu invalidních lidí v roce Oranžově jsou označeny příčiny invalidity, u kterých pojišťovny nejčastěji vylučují pojistné plnění. Příčiny Podíl dané příčiny přiznané invalidity na celkovém počtu vyplácených invalidních důchodů moci svalové a kosterní soustavy 29 % Duševní poruchy a poruchy chování 20 % moci oběhové soustavy 10 % moci nervové soustavy 9 % Novotvary 8 % Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 % Zdroj: ÚZIS ČR, 2013 Uvedené statistiky příčin invalidity jsou uvedeny pro všechny stupně invalidity. Pokud bychom se podívali na statistiku podrobněji, zjistili bychom, že nemoci svalové a kosterní soustavy jsou nejčastější příčinou invalidity 1. a 2. stupně. jčastější příčinou invalidity 3. stupně jsou novotvary. 7

8 Příčiny invalidity z mládí Níže naleznete přehled nejčastějších příčin invalidity z mládí. Sestavili jsme jej na základě statistických údajů o nově přiznaných invalidních důchodech v roce Oranžově jsou opět označeny příčiny invalidity, u kterých pojišťovny nejčastěji vylučují pojistné plnění. Příčiny Muži Ženy Celkem Podíl na nově přiznaných invalidních důchodech Duševní poruchy a poruchy chování moci nervové soustavy Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality moci ucha a bradavkového výběžku % % % % Novotvary % moci oka a očních adnex Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin moci oběhové soustavy % % % Ostatní příčiny % Celkem 10 % 29 % 29 % 100 % Zdroj: ÚZIS ČR, 2013 Nárok na tzv. invalidní důchod z mládí vznikne pouze osobě, která byla uznána invalidní pro invaliditu třetího stupně (dříve plně invalidní), dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu. Možnosti pojištění invalidity z mládí jsou zatím v ČR relativně omezené. 8

9 Proč úrazové pojištění nestačí? Lidi děsí mnohem víc úrazy než nemoci. Pokud si lidé invaliditu vůbec pojišťují (tj. nesjednají si jen pojištění trvalých následků úrazu), pak obvykle pouze následkem úrazu. A invaliditu následkem nemoci z pojištění vynechávají. Jelikož jsou úrazy pouze z přibližně 5 % příčinou invalidity, je pojištění invalidity pouze následkem úrazu nedostatečné. 5% Úrazy moci 95% zaměňujme proto invaliditu s úrazem zhruba 95 % případů invalidity je zapříčiněno nemocemi, nikoliv úrazy! Navíc v pojištění trvalých následků úrazu bývá více výluk (zejména úrazy zad, některé chronické problémy atd.), než v pojištění invalidity. Proč pojištění závažných onemocnění nestačí? Pojištění závažných onemocnění se prodává lépe, než pojištění invalidity. Důvodem je mylná představa, že klient z pojištění závažných onemocnění čerpá peníze okamžitě po diagnóze závažného onemocnění. V praxi však diagnostikované závažné onemocnění nesplňuje ve všech případech podmínky definice stanovené pojišťovnou. Ty jsou standardně dosti přísné. Pouze v minimech případů by klient dostal plnění z tohoto pojištění a nedostal z pojištění invalidity. V zahraničí je jako jedna z diagnóz obvykle uvedena také trvalá invalidita, která představuje 60 % až 80 % podíl na všech vyplacených plněních. Jinými slovy, pouze 20 % až 40 % závažných onemocnění nastalo před přiznáním trvalé invalidity nebo zcela bez způsobení invalidity. 25% Pojištění závažných onemocnění Pojištění invalidity 75% zaměňujme proto invaliditu s úrazem zhruba 95 % případů invalidity je zapříčiněno nemocemi, nikoliv úrazy! Navíc v pojištění trvalých následků úrazu bývá více výluk (zejména úrazy zad, některé chronické problémy atd.), než v pojištění invalidity. 9

10 Vážnějším problémem tedy je, že řada onemocnění, které v hojné míře vedou k invaliditě, nejsou v tomto pojištění zahrnuta. Jde například o nemoci kosterní a svalové soustavy, diabetes, poruchy imunity, různé formy závažných infekčních onemocnění, alergií či psychických nemocí. Podíváme-li se na statistické příčiny invalidity, zjistíme, že i to nejlepší pojištění závažných onemocnění kryje maximálně 25 % těchto příčin. Pojištění závažných onemocnění tedy není kvalitní náhradou pojištění invalidity. Invalidní důchody od státu jsou almužna Vzhledem k vážnosti invalidity nepatří invalidní důchody od státu k nejštědřejším sociálním dávkám. Tuto skutečnost dokládají průměrné výše invalidních důchodů: Stupeň invalidity Průměrný invalidní důchod 3. stupeň Kč 2. stupeň Kč 1. stupeň Kč Zdroj: ČSSZ, 2014 Konkrétní výše invalidního důchodu závisí na předchozím příjmu pojištěnce. Čím je mzda vyšší, tím je invalidní důchod ve vztahu k předchozímu příjmu nižší. Zatímco u zaměstnance s hrubou mzdou Kč, je invalidní důchod ve srovnání s čistou mzdou nižší o 34 % až 68 % (dle stupně invalidity), u zaměstnance s hrubou mzdou Kč, je invalidní důchod nižší o 61 % až 83 % (dle stupně invalidity). Na kolik se pojistit? jvhodnější cestou ke stanovení pojistných částek je podrobný rozbor odhadovaných příjmů a výdajů domácnosti klienta v případě jednotlivých stupňů invalidity pojištěného. Je třeba brát v úvahu, že invalidita má obvykle větší finanční dopady než smrt pojištěného. Obecně by tedy měly být pojistné částky invalidity vyšší než pojistné částky pro riziko smrti. Optimální pojistná částka pro případ invalidity postačuje na úhradu: 1. Přímých závazků (kapitál na splácení hypotéky, dluhů atd.) 2. přímých závazků (kapitál na úhradu nezbytných životních výdajů jedince i finančně závislých osob) 3. Počátečních jednorázových výdajů spojených s invaliditou. 4. Finančních cílů, které klient požaduje splnit i v případě invalidity. Od výše uvedené potřebné částky pro případ invalidity odečítáme likvidní majetek a finanční prostředky, které mohou být v případě invalidity použity. Zohledňujeme i výši invalidního důchodu od státu. 10

11 Jak se pojistit? Tak, aby dostačující podmínkou pro výplatu pojistného plnění bylo přiznání invalidity státem, a to s co nejkratší čekací dobou. Vybraná pojišťovna by tedy měla respektovat uznání invalidity státem a nezatěžovat invalidního jedince dalšími lékařskými prohlídkami (viz následující kapitola). Vždy na invaliditu z jakýchkoliv příčin, nikdy pouze jen na invaliditu následkem úrazu (snad jen ve finanční tísni, kdy něco je lepší než nic). moci jsou totiž u dospělých mnohem častější příčinou invalidity, než úrazy. jlépe na jednorázovou výplatu pojistného plnění. V případě výplaty důchodu hrozí opakované zdravotní prohlídky a ztráta důchodu v případě zlepšení zdravotního stavu nebo zpřísnění posuzování invalidity státem. Výplata jednorázového plnění pomůže lépe řešit složitou situaci. Navíc, nabídka kvalitního pojištění invalidity s výplatou důchodu je značně omezená, proto se zatím hodí spíše jen jako doplňkové krytí. Vždy na invaliditu alespoň dvou stupňů (nejen třetí, ale i druhý stupeň). Pokud to finanční možnosti klienta dovolí, tak i pojištění invalidity 1. stupně má nepochybně svůj smysl (relativně vážné zdravotní komplikace, ale nízký důchod od státu). Zejména u vybraných povolání může být jakákoliv invalidita na přeplněném trhu práce nemalým handicapem. Se snahou o co nejnižší pojistné. Jak snížit cenu? Upřednostňujeme pojištění s klesajícími částkami. Rovněž není nutné pojišťování do vysokého věku. Primárně nejdůležitější zajištění je v době čerpání hypotéky, při výchově malých dětí atd. Z cenových důvodů je u určitých klientů vhodné i pojištění zproštění od placení investice, které je součástí vybraných produktů pravidelného investování do podílových fondů. Potřebu pojištění invalidity zkoumáme u všech, i pro členy domácnosti, kteří nepřinášejí finanční příjem. Tvorbou finančních rezerv na dobu do přiznání invalidního důchodu, resp. pojistného plnění, a neutrácením peněz za méně užitečná pojištění. 11

12 Rozdíly v pojištění invalidity mezi pojišťovnami Pojistné produkty, které kryjí riziko invalidity, se různí v desítkách parametrů. Přesto si lze výběr pojišťovny zjednodušit definováním podstatných odlišností. jnápadnějším rozdílem je délka čekací doby, tj. doby po sjednání pojištění, kdy nevzniká nárok na plnění pojišťovny, a to ani při invaliditě. Tato čekací doba se neuplatňuje na invaliditu způsobenou úrazem. Pojišťovna ČSOB Pojišťovna MetLife Allianz Komerční pojišťovna Pojišťovna ČS Axa Aegon Uniqa ČPP Generali Kooperativa ING Čekací doba 3 měsíce 90 dní 1 rok 12 až 18 měsíců 1 až 2 roky 18 měsíců 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky Zdroj: on-line metodiky Broker Trustu 12

13 Další významnou odlišností je to, zda daná pojišťovna plní i v případě, kdy invalidita souvisí se zdravotním stavem před počátkem pojištění. Většina pojišťoven uplatňuje v této souvislosti výluku. Pokud se klient stane invalidní v důsledku nemoci, která byla diagnostikována (nebo byly přítomny její příznaky) před počátkem pojištění, pojišťovny plnění nevyplatí. To platí i v případě, kdy pojištěný pravdivě a úplně vyplnil zdravotní dotazník pojišťovny. Seznam pojišťoven, které tuto výluku neuplatňují: Pojišťovna MetLife Komerční pojišťovna Aegon Výluka na zdravotní stav před počátkem pojištění 90 dní 12 až 18 měsíců 2 roky Zdroj: on-line metodiky Broker Trustu 13

14 Podstatným rozdílem v pojistné ochraně jednotlivých pojišťoven je i to, zda uplatňují výluku v souvislosti s psychickými a psychiatrickými diagnózami. Duševní nemoci postihují všechny typy lidí, a to bez ohledu na povolání, zdravotní styl atd. V současné době téměř každý pátý invalidní důchod souvisí s těmito nemocemi. Proto je důležité, aby pojišťovna plnila i v těchto případech. Přístup jednotlivých pojišťoven znázorňuje následující tabulka: Pojišťovna Aegon Allianz Axa ČPP ČSOB Pojišťovna Generali ING Komerční pojišťovna Kooperativa MetLife Pojišťovna ČS Uniqa Plnění v případě duševních nemocí Částečně plněno je za schizofrenii a organické duševní poruchy. ale jen u 3. stupně invalidity ale jen u 3. stupně invalidity Zdroj: on-line metodiky Broker Trustu 14

15 méně důležité je i to, jak daná pojišťovna definuje invaliditu a pojistnou událost, se kterou je spojena výplata plnění. Za nejpříznivější přístup pro pojištěné lze označit situaci, kdy přiznání invalidního důchodu od státu je postačující podmínkou k plnění pojišťovny a pojišťovna si v pojistných podmínkách nevyhrazuje právo zdravotní stav pojištěného přezkoumávat. Je také obvyklé, že pojišťovna nevyplatí ihned celou pojistnou částku, ale nejprve pouze část plnění (10 až 50 %) a zbývající výši po uplynutí stanoveného trvání invalidity. Pojišťovna Aegon Allianz Axa ČPP ČSOB Pojišťovna Generali ING Komerční pojišťovna Kooperativa MetLife Pojišťovna ČS Uniqa Uznání invalidity státem je postačující podmínka a pojišťovna nemá právo požadovat lékařské vyšetření pojištěného celá pojistná částka se vyplatí nejdéle po 18 měsících trvání invalidity celá pojistná částka se vyplatí nejdéle po 18 měsících trvání invalidity celá pojistná částka se vyplatí nejdéle po 24 měsících trvání invalidity celá pojistná částka se vyplatí nejdéle po 18 měsících trvání invalidity Zdroj: on-line metodiky Broker Trustu 15

16 Kromě výše uvedeného se pojišťovny různí dále například v tom, zda lze pojištění invalidity vypovědět, jaké další výluky a omezení pojistného plnění pojišťovna uplatňuje, zda a jaký příjem musí pojištěný mít pro sjednanou pojistnou částku, zda jsou uplatňovány cenové přirážky za povolání, jak vysoké jsou limity pojistných částek nebo v možnosti pojistit i nižší stupně invalidity: Pojišťovna Aegon Allianz Axa ČPP ČSOB Pojišťovna Generali ING Komerční pojišťovna Kooperativa MetLife Pojišťovna ČS Uniqa Možnost pojistit všechny stupně invalidity Zdroj: on-line metodiky Broker Trustu 16

17 Pojištění invalidity jak vybrat vhodný produkt? NE Jste zdráv? = nemáte žádnou nemoc nebo její příznaky, které by v budoucnu mohly vést k invaliditě ANO Požadujete pojistit i pro případ invalidity z důvodu psychických či psychiatrických diagnóz, které jsou častou příčinou invalidity? NE Požadujete pojistit i pro případ invalidity z důvodu psychických či psychiatrických diagnóz, které jsou častou příčinou invalidity? ANO ANO Elán / Hypo Je pro vás důležité, aby pojišťovna neměla právo přezkoumávat váš zdravotní stav? = uznání invalidity státem postačuje k plnění pojišťovny Je pro vás důležité, aby pojišťovna neměla právo přezkoumávat váš zdravotní stav? = uznání invalidity státem postačuje k plnění pojišťovny ANO ANO Požadujete pojistit nejen třetí stupeň invalidity, ale i nižší stupně? Požadujete pojistit nejen třetí stupeň invalidity, ale i nižší stupně? ANO NE NE ANO Via* Garde Kumulativ max Evoluce Bez obav / Forte * nekryje veškeré psychické nemoci, jen schizofrenii a organické duševní poruchy Upozornění: jde o doporučení pro výběr pojistného produktu u konkrétního klienta. Seznamte se prosím i s dalšími výlukami, čekacími lhůtami a ostatními produktovými odlišnostmi v on-line metodikách Broker Trustu. 17

18 Kde hledat další informace? On-line metodiky Broker Trustu (najdete v BeTy) a off-line kniha Život jako riziko Kontakt:

Pojištění úmrtí Duben 2015 1

Pojištění úmrtí Duben 2015 1 Pojištění úmrtí Duben 2015 1 Obsah Mýty o pojištění úmrtí 3 Riziko úmrtí není u všech stejné 4 K čemu jsou úmrtnostní tabulky? 5 Co můžeme z úmrtnostních tabulek vyčíst? 6 Na co umíráme? 8 Cena lidského

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Úvod Pro účely pojistných a nepojistných sociálních systémů provádějí posuzování zdravotního stavu okresní správy sociálního

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Pojištění k hypotéce od banky?

Pojištění k hypotéce od banky? Pojištění k hypotéce od banky? Úvěrové životní pojištění od banky Obsah Spolupráce bank a pojišťoven aneb kdo s kým?...3 Najděte 7 rozdílů pojištění v bance...4 Slevy, slevy, slevy...4 Co lze sjednat a

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@volny.cz Co dělat se zákonem o sociálních

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014 T. č. 7120 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Informace o Programu Zdravý život a programu Návrat do života k Životnímu pojištění

Více

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L.

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Obsah 1. Systém sociálního zabezpečení ČR 2. Význam a role lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) (RP1) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 18 18 Zvláštní

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

Záludnosti finančních produktů pro finanční poradce

Záludnosti finančních produktů pro finanční poradce Záludnosti finančních produktů pro finanční poradce 1 Únor 2015 Úvod 3 Stavební spoření 4 Znemožnění či ztížení splacení překlenovacího úvěru 4 Omezená garance úrokové sazby 5 Nestandardní možnosti výpovědi

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv:

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv: ABC postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Autorský kolektiv: PhDr. Anna Arnoldová Mgr. Jana Běhanová Mgr. Michaela Blatná JUDr. Jaroslav Palas JUDr. Zuzana Špitálská České sdružení obětí

Více

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA -------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA Systém sociálního zabezpečení Studijní opora Ing. Věra Nečadová

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více