Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060"

Transkript

1 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je formovat u ů dovednosti a postoje důleţité pro orientaci ve společnosti, mezilidských vztazích a občanském ţivotě. Seznámit y s moţnostmi poznání a dalšího rozvoje vlastní osobnosti, fungováním státu a jeho sloţek, základem práva nejen na úrovni České republiky, ale i na evropské úrovni. Vést y k poznání současných globálních problémů a k dovednosti kriticky se zamýšlet nad moţnými způsoby řešení. Nedílnou sloţkou je pak rozvoj poznání ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních, nácvik orientace a řešení mimořádných událostí (sociopatologické jevy, hromadná neštěstí...) a základy poskytování první pomoci Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Svým vzdělávacím obsahem navazuje předmět přímo na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět vyučovanou na I. stupni. Obsah učiva je rozčleněn do sloţek s tematickými celky Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec, Stát a hospodářství, Stát a právo, Mezinárodní vztahy, Globální svět a Výchova ke zdraví, které se však při výuce vzájemně prolínají. Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova se vyučuje v ročníku. Vzhledem k integraci vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví posiluje vyučovací předmět v ročníku o jednu hodinu týdně dle poznámek k učebnímu plánu. V 9. ročníku je týdenní dotace 2 hodiny. Ve třídách s rozšířenou výukou estetické výchovy je Občanská a rodinná výchova předmětem, který svými tématy inspiruje y pro literární, výtvarnou i dramatickou tvorbu. Globální témata jsou častými náměty výtvarných a literárních soutěţí, kterých se ţáci zúčastňují. Předmět Občanská a rodinná výchova je teoretickou základnou vědomostí a získané dovednosti mohou ţáci aplikovat nejen v předmětech EsV, ale i v běţném ţivotě.výuka je většinou realizována v kmenových učebnách, případně v počítačové učebně nebo mimo budovu školy (besedy, přednášky, preventivní akce, exkurze ap.). Ve výuce Občanské a rodinné výchovy se vyuţívají zejména s Dějepisem, Přírodopisem, Zeměpisem. Předmětem prolínají průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Občanská a rodinná výchova Kompetence k učení formou individuální i skupinové práce, prezentací samostatné i skupinové práce, formou práce s medii, I.N.S.E.R.T. klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání a třídění informací (v encyklopediích, v příručkách, na internetu) poskytujeme ům individuální přístup a zohledňujeme rozdíly v úrovni znalostí jednotlivých ů pracujeme s chybou (učíme y chybu najít, opravit ji a své počínání zhodnotit) dbáme na to, aby kaţdé dítě dle svých moţností mělo šanci proţít úspěch seznamujeme y se správnou terminologií související s probíraným učivem vedeme y k samostatnosti a tvořivosti dbáme na to, aby uvádětl a chápal informace v souvislostech Kompetence k řešení problémů formou metod kritického myšlení dvojí čtení, párová diskuze, formou modelových příkladu a simulačních her učíme y kriticky myslet, činit uváţlivá rozhodnutí nést důsledky za své chování a jednání vedeme y k samostatnému řešení praktických problémů

2 vedeme y k tomu, aby dokázali najít chybu a zdůvodnili správné řešení zadáváme úlohy tak, aby ţáci měli moţnost volit a plánovat různé postupy práce Kompetence komunikativní formou celotřídní moderované debaty, práce na PC, modelových situací, naslouchání, rozhovoru, formou zadávání problematických a praktických úloh učíme y pouţívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem učíme y týmově pracovat - naslouchat, diskutovat, respektovat vedeme y ke slušné a kultivované komunikaci mezi spoluy, k učitelům i k ostatním dospělým, a to i mimo budovu školy vedeme y ke schopnosti vyjádřit svůj vlastní názor, obhajovat ho a argumentovat podle jejich individuálních schopností formulujeme a vyjadřujeme své myšlenky v logickém směru, vyjadřujeme se slušně, výstiţně a souvisle v ústním i písemném projevu Kompetence sociální a personální formou individuální i skupinové práce, formou modelových situací a stanovování pravidel, formou projektů učíme y spolupracovat ve skupině učíme a podílet se na činnostech školy a tím je připravujeme na ţivot v občanské společnosti vedeme y k samostatnému vytváření pravidel chování, která dodrţují uţíváme nové formy výuky (skupinové vyučování), prostřednictvím nichţ učíme y spolupráci a respektování druhého Kompetence občanské formou diskuze, individuální i skupinové práce, moderované debaty, formou reflexe vlastního chování. projektů vedeme y k respektování přesvědčení druhých lidí, ke schopnosti vcítit se do situací druhých lidí učíme y respektovat různé projevy kulturní odlišnosti mezi spoluy podněcujeme y k vzájemné pomoci učíme y slušnému chování bez hrubostí a násilí zapojujeme y do kulturního dění ve škole Kompetence pracovní formou individuální i skupinové práce, formou modelových situací a stanovování pravidel, formou konzultací s odborníky, formou reflexe vlastního chování vedeme y k dodrţování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků vedeme y k zodpovědnosti za zdraví své i svých spoluů, rozvíjíme dovednosti v poskytování první pomoci vedeme y k dodrţování kvality dohodnuté práce vedeme y k efektivitě při organizování vlastní práce vzdělávacího oboru ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje

3 1.4 - zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci ČLOVĚK JAKO JEDINEC objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu

4 STÁT A PRÁVO rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod objasní význam právní úpravy důležitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr, manželství provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání

5 vzdělávacího oboru respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě) vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním, sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika, spojená se zneužíváním návykových látek, a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc

6 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Občanská a rodinná výchova objasní účel důleţitých symbolů našeho státu a způsoby jejich pouţívání OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA - 6. ROČNÍK Naše vlast, státní symboly, významné osobnosti, státní svátky EsV - Vo výtvarná realizace státních symbolů rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu Vlastenectví, nacionalismus, xenofobie MKV 5 Aktivní spolupodílení dle svých moţností na přetváření společnosti zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají Kulturní ţivot v mé obci, mém regionu a kraji MKV 5 Aktivní spolupodílení dle svých moţností na přetváření společnosti zhodnotí a na příkladech doloţí význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své moţnosti, jak můţe v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohroţení uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých ţivotních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti posoudí a na příkladech doloţí přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci 2.1 objasní, jak můţe realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu ţivota rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání respektuje přijatá pravidla souţití mezi vrstevníky a partnery; pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě) Vztahy mezi lidmi - respekt k odlišnosti, lidská solidarita, gender, prosociální chování Komunikace verbální a neverbální, dovednost diskuze, konflikty mezi lidmi a jejich nenásilné řešení, pravidla a normy ve společnosti, narativní komunikace Rozmanitost kulturních projevů, tradice a hodnoty různých společností v minulosti i současnosti. Víra. Nácvik aktivního odmítání xenofobních postojů, problémy lidské nesnášenlivosti, morálka a mravnost Ţivot ve škole, pravidla a normy, práva a povinnosti, spolupráce, týmové chování Přemýšlím o sobě vnitřní svět člověka, osobní hodnoty, stereotypy v posuzování druhých lidí Projevy chování, rozdíly v proţívání, myšlení a jednání, osobní vlastnosti, charakter Pravidla a my Komunikace a komunikační dovednosti Pravidla diskuze, nácvik Vztahy mezi lidmi kamarádství, přátelství, láska OSV 8 Komunikace, efektivní strategie OSV 8 dovednosti pro sdělování verbální i neverbální MKV 3 postavení národnostních menšin MKV 2 vztahy mezi kulturami OSV 11 dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne OSV 2 Sebepoznávání a sebepojetí

7 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA - 6. ROČNÍK vysvětlí role jednotlivých členů rodiny, uvede příklady pozitivních i negativních vlivů v rodině z hlediska zdraví samostatně vyuţívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví Rodina, role členů rodiny, gender vztahy v rodině Relaxační techniky aktivní nácvik Tělesné,fyziologické, společenské změny v dospívání. Tělesná a duševní hygiena. OSV 4 Relaxace OSV 8 Komunikace, efektivní strategie v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a ţivotními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování popíše způsoby chování k ochraně vlastního bezpečí před šikanou i kyberšikanou a moţnosti odborné pomoci při krizových situacích posoudí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneuţíváním návykových látek Láska partnerství manţelství Předčasná sexuální zkušenost a s ní spojená rizika Šikana, kyberšikana jak se bránit, aktivní nácvik asertivního chování a řešení ochrany před šikanou,vyhledávání pomoci Návykové látky přehled, rizika, vznik závislosti, moţnosti jejího řešení, nácvik odmítání Návykové chování přehled, rizika, nácvik odmítání MKV 2 předsudky a vţité stereotypy OSV 4 dovednosti zvládání stresových situací OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA - 7 ROČNÍK 2.2 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překáţek rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady objasní potřebu dodrţování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání dodrţuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi Ţivotní cíle a plány. Rozvoj osobnosti - vyrovnávání se s problémy Práce s konfliktem Formy vlastnictví duševní a hmotné Ochrana vlastnictví, Duševní pirátství Rodinný a osobní rozpočet peníze (funkce a podoba), hospodárnost Rizikové chování, lichva, poradny v dluhové pasti OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace OSV 2 Sebepoznávání a sebepojetí OSV 3 Organizace vlastního času, plánování učení a studia

8 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA - 7 ROČNÍK vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké sluţby občanům nabízejí Banka fukce, sluţby, vyuţití sluţeb, porovnání výhodnosti nabízených sluţeb rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje Příjmy a výdaje státu, státní rozpočet své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají Státní dávky a příspěvky občanům základní rozdělení občané 3.6- rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a sluţeb, uvede příklady jejich Výroba, obchod, sluţby základní funkce a součinnosti propojenost, koloběh zboţí a sluţeb 3.7- na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloţí podstatu fungování trhu Trh, nabídka a poptávka právní formy podnikání orientuje se ve svých právech a povinnostech, přiměřeně uplatňuje svá práva, Lidská práva, dětská práva respektuje práva a oprávněné zájmy druhých na úrovni rodiny a školy respektuje přijatá pravidla v rámci školy a skupiny vrstevníků v praxi aplikuje pravidla slušného chování vysvětlí role jednotlivých členů soc. skupin ve škole a mezi vrstevníky uvede příklady jejich pozitivních a negativních vlivů na kvalitu sociálního klimatu z hlediska prospěšnosti zdraví uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běţnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a ţivotními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika, spojená se zneuţíváním návykových látek, a ţivotní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým popíše způsoby chování k ochraně vlastního bezpečí před šikanou, vysvětlí moţnosti odborné pomoci při krizových situacích projevuje odpovědné chování v situacích ohroţení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc Pravidla v rámci skupin Praktická etiketa Role v rámci sociálních skupin Zdraví a nemoc, Ochrana před chorobami, civilizační choroby Tělesné, duševní a společenské změny v období dospívání u dívek a chlapců Láska. Předčasná sexuální zkušenost rizika. Antikoncepce. Sexuálně přenosné choroby a ochrana proti nim. Návykové látky přehled, rizika, vznik závislosti, moţnosti řešení, nácvik odmítání. Návykové chování přehled, rizika, nácvik odmítání. Pomoc. Šikana a kyberšikana, ochrana, pomoc Záchranné zavazadlo mimořádné události. Sexuální zneuţívání a jiné projevy násilí na dětech, odborná pomoc První pomoc - zástava dýchání, technika masáţe srdce, prudké krvácení FG Trh s jablky VDO 2 Listina základních práv a svobod OSV 11 dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne OSV 2 Sebepoznávání a sebepojetí

9 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA - 8. ROČNÍK vysvětlí základní principy sebepojetí, jak ovlivňují jeho rozhodování, vztahy a kvalitu ţivota rozlišuje různé charakterové vlastnosti u sebe i druhých; popíše, které z nich pozitivně a které negativně ovlivňují osobní i společné cíle rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky 4.2- rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých sloţek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro kaţdodenní ţivot občanů 4.4- vyloţí smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat kaţdodenní ţivot občanů 4.5- přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod 4.6- objasní význam právní úpravy důleţitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr, manţelství 4.7- provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci 4.8- dodrţuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování 4.9- rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady respektuje přijatá pravidla souţití mezi vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě) vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním, sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví Osobnost - sebepoznávání, sebehodnocení, seberealizace Osobnost - charakterové vlastnosti Právní základy státu. Typy a formy státu Sloţky státní moci ČR. Právo jako systém - moc zákonodárná, výkonná a soudní Státní správa a samospráva Principy demokracie demokratický způsob rozhodování Volby a volební právo Základní práva a svobody Ústava ČR Listina základních práv a svobod Občan a právo - právní úpravy, zákony, smlouvy Právní ochrana - přestupky a správní řízení. Trestní právo Mravnostní kriminalita ochrana proti ní Důsledky páchaných trestných činů pro okolí pachatele Asertivní chování Komunikace a komunikační dovednosti Diskuze pravidla Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci. Základní lidské potřeby, jejich hierarchie a naplňování OSV 2 Sebepoznávání a sebepojetí VDO 4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VDO 4 základní kategorie fungování demokracie MEV 5 Role medií v politickém ţivotě VDO 2 Občan jak odpovědný člen společnosti

10 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA - 8. ROČNÍK posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbliţším okolí dává do souvislostí sloţení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých moţností uplatňuje zdravé stravovací návyky optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a ţivotními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika, spojená se zneuţíváním návykových látek, a ţivotní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností moţný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi projevuje odpovědné chování v situacích ohroţení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc Prevence a intervence Ochrana zdraví - sport, silniční provoz Zdravá výţiva - principy, vliv na zdraví, Alternativní způsoby výţivy Tělesné, duševní a společenské změny v období dospívání u dívek a chlapců Láska, partnerství. Předčasná sexuální zkušenost rizika. Antikoncepce Těhotenství, potrat, interrupce Sexuálně přenosné choroby a ochrana proti nim. Sexuální násilí jak se bránit Návykové látky přehled, rizika, vznik závislosti, moţnosti řešení, nácvik odmítání. Návykové chování přehled, rizika, nácvik odmítání. Pomoc Manipulace vrstevnická skupina, media, sekty. Asertivní odmítání. První pomoc praktický nácvik OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA - 9 ROČNÍK vysvětlí na příkladech nepřípustnost vandalského chování a nutnost ochrany přírodního a kulturního bohatství; aktivně proti němu vystupuje na příkladech objasní pojmy: kultura, hmotná a duchovní kultura umění, víra a náboţenství, přírodní a kulturní bohatství 2.4- popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru Vandalismus. Ochrana kulturního a přírodního bohatství. Člověk a kultura - kultura, umění, víra a náboţenství. Obohacení rozmanitostí Osobní potenciál a jeho rozvoj. Sebedůvěra EsV Vo - výtvarná realizace pyramidy zdravé výţivy MEV 2 vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti OSV 2 Sebepoznávání a sebepojetí

11 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA - 9 ROČNÍK popíše vliv začlenění ČR do EU na kaţdodenní ţivot občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i moţných způsobů jejich uplatňování uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimţ má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy Občan a EU Práva a povinnosti občana EU Mezinárodní organizace práce s informacemi VMG 3 Jsme Evropané VDO 2 Občan jak odpovědný člen společnosti VMG 3 Mezinárodní organizece a jejich přispění k řešení problem dětí a mládeţe 5.3- uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory Globalizace jako proces VMG 4 ţivot dětí v jiných zemích OSV 11 Pomáhající a prosociální chování 5.4- uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i moţné důsledky pro ţivot lidstva 5.5- objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady moţných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni v obci, regionu 5.6- uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání respektuje přijatá pravidla souţití mezi vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě) usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbliţším okolí projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého ţivotního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce samostatně vyuţívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a ţivotními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování projevuje odpovědné chování v situacích ohroţení zdraví a v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc Globální problémy příčiny, moţná řešení MDG S Chudoba Od lokálního ke globálnímu Rozvojové země Terorismus Komunikace asertivita, vedení dialogu, nácvik komunikačních situací, diskuze Zdravé tělo, zdravá mysl Nácvik relaxačních technik Regenerace. Antistresový program Time management Partner/ka vhodný pro manţelství. Reprodukční zdraví. Těhotenství, porod, potrat, interrupce. Sexuálně přenosné choroby a ochrana proti nim. Poruchy pohlavní identity. Sexuální násilí - ochrana. První pomoc předávkování, otrava MKV 2 vztahy mezi kulturami OSV 4 dovednosti zvládání stresových situací

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň 5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5. 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu, a zdraví a bezpečí

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky I. Identifikační údaje II. Úplnost a vybavení školy III. Charakteristika pedagogického sboru IV. Zabezpečení

Více

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 č.j. 81/2013 ŠVP ZV HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více