Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV"

Transkript

1 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba náboženské oblasti duchovního života, meditací v evropských jazycích chybí slovní zásoba. Dnes mrtvý jazyk (latin), užívá se jako posvátný liturgický jazyk. Vyvinuto vlastní písmo dévanágarí (déva - bůh, nagara město) jazyk bohů, osvícený člověk, který dosáhl božského vědomí, také mluví božskou řečí. Literární památky - společné hinduistům od nejjižnějšího pobřeží po Himaláje se dělí do dvou skupin: A. šruti to co bylo slyšeno spisy božského původu, zjevené lidem (sedm velkých ršijů). 1. védy (vědění, svaté učení) vznik od 1500 př.k., zhruba kolem devátého stol. př. K. dostaly védské obětnické texty dnešní podobu. Jedná se o souhrn nejstarších textů indické literatury. Je jim přičítán nadpřirozený původ. Výhradní uchovatelé těchto textů byli kněží - bráhmani, kteří si toto výsadní postavení udrželi dodnes. Kdokoliv z ostatních členů védské komunity se chtěl obracet k božstvům, mohl jedině prostřednictvím bráhmanů. Védy děleny do čtyřech sbírek: a) Rgvéd (Rgvéda) vědění (véda) uložené ve verších (rg). Desetisvazkový soubor obsahuje více než 1000 oslavných hymnů, veršovaných proseb, modliteb adresovaným různým védským bohům. Nejstarší a nejoblíbenější část véd, vznik st. př.k. b) Sámavéd véd písní, melodií sbírka písní zpívaných při obětech. c) Jadžurvéd véd obětních formulí, výroků sbírka určená ke správnému provádění obětí. d) Atharvavéd véd magických průpovědí, hymny, kletby 2. bráhmana (bráhmany) výkladové komentáře kněží (bráhmanů) k jednotlivým sbírkám véd. Vyložen smysl obětí. 3. Áranjaka (áranjaky) patřící do lesa, lesní knihy. Dodatky k bráhmanům, vznikají jako texty pro lesní poustevníky. Obsahují obřady, mystické otázky. 4. Upanišad (upanišady) sedět blízko někoho, u nohou učitele. Tvoří závěrečnou část šruti. Myšlenkový vrchol védského vědění, konec véd tzv. védanta. B. smrti to co je třeba podržet v paměti, vzpomínka, tradice soubor příkazů, ponaučení jak je třeba žít a jednat v životě, aby hinduista naplnil smysl. Vznikají Od 4. stol. př. K., jde o velké poklasické eposy. 1. Rámájana příběh života Rámova nejstarší epos ze 4.st. př.k. v S Indii, řada změn. 24 tis. dvojverší. Líčí osudy prince Rámy, jeho manželky Síty. Dramaticky líčená dobrodružství východisko pro řadu indických žánrů. 2. Mahábhárata druhý epos o boji potomků Bharatových. Nejrozsáhlejší literární dílo na světě. 18 knih se 106 tis. verši. Ústřední téma eposu je boj mezi dvěma navzájem příbuznými rody Bharatovců: zlými Kuruovci a ctnostnými Pánduovci o vládu v království, které mezi ně rozdělil slepý král Dhrtaráštra. Vítězí zde ctnost a je pokořena neřest a podlost. Její součástí je Bhagavadgíta Zpěv vznešeného 1

2 evangelium hinduismu v šesté knize Mahábháraty. 18 zpěvů. Hrdina a válečník přijímá v předvečer rozhodující bitvy základní poučení od svého bořského vozataje Kršny. 3. půrána staré vyprávění st. n.l. - legendy o bozích. Rozdělení indické společnosti S rozdělením na trojčlennou společnost se můžeme setkat v celé indoevropské ideologii, ve všech indoevropských civilizacích. Společnost je rozdělena na 3 základní třídy: kněžstvo, válečníci, zemědělci-chovatelé. V Indii je toto uspořádání ještě více rozvinuto a zdůrazněno. Přistěhovalé árijské obyvatelstvo je rozděleno na varny ( mylně nazývané kasta barva ). K dělení dochází na základě dělby práce (snaha vyloučit tvrdou konkurenci ve společnosti nebo oddělení kolonizátorů od původního obyvatelstva)? 1. bráhmani vzdělaná vrstva kněží, filosofové, učitelé, náb. vůdci 2. kšatrijové válečníci politikové, představitelé světské moci 3. vaišjové obchodníci, řemeslníci, zemědělci 4. šůdrové dělníci, sluhové, původní neárijští obyvatelé páriové nedotknutelní nejčastěji malomocní jsou vyčlenění z kastovního systému varna dvidža (dvakrát zrozený) vyšší kasta, existuje poheb mezi jednotlivými varnami. Moderní Indie zrušila kastovní systém a integruje párie do občanského života země. Kněžstvo, guruové, áśramy, svatí muži a mnichové Kněžstvo rekrutuje se výhradně z dědičné kasty brahmánů (některé sekty tuto instituci zanikly. Rozdělují se podle úkonů, které vykonávají vyvolávači (svolávají k modlitbám), recitátory (doprovázejí obřad texty) a obětníky. Na obřad dohlíží hlavní brahmán, který opravuje případné chyby. Brahmáni v aktivní kněžské službě žili a žijí velmi skromně, často z darů věřících. Existují i domácí kněží, kteří vakonávají obřady v určité rodině. Guruové vývoj postupně, poskytují rady v rodinných záležitostech klientů. Tato rozmanitost původu vedla k tomu, že postavení gurua se neváže na kastovní příslušnost a vzhledem k univerzalismu hinduismu může být guru i příslušníkem jiného náboženství. Tento titul je dnes používán pro několik funkcí: 1) osobní rádce nebo rádce rodiny 2) osobní duchovní učitel 3) duchovní učitel nebo vůdce sekty 4) hlava duchovních řádu 5) hlava áśramu. Áśram společenství posluchačů kolem lesního poustevníka, gurua. Členem může být kdokoliv buď na přechodnou dobu nebo doživotně. Přísnost se v jednotlivých liší a některé zdůrazňují také ženský proncip matku áśramu navázání na tantrickou a šaktickou tradici. Svatí muži dnešní označení pro svaté muže je sádhu dokonalý, ten, který dosáhl dokonalosti. Jedná se potulné opravdové askety, jejichž životem je odříkání: potulné jogíny, fakíry, různé pomatence putující od jednoho poutního místa k druhému. Mniši jsou v hinduismu poměrně vzácným jevem. Původně se vyvinulo z neortodoxních směrů, jako je džinismus, tj. lidé, kteří za účelem intenzivnější duchovní praxe opustili domov a byli nějakým způsobem organizováni pod různou tradicí. Mnišský řád se nazývá Daśanámi (s deseti jmény) volná federace několika mnišských společenství. Některá božstva hinduistického panteonu Brahma (ten) sa první z bohů, kteří tvoří Trimúrti, hinduistickou svatou trojici. Zastupuje tvůrčí aspekt je stvořitelem vesmíru. Dříve trojici příslušela největší úcta, dnes tři hlavní směry moderního hinduismu višnuismus, šivaismus, šaktismus. Brahma zobrazován se čtyřmi tvářemi a dvěma páry rukou v nich často védy nebo mála (růženec). Višnu činitel viš sluneční bůh. Trojice: Brahma - stvořitel, Višnu udržovatel života, Šiva ničitel nepoznání, bůh moudrosti. Višnu ochránce, kdokoliv potřebuje 2

3 pomoc spěchá mu na pomoc. Vtěluje se jako avatára (sestoupení), aby aktualitoval náboženství (nalezl nové cesty náboženské realizace a přizpůsobil je časovému období) a zachránil svět. Jedná se o inkarnaci božského vědomí na zemi. Nerodí se z karmických příčin, ale ze svobodného rozhodnutí, po celý život si je vědom svého božského poslání. (1.Matsja - ryba, předpověděl potopu; 2.Kúrma - želva; 3.Varáha - kanec; 4.Narasimha - lví muž, k likvidaci démona utlačovatele, který uchvátil svět; 5.Vámana - trpaslík; 6.Parasú Ráma, válečník, hrdina vyhladivší nepřátele brahmánů; 7.Ráma - princ v Ajódhjá - symbol ctností, kultivace civilizace; 8.Kršna - plné božské vtělení, univerzální spasitel, ukazující cestu k vykoupení; 9.Buddha; 10.Kalki - poslední vtělení na konci přítomného věku, zahájí novou, duchovní éru). Některé směry považují za jednu z inkarnací i Ježíše Krista. Šiva dobrotivý, přátelský. Bývá často zobrazován ve spojení se svou manželkou Šakti původní ženská prasíla (posvátnost) univerza, zvané také Déví. Jedná se o Velkou Matku, která svým prostřednictvím zajišťuje vzrůst stvoření. Na konci životního cyklu umožňuje novému světu zrození a stává se jeho součástí Kálí Černá bohyně, manželka (šakti) Šivy Satí první žena Šivova, která zavedla praxi satí, kdy vdova byla položena na hranici spolu s manželem a zapálena Učení brahma (to) věčné, nepomíjející absolutno, - absolutní vědomí (čit) stav čisté transcendence nevyjádřitelné slovy ani postižitelné myšlením, je zbytečné se je pokoušet definovat. - absolutní bytí (sat), bez kterého by nebyla možná žádná existence. - absolutní radost (ánanda), vědomí je oproštěno od myšlení a smyslových vjemů. - je myšlením nepostižitelnou abstrakcí boha a) Původce a tvůrce všeho světa, jeho řádu, vším prostupuje, všemi živými tvory jako jejich nejvlastnější já jako átman jejich duše. átman (an- dýchat sa) skutečné, nesmrtelné já člověka (duše), sídlí jako pozorovatel v těle, je totožné s brahma. Jedná se o vnitřní vědomí. Existuje mimo (nezávisle) tělo a myšlení. Má věčné, absolutní bytí, vědomí, blaženost. Koloběh životů a vysvobození - sansára (samsára) putování ; koloběh zrození, smrti a nového zrození, v kterém je uvězněn každý člověk který nedošel poznání totožnosti s brahma. Živá bytost tedy prochází různými formami existence jako zvíře nebo člověk v různých varnách. - reinkarnace (transmigrace) stěhování átmanu duše z místa na místo. Živé bytosti se znovuzrozují v koloběhu života s možností dojít osvobození. (Katolická tradice očistec právo Č na to, aby i jako nedokonalý mohl po smrti nalézt naplnění své touhy po celistvosti a pokoji). Smrt mnohde přirovnávána k porodu do nového života. - karman (karma) sa zákon činů, slov, myšlenek, univerzální zákon odplaty za minulé činy. Tento potenciál řídí lidské chování a motivaci, tvoří základ jeho budoucích myšlenek a jednání. Každá karma je setbou karmy příští - podle kvality skutků (dobré x zlé) se člověk v příštím životě narodí jako zvíře nebo příslušník určité kasty. Čím lepší skutky člověk v životě konal, tím hodnotnější a radostnější bude jeho znovuzrození. Plody karmy sklízí člověk v podobě radostí či strastí. Když člověk dojde osvícení, další karmu již nevytváří. Za nositele karmy je obvykle považováno tzv. nehmotné tělo (átmán), jež opouští zemřelého a vstupuje do nově vzniklého zárodku. - k zajištění lepšího zrodu upanišády opětovně doporučují spásné ctnosti (punja): 3

4 1. dama =sebeovládání - ovládání smyslů, tužeb včetně sexuálního pudu. 2. dána = štědrost praktická pomoc potřebným a zároveň schopnost nelpět na hmotných věcech. 3.dajá = soucit se vším živým, projevuje se neubližováním = ahinsá žádnému živému tvoru a přátelským postojem k lidem bez nenávisti a závisti. Vysvobození z koloběhů života mókša (mukti) konečné vysvobození z pout karmy, sansáry, splynutí s božstvem, s brahma. Mókša považována za čtvrtý a nejvyšší cíl lidského života vedle bohatství (artha), smyslové rozkoše (káma) a poctivého plnění povinností (dharma). Tradice doporučuje tři cesty (márga) k vysvobození ze sansáry: 1. Karmamárga cesta činu, skutků. Zahrnuje plnění náboženských povinností a etické jednání. 2. Džňánamárga cesta poznání totožnosti átmanu s brahma. Jde o přímé poznání (intuitivní, mimosmyslové), kterého je člověk schopen jen po důkladné průpravě, za vedení učitele (guru). K tomu pomáhá jóga jho, ve smyslu přidat se k bohu, spojit se s ním, usilovat o sjednocení s bohem. Všechny cesty k poznání boha mohou být označovány termínam jóga, celá řada jóginských směrů, přizpůsobených vlohám a sklonům žákům. V západní Evropě nejznámější a nejčastěji užívané jógické cesty jsou karmajóga (nezištné konání)...nejčastěji se pod tímto termínem představuje hatajóga na tělesných (ásana) a dechových (pránájáma) cvičeních. 3. Bhaktimárga cesta mystické lásky a oddanosti k bohu.vysvobození nedojdu vlastní silou, ale z milosti boha, kterému se oddám a zasvětím mu život. U hinduismu je charakteristická světonázorová volnost a tolerance (od polyteismu po striktní monoteismus, od chladných neteistikcých projevů po extatickou oddanost), náboženské konflikty vznikají až s příchodem muslimů. Náboženské kulty směřují k uctívání rozličných bohů (polyteismus, henoteismus). Dnešní nejznámější proudy: šivaismus (kult boha Šivy), višnuismus (kult boha Višnu), šaktismus (uctívání bohyně Šakti, kult plodnosti, spojen s magickými postupy, opředen pověrami. Filosofické směry hinduismu Jóga ( spojení, srov. české slovo jho ) je zabránění mysli v činnosti (Jógasútra), jedna z cest k dosažení cíle, k proniknutí do nauky je třeba zasvěcení duchovním mistrem (guru), v průběhu dějin vzniklo mnoho forem jóg (bhaktijóga, karmajóga ) Je systémem, který se vyvíjel v lesních školách a v áśramech s mnohem větším důrazem na praxi než na filosofii. Zdůrazňuje se v ní zachování mravních zásad, vláda nad smysly, zaměřování pozornosti do nitra a zvládnutí mysli meditačními technikami, které posléze vyústí do stavu vnitřního soustředění (samádhi), spojeného s poznáním, po němž následuje stav vykoupení (kaivalja), odpoutání od praktického bytí. Tantrismus je esoterický směr, používá často magické postupy, je opředený pověrami šaktismus tantrismus vzývají šakti jako sílu, která umožňuje jakýkoli život a udržuje vesmír. Primární výrazem této základní tvůrčí síly je sexuální energie, která spojuje mužský a ženský princip a je zdrojem nového života. Šaktismus používá sexuální symboly a jeho božstva jsou často zobrazována v sexuálním spojení. Cestou k poznání nejvyššího božstva je sexuální praxe, která je v některých směrech pouze mentální, ne fyzická. Základní text šaktismu Kámasútra. 4

5 Někde jen symboly vnitřní meditace. mantra - 1) hinduismus - jméno boha, který odpovídá vyvolenému ideálu žáka a s nímž ho učitel zasvěcuje do ) duchovního života. Tato mantra, která je považována za boha, obsahuje v sobě jádro celého guruova vedení. Žák ji má uchovávat v tajnosti a pokládat za svatou a neustále ji meditivat. 2) buddhismus - slabika, či sled slabik, obdařených zvláštní mocí, které jsou výrazem kosmických sil a aspektů Buddhy. Opakování manter je forma meditace. Při recitaci se liší soustředění na posvátnou písemnou podibu slabik a soustředění na jejich zvuk. Haré Kršna Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny (International Society for Krishna Counsciousness ISKCON) Tato náboženská společnost má své kořeny v 16. Století, kdy se v Bengálsku objevil Šrí Kršna Čaitanja Naháprabhu, kdy se zdůrazňuje u mnoha hinduistů oddaná úcta Kršnovi a jeho kult převyšuje uctívání samotného boha Višnu. Zakladatel Šrí Šrímad Bhaktisiddhánta Sarasvatí Prabhupáda vlastním jménem Abhaj Čaran De (jiná možnost jména Šrí Šrímad Abhaj Čaran Bhaktivédanta Swami Prabhupáda) pocházel z rodiny obchodníka a byl vychováván k uctívání Kršny a jeho manželky Rádhy, jejich láska je vzorem lásky mezi bohem a člověkem. V roce 1922 se setkal se svým duchovním učitelem Bhaktisiddhántou Sarasvatí, který ho v roce 1936 vyzval k šíření učení o Kršnovi po celém světě. V roce 1965 odjíždí Prabhupáda do USA, aby zahájil svou misijní cestu. Přichází v době, kdy doznívalo hnutí hippies, jehož ideály se začaly vytrácet a toto nové učení pomohlo lidem, kteří nebyli schopní sžít se s civilizací, najít smysl života. Rozšiřování věhlasu hnutí také napomohl zpěvák Beatles, George Harrison. Za základ svého působení si vytkl 7 hlavních cílů: 1) systematicky podporovat poznání v celé společnosti a vychovávat všechny lidi podle pravidel duchovního života, aby se zabránilo nerovnováze životních hodnot a dosáhlo skutečné jednoty a míru ve světě, 2) propagovat uvědomování se Kršny podle textů Bhagavadgíty, 3) sbližovat členy organizace a vést je ke Kršnovi, nejvyšší bytosti, a tak v celém lidstvu rozvíjet ideu, že každá duše je částečkou Kršny, 4) učit a podporovat sborové zpívání svatých jmen boha, 5) vybudovat poutní místa k oslavě Kršny k duchovnímu prospěchu členů a celé společnosti, 6) sdružovat členy za účelem jednoduššího a přirozenějšího způsobu života, 7) tisknout a rozdávat periodické publikace, časopisy, knihy a jinou literaturu s ohledem na výše zmíněné body. Členové hnutí se řídí přísnými zásadami, z nichž hlavní jsou tyto: 1) nejíst maso, ryby, vejce, žádné produkty ze zabitých zvířat, cibuli a česnek 2) nepoužívat omamné látky, ani alkohol, tabák, kávu, čaj, kakao, drogy 3) nemít žádnou sexuální aktivitu. Ta je dovolena pouze u manželů a to 1x měsíčně za účelem zplození dítěte, které bude vychováno v oddanosti ke Kršnovi (pohlaví jsou striktně oddělena, není-li to spojeno se službou Kršnovi) 4) nehrát hazardní hry, nemít peníze, nespekulovat na burze Prabhupáda zdůrazňoval, že nejúčinnějším a také nejjednodušším způsobem, jak dosáhnout dokonalosti a přiblížit se Bohu je opěvování jeho jmen. Zaměření mysli k bohu opakovanou zpěvnou recitací jeho jmen se nazývá džapa. Prabhupáda stanovil, aby všichni členové hnutí bez výjimky džapovali na růženci (malá) minimálně 16 kol denně (za normu se však považuje 64x). Růženec, který příslušníci hnutí nosí v látkovém pytlíku zavěšeném na krku 5

6 nebo na zápěstí, má 108 menších a jednu větší kuličku. Džapovat jedno kolo tedy znamená pronést 108x mahámantru, která zní: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré. Celý den je přísně organizován: 4.00 vstávání a hygiena (celé tělo), čisté šaty 4.15 zpěv předepsaných manter doprovázených gesty a úklonami 5.00 džapa 7.00 vítání božstev, obětování u oltáře 7.05 uctívání Prabhupády 7.25 přednáška ze svatých spisů, opakování po přednášejícím pak snídaně a pracovní den oběd konec práce, hygiena, praní šatů zpěvy manter, přednáška - během dne si musí člen najít čas na samostudium Dalším významným rysem hnutí jsou jejich pravidelné chrámové obřady. Nejdůležitější z nich souvisí s uctíváním několika soch bohů a uspokojováním jejich potřeb. Těmto modlám jsou přinášeny potraviny, kadidlo, květiny, vějíř, kapesník a ohnivá oběť. Během obřadu jsou božstva symbolicky oblékána a koupána a večer je ukládají do postele 2) Buddhismus Život zakladatele Siddhártha Gautama Šákjamuni (mudrc z kmene Šákjů) - narozen podle tradice * 566 př. K. v háji Lumbiní (jedno ze čtyř dnešních budhistických poutních míst) v S Indii u hranic s dnešním Nepálem. - syn místního vladaře žil ve velkém přepychu, izolován bez bolesti, chudoby, nemocí, smrti - ve 29 letech opustil prostory paláce a setkal se starým žebrákem, nemocným, pohřebním průvodem a svatým mužem - touha nalézt příčinu a řešení lidských strastí ho vedla k opuštění manželky a dítěte, odchází do bezdomoví, šest let putuje S Indií, rozmlouvá se svatými muži, postí se, - nakonec zavrhl přísný asketismus, usedl v místě dnešní Bodhgaja, 49 dní rozjímal pod fíkovníkem (stromem bódhi) a rozhodl se, že odtud neodejde, dokud nedojde osvícení. V noci pře probuzením je pokoušen od démona Mary démoni a svůdné dívky, odolává pokušení, v meditaci poznává své minulé životy, koloběh sansáry, brzo ráno pochopil příčinu lidských strastí, Gautama dochází probuzení (osvícení) Buddhou.. - dalších 45 let putuje po S Indii, učí, nejlepší duchovní cesta střední stezka mezi extrémy sebeodříkáním a nestřídmostí. - první kázání v Sárnáthu, předměstí Váránasí (jedno ze čtyř budhistických poutních míst), zde prvně vyslovil své učení: čtyři vznešené pravdy a osmidílnou cestu. Kázání je označováno jako první roztočení kola zákona (dharmačakra). - umírá v 80 letech v Kušinagaře (Kusináře, dnešní Kasie) SZ od Bódhgaji (jedno ze čtyř poutních míst). 6

7 Své učení systémově neuspořádal, nevyjádřil se ani k tomu, jak se má chovat ten, kdo dosáhl nirvány. Proto existuje v buddhismu mnoho výkladů, škol a sekt. Svět podle Buddhy nebyl stvořen, ale existuje stále. Je přímo závislý na lidských skutcích. Vlivem hříchů se zkracuje nejen lidský život, ale hroutí se jimi i sám vesmír. Buddha si neklade žádné filosofické otázky, nená smysl ptát se po příčině věcí, protože to není důležité pro duchovní život. Doporučuje pravidlo nezasahovat. - UČENÍ - jádrem nauky jsou čtyři vznešené pravdy. 1. Celý lidský život je provázen utrpením: zrození, nemoc, smrt, spojení s tím, co je nemilé, odloučení od toho, co je milé, nedosažení toho, po čem člověk touží 2. Příčinou tohoto utrpení je žádostivost, touha (žízeň) po okamžitém smyslovém potěšení (slasti). Tato touha poutá člověka ke koloběhu životů. 3. Utrpení lze odstranit tím, že odstraníme žádostivost. 4. Existuje cesta k odstranění utrpení, tzv. osmidílná cesta. Osmidílná cesta - je součástí 37 podmínek probuzení 1. pravý názor: poznání čtyř ušlechtilých pravd a neosobnosti bytí (anátman). 2. pravé rozhodnutí: rozhodnutí pěstovat odříkání, blahovolný vztah k živým tvorům a neubližování 3. pravá řeč: snaha vystříhat se lži, pomluvám a planému tlachání. 4. pravé jednání: úsilí vyvarovat se jednání, které je v rozporu s mravností 5. pravé živobytí: snaha vyhýbat se zaměstnáním, které škodí jiným bytostem, jako je řezník, lovec, obchodník se zbraněmi, opojnými látkami 6. pravé snažení: odhodlání podporovat vše, co je karmicky prospěšné, a potlačovat to, co je karmicky škodlivé 7. pravá bdělost: trvalá pozornost věnovaná tělu, pocitům, myšlenkám a předmětům myšlení 8. pravé soustředění: meditační cvičení, které vedou k soustředění ducha. V časté buddhistické modlitbě jsou zmiňovány tři klenoty, které zajišťují věřícímu ochranu, útočiště (kjabdó): Buddha - mistr, kterého mnich následuje dharma všechno to, co vytváří naše skutečné bytí: zákonitý řád vesmíru, základ každého náboženství, základy lidské morálky a etiky, také souhrn Buddhova učení, který existující dharmu poznal a formuloval. sangha duchovní společenství, obec, v užším významu obec mnichů, společenství světců. Tato obec združuje mnichy, mnišky a laiky různého pohlaví, kteří se nezřekli světa. Mniši jsou svěceni, uváděni do společenství - má více stupňů a slibují, že budou dodržovat 10 pravidel. Zformovala se za života Buddhy, který ji dal pevný řád a pravidla. Tato obec se od počátku řídila klášterními předpisy vinaja, které jí zajišťovaly jednotu. V některých školách existují 4-6 útočišť 4. láma, 5.osobní ocharanné božstvo, 6. síly inspirace. Diamantová cesta - rozšířena tři útočiště o učitele (lámu), který je také někdy považován jako ztělesnění tří klenotů. nirvána - cíl života, cíl snažení každého buddhisty, dosažení buddhovství (pálijsky nibbana = rozplynout, zhasnout pro tento způsob života) dá se dosáhnout pouze ve spojení s Buddhou. V počátku je chápána jako vymanění se z koloběhu životů a přechod do jiného způsobu existence. Představuje překonání tří kořenů zla (chtivost, zášť, klam). Je-li popisována jako zánik, jde spíše o neschopnost vysvětlit tento stav lidskými pojmy. Buddha je proti 7

8 teoretickým spekulacím o nirváně, zajímá ho více cesta, která k ní vede, než mluvení o ní (nirvána se nedá postihnout každodenním jazykem, ale mluví o neochvějném štěstí, blaženosti, dosažení nesmrtelnosti, trávení času s Brahmou. V Mahájánovém buddismu znamená mír, blaženost, moudrost (bódhi), stav bez žádostí, nenávisti a zklamání, je vnímána především jako stav, kdy jedinec zakouší spojení s absolutnem. anátman (ne-já) - jeho pochopení je nutné k dosažení nirvány Buddha tvrdí, že v nitru jednotlivých bytostí se nenachází žádné já (átman) ve smyslu nepomíjivé, věčné, jednotné a nezávislé substance. Základní směry buddhismu - dochází ke vzniku mnoha proudů a škol. Existují tři základní směry, které se dále větví. 1. hínajána (malé vozidlo) původně hanlivé označení starého buddhismu ze strany přívrženců mahájány. Sami stoupenci své učení označovali théraváda (učení starších řádů), je také označován jako jižní buddhismus protože je rozšířen především v zemích na jihu Asie (Cejlon, Thajsko, Barma, Kambodža, Laos, Vietnam). Formuje se od Buddhovy smrti do počátku našeho letopočtu. Vyznavači uvádí, že jde o původní, čisté učení, které kázal Buddha. V učení se přísně drží tzv. pálijského kánonu = Tripitaka (trojí koš): 1. koš (Vinajapitaka) obsahuje zprávy o vzniku první mnišské obce (sangha), kázeňská pravidla, upravující vzájemné soužití mnichů (mnišek), během růstu mnišského řádu. 2. koš (Sútrapitaka) obsahuje výroky Buddhy a jeho žáků (členěny do pěti sbírek) a 3. koš (Abhidharmapitaka) tvoří souhrn buddhistické filosofie a psychologie. Všechny texty jsou sepsané v posvátném jazyce pálí.hínajána je střízlivá, neteistická, elitářská (nirvány mohou dosáhnout pouze mniši, laici si mohou pouze zasloužit příští zrození jako mniši. Ideálem je arhata který usiluje o své vlastní vysvobození, člen buddhistického mnišského společenství.), individualistická (každý o nirvánu usiluje sám za sebe), Buddha není zbožštěn. 2. mahájána (velké vozidlo) někdy označována jako severní buddhismus pro své rozšíření z Indie do Tibetu, Číny, Koreje a Japonska. Vzniká v 1. stol. př. Kr. označení velké vozidlo získává díky otevření cesty k vysvobození velkému počtu lidí, dokonce všem bytostem (nejen mniši mohou dojít nirvány). Jestliže hínajána usiluje o vlastní vysvobození, stoupenec mahájány chce dosáhnout osvícení, aby mohl jednat pro blaho všech bytostí = Bodhisattva je bytost, která systematickým cvičením usiluje o buddhovství, avšak zdržuje se vstupu do úpné nirvány, dokud nebudou vysvobozeny všechny bytosti. Mahájána zbožštila Buddhovu osobu, přejala většinu božstev hinduismu, ti z Buddhy vycházejí a učinila z nich strážce buddistického učení. Mahájána se stává základem pro tibetskou, čínskou a japonskou formu buddhismu. a) tibetský buddhismus (v Evropě nepřesně označovaný jako lámaismus) vzniká splynutím původního tibetského náboženství s mahájánou v 7. stol. V r. 775 je založen klášter Samjä a vysvěceni první mniši.rozšiřuje se v zemích podhimalájského pásu, v Mongolsku, Burjatsku. Dochází k propojení esoterické (utajené) tradice prvků jógy a staroind. přírodního náboženství s původním myšlenkovým odkazem buddhismu.významnou úlohu hraje zasvěcení do meditativní praxe (sádhána) spjaté s určitým božstvem, od oprávněného mistra (lama), k tomu se recitují modlitby (mantry), provádí pozorování mandal (mandala meditační pomůcka, obrazec - kruh, čtverec - z barevného písku nebo rýže symbolicky ztvárňují kosmické síly) a gesta doprovázející modlitbu (mudry), nejčastěji jde o držení rukou (sochy buddhy). Pro vysvobození je kromě pozemského života důležitá i doba bezprostředně po smrti (bardo = mezi dvojím; stav mezi smrtí a znovuvtělením), pomocí 8

9 předříkávaných textů knih mrtvých se může duše ubránit svodům podsvětí k dalšímu vtělení a dojít vysvobození. b) čínský buddhismus Čchan, japonsky vyslovován jako zen, do Číny proniká v prvních staletích našeho letopočtu, v stol. dochází k jeho ovlivnění taoismem. Vytváří svébytnou tradici a je nezávislý na posvátných spisech. Zaměřuje se na usebrání ducha a meditaci, v níž jsou vyzdviženy všechny dualistické odlišnosti jako já / ty, subjekt / objekt, pravdivé / nepravdivé. Prostředkem meditace jsou rozumově neřešitelné paradoxní otázky nebo úkoly tzv. koany, které mají žákům ukázat hranice myšlení a donutit je transcendovat do světa mimo veškerý logický rozpor, ke skoku do jiné roviny chápání. Prozření při plnění koanů nezávisí na vzdělání, délce přípravy, dochází k němu náhle např. při zakopnutí na cestě; jde o to, zda problém vysvobození chápe adept opravdu jako svůj problém a upře na něj celou mysl. Podle legendy začala čínská tradice buddhismu kázáním Buddhy na Supí hoře. Když se kolem něj shromáždil velký zástup žáků, aby slyšeli jeho slova, zvedl pouze mlčky květ do výšky. Jediný žák Kášjapa pochopil a usmál se při pohledu na gesto svého mistra, procitl náhle k osvícenému pohledu a uchopil podstatu Buddhova učení. Tím se mělo vykonat první předání učení beze slov zenu od srdce-ducha k srdci duchu. Příklad koánu: Učitel Man-sen šel se svými mnichy pracovat na pole. Přišel k nim potulný mnich a zeptal se Man-sena: Kudy se jde k Man-senovu klášteru? Man-sen zvedl srp a odpověděl: Ten srp seká dobře! Mnich mu však řekl: Ale já chci znát cestu do kláštera. Man-sen odpoví: Ten srp mě stál 50 jenů. Mnich však řekl: Mě nezajímá, kolik stál tvůj srp, mě zajímá cesta do kláštera! = v životě souvisí všechno se vším c) japonský buddhismus, rozvíjí Čchan, ovlivněn šintoismem (původním národním náboženstvím). Výrazným prvkem je zde meditativní praxe zazen, jako nejpřímější cesta k osvícení, nirváně (jap. satori). Zazen ( sedět ) je přebývání ve stavu myšlenek prosté, bdělé pozornosti, která však není zaměřena na žádný objekt a nelpí na žádném obsahu ani nepoužívá žádné meditační pomůcky (mandaly). 3. vadžrájána, mantrája, tantrája (diamantové vozidlo) směru buddhismu, který se zformoval v Indii ve 2. pol. 1. tisíciletí z mahájány pod vlivem tantrismu. S tantrismem sdílí řadu magických a meditačních praktik. Typické je zviditelňování rozumových procesů a obsahů, které dalo vzniknout velkému množství symbolických božstev vybavených bohatou ikonogarafií. Doktrinální a praktické aspekty vadžrajány jsou vyloženy v tantrách (některé se dochovaly v sanskrtském originále, jiné jen v překladech do tibetštiny. Tento směr měl vliv na formování podoby tibetského buddhismu. 3. Džinismus Náboženstvím několika miliónů Indů ze západní části státu je nábožensko-filosofický systém v mnohém podobný buddhismu a vedle něj nejvýznamnější indický duchovní proud odtržený od hinduismu. S buddhismem má obdobu v tom, že nevlastní kněžstvo, nýbrž vedle laiků jen mnichy, nezná obřady v magickém smyslu ani osobního Boha, kterého naopak popírá a nahrazuje kosmickým řádem dharmou. Sanskrtský název džaina-dharma znamená vítězný řád totiž nad karmou; titul džina náleží hlasatelům tohoto náboženství, jehož stoupenci sami sebe nazývají džaina. Vordhamána - Máhávíra Jeho zakladatelem je současník Siddhárty Gautamy Buddhy Vordhamána ( Rostoucí ) řečený Máhávíra ( Velký hrdina ), původem ze vznešeného kšatrijského rodu. Jeho početí a narození je opředeno řadou legend. Matky byly na blížící se událost narození upozorňovány řadou snů, v noci narození se objevilo velké světlo. Chlapec byl vychováván podle náboženských předpisů 9

10 Páršvy. Oženil se s princeznou, která mu porodila syna. Po smrti svých rodičů však ve třiceti letech odmítl postavení váženého kněze, se svolením staršího bratra rozdal svůj majetek a jako Buddha se vydal cestou nemajetných učitelů (šramanů) stal se potulným asketou. Ti vyznávali předpisy, které se staly základem džinistického mnišství. Po třinácti měsících asketického života přestal nosit oděv. Žil pouze oděný prostorem a pokračoval v tvrdé askezi 12 let až dosáhl po dvou a půl denní meditaci osvícení pod sálovým stromem. Získal univerzální poznání vševědoucnost a stal se džinou vítězem nad karmanem, tím, kdo nalezl cestu do věčnosti, máhávírou velkým hrdinou, bhagavatem vznešeným. Viděl, co bylo, je a bude ve všech světech. Začal kázat a po třicet let vzdělával velké množství lidí a založil vlastní obec stoupenců mnichů, mnišek i laiků. Zemřel vyhladověním v 72 letech (527 př. Kr. počátek džinistické éry; možná až?477-6?) Nauka Jako Buddha se snaží reformovat původní náboženství, stojí v opozici vůči brahmanům, odmítá přinášení rituálních obětí, nehovoří o nejvyšším Bohu, védy nepovažuje za zjevenou pravdu, oproti Buddhovi, který prosazuje střední proud mezi askezí a užíváním nadbytku se Mahávíra přiklání ke striktnímu asketismu, dokonce se zde doporučuje sebevražda půstem, na svět se dívá pesimisticky, nic od něho nemůžeme očekávat. Základem je víra ve věčnost vesmíru, který je nestvořený a prochází nekonečným počtem cyklů, z nichž každý se rozděluje na období vzestupu a úpadku. Ve fázi úpadku se objevuje 24 tírthankarů, budovatelů brodů, kteří mají dosáhnout osvobození pro sebe a zároveň převést ostatní přes řeku bloudění, jež je vysvobozením ze zákona karmy a koloběhu sansáry. Vordhamána Máhávíra je posledním 24. tírthankarem tohoto cyklu. Uznává reinkarnaci, část lidské bytosti se může znovu zrodit v některé z živých říší. Minulé činy vytvářejí karmické tělo. Probuzený, pokud se chce z tohoto cyklu vymanit, se musí podrobit přísné askezi, konat duševní a fyzická odříkání a odrobovat se zkouškám. K tomu pomáhá jóga a meditace. Duše osvobozená od karmické látky se rozletí jako šíp k vrcholu Všehomíra. Tam v jakémsi nebi potkává své bližní a komunikuje s nimi. Vytváří se tak ryze duchovní, božské společenství. Cílem člověka je osvobození od karmy (dosažení mókši, té dosáhne, jakmile ustane jakýkoliv styk s hmotou. V toto vysvobození mohou doufat jen mniši a mnišky) a to cestou askeze, přísného morálního života a zejména dodržováním zásady nenásilí vůči všem živým tvorům ahinsá. Mniši skládají pět velkých slibů (laici skládají sliby malé): 1. slib nenásilí (nezabíjet nic živé R, Ž, Č), vychází z přesvědčení, že vše, co je na zemi, má duši (Ž, R, kameny, kapky vody..). 2. slib poctivosti (nekrást). 3. slib přímosti (nelhat). 4. slib zdrženlivosti (nemít pohlavní styk). 5. slib chudoby (nehromadit bohatství). Džinisté jako nejpřísnější vegetariáni v noci nejedí vůbec (strach, aby nespolkli hmyz). Rozpory vznikající konzumací a tudíž záhubou živých - rostlin (a živčichů) překonávají tím, že si vydržují mnichy, kteří se modlí a tím zahlazují tyto hříchy. Sdílí pesimismus a odmítá kvalitu života vůbec (projev již v upanišádách)...). Při vstupu do mnich dostává roušku, aby nevdechl živé organismy, košťátko, kterým před sebou zametá cestu, nesmí chodit v noci, aby nezašlápl noční hmyz a tím někoho nezahubil. Na druhé straně doporučuje tvrdá asketická praxe i sebevraždu půstem. 10

11 4. Čínská náboženství Kořeny Základy civilizace položeny ve 3. tis. př. Kr. u legendárních tzv. Tří císařů: 1. Fu-si ( př. Kr.) naučil lidi rybolovu, ochočit divoká zvířata, vytvořit hudbu osm triagramů (pa-kua), znakové písmo a věštění pomocí stonku řebříčku 2. Šen-nung (Božský rolník) vynalezl pluh a naučil lid obdělávat půdu a kultivovat les, používat léčivých prostředků; bůh větru 3. Chuang-ti (Žlutý císař; nebo př. Kr.) ctižádostivý, tvrdý zásadový císař, stavitel čínské zdi; je mu připisováno stvoření lidí, vynález písma, pěstování bource morušového, hrnčířského kruhu a kompasu, dále první lékařské dílo Číny Chuang-ti-nei-ťing ( Klasická kniha vnitřního lékařství Žlutého císaře (2637 př. Kr.)), které obsahuje základní teorie čínského lékařství a používá se dodnes (akupunktura, akupresura). Pravděpodobný skutečný vznik je ve 3. nebo 2. stol. př. Kr. Byl nemocný a vládl jen 4 roky. Bál se však smrti, tak nechal postavit obrovské pohřební město a vytvořit hliněné vojsko desetitisíců mužů (každá socha má jiný výraz) v životní velikosti V archaické čínské náboženské tradici jsou důležité tři pojmy, které přetrvaly do dalších období: 1) Šang-ti (Ti) - ( Nejvyšší Pán, Pán výšin ), sídlí v purpurovém paláci, jenž se nachází v nehybné sféře kosmu. Je pozůstatkem úcty nejvyššího boha předků. Jeho viditelným symbolem nebo projevem je Polárka, sídlí ve Velké Medvědici středu nebe, odtud Pán nebes dozírá na běh kosmu, řídí přírodní rytmy a jevy. V historických dobách se jeho viditelným představitel m stal císař, který tak byl obdařen posvátnou funkcí a učiněn zodpovědný za harmonii mezi nebem, zemí a lidskou společností. Jsou mu přinášeny dva druhy obětí ve svatyni předků a ve volné přírodě 2) Tchien ( Nebesa ), nejvyšší existence, základ všeho bytí a původce bytostí, působí na osud lidí prostřednictvím nebeského zákona, zachovávají řád a klid, způsobují však katastrofy a trestají lidi. Tchien i Šang ti vykazují zpočátku antropomorfní a osobní rysy, postupně pozbývá svého náboženského charakteru a stává se principem kosmického řádu, zárukou morálních zákonů. 3) Tao ( Cesta, učení), je výrazem pro kosmické dění ve všech jeho možnostech viditelných i skrytých, nebeských i pozemských, projevující se souhrou i napětím mezi dvěma principy jang a jin I když jde o tři pojmy, ve skutečnosti nelze mezi nimi vymezit přesný rozdíl. Věštění bylo důležitou součástí kultovních obřadů. bylo motivováno touhou zjistit vůli nebes a vyšších mocností před závažným rozhodováním, později se také stalo prostředkem k zajištění úspěchu v podnikání. Věští se i ze želvích krunýřů či obrazců rozhozených hůlek se věští budoucnost (která je dána Řádem, Osudem), klíčem k výkladu jsou triagramy a hexagramy. Jsou 2 způsoby věštby: 1. klasický založený na složité manipulaci s 50 sušenými stébly řebříčku 2. jednodušší způsob vrhání trojice mincí (známo od 7. stol.). Staré čínské mince bývaly popsány jen z jedné strany popsaná strana tedy byly jako hodnota sudá a jinová (číselná hodnota 2), prázdná strana jako lichá a jangová (číselná hodnota 3). Výpočet jednotlivých čar hexagramu je dán součtem 2 a 3. Zapisování čar se provádí odspodu nahoru po 6 vrzích vznikne 6 čar hexagramu. Hexagram, který vyjde, se pak vyhledá v tabulce hexagramů a stanoví se jeho číslo a název, a pak se v knize I-ťing najde jeho význam, který je třeba dobře pochopit. Tato kniha je ale jen slovníkem a průvodcem k pochopení moudrosti a zkušeností, a platnost a váha odpovědi záleží na tom, jak se s knihou radíme, jak se jí ptáme a na našem vnímání a naslouchání. Řešení závisí na základě rozumné etické rozvahy. 11

12 Základní knihy čínské náboženské tradice I-ťing = Kniha proměn Š -ťing = Kniha písní, obsahuje asi 100 starých zpěvů (rituální, lidové i politické písně) Šu-ťing = Kniha listin, obsáhlý soubor dokumentů z dvou tisíc let čínských dějin až do Konfucia (zákony a výnosy vládců s komentáři) Čchun-čchiou = Anály jara a podzimu, kronika státu Lu v letech př. Kr. Li-ťing = Zápisy o ritech, popisuje předpisy mravů a zvyků (kult předků, chování u dvora) (Kniha o hudbě nezachovala se) I-ťing = Kniha proměn - magicko-filosofický spis s mnoha významovými rovinami a nejednoznačným výkladem - dnešní uspořádání 64 hexagramů se připisuje králi Wen, který opatřil knihu krátkými úsudky - - rozsáhlá literatura kolem této knihy je shrnuta v torzu Deset křídel - původně byla používána jako věštecká příručka. K popsání kompletní skutečnosti a vznikly triagramy a hexagramy. Tyto odrážejí děje na nebesích a na zemi, přičemž přechod (přeměna) z jednoho do druhého je ústředním bodem. Změna v hexagramech vyjadřuje, že uvedené procesy jsou chápány rovněž v neustálém pohybu, a že jedna nebo více čar hexagramu se může změnit ve svůj opak a tím každá může vytvořit jiný hexagram. To dovoluje zachytit celou skutečnost. - kniha proměn je založena na představě dvou polárních sil, jež svou aktivitou stvořily veškerenstvo. Z počátku byly označovány jako světle a tmavé, později jako jin a jang. Jin jang - dvě polární síly, které svým střídáním a vzájemným působením daly vzniknout celému vesmíru, jsou projevy Taa nebo nejvyššího počátku, jejich konkrétními projevy jsou země a nebe - smísením jin a jangu vzniká 5 prvků (wu-sing) voda, oheň, dřevo, kov, země ty jsou základem pro vznik desetitisíce (všech) věcí (wan-wu). Proces vytváření všech jevů probíhá cyklicky, jako nekonečné vzniká a zanikání. Toto neustálé střídání je základní vlastností jin a jang. - změna = pohyb taa Vlastnosti: jin = ženský princip, pasivní, přijímající, tmavý, měkký - symboly: měsíc, voda, mraky, tygr, želva, černá barva, sever, olovo a sudá čísla; - grafický symbol: jang = mužský princip, aktivní, tvořivý, světlý, tvrdý - symboly: slunce, oheň, drak, červená barva, jih, rtuť a lichá čísla - grafický symbol: Jin a jang jsou zobrazovány ve známém symbolu tzv. čínské monády (Tai-či-čuan Diagram nejvyšší krajnosti). Ukazuje složení vesmíru a jin a jang, které spolu tvoří celek. Oba body poukazují na to, že každá z obou sil na vrcholu svého rozvoje již nese v sobě zárodek svého polárního protějšku a začíná se v něj přetvářet. Grafickým znázorněním vesmírného dění je kruh osmi trigramů. Stavba Knihy proměn: - tvoří ji 8 triagramů (pa-kua), které se skládají z kombinací přerušovaných a nepřerušovaných čar. 12

13 - osm triagramů tvoří jakési kosmické jádro systému tím, že symbolizuje 8 aspektů přírody (nebe, země, hrom, voda, vítr, oheň, jezero). Tyto pak mají své protějšky v rovině pohybu (tvořivý, přijímající, vstávající, klesající, klidný, jemný, přilnavý, útěšný), v rovině vlastností (síla, ústupnost, vznět, hrozba, pokoj, pronikavost, zápal, slast) a v rovině vztahu (otec, matka, prvorozený syn, 2. syn, 3. syn, 1. dcera, 2. dcera, 3. dcera). V těchto 8 triagramech máme model 8 aspektů, stádií, vlastností, vztahů skrze něž se ve světě vše děje - kombinací dvou triagramů byly vytvořeny 64 hexagramy, pomocí nichž můžeme dospět k samotné věštbě. Tyto jsou v klíčovém textu knihy popsány a patřičně interpretovány, zachycujíce tak sociální a politické výklady jednotlivých znaků (384 formulí). Také síla jednotlivých čar je různá: silnější jsou čáry na pozici 2. a 5. středové čáry horního a dolního triagramu. Symbolické obrazce daly vznik prostředkům života lidské společnosti: např. člun vznikl napodobením hexagramu 59, v jehož horní části je triagram sün - vítr a zároveň dřevo a v dolní části triagram kchan - vzedmutá voda. - Kdo nechce v životě chybovat, musí usilovat, aby pochopil smysl těchto změn a jednal v souladu s nimi. Z hlediska konfuciánského bylo důležité zvolit sina základě hlubokého pochopení chodu vesmírného řádu zlatou střední cestu, a tou se ubírat. Geneze a symbolika osmi trigramů: Tchai-t i (Nejvyšší počátek) O Jin Jang Starý Jin Mladý Jang Mladý Jin Starý Jang Kchun Ken Kchan Sün Čen Li Tuej Čchien země hora řeka vítr bouře oheň jezero nebe ženský mužský princip princip manželka manžel matka nejmladší prostřední nejstarší nejstarší prostřední nejmladší otec syn syn dcera syn dcera dcera poddaný soustředěnost propastnost proniknutí probuzení zář radost vládce měsíc voda dřevo dřevo slunce slunce obětování se ustání nebezpečí mírnost pohyb veselí tvořivost naplnění oblak pokora hrom blesk síla 4.1. Konfucianismus Název Konfucianismus (žu-tia = škola učenců žu-tiao = náboženství) 1. soubor názorů a představ o správném chování, jež má být zárukou dokonalého fungování společnosti a tedy i návodem k úspěšné vládě 2. učení, v němž jsou vzájemně propojeny filosofické, náboženské, sociálněpolitické a 13

14 světonázorové myšlenky a názory 3. nauka založena na učení Konfuciově a rozšířena učením Mencia (Meng-e ) a Sün-c. Kchung-c, Kchung Fu-c (čínskými jezuity latinizováno na Konfucius), př. Kr. - pocházel z urozené, ale zchudlé rodiny z malého městečka Cou ve státě Lu (dnes provincie Šang-tung). Vyrostl v chudobě. V 15 letech se rozhodl pro úřednickou dráhu. Ve 20 letech zastával místo skladníka, pak místo dozorce královských polí. Léta strávil studiem starých klasiků a jako první v čínských dějinách začal kolem sebe shromažďovat skupinu žáků, které ve svém domě vyučoval. - vyučování bylo zároveň hlavním prostředkem jeho obživy; v 50 letech získal místo ministra veřejných prací a na to ministra spravedlnosti. Avšak pro politické intriky byl nucen se ho vzdát a odejít do exilu. Následovaly roky putování v doprovodu svých žáků z jednoho státu do jiného v naději, že bude moci uplatnit své představy o politických a sociálních reformách ve veřejné správě, avšak bez úspěchu. V 67 letech se směl vrátit do vlasti. Zemřel obklopen svými žáky a do poslední chvíle se považoval za poraženého. Základ tradic konfuciánských tvoří deset knih: a/ pět kanonických knih (osnova čínské civilizace) 1. Ši -ťing = Kniha písní; stol.; sbírka nejstarší čínské poezie, opěvují lásku, práci, válku, rituály; autorem sbírky Konfucius 2. Šu-ťing = Kniha dokumentů; stol.; zdroj čínských dějin, popis vládních událostí, obsáhlý soubor dokumentů z dvou tisíc let čínských dějin až do Konfucia (zákony a výnosy vládců s komentáři, rozpravy, dekrety) 3. Li-ťing = Kniha rituálů (obřadů); 1.stol. po Kr.; zápisy o ritech, popisuje předpisy mravů a zvyků (kult předků, chování u dvora); řídila etiku císařského dvora 4. I-t ing = Kniha proměn 5. Čchun-čchiou = Letopisy (anály) jara a podzimu, kronika státu Lu v letech př. Kr. 6. (Kniha o hudbě nezachovala se) b/ čtyři klasické knihy (s -šu); od r do r tvořili východisko pro systém státních zkoušek státních úředníků; tyto knihy obsahují i autentické Konfuciovy výroky 1. Lun-jü = Hovory (Rozhovory); sepsány Konfuciovými žáky jako návrhy nejlepšího způsobu života a vlády 2. Meng-c = Mencius; komentáře ke Konfuciovi a polemiky se současnými panovníky 3. Ta-süe = Velké učení; návod, jak se stát urozeným mužem (sebevzdělání a sebezdokonalování), určený panovníkovi a úředníkům 4. Čung-jung = Cesta středu (Nauka o středu); popisuje vlastnosti a povinnosti urozeného muže a výkon služby a povinnosti panovníka Vývoj - r. 136 př. Kr. vyhlásil císař Wu Ti (156-87) konfucianismus za státní učení, jako prostředek zajištění vlastní moci. Byl založen systém státní správy tvořené úředníky, kteří úspěšně složili státní zkoušky ze znalostí konfuciánské nauky, jejímž obsahem byla dokonalá znalost kanonických a klasických knih - mezi 3. a 8. stol. pronikly do konfucianismu prvky jiných filosofických směrů, především taoismu a buddhismu, což mělo za následek vzkříšení mystických tradic v konfucianismu a jejich zahrnutí do konfuciánského kánonu - r. 59 po Kr. nařídil císař Ming Ti uctívání Konfucia ve školách. Během let se staly rituály spojené s Konfuciem součástí státního náboženství - za vlády dynastie Tchang ( ), zejména za vládce Tchaj-cunga jsou zřizovány konfuciánské chrámy v každém významnějším městě s pamětními deskami s Konfuciovým jménem a se jmény jeho žáků a též jsou postaveny Konfuciovy sochy. Konfucius byl považován za božského a k jeho soše nebo pamětní desce byly 14

15 přinášeny zvláštní oběti, což byla povinnost státních úředníků Dílo Konfuciovi je připisováno autorství kanonických knih (vydal a komentoval I-ťing, vybral a utřídil materiál pro Š -ťing a Šu-ťing, napsal Čchun-čchiou a některé části Li-ťingu (ten však vychází později)), ale jeho vlastní učení je díky jeho žákům dochováno v Lun-jü. Konfuciovi myšlenky byly zaznamenávány jeho žáky až po jeho smrti. jde víceméně o volné seskupení jednotlivých výroků, uváděných obratem Mistr pravil, seřazených do dvaceti svazků (knih, kapitol) dle určitého tématického okruhu. Učení - Konfucius si dal za úkol zachránit ideály předků ohrožené upadnutím do zapomnění. Formuloval nově myšlenky obsažené v klasických dílech a systematizoval je. Studium minulosti dal jako nejlepší prostředek k nabytí spolehlivého poznání. Z děl velkých předků lze totiž nejlépe odvodit zásady správného života a správy veřejných věcí. K nápravě mravních a společenských zlořádů by tudíž zcela postačilo poznat, pochopit a znovu zavést moudré prastaré zásady. - pro jeho učení je charakteristický příklon k člověku, k praktickému životu, na prvním místě stojí blaho lidu, to může být dosaženo formací charakteru ( Bylo mi patnáct a celá má vůle se obracela k učení, ve třiceti jsem stál pevně, ve čtyřiceti jsem už nepochyboval, v padesáti jsem rozpoznal zákony nebes, v šedesáti se mi otevřely uši, v sedmdesáti jsem mohl následovat přání svého srdce, aniž bych překročil míru. ). A/ - v centru filosofie stojí pojmy lidskost, mravnost a obřady. Filosofie etiky je založena na předpokladu, podle kterého je člověk morálně dobrý a morální zlo je důsledkem nevědomosti. Ctnost, mravní způsob života, i spravedlivá správa věcí veřejných je otázkou poznání a lze se jim naučit. Všechny lidi je možno vychovat k dobru, jen největší hlupáci s géniové se nikdy nemění. - každý člověk by se mohl stát dobrým, kdyby o to usiloval. Svou přirozeností jsou všichni lidé stejní, teprve zvyky a výchovou se od sebe liší - lidskost ušlechtilého člověka vyjadřuje praktická zásada ohleduplnosti: Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. (XV.23.). Lidskost dále zahrnuje mravnost, loajalitu a vzájemnost - člověk usilující o dobro, musí vykonat to, co je nesnadné, zbavit se špatných pohnutek panovačnosti, ješitnosti, hněvu a hrabivosti (VI.20., XIV.2.). Musí být klidný, vyrovnaný a mít srdce svobodné (VII.36.). Musí směřovat především k očistě srdce, získání stavu duševní harmonie vyrovnanosti B/ - sociální soužití s je určováno pěti vztahy, které upravují mravní chován lidí navzájem a přidělují každému jednotlivci jeho místo ve společnosti. Modelem pro uspořádání společnosti byl Konfuciovi odvěký rodinný patriarchát s jeho vnitřní hierarchií, přenesený na celou společnost a státní systém. - pět vztahů je: mezi otcem a synem, mužem a ženou, starším a mladším bratrem, panovníkem a poddaným, přítelem a přítelem. - aby byl ve světě vytvořen řád, musí být nejprve uspořádány rodiny, pak státy. Rodinný život je určován dodržováním úcty dětí vůči rodičům - všechny tyto vztahy jsou přesně definovány systémem vzájemných povinností. 15

16 Podkladem vztahu rodičů a dětí je vzájemná láska; širší vztahy ve společnosti mají podobu lásky k bližnímu - Zárukou zachovávání pravidel vzájemné úcty a vzájemných povinností je rodinný, společenský a státní rituál, jehož součástí je také přísná etiketa C/ - k náboženským představám zaujal Konfucius zdrženlivý postoj. Nebylo jeho úmyslem odstranit existující kult předků, uložil ho naopak se smutečními obřady do povinností úcty vůči předkům - Kult předků je chápán spíše z etického než náboženského hlediska. Konfucius zastával názor, že je nesmyslné žádat bohy na nebesích o pomoc; vůle nebes se nemůže změnit prosbami lidí - uznával bohy a existenci předků, ale odmítl se o nich blíže vyjádřit - filosofickou spekulaci o vyšších metafyzických principech nepokládal za užitečnou a budování teologických systémů za potřebné pro praktické uplatnění mravních zásad, které poznal jako správné. D/ - jeho pojetí panování je jednoduché: je-li kníže poctivý,m je takový také lid - každá reforma musí být zahájena shora. nemluví-li a nejedná-li kníže dobře, znamená to záhubu země. Klade se tu za povinnost odporovat vládci v jeho špatných činech všemi prostředky. - předpokladem dobré vlády je oprava řečí (XIII.3.). Šlo o označování každého faktu příslušným jménem, aby se za slovy nemohly skrývat věci odlišné od jejich pravého významu. Slovo je podstata věci, ve skutečnosti je to věc samotná. Jakmile je porušen vztah mezi jménem a věcí, je porušen celý řád. Panovník není panovník, ministr není ministrem atd. Lež a přetvářka zmatou všechny vztahy ve společnosti. Škola jmen filosofická, dialektická škola zabývající se uměním diskuse a definováním rozličných terminů; hlavní její myšlenkou byla relativnost všech pojmů (obdoba řeckých sofistů) Pokračovatelé Meng-c, Meng Kche, Mencius ( př. Kr.) - nejdůležitější pokračovat Konfucia, systematický vykladač jeho díla a obhájce v polemikách s protivníky - základní teze jeho učení praví, že člověk je od přírody dobrý! - každý člověk disponuje city soucitu, studu a skromnosti a smyslem pro právo a bezpráví, jež představují semena pro lidskost (žen), spravedlnost (i), mravnost (li) a moudrost. tato semena, která odlišují lidi od zvířat, se musejí rozvíjet a podporovat, přičemž Mencius také podtrhuje význam výchovy a prostředí. tyto vlastnosti mají být v plné míře nezbytnou součástí morálních kvalit panovníka, neboť pouze mudrc může být pravým vládcem. Jestliže panovníkovi tyto kvality chybějí, má lid právo na revoltu.toto pojetí ovlivňovalo čínskou politiku až do 20. stol. Sün-c ( př. Kr.) - je autorem eticko-filosofického traktátu Sün-c (2.pol.3.sol. př. Kr.) - na ozdí od Menciova učení, že člověk je v zásadě dobrý, Sün-c prohlašoval, že lidé jsou od přírody zlí. Vedeni svou přirozeností vyhledávají uspokojení všech tužeb, osobní výhody a rozkoše; ponecháni těmto tendencím, byl by výsledkem chaos a vzájemné zničení - Pouze cvičení a sebekázeň může lidi učinit dobrými. Dobrota není vrozená, nýbrž se jí lze naučit. Při tom je také možno a nutno v sobě vyvinout lásku a spravedlnost - Nebesa považoval nikoli za něco nadpřirozeného,nýbrž za systém přírodních zákonů, jenž nemá žádný osudový vliv na lidský život - v procesu výchovy a v utváření řádu ve společnosti a sytému spravedlnosti ve státě hrají důležitou úlohu ceremonie, rity a starodávné obyčeje včetně náboženských obřadů a kultu předků. To však neznamená, že 16

17 člověk přežije tělesnou smrt nebo že existují bohové 4.2. Taoismus Filosofický taoismus = tao-t ia Lao-c, Starý mistr, známý také jako Lao Tan ( Staré velké ucho ) a Li Er zakladatel - podle nedoložené tradice žil př. Kr. (vrstevník Konfuciův) - pochází z okresu Kchu-sien v království Čchu - na dvoře čouského krále byl archivářem. V této době se měl setkat s Konfuciem. - na základě sporů na královském dovře se vzdal svého místa a odešel na západ - v průsmyku Sien-ku se setkal se strážcem Jin Sim, který ho požádal, aby sepsal své učení; tak vznikla kniha Tao-te-t ing obsahující 5000 znaků. - po té se jeho stopy ztrácejí Tao-te-t ing = Kniha o cestě a ctnosti - česky Kniha o Tao (řádu, cestě, smyslu) a Te (ctnosti, síle, moci) - dílo připisované Lao-c -ovi představuje základ obou směrů taoismu. Podle tradice bylo sepsáno v 6. stol. př. Kr., nevzniklo však dříve než ve 4. či 3. stol. př. Kr. Obsahuje 81 krátkých kapitol (básnicko-filosofických aforismů) má dvě části. První část (1-38) se týká samotného Tao, jeho popisu a působení ve světě, druhá část (39-81) popisuje, jak si v životě vede světec znalý Tao TAO jak je v jeho textech a textech následovníků představováno a jak se má podle něho žít - interpretováno jako všeobjímající poslední princip, který existoval před nebesy a zemí - je nepojmenovatelné a nepopsatelné - mimo dosah rozumu, nelze ho naučit pojmy, ale zkušeností - je matkou veškerenstva, původní zdroj reality - nehmotná realita, která je za vším, hlubina, zárodečná voda, která nese ostrov reality - dává všemu vzniknout a přece nekoná - jeho síla te je to, co jevy dostávají od taa a co je činí tím, čím jsou - přírodní a mravní zákon - vyvěrá z nebytí a ovládá bytí, existuje na pomezí bytí a nebytí - působí uvnitř kosmu jako rytmické střídání vzniku a zániku jednotlivin, věcí, bytostí - cílem mudrce je prostý život, vyplývající v Tao (důraz na spontánnost, člověku není třeba vzdělání, ale přirozený přírodní život, víc poznám v sobě, než když sjezdím celý svět), zlu se stavím dobrem, neboť měkké přemáhá tvrdé - absolutní všeobjímající duchovní skutečnost, kterou zaznamenáváme ve vlastním nitru i ve světě - je postřehnutelné, ale nemůžeme ho plně pochopit, myšlením obsáhnout - lidské poznání, zkušenost je relativní; člověk se nemůže plně vymanit z relativity, ale může se nad ni povznést, dostat se přes její hranice a splynout s taem. Podmínkou je půst, prázdnota srdce, odpoutání od vnějšího světa - střízlivý pohled na věci, nedávat jim větší váhu, než kterou mají (věci jsou pouze tím, čím jsou, nic víc). - neulpívat na ničem, být nezávislý na vnějších okolnostech, žít spontánně, přirozeně, prostě = wu-wej (nejlepší jednání je nejednání) člověk se plně zajímá o věc, ale neovlivňuje ji rušivě, je jí přítomen, jedná dle intuice, nedělá si plány, umí ve správnou chvíli přijít i odejít - ideál člověka v samotě, ústranní se dobere jako skrytý mudrc v souladu s přírodou spontaneity - dosažení taa brání bezohledné prosazování vlastních představ a záměrů, lidská civilizační aktivita, moráka předpisů a příkazů - svět je nesen řádem a člověk se nápodobou vesmíru co platí v něm, platí i v člověku; vidí věci zevnitř, v celku, aniž by musel opustit svoje řemeslo - přijmout svoji úlohu (narodil jsem se králem, mám žít jako král, pokud žebrákem, mám tak žít 17

18 v harmonii; v každém králi je zároveň kus žebráka) - stejně jako jsou v nás dobré stránky (jang), tak i stinné (jin). Nelze se jich zbavit, ale přijmout je. Pokud jsou potlačeny, objeví se jinde. Dva principy nelze oddělit! Religiózní (náboženský) taoismus = tao-t iao První stoupenci taoismu se sami snažili hledat tao a v podstatě neměli zájem na vytvoření organizovaného náboženství. Přesto do taoismu pronikaly stále více všemožné názory, pocházející z kontaktu s kulturním okolím (buddhismus) a s původním čínským lidovým náboženstvím, věřícím v množství bohů, démonů a zlých duchů. Taoismus tak ztrácel postupně svou původní filosoficko-mystickou podobu a nabývá jinou, v níž se rozvíjí jógistická forma mystiky, alchymie a magie, což taoistickou praxi podstatně vzdaluje ideálům knihy Tao-te-ťing. Tělesná nesmrtelnost se stala nejvyšší prioritou; namísto jejího dosažení vnitřní harmonií s taem šlo nyní o nalezení elixíru života.taoističtí mystikové a alchymisté se snažili dosáhnout duchovního cíle různými prostředky: přísná dieta, rituální koupele, svařování lektvarů, rituální manželské obcování, jógová dechová a jiná cvičení (tchaj-t i-čchüan), opakování manter, různá magická kouzla Důležitými faktory v utváření taoismu jako lidového náboženství byl jednak vliv prastarého přírodního mysticismu, magických praktik, lidového šamanismu, starých legend a mýtů, obohacených o zbožštělé představitele taoismu a jednak příchod buddhismu, jeho představ o životě po smrti a dalších zrozeních, převzetím mnohých prvků mahájánového rituálu a zavedením dříve neznámé instituce klášterních společenství a zřizování chrámů a pro veřejnou bohoslužbu. K náboženskému taoismu jsou počítány všechny školy a směry, jež mají za cíl dosažení nesmrtelnosti, z nichž nejdůležitější jsou: Cesta pěti měřic rýže, Cesta nejvyššího míru, Škola magického klenotu, Cesta pravé jednoty a Cesta realizování pravdy. Čang Ling (Čang Tao-ling) Zakladatel první významné taoistické náboženské školy a obce Cesta pěti měřic rýže a její první nejvyšší představitel s titulem nebeský mistr (první taoistický papež). - Podle legendy nesmrtelný 123 letech vsedl na draka a ten ho odnesl do říše nesmrtelných. - Čang se kromě alchymie a magie zabýval též hygienou a léčením. Původ nemocí spojoval s hříchy, ať vlastními nebo předků. vytvořil obřady, kterými lidi od hříchů očišťoval a uzdravoval je. Cesta pěti měřic rýže - ranětaoistická škola, která byla založena mezi r. 126 a 144 po Kr., známá též pod názvem Cesta nebeských mistrů - Po vzoru buddhismu byly zakládány kláštery, nositeli původní taoistické tradice však byly poustevny (rozprášeny v 50. letech 20. stol.) - Nebeští mistři byli představenými školy Cesty pěti měřic rýže (Wu-tou-mi-tao) a později z ní vzniklé Školy pravé jednoty (Čeng-i-tao). Titul je až dodnes předáván uvnitř rodiny Čang. Dnes žije poslední nebeský mistr (tchien-š ) Čang En-pu 63.generace, na Taiwanu. 18

19 5. Náboženství Židů judaismus Nástin dějin: 1) Abrahám 1900 př. Kr., Izák, Jákob + synové Jákoba 2) Egyptské zajetí Mojžíš 1300 př. Kr. 3) Cesta do Země zaslíbené, pronikání do Palestiny př. Kr., Mojžíš, Jozue 4) Doba soudců př. Kr. 5) Doba královská 11. st. př. Kr., Saul ( př. Kr.), David ( př. Kr.), 1005 vzniká Judsko-izraelské království s hl. m. Jeruzalémem Šalamoun ( př. Kr.) První chrám r. 960 ekum. bible (950) př. Kr. 6) Rozdělení království 933: - Juda hl. m. Jeruzalém, jih - Izrael hl. m. Samaří zničeno r. 722 vpádem Asyřanů 7) 586 př. Kr. - pád Jeruzaléma - dobytí Nabukadnezarem (král Novobabylónské říše), zničení chrámu př. Kr. = tzv. babylónské zajetí 8) Návrat Židů do Judska - král Kýros dobyl Babylónii (539 př. Kr.) a r. 538 př. Kr. povoluje zvláštním ediktem Židům návrat domů, obnova chrámu př. Kr. postaven Druhý chrám, náboženské obnova 9) Řecké období 333 př. Kr. - Alexandr Veliký (+323) - LXX 10) Ptolemaiovci náb. tolerance 11) Seleukovci r. 198 př. Kr. netolerantní, cizí kulty, r. 167 př. Kr. Makabejské povstání, znovuposvěcení chrámu 12) Římská nadvláda od r. 63 př. Kr., Palestina pod svrchovaností Říma 13) Válka židovská proti Římanům po K., 70 zničení chrámu, 73 pád pevnosti Masada 14) Povstání Bar Kochby vyhnání Židů z Palestiny Židovské náboženství 5 růstových vrstev: 1) náboženství patriarchů 2) mojžíšské náboženství 3) náboženství usedlého Izraele 4) náboženství proroků 5) náboženství starozákonního Židovstva judaismus Ad 1) náboženství patriarchů - osobní Bůh - El, který oslovuje jedince a vstupuje do jeho života, Abram - Abraham - není přesně určen způsob přinášení obětí a kult - mnoho svatyní Bet-el, Mamre setkání s Bohem - očekávání splnění Božích příslibů, Bůh Abrahámův Ad 2) Mojžíšské náboženství - cílem je zde záchrana z Egypta - vytváří základ náboženství Izraele a dává mu trvalou strukturu, formu, nauku - zjevení nepřijímá pouze jedinec, ale celý národ 19

20 - Boží jméno spojeno s J-H-V-H = být; ten, který je - existující věčná skutečnost, Pán dějin - zákaz zneužívání Božího jména - SVATYNĚ - kočovná, kněžstvo - Áron, kalendář, bohoslužebný řád - není tam socha, jen schrána smlouvy - podnož Jahveho trůnu - přítomen uprostřed svého lidu pochod pouští - samota pro upevnění vztahu národ - Bůh (poušť nepatří žádnému bohu) Ad 3) náb. usedlého Izraele - kmeny jsou ohroženy přejímáním společenských a náboženských zvyků poražených národů a účastí na kultu pohanských bohů přijetí boha země, ve které jsem - vliv zemědělských představ oproti původním nomádským - mění se způsob uctívání Boha pastevci-zemědělci synkretismus kniha Sd. - na poušti byla jen jedna svatyně, v Kanaánu jsou zřizovány další místní svatyně (přejímání). Jahve je uctíván prostřednictvím pohanských rituálů a Baalovy výšiny jsou přeměněny na Jahveho. - KRÁLOVSTVÍ - království je cizí institucí, jedině Jahve je král; jde zde o ovlivnění okolními národy - je vytvořením pevného státu 12 kmenů s ústřední vládou a Jeruzalém se stává střediskem náboženského života - je projevem smlouvy mezi Jahvem a Davidovskou dynastií, je pokračováním smlouvy na Sinaji KRÁL - pomazaný (mašiach) a vyvolený - adoptován, je vyhlášen, uznán za Božího syna, ve smyslu důstojnosti a odpovědnosti - je představitelem Jahveho v tomto světě - udržuje kosmický řád - - prosazuje spravedlnost - - chrání slabé - - zajišťuje úrodu - - dosazuje kněze - vrchní představitel náboženství - MESIÁŠ je ideální král CHRÁM - sídlo Jahveho uprostřed svého lidu - hora Sión představuje střed světa, na které stojí ústřední národní svatyně - ve velesvatyni přebývá Bůh v podobě svého jména - chrám je symbol Boží ochrany - chrámová hora je středem světa a chrám je obrazem světa - Bůh sám si vybírá místo, kde je chrám, je znamením milosti a vyvolení Rozpad království - Šalamoun - náboženským důvodem je jeho odpad od víry, hříšnost, dochází k rozdělení jednotného království na dva státní celky: na severu království Izrael s hlavním městem Samaří a na jihu království Juda s hlavním městem Jeruzalémem. Na severu dochází ve větší míře k náboženskému synkretismu, k udušení Jahvova kultu a vrcholí roku 722 vpádem Asyřanů zničením Samaří a obsazením země. Všechny Boží přísliby se nadále budou týkat pouze Judska, kde také dochází k odpadům a modloslužbě, ale přesto jahvismus přežil. Ad 4) náboženství proroků Profétismus byl vždy prostředkem, přes který se Jahve stýkal se svým lidem. Řecké slovo profétés, překladem je prorok, znamená mluvit na místě jiného, mluvit Božím jménem. Proroci sami se pokládají za Boží vyslance, což je patrné i ve formulaci proroctví a užívání slov. Mojžíš 20

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ BUDDHISMU S PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drží pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

i09 Společné elementy indické tradice

i09 Společné elementy indické tradice i09 Společné elementy indické tradice V debatách o teistických náboženstvích jsme viděli, že na sebe historicky a tedy v té či oné míře i myšlenkově navazují, křesťanství vyrůstá ze židovství, později

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství HINDUISMUS Přehled indických náboženství Základní pojmy Hinduismus je západní název pro nepřesně určený okruh indických náboženských tradic vytvořený z názvu řeky Indus (dnes v Pákistánu) a jejího okolí,

Více

Otázka: Filosofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Anet

Otázka: Filosofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Anet Otázka: Filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Anet - na počátku soubor veškerého vědění příroda, astronomie, geologie, matematika, architektura, umění, - dnes - věda o obecných otázkách

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Základy hinduismu. Evangelická teologická fakulta UK 2012

Základy hinduismu. Evangelická teologická fakulta UK 2012 Základy hinduismu Evangelická teologická fakulta UK 2012 předběžný rozvrh přednášek 1. Úvod, harappská kultura, védy a náboženství véd 5. 10. 2. Mladší védská literatura, učení upanišad 12. 10. 3. Upanišadová

Více

3. kapitola Škola kompasu

3. kapitola Škola kompasu 3. kapitola Škola kompasu Základem školy kompasu je osm domů vztahujících se k osmi trigramům pa-kua (viz obrázek 1A, strana 36). Jedná se osmihranný obrazec se symbolem jinu a jangu uprostřed. Po obvodu

Více

Základy hinduismu. Evangelická teologická fakulta UK 2012

Základy hinduismu. Evangelická teologická fakulta UK 2012 Základy hinduismu Evangelická teologická fakulta UK 2012 předběžný rozvrh přednášek 1. Úvod, harappská kultura, védy a náboženství véd 5. 10. 2. Mladší védská literatura, učení upanišad 12. 10. 3. Upanišadová

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROINDICKÁ A STAROARABSKÁ LITERATURA STAROINDICKÁ POEZIE byla ovlivněna HINDUISMEM A BUDDHISMEM Hinduismus je po křesťanství a islámu třetí nejrozšířenější náboženství na světě rozšířené

Více

Úvod do dějin náboženství 2010

Úvod do dějin náboženství 2010 Úvod do dějin náboženství 2010 duchovní tradice světa 1. duchovní život védského období 1. 3. 2. období upanišad 8. 3. 3. počátky buddhismu 15. 3. 4. rozrůznění buddhismu 22. 3. 5. džinismus 29. 3. 6.

Více

Sútry Božského bláznovství

Sútry Božského bláznovství Vātūlanātha Sútry Božského bláznovství (Vātūlanātha sútry) Překlad a komentář Jiří Krutina Nakladatelství Krutina Jiří Vacek Edice Jóga a východní spiritualita Svazek 9 ISBN 987-80-87493-51-9 Ing. Jiří

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

J, JV a V Asie - hinduismus, buddhismus

J, JV a V Asie - hinduismus, buddhismus J, JV a V Asie - hinduismus, buddhismus Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 KNIHA PRVNÍ...45 PRVOTNÍ PŘÍČINY...45 BŮH...46 Bůh a nekonečno...46 Důkazy o existenci boha...46 Vlastnosti božstva...48 Panteismus...49

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry:

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.30 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

MOUDROST VÝCHODU KNIŽNÍ KLUB BALI OS HINDUISMUS * BUDDHISMUS * KONFUCIANISMUS *TAOISMUS * ŠINTOISMUS C. SCOTT LITTLETON. uspořádal

MOUDROST VÝCHODU KNIŽNÍ KLUB BALI OS HINDUISMUS * BUDDHISMUS * KONFUCIANISMUS *TAOISMUS * ŠINTOISMUS C. SCOTT LITTLETON. uspořádal MOUDROST VÝCHODU HINDUISMUS * BUDDHISMUS * KONFUCIANISMUS *TAOISMUS * ŠINTOISMUS uspořádal C. SCOTT LITTLETON KNIŽNÍ KLUB BALI OS Obsah Copyright 1996 Duncan Baird Publishers. Text 1996 Duncan Baird Publ

Více

Úvod do dějin náboženství 2010

Úvod do dějin náboženství 2010 Úvod do dějin náboženství 2010 duchovní tradice světa 1. duchovní život védského období 1. 3. 2. období upanišad 8. 3. 3. počátky buddhismu 15. 3. 4. rozrůznění buddhismu 22. 3. 5. džinismus 29. 3. 6.

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

Pronikání islámu Arabové

Pronikání islámu Arabové Pronikání islámu Arabové Arabští obchodníci v Kérale od 7. století (sňatky s indickými dívkami) 711: arabský vpád do Sindhu žádné mocenské zájmy v indické historii jen epizoda Turci turečtí důstojníci

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie. Předmět: Dějepis, Dějiny umění. Přidal(a): Daniela

Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie. Předmět: Dějepis, Dějiny umění. Přidal(a): Daniela Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie Předmět: Dějepis, Dějiny umění Přidal(a): Daniela MEZOPOTÁMIE3. tisíce př.n.l. (3 500 2 350 př.n.l.) Na území dnešního Iráku, mezi řekami Eufrat a

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Úvod, upanišadová krize, vznik džinismu a buddhismu, počátky buddhismu 18. 2. Počátky buddhismu, Buddha a jeho učení 25. 2. Rané

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie Starověká Indie Mgr. Renata Chromíková ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Dějepis pro 6. ročník Tádž Mahál postavil Šan Džahan, Mughalský vládce jako hrobku

Více

Tantra Tantra4a.indd 1 Ukázka elektronické knihy :37:00

Tantra Tantra4a.indd 1 Ukázka elektronické knihy :37:00 Tantra Tantra4a.indd 2 28.3.2015 11:37:01 Ukázka elektronické knihy, UID: KOS206207 Jiří Mazánek Tantra nejčastější otázky a pochybnosti argo U k á z k a e l e k t r o n i c k é k n i h y, U I D : K O

Více

Náboženský život v ČR

Náboženský život v ČR Náboženský život v ČR 2009-2010 společné zúčastněné pozorování Návštěva společenství Fa-lun-kung v úterý 4. května v 18:30 v Domě dětí a mládeže Prahy 5, Štefánikova 11 (u metra Anděl), 1. patro. doprovodné

Více

i10 Hinduismus hinduismus brahma Višnu Šiva Šakti Višnu Šiva višnuismus šivaismus šaktismus Šakti

i10 Hinduismus hinduismus brahma Višnu Šiva Šakti Višnu Šiva višnuismus šivaismus šaktismus Šakti i10 Hinduismus Hinduismus je náboženství neteistické či karmánové, bližším určením mystické. Obě tyto charakteristiky však platí vzhledem k pestrosti hinduismu jen s určitou výhradou. Sám termín hinduismus,

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Základy filozofie. Předřecká východní filozofie - Čína

Základy filozofie. Předřecká východní filozofie - Čína Základy filozofie Předřecká východní filozofie - Čína Čína Klasickou čínskou filozofii ovlivnily především dva duchovní směry (často mylně označované jako náboženství): konfucianismus taoismus Existují

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše http://www.spqr.cz/content/plat%c3%b3n-faid%c3%b3n-o-nesmrtelnosti-du%c5%a1e Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Základy hinduismu. Evangelická teologická fakulta UK 2010

Základy hinduismu. Evangelická teologická fakulta UK 2010 Základy hinduismu Evangelická teologická fakulta UK 2010 předběžný rozvrh přednášek 1. Úvod, harappská kultura, védy a náboženství véd 1. 10. 2. Mladší védská literatura, učení upanišad 8. 10. 3. Upanišadová

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Úvod, upanišadová krize, vznik džinismu a buddhismu, počátky buddhismu 18. 2. Počátky buddhismu, Buddha a jeho učení 25. 2. Rané

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 7. ročník Se zvýšeným zájmem občanská

Více

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů Johana Pižlová Iva Zemanová Veronika Petlachová Osm šťastných symbolů (skt. aštamangala; tib. bkra-shis rtags-brgjad) je nejznámější skupinou

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

ÚVOD DO FILOSOFIE J. Čechová. Práce slouží pouze ke studijním účelům. Zákaz jakéhokoliv šíření bez předchozího souhlasu autora.

ÚVOD DO FILOSOFIE J. Čechová. Práce slouží pouze ke studijním účelům. Zákaz jakéhokoliv šíření bez předchozího souhlasu autora. ÚVOD DO FILOSOFIE J. Čechová Práce slouží pouze ke studijním účelům. Zákaz jakéhokoliv šíření bez předchozího souhlasu autora. VZTAH MYTOLOGIE A FILOSOFIE Filein + sophia mýtus - narativní charakter, jevy

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

B Á J N Á MIN U L O S T. Hindské ANNA L. DA LAPICCOLOVÁ. Z angličtiny přeložil. Martin Mikyska. Levné knihy KMa 2006

B Á J N Á MIN U L O S T. Hindské ANNA L. DA LAPICCOLOVÁ. Z angličtiny přeložil. Martin Mikyska. Levné knihy KMa 2006 B Á J N Á MIN U L O S T Hindské ------ m t ANNA L. DA LAPICCOLOVÁ Z angličtiny přeložil Martin Mikyska Levné knihy KMa 2006 Obrázky poskytli: The Trustees of the British Museum (oddělení Asie) Copyright

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_4B_18_Buddhismus

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_4B_18_Buddhismus NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: VY_32_INOVACE_4B_18_Buddhismus Filozofie,

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0207

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0207 Starověká Indie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0207 První města na asijském kontinentě vznikala v okolí řeky Indus okolo 4. tisíciletí př. n. l. Později, asi okolo roku 2300 př. n. l., se zde usídlil

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 5 9 2 9 Šrí Dattátreja Avadhuta

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Feng Shui Ludmila Djemelová

Feng Shui Ludmila Djemelová Feng Shui Ludmila Djemelová Strana 1 Tento e-book je informační produkt a podléhá autorským právům. Jakékoli jeho šíření a poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je nezákonné. Obsah Feng Shui cesta

Více

Jóga v prostoru víry (úvod)

Jóga v prostoru víry (úvod) www.jogadnes.cz Jóga v prostoru víry (úvod) Olga Remešová připravila nový seriál, kde prostřednictvím laických informací zasazených do odbornějšího rámce, získáte povědomí o tom, co spojuje jógu s křesťanstvím,

Více

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti (zveřejněno na www.rudolfskarnitzl.cz) (Bhagaván Šrí Ramana Maháriši je autorem veršů, zvýrazněných v textu kurzívou.) Vzývání To, co je

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

- čím se zabývá: popis, srovnávání, klasifikace, třízení a hledání společných znaků jednotlivých náboženských systémů

- čím se zabývá: popis, srovnávání, klasifikace, třízení a hledání společných znaků jednotlivých náboženských systémů Otázka: Religionistika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): A.M. Religionistika: - společenská věda, která se zabývá studiem náboženství - popisuje a srovnává jednotlivá náboženství, usiluje o

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více