~ ~--~

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~---------------~--~"

Transkript

1 a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~ ~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 8685/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov se sídlem Valdíkov 8, Budišov u Třebíče, IČO: za rok 2013 Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 2. října 2013 jako dílčí přezkoumání a dne 28. února 2014 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 4 zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodařen í). Místo provedení přezkoumání: Obec Valdíkov Valdíkov Budišov u Třebíče Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 55/14 - kontrolor: pověření číslo 72/14 Lenka Kalinová Ing. Jiří Wasserbauer Podklady předložili: Jan Pavlíček - starosta Pavla Pernová - účetní Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s 6 odst. 3 písmo b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. tel.: , fax: , Internet: IČO: , ID datové schránky: ksab3eu

2 A. Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Valdíkov byly zjištěny následující chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 33a odst. 1 - Účetní záznam územního celku nebyl průkazný. U odpisovaného dlouhodobého majetku nesouhlasil stav oprávek a odpisů. V roce 2013 zaúčtovala obec do nákladů na účet Odpisy dlouhodobého majetku celkem ,54 Kč, přitom hodnota oprávek k majetku obce se u odpisovaného majetku oproti roku 2012 nezměnila. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 33 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Náklady z činnosti". Obec pořídila v roce 2013 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši ,- Kč. O nákladech z pořízení drobného dlouhodobého majetku účtovala obec chybně na účet Spotřeba materiálu, na správném nákladovém účtu Náklady z drobného dlouhodobého majetku byla zaúčtována pouze částka 6 900,- Kč za pořízení židlí. Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 3 odst. 1 - Územní celek neúčtovalo skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. Kontrolou došlých faktur bylo zjištěno, že faktura č ze dne na částku 2 145, - Kč, faktura č ze dne na částku 160,- Kč a faktura č ze dne na částku 5267,- Kč nebyly zaúčtovány do nákladů roku 2013, s nímž časově souvisí. 30 odst. 7 písmo a) - Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačné určení majetku a závazků. Inventurní soupis pozemků neobsahoval v mnoha případech parcelní čísla jednotlivých pozemků, inventurní soupis nebylo možné sesouhlasit s výpisem z katastru nemovitostí. Inventurní soupis pozemků obsahoval 59 položek, podle výpisu z katastru nemovitostí vlastnila obec 43 pozemků a dalších 18 pozemků vedených ve zjednodušené evidenci, celkem tedy 61 položek. 30 odst. 7 písmo b) - Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly podpisový záznam odpovědné osoby a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury. Obec předložila ke kontrole inventurní soupis veškerého dlouhodobého majetku (účty 019, 021, 022, 028, 031, 042). Tento inventurní soupis neobsahoval podpisy členů inventarizační komise

3 6 odst. 1 - Účetní případy nebyly zachyceny účetními doklady. Kontrolou položek bankovního výpisu od bylo zjištěno, že obec účtovala o daňových výnosech a bankovních poplatcích pouze na základě tohoto bankovního výpisu, který neobsahoval náležitosti účetního dokladu. Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 2 písmo e - Inventarizační zpráva neobsahovala stanovené náležitosti. Inventarizační zpráva za rok 2013 obce Valdíkov neobsahovala porovnání skutečného stavu se stavem účetním u všech inventarizovaných účtů. 5 odst. 2 až 5 - Plán inventur neobsahoval stanovené údaje. Plán inventur neobsahoval úplný výčet účtů, které měly být inventarizovány, a seznam inventurních soupisů, které v rámci inventarizace budou vyhotoveny. B. Přezkoumané písemnosti Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Valdíkov byly přezkoumány následující písemnosti: Odměňování členů zastupitelstva - rekapitulace mezd k Kniha došlých faktur - za období leden - srpen 2013 Účtový rozvrh - účtový rozvrh pro rok 2013 Rozpočtový výhled - na roky , schválen zastupitelstvem obce Činnost výborů: zápisy ze zasedání finančního výboru ze dne 8. 1.,5.2.,5.3., , zápisy ze zasedání kontrolního výboru ze dne Pokladní kniha (deník) - za období leden - srpen 2013 Bankovní výpisy - bankovní výpisy k běžným a úvěrovému účtu k Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení , 8. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5., 4.6.,2.7. a Schválený rozpočet - na rok 2013 schválen zastupitelstvem obce Rozvaha - ke dni Kniha odeslané pošty za rok 2013 Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) - ze dne Příloha rozvahy - ke dni Hlavní kniha - za období leden - srpen 2013 Evidence majetku - k Pravidla rozpočtového provizoria - ze dne Účetní deník - za období leden - srpen 2013 Evidence poplatků - za odpady a psy Pokladní doklady - za období leden a únor 2013 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - prvotní doklady a vyúčtování dotace na volby prezidenta republiky Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu zveřejněn na pevné úřední desce od do , elektronicky zveřejněno od Výkaz zisku a ztráty - ke dni Účetní závěrka za rok 2012 schválena zastupitelstvem obce dne Účetní doklady - za období červen až srpen 2013 Rozpočtová opatření - č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k Návrh rozpočtu - na rok 2013 od do (úřední deska, dálkový přístup) - 3 -

4 Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti: Činnost výborů: kontrolní výbor ze dne , finanční výbor ze dne 3.9.,1.10.,5.11., Rozpočtová opatření - Č. 3 ze dne 3. 9., Č. 4 ze dne , Č. 5 ze dne , Č. 6 ze dne Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k Rozvaha - k Výkaz zisku a ztráty - k Hlavní kniha - k Pokladní kniha (deník) - k Kniha došlých faktur - k Evidence poplatků - k Inventurní soupisy majetku a závazků - k , plán inventur, inventarizační zpráva Mzdová agenda - rekapitulace mezd za 12/2013 Pokladní doklady - Č Bankovní výpisy - k Příloha rozvahy - k Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne , ,5. 11., Faktury - za období prosinec 2013 c. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky: Obec nakupovala drobný dlouhodobý hmotný majetek např. počítač, dřevěné uvítací tabule, vybavení dětského hřiště při účtování do nákladů bylo chybně účtováno na účet Č Spotřeba materiálu, správně mělo být zaúčtováno na účet Č Náklady z drobného dlouhodobého majetku. - opakující se nedostatek Kontrolou krátkodobých závazků bylo zjištěno, že došlé faktury, které souvisí s účetním obdobím roku 2012, avšak výdaj nebyl dosud uskutečněn např. faktura za uložení odpadu na skládce Č , od dodavatele ESKO-T, ze dne , datum zdanitelného plnění dne O závazcích nebylo v roce 2012 účtováno. - opakující se nedostatek Při dílčím přezkoumání za rok 2013 byly zjištěny následující chyby a nedostatky: Předložené zápisy ze zasedání zastupitelstva obce za období leden - srpen 2013 neobsahovaly usnesení o projednání a schválení závěrečného účtu obce. Obec u všech zasedání zastupitelstva obce konaných v lednu až srpnu roce 2013 nezveřejnila na úřední desce program jejich jednání. Veškeré předložené zaprsy ze zasedání zastupitelstva za období leden - srpen 2013 neobsahovaly schválený pořad jednání zastupitelstva obce, určení ověřovatelů zápisu a výsledky hlasování o jednotlivých usneseních

5 Obec předložila pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013 ze dne , které současně zveřejnila i na elektronické úřední desce. Předložený zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne však neobsahoval usnesení o projednání a schválení tohoto provizoria. Návrh závěrečného účtu za rok 2012 byl zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce obce od do Elektronicky však nebyla zveřejněna zpráva o přezkoumání hospodaření obce. Současně obec nedoložila zveřejnění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ani na úřední desce. Obec v období leden - srpen 2013 pořídila následující drobný dlouhodobý hmotný majetek: vysavač v hodnotě 1 511,- Kč, vařič v hodnotě 1 011,- Kč, židle v hodnotě 6 900,- Kč a nábytek v hodnotě ,- Kč. Obec chybně účtovala o pořízení a zařazení uvedeného majetku, konkrétně: - na účet 028 nebyly zaúčtovány pořízené židle a nábytek, - vysavač a vařič byly zaúčtovány na nákladový účet Spotřeba materiálu, nikoliv na účet Náklady z pořízení drobného dlouhodobého majetku, - záloha na nábytek ve výši ,- Kč byla k stále zaúčtována na účtu Krátkodobé poskytnuté zálohy, i když vyúčtující faktura byla vystavena již ; o nákladech na pořízení nábytku nebylo k účtováno. Byla předložena evidence poplatků za odpady a psy. Tato evidence nebyla průběžně doplňována. Současně nebylo na začátku roku účtováno o předpisech poplatků ve správné výši. Některé analytické účty ( , a ) účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti vykazovaly k záporné zůstatky. Zůstatek tohoto účtu nebylo možné sesouhlasit se stavem vybraných poplatků. Kontrolou bylo zjištěno, že na účtu Krátkodobé přijaté zálohy na transfery vykazovala obec k závazek ve výši ,- Kč. Jednalo se o finanční prostředky, které obec obdržela na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu. O této dotaci nemělo být účtováno ani jako o záloze, ani jako o závazku. Současně obec neúčtovala o předpisu pohledávky na dotaci na výkon státní správy na účtu Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi. Dle knihy došlých faktur měla obec k uhrazeny veškeré závazky. V rozvaze sestavené k však byla na účtu Dodavatelé vykázána částka 12694,75 Kč. V rozvaze k vykazovala obec na účtu Ceniny zůstatek 1 092,- Kč. Obec na tomto účtu účtuje o poštovních známkách. Kontrolou knihy odeslané pošty bylo zjištěno, že k vykazovala obec v této knize zůstatkovou hodnotu poštovních známek ve výši 1 102,- Kč. Od do doby provedení dílčího přezkoumání nebyl v knize učiněn žádný zápis. Fyzickým přepočítáním poštovních známek byla zjištěna jejich hodnota ve výši 436,- Kč. Na rozpočtovou položku Drobný dlouhodobý hmotný majetek nebyla zaúčtována část nákladů na pořízení nábytku ve výši zaplacené zálohy, tj ,- Kč

6 D. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření obce Valdíkov za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písmo c) zákona o přezkoumávání hospodaření. a to Nedostatky, spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Náklady z činnosti". (nesprávné) Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačné určení majetku a závazků. (nesprávné, neprůkazné) Účetní záznam územního celku nebyl průkazný. (nesprávné, neprůkazné, neúplné) Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly podpisový záznam odpovědné osoby a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury. (nesprávné) Inventarizační zpráva neobsahovala stanovené náležitosti. (neúplné) Územní celek neúčtovalo skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. (nesprávné) Účetní případy nebyly zachyceny účetními doklady. (nesprávné) Plán inventur neobsahoval stanovené údaje. (neprůkazné) Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy - Zastupitelstvo obce neschválilo závěrečný účet. (porušení povinnosti) Územní samosprávný celek nezveřejni! způsobem umožňujícím dálkový přístup úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání. (porušení povinnosti) Pravidla rozpočtového provizoria nebyla stanovena orgánem k tomu určeným. (porušení povinnosti) Obecní úřad neinformoval o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce na úřední desce. (porušení povinnosti) byly zjištěny chyby a nedostatky spočívající v neodstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předcházející roky - viz část C této zprávy. II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Upozorňujeme na riziko vyplývající z nedostatečné evidence a inventarizace některých majetkových položek. Obec neprovedla porovnání skutečnosti se stavem účetním u pozemků. V důsledku toho eviduje ve své majetkové evidenci rozdílný počet pozemků od toho, který je uveden ve výpisu z katastru nemovitostí. Rovněž upozorňujeme na skutečnost, že při inventarizaci k nebyl odstraněn a vyřešen rozpor mezi skutečně zjištěnou a zaúčtovanou hodnotou cenin (poštovních známek). Tato chyba byla zjištěna při dílčím přezkoumání roku 2013 a nadále přetrvává. Obec tak v uvedených případech nemá zjištěn a podchycen skutečný stav svého majetku

7 III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu 0% Podíl závazků na rozpočtu 7,53 %... -~;.._ _----- Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0% Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 2,64 % r _. Ukazatel dluhové služby 6,35% ! Podíl provozního salda k běžným příjmům 35,85 % Komentář: Zůstatek účtu Dlouhodobé úvěry k byl ve výši ,- Kč. Valdíkov 28. února 2014 Za Krajský úřad Kraje Vysočina Lenka Kalinová kontrolor pověřený řízením přezkoumání KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ď:~ž 'I.. Odbor kontroly podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání -:. Ing. Jiří Wasserbauer 'ié. kontrolor... /... podpis kontrolora Územní celek má na základě 7 odst. 1 písmo f) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 30 pracovních dnů od předání návrhu této zprávy. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo I) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku

8 Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje dílčího přezkoumání. výsledky Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Valdíkov s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle 7 odst. 1 písmo f) zákona o přezkoumávání hospodaření. Dne 28. února 2014 ~ OBEC VALDIKOV PSČ~7503 Jan Pavlíček starosta podpis starosty Poučení Územní samosprávný celek je podle 13 odst. 1 písmo b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen příslušnému přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru kontroly, nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územniho celku podat písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě. Územní samosprávný celek je dále povinen uvést v informaci lhůtu, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě ji krajskému úřadu zaslat ( 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření). Za nesplnění výše uvedených povinností lze uložit územnímu samosprávnému celku dle ustanovení 14 písmo f), g) nebo h) zákona o přezkoumávání hospodaření pořádkovou pokutu až do výše Kč v každém jednotlivém případě. Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1x Obec Valdíkov Jan Pavlíček 2 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly - 8 -

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Příjmy: Název: MIKROREGION TŘEBÍČSKO, dobrovolný svazek obcí, IČ: 70939641, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč 1 Závěrečný účet za rok 2014 Neinvestiční přijaté dotace od obcí - členské

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právni - odděleni přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 49466/2013 OKP Č. j.: JMK 49466/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více