Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška"

Transkript

1 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, Jihlava Stejnopis č.: 2 Č. j.: KUJI 33603/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška se sídlem Osová Bítýška 3, Osová Bítýška, IČO: za rok 2014 Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 23. října 2014 podle 5 odst. 3 zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 11. listopadu 2014 jako dílčí přezkoumání a 3. června 2015 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 12 odst. 1 písmo g) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 3. června Místo provedení přezkoumání: Obec Osová Bítýška Osová Bítýška Osová Bítýška Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 578/14 - kontrolor: pověření číslo 595/14 - kontrolor pověření číslo 591/14 Marie Ifrahová Hana Sobotková Helena Vaníčková, DiS. Podklady předložily: Lenka Kutílková - účetní Marie Hladíková - matrikářka Marcela Žáková - pokladní Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. tel.: "fax: , Internet: IČO: , ID datové schránky: ksab3eu

2 A. Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška nebyly zjištěny chyby a nedostatky. B. Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška byly využity následující písemnosti: Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2014 schválen zastupitelstvem obce (dále jen ZO) dne Závěrečný účet - za rok 2013, návrh zveřejněn na úředních deskách v období od do , schválen ZO dne Návrh rozpočtu - na rok 2014 zveřejněn na úředních deskách v období od do Rozpočtová opatření - Č. 1/ Č. 7/2014 schválená starostou obce dne , , , , a , následně předkládána ZO na vědomí Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci - ZŠ a MŠ schválené ZO dne Pokladní doklady - doklad Č od do Evidence majetku - s provedenými změnami k Účetní doklady - vklady na běžný účet za období (bankovní výpisy Č. 2-10) účetní doklady k bankovním výpisům za období od Odměňování členů zastupitelstva - platový výměr starosty obce ze dne Příloha rozvahy - k Bankovní výpisy - výpis Č KB a. s. ( ), Č. 10/ Hypoteční banka ( ), Č. 10- ČNB ( ), Č KB a. s. ( ) se zůstatky běžných účtů k výpis Č. 5 - KB a. s. - spořící účet ( ) k ,<. výpis Č. 10/ Hypoteční banka ( ) se zůstatkem úvěrového účtu k Výkaz zisku a ztráty - k Faktura - Č vystavena dne na částku ,- Kč - stavební práce obytný soubor RD, uhrazena dne , výpis Č. 6 z Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k Rozvaha - k Pokladní kniha - za měsíce leden - říjen 2014 Evidence poplatků - za odpady, za psy a stočné k Kniha odeslaných faktur - k Kniha došlých faktur - k Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - k prodeji pozemku p. Č. 3091/2 zveřejněno od do k prodeji pozemků p. č. 30/39, p. č. 30/45, p. Č. 30/49 a p. Č. 30/50 zveřejněno od do Darovací smlouva - darovací smlouva ze dne k finančnímu daru ve výši ,- Kč poskytnutému Krajem Vysočina za účelem podpory zájmové a sportovní aktivity dětí a mládeže v prostorách škol Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - finanční prostředky poskytnuté k zajištění konání voleb do Parlamentu EU, čerpání a vyúčtování ze dne Dohody o provedení práce - dvě dohody o provedení práce ze dne na roznos volebních lístků, vyplaceno dne

3 Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva ze dne (obec prodává) pozemek p. Č. 30/45, za schválilo dne , KN ke dni kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva ze dne (obec prodává) pozemek p. Č. 30/49 ap. Č. 30/50, za schválilo dne , KN ke dni kupní smlouva a smlouva ze dne (obec prodává) pozemek p. Č. 3091/2, za schválilo dne , KN ke dni kupní smlouva ze dne (obec prodává) pozemky část p. Č. 39/24, za schválilo dne , KN ke dni kupní smlouva ze dne (obec prodává) pozemky část p. Č. 30/39, za schválilo dne , KN ke dni kupní smlouva ze dne uzavřená s RWE Gas Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem k úplatnému převodu plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství, za schválilo dne Smlouvy o věcných břemenech - smlouva o zřízení věcného břemene Č. HM /001 ze dne uzavřena s E.ON Distribuce, a. s., za schválilo dne , právní účinky vkladu vznikly ke dni (dále jen KN) smlouva o zřízení věcného břemene Č. HM /001 ze dne uzavřena s E.ON Distribuce, a. s., za schválilo dne , KN ke dni Výsledky kontrol zřízených organizací - Zápis Č. 1/2014 o provedené kontrole hospodaření ZŠ a MŠ Osová Bítýška ze dne Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne , , , , , a Zápisy z jednání výborů - finančního výboru ze dne , kontrolního výboru ze dne Účetní závěrka - obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2013 schválena za dne Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: Rozpočtová opatření - Č. 10/ Č. 14/2014 schváleny starostou obce dne , , a následně předloženy zastupitelstvu obce (dále jen Za) na vědomí Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k Rozvaha -k Výkaz zisku a ztráty - k Hlavní kniha - k Pokladní kniha - k Kniha došlých faktur - k Kniha odeslaných faktur - k Inventurní soupisy majetku a závazků - k plán inventur, závěrečná zpráva Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2014 Evidence majetku - s provedenými změnami k Účetní doklady - doklady k bankovním výpisům Č Č. 235 za období od do Pokladní doklady - doklad Č ze dne doklad Č z Faktury - Č z částka ,- Kč za stavební práce dle smlouvy o dílo Č , splatnost dne , úhrada dne Č ze dne částka ,- Kč - nákup serveru, softweru a počítačů, splatnost , úhrada Bankovní výpisy - výpis Č KB a. s. ( ), výpis z Hypoteční banka ( ), výpis Č ČNB ( ), výpis Č KB a. s. ( ) se zůstatky běžných účtů a zůstatek spořícího účtu - výpis Č. 6 ( ) - KB a. s. k

4 vypis z Hypoteční banka ( ) se zůstatkem úvěrového účtu k Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva ze dne (obec kupuje) pozemek st. p. Č. 119, za schválilo dne , právní účinky vkladu vznikly ke dni (dále jen KN) ke dni kupní smlouva ze dne (obec prodává) pozemek p. Č. 30/40, Č. 30/41, Č. 30/42, za schválilo dne , KN ke dni kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva ze dne (obec prodává) pozemek p. Č. 30/38, za schválilo dne , KN ke dni kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva ze dne (obec prodává) pozemek p. Č. 30/46, za schválilo dne , KN ke dni kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva ze dne (obec prodává) pozemek p. Č. 30/44, za schválilo dne , KN ke dni kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva ze dne (obec prodává) pozemek p. Č. 30/36, za schválilo dne , KN ke dni kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva ze dne (obec prodává) pozemek p. Č. 4190/4, za schválilo dne , KN ke dni darovací smlouva ze dne (obec daruje pozemky) p. Č. 4320, Č. 221, Č. 1580, Č. 1586, Č a Č. 1798, za schválilo , KN ke dni Smlouva o věcném břemenu - smlouva o zřízení věcného ze dne právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení- schváleno za dne , právní účinky vkladu vznikly ke dni Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva Č. ZZ ze dne k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,- Kč na akci "Oprava fasády obecního úřadu, závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne smlouva Č. (IDZZ ) ze dne k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,- Kč na akci "Oslavy 750 let obce Osová Bítýška", závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne Odměňování členů zastupitelstva - schválené za dne Příloha rozvahy - k Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - záměr k prodeji pozemků (par. Č. 30/38, Č. 30/40, Č. 30/41, Č. 30/42, Č. 30/46, Č. 30/44, Č. 30/36, Č. 4190/4) zveřejněn dne dosud <.. záměr k darování pozemků s Č. j. 398/14 zveřejněn od do Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne , ze dne ustavující zasedání a ze dne Výsledky kontrol zřízených organizací - Zápis finančního výboru z provedené kontroly ZŠ a MŠ Osová Bítýška ze dne C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při dílčím přezkoumání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. D. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření obce Osová 8 ítýškaza rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

5 II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu 0,94 % Podíl závazků na rozpočtu 2,99% f Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 9,97 % f _ Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 2,55 % _ _ - - f - _ Ukazatel dluhové služby 2,65 % Podíl provozního salda k běžným příjmům 25,35 % Zůstatek dlouhodobých závazků k vedených na účtu Č Dlouhodobé úvěry byl ve výši ,10 Kč Osová Bítýška 3. června 2015 ".. Za Krajský úřad Kraje Vysočina KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor kontroly Žilkov~ 57,58733 Jlhlava 9 Marie Ifrahová / kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kon olora pověřeného řízením přezkoumání Helena Vaníčková, DiS. H'~' kontrolor podpis kontrolora - 5 -

6 Územní celek má na základě 7 písmo c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 1 písmo d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku. Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje dílčího přezkoumání. výsledky Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Osová Bítýška s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle 7 písmo c) zákona o přezkoumávání hospodaření. OBEC OSOVÁ sítýška Osová Bítýška 3 tč: , DlČ:aooo84409 TQ' Josef Mach starosta podpis starost Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1x Obec Osová Bítýška Josef Mach 2 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly -6 -

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slavičky

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slavičky Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.: Č. j.: KUJI 26926/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slavičky se sídlem Slavičky 29, 675 01 Vladislav,

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Příjmy: Název: MIKROREGION TŘEBÍČSKO, dobrovolný svazek obcí, IČ: 70939641, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč 1 Závěrečný účet za rok 2014 Neinvestiční přijaté dotace od obcí - členské

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJ 20542/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice hospodaření se sídlem Menhartice 23,67531 Jemnice,

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč Obec Lhotka Lhotka č. 11, 588 56 Telč Závěrečný účet za rok 2011 - ve zkráceném rozsah u vkč Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů FIN 2-12M, ROZVAHA, výkaz ZISKU A ZTRÁT a PŘÍLOHA v plném

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3053/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Předslav,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velenice, IČ00673072, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velenice, IČ00673072, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0215/14/Nov Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velenice, IČ00673072, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Velenice za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právni - odděleni přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 49466/2013 OKP Č. j.: JMK 49466/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více