Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu"

Transkript

1 12 Roèník 51 Praha 2. èervna ,20 Kè Pøípadným autorùm pøíspìvkù do našeho èasopisu sdìlujeme, že honoráø za zveøejnìní mùže být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné èíslo. Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánù a organizací dostávají èasopis NOS zdarma. Pøedplatné je hrazeno z prostøedkù Výboru Odborového svazu státních orgánù a organizací. Informace pøedsedkynì u Na jiném místì zveøejòujeme komentáø k vyhlášce 100/2006 Sb., kterou se mìní vyhláška Ministerstva financí è. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potøeb, ve znìní vyhlášky è. 510/2002 Sb., která nabyla úèinnosti Po dohodì s autorkami komentáøe zveøejòujeme také odpovìdi na autorkami vybrané opakující se dotazy vztahující se k vyhlášce o fondu kulturních a sociálních potøeb. v Upozoròujeme všechny zamìstnance pùsobící v sociální oblasti, že zákon è. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, který nabude úèinnosti upravuje pøedpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává èinnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních pøedpisù pøi pomoci v hmotné nouzi, v sociálnìprávní ochranì dìtí, ve školách a školských zaøízeních, ve vìznicích, v zaøízeních pro zajištìní cizincù a v azylových zaøízeních. Jedná se o obdobnou právní úpravu zpùsobilosti k výkonu povolání, i když ne samostatným zákonem, jako tomu je napøíklad u zpùsobilosti k výkonu zdravotnických povolání (zákon è. 96/2004 Sb). Odborový svaz spoleènì s OS zdravotnictví a sociální péèe požadoval již v prùbìhu pøípravy zákona o sociálních službách, aby úprava pøedpokladù pro výkon povolání sociálního pracovníka byla provedena samostatným zákonem. Vzhledem k tomu, že MPSV trvalo na tom, aby úprava pøedpokladù pro výkon povolání sociálního pracovníka nabyla úèinnosti souèasnì s úèinností zákona o sociálních službách, byla úprava pøedpokladù pro výkon povolání sociálního pracovníka ponechána v tomto zákonì. Jak vyplynulo z jednání se zástupci MPSV v prùbìhu projednávání návrhu zákona o sociálních službách v Poslanecké snìmovnì PÈR MPSV se v budoucnu nebude bránit samostatné právní úpravì. Vzhledem k závažnosti úpravy pøedpokladù pro výkon povolání sociálního pracovníka zveøejòujeme na jiném místì pro informaci znìní 109 a 110 vèetnì pøechodných ustanovení zákona o sociálních službách. Zákon již byl zveøejnìn ve Sbírce zákonù. w Upozoròujeme funkcionáøe ZO, že školení k novému zákoníku práce, který nabude úèinnosti budou odborovým svazem organizovány poèínaje druhou polovinou záøí tohoto roku. ZO budou v dostateèném èasovém pøedstihu písemnì informovány kdy a kde se v daném regionu školení uskuteèní. Informace budou zveøejnìny také v NOS a na webové stránce OS. Podle sdìlení Vydavatelství Sondy s. r. o. komentovaný zákoník práce bude vydán nejpozdìji na pøelomu mìsíce záøí a øíjna. Doporuèujeme ZO, pokud tak již neuèinily, aby si potøebný poèet výtiskù komentovaného nového zákoníku práce objednaly u Vydavatelství Sondy s. r. o.. V Praze dne Alena Vondrová pøedsedkynì OS Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech Teprve podruhé v historii bude pøedsedat Mezinárodní konferenci práce v Ženìvì zástupce Èeské republiky, resp. Èeskoslovenska. Po dr. Edvardu Benešovi se této role zhostí námìstek ministra práce a sociálních vìcí pro oblast Evropské unie a mezinárodních vztahù JUDr. Èestmír Sajda, MBA. 95. zasedání Mezinárodní konference práce - vrcholného orgánu Mezinárodní organizace práce (MOP) - probìhne v Ženevì ve dnech Zasedání se každoroènì úèastní národní tripartitní delegace složené ze zástupcù vlád a sociálních partnerù valné vìtšiny ze 178 èlenských státù MOP. Podtstatou èinnosti Mezinárodní organizace práce je podpora sociální spravedlnosti a mezinárodnì uznávaných lidských a pracovních práv. Byla založena roku 1919 v rámci Versaileského mírového procesu. V roce 1946 se stala jako první ze specializovaných mezinárodních organizací èlenem OSN. V èervnu loòského roku byla Èeská republika zvolena do výkonného orgánu MOP - Správní rady. Za tímto úspìchem stojí pøedevším dlouhodobý zájem a snaha vlády ÈR o podporu sociálního dialogu na národní i mezinárodní úrovni. Letošní kandidatura Èeské republiky na post pøedsedy Mezinárodní konference práce potvrzuje aktivní pøístup Ministerstva práce a sociálních vìcí k nadnárodním tématùm trhu práce. Mezinárodní konference práce je nejvýznamnìjší mezinárodní platformou v oblasti práce a sociálních vìcí. Její úèastníci diskutují o aktuálních otázkách globálního svìta práce. MKP pøijímá v souladu se svým mandátem mezinárodní úmluvy týkající se pracovních podmínek, zamìstnanosti a sociálního zabezpeèení pracovníkù. Zasedání MKP øídí její pøedseda (zástupce vlády èlenského státu MOP) spolu se tøemi místopøedsedy zvolenými za každou ze tøí skupin tripartity. Hlavním tématem letošního zasedání bude otázka definice pracovnìprávního vztahu jako základního prvku pracovního práva a podpora bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci v praxi. mpsv Ze zákona o sociálních službách str. 2 Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potøeb str. 3-5 Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potøeb str. 5-6 Nová pùsobnost úøadù práce pøi posuzování zdravotního stavu str. 7-8

2 2 NOS 12/ /2006 ZÁKON ze dne 14. bøezna 2006 o sociálních službách ÈÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Pøedmìt úpravy (1) Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepøíznivé sociální situaci (dále jen "osoba") prostøednictvím sociálních služeb a pøíspìvku na péèi, podmínky pro vydání oprávnìní k poskytování sociálních služeb, výkon veøejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a pøedpoklady pro výkon èinnosti v sociálních službách. (2) Tento zákon dále upravuje pøedpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává èinnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních pøedpisù pøi pomoci v hmotné nouzi, v sociálnì-právní ochranì dìtí, ve školách a školských zaøízeních, ve zdravotnických zaøízeních, ve vìznicích, v zaøízeních pro zajištìní cizincù a v azylových zaøízeních. PØEDPOKLADY PRO VÝKON POVOLÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA HLAVA I Sociální pracovník 109 Sociální pracovník vykonává sociální šetøení, zabezpeèuje sociální agendy vèetnì øešení sociálnì právních problémù v zaøízeních poskytujících služby sociální péèe, sociálnì právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepèní èinnost v sociální oblasti, odborné èinnosti v zaøízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní èinnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace. 110 (1) Pøedpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je zpùsobilost k právním úkonùm, bezúhonnost, zdravotní zpùsobilost a odborná zpùsobilost podle tohoto zákona. (2) Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle 79 odst. 2. a 3. (3) Zdravotní zpùsobilost zjiš uje a lékaøský posudek o zdravotní zpùsobilosti vydává praktický lékaø a u zamìstnancù lékaø závodní preventivní péèe. (4) Odbornou zpùsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je a) vyšší odborné vzdìlání získané absolvováním vzdìlávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního pøedpisu 40), b) vysokoškolské vzdìlání získané studiem v bakaláøském nebo magisterském studijním programu zamìøeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péèi nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního pøedpisu 41), c) absolvování akreditovaných vzdìlávacích kurzù v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejménì 200 hodin a praxe pøi výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejménì 5 let, za podmínky ukonèeného vysokoškolského vzdìlání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b), d) u manželského a rodinného poradce vysokoškolské vzdìlání získané øádným ukonèením studia jednooborové psychologie nebo magisterského programu na vysoké škole humanitního zamìøení souèasnì s absolvováním postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu minimálnì 400 hodin nebo obdobného dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve zdravotnictví. (5) Odbornou zpùsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka pøi poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zaøízeních ústavní péèe podle 52 má též sociální pracovník a zdravotnì sociální pracovník, který získal zpùsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního pøedpisu 42), (6) Pøi uznávání odborné kvalifikace nebo jiné zpùsobilosti státních pøíslušníkù èlenských státù Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního pøedpisu 31). SPOLEÈNÁ, PØECHODNÁ A ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ HLAVA II Pøechodná ustanovení 120 (11) Zamìstnanec, který ke dni nabytí úèinnosti tohoto zákona vykonával èinnost, na niž se vztahuje kvalifikaèní pøedpoklad uvedený v 110 odst. 4, a tento pøedpoklad nesplòuje, je povinen splnit tento kvalifikaèní pøedpoklad ve lhùtì a) 7 let ode dne nabytí úèinnosti tohoto zákona, pokud nezískal støední vzdìlání s maturitní zkouškou v oboru sociálnì právním, b) 10 let ode dne nabytí úèinnosti tohoto zákona, pokud získal støední vzdìlání s maturitní zkouškou v oboru sociálnì právním. (12) Ustanovení odstavce 11 neplatí, jestliže ke dni nabytí úèinnosti tohoto zákona zamìstnanec uvedený v odstavci 11 písm. a) a b) dosáhl vìku 50 let; u tìchto osob se považuje kvalifikaèní pøedpoklad uvedený v 110 odst. 4 za splnìný Statistika a skuteènost V úvodníku NOSu è. 6 jsme si pøeèetli údaje ÈSÚ o nárùstu prùmìrných mezd ve veøejné správì a obranì o 8,9 % proti roku Jaká je však skuteènost na ministerstvu informatiky? Dle zjištìní naší odborové organizace poklesla prùmìrná mzda proti roku 2003 u øadových zamìstnancù a vedoucích oddìlení o 7,2 %. U vedoucích pracovníkù ve funkci námìstkù ministra a nìkterých øeditelù se prùmìrná mzda zvýšila o 30 až 40 %. Statistika je holt jenom statistika. Ing. Pavel Fousek!!! volná místa!!! LETNÍ DÌTSKÝ TÁBOR cena: 3500,-Kè * kdo: obèanské sdružení Spolek pøátel Bezdružic * místo: Bezdružice okres Tachov * typ: tábor na louce v lese stany s podsadou * kapacita: max. 45 dìtí * zamìøení: celotáborová hra, hry v pøírodì, turistika, koupání * kontakt: Filip Bouma, mobil , * podrobnosti a minulost na: Klasický stanový tábor uprostøed lesa, bez elektøiny s nedalekým pøírodním koupalištìm. Obèanské sdružení Spolek pøátel Bezdružic pracuje s dìtmi již více jak deset let a na letní tábory do lokality bezdružicka jezdí pøes dvacet let.

3 Vyhláška è. 100/2006 Sb., kterou se mìní vyhláška è. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potøeb, ve znìní vyhlášky è. 510/2002 Sb. Ing. Anna Libnarová MF, Ing. Helena Èornejová ÈMKOS Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 7, 49 odst. 10, 60 a 62 odst. 4 zákona è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (rozpoètová pravidla), ve znìní zákona è. 479/2003 Sb. a zákona è. 377/2005 Sb. a podle 33 odst. 4 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù: Vyhláška è. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potøeb, ve znìní vyhlášky è. 510/2002 Sb. se mìní takto: 12Penzijní pøipojištìní Organizaèní složky státu a státní pøíspìvkové organizace mohou z fondu hradit za své zamìstnance èást pøíspìvku na penzijní pøipojištìní 1), nejvýše však 90 % èástky, kterou se zamìstnanec zavázal hradit. Pøíspìvkové organizace zøízené územními samosprávnými celky mohou z fondu hradit za své zamìstnance pøíspìvek na penzijní pøipojištìní 1) nebo jeho èást. 1) Zákon è. 42/1994 Sb., o penzijním pøipojištìní se státním pøíspìvkem a o zmìnách nìkterých zákonù souvisejících s jeho zavedením, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 12a Pojistné na soukromé životní pojištìní Z fondu lze hradit pojiš ovnì za zamìstnance èást pojistného na soukromé životní pojištìní na základì pojistné smlouvy uzavøené mezi zamìstnancem jako pojistníkem a pojiš ovnou, která je oprávnìna k provozování pojiš ovací èinnosti na území Èeské republiky podle zvláštního právního pøedpisu 2), nejvýše však 50 % èástky pojistného, kterou se zamìstnanec zavázal hradit, za podmínky, že ve smlouvì byla sjednána výplata pojistného plnìní až po 60 kalendáøních mìsících a souèasnì nejdøíve v roce dosažení vìku 60 let. 2) Zákon è. 363/1999 Sb., o pojiš ovnictví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o pojiš ovnictví), ve znìní pozdìjších pøedpisù. Komentáø k ustanovení 12 Novì ustanovení 12 v návaznosti na novelu ustanovení 49 odst. 10 a 62 odst. 4 zákona è. 218/2000 Sb., ve znìní zákona è. 377/2005 Sb., stanoví jiný režim pro poskytování pøíspìvku na penzijní pøipojištìní pro organizaèní složky státu a státní pøíspìvkové organizace. Zákon è. 377/2005 Sb., kterým byl novelován zákon è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech zmìnil u tìchto organizaci možnost pøispívat na pøíspìvek na penzijní pøipojištìní se státním pøíspìvkem nebo jeho èást, pouze na možnost hradit èást pøíspìvku. To znamená, že v roce 2006 by už nemìl být hrazen celý pøíspìvek na penzijní pøipojištìní, pokud si zamìstnanec sám nic nehradí. Od bude možno za zamìstnance hradit z fondu kulturních a sociálních potøeb èástku, která je limitována výší do 90 % èástky, kterou si hradí zamìstnanec sám. I. Pravidla pro poskytování pøíspìvku na penzijní pøipojištìní u organizaèních složek státu a státních pøíspìvkových organizaci I nadále platí, že z FKSP lze zamìstnancùm, kteøí uzavøeli smlouvu o penzijním pøipojištìní podle zákona è. 42/1994 Sb., o penzijním pøipojištìní se státním pøíspìvkem a o zmìnách nìkterých zákonù souvisejících s jeho zavedením, ve znìní pozdìjších pøedpisù, poskytovat pøíspìvek na toto pøipojištìni. S úèinnosti od vyhláška stanovuje horní limit výše tohoto pøíspìvku. Novì tedy mùže organizaèní složka státu a státní pøíspìvková organizace z FKSP hradit pøíspìvek na penzijní pøipojištìní nejvýše v hodnotì 90 % èástky, kterou si zamìstnanec hradí sám ze svého vlastního pøíjmu. Pøíklad: V zásadách pro èerpaní FKSP organizace stanoví (dohodne s odborovou organizaci) výší pøíspìvku na penzijní pøipojištìní napø. 100 Kè mìsíènì, 300 Kè mìsíènì, 500 Kè mìsíènì apod. Nadále platí, že zamìstnanec má nárok na tento pøíspìvek pouze v pøípadì, že si uzavøel smlouvu s penzijním fondem o penzijním pøipojištìní podle zákona è. 42/1994 Sb., tj. že je úèastníkem penzijního pøipojištìní se státním pøíspìvkem. Vzhledem k tomu, že hodnoty pojistného, které si platí sami zamìstnanci se v praxi znaènì liší musí organizace vypoèítat výší pøíspìvku z FKSP pro každého konkrétního zamìstnance a porovnat ji s limitem stanoveným v tomto ustanovení. Pokud je èástka stanovená v zásadách o èerpaní fondu vyšší než dovoluje vyhláška (tj. je vyšší než 90 % toho co si hradí zamìstnanec sám) pak se u pøíslušného zamìstnance úhrada s FKSP sníží. Pokud si zamìstnanec platí více pak se mu z FKSP hradí pøipojištìní ve vyšší stanovené v zásadách. Pøíklady výše pøíspìvku na penzijní pøipojištìní (PP) hrazené z FKSP v závislosti od èástky hrazené zamìstnancem a) Èástka hrazená zamìstnancem na PP (v Kè za mìsíc) % èástky placené zamìstnancem Pøíspìvek z FKSP dle zásad o èerpání fondu Kè mìsíènì Maximální úhrada na PP z FKSP konkrétnímu zamìstnanci v závislosti od èástky, kterou si hradí sám (v Kè za mìsíc) To znamená zamìstnancùm, kteøí uzavøeli smlouvu s penzijním fondem tak, že jim bude pøispívat pouze zamìstnavatel nelze poskytovat žádný pøíspìvek z FKSP. Zamìstnancùm, kteøí se ve smlouvì zavázali, že budou na své penzijní pøipojištìní platit èástku 100 Kè mìsíènì lze v tomto pøípadì pøispívat z FKPS èástkou 90 Kè mìsíènì. Všem ostatním, tj. všem, kteøí si ze svého hradí 200 a více korun bude organizace v tomto pøípadì pøispívat èástkou 100 Kè mìsíènì. b) Èástka hrazená zamìstnancem na PP (v Kè za mìsíc) % èástky placené zamìstnancem Pøíspìvek z FKSP dle zásadách pro èerpání fondu Kè mìsíènì Maximální úhrada na PP z FKSP konkrétnímu zamìstnanci v závislosti od èástky, kterou si hradí sám (v Kè za mìsíc) Zamìstnancùm, kteøí se ve smlouvì zavázali, že budou na své penzijní pøipojištìní platit ze svého pøíjmu èástku 100 Kè mìsíènì bude organi- Pokraèování na stranì 4 NOS 12/2006 3

4 Vyhláška è. 100/2006 Sb., kterou se mìní vyhláška è. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potøeb, ve znìní vyhlášky è. 510/2002 Sb. Pokraèování ze strany 3 zace v tomto pøípadì pøispívat z FKPS èástkou 90 Kè mìsíènì. Zamìstnancùm, kteøí si platí 200 Kè mìsíènì se z FKPS uhradí 180 Kè mìsíènì. Zamìstnancùm, kteøí si platí èástku 300 Kè mìsíènì bude organizace pøispívat z FKPS èástkou 270 Kè mìsíènì.všem ostatním, tj. tìm, kteøí se ve smlouvì zavázali ze svého hradí na penzijní pøipojištìní 400 a více korun mìsíènì bude organizace pøispívat stejnou èástkou, a to 300 Kè mìsíènì. I. Pravidla pro poskytování pøíspìvku na penzijní pøipojištìní u pøíspìvkových organizaci zøízených územními samosprávnými celky U pøíspìvkových organizací zøízených územními samosprávnými celky ke žádné zmìnì nedochází, zùstává v platnosti ustanovení 27 odst. 5 vìty tøetí zákona è. 2/1994 Sb., které umožòuje z FKSP hradit pøíspìvek na penzijní pøipojištìní se státním pøíspìvkem všem zamìstnancùm pøíspìvkové organizace zøízené uzemním samosprávním v hodnotì stanovené v zásadách pro èerpaní fondu, bez ohledu na výši hrazenou samotným zamìstnancem. Komentáø k ustanovení 12a Zákonem è. 377/2005 Sb., o doplòkovém dozoru nad bankami, spoøitelními a úvìrovými družstvy, institucemi elektronických penìz, pojiš ovnami a obchodníky s cennými papíry ve finanèních konglomerátech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o finanèních konglomerátech), byl novelován 49 odst.10 a 62 odst. 4 zákona è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech èimž bylo umožnìno, aby i organizaèní složky státu a státní pøíspìvkové organizace mohly za své zamìstnance hradit z FKSP pojiš ovnì èást pojistného na soukromé životní pojištìní 1. 1) 49 odst. 10 zákona è. 218/2000 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù "organizaèní složka státu mùže za své zamìstnance hradit èást pøíspìvku na penzijní pøipojištìní a èást pojistného na soukromé životní pojištìní, které hradí zamìstnavatel pojiš ovnì na základì pojistné smlouvy uzavøené mezi zamìstnancem jako pojistníkem a pojiš ovnou pouze z fondu kulturních a sociálních potøeb. Podmínky úhrady pojistného a jeho výši upraví vyhláška o fondu kulturních a sociálních potøeb. 62 odst. 4 zákona è. 218/2000 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù "pøíspìvková organizace mùže za své zamìstnance hradit èást pøíspìvku na penzijní pøipojištìní 12a) a èást pojistného na soukromé životní pojištìní, které hradí zamìstnavatel pojiš ovnì na základì pojistné smlouvy uzavøené mezi zamìstnancem jako pojistníkem a pojiš ovnou pouze z fondu kulturních a sociálních potøeb. Podmínky úhrady pojistného a jeho výši upraví vyhláška o fondu kulturních a sociálních potøeb. Ustanovení 12a se vztahuje i na pøíspìvkové organizace zøízené územními samosprávnými ponìvadž zákon è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, žádné omezení pro pøíspìvkové organizace pøi poskytování tohoto pøíspìvkù neobsahuje. Na základì výše uvedené úpravy byla vyhláškou è. 100/2006 Sb., s úèinnosti od provedená novela vyhlášky è. 114/2002 Sb. o FKSP a do vyhláška byl doplnìn nový 12a), který umožòuje organizaèním složkám státu, státním pøíspìvkovým organizacím a pøíspìvkovým organizacím zøízeným územními samosprávními celky poskytovat svým zamìstnancùm, kromì pøíspìvku na penzijní pøipojištìní také pøíspìvek na soukromé životní pojištìní. Pro poskytování pøíspìvku vyhláška stanoví následující podmínky a omezení: 1) pøíspìvek na soukromé životní pojištìní za zamìstnance mùže organizace uhradit pouze na základì pojistné smlouvy uzavøené mezi zamìstnancem a pojiš ovnou, která je oprávnìna k provozování pojiš ovací èinnosti na území ÈR podle zákona o pojiš ovnictví, 2) pøíspìvek z FKSP nesmí být vyšší než 50 % èástky pojistného, kterou se zamìstnanec zavázal hradit sám. Pokud je èástka stanovená v zásadách o èerpaní fondu vyšší než dovoluje vyhláška pak se u pøíslušného zamìstnance úhrada z FKSP sníží. Pokud si zamìstnanec platí více než stanoví zásady pak se z FKSP hradí pøipojištìní ve vyšší stanovené v zásadách, 3) ve smlouvì o životním pojištìní (uzavøené mezi zamìstnancem a pojiš ovnou) musí byt sjednáno, že výplata pojistného plnìní nastane až po 60 kalendáøních mìsících a souèasnì nejdøíve v roce kdy pojištìný zamìstnanec dosáhne vìku 60 let. Pøíklady výše pøíspìvku na životní pojištìní (ŽP) hrazené z FKSP v závislosti od èástek hrazených zamìstnancem Èástka na ŽP hrazená zamìstnancem (v Kè za mìsíc) % èástky placené zamìstnancem Pøíspìvek z FKSP na životní pojištìní dle zásad o èerpání fondu Kè mìsíènì Maximální úhrada na ŽP z FKSP konkrétnímu zamìstnanci v závislosti od èástky, kterou si hradí sám (v Kè za mìsíc) Zamìstnancùm, kteøí se ve smlouvì zavázali, že budou na své životní pojištìní platit èástku 100 Kè mìsíènì lze v tomto pøípadì pøispívat z FKPS èástkou 50 Kè mìsíènì. Zamìstnancùm, kteøí si zaplatí 200 Kè mìsíènì lze z FKPS uhradit èástku 100 Kè mìsíènì. Zamìstnancùm, kteøí zaplatí ze svého èástku 300 Kè mìsíènì uhradí organizace z FKPS èástkou 150 Kè mìsíènì. Zamìstnancùm, kteøí zaplatí èástku 400 Kè mìsíènì uhradí organizace v tomto pøípadì z FKPS èástku 200 Kè mìsíènì. Všem ostatním, tj. všem, kteøí ze svého hradí 500 Kè a více korun bude organizace pøispívat èástkou 250 Kè mìsíènì. Obecnì k obou ustanovením: Konkrétní výši pøíspìvku na penzijní pøipojištìní i životní pojištìní je nutné stanovit (dohodnout s odborovou organizací) v zásadách o èerpání fondu. V praxi se u plnìní z FKSP v pøevážné vìtšinì organizaci využívá jednotná výše pøíspìvku, avšak pøíspìvek zamìstnancùm lze poskytovat i v rozdílné výši. Pokud organizace uvažuje o rozdílné výši pøíspìvku, tak je nutné respektovat ustanovení 1 odst. 3 a 4 zákoníku práce, které zakazuje diskriminaci zamìstnancù pøi poskytování tohoto plnìní: Ustanovení 1 odst. 3 a 4 zákoníku práce: odst. 3: "zamìstnavatelé jsou povinni zajiš ovat rovné zacházení se všemi zamìstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky vèetnì odmìòování za práci a jiných penìžitých plnìní a plnìní penìžité hodnoty, odst. 4: "v pracovnìprávních vztazích je zakázána pøímá i nepøímá diskriminace z dùvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického pùvodu, národnosti, státního obèanství, sociálního pùvodu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, vìku, náboženství èi víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodinì, politického nebo jiného smýšlení, èlenství a èinnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zamìstnavatelù; diskriminace z dùvodu tìhotenství nebo mateøství se považuje za diskriminaci z dùvodu pohlaví. Za diskriminaci se považuje i jednání zahrnující podnìcování, navádìní nebo vyvolávání nátlaku smìøujícího k diskriminaci. 4 NOS 12/2006

5 DOTAZY Dotaz è. 1: Lze použit prostøedky FKSP na nákup osvìžovaèù vzduchu do prostoru, ve kterých se zdržuji zamìstnanci, napø. sborovna, kabinet, toaleta apod., Odpovìï: Ne, nelze. Povinnost zamìstnavatele vytváøet pracovní podmínky, které umožòují bezpeèný výkon práce, odstraòovat rizikové a namáhavé práce a zøizovat, udržovat a zlepšovat zaøízení pro zamìstnance, vèetnì vzhledu a úpravy pracoviš stanoví 139 zákoníku práce. Náklady spojené s plnìním tohoto úkolu hradí organizace z rozpoètových výdajù (nákladù). Z FKSP lze pøispívat na nákup vybavení ke zlepšení pracovních podmínek zamìstnancù, a to nad rámec povinného vybavení. Za povinné vybavení se považuje veškeré vybavení nutné pro bezpeèný výkon práce zamìstnance, vybavení pro ochranu osobní vìci zamìstnancù, a další. Patøi zde také povinnost zamìstnavatele udržovat prostory, ve kterých se zdržují zamìstnanci (tj. zaøízení pro oddych zamìstnancù, pracovní kabinet, toalety apod.) v èistotì a poøádku. Dotaz è. 2: Lze plnìní z prostøedku FKSP poskytovat prostøednictvím, tzv. "osobních úètù zamìstnancù". Odpovìï: Ve vìtšinì pøípadù jde pouze o snahu zavést pøehlednìjší systém èerpání prostøedkù z fondu, napø. umožnit zamìstnancùm, aby si mohli vybírat ze dvou skupin plnìní, napø.: v zásadách pro èerpaní fondu organizace bylo dohodnuto, že pøíspìvek na využívání kulturních, sportovních a rekreaèních zaøízení èiní 5000 Kè (pro pøíslušný kalendáøní rok), s tím, že zamìstnance si sám zvolí zda jej využije na rekreaci, rehabilitaci a nebo formou vstupenek na sportovní akce resp. na kulturní pøedstavení. Kromì toho se také objevují snahy používat prostøedky fondu prostøednictvím, tzv. "osobních úètù zamìstnancù" jako doplnìk k odmìòování, tj. ke stimulaci zamìstnancù k lepším pracovním výkonùm. K tomu je nutné sdìlit, že pøi tvorbì pravidel pro èerpaní fondu a sestavování rozpoètu fondu musí organizace respektovat základní poslání fondu, který je definováno rozpoètových pravidlech (zákon è. 250/2000 Sb. a zákon è. 218/2000 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù), která stanoví: "Fond kulturních a sociálních potøeb je urèen k zabezpeèování kulturních a sociálních potøeb zamìstnancù, bývalých zamìstnancù, žákù uèiliš a jejich rodinných pøíslušníkù." Z této definice základního urèení fondu lze jednoznaènì dovodit, že èást plnìní poskytovaná z FKSP má být vázána na øešení sociálních problémù zamìstnancù (tj. na sociální výpomoci, pùjèky na bytové i sociální úèely, na stravování, zlepšení pracovních podmínek apod.) na základì konkrétních sociálních pomìrù jednotlivých zamìstnancù, èi skupin zamìstnancù a další èást prostøedkù má být vyèlenìna na kulturní aktivity, na rehabilitaci a podporu dalších volno èasových aktivit zamìstnancù (tj. na pøíspìvky na kulturní a sportovní aktivity, rekreace, rehabilitace a další, které lze z tohoto fondu poskytovat). Tzn., i když je fond kulturních a sociálních potøeb jedním z fondù zamìstnavatele, není ze zákona urèen ke zvyšování motivace zamìstnancù k lepším pracovním výkonùm ani k oceòování pracovních zásluh zamìstnancù a zákon ani vyhláška také nezná pojem "osobní úèet". Dotaz è. 3: Prosím o upøesnìní informace, co se týká úrokù a poplatkù z úètu FKSP. 138 zákona è. 541/2004 Sb., školský zákon nás informuje, cituji...sdružené prostøedky FKSP se vedou na zvláštním úètu, úroky jsou pøíjmem tohoto úètu, úhrady za bankovní služby jsou výdajem tohoto úètu. Máme rozumìt této informaci tak, že úroky a poplatky z úètu FKSP se již nepøevádí na bìžný úèet, jak tomu bylo v minulých letech (nestávají se pøíjmem a výdajem bìžného úètu), ale úètu FKSP? Odpovìï: Ne, toto ustanovení neupravuje vedení úètu FKSP. Prostøedky FKSP se ukládají na samostatném úètu u bank a poboèek zahranièních bank ( 3 odst. 2 vyhlášky è. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znìní pozdìjších pøedpisù. U organizaèní složky státu jsou úroky z úètu FKSP pøíjmem státního rozpoètu a úhrady za bankovní služby jsou výdajem státního rozpoètu ( 45 odst. 8 zákona è. 218/2000 Sb.). U pøíspìvkových organizací jsou úroky z úètù FKSP pøíjmem organizace a úhrady za bankovní služby jsou výdajem organizace. Ustanovení 138 zákona è. 541/2004 Sb., školský zákon, upravuje tvorbu FKSP u Školské právnické osoby. Odstavec 4 tohoto ustanovení stanoví, že Školské právnické osoby zøizované krajem, obcí nebo svazkem obcí mohou sdružovat prostøedky fondu kulturních a sociálních potøeb. V návaznosti pak odst. 8 cit. ustanovení zmiòovaný v dotaze ukládá Školské právnické osobì, že pokud dojde ke sdružení prostøedku FKSP, tak týto "sdružené prostøedky se vedou na zvláštním úètu, jehož nepoužité zùstatky se pøevádìjí do dalších let. Úroky z tohoto úètu jsou pøíjmem tohoto úètu, úhrady za bankovní služby jsou výdajem tohoto úètu". Což je stejný postup jako platí pro sdružovaní prostøedkù organizaèních složek státu a státních pøíspìvkových organizaci. - Sdružování prostøedkù FKSP u organizaèních složek státu a státních pøíspìvkových organizací umožòuje ustanovení 72 zákona è. 218/2000 Sb., rozpoètová pravidla, ve znìní pozdìjších pøedpisù. - Sdružování prostøedkù FKSP u pøíspìvkových organizací zøízených ÚSC upravuje ustanovení 33a zákona è. 557/2004 Sb., kterým se mìní zákon è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. - Správce sdružených prostøedkù vede pøijaté sdružené prostøedky na zvláštním úètu. Na rozdíl od FKSP úroky z vkladù na tomto úètu, jsou pøíjmem sdruženého fondu a úhrady za bankovní služby jsou hrazené ze sdružených prostøedkù ( 72 odst. 3 zákona è. 218/2000 a 33a) zákona è. 250/2000 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù). V Praze dne Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potøeb Ing. Anna Linbnarová, Ing. Helena Èornejová Mgr. Helena Peterová Dotaz è. 1: Pøíspìvek z FKSP na rekreaèní pobyty vèetnì rehabilitace, zájezdy, vstupenky na kulturní a sportovní akce, nákup vitamínových prostøedkù aj. je stanoven ve výši 3500 Kè roènì na zamìstnance v hlavním a soubìžném pracovním pomìru. Od bøezna 2005 pobírá jedna ze zamìstnankyò plný invalidní dùchod její pracovní pomìr trvá ale pracuje pouze na polovièní úvazek. Souèasnì s tím jí bylo sdìleno, že vzhledem ke kratšímu úvazku mùže výše uvedený pøíspìvek z fondu èerpat pouze v polovièní výši. Zamìstnankyni se zda toto rozhodnuti neadekvátní, protože využívá pøíspìvek k rehabilitaèním procedurám a tím i zlepšení svého pracovního potenciálu. Je postup organizace správný? Odpovìï: Ne takový postup není vhodný. Právní pøedpisy, které upravují okruh osob, kterým je fond kulturních a sociálních potøeb urèen, používají výhradnì pojem zamìstnanec (viz 48 a 60 zákona è. 218/2000 Sb. rozpoètová pravidla, ve znìní pozdìjších pøedpisù, 33 zákon è. 250/200 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, 140 zákoníku práce, 3 odst. 3 vyhlášky è. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potøeb). Na základì výše uvedeného máme zato, že u zamìstnancù pracujících na èásteèný úvazek, v hlavním pracovním pomìru, pøi stanovení výše pøíspìvku z fondu není vhodné použit zásadu "pomìrným dílem" podle délky úvazku. Èerpání z fondu se neodvíjí od délky odpracované doby, ale od statutu zamìstnance. Dotaz è. 2: Z FKSP lze poskytovat zamìstnancùm vìcné i penìžní dary pøi prvním odchodu do starobního a plného invalidního dùchodu. V zásadách pro èerpání fondu v pro tento úèel stanovená èástka Kè. Dotaz zní: je možné, aby zamìstnavatel stanovil, že dar mohou èerpat pouze zamìstnanci, kteøí v pøíslušném kalendáøním roce pøi prvním odchodu do starobního nebo plnì invalidního dùchodu dosáhli vìku 60 let? Odpovìï: Ne, takový postup není možný. Ustanovení 14 vyhlášky è. 114/2002 Sb., o FK- SP, ve znìní pozdìjších pøedpisù, stanoví, že "z fondu lze poskytovat zamìstnancùm vìcné nebo penìžní dary pøi prvním Pokraèování na stranì 6 NOS 12/2006 5

6 Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potøeb Pokraèování ze strany 5 odchodu do starobního nebo plného invalidního dùchodu". Žádné další podmínky ve vztahu k zamìstnanci nestanoví. Pokud se organizace rozhodla týto dary poskytovat, pak má povinnost pøi prvním odchodu zamìstnance do starobního nebo plného invalidního dùchodu mu pøíslušný dar poskytnout, a to bez ohledu na jeho vìk. V zásadách o èerpání fondu mùže organizace stanovit nebo v kolektivní smlouvì sjednat pouze objem finanèních prostøedkù urèených na dary (v rámci stanoveného limitu) a výši daru. Vázat poskytnutí daru na dosažení urèitého vìku zamìstnance nelze. Takový postup by znamenal porušení povinnosti stanovené zamìstnavateli v ustanovení 1 odst. 4 zákoníku práce, které zakazuje pøi poskytování penìžních i nepenìžních plnìní pøímou i nepøímou diskriminaci z dùvodu vìku zamìstnance. Dotaz è. 3: Organizace pøi životním jubileu 50 let poskytuje dar ve výší 2000 Kè. Lze poskytnou tento dar v penìžní formì, aniž by èástka byla zdanìna? Jde o jedliny dar poskytnuty zamìstnanci v pøíslušném kalendáøním roce. Odpovìï: Ne, nelze. Od danì z pøíjmu jsou osvobozeny pouze nepenìžní dary z FKSP, a to až do úhrnné výše 2000 Kè roènì u každého zamìstnance. Veškeré penìžní dary a nepenìžní dary nad úhrnnou èástku 2000 Kè roènì u jednotlivce jsou zdanitelným pøíjmem, tzn. hodnota tìchto darù se v mìsíci kdy jim byl dar poskytnuty z fondu pøipoète k platu (ke mzdì) zamìstnance a zdaní se. Dotaz è. 4: Organizace pøi životním jubileu 50 let poskytuje dar ve výší 2000 Kè v nepenìžní formì (vìcný dar). Jak postupovat když hodnota zakoupeného daru je vyšší. Lze z fondu uhradit 2000 Kè s tím, že na zbytek èástky se složí kolegové? Úèetní doklad (paragon nebo faktura) zní na vyšší èástku, protože obchod nerozdìluje èástku, takže bude v 6 NOS 12/2006 úèetnictví založen doklad na skuteènou hodnotu daru. Pøíklad: zakoupený zlaté náušnice v hodnotì 2450 Kè, organizace z fondu uhradila 2000 Kè a zbytek doplatí kolegové. Je tento postup možný? Odpovìï: Ne, takový postup není správný. Pøi poskytování nepenìžního daru uhradí organizace z FKSP vždy celou hodnotu daru, které je uvedená na úèetním dokladu a zamìstnanci pak tento dar poskytne za cenu sníženou o pøíspìvek. To znamená rozdíl mezi skuteènou hodnotou daru a pøíspìvkem z FKSP - v tomto pøípadì ve výši 450 Kè uhradí (složí) do pokladnì organizace sám obdarovaný, jeho kolegové nebo napø. i odborová organizace, pokud je jubilant jejim èlenem. Dotaz è. 5: Lze z fondu zakoupit zamìstnanci dar mìsíc nebo více po narozeních ale do konce roku, kdy narozeniny zamìstnanec oslavil? Odpovìï: Ano, lze. Dary z fondu pøi pøíležitosti životního jubilea nebo pracovního výroèí lze v pøípadì, že došlo k opomenuti poskytnout i následnì, nejpozdìji však do konce kalendáøním roce, kdy nárok na plnìní vznikl. Dotaz è. 6: Organizace zabezpeèuje stravování zamìstnancù prostøednictvím jiného subjektu (smlouvou s jinou pøíspìvkovou organizaci). Lze zamìstnanci, který v prùbìhu stanovené smìny, napøíklad po odpracovaní 5 hodin byl vyslán na pracovní cestu poskytnout pøíspìvek na závodni stravování? Odpovìï: Ne, nelze. Pøi zabezpeèování stravování prostøednictvím jiného subjektu nelze zamìstnanci, který byl bìhem stanovené smìny vyslán na pracovní cestì, která trvala déle než 5 hodin poskytnout pøíspìvek na stravování, a to ani z rozpoètu (nákladù) organizace ani z FKSP. V pøípadì, že je zamìstnanec, v prùbìhu stanovené smìny, byl vyslán na pracovní cestu kratší než 5 hod. (tj. bez nároku na stravné) nebo v pøípadì, že odpracuje celou smìnu a pote je vyslán na pracovní cestu pak mu lze poskytnout pøíspìvek na stravování, a to jak z FKSP, tak rozpoètu (nákladù) organizace. Dotaz è. 7: Lze z fondu poskytovat pùjèku na zakoupení pozemku na stavbu rodinného domu? Odpovìï: Za pøedpokladu, že zamìstnanec doloží stavební povolení nebo doloží, že o stavební povolení na výstavbu rodinného domu urèeného pro jeho vlastní bydlení požádal, se to nevyluèuje. Je ale nutné zamìstnance upozornit (nejlépe pøímo ve smlouvì o pùjèce), že v pøípadì, že stavební povolení nezíská a ve smluveném èase organizaci nedodá bude muset poskytnutou pùjèku vrátit. Dotaz è. 8: Lze z fondu zakoupit stlaèený kyslièník uhlièitý na výrobu sody? Odpovìï: Ne, nelze. Jde o nákup suroviny na výrobu nápoje. Z fondu kulturních a sociálních potøeb lze podle 3 odst. 1 vyhlášky èerpat prostøedky fondu pouze na výdaje podle 4 až 14 vyhlášky. Žádné z tìchto ustanovení neumožòuje, kromì závodního stravování, které upravuje zvláštní pøedpis, pøispívat na podávání nápojù. Poskytování ochranných nápojù upravuje zákoník práce ( 133 a další) a naøízení vlády è. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pøi práci. Pokud organizace poskytuje ochranné nápoje v souladu s naøízením vlády, pak náklady s tím spojené hradí z rozpoètových výdajù (nákladù). Dotaz è. 9: Lze plnìní z fondu podle ustanovení 4 až 14 vyhlášky realizovat formou nákupu penìžní poukázky na pøedem pøesnì vyznaèený úèel? Pokud ano, lze takové plnìní považovat nepenìžní pnìní? Odpovìï: Poukázky, na kterých je pøesnì vyznaèený úèel, lze použít i pøi poskytování nepenìžního plnìní z fondu kulturních a sociálních potøeb. Pøi plnìní poskytovaného zamìstnancùm z prostøedkù FKSP je tøeba dodržet nejen úèel, na který mùže být pøíspìvek nepenìžní formou poskytnut, ale také pravidla pro hospodaøení s fondem obsažená v 3 vyhlášky è. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potøeb. Podle ustanovení 3 odst. 3 vyhlášky mùže organizaèní složka státu nebo pøíspìvková organizace pøispívat pouze na èinnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo poøídí od jiné organizace. Tato podmínka, jakož i podmínky stanovené v 4 vyhlášky musí být splnìny i v pøípadì používání poukázek ( 535 an. obèanského zákoníku) pøi poskytování nepenìžního plnìní z fondu kulturních a sociálních potøeb. Za nepenìžní plnìní ze strany zamìstnavatele vùèi svému zamìstnanci lze považovat pro daòové úèely i takové plnìní, které je zamìstnanci poskytnuto prostøednictvím tzv. poukázek, je-li na nich pøesnì vyznaèen konkrétní úèel nepenìžního plnìní a jejich nominální hodnota. Takové poukázky jsou u zamìstnancù osvobozeny od danì z pøíjmù fyzických osob ze závislé èinnosti a funkèních požitkù, ovšem jen za podmínek stanovených v pøíslušných ustanoveních zákona è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, napø. v ustanovení 6 odst. 9 písm. b), d) a písm. ch) zákona. Takové poukázky nesmí být ovšem za žádných okolností smìnitelné za peníze, tj. lze je využít jen pro poskytnutí urèité služby, vìci, zboží atp. Zamìstnavatel uhradit vždy celou nominální hodnotu poukázky urèené pro nepenìžní plnìní a tu pak zamìstnanci poskytnout za pøedem dohodnutých podmínek, tj. bez úhrady nebo pøípadnì za cenu sníženou o urèitou èástku (má-li v úmyslu za podmínek pøedem dohodnutých v pravidlech pro èerpání fondu, resp. v kolektivní smlouvì na konkrétní úèel poskytnout ménì, než je nominální hodnota poukázky). Podmínky daòového osvobození jsou tedy splnìny i za okolností, kdy zamìstnanec èást hodnoty nepenìžního plnìní zamìstnavateli uhradí ze svého. Dotaz è. 9: Organizace pøispívá zamìstnancùm na penzijní pøipojištìní dle 12 vyhlášky. Náš dotaz zní lze náklady na pøevod prostøedkù z FKSP do pøíslušného penzijního fondu (podle toho jak si jej zamìstnanec zvolil) hradit z rozpoètu organizace. Nebo náklady na pøevod musí hradit zamìstnanec. Odpovìï: Náklady na pøevod pøíspìvku na penzijní pøipojištìní podle ustanovení 12 vyhlášky è. 114/2002 Sb., hradí organizace z rozpoètu (nákladù). ì ì ì

7 Nová pùsobnost úøadù práce pøi posuzování zdravotního stavu Zmìny v zákonì o zamìstnanosti Zákon o zamìstnanosti è. 435/2004 Sb., upravuje postavení a nároky osob se zdravotním postižením a povinnosti zamìstnavatelù pøi jejich zamìstnávání. Od 1. èervence 2006 tento zákon významným zpùsobem novelizuje zákon è. 109/2006, kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím zákona o sociálních službách. Do zákona o zamìstnanosti zaøazuje právní úpravu posuzování zdra-votního stavu osob, kterým vznikají nároky sociálního nebo dùchodového charakteru. Dùvody pro novelu zákona Podle souèasného právního stavu posuzují zdravotní stav a dùsledky z nìj vyplývající okresní správy sociálního zabezpeèení svými lékaøi. Jedná se o pojistné systémy (dùchodové a nemocenské pojištìní), a nepojistné systémy (napø. zamìstnanost, sociální péèe a státní sociální podpora). Pøevedeno do "neprávnické" terminologie jde napø. o posuzování zdravotního stavu u èásteènì nebo plnì invalidních dùchodcù, pro poskytování sociálních pøíspìvkù, posouzení èásteèné nebo úplné bezmocnosti apod. Okresní správy sociálního zabezpeèení jsou jako organizaèní složky státu zøízeny pøedevším k plnìní úkolù v dùchodovém a nemocenském pojištìní. Ostatní agendy vykonávají na úkor tìchto pojistných systémù. Tato skuteènost je jedním z dùvodù, proè nový zákon pøenesl od kompetenci posuzování zdravotního stavu v nepojistných systémech na úøady práce. Dalším dùvodem pro tuto zmìnu je skuteènost, že úøady práce jsou po zrušení okresních úøadù jedinými státními úøady v oblasti pùsobnosti Ministerstva práce a sociálních vìcí, které mohou zajistit jednotný pøístup pøi posuzování zdravotního stavu. Pøitom posouzení zdravotního stavu je dùležitým východiskem pro pøiznávání dávek ze systémù sociální ochrany financovaných pøevážnì ze státního rozpoètu. Zdravotní stav a nové zamìstnání Podle souèasné úpravy v zákonì o zamìstnanosti jsou uchazeèi o zamìstnání povinni podrobit se vyšetøení zdravotního stavu, jestliže hledají nové zamìstnání a žádají o poskytování podpory v nezamìstnanosti. Posouzení zdravotního stavu fyzické osoby pro potøeby zamìstnanosti má úzkou návaznost na provádìní politiky zamìstnanosti, zejména pøi zprostøedkování zamìstnání nebo pøi volbì vhodných nástrojù aktivní politiky zamìstnanosti, napø. pøi vytvoøení nových pracovních míst, rekvalifikaci apod. Vzhledem k tomu, že úøad práce dosud nemá vlastního lékaøe, spolupracuje pøi posuzování zdravotního stavu fyzické osoby, napø. uchazeèe o práci, s dalšími lékaøi a zdravotnickými zaøízeními. Z toho dùvodu je v zákonì o zamìstnanosti upravena jejich vzájemná souèinnost a její podmínky, která se bude od 1. èervence 2006 rozšiøovat a prohlubovat. Uchazeè o zamìstnání je povinen podle dosavadního právního stavu na výzvu úøadu práce absolvovat lékaøské vyšetøení, které by mìlo prokázat jeho zdravotní zpùsobilost k nabízenému zamìstnání. Tato povinnost není v rozporu se zásadou svobodné volby lékaøe, nebo posuzování zdravotního stavu, které není urèeno k vymezení zpùsobilosti zamìstnance k výkonu práce, mùže obèan (zamìstnanec) absolvovat u kteréhokoliv zvoleného lékaøe. Zdravotnická zaøízení jsou povinna za úhradu na žádost úøadù práce do 14 dnù provést vyšetøení zdravotního stavu fyzické osoby, která má zájem o zprostøedkování zamìstnání ( 21 zákona è. 435/2004 Sb.) Osoba, která požaduje od úøadu práce služby podle zákona o zamìstnanosti (napø. nové zamìstnání, rekvalifikaci apod.) má další povinnosti. Je povinna úøadu práce sdìlit údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potøebném pro vyhledání vhodného zamìstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace a dále sdìlit, zda je osobou se zdravotním postižením ( 67 zákona è. 435/2004 Sb.). Uplatòuje-li fyzická osoba pracovní omezení ze zdravotních dùvodù, je povinna je doložit lékaøským posudkem registrujícího praktického lékaøe pro dìti a dorost nebo pro dospìlé, nebo v pøípadì, že registrujícího lékaøe nemá, posudkem jiného ošetøujícího lékaøe. Prakticky to pro obèana znamená, že se musí na žádost úøadu práce podrobit vyšetøení a) ve smluvním zdravotnickém zaøízení urèeném úøadem práce, pokud 1. žádá o zabezpeèení pracovní rehabilitace nebo poskytnutí pøíspìvku na vytvoøení chránìného pracovního místa ( 75 zákona è. 435/2004 Sb.), nebo 2. uvádí zdravotní dùvody, které jí brání v plnìní povinností uchazeèe o zamìstnání, nebo v nástupu na rekvalifikaci, b) pøíslušným lékaøem závodní preventivní péèe, pokud jde o posouzení vhodnosti doporuèeného zamìstnání z hlediska zdravotní zpùsobilosti. V pøípadì, že zamìstnavatel nemá sjednán smluvní vztah k provádìní závodní preventivní péèe, je to ošetøující lékaø. Dosavadní úprava v zákonì o zamìstnanosti umožòuje tak fyzické osobì, aby se u úøadu práce zajímala o zamìstnání, které si sama z nejrùznìjších osobních, rodinných, profesních a dalších dùvodù zvolí. Má však povinnost spoèívající v souèinnosti s úøadem práce, napø. reagovat na informace a výzvy úøadu práce související s nabízenými místy. S pøípadným ukonèením evidence nejsou spojeny žádné sankce v oblasti dávek v nezamìstnanosti ani v oblasti jiných systémù, napø. zdravotního a dùchodového pojištìní. Zprostøedkovatelské služby úøadu práce jsou poskytovány bezplatnì. Nároky zdravotnì znevýhodnìných osob Fyzickým osobám se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou - orgánem sociálního zabezpeèení uznány plnì invalidními, - orgánem sociálního zabezpeèení uznány èásteènì invalidními, - rozhodnutím orgánu sociálního zabezpeèení uznány zdravotnì znevýhodnìnými. K uznání za obèana se zdravotním postižením musí obèan splòovat dvì základní podmínky, a to nepøíznivý zdravotní stav, který musí být dlouhodobý, tzn. takové povahy, že podle poznatkù lékaøské vìdy potrvá alespoò jeden rok, a v dùsledku dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu mít podstatnì omezenou možnost pracovního uplatnìní, popøípadì pøípravy pro pracovní uplatnìní. Dùvod k pøiznání statutu zdravotnì postižené osoby je charakterizován jako obecné srovnání možnosti pracovního uplatnìní zdravého obèana stejného vìku a pohlaví a obèana s dlouhodobì nepøíznivým stavem bez ohledu na dosavadní zamìstnání nebo na dosažený stupeò kvalifikace. Omezená možnost uplatnìní O tom, zda jde o obèana se zdravotním postižením nebo o obèana s tìžším zdravotním postižením, rozhoduje posudková komise okresní správy sociálního zabezpeèení zpravidla na žádost obèana. Tímto rozhodnutím obèan prokazuje svoji zmìnìnou pracovní schopnost. Obèan je podle zákona è.155/1995 Sb., o dùchodovém pojištìní plnì invalidní, jestliže z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdìleèné èinnosti nejménì o 66 % nebo je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdìleèné èinnosti jen za zcela mimoøádných podmínek. Tento typ plné invalidity spoèívá v poklesu pracovního potenciálu nejménì o 66 %. Za soustavnou výdìleènou èinnost se nepovažuje èinnost, která nemá charakter trvalosti, to je èinnost vykonávaná pouze pøíležitostnì, èinnost malého rozsahu nebo ekonomicky nevýznamná. Druhý typ plné invalidity pøipouští výdìleènou èinnost jen za zcela mimoøádných podmínek. Obèan je èásteènì invalidní a podle zákona jde pak o osobu se zdravotním postižením, jestliže - z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdìleèné èinnosti nejménì o 33 %, - dlouhodobì nepøíznivý zdravotní stav mu znaènì ztìžuje obecné životní podmínky. Osobami se zdravotním postižením jsou dále osoby, které byly rozhodnutím orgánu sociálního zabezpeèení uznány zdravotnì znevýhodnìnými. Ve vymezení tohoto pojmu došlo od 1. ledna 2006 k zásadním zmìnám. Døíve byla za zdravotnì znevýhodnìnou považována osoba, která mìla takovou funkèní poruchu zdravotního stavu, pøi které mìla zachovánu schopnost vykonávat soustavné zamìstnání nebo jinou výdìleènou èinnost, ale její možnosti být nebo zùstat pracovnì zaèlenìna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat, byly podstatnì omezeny z dùvodu jejího dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu. Byla odstarnìna duplicita, která se v textu 67 odst. 3 zákona è. 435/2004 Sb. vyskytovala a v pojmu zdravotnì znevýhodnìné osoby nahradila slovo "možnost" slovem "schopnost." Slovo "možnost" je chápáno jako objektivní skuteènost, která vyjadøuje, že osoba má nejen vlastní schopnosti vyplývající ze zdravotního stavu a získané kvalifikace, ale objektivnì musí být tyto schopnosti na trhu práce realizovatelné. Znamenalo to, že pøi zaøazování zdravotnì znevýhodnìných osob do vhodného zamìstnání mìly být hodnoceny nejen schopnosti této osoby (zejména zdravotní), ale i možnosti, které nemohla tato osoba ovlivnit a byly závislé zejména na situaci na trhu práce,na vytváøení nových pracovních pøíležitostí apod. Tyto "schopnosti", které jsou dùležité pro vymezení pojmu "osoba zdravotnì znevýhodnìná" a znamenají pro tyto osoby další výhody v pracovnìprávních vztazích, jsou dány fyzickým a kvalifikaèním potenciálem. Do 1. èervence 2006 je posuzují lékaøi správ sociálního zabezpeèení. Od 1. èervence budou o statutu tìchto osob rovnìž rozhodovat úøady práce ( 8 odstavec 1, písm.m) zákona è. 435/2004 Sb). Pøi posuzování zdravotního stavu bude úøad práce vycházet z podkladù vypracovaných lékaøem urèeným úøadem práce. Osoby, jejichž zdravotní stav bude posuzovat úøad práce za úèelem zjištìní, zda jde o "zdravotnì znevýhodnìnou osobu", se musí podrobit vyšetøení zdravotního stavu podle pokynù úøadu práce. To platí i v pøípadech, kdy se bude posuzovat Pokraèování na stranì 8 NOS 12/2006 7

8 Nová pùsobnost úøadù práce... Pokraèování ze strany 7 již døíve zjištìný zdravotní stav osoby zdravotnì znevýhodnìné. Jestliže se tato osoba nepodrobí vyšetøení zdravotního stavu, úøad práce v rozhodnutí uvede, že tato osoba nadále nebude mít tento status. V dùsledku pøenesení vìcné kompetence a lépe vymezeného pojmu zdravotnì znevýhodnìné osoby budou moci tito obèané se v daleko vìtším poètu uplatnit na trhu práce, pøípadnì budou mít širší možnost využívat legislativních výhod, které jsou jim pracovnìprávními pøedpisy zaruèeny. Fyzické osoby, ketré byly rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpeèení uznány za osoby zdravotnì znevýhodnìné, se po dobu platnosti tohoto rozhodnutí, maximálnì však po dobu 3 let od nabytí úèinnosti novely zákona o zamìstnanosti, považují za osoby zdravotnì znevýhodnìné podle tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že novela nabývá úèinnosti 1. èervence 2007, budou tyto osoby považovány za zdravotnì znevýhodnìné až do 1. èervence Práva a nároky zdravotnì znevýhodnìných osob Osoby zdravotnì znevýhodnìné jsou podle 67 odstavec 2 písm.c) zákona o zamìstnanosti považovány za osoby se zdravotním postižením. Od 1. èervence 2006 budou o tom, zda se jedná o osobu zdravotnì znevýhodnìnou, rozhodovat úøady práce na základì lékaøského posudku. Rozhodnutí bude mít dùležité dùsledky pro práva a nároky osob zdravotnì znevýhodnìných v oblasti pracovnìprávních vztahù, které upravuje zákoník práce a zákon o zamìstnanosti Zdravotní stav pro mimoøádné výhody Od 1. èervence 2006 budou úøady práce novì posuzovat zdravotní stav osob, které budou žádat poskytnutí dávek nebo mimoøádné výhody podle sociálních pøedpisù. Tím se rozšiøuje pùsobnost úøadù práce vedle posuzování zdravotního stavu uchazeèù, pøípadnì zájemcù o zamìstnání pro hodnocení, zda je nabízené zamìstnání pro nì ze zdravotního hlediska vhodné, i o další oblast- sociální. Pùjde napø. o posouzení, zda - zdravotní stav dítìte je dlouhodobì nepøíznivý, aby mu mohla být pøiznána urèitá sociální dávka nebo zvýšen pøídavek na dítì apod., - fyzická osoba si mùže zvýšit vzhledem ke svému zdravotnímu stavu životní úroveò vlastní prací. Jde o pøípady, kdy obèan tvrdí, že ze zdravotních dùvodù nemùže pracovat a žádá poskytnutí sociálního pøíspìvku nebo jinou sociální dávku. - jde o fyzickou osobu tìžce zdravotnì postiženou a druh a stupeò tohoto potižení pro úèely mimoøádných výhod, pøíspìvku na úpravu bytu, úhradu bezbariérového bytu nebo garáže, koupi, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla a pøíspìvku na individuální dopravu. - jde pro úèely dávek státní sociální podpory o fyzickou osobu dlouhodobì tìžce zdravotnì postiženou, dlouhodobì zdravotnì postiženou nebo o dítì dlouhodobì nemocné. Povinnosti osoby, která žádá o dávky Ve všech pøípadech, kdy obèan bude žádat o uvedené dávky nebo pøíspìvky v rámci sociální péèe, bude povinen se na výzvu úøadu práce podrobit se vyšetøení svého zdravotního stavu lékaøem, který úøad práce urèil, pøípadnì ve zdravotnickém zaøízení nebo jinému odbornému vyšetøení. Bude-li mít obèan zájem o poskytnutí sociální dávky nebo pøíspìvku v rámci sociální péèe, musí se obrátit na sociální referát obce nebo jiný orgán. Tento správní úøad pak požádá úøad práce o vydání lékaøského posudku o zdravotním stavu žadatele. Lhùta pro vydání posudku je 30 kalendáøních dnù, nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhùtu delší. Na postup pøi vydání posudku se nevztahuje správní øád. Jestliže by obèan s posudkem, který ovlivnil rozhodnutí o neposkytnutí dávky èi pøíspìvku, mùže podat odvolání proti rozhodnutí orgánu, který žádost o sociální pøíspìvek zamítl. V rámci odvolacího øízení by pak mohl být hodnocen a pøezkoumán i obsah posudku zdarvotního stavu obèana. Spolupráce zdravotnických zaøízení s úøadem práce Podle novely zákona o zamìstnanosti jsou zdravotnická zaøízení od 1. èervence 2006 povinna na žádost úøadu práce nebo lékaøe urèeného úøadem práce provést vyšetøení zdravotního stavu fyzické osoby a zpracovat lékaøské podklady ve vyžádaném rozsahu, jichž je tøeba k posouzení jejího zdravotního stavu. Spolupráce zdravotnických zaøízení s lékaøi úøadu práce se dále uskuteèòuje napø. tím, že jsou povinna jim sdìlit informace potøebné pro posouzení zdravotního stavu, umožnit nahlížení do zdravotnické dokumentace a na nezbytnì nutnou dobu k tomu úèelu zapùjèit zdravotnickou dokumentaci. Pozor na pokuty Zdravotnickým zaøízením mohou být podle novely zákona o zamìstnanosti uloženy pokuty úøadem práce v pøípadech, kdy nesplní nové zákonné povinnosti. Napø. neprovedou-li vyšetøení zdravotního stavu ve stanovené lhùtì, nesplní povinnost zpracovat lékaøské podklady nebo nesdìlí informace umožòující nahlížení do zdravotnické dokumentace nebo nezapùjèí zdravotnickou dokumentaci lékaøi urèenému úøadem práce. Pokuta mùže být až do èástky 50 tisíc korun. JUDr. L. Jouza, MPSV ÈR JARNÍ ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY Brusel, 23. a 24. bøezna 2006 Ve dnech 23. a 24. bøezna 2006 se v Bruselu konal jarní summit EU, který se pravidelnì zabývá sociálními a ekonomickými otázkami. Dále pøinášíme pøeklad (poøízený Evropskou komisí) Evropského paktu pro rovnost žen a mužù, který summit pøijal. EVROPSKÝ PAKT PRO ROVNOST ŽEN A MUŽÙ S ohledem na plán èinnosti v oblasti rovnosti žen a mužù navržený Komisí a na potøebu: - pøispìt k naplnìní ambicí EU v oblasti rovnosti žen a mužù, jak je uvedeno ve Smlouvì, - odstranit rozdíly mezi ženami a muži v oblasti zamìstnávání a sociální ochrany a tím pøispìt k plnému využívání produktivního potenciálu evropských pracovních sil, - pøispìt ke zvládnutí demografických výzev podporou lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pro ženy a muže, pøijala Evropská rada evropský pakt na podporu opatøení na úrovni èlenských státù a Unie v tìchto oblastech: Opatøení pro odstranìní rozdílù mezi ženami a muži a boj proti genderovým stereotypùm na trhu práce - podporovat zamìstnávání žen všech vìkových skupin a snížit rozdíly v zamìstnanosti žen a mužù, mimo jiné bojem proti všem formám diskriminace, - stejná odmìna za stejnou práci, - bojovat proti genderovým stereotypùm, zejména tìm, které souvisejí s trhem práce segregovaným podle pohlaví, a v oblasti vzdìlávání, - zvážit zpùsoby zvýšení vstøícnosti systémù sociální péèe k zamìstnání žen, - podporovat zrovnoprávnìní žen v politickém a ekonomickém životì a podnikání žen, - podporovat sociální partnery a podniky ve vypracování iniciativ ve prospìch rovnosti žen a mužù a podporovat plány rovnosti žen a mužù na pracovišti, - zaèlenit hledisko rovnosti žen a mužù do všech veøejných èinností. Opatøení na podporu vìtší rovnováhy mezi pracovním a osobním životem pro všechny - dosáhnout cílù stanovených na zasedání Evropské rady v Barcelonì v bøeznu roku 2002 v oblasti zajištìní zaøízení pro péèi o dìti, - zlepšit zajištìní zaøízení pro péèi o jiné závislé osoby, - podporovat rodièovskou dovolenou pro ženy i muže. Opatøení na posílení øízení prostøednictvím zaèleòování zásady rovnosti mužù a žen a lepšího sledování - zajistit, aby se pøi hodnocení dopadù nových politik EU pøihlíželo k úèinkùm na rovnost žen a mužù, - dále rozvinout statistiky a ukazatele rozlišené podle pohlaví, - plnì využít pøíležitosti plynoucí ze zøízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužù. Evropský pakt pro rovnost žen a mužù, stejnì jako výroèní zpráva o rovnosti žen a mužù, by mìly být zaèlenìny do zavedených mechanismù následné kontroly v rámci partnerství pro rùst a zamìstnanost, s pøihlédnutím k Evropskému paktu mládeže, a mìly by usilovat o podporu zaèleòování zásady rovnosti žen a mužù do opatøení pøijímaných v rámci této strategie. Èlenské státy se vyzývají, aby pøi podávání zpráv o provádìní svých národních programù reforem pro zamìstnanost a rùst do informací zahrnuly hledisko rovnosti žen a mùžu, zejména pokud jde o zásadu è. 18. Komise a Rada se vyzývají, aby uèinily totéž ve své výroèní zprávì o pokroku týkající se partnerství pro rùst a zamìstnanost. Evropský integraèní tým ÈMKOS NOS Vychází 22x za rok. V Praze vydává Odborový svaz státních orgánù a organizací, Senovážné nám. 23, Praha, e- statorg.cmkos.cz. IÈO Šéfredaktorka: Kvìta Dìdovská. Telefon redakce: , Objednávky pøedplatného pøijímá redakce. Administrace Vìra Èernochová, Schulhoffova 857, Praha, tel Tisk Regleta s.r.o. Novovysoèanská 24 N, Praha 9. Expeduje Typa-mailing. Podávání tiskových zásilek povoleno Èeskou poštou, s. p., Odštìpným závodem Støední Èechy v Praze, è. j. 3443/96-P ze dne ISSN , MK ÈR 4664

ZÁKON. ze dne 23. záøí 2003,

ZÁKON. ze dne 23. záøí 2003, 357/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. záøí 2003, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecnì závazná vyhláška è. 2/2016 ze dne 28.12.2016, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované OSS (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 70887489 Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002243 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona ŠJ Tìšetice Nejsou informace o tom,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 71008462 Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / )

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00231401 Název: Mìsto Benešov NS: 00231401 Mìsto

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 00253979 Název: Mìsto Cheb NS: Mìsto Cheb Mìsto Cheb

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00578401 Název: Obec Kovaè A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00251984 Název: Mìsto Vodòany NS: 00251984 Mìsto

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00239721 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìsto Sadská Úèetní jednotka pokraèuje v následujícím

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Obec Horní Tošanovice

Obec Horní Tošanovice A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576883 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Horní Tošanovice

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00296031 Název: Obec Hoš álkovy A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Licence: D3NQ XCRGUPXA / PXC ( / )

Licence: D3NQ XCRGUPXA / PXC ( / ) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00600644 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Býkovice Zmìny

Více

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00302899 Název: Obec Libina A. Stálá aktiva 01 242

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více