Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně Provozně ekonomická fakulta Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Diplomová práce Autor: Jan Doné Vedoucí práce: PhDr. Helena Pavlíčková Brno 2004

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně s použitím literatury, kterou uvádím v seznamu. V Brně dne podpis

3 Děkuji PhDr. Heleně Pavlíčkové za rady a připomínky při zpracování této diplomové práce. Rovněž bych chtěl poděkovat za podporu své rodiny.

4

5 Abstract Doné J.: Psychological Aspects of Consumer Purchase Behaviour. Diploma thesis. Brno In the theoretical part of this thesis I go in for psychological factors that influence consumer purchase behaviour and also for consumer behaviour itself from the psychological point of view too. The empirical part is a questionnaire, that examines one element of this behaviour postpurchase dissonance. Abstrakt Doné J.: Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele. Diplomová práce. Brno V teoretické části této práce se věnuji psychologickým faktorům ovlivňujícím nákupní chování spotřebitele a také samotnému chování spotřebitele, rovněž z psychologického hlediska. Empirickou částí je dotazník, který zkoumá jeden z prvků tohoto chování ponákupní disonanci. 7

6 8

7 Obsah 1. Úvod Cíl práce Metodika práce Teoretická část Psychologické faktory ovlivňující nákupní chování Nákupní proces Typologie Komplexní příklad Empirická část dotazník Závěr Literatura Přílohy

8 10

9 1. Úvod Vždy mě zajímaly reakce kupujících na cenu. A nejen na cenu, také na design výrobků, na jednání prodejce apod. Napadaly mě otázky jako např. Proč si zákazník výrobek nekoupil? Co ho přimělo změnit své rozhodnutí? A proč si naopak jiný člověk pořídil tak drahý mobilní telefon? Co ho k tomu vedlo? Jednoho člověka reklama nudí a druhý pociťuje zájem. Proč děti nakupují jinak než dospělí, chtějí tolik mít to, co mají ostatní děti? Budu se zabývat podobnými otázkami a pokusím se na ně najít odpověď. Budu hledat psychologické faktory ovlivňující kupujícího v jeho nákupním chování a samotné spotřební chování podrobím analýze. Mezi psychologické faktory patří osobnost spotřebitele, jeho věk, místo, kde nakupuje, vlastnosti produktu, které při nákupu vnímá. Spotřebitel má své nákupní a spotřební zvyklosti, působí na něj marketing prodejce atd. Toto všechno jsou psychologické faktory, které ovlivňují spotřebitele, když nakupuje. Jejich množství je veliké, navzájem se prolínají a ovlivňují. Proto uvádím faktory základní, což je dáno možným rozsahem této práce. Začínám osobností, která nejvíce vyjadřuje, jaký člověk je, jak se bude chovat. Navazuji charakteristikou věk, kde jsou spotřebitelé děleni do kategorií děti, střední vrstva a senioři. Člověk nežije osamoceně, je součástí společnosti a ta je velmi vlivným činitelem v oblasti spotřebního chování. Nesmíme opomenout druh nákupu, který spotřebitel provádí a také místo nákupu. Dále jsou tu nákupní a spotřební zvyklosti jako praktický odraz mnoha zmiňovaných psychologických faktorů, vlastnosti produktu, marketingová komunikace prodejce k zákazníkovi a rozhodování spotřebitele při nákupu. Končím částí nazvanou Další faktory, kde dávám prostor Cialdiniho zákonům psychologie prodeje, v níž lze rovněž nalézt prvky spotřebního chování. Na jedné straně jsou tu faktory ovlivňující spotřebitele při nakupování a na druhé samotný nákupní proces. Také této problematice se ve své práci věnuji. Uvádím jeho jednotlivé složky a vysvětlení jejich přítomnosti. Dále se zabývám spokojeností zákazníka, ponákupní disonancí a reklamacemi. Zvlášť ponákupní disonance je 11

10 zajímavé téma. Zabývá se jím empirická část. Pokusil jsem se pomocí dotazníku zjistit výskyt tohoto jevu u vysokoškolských studentů. Mimo výskyt zjišťuji také četnost jednotlivých stupňů disonance a způsoby jejího řešení. Faktory a nákupní proces doplňuji typologiemi spotřebitelů podle různých autorů. Tato rozdělení ukazují možnosti, jak v praxi využít poznatků psychologie. Jsou zde popsány typy spotřebitelů na základě různých znaků. Typologie mají pomoci marketingovým pracovníkům s formulací komunikace firmy směrem k zákazníkům. Na závěr uvádím praktickou ukázku nákupního chování spotřebitele v komplexním příkladu. Na konkrétním spotřebiteli tu lze dobře vidět většinu prvků nákupního chování. 12

11 2. Cíl práce Cílem mé práce je analyzovat psychologické faktory ovlivňující kupujícího v jeho nákupním chování a prozkoumat samotné spotřební chování. Cílem je prozkoumat chování spotřebitele, nikoli marketingové chování prodejce. Znát chování spotřebitele je součástí marketingu firmy. Tato práce může být dále využita k formulaci marketingových strategií. Nyní bych chtěl, pro lepší pochopení cíle práce, vysvětlit pojmy v názvu a důvody, které mě vedly k volbě právě těchto pojmů. Nejprve slovo spotřebitel. Spotřebitel, jak jej definuje Hawkins, Best, Coney (1989) je řešitel problému. Problémem, resp. cílem spotřeby je zvýšení, udržení a/nebo změna životního stylu. Životní styl znamená to, jak spotřebitel žije. Tato definice je zjednodušená avšak pro účely této práce dostačující. Spotřebitelem je jednotlivec, firma, rodina, skupina atd. Mým cílem je soustředit se na spotřebitele jako jednotlivce. Firmami a dalšími druhy spotřebitelů se nezabývám, přestože mají se spotřebitelem jako jednotlivcem mnoho společného. Jaký je rozdíl mezi spotřebitelem a zákazníkem? Spotřebitel spotřebovává i to, co sám nekoupil. Například dítě, kterému matka koupí plenky, je spotřebitel, ale není zákazník. V tomto případě je zákazníkem matka. Ve většině případů je však spotřebitel současně zákazníkem, tedy nakupuje. Co znamená slovo psychologické u aspektů nákupního chování spotřebitele? Vysvětlení pochází ze samotné definice psychologie jako vědy. Psychologie je věda o člověku. Chci se zabývat tím, jak člověk sám determinuje své nákupní chování, ne jak ho ovlivňují např. ekonomické záležitosti. Vše se ale prolíná a nelze určité aspekty úplně oddělit od jiných. Téma této práce je interdisciplinární. Prolínají se tu psychologie, marketing a také sociologie. Cílem není zjistit, jak zákazníka přesvědčit, aby koupil, ale zjistit, jak zákazník nakupuje, což je z marketingového pohledu velmi cenná informace. Na dnešní marketing jsou kladeny daleko vyšší nároky než v dřívějších dobách. Pracovník marketingu by v současnosti měl ovládat i psychologické aspekty nákupního 13

12 chování spotřebitele. Měl by znát to, jaký spotřebitel je, jak se chová, co vyžaduje, jaké pocity prožívá před a po koupi. V tom mu může být tato práce nápomocná. 14

13 3. Metodika práce 1. Seznámení se s problematikou prostřednictvím odborné literatury. 2. Výběr jednoho z přístupů. 3. Shromáždění relevantních dat teoretické části do jednoho celku: využití hlavního literárního pramene využití vedlejších literárních pramenů 4. Doplnění pramenů vlastními úvahami a poznatky z praxe. 5. Empirická část výzkum ponákupní disonance. 6. Shrnutí celé práce. Problematika spotřebního chování mi byla vždy blízká. Můj pohled na toto téma však byl omezený, neboť jsem ho nikdy podrobně nestudoval. Jako první krok při vypracování diplomové práce jsem tedy zvolil informační průzkum. Hledal jsem zdroje, které by pojednávaly o nákupním chování spotřebitele. Nacházel jsem spoustu marketingových příruček, které se na toto téma dívaly z jiného pohledu, a to z pohledu prodejce, toho, který chce prodat, to co vyrobil. K tomu používá různé nástroje. Je mnoho literatury napsané právě o tomto tématu. Po delším hledání jsem nalezl dvě publikace, které se soustřeďují přímo na spotřebitelské chování. Ty se staly důležitými zdroji pro mou práci. Hlavním pramenem je kniha Psychologie spotřebitele od Vysekalové, následuje Consumer behaviour od kolektivu autorů Hawkinse, Besta a Coneyho. Setkal jsem se s různými přístupy k nákupnímu chování spotřebitele. První uvádí Foret, druhý Hawkins, Best a Coney a třetí je přístup Vysekalové. Tento třetí přístup jsem vybral jako stěžejní pro svou práci. Tvoří teoretickou kostru. Více o přístupech v samotné práci. Poté, co jsem měl vybrané zdroje, ze kterých budu čerpat a vyřešen problém přístupů, pustil jsem se do teoretické části. Jak již bylo uvedeno, přístup Vysekalové tvoří teoretickou kostru. Na to navazuje mnoho doplňků od jiných autorů a rovněž mých 15

14 vlastních. Tyto doplňky bylo nutné shromáždit a uvést, aby práce tvořila kompaktní celek. Základní teoretické statě doplňuji svými poznatky z praxe, názory a úvahami. V závěru práce uvádím komplexní příklad, který shrnuje nákupní chování spotřebitele jako celek a přibližuje ho chápání laika. Tento příklad je pojat formou vyprávění, po němž následuje vysvětlení jednotlivých prvků chování spotřebitele. V empirické části jsem se rozhodl zkoumat tzv. ponákupní disonanci. Nákupní chování je velmi široké téma a zkoumat ho jako celek je dosti obtížné a prakticky náročné. Jako proveditelná možnost se jeví spíše zkoumat jednotlivé části spotřebního chování. Zvolil jsem ponákupní disonanci. Je to zvláštní jev, který mě zaujal. Zkoumal jsem ho na studentech vysoké školy prostřednictvím mnou zkonstruovaného dotazníku. Vyhodnocení je součástí práce. Na závěr je nutné vždy zhodnotit vykonanou práci. To jsem učinil v poslední kapitole. Uvádím shrnutí celé práce a výsledky výzkumu, které jsou současně výzvou pro firmy. 16

15 4. Teoretická část 4.1. Psychologické faktory ovlivňující nákupní chování Nejdříve uvádím přístupy k problematice. 1. Hawkins, Best, Coney (1989) Externí vlivy (na nákupní chování): kultura hodnoty demografie sociální status referenční skupiny domácnost Interní vlivy: učení (paměť) vnímání motivy osobnost pocity Marketingové aktivity 2. Foret (2003) Makroúroveň celospolečenské vlivy: hospodářské geografické právní demografické kulturní 17

16 náboženské technické Mezoúroveň místní konkretizace: životní prostředí životní způsob tradice (zvyky, obyčeje, normy) Mikroúroveň skupinové a individuální vlastnosti: fyziologické životní úroveň psychologické úroveň vzdělání generační příslušnost životní styl životní cyklus Různí autoři volí různé přístupy k popisu chování spotřebitele. Většinou se liší v pohledu na věc, z čehož plyne i zdánlivě rozdílné členění faktorů. To je opravdu jen zdánlivé. Po pečlivějším seznámení zjistíme podobnost. Po prostudování přístupů tří autorů jsem se rozhodl použít přístup Vysekalové, u které jsem se setkal s pojetím dané problematiky blízké tématu mé práce (psychologické aspekty) a praktickým začleněním teorie do praxe. Do přístupu Vysekalové vnáším prvky od jiných autorů a rovněž své vlastní, čímž se dostávám k funkčnímu celku z hlediska účelu mé práce. Následující členění Vysekalová přímo neuvádí. Je však shrnutím kombinace jejího a mého přístupu a přístupu jiných autorů. 3. Kombinovaný přístup Osobnost Věk Společnost Druhy nákupu 18

17 Místo nákupu Nákupní a spotřební zvyklosti Vlastnosti produktu Marketingová komunikace Rozhodování Další faktory Nyní již budeme zkoumat jen kombinovaný přístup Osobnost Osobnost, to jsou charakteristické vzorce myšlení a chování, které určují osobní styl jedince a ovlivňují jeho interakci s prostředím. Z této definice vyplývá, že osobnost člověka se projevuje v jeho chování interakci s prostředím. Psychické procesy Součástí osobnosti jsou lidské vlastnosti (duševní vlastnosti). Tyto vlastnosti se odrážejí v psychických procesech. Spotřební chování je dáno právě těmito psychickými procesy. Nejdůležitější z nich jsou vnímání, pozornost, učení, paměť, potřeby a motivace. Vnímání. Podněty z vnějšího světa jsou překládány do smyslových pocitů vjemů. Prvotní podmínkou je, že člověk musí být podnětu vystaven. Vnímání začíná ve chvíli zaregistrování podnětu, přičemž ne všechny podněty je lidské tělo z fyzikálního hlediska schopno vnímat. Schopnosti lidských smyslů jsou omezené. V této souvislosti se hovoří o prahu citlivosti. Proces vnímání začíná nejprve smyslovým vnímáním, následuje kognitivní vnímání, tj. zpracování informací, třídění atd. Vnímání je proces aktivní a selektivní. Člověk zpracovává podněty na základě svého hodnotového systému, potřeb, zájmů, očekávání, zkušeností, sociálního prostředí, kultury atd. Pozornost. Nejdůležitější determinantou vnímání je pozornost. Je to schopnost při zpracování informací dát přednost jedné informaci před druhou. Lze ji vyjádřit i jako soustředěnost duševní činnosti na určitý objekt. Dělíme ji na pozornost bezděčnou a záměrnou. Pozornost je omezená. Některé podněty na sebe dobře vážou pozornost. Takové podněty jsou nové, barevné, intenzivní, velké, věci, které se pohybují, tedy 19

18 odlišné od standardu, neobvyklé. Mezi podněty, které velice silně přitahují pozornost, jsou např. erotické motivy. Může však nastat tzv. upíří efekt. To znamená, že věnujeme pozornost motivu a ne předmětu, na který mělo být prostřednictvím tohoto motivu upozorněno. Pozornosti se těší i záležitosti, které jsou aktuální. Toho využívá výrobce minerální vody Korunní ve svém sloganu: ale Korunní můžete pít každý den.. Místo tří teček je vždy zmíněna aktuální událost ve sportu apod.). Člověk je schopen vnímat 5 9 podnětů zároveň. Pozornost lze získat zejména čtyřmi metodami: manipulace s materiálními podněty (působícími na smysly) poskytování informací (zajímavých, potvrzujících přesvědčení nebo naopak nepotvrzujících, lživých) vzbuzování emocí (rodičovský instinkt, láska ke zvířatům) nabídka hodnoty (uspokojení potřeby) Učení. Je to proces získávání zkušeností, nových možností chování. Z našeho hlediska je důležité vzít v úvahu učení podmiňováním a sociální učení. Podmiňování je vytváření podmíněných reflexů. Při vytvoření reflexu je dosaženo přenesení reakce organizmu na určitý podnět na podnět jiný, původně neutrální. Tento proces objevil I. P. Pavlov. Podmiňování existuje klasické a operantní. Při klasickém podmiňování nemusí být subjekt aktivní, při operantním musí. U klasického jde o nevědomou reakci, u operantního jde o vědomou reakci. Podmiňování vlastně znamená možnost řídit chování pomocí jeho důsledků neboli zesilovačů (odměna nebo trest). V praxi se pak využívá kontinuální nebo občasné posílení. U kontinuálního posílení následuje odměna po každé reakci (při koupi zboží dostaneme vždy dárek), u občasného to není pokaždé (sezónní výprodeje). Sociální učení je založeno na pozorování ostatních a uchování takto získaných informací pro pozdější použití. Paměť. Umožňuje vybavit si to, co jsme v minulosti vnímali. Umožňuje shromažďovat zkušenosti, z nichž můžeme vycházet při současném jednání. Při výběru zboží se nám vybaví billboard nebo jiná reklama nebo minulá zkušenost se zbožím. Lidská paměť má několik částí. senzorická paměť (pojme velké množství informací a udrží je po krátkou dobu) 20

19 krátkodobá paměť (menší kapacita, určena pro nejdůležitější procesy zpracování informací) dlouhodobá paměť (přejímá z krátkodobé paměti informace, které budou dále zpracovávány) Dlouhodobá paměť má profil sítě. Mezi uzly sítě existují asociativní spojení. Aktivace určitého uzlu tak díky asociacím vede k aktivaci informací, které jsou s uzlem spojené. Vybavení si informace napomáhají asociace utvářené na základě podobnosti nebo naopak kontrastu. Člověk si lépe pamatuje informaci, která: odpovídá jeho zaměření (postoj je základním faktorem pro zapamatování zajímavé si pamatujeme snáz než nezajímavé) má smysl (logiku, logický sled) je spojená s emocionálním prožitkem se opakuje (člověk si je opakuje např. rozhovorem s někým) má návaznost je názorná je první a poslední při prezentaci v sérii Zapamatování je podpořeno napětím a očekáváním vyvolaným ze strany prodejce, který může pro prodej svého výrobku ohlásit jisté budoucí datum. K paměti patří i zapomínání. Mozek se tím brání přetížení. V případě zapomínání však nejde o vymazání, ale v problému přístupu k uloženým informacím. Vyvolání je usnadněno výskytem stejných podmínek jako v okamžiku přijetí informace. Motivace a potřeby. Mluví se o motivační struktuře. Tím se rozumí relativně stálé dispozice člověka jednat v určitých situacích určitým způsobem. Vypadá to na první pohled, jako by motivační struktura byla to stejné jako osobnost. Není tomu tak. Osobnost, to jsou, jak již bylo dříve uvedeno: charakteristické vzorce myšlení, chování, které určují osobní styl jedince a ovlivňují jeho interakci s prostředím. Oproti tomu jsou motivy důvody pro toto chování. Osobnost tedy zahrnuje motivaci. Motivace 21

20 se vyvíjí celý život. Skládá se z dílčích motivů. Ty jsou charakterizovány intenzitou, směrem a trváním. Mohou jít i proti sobě (udržení si štíhlé linie verzus užít si dobrot). Motivy spouští a řídí spotřební chování. Jsou přímo jeho hnacím motorem. Motivy mají fyziologický nebo psychologický základ. Ve vyspělých ekonomikách působí převážně psychologické motivy. Zdroje motivace. Základním zdrojem motivace jsou potřeby (podrobně níže). Uspokojení, případně neuspokojení potřeb je doprovázeno emocemi. Emoce (podrobně níže) mohou být samy o sobě zdrojem motivace (hledání silného prožitku). S motivací dále souvisí návyky. Jsou hybnou silou motivace. Jsou totiž úsporným mechanizmem lidského těla, které tím šetří energii potřebnou na myšlení, rozhodování, volní úsilí. Dalšími zdroji motivace jsou hodnoty, ideály a zájmové orientace. Systém hodnot je sociálně podmíněný. Vytváří se při výchově, vzdělávání a dál tento proces pokračuje celý život ale už ne v tak velké míře. Každý člověk má svůj žebříček hodnot. Jsou hodnoty, které sdílí celý svět (rodina) a jsou i odlišnosti, počínaje zeměmi a konče lidmi mezi sebou. Spotřebitel dokáže rozpoznat část svých nákupních motivů, zbylou část, neuvědomovanou, lze zjistit pomocí kvalitativního motivačního výzkumu. Motivace se odráží v našich cílech. Cíle se rozlišují na krátkodobé a dlouhodobé. Z hlediska konkrétnosti cílů hovoříme o touze, která znamená nejméně konkrétní vyjádření cíle, přání, to je konkrétnější a snažení, kde cíl je jasně určen a člověk vynakládá k jeho dosažení značné úsilí. Dosažení cíle snižuje napětí, jeho nedosažení může vést k frustraci. Postoje. S motivy souvisí postoje. Postoj je pohotovost k chování pohotovost k aktivaci motivu. Postoje, to je jakási vnitřní psychická struktura hodnocení objektů. Postoj určuje obecné zaměření chování ve smyslu apetence nebo averze (pozitivní nebo negativní vztah k subjektu). Konkrétní realizace tohoto zaměření je však funkcí zvyků a motivů. Zvyky jsou naučené tendence chovat se v určitých situacích určitým způsobem. 22

21 Postoje mají tyto funkce: utilitaristická postoje nás zaměřují na objekty umožňující dosažení cíle (např. přebíráme postoje skupiny abychom získali uznání) ekonomická postoje umožňují zjednodušení složitého světa na dobré a zlé expresivní postoje mohou upevňovat nebo zvyšovat sebevědomí, umožňovat sebevyjádření, ospravedlňovat a podporovat určité způsoby chování obrana ega některé postoje pomáhají překonat vnitřní konflikty (např. úzkost) Potřeby. Mluvíme-li o potřebě, musíme nejdříve definovat, co toto slovo znamená. Pocit nedostatku u spotřebitele vyvolává potřebu. Abraham Maslow, americký psycholog, seřadil potřeby podle stupně naléhavosti do známé Maslowovy pyramidy. Člověk uspokojuje potřeby vyšších stupňů až po uspokojení potřeb nižších stupňů. Maslowova pyramida: Potřeba seberealizace Potřeby uznání a vlivu Sociální jistoty Potřeby bezpečí a jistoty Fyziologické potřeby Funguje následující pořadí. Pokud člověk má uspokojeny nižší stupně potřeb, hledá uspokojení vyšších, na ty se může více soustředit. Konkrétnější pohled na potřeby podává Komárková Rymeš Vysekalová (1998): potřeba afiliace potřeba patřit k druhým lidem, být s nimi potřeba akvizice potřeba vlastnit věci jak pro vlastní potřebu, tak jako něco co má hodnotu (poklad) potřeba prestiže potřeba být druhými dobře hodnocen a vyvolávat respekt (úctu) potřeba moci potřeba druhé lidi řídit, ovládat potřeba altruizmu potřeba pomáhat druhým, být pro ně užitečným potřeba experimentace potřeba objevovat a zkoumat své okolí 23

22 Emoce. Emoce jsou stav podnícení citů. Jsou vzbuzovány (nebo se vytrácejí) v důsledku posloupnosti myšlenek, vyvolaných podnětem např. tragický příběh vyvolává smutek. Spojení pocitu s podnětem vzniká prostřednictvím podmiňování (viz též výše Učení). Vytvořené spojení pak způsobuje, že emoce může být vyvolána i bez myšlení, a to dokonce i tehdy, když logická myšlenka napovídá, že emoce je neoprávněná. (Více o emocích viz níže Image produktu.) Emoce jak již bylo uvedeno bývají zdrojem motivace. Proto muži kupují automobily se silným motorem a ženy chodí do cukrárny Věk V této kapitole si všimneme tří skupin spotřebitelů. Jsou jimi děti, střední vrstva a senioři. Děti Věkové kategorie určují různé oblasti života. Každý věk má jiné preference oblékání, sportů, má své jazykové zvláštnosti, vzory v oblasti filmu a hudby atd. To se samozřejmě projevuje ve spotřebním chování. Dítě obecně bereme jako člověka mladšího 18 let. Když se dítě narodí, není zákazníkem ale zatím jen spotřebitelem. O jeho spotřebě rozhodují jeho rodiče. Již kolem tří let se začne projevovat soutěživost. Už děti předškolního věku dokážou být neodbytné, když chtějí něco, co mají kamarádi. Období do 12 let je stádiem sociální identity. Dítě si hledá své místo ve světě. V tomto věku se výrazně projevují obavy o sociální pozici, takže představa, že za pomoci určitého výrobku lze této pozice dosáhnout, udržet ji či ztratit, je brána vážně. Mají silnou potřebu obstát před ostatními. Zvlášť mezi osmým a devátým rokem dávají velký pozor na to, co dělají ostatní děti. Patřit do skupiny je pro ně velmi důležité. Známý je tzv. peer-pressure (tlak party). Děti se totiž hodnotí více ve vztahu k partě a svým vrstevníkům než k rodičům. Ve věku let se utváří první spotřebitelské návyky, které mohou vyústit až v loajalitu k značkám. Mladí lidé v tomto věku budují své sebevědomí, přebírají či odmítají nabízené hodnoty a napodobují životní styl svých vzorů. Děti jsou citlivé na podněty emocionální povahy a zvlášť ty mladší nemají dostatek zkušeností a mohou zaměňovat fikci s realitou. 24

23 Dnešní děti mají již poměrně brzy velkou znalost značek. Snadno přijímají nové značky, chtějí mít něco co každý nemá. Větší úspěch u nich mají značky, které se aktualizují, přízpůsobují svou image novým podmínkám, spíše než značky tradiční. Přístup k masovým médiím jako zejména k televizi mají odmalička. Rády navštěvují supermarkety. Jsou informovanější, dříve spotřebně dospívají (parfémy u malých děvčat), jsou samostatnější ( děti s klíči od domu ), mají větší vlastní příjmy, dříve si uvědomují vztah mezi cenou a hodnotou (nežádají po rodičích drahé výrobky) a nevystupují v rodině pasivně (vnáší tam nové hodnoty a prvky chování, kterému se od nich učí rodiče). Řada studií prokázala, že děti a mladí lidé ovlivňují v nákupním chování rodiče (zejména v první fázi, kdy jsou iniciátory nákupu). Brzy se stávají samostatnými konzumenty. Střední vrstva Společnost Unilever LSM (Living Standard Measures) provedla výzkum v němž je populace segmentována do jednotlivých skupin na základě kritérií jako užívání značek, mediální chování, nákupní chování, a to na základě výzkumu českých domácností. Nejdůležitější pro společnost Unilever je skupina LSM 5, u které se zastavíme, jsou to totiž převážně lidé středního věku. LSM 5 tvoří 28% českých domácností. Její podíl na celkovém obratu rychloobrátkového zboží dosahuje téměř 50%. Proč tomu tak je? LSM 5 tvoří totiž mladí lidé ve věku let s vyšším vzděláním a vyšším příjmem, žijící ve větších městech. V LSM 5 je více dětí a celkově členů domácnosti. Tito lidé nepatří mezi nejbohatší. Mají však potřebu nasytit více členů domácnosti, vyčistit více zubů, vyprat více prádla. Většina těchto lidí vlastní auto a využívá ho k větším týdenním nákupům v supermarketech a hypermarketech. Neutrácejí bezhlavě ale investují do nových produktů, které jim pomáhají ušetřit čas a udělat život zdravější a příjemnější. Vyměnili tuhá mýdla za sprchové gely a praženou kávu za instantní. Zákazníci skupiny LSM 5 25

24 rádi nakupují značkové zboží, nechávají se svést snem, který značka nabízí, podléhají marketingovým nástrojům podporujícím vědomí jejich individuality (např. reklamní slogan firmy L Oreal Vy za to stojíte ). Pokud však zjistí, že značka pro ně nemá očekávanou hodnotu, nemají problém s nákupem neznačkových výrobků. Tito lidé drží svůj osud pevně v rukou, jejich hlavními hodnotami jsou úspěch v životě a v práci. Jejich hodnoty jsou v podstatě hodnotami střední třídy, která tvoří páteř společnosti. Senioři Zejména díky zlepšenému životnímu stylu obyvatelstvo země a také České republiky stárne. Senioři jsou lidé ve věku nad 50 let. V roce 2000 tvořili asi třetinu populace (v rozvinutých zemích), v roce 2050 hovoří predikce až o 50%. Uveďme si některé charakteristiky této věkové skupiny: její podíl roste závratným tempem velká část této skupiny drží majetek, úspory a tedy i kupní sílu ale větší část je závislá na starobním příspěvku (poměr těchto dvou podskupin je patrný při pohledu na rozvinutost té které země v západních zemích je více bohatých seniorů, v zemích střední a východní Evropy je tomu naopak) v roli spotřebitelů vystupují často jako přispivatelé na potřeby mladších, a to ať už svých dětí nebo vnoučat jsou to oni, kteří nejčastěji kupují auta, dovolené, vybavení domácnosti Na příkladu studie pro jednoho výrobce luxusních automobilů je vidět rozdíl ve vnímání hodnot: Pro spotřebitele mladší 50 let byly klíčovými nákupními důvody design a cena. Pro lidi starší 50 let to byl výkon motoru a velikost. Transakční analýza E. Berne Než opustíme téma věk, zdržíme se ještě u transakční analýzy, a to spíše u toho, z čeho vychází. Berne poukazuje na tři složky lidského já: rodič, dospělý a dítě. 26

25 Rodič. Vychází z morálních principů. Rodič může být kontrolující a pečující. Kontrolující často hodnotí, má kritický pohled. Pečující rodič se projevuje zejména svou pečovatelskou stránkou. Stará se, je přehnaně tolerantní. Rodiče lpí na tradicích. Dospělý. Projevuje méně emocí, komunikuje objektivně, je to typ pro racionální, pracovní vztahy. Dítě. Je plné emocí, nemá zodpovědnost, je sobecké, vztahovačné, zaujímá velkorysý postoj. Aplikace na spotřební chování vychází z výše popsaných vlastností pečující či velkorysý postoj, racionální či emocionální jednání. Převaha jednotlivých složek závisí nejvíce na věku. Vyzrálý jedinec by měl mít všechny složky v rovnováze Společnost Kultura je soubor norem, hodnot a zvyků sloužících k orientaci člověka ve společnosti. Má vliv na chování a tudíž i na spotřební chování. Kultuře se učíme od zdrojů kultury, tj. v rodině, ve škole i z médií. Tyto zdroje kultury mají vliv na to, co se z dané kultury promítne do našeho spotřebního chování. Kultura se generačně přenáší, to se projevuje v tradici výrobků, návratům dřívějších způsobů odívání, hudby apod. Lidé žijící ve stejné kultuře mají podobné spotřební chování. Jako dobrý příklad slouží jídlo a způsob stravování. Mimo výše uvedené nejdůležitější složky kultury jsou její součástí i symboly. Symboly. Výrobek je prostředkem (symbolem) přiřazení k referenční skupině. Jedná se o prestižní produkty. Známým příkladem je osobní automobil v příslušné třídě. Symbolem může být i místo nákupu. Význam symbolu je dán hodnotovým systémem společnosti. Kultura ovlivňuje zboží. Je tím myšleno jeho kvalitu, spolehlivost, image. Např. švícarská přesnost (hodinky), německá dokonalost (strojírenství), francouzský šarm (parfémy). 27

26 Sociální skupiny Jsme obklopeni lidmi a ti nás ovlivňují. Mimo nezůstává ani spotřební chování. Vliv skupiny je největší u produktů: veřejně konzumovaných (cigarety) jejichž konzumu si veřejnost všimne (kosmetika) které jsou předmětem rozhovorů (filmy) Člověk rád dává najevo, že patří k určité skupině, a to zvlášť tehdy, kdy tato skupina vítězí nebo jinak řečeno má z jeho pohledu určitou prestiž. Skupina pomáhá jednotlivci v orientaci ve spotřebním chování. Každá skupina je pro něj tzv. referenční skupinou. Některá méně, některá více. Vliv referenční skupiny je značný zejména u drahých a nových výrobků. Ve skupině bývají výraznější osobnosti, kteří mají tento sociální vliv. Ostatní členové skupiny jejich chování používají ke srovnání a vytváří si podle něj měřítka a normy. Sociální vliv se projevuje například v soudech, rozhodování a chování. Největší sociální vliv mají tzv. opinion leaders (názoroví vůdci). Své postavení získali díky nadprůměrným schopnostem anebo jsou to lidé, kteří nejvýrazněji vystihují standardy skupiny. Marketingová sdělení bývají často zaměřována na tento typ spotřebitelů. Ve skupině funguje vzájemnost. Dále zde existuje tlak na konformitu, i když není vyžadována. Je přáním až na výjimky každého člověka patřit do nějaké skupiny. Když lidé nakupují společně, udělají více neplánovaných nákupů a dosáhnou větší shody ve výběru zboží, než když nakupují zvlášť. Skupiny se dělí na formální a neformální. Neformální skupiny. Rodina je nejdůležitější neformální skupinou, která na nás má veliký vliv. Tento vliv u dítěte přetrvává v určité míře i po opuštění rodiny. U zkoumání spotřebního chování rodiny je důležité vědět, v jaké fázi se nachází (viz níže). Důležitým aspektem je rovněž rozdělení rolí v rodině. Je rozdíl nakupuje-li manžel pro sebe nebo pro rodinu, případně pro manželku. Životní cyklus domácností (Pelsmacker Geuens Bergh, 2003): Mladý svobodný člověk 28

27 Mladí bezdětní manželé Mladí manželé s dětmi Manželé středního věku s dětmi Manželé středního věku bez dětí, jež jsou na nich závislé Starší manželé Starší bez partnera Formální skupiny. Do této kategorie patří nejen firmy apod. ale také sociální třídy. O sociálních třídách se v průběhu textu několikrát zmiňuji (viz níže Sociální vazby). Globalizace. Mluvíme-li o kultuře, neměli bychom zapomenout na globalizaci. Mizí hranice, zvyšuje se mobilita, možnost poznávání, někteří lidé se tím ale cítí ohroženi. S ubývajícím významem hranic se kultury ovlivňují. Například země střední Evropy přejímají hodnoty západního světa. Ale stále jsou tu velké mezikulturní rozdíly. Ty jsou i v samotném západním světě mezi jednotlivými státy. Francouzi a Italové spolu se zeměmi střední Evropy jsou např. méně nadšení z technologických vymožeností než Němci, Švédové a Britové. Zde se počítače rozšířily mezi širší okruh spotřebitelů. Globalizaci napomáhají především média jako je televize, internet a také angličtina, která se postupně stává samozřejmostí, zvlášť mezi mladou generací. Trh se mění pod vlivem globalizace, ale spotřebitelské hodnoty zůstávají relativně stabilní. Výzkum ukazuje, že bez ohledu na hranice mají lidé po celém světě podobné hodnoty. První místo zaujímá rodina. Globalizace ovlivnila maloobchodní trh. Vzniklo mnoho větších nákupních center. Spotřebitelské nákupní zvyklosti se mění v tom, že se nakupuje více zboží najednou, o víkendech místo ve všední dny. Interkulturní rozdíly. Mezi jednotlivými kulturami existují rozdíly. Není obsahem této práce rozebírat důvody, proto se spíše zaměřuji jen na samotné odlišnosti. V Americe kladou důraz na svobodu, tak jako většina rozvinutých zemí, pro člověka tam hodně znamená náboženství, tak jako pro obyvatele rozvojové země. V Americe není tak důležitou hodnotou životní prostředí jako třeba v Číně, Indii a zemích západní Evropy. Podobně tomu je se sociální stabilitou, na které se hodně staví v Egyptě, Rusku, Saudské Arábii a Číně. V Číně se mísí tradiční a moderní hodnoty. To se týká zvlášť 29

Nákupní chování psychologické aspekty

Nákupní chování psychologické aspekty Nákupní chování psychologické aspekty Rozhodování se při nákupu Průběh nákupního chování ovlivňuje: - Osobnost a její vlastnosti - Postoje - Názory - Znalosti - Motivační struktura - Sociální role =) různé

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Management a marketing, Učební praxe Společná

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá ČEŠI A REKLAMA 2015 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnos. k reklamě. Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

cena 19,9% technici 20,4% design 20,8% značka 20,3% praktici 18,6%

cena 19,9% technici 20,4% design 20,8% značka 20,3% praktici 18,6% Typologie nákupního chování při výběru mobilního telefonu Autoři ( bude v anglické verzi ) Cíle a zdroje : Cílem této práce je vytvořit typologii lidí podle toho, co je ovlivňuje při výběru mobilního telefonu

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 10. přednáška Podniková kultura Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení. Nový, Ivan a kol.: Interkulturální

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace.

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace. Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Lidské chování je

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

I. Základní ekonomické pojmy

I. Základní ekonomické pojmy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 I. Základní ekonomické pojmy 1. Potřeby Potřebami rozumíme vědomí nedostatku, které nás nutí tento nedostatek

Více

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 7. 1. 2013

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 7. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_14 Název materiálu: OBCHOD Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům image důvěryhodného podniku Očekávaný výstup: Žáci

Více

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky: Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): skutr 1) Pojem: Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti ekonomie zkoumá, jak se chová

Více

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...)

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) 9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) Marketing Marketingová strategie spočívá ve 4 bodech orientaci na spotřebitele, segmantaci, cíleném marketingu, umisťování (= positioning)

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

2 TRŽNÍ TRENDY A CONVENIENCE NAKUPOVÁNÍ A CONVENIENCE KDE JSOU PŘÍLEŽITOSTI?

2 TRŽNÍ TRENDY A CONVENIENCE NAKUPOVÁNÍ A CONVENIENCE KDE JSOU PŘÍLEŽITOSTI? CONVENIENCE A SPOTŘEBITEL ve střední a východní Evropě 1 Zdeněk Skála, INCOMA Research 24. 2 TRŽNÍ TRENDY A CONVENIENCE NAKUPOVÁNÍ A CONVENIENCE KDE JSOU PŘÍLEŽITOSTI? 3 TRŽNÍ TRENDY A CONVENIENCE NAKUPOVÁNÍ

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ. Tomek - Vávrová NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ Různé typy nákupního rozhodování Jednotlivec Rodina Nákupčí podniku Nákupní podniky (grémia podniků) 2 Různé formy nákupního rozhodování Impulsivní (neracionální) Ze zvyku (rutinní, automatické,

Více

Marketingové prostředí. Úloha marketingu v podniku

Marketingové prostředí. Úloha marketingu v podniku Marketingové prostředí Úloha marketingu v podniku Vlivy Vnitřní- síly blízko společnosti, které ovlivňují její schopnost sloužit zákazníkům Vnější- širší společenské síly, které ovlivňují celé mikroprostředí

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

(lat. socialis = společný)

(lat. socialis = společný) SOCIALIZACE & Sociální učení Socializace (lat. socialis = společný) = proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti socializace nebývá nikdy ukončena jedná se o vývoj lidské osobnosti lidský

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí Tisková zpráva 15. květen 2013 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Praha - 15. květen 2013 - V

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce Koncepce marketingu Typy koncepcí Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Výrobní koncepce Spotřebitelé mají v oblibě takové výrobky, které jsou široce dostupné a za

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA Makroprostředí firmy Makroprostředí DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ POLITICKÉ FIRMA PŘÍRODNÍ KULTURNÍ TECHNOLOGICKÉ Demografické prostředí Firmy sledují demografický vývoj a tomuto vývoji přizpůsobují svůj výrobní

Více

Praha z pohledu reklamy 21. století. doc. PhDr. Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS

Praha z pohledu reklamy 21. století. doc. PhDr. Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS Praha z pohledu reklamy 21. století doc. PhDr. Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS Reklama 21. století Reklama působí na současného člověka nejen v roli zákazníka Český zákazník je na počátku 21. století

Více

Marketing je souhrn činností, jejichž výsledkem je poznávání, předvídání, ovlivňování a uspokojování přání a potřeb zákazníků. A to takovým způsobem,

Marketing je souhrn činností, jejichž výsledkem je poznávání, předvídání, ovlivňování a uspokojování přání a potřeb zákazníků. A to takovým způsobem, Úvod do marketingu Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Marketing je souhrn činností,

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat své +/- +/-a

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 4 Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 1 Kdo jsou stakeholdeři Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 2 Zaměstnanci očekávají spravedlivou odměnu,

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: motivace,

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

STORE KOMUNIKACE. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

STORE KOMUNIKACE. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ KOMUNIKAČNÍ SPECIFIKA IN STORE KOMUNIKACE doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ 1 NÁKLADY NA CELEK MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ ÚDOBÍ CELKEM NÁKLADY

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží Zboží je výsledkem lidské práce. Jde o výrobek, který může být hmotným statkem (věcí, předmětem) nebo službou, uspokojující svými vlastnostmi lidské potřeby,

Více

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová Vesnice jako místo spotřeby Ing. Dana Posádová 1 O čem budeme mluvit Kdo jsem Spotřebitel a spotřeba Na co si dát pozor při nakupování Nebezpečí reklamních sdělení Marketingové komunikace Osobní prodej

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Stav a vývoj prodeje potravin ve vybrané oblasti v závislosti na rozvoji sítě supermarketů

Stav a vývoj prodeje potravin ve vybrané oblasti v závislosti na rozvoji sítě supermarketů Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Specializace: Veřejná správa a regionální rozvoj Forma studia: kombinované Školní rok: 2002/2003 Teze diplomové práce: Stav a vývoj prodeje

Více

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2:

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Češi a reklama v roce 2013

Češi a reklama v roce 2013 Češi a reklama v roce 2013 Nakupujeme na základě reklamy? Která reklama nám nejvíce vadí? Nákup na základě reklamy Nákup na základě reklamy tuto kategorii sledujeme od roku 1994 přiznání nákupu se pohybuje

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA PREZENČNÍ STUDIUM TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor DP: Vedoucí

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S. Mediální svět v číslech

I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S. Mediální svět v číslech I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S Mediální svět v číslech p. Zopakování již známého, ale často zapomínaného Ekonomika se vyvíjí příznivě, roste, ovšem ne v Evropě Fiskální úsporná politika se přenáší

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o

Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o. 17. 2. 2012 Motivace Motivace je procesem založeným na změně a jeho základem je uspokojování potřeb Motivy jsou osobní příčiny určitého chování jsou to pohnutky, psychologické

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

REKLAMU. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

REKLAMU. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ NÁZORY MAMINEK A DĚTÍ NA REKLAMU doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. 2005 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ 1 VÝCHODISKA ÚVAHY 1. NAVZDORY VEŠKERÉ KRITIČNOSTI S REKLAMOU ŽÁCI

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI

ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI VY_32_INOVACE_PSY_17 ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické Základy marketingu Základní literatura Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické učebnice, 2003 M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

CATEGORY MANAGEMENT BIO POTRAVIN

CATEGORY MANAGEMENT BIO POTRAVIN Pomáháme vytvářet a realizovat modré strategie. CATEGORY MANAGEMENT BIO POTRAVIN BIO SUMMIT 27. 3. 2008 Obsah Jsou biopotraviny kategorie? Co způsobuje fenomén bio v rozhodovacím procesu? Jak zavést biopotraviny?

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny, Kurdějov 17. 18. dubna 2015 ppm factum research Nákupy a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Jak se rozhoduje ZÁKAZNÍK a jakou roli hraje CENA? E-Business FORUM Praha, 24/9/2012 Tel:

Jak se rozhoduje ZÁKAZNÍK a jakou roli hraje CENA? E-Business FORUM Praha, 24/9/2012 Tel: Jak se rozhoduje ZÁKAZNÍK a jakou roli hraje CENA? E-Business FORUM Praha, 24/9/2012 vaclav.lorenc@pricewise.sk Tel: 721 952 924 1 PRICEWISE je volba č.1 v ČR a SR pro cenovou optimalizaci v rámci marketingového

Více

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image Marketingový výzkum 10 Výzkum spokojenosti Analýza image Měření spokojenosti zákazníků Periodické hodnocení, nástroj zlepšování kvality Spokojenost = soulad mezi očekávanou a získanou hodnotou Vliv na

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více