SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2009"

Transkript

1 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2009 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2009

2 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU V PŮSOBNOSTI MŽP Program: SP2 Udržitelné využívání zdrojů Oblast výzkumu: SP2f Nakládání s odpady a prevence vzniku odpadů Cíl SP2f1: Předcházet vzniku odpadů, snížit měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu. Projekt SPII2F1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky. 2

3 Závěrečná zpráva o řešení projektu SPII2F1/30/07 Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky v roce 2009 Zadavatel projektu poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 Pověřený zástupce ministerstva: Odborný garant ministerstva: Ing. Rut Bízková, náměstkyně ministra, ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí Ing. David Horatius Zaměstnanec odboru politiky životního prostředí pověřený jednáním: Ing. Viktor Mareš Řešitel projektu příjemce dotace: SITA CZ a.s, Holzova 14, Brno Zástupce: Odpovědný řešitel projektu: Fabrice Rossignol, předseda představenstva Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, místopředseda představenstva Ing. Bedřich Friedmann Řešitel projektu spolupříjemce dotace: ECO-Management, s.r.o., K Západi 54, Brno Zástupce: Odpovědný řešitel projektu: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., ředitel prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. 3

4 ANOTACE Výzkum a vývoj integrovaného systému nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvoření návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné,) pro jeho zavedení podporující předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Research and development of integrated waste disposal system in the Czech Republic in compliance with European Union and development of the proposal of new tools (information, organisational, legislative, technological, voluntary,) for its implementation i the framework of the Czech Republic for its implementation which support prevention of waste, reduction of waste production independent on economic growth including its verification in the research and development of regional integrated waste disposal system in a pilot region. Obsah Obsah Řešení projektu v průběhu roku Řešené etapy Personální obsazení Čerpání finančních prostředků Publikace a prezentace projektu Publikace Účasti na konferencích Účasti na odborných jednáních Doporučení pro další postup řešení Seznam příloh

5 2 Řešení projektu v průběhu roku 2009 Řešitelský kolektiv se scházel na pravidelných měsíčních poradách, jejichž zápisy jsou uvedeny v Příloze 1. O průběhu řešení byla zpracována Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2009 a dále byla zpracována Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce Výstupy týkající se řešení projektu jsou publikovány formou článků (v časopisech a ve sbornících z národních konferencí), které jsou uvedeny dále. Byl aktualizován obsah webových informačních systémů projektu a zvýšena úroveň jejich zabezpečení. 2.1 Řešené etapy Etapa 2 V období od 1. ledna 2009 do konce prvního pololetí roku 2009 pracoval řešitelský kolektiv v souladu se smlouvou s MŽP v dohodnutém harmonogramu projektu na řešení druhé etapy, jejíž výstup byl organicky propojen s výstupem první etapy ve formě souhrnné publikace: ETAPA 2. Srovnání efektivnosti systémů nakládání s odpady Doba trvání: od 7. do 20. měsíce Výstupem je výše zmíněný shrnující dokument (souhrnná publikace), který je uveden jako Příloha 2, avšak vzhledem ke konzistenci formátování a velkému rozsahu je uveden v samostatném dokumentu Etapa 3 V průběhu roku pokračovaly práce na třetí etapě výzkumného úkolu: ETAPA 3. Návrh řešení pro zlepšení situace v OH Doba trvání: od 13. do 26. měsíce Výstupem je Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady, která je uvedena jako Příloha 3, avšak vzhledem ke konzistenci formátování a velkému rozsahu je uvedena v samostatném dokumentu. Jako Přílohy 3.1 a 3.2 jsou uvedeny podpůrné informační nástroje metodiky. Jejich tabulkové výstupy jsou vzhledem ke své povaze a stavu rozpracovanosti uvedeny pouze v elektronické podobě. Tyto dva nástroje budou později sloučeny do jednoho organického celku Etapa 4 V průběhu roku pokračovaly práce na čtvrté etapě výzkumného úkolu: ETAPA 4. Návrh integrovaného systému OH v konkrétní lokalitě Doba trvání: od 13. do 32. měsíce Byl vypracován přehled situace území pilotního projektu. Součástí přehledu je popis přírodních podmínek, osídlení a využití území, základní popis stávající situace odpadového hospodářství oblasti. Materiál je doložen v Příloze č. 4., přičemž produkce je uvedena pouze v elektronické podobě. 5

6 Dále bude postupováno v souladu s vytvořenou Metodikou pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady Etapa 5 V průběhu roku byly započaty práce na páté etapě výzkumného úkolu: ETAPA 5. Realizace integrovaného systému OH v konkrétní lokalitě Doba trvání: od 18. do 44. měsíce Bylo ukončeno sledování a vyhodnoceny výsledky průběhu separovaného sběru BRO na lokalitě Tišnov za období Výstupem projektu je orientační stanovení podílu odpadu původem z proudu SKO v separovaném BRO. Výsledky projektu byly jedním z podkladů pro návrh zařízení Centrální sběrný dvůr Rapotín. Vyhodnocení projektu je součástí přílohy 2 (kniha). Ve sledování výstupů ze separovaného sběru BRO bude pokračováno ve zkušební lokalitě na území města Šumperk. Pilotní projekt byl zahájen v roce 2008 postupnou nabídkou obcím na rozšiřování nádobového sběru na úrovni domácností. V roce 2009 byl zpracován projekt a proběhlo územní řízení na zařízení Centrální sběrný dvůr Rapotín, které doplňuje chybějící kapacity pro zpracování tříděných odpadů na úrovni regionu. S obcemi byly projednány možnosti umístění sběrných dvorů na úrovni sdružení obcí, zahájení projektové přípravy je předpokládáno na jaře Podrobněji je průběh pilotního projektu shrnut v příloze č. 4. Pro podporu separovaného sběru v obcích byl zpracován ekonomický model nádobového sběru, v další fázi bude provedeno dopřesnění a ověření modelu. Popis modelu je doložen v příloze č Personální obsazení Ing. Bedřich Friedmann (SITA CZ a.s.) vedoucí řešitelského kolektivu Členové řešitelského kolektivu: Dipl. Ing. Zdeněk Horsák (SITA CZ a.s.) Mgr. Tomáš Chudárek (SITA CZ a.s.) Ing. Zuzana Lacková (SITA CZ a.s.) Pavel Jiráček (SITA CZ a.s.) Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. (ECO-Management, s.r.o.) Mgr. Michal Hejč (ECO-Management, s.r.o.) Lenka Chvátalová (ECO-Management, s.r.o.) Ing. František Piliar (ECO-Management, s.r.o.) Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (ECO-Management, s.r.o.) 2.3 Čerpání finančních prostředků Čerpání finančních prostředků probíhalo podle plánu projektu, podrobné členění bude předáno po domluvě na kontrolním dni. 6

7 3 Publikace a prezentace projektu 3.1 Publikace Výsledky týkající se řešení projektu byly doposud publikovány v následujících recenzovaných publikacích: [1] Hejč, Michal - Hřebíček, Jiří - Piliar, František. Srovnání efektivnosti systémů nakládání s odpady. In Soubor Odpadové fórum Praha: PCHE PetroCHemEng, od s , 4 s. ISBN [2] Hejč, Michal - Hřebíček, Jiří - Piliar, František. Stavební a demoliční odpady v rámci integrovaného systému nakládání s odpady. In 14. ročník konference RECYCLING 2009 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: ARSM, od s , 6 s. ISBN [3] Pillmann, Werner - Hřebíček, Jiří. Information Sources for a European Integrated Environmental Information Space. In EnviroInfo Environmental Informatics and Industrial Environmental Protection: Concepts, Methods and Tools. 23. International Conference on Informatics for Environmental Protection. Aachen : Shaker Verlag, od s , 12 s. ISBN Účasti na konferencích Hejč, Piliar, proběhla vlastní prezentace (viz předchozí kapitola), , Recycling 2009, Brno, pořadatel: VUT Brno FSI a Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů. Problematika integrovaných systémů s důrazem na stav. odpady Hejč, Piliar, Chudárek, proběhla vlastní prezentace (viz předchozí kapitola), , 4. ročník symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství, Milovy Sněžné na Moravě, Hotel Devět skal, pořadatel časopis Odpadové fórum Hřebíček, aktivní účast a organizace doprovodného programu WATENVI, Vodohospodářské a ekologické veletrhy, Veletrhy Brno, 25. až Piliar, Hejč, Friedmann, aktivní účast na seminářích: Nová legislativa odpadové hospodářství, ekologické škody, vodní hospodářství, Odpady 2009 a jak dál? Odpad je energie. Hřebíček, Hejč, aktivní účast, , Letní škola 2009, Bedřichov. Problematika environmentální informatiky. Hřebíček, aktivní účast, , Enviroinfo 2009, Berlín, SRN. Problematika environmentální informatiky. Hřebíček, aktivní účast, , ISI 2009, Durban, JAR. Problematika statistických výpočtů. 7

8 Chudárek: V. mezinárodní konference BRO Náměšť nad Oslavou (pořadatel ZERA agency) - přednesen příspěvek na téma Systémy sběru komunálního BRO vyhodnocení výsledků separovaného sběru komunálního BRO v lokalitě Tišnov, příspěvek k dispozici ve sborníku Chudárek: XI. Banskoštiavnické dni 2009, sekcia Environmentálne záťaže a komunálne odpady - přednesen příspěvek na téma Systémy sběru komunálního BRO 3.3 Účasti na odborných jednáních Chudárek, Hřebíček, Hejč, Šumperk, Rapotín, jednání se zástupci regionální samosprávy a s regionálním zastoupením SITA CZ, a.s. Piliar, , MŽP, Praha, aktivní účast na semináři Kabinet odpadů Hřebíček, Hejč, , Hohenruppersdorf, Rakousko, jednání s Dr. Mayrem (představitelem GVU Gaensendorf) o integrovaných systémech v Rakousku. Hřebíček, , Barcelona, Jednání FAC (Foresight Advisory Council) o budoucnosti v odpadovém hospodářství. Friedmann, Chudárek Šumperk, jednání se zástupci obecní samosprávy (starostové 35-ti obcí) 4 Doporučení pro další postup řešení Z hlediska prezentace projektu považují autoři za vhodné pokračovat v nastoleném trendu, zejména se jedná o přípravu publikace do impaktového periodika. Bude dokončena metodika návrhu integrovaných systémů včetně jejího podpůrného informačního nástroje. Aplikací metodiky bude završena 4. etapa výzkumného úkolu. Budou pokračovat práce na 5. etapě výzkumného úkolu. 8

9 5 Seznam příloh Příloha č.1: Zápisy Záznam z jednání se zástupci svozové firmy Porada řešitelského kolektivu Porada řešitelského kolektivu Porada řešitelského kolektivu kontrolní den k projektu v roce Záznam setkání s odborným garantem MŽP Operativní porada řešitelského kolektivu Porada řešitelského kolektivu ? Porada řešitelského kolektivu Porada řešitelského kolektivu Porada řešitelského kolektivu Příloha č.2: Kniha Příloha č.3: Etapová zpráva 3 Návrh řešení pro zlepšení situace v OH Metodika Příloha č.3.1: Model produkce (tabulky samostatně pouze elektronicky) Příloha č.3.2: Model ekonomiky (tabulky samostatně pouze elektronicky) Příloha č.4: Etapová zpráva 4 Návrh integrovaného systému na Šumpersku a stav jeho realizace (tabulky produkce samostatně pouze elektronicky) 9

10 Příloha č. 1 10

11 Zápis z jednání List číslo: 11 z 29 Název projektu: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady Změna číslo: 0 Zákazník: MŽP Projekt/Smlo Zápis z jednání se zástupci Datum: Předmět zápisu: svozové firmy Místo: SITA CZ a.s., Rapotín Mgr. Hejč - Mgr. Hejč prezentoval návrh webu pro vnitřní komunikaci a sdílení dokumentů: SITA pošle připomínky do konce týdne. Prof. Hřebíček - Mgr. Hejč se zúčastní konference v Milovech, Bude příspěvek ve sborníku. - Bude článek do slovenských Odpadů. - Bude článek do Obce a finance. - Kontaktovat řešitele VaV P. Novák (Výzkum vlastností produktů biologické úpravy odděleně shromážděných komunálních bioodpadů z domácností v sídlištní zástavbě a zástavbě rodinných domů) a VŠE (Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v České republice). Účastníci: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, ECO Management Mgr. Michal Hejč, ECO Management Mgr. Tomáš Chudárek, SITA CZ Ing. Vladimír Faltus, marketingový specialista, SITA CZ, Divize Sever Související dokumenty: Zpracoval(i): Michal Hejč Určeno pro: ECO Management SITA CZ Na vědomí: na vědomí komu? Vyjádření k obsahu: vyjádření Poznámka: pozn. 11

12 Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady záznam porady datum konání: místo konání: přítomni: zapsal: 1. info , 9 00 Brno, Líšeň Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Pilliar, p. Kalina, Bedřich Friedmann, Tomáš Chudárek Tomáš Chudárek Michal Hejč do půl roku odchází z řešitelského týmu z důvodu změny zaměstnání, jeho úkoly převezme pan Kalina. Zuzana Lacková v květnu 2009 odchází z řešitelského týmu z důvodu mateřské dovolené, bude nahrazena panem Jiráčkem. Pan Kalina pracuje na projektu zkoumání vývoje skládkového plynu, Jiří Hřebíček požádal SITA CZ o přístup k údajům za skládky Rapotín a Němčice. Bedřich Friedmann souhlasí s tím, že budou konzultovány možnosti a formy publikace získaných údajů. Probíhá příprava pilotního projektu, v současné době jednání na obcích o zapojení do projektu, zjišťování možností financování SITA CZ. EM pracuje na knize a na webu. 2. úřad a zdroje Na MŽP jsou připraveny smlouvy na rok 2009, k podpisu pravděpodobně do Ve smlouvách je zapracován přesun části prostředků z roku 2010 na rok publikace Jiří Hřebíček navrhuje zpracovat publikační plán, nutnost publikovat v impaktovaném časopise (k dispozici pouze zahraniční periodika) přípravu zajistí EM. Pro publikaci bude k dispozici analýza změny spektra a objemu produkce odpadů v obcích JmK po vybudování sběrného dvoru řeší Michal Hejč. Pro publikaci bude dále k dispozici vyhodnocení pilotního projektu separovaného sběru BRO ve zkušební lokalitě Tišnov řeší Tomáš Chudárek, k dispozici duben Koncem března proběhne v Brně seminář k demoličním odpadům EM připraví příspěvek. 4. kniha Práce na knize povede dále EM, součinnost SITA CZ na vyžádání. Bedřich Friedmann navrhuje jako cílovou skupinu zejména zastupitelstvo a úřednictvo obcí. Do zpracování knihy budou zahrnuty připomínky oponentních posudků z listopadu

13 5. příprava pilotního projektu Práce na přípravě SITA CZ, součinnost EM na vyžádání. František Pilliar upozorňuje na možné trable v důsledku financování z OPŽP nutno najít cestu pro příjem odpadu z živností prověří SITA CZ. 6. úkoly - EM bude průběžně pracovat na knize a webu, - SITA bude průběžně pracovat na přípravě pilotního projektu, - bude zpracován publikační plán (EM - Hřebíček, ), - budou zpracovány a vyhodnoceny výsledky SS BRO Tišnov (SITA Chudárek, ), - bude dokončena analýza produkce obcí před a po vybudování SD, včetně vyhodnocení dopadu na produkci a hrubého ekonomického rozboru (EM Hejč, ), - bude ověřen způsob zapojení živností do provozu SD pořízeného z fondů OPŽP s 95% dotace (SITA Friedmann, ), - EM připraví přehled požadovaných informací ve věci sledování produkce bioplynu na skládkách, případně další požadavky na součinnost SITA CZ (EM Kalina, ), - EM prověří volnou kapacitu zasedačky PřF na poradu 6.4., info do termíny Příští porada: , 9 00, zasedací místnost PřF KD MŽP: , 10 00, velká zasedačka SITA, Brno závěrečný KD MŽP: , 10 00, MŽP, Praha 13

14 Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady záznam porady datum konání: místo konání: přítomni: zapsal: 1. info , Brno, Líšeň Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Pilliar, p. Kalina, Bedřich Friedmann, Tomáš Chudárek Tomáš Chudárek EM provedl vyhodnocení produkce SKO v několika obcích na jižní Moravě před a po zprovoznění sběrného dvoru. Ze získaných údajů nelze vysledovat nějaký rozumný trend, tématem se řešitelé nebudou dále zabývat. KD MŽP byl přesunut na , velká zasedačka Brno. V rámci projektu bude dále řešena možnost výstupu ze sběru a zpracování odpadu z obcí do energetiky. Nositelem tématu bude EM. Termín pro výzvy OP ŽP byl posunut na srpen září. 2. úřad a zdroje Smlouva SITA EM na rok 2009 je ze strany EM podepsána, čeká na podpis pana Horsáka za SITA CZ. Úhrada z MŽP dorazila na účet SITA, platba za SITA na EM bude odeslána v brzké době. 3. publikace Publikační plán není zcela dokončen, EM dopracuje a předloží na další poradě. Prozatím dohodnuté položky k publikaci: - 04/09 konference Milovy příspěvek EM - 04/09 konference Ostrava pro nedostatek času nebude zahrnuta - 09/09 konference Náměšť - příspěvek SITA - 11/09 konference MZLÚ -?? prověří EM - Odpady SK EM připraví a publikuje summary pololetní zprávy Témata k publikaci: - integrovaný systém - výsledky pilotního projektu SS BRO Tišnov - produkce bioplynu ze skládek - stanoviska, názory obcí - možnosti výstupů ze sběru odpadu z obcí do energetiky - web 14

15 4. kniha Do zpracuje EM definitivní obsah knihy. 5. web Vylepšuje se. Bude dále zaměřeno na bezpečnost webu. 6. příprava pilotního projektu Průběžně probíhají jednání na obcích a jejich přesvědčování. Připravuje se projekt zařízení pro územní řízení, žadatelem a stavebníkem bude obec Rapotín. EM prověří možnosti financování projektu a studií a přípravy žádosti z prostředků OP, případně může zpracovat EM. SITA jedná s kolsysy o možnosti dodávek nádob. Dotazníky na všech obcích, zatím obdrženy 4 vyplněné, obce si stěžují na přemíru práce. Návrh vyplnit dotazník s asistencí SITA. SITA prověří v čem je problém. EM prověří obecně závazné vyhlášky obcí dostupné na webu, SITA poté posbírá zbývající v terénu. 7. úkoly - SITA podpis smlouvy, převod peněz (4.5.) - EM - bude dopracován publikační plán (Hřebíček, 4.5.), - SITA - příspěvek na konferenci Milovy (SITA kontaktuje ZERA do 06/09), - EM - stažení OZ vyhlášek z webu (4.5.), - SITA - prověření problémů s dotazníky (4.5.), - EM - možnosti financování projektu, studií a přípravy žádosti z prostředků OP (4.5.), - EM předloží definitivní obsah knihy (15.4.). 8. termíny Příští porada: , 9 00, Brno KD MŽP: , 10 00, velká zasedačka SITA, Brno závěrečný KD MŽP: , 10 00, MŽP, Praha 15

16 VÝZKUM INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY záznam porady datum konání: místo konání: přítomni: zapsal: 1. info , Brno, Líšeň Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Pilliar, p. Kalina, Bedřich Friedmann, Tomáš Chudárek Tomáš Chudárek V termínu proběhne WATENVI Brno na BVV v bude uspořádán v pavilonu E diskutují blok na téma odpady, v proběhne blok MPO na téma odpady EU. 2. publikace Do další porady bude dopřesněn publikační plán (Hřebíček). Pro vydání knihy je nutné zajistit nakladatelství, jako vhodné se jeví nakladatelství MŽP. Friedmann prověří možnosti realizace. Podklad pro recenzenty bude připraven do srpna 2009 (Hřebíček). 3. KD Do budou B. Friedmannovi dodány podklady ke KD. Na KD bude prezentována průběžná zpráva, metodika, stav přípravy pilotního projektu a výsledky SS BRO Tišnov. EM postrádá zápis z posledního KD v prosinci příprava pilotního projektu V současné době je vypracována projektová dokumentace k územnímu řízení na doplnění spádového zařízení o chybějící technologie a provozy nezbytné k zajištění všech zájmových odpadových proudů z komunální sféry. Probíhá příprava územního řízení. Budou získány údaje o produkcí odpadu z obcí. 5. úkoly Do příští porady: - EM - bude dopřesněn publikační plán (Hřebíček), - SITA bude prověřena možnost vydání knihy b v nakladatelství MŽP (Friedmann), - EM v srpnu 2009 bude kniha ve stavu k předložení na recenzi, - SITA přepískat zápis z KD 12/08 na EM (Friedmann), - SITA zajistí údaje o produkci odpadu z obcí PO (Chudárek), - do 5.6. poslat B. Friedmannovi podklady na KD, 16

17 - připravit prezentace na KD. 6. termíny KD MŽP: , 10 00, velká zasedačka SITA, Brno závěrečný KD MŽP: , 10 00, MŽP, Praha 17

18 Zápis z 1. KD v roce 2009 k projektu SPII2f1/30/07 Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky Datum konání: 15. června 2009 v areálu řešitele, Holzova 14/730, Brno Přítomni: MŽP: Ing. David Horatius SITA: Ing. Bedřich Friedmann, Mgr. Tomáš Chudárek ECO: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Mgr. Michal Hejč, Ing. František Pilliar Ing. David Horatius zahájil jednání a přivítal všechny zúčastněné. Jednání probíhalo v těchto bodech: Prezentace průběhu řešení a výsledků výzkumného projektu SPII2f1/30/07 v roce 2009 Diskuse Průběh jednání: Řešitelé prezentovali postup řešení a dosažené výsledky projektu v první polovině roku 2009 v následujícím rozsahu: - Prezentace průběžné zprávy o řešení projektu v 1. pololetí roku průběh řešení, souhrnné zhodnocení, dosažené výsledky (B.Friedmann) - Metodika pro návrh a srovnání efektivnosti integrovaných systémů nakládání s odpady (M.Hejč) - Příprava pilotního projektu základní prvky a parametry (T.Chudárek) - Výsledky sběru BRO z domácností lokalita Tišnov (T.Chudárek) V průběhu prezentací probíhaly diskuse v následujících bodech: - Informace o přípravě nového zákona o odpadech (Ing. Horatius) v současné době zapracovávány připomínky, termín předložení návrhu zákona do vlády nebyl dosud stanoven - Informace o změně POH v souvislosti s možností energetického využívání odpadů (Ing. Horatius) změna ppod. konec 2009 zač v závislosti na potřebě SEA - Metodika pro návrh a srovnání efektivnosti integrovaných systémů nakládání s odpady bude současně rozhodovacím nástrojem pro práci se SW - Postup schvalování metodiky řešitelé požádali odborného garanta o prověření postupu schvalování metodiky - Ing. Horatius prověří a zašle podrobnější informace - Připravovaný pilotní projekt řešitelé doplní návrh finančního modelu - Přehled čerpání finančních prostředků Ing. Horatius zašle informaci o podobě, ve které řešitel přehled předloží 18

19 Předané doklady: Řešitelé předali zadavateli následující doklady: Průběžná zpráva o řešení projektu v 1 pololetí roku 2009 vč. Příloh (3xtisk, CD) Závěr: Práce na projektu v 1. pololetí roku 2009 proběhly v souladu s harmonogramem prací. Ve 2. pololetí 2009 budou pokračovat práce na 4. a 5. etapě výzkumného úkolu. V Praze dne 18. června Zapsal: Ing. David Horatius, odbor odpadů Schválila: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., ředitelka odboru odpadů 19

20 Zápis z jednání List číslo: 20 z 29 Název projektu: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady Změna číslo: 0 Zákazník: MŽP Projekt/Smlouva: SPII2F1/30/07 Předmět zápisu: Zápis z jednání s odborným garantem Datum: Místo: MŽP, Praha Ing. Horatius - shrnul připomínky MŽP k metodice návrhu integrovaných systémů nakládání s odpadem, zejména doplnění části 3 o matematické vyjádření popisovaných vztahů a návrh matematického vyjádření ekonomického hodnocení navrhovaného řešení - přislíbil zaslání verze metodiky s opravenými drobnými nepřesnostmi do konce týdne - v rámci diskuze odpověděl na vznesené dotazy Mgr. Hejč - shrnul předpokládané doplnění metodiky a dotázal se na problematické body řešení zpětného odběru (není nutno měnit, pouze se zdůrazní částečné náklady obcí), u nákladů na sběrné dvory uvést rozsahy cen. - dotaz na příkladovou část měla by být uvedena samostatně na konci dokumentu - dotaz na termín zaslání opravené verze na MŽP bylo stanoveno na Prof. Hřebíček - diskutoval situaci ohledně nového zákona o odpadech a POH ČR a projektu FEED Účastníci: Ing. David Horatius, odborný garant projektu, MŽP Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, ECO Management Mgr. Michal Hejč, ECO Management Mgr. Tomáš Chudárek, SITA CZ Související dokumenty: metodika-navrhyoprav.doc metodikais.doc Zpracoval(i): Michal Hejč Určeno pro: ECO Management SITA CZ Na vědomí: na vědomí komu? Vyjádření k obsahu: vyjádření Poznámka: pozn. 20

21 Zápis z jednání List číslo: 21 z 29 Název projektu: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady Změna číslo: 0 Zákazník: MŽP Projekt/Smlouva: SPII2F1/30/07 Zápis z operativního jednání členů řešitelského Datum: Předmět zápisu: týmu Místo: MŽP, Praha Společně dohodnuto následující doplnění metodiky - Kapitola 3.1 Svoz odpadů - položkový rozpočet svozu, úspory ECO - Kapitola 3.2 Zapojení živnostníků - Výčet příjmů (a ztrát) do obecní pokladny v obou variantách. Naznačení způsobu doložení logistických úspor. SITA - Kapitola 3.3 Druh separovaného sběru - Vzorce na přibližnou výtěžnost separovaného sběru. ECO. Systém výpočtu nákladů na separovaný sběr ECO podobně jako kapitola 1. Naznačení způsobu řešení optimalizace sítě a několik příkladů podle složitosti. ECO - Kapitola 3.4 Sběrný dvůr Uvést některé známé rozsahy náklady u reálných sběrných dvorů. Popsat všechny položky nákladů, které se mohou objevit. ECO - Kapitola 3.5 Nakládání s BRO Vzorce na výtěžnost a změnu množství SKO - SITA. Systém výpočtu nákladů na separovaný sběr. SITA - Kapitola 3.7 Autovraky Přehled datových zdrojů a hledaných údajů. - ECO Přehled proměnných u nákladů na demontáž, transport a na vzniklé odpady a suroviny (zde zisky). SITA - Kapitola 3.8 Stavební odpady Rozpis všech transportních nákladů. Přibližné náklady na mezideponii rozpis položek. ECO - Kapitola 3.9 Obaly Rozpis všech transportních nákladů a nákladů (zisků) ze sesbíraných surovin. Položkový rozpočet v případě out-sourcingu co má obsahovat. Přibližné náklady na mezideponii rozpis položek a příklady. ECO a SITA Účastníci: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, ECO Management Mgr. Michal Hejč, ECO Management Mgr. Tomáš Chudárek, SITA CZ Související dokumenty: Zpracoval(i): Michal Hejč Určeno pro: ECO Management SITA CZ Na vědomí: na vědomí komu? Vyjádření k obsahu: vyjádření Poznámka: pozn. 21

22 Zápis z jednání List číslo: 22 z 29 Název projektu: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady Změna číslo: 0 Zákazník: MŽP Projekt/Smlouva: Předmět zápisu: Zápis z pracovní schůzky Datum: Místo: PřF, MU, Kotlářská 2, Brno Ing. Friedmann - Referoval o domluvě s Ing. Marešem z MŽP. - Konzultoval další postup ohledně svazu měst a obcí a navrhl do metodiky dopsat vyšší podíl spolupráce obcí v integrovaném systému Úkoly - Doplnit drobné dodatky a poslat aktuální verzi, dále vytvořit úvodní stránku (ECO) - Připravit do příští schůzky aktuální stav knihy (ECO) - Aktualizovat ceny a doplnit poznámky o spolupráci obcí a měst (SITA) Příští schůzka řešitelského týmu bude v 10:00 na Sitě. Účastníci: Ing. Bedřich Friedmann, SITA CZ RNDr. Tomáš Chudárek, SITA CZ Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, ECO Management Ing. František Piliar, ECO Management Mgr. Michal Hejč, ECO Management Související dokumenty: Zpracoval(i): Michal Hejč Určeno pro: ECO Management SITA CZ Na vědomí: na vědomí komu? Vyjádření k obsahu: vyjádření Poznámka: pozn. 22

23 Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady záznam porady datum konání: místo konání: přítomni: zapsal: metodika , 9 00 Brno, Líšeň Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Pilliar, Bedřich Friedmann, Tomáš Chudárek Tomáš Chudárek K dispozici část posudků k předložené metodice. Z připomínek vyplývá, že se navržená metodika částečně neshoduje s představou připomínkujících. Navržený postup - b Friedmann shromáždí zbytek posudků - následně potřeba vyhodnotit připomínky, připravit návrh na vypořádání posudků, probrat s MŽP, dle potřeby a dohody s MŽP upravit metodiku příprava pilotního projektu Stav přípravy: - zpracován projekt na CSD Rapotín, získáno ÚR, zažádáno o dotace OPŽP (obec Rapotín) - připravuje se setkání se starosty ORP SU (ekokom + KÚ + SITA) informace o zájmovém území Shromážděny dotazníky ze spolupracujících obcí, shromážděny hlášení o produkci odpadů z jednotlivých obcí, k dispozici dále údaje o počtu nádob, zapojených živnostech, částečně hlášení ekonomu, základní nástřel ekonomického modelu IS. Bude následovat: publikace - vyhodnocení dotazníků m Hejč, t Chudárek - data o obcích zpracování, m Hejč, t Chudárek - ekonomika provozu IS dopracování modelu, m Hejč, t Chudárek Nutná příprava k publikaci v impaktovaném časopise, j Hřebíček navrhuje Waste Management. Pro publikaci článku je nutné - najít téma, j Hřebíček a m Hejč navrhují výsledky SS BRO na lokalitě Tišnov - zpracovat a zaslat manuskript, zaregistrovat se a čekat 23

24 Od posledně byly provedeny následující publikace: - t Chudarek: V. mezinárodní konference BRO Náměšť nad Oslavou (pořadatel ZERA agency) - přednesen příspěvek na téma Systémy sběru komunálního BRO vyhodnocení výsledků separovaného sběru komunálního BRO v lokalitě Tišnov, příspěvek k dispozici ve sborníku. V přípravě jsou následující publikace: kniha - j Hrebicek: publikace v časopise Odpady SK, téma metodika IS - s ohledem na nevyjasněné připomínky a stanovisko MŽP bude nutné téma modifikovat. - j Hrebicek: publikace v časopise Odpady SK, téma udržitelná spotřeba, výroba odpady z potravinářství. - t Chudarek: XI. Banskoštiavnické dni 2009, sekcia Environmentálne záťaže a komunálne odpady - připraven příspěvek na téma Systémy zberu komunálného BRO vyhodnocenie výsledkov separovaného zberu komunálného BRO na lokalite Tišnov, příspěvek bude k dispozici vo zborníku. Práce na přípravě knihy nepostupují dle původních představ. Dle b Friedmanna nutný viditelný pokrok. j Hřebíček navrhuje přesunout téma k diskuzi na příští OP. ÚKOLY Friedmann: Hřebíček: Chudárek: - shromáždí další připomínky k metodice, dohodne na MŽP schůzku na téma řešení připomínek, úpravy metodiky, navržená účast b Friedmann, j Hřebíček, d Horatius termín připraví téma příspěvku v impaktovaném časopise, požadavky na spolupráci při zpracování tématu a harmonogram publikace termín připraví návrh dalšího postupu knihy: nový název, osnova, náplň, rozsah zpracování, požadavky na součinnost, způsob vydání, harmonogram vydání termín připraví veškeré získané, zpracované a předzpracované údaje o pilotní oblasti termín Chudárek, Hejč: TERMÍNY - navrhnou postup zpracování získaných dotazníků a formu požadovaného výstupu - navrhnou postup zpracování údajů o pilotním území a formu požadovaného výstupu termín dopracují formu ekonomického modelu IS, bude následovat dopřesnění vstupních parametrů termín operativní schůzka Hejč - Chudárek: 24

25 , 9 00, malá zasedačka SITA, Brno řádná porada: , 9 00, MU, Brno závěrečný KD MŽP: , 10 00, MŽP, Praha 25

26 Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady záznam porady datum konání: místo konání: přítomni: zapsal: KD MŽP , Brno, Líšeň Jiří Hřebíček, Michal Hejč, Tomáš Chudárek Tomáš Chudárek K závěrečnému KD 2009 je nutné připravit: - protokol (EM) - závěrečnou zprávu (EM + SITA) - vyúčtování (SITA) - CEP (EM) Závěrečná zpráva bude odevzdána v následující struktuře: - souhrnná zpráva (EM) - příloha zápisy z porad (EM + SITA) - kniha (EM + SITA) - shrnutí metodiky (EM) - návrh integrovaného systému a stav realizace v pilotním území, ekonomický model (SITA) ÚKOLY - připravit výše uvedené termín TERMÍNY závěrečný KD MŽP: , 10 00, MŽP, Praha 26

27 integrovaný systém nakládání s odpady záznam ze setkání se starosty obcí ORP Šumperk datum konání: místo konání: , MÚ Šumperk přítomni za zpracovatele: zapsal: Bedřich Friedmann, Tomáš Chudárek Tomáš Chudárek NÁPLŇ A PRŮBĚH JEDNÁNÍ Cílem jednání setkání bylo poskytnout obcím informace o stavu a vývoji nakládání s odpady a separovaného sběru na území ORP Šumperk, o struktuře organizace a financování systému sběru materiálových složek komunálního odpadu a o stavu řešení pilotního projektu integrovaného systému na území obvodu. Informace byly podány formou prezentace ve třech blocích. Ing. Zuzana Ochmanová z KÚ Olomouckého kraje prezentovala zásady krajského POH a stav plnění cílů v oblasti nakládání s odpady komunálního původu. Dále prezentovala stav přípravy nového zákona o odpadech a trendy legislativy v oblastech komunálního odpadu. Ing. Balner jako zástupce společnosti EKO KOM podal informace o systému nakládání s odpady z tříděného sběru materiálových složek ve struktuře: - význam sběru materiálových složek - struktura ekonomiky provozu sběru, příjemci podpor z obalového systému, vývoj výše odměn obcím za sběr tříděného materiálového odpadu - výsledky separovaného sběru za ČR, kraj, ORP Šumperk, srovnání parametrů Zástupci SITA CZ informovali o stavu nakládání s odpady a průběhu pilotního projektu podle bodů: - základní info o projektu VaV - stav nakládání s komunálními odpady, základní ukazatele za ORP Šumperk - struktura integrovaného systému na území ORP Šumperk, požadavky na systém, chybějící prvky systému a možnosti rozvoje stávajících obecních systémů nakládání s odpady - stav pilotního projektu, vývoj produkce SKO a tříděných složek odpadu, projekt CSD Rapotín, možnosti pro výstavbu sběrných dvorů na úrovni větších obcí nebo skupiny obcí - ekonomika provozu, úspory za SKO Na závěr proběhla diskuze. Ze strany obcí byly připomínky zejména k ekonomice provozu tříděného sběru a nastavení výběru a výše poplatků od občanů. Dále byly vzneseny připomínky k očekávanému vývoji poplatků za skládkování, které nejsou ze strany obcí akceptovatelné bez současné kompenzace na příjmové straně odpadového hospodářství obce. 27

28 ZÁVĚR Obce akceptovaly setkání jako přínosné z hlediska informací o stavu nakládání s odpady a očekávaného vývoje legislativy. Za problematické považují zejména ekonomické hledisko, obávají se negativního dopadu vývoje legislativy na obecní rozpočty. Bez možnosti zvýšení na straně příjmů (poplatky od občanů ale i jiná kompenzace nákladů) nejsou v současné době města a obce v regionu Šumperka ochotny zvyšovat intenzitu separace KO. Obcím chybí systémová alternativa skládkování odpadů. 28

29 Příloha č. 2 29

30 Příloha č. 3 30

31 Příloha č

32 Příloha č

33 Příloha č. 4 33

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2009

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2009 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2009 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Červen 2009 RESORTNÍ

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Červen 2008 RESORTNÍ

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

REALIZACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V REGIONU ŠUMPERSKO

REALIZACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V REGIONU ŠUMPERSKO REALIZACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V REGIONU ŠUMPERSKO Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Bc. Jiří Kalina, Ing. František Piliar, ECO Management, s.r.o. Mgr. Tomáš Chudárek SITA CZ Symposium

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2008 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV Tomáš Chudárek, Bedřich Friedmann, Zdeněk Horsák, Michal Hejč, František Piliar, Jiří

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

2. Stávající pozice SDO v integrovaném systému Svoz stavebních odpadů: Sběrné dvory:

2. Stávající pozice SDO v integrovaném systému Svoz stavebních odpadů: Sběrné dvory: STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY V RÁMCI INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE IN THE FRAME OF INTEGRATED WASTE MANAGEMENT SYSTEM Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Mgr. Michal

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 Tomáš Kovařík Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Biomasa & Energetika, 24. listopadu

Více

Realizace integrovaného systému nakládání s odpady v regionu Šumpersko

Realizace integrovaného systému nakládání s odpady v regionu Šumpersko Realizace integrovaného systému nakládání s odpady v regionu Šumpersko Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., ředitel, ECO-Management, s.r.o., K Západi 54, 621 00 Brno, tel. 603 217 052, hrebicek@ecomanag.cz,

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO:

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: VÝSLEDKY PROJEKTU NA LOKALITĚ TIŠNOV SITA CZ a.s. ECO - Management s.r.o. 21/09/2009 ÚKOL VAV č. SLII2f1-30-70 Projekt součástí úkolu VaV č. SLII2f1-30-70: Výzkum integrovaného

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání: Dne 17. června 2005 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 10.00 hod. do 14.00 hod. Přítomni:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Mendelova univerzita v Brně, Region v rozvoji společnosti Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu 23. října 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do

Více

ZPRÁVA PRO KO TROL Í DE PROJEKTU

ZPRÁVA PRO KO TROL Í DE PROJEKTU Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZPRÁVA PRO KO TROL Í DE PROJEKTU (1.10.2008) Označení projektu: Název projektu: Cíl oblasti výzkumu: Poskytovatel dotace: Autoři zprávy: SP/II/2f1/2/07

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 244

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 244 Datum: 12. 2. 2015 Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 244 Od do: 9:15 13:30 h Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček,

Více

Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016-2025

Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016-2025 Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016-2025 návrhu Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016 2025 a jeho vyhodnocení vlivů na životní dle ustanovení zákona č. 100/2001

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Podpora investic do odpadového udržitelných z vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí 2008/98/ES o odpadech a s hierarchií

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Aktuální informace o projektu XVII. Celostátní finanční konference Praha, 4. a 5. prosince 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do Projektu Cíle a aktuální

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

Hotel Flora, Salonek Chryzantéma, Krapkova 34, Olomouc, Prezenční listina (viz příloha)

Hotel Flora, Salonek Chryzantéma, Krapkova 34, Olomouc, Prezenční listina (viz příloha) Zápis ze 4. jednání řídícího týmu ustanoveného ze zástupců Olomouckého kraje jmenovaného k řešení Návrhu strategie nakládání s komunálními odpady na území Olomouckého kraje Datum: Místo jednání: Přítomni:

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe Ing. Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO Cílem

Více

Celkové shrnutí projektu. Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015

Celkové shrnutí projektu. Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015 Celkové shrnutí projektu Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015 Obsah prezentace Podpora meziobecní A. Průběh prací na projektu B. Tvorba strategií rozvoje území C. Pravidelné setkávání s týmy a motivujícími

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Národní plán povodí Odry

Národní plán povodí Odry Národní plán povodí Odry návrhu Národního plánu povodí Odry a jeho posouzení vlivů na životní prostředí dle ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších

Více

Stav a plány odpadového hospodářství v ČR

Stav a plány odpadového hospodářství v ČR Stav a plány odpadového hospodářství v ČR Ministerstvo životního prostředí Jaromír Manhart odbor odpadů Odpady na VII. setkání starostů, Praha, Regionservis 15. září 2016 Zákony odpadového hospodářství

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

S T O S T L IBE M Ě C. vedoucí. pitel. Poznámka: Předkládá: dle přílohy. oddělení. telefon:

S T O S T L IBE M Ě C. vedoucí. pitel. Poznámka: Předkládá: dle přílohy. oddělení. telefon: S T A T U T Á R N Í L IBE RE M Ě C S T O 2. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015 Bod pořadu jednání: Schválení postupuu pořizování nového územního plánu Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: telefon:

Více

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO

Více

NOVÁ LEGISLATIVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A POSÍLENÍ PREVENCE VZNIKU ODPADŮ

NOVÁ LEGISLATIVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A POSÍLENÍ PREVENCE VZNIKU ODPADŮ NOVÁ LEGISLATIVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A POSÍLENÍ PREVENCE VZNIKU ODPADŮ Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Předcházení vzniku odpadů 2016, Praha, 24. 25. 10. 2016 Nová

Více

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Ing. František Piliar, Mgr. Michal Hejč ECO Management,

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2013 Vybrané náklady OH obcí (2003-2013) v Kč/obyv./rok směsný odpad objemný odpad

Více

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu. Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady

Více

POH ČR 2015-2024. Kabinet odpadů. 29. května 2014. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí

POH ČR 2015-2024. Kabinet odpadů. 29. května 2014. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí POH ČR 2015-2024 Kabinet odpadů 29. května 2014 Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí Příprava POH ČR MŽP návrh nového POH ČR na další 10 leté období (2015-2024) Nástroj pro řízení OH

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Národní plán povodí Labe

Národní plán povodí Labe Národní plán povodí Labe návrhu Národního plánu povodí Labe a jeho posouzení vlivů na životní prostředí dle ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014

Více

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Ing. Eduard Bakoš, Ing. Barbora Kaplanová, Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. Úvod Jak je známo, v ČR jsou výdaje na ochranu

Více

Zápis č. 11 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod.

Zápis č. 11 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod. Zápis č. 11 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 29. 5. 2015 v 9.30 hod. Přítomni: Viz prezenční listina. Průběh zasedání: 1. Zahájení zasedání Jednání zahájila místopředsedkyně Rady

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Zápis z veřejného projednávání strategického plánu Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Zápis z veřejného projednávání strategického plánu Otevřené zahrady Jičínska z. s. Zápis z veřejného projednávání strategického plánu Otevřené zahrady Jičínska z. s. Místo konání: Střevač Datum konání: 25. 11. 2014 od 16 hodin Přítomni za MAS: Mgr. Kamila Kabelková, pan Jiří Drška, Jolana

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 4469/M/12, 72511/ENV/12 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Zápis z jednání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 6/2015 konaného dne

Zápis z jednání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 6/2015 konaného dne Zápis z jednání č. 6/2015 konaného dne 24. 11. 2015 Přítomni: 1. Jiří Uchytil (místopředseda) 7. Ivo Rohovský (předseda) 2. František Kučera 8. Vladimír Mareček 3. Jiří Svoboda 9. Jiří Pykal 4. Josef Matějek

Více

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Svaz měst a obcí České republiky Svaz měst a obcí České

Více

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 vyuţívání R1 Energetické vyuţívání odpadů

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ministerstvo životního prostředí Ing. Andrea Hilčerová Odbor odpadů

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ministerstvo životního prostředí Ing. Andrea Hilčerová Odbor odpadů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Ing. Andrea Hilčerová Odbor odpadů OPŽP 2014-2020 Navrženo 6 prioritních os PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

REFERENCE ZAKÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY 2009-2005

REFERENCE ZAKÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY 2009-2005 REFERENCE ZAKÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY 2009-2005 Odběratel: Městský úřad Skuteč, Palackého nám. 133, 53973 Skuteč Předmět: Studie systému nakládání s bioodpadem ve městě Skuteč Termín: červen

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 209

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 209 Datum: 5. 6. 2014 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 209 Od do: 9:45 16:00 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček,

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner Zápis z Koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce Hovořme s venkovskými lidmi, ale především jim naslouchejme, realizovaného v rámci PRV, IV.2.1. b) Datum konání: 13.1.2011 Místo konání: Vzdělávací

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 26

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 26 rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. Na takovýto rozpočet bude SFŽP ČR pohlížet jako na rozpočet v běžných cenách a údaje z něj budou použity jako vstupy do formuláře žádosti,

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V ČESKÉ REPUBLICE

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V ČESKÉ REPUBLICE NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V ČESKÉ REPUBLICE Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ENVIRO 2016, Ostravice, 22. 23. 9. 2016 OBSAH PREZENTACE Nová legislativa odpadového hospodářství Data o

Více

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Prohlášení ke koncepci dle 10g odst. 4 a 5e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění PRAHA prosinec 2015 Obsah: Prohlášení

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Mgr. Pavel Drahovzal předseda Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky Ing. Bc. Barbora Fűrstová Oddělení legislativně-právní

Více

O bioodpadech v ČR. Ing. Květuše Hejátková Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura

O bioodpadech v ČR. Ing. Květuše Hejátková Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura O bioodpadech v ČR Ing. Květuše Hejátková Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura Vstup ČeskéRepubliky do Evropské Unie Povinnost implementovat a naplňovat také tyto

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 132

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 132 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 132 Datum: 6. 12. 2012 v 10:00 hod. Od - do: 10:00 16:00 Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6 Přítomni: Bízková, Bunček, Kebo, Komárek,

Více

Povinnosti obcí při nakládání s odpady

Povinnosti obcí při nakládání s odpady Povinnosti obcí při nakládání s odpady Setkání starostů, Ostrava 17. 2. 2009 1 Zákon o odpadech (185/2001 Sb.) Příprava nového zákona o odpadech návaznost na novou Směrnici vnitřní připomínkové řízení

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 16. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 4. 3. 2015 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje Tábor,

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více