SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2009"

Transkript

1 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2009 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2009

2 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU V PŮSOBNOSTI MŽP Program: SP2 Udržitelné využívání zdrojů Oblast výzkumu: SP2f Nakládání s odpady a prevence vzniku odpadů Cíl SP2f1: Předcházet vzniku odpadů, snížit měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu. Projekt SPII2F1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky. 2

3 Závěrečná zpráva o řešení projektu SPII2F1/30/07 Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky v roce 2009 Zadavatel projektu poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 Pověřený zástupce ministerstva: Odborný garant ministerstva: Ing. Rut Bízková, náměstkyně ministra, ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí Ing. David Horatius Zaměstnanec odboru politiky životního prostředí pověřený jednáním: Ing. Viktor Mareš Řešitel projektu příjemce dotace: SITA CZ a.s, Holzova 14, Brno Zástupce: Odpovědný řešitel projektu: Fabrice Rossignol, předseda představenstva Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, místopředseda představenstva Ing. Bedřich Friedmann Řešitel projektu spolupříjemce dotace: ECO-Management, s.r.o., K Západi 54, Brno Zástupce: Odpovědný řešitel projektu: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., ředitel prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. 3

4 ANOTACE Výzkum a vývoj integrovaného systému nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvoření návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné,) pro jeho zavedení podporující předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Research and development of integrated waste disposal system in the Czech Republic in compliance with European Union and development of the proposal of new tools (information, organisational, legislative, technological, voluntary,) for its implementation i the framework of the Czech Republic for its implementation which support prevention of waste, reduction of waste production independent on economic growth including its verification in the research and development of regional integrated waste disposal system in a pilot region. Obsah Obsah Řešení projektu v průběhu roku Řešené etapy Personální obsazení Čerpání finančních prostředků Publikace a prezentace projektu Publikace Účasti na konferencích Účasti na odborných jednáních Doporučení pro další postup řešení Seznam příloh

5 2 Řešení projektu v průběhu roku 2009 Řešitelský kolektiv se scházel na pravidelných měsíčních poradách, jejichž zápisy jsou uvedeny v Příloze 1. O průběhu řešení byla zpracována Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2009 a dále byla zpracována Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce Výstupy týkající se řešení projektu jsou publikovány formou článků (v časopisech a ve sbornících z národních konferencí), které jsou uvedeny dále. Byl aktualizován obsah webových informačních systémů projektu a zvýšena úroveň jejich zabezpečení. 2.1 Řešené etapy Etapa 2 V období od 1. ledna 2009 do konce prvního pololetí roku 2009 pracoval řešitelský kolektiv v souladu se smlouvou s MŽP v dohodnutém harmonogramu projektu na řešení druhé etapy, jejíž výstup byl organicky propojen s výstupem první etapy ve formě souhrnné publikace: ETAPA 2. Srovnání efektivnosti systémů nakládání s odpady Doba trvání: od 7. do 20. měsíce Výstupem je výše zmíněný shrnující dokument (souhrnná publikace), který je uveden jako Příloha 2, avšak vzhledem ke konzistenci formátování a velkému rozsahu je uveden v samostatném dokumentu Etapa 3 V průběhu roku pokračovaly práce na třetí etapě výzkumného úkolu: ETAPA 3. Návrh řešení pro zlepšení situace v OH Doba trvání: od 13. do 26. měsíce Výstupem je Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady, která je uvedena jako Příloha 3, avšak vzhledem ke konzistenci formátování a velkému rozsahu je uvedena v samostatném dokumentu. Jako Přílohy 3.1 a 3.2 jsou uvedeny podpůrné informační nástroje metodiky. Jejich tabulkové výstupy jsou vzhledem ke své povaze a stavu rozpracovanosti uvedeny pouze v elektronické podobě. Tyto dva nástroje budou později sloučeny do jednoho organického celku Etapa 4 V průběhu roku pokračovaly práce na čtvrté etapě výzkumného úkolu: ETAPA 4. Návrh integrovaného systému OH v konkrétní lokalitě Doba trvání: od 13. do 32. měsíce Byl vypracován přehled situace území pilotního projektu. Součástí přehledu je popis přírodních podmínek, osídlení a využití území, základní popis stávající situace odpadového hospodářství oblasti. Materiál je doložen v Příloze č. 4., přičemž produkce je uvedena pouze v elektronické podobě. 5

6 Dále bude postupováno v souladu s vytvořenou Metodikou pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady Etapa 5 V průběhu roku byly započaty práce na páté etapě výzkumného úkolu: ETAPA 5. Realizace integrovaného systému OH v konkrétní lokalitě Doba trvání: od 18. do 44. měsíce Bylo ukončeno sledování a vyhodnoceny výsledky průběhu separovaného sběru BRO na lokalitě Tišnov za období Výstupem projektu je orientační stanovení podílu odpadu původem z proudu SKO v separovaném BRO. Výsledky projektu byly jedním z podkladů pro návrh zařízení Centrální sběrný dvůr Rapotín. Vyhodnocení projektu je součástí přílohy 2 (kniha). Ve sledování výstupů ze separovaného sběru BRO bude pokračováno ve zkušební lokalitě na území města Šumperk. Pilotní projekt byl zahájen v roce 2008 postupnou nabídkou obcím na rozšiřování nádobového sběru na úrovni domácností. V roce 2009 byl zpracován projekt a proběhlo územní řízení na zařízení Centrální sběrný dvůr Rapotín, které doplňuje chybějící kapacity pro zpracování tříděných odpadů na úrovni regionu. S obcemi byly projednány možnosti umístění sběrných dvorů na úrovni sdružení obcí, zahájení projektové přípravy je předpokládáno na jaře Podrobněji je průběh pilotního projektu shrnut v příloze č. 4. Pro podporu separovaného sběru v obcích byl zpracován ekonomický model nádobového sběru, v další fázi bude provedeno dopřesnění a ověření modelu. Popis modelu je doložen v příloze č Personální obsazení Ing. Bedřich Friedmann (SITA CZ a.s.) vedoucí řešitelského kolektivu Členové řešitelského kolektivu: Dipl. Ing. Zdeněk Horsák (SITA CZ a.s.) Mgr. Tomáš Chudárek (SITA CZ a.s.) Ing. Zuzana Lacková (SITA CZ a.s.) Pavel Jiráček (SITA CZ a.s.) Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. (ECO-Management, s.r.o.) Mgr. Michal Hejč (ECO-Management, s.r.o.) Lenka Chvátalová (ECO-Management, s.r.o.) Ing. František Piliar (ECO-Management, s.r.o.) Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (ECO-Management, s.r.o.) 2.3 Čerpání finančních prostředků Čerpání finančních prostředků probíhalo podle plánu projektu, podrobné členění bude předáno po domluvě na kontrolním dni. 6

7 3 Publikace a prezentace projektu 3.1 Publikace Výsledky týkající se řešení projektu byly doposud publikovány v následujících recenzovaných publikacích: [1] Hejč, Michal - Hřebíček, Jiří - Piliar, František. Srovnání efektivnosti systémů nakládání s odpady. In Soubor Odpadové fórum Praha: PCHE PetroCHemEng, od s , 4 s. ISBN [2] Hejč, Michal - Hřebíček, Jiří - Piliar, František. Stavební a demoliční odpady v rámci integrovaného systému nakládání s odpady. In 14. ročník konference RECYCLING 2009 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: ARSM, od s , 6 s. ISBN [3] Pillmann, Werner - Hřebíček, Jiří. Information Sources for a European Integrated Environmental Information Space. In EnviroInfo Environmental Informatics and Industrial Environmental Protection: Concepts, Methods and Tools. 23. International Conference on Informatics for Environmental Protection. Aachen : Shaker Verlag, od s , 12 s. ISBN Účasti na konferencích Hejč, Piliar, proběhla vlastní prezentace (viz předchozí kapitola), , Recycling 2009, Brno, pořadatel: VUT Brno FSI a Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů. Problematika integrovaných systémů s důrazem na stav. odpady Hejč, Piliar, Chudárek, proběhla vlastní prezentace (viz předchozí kapitola), , 4. ročník symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství, Milovy Sněžné na Moravě, Hotel Devět skal, pořadatel časopis Odpadové fórum Hřebíček, aktivní účast a organizace doprovodného programu WATENVI, Vodohospodářské a ekologické veletrhy, Veletrhy Brno, 25. až Piliar, Hejč, Friedmann, aktivní účast na seminářích: Nová legislativa odpadové hospodářství, ekologické škody, vodní hospodářství, Odpady 2009 a jak dál? Odpad je energie. Hřebíček, Hejč, aktivní účast, , Letní škola 2009, Bedřichov. Problematika environmentální informatiky. Hřebíček, aktivní účast, , Enviroinfo 2009, Berlín, SRN. Problematika environmentální informatiky. Hřebíček, aktivní účast, , ISI 2009, Durban, JAR. Problematika statistických výpočtů. 7

8 Chudárek: V. mezinárodní konference BRO Náměšť nad Oslavou (pořadatel ZERA agency) - přednesen příspěvek na téma Systémy sběru komunálního BRO vyhodnocení výsledků separovaného sběru komunálního BRO v lokalitě Tišnov, příspěvek k dispozici ve sborníku Chudárek: XI. Banskoštiavnické dni 2009, sekcia Environmentálne záťaže a komunálne odpady - přednesen příspěvek na téma Systémy sběru komunálního BRO 3.3 Účasti na odborných jednáních Chudárek, Hřebíček, Hejč, Šumperk, Rapotín, jednání se zástupci regionální samosprávy a s regionálním zastoupením SITA CZ, a.s. Piliar, , MŽP, Praha, aktivní účast na semináři Kabinet odpadů Hřebíček, Hejč, , Hohenruppersdorf, Rakousko, jednání s Dr. Mayrem (představitelem GVU Gaensendorf) o integrovaných systémech v Rakousku. Hřebíček, , Barcelona, Jednání FAC (Foresight Advisory Council) o budoucnosti v odpadovém hospodářství. Friedmann, Chudárek Šumperk, jednání se zástupci obecní samosprávy (starostové 35-ti obcí) 4 Doporučení pro další postup řešení Z hlediska prezentace projektu považují autoři za vhodné pokračovat v nastoleném trendu, zejména se jedná o přípravu publikace do impaktového periodika. Bude dokončena metodika návrhu integrovaných systémů včetně jejího podpůrného informačního nástroje. Aplikací metodiky bude završena 4. etapa výzkumného úkolu. Budou pokračovat práce na 5. etapě výzkumného úkolu. 8

9 5 Seznam příloh Příloha č.1: Zápisy Záznam z jednání se zástupci svozové firmy Porada řešitelského kolektivu Porada řešitelského kolektivu Porada řešitelského kolektivu kontrolní den k projektu v roce Záznam setkání s odborným garantem MŽP Operativní porada řešitelského kolektivu Porada řešitelského kolektivu ? Porada řešitelského kolektivu Porada řešitelského kolektivu Porada řešitelského kolektivu Příloha č.2: Kniha Příloha č.3: Etapová zpráva 3 Návrh řešení pro zlepšení situace v OH Metodika Příloha č.3.1: Model produkce (tabulky samostatně pouze elektronicky) Příloha č.3.2: Model ekonomiky (tabulky samostatně pouze elektronicky) Příloha č.4: Etapová zpráva 4 Návrh integrovaného systému na Šumpersku a stav jeho realizace (tabulky produkce samostatně pouze elektronicky) 9

10 Příloha č. 1 10

11 Zápis z jednání List číslo: 11 z 29 Název projektu: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady Změna číslo: 0 Zákazník: MŽP Projekt/Smlo Zápis z jednání se zástupci Datum: Předmět zápisu: svozové firmy Místo: SITA CZ a.s., Rapotín Mgr. Hejč - Mgr. Hejč prezentoval návrh webu pro vnitřní komunikaci a sdílení dokumentů: SITA pošle připomínky do konce týdne. Prof. Hřebíček - Mgr. Hejč se zúčastní konference v Milovech, Bude příspěvek ve sborníku. - Bude článek do slovenských Odpadů. - Bude článek do Obce a finance. - Kontaktovat řešitele VaV P. Novák (Výzkum vlastností produktů biologické úpravy odděleně shromážděných komunálních bioodpadů z domácností v sídlištní zástavbě a zástavbě rodinných domů) a VŠE (Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v České republice). Účastníci: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, ECO Management Mgr. Michal Hejč, ECO Management Mgr. Tomáš Chudárek, SITA CZ Ing. Vladimír Faltus, marketingový specialista, SITA CZ, Divize Sever Související dokumenty: Zpracoval(i): Michal Hejč Určeno pro: ECO Management SITA CZ Na vědomí: na vědomí komu? Vyjádření k obsahu: vyjádření Poznámka: pozn. 11

12 Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady záznam porady datum konání: místo konání: přítomni: zapsal: 1. info , 9 00 Brno, Líšeň Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Pilliar, p. Kalina, Bedřich Friedmann, Tomáš Chudárek Tomáš Chudárek Michal Hejč do půl roku odchází z řešitelského týmu z důvodu změny zaměstnání, jeho úkoly převezme pan Kalina. Zuzana Lacková v květnu 2009 odchází z řešitelského týmu z důvodu mateřské dovolené, bude nahrazena panem Jiráčkem. Pan Kalina pracuje na projektu zkoumání vývoje skládkového plynu, Jiří Hřebíček požádal SITA CZ o přístup k údajům za skládky Rapotín a Němčice. Bedřich Friedmann souhlasí s tím, že budou konzultovány možnosti a formy publikace získaných údajů. Probíhá příprava pilotního projektu, v současné době jednání na obcích o zapojení do projektu, zjišťování možností financování SITA CZ. EM pracuje na knize a na webu. 2. úřad a zdroje Na MŽP jsou připraveny smlouvy na rok 2009, k podpisu pravděpodobně do Ve smlouvách je zapracován přesun části prostředků z roku 2010 na rok publikace Jiří Hřebíček navrhuje zpracovat publikační plán, nutnost publikovat v impaktovaném časopise (k dispozici pouze zahraniční periodika) přípravu zajistí EM. Pro publikaci bude k dispozici analýza změny spektra a objemu produkce odpadů v obcích JmK po vybudování sběrného dvoru řeší Michal Hejč. Pro publikaci bude dále k dispozici vyhodnocení pilotního projektu separovaného sběru BRO ve zkušební lokalitě Tišnov řeší Tomáš Chudárek, k dispozici duben Koncem března proběhne v Brně seminář k demoličním odpadům EM připraví příspěvek. 4. kniha Práce na knize povede dále EM, součinnost SITA CZ na vyžádání. Bedřich Friedmann navrhuje jako cílovou skupinu zejména zastupitelstvo a úřednictvo obcí. Do zpracování knihy budou zahrnuty připomínky oponentních posudků z listopadu

13 5. příprava pilotního projektu Práce na přípravě SITA CZ, součinnost EM na vyžádání. František Pilliar upozorňuje na možné trable v důsledku financování z OPŽP nutno najít cestu pro příjem odpadu z živností prověří SITA CZ. 6. úkoly - EM bude průběžně pracovat na knize a webu, - SITA bude průběžně pracovat na přípravě pilotního projektu, - bude zpracován publikační plán (EM - Hřebíček, ), - budou zpracovány a vyhodnoceny výsledky SS BRO Tišnov (SITA Chudárek, ), - bude dokončena analýza produkce obcí před a po vybudování SD, včetně vyhodnocení dopadu na produkci a hrubého ekonomického rozboru (EM Hejč, ), - bude ověřen způsob zapojení živností do provozu SD pořízeného z fondů OPŽP s 95% dotace (SITA Friedmann, ), - EM připraví přehled požadovaných informací ve věci sledování produkce bioplynu na skládkách, případně další požadavky na součinnost SITA CZ (EM Kalina, ), - EM prověří volnou kapacitu zasedačky PřF na poradu 6.4., info do termíny Příští porada: , 9 00, zasedací místnost PřF KD MŽP: , 10 00, velká zasedačka SITA, Brno závěrečný KD MŽP: , 10 00, MŽP, Praha 13

14 Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady záznam porady datum konání: místo konání: přítomni: zapsal: 1. info , Brno, Líšeň Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Pilliar, p. Kalina, Bedřich Friedmann, Tomáš Chudárek Tomáš Chudárek EM provedl vyhodnocení produkce SKO v několika obcích na jižní Moravě před a po zprovoznění sběrného dvoru. Ze získaných údajů nelze vysledovat nějaký rozumný trend, tématem se řešitelé nebudou dále zabývat. KD MŽP byl přesunut na , velká zasedačka Brno. V rámci projektu bude dále řešena možnost výstupu ze sběru a zpracování odpadu z obcí do energetiky. Nositelem tématu bude EM. Termín pro výzvy OP ŽP byl posunut na srpen září. 2. úřad a zdroje Smlouva SITA EM na rok 2009 je ze strany EM podepsána, čeká na podpis pana Horsáka za SITA CZ. Úhrada z MŽP dorazila na účet SITA, platba za SITA na EM bude odeslána v brzké době. 3. publikace Publikační plán není zcela dokončen, EM dopracuje a předloží na další poradě. Prozatím dohodnuté položky k publikaci: - 04/09 konference Milovy příspěvek EM - 04/09 konference Ostrava pro nedostatek času nebude zahrnuta - 09/09 konference Náměšť - příspěvek SITA - 11/09 konference MZLÚ -?? prověří EM - Odpady SK EM připraví a publikuje summary pololetní zprávy Témata k publikaci: - integrovaný systém - výsledky pilotního projektu SS BRO Tišnov - produkce bioplynu ze skládek - stanoviska, názory obcí - možnosti výstupů ze sběru odpadu z obcí do energetiky - web 14

15 4. kniha Do zpracuje EM definitivní obsah knihy. 5. web Vylepšuje se. Bude dále zaměřeno na bezpečnost webu. 6. příprava pilotního projektu Průběžně probíhají jednání na obcích a jejich přesvědčování. Připravuje se projekt zařízení pro územní řízení, žadatelem a stavebníkem bude obec Rapotín. EM prověří možnosti financování projektu a studií a přípravy žádosti z prostředků OP, případně může zpracovat EM. SITA jedná s kolsysy o možnosti dodávek nádob. Dotazníky na všech obcích, zatím obdrženy 4 vyplněné, obce si stěžují na přemíru práce. Návrh vyplnit dotazník s asistencí SITA. SITA prověří v čem je problém. EM prověří obecně závazné vyhlášky obcí dostupné na webu, SITA poté posbírá zbývající v terénu. 7. úkoly - SITA podpis smlouvy, převod peněz (4.5.) - EM - bude dopracován publikační plán (Hřebíček, 4.5.), - SITA - příspěvek na konferenci Milovy (SITA kontaktuje ZERA do 06/09), - EM - stažení OZ vyhlášek z webu (4.5.), - SITA - prověření problémů s dotazníky (4.5.), - EM - možnosti financování projektu, studií a přípravy žádosti z prostředků OP (4.5.), - EM předloží definitivní obsah knihy (15.4.). 8. termíny Příští porada: , 9 00, Brno KD MŽP: , 10 00, velká zasedačka SITA, Brno závěrečný KD MŽP: , 10 00, MŽP, Praha 15

16 VÝZKUM INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY záznam porady datum konání: místo konání: přítomni: zapsal: 1. info , Brno, Líšeň Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Pilliar, p. Kalina, Bedřich Friedmann, Tomáš Chudárek Tomáš Chudárek V termínu proběhne WATENVI Brno na BVV v bude uspořádán v pavilonu E diskutují blok na téma odpady, v proběhne blok MPO na téma odpady EU. 2. publikace Do další porady bude dopřesněn publikační plán (Hřebíček). Pro vydání knihy je nutné zajistit nakladatelství, jako vhodné se jeví nakladatelství MŽP. Friedmann prověří možnosti realizace. Podklad pro recenzenty bude připraven do srpna 2009 (Hřebíček). 3. KD Do budou B. Friedmannovi dodány podklady ke KD. Na KD bude prezentována průběžná zpráva, metodika, stav přípravy pilotního projektu a výsledky SS BRO Tišnov. EM postrádá zápis z posledního KD v prosinci příprava pilotního projektu V současné době je vypracována projektová dokumentace k územnímu řízení na doplnění spádového zařízení o chybějící technologie a provozy nezbytné k zajištění všech zájmových odpadových proudů z komunální sféry. Probíhá příprava územního řízení. Budou získány údaje o produkcí odpadu z obcí. 5. úkoly Do příští porady: - EM - bude dopřesněn publikační plán (Hřebíček), - SITA bude prověřena možnost vydání knihy b v nakladatelství MŽP (Friedmann), - EM v srpnu 2009 bude kniha ve stavu k předložení na recenzi, - SITA přepískat zápis z KD 12/08 na EM (Friedmann), - SITA zajistí údaje o produkci odpadu z obcí PO (Chudárek), - do 5.6. poslat B. Friedmannovi podklady na KD, 16

17 - připravit prezentace na KD. 6. termíny KD MŽP: , 10 00, velká zasedačka SITA, Brno závěrečný KD MŽP: , 10 00, MŽP, Praha 17

18 Zápis z 1. KD v roce 2009 k projektu SPII2f1/30/07 Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky Datum konání: 15. června 2009 v areálu řešitele, Holzova 14/730, Brno Přítomni: MŽP: Ing. David Horatius SITA: Ing. Bedřich Friedmann, Mgr. Tomáš Chudárek ECO: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Mgr. Michal Hejč, Ing. František Pilliar Ing. David Horatius zahájil jednání a přivítal všechny zúčastněné. Jednání probíhalo v těchto bodech: Prezentace průběhu řešení a výsledků výzkumného projektu SPII2f1/30/07 v roce 2009 Diskuse Průběh jednání: Řešitelé prezentovali postup řešení a dosažené výsledky projektu v první polovině roku 2009 v následujícím rozsahu: - Prezentace průběžné zprávy o řešení projektu v 1. pololetí roku průběh řešení, souhrnné zhodnocení, dosažené výsledky (B.Friedmann) - Metodika pro návrh a srovnání efektivnosti integrovaných systémů nakládání s odpady (M.Hejč) - Příprava pilotního projektu základní prvky a parametry (T.Chudárek) - Výsledky sběru BRO z domácností lokalita Tišnov (T.Chudárek) V průběhu prezentací probíhaly diskuse v následujících bodech: - Informace o přípravě nového zákona o odpadech (Ing. Horatius) v současné době zapracovávány připomínky, termín předložení návrhu zákona do vlády nebyl dosud stanoven - Informace o změně POH v souvislosti s možností energetického využívání odpadů (Ing. Horatius) změna ppod. konec 2009 zač v závislosti na potřebě SEA - Metodika pro návrh a srovnání efektivnosti integrovaných systémů nakládání s odpady bude současně rozhodovacím nástrojem pro práci se SW - Postup schvalování metodiky řešitelé požádali odborného garanta o prověření postupu schvalování metodiky - Ing. Horatius prověří a zašle podrobnější informace - Připravovaný pilotní projekt řešitelé doplní návrh finančního modelu - Přehled čerpání finančních prostředků Ing. Horatius zašle informaci o podobě, ve které řešitel přehled předloží 18

19 Předané doklady: Řešitelé předali zadavateli následující doklady: Průběžná zpráva o řešení projektu v 1 pololetí roku 2009 vč. Příloh (3xtisk, CD) Závěr: Práce na projektu v 1. pololetí roku 2009 proběhly v souladu s harmonogramem prací. Ve 2. pololetí 2009 budou pokračovat práce na 4. a 5. etapě výzkumného úkolu. V Praze dne 18. června Zapsal: Ing. David Horatius, odbor odpadů Schválila: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., ředitelka odboru odpadů 19

20 Zápis z jednání List číslo: 20 z 29 Název projektu: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady Změna číslo: 0 Zákazník: MŽP Projekt/Smlouva: SPII2F1/30/07 Předmět zápisu: Zápis z jednání s odborným garantem Datum: Místo: MŽP, Praha Ing. Horatius - shrnul připomínky MŽP k metodice návrhu integrovaných systémů nakládání s odpadem, zejména doplnění části 3 o matematické vyjádření popisovaných vztahů a návrh matematického vyjádření ekonomického hodnocení navrhovaného řešení - přislíbil zaslání verze metodiky s opravenými drobnými nepřesnostmi do konce týdne - v rámci diskuze odpověděl na vznesené dotazy Mgr. Hejč - shrnul předpokládané doplnění metodiky a dotázal se na problematické body řešení zpětného odběru (není nutno měnit, pouze se zdůrazní částečné náklady obcí), u nákladů na sběrné dvory uvést rozsahy cen. - dotaz na příkladovou část měla by být uvedena samostatně na konci dokumentu - dotaz na termín zaslání opravené verze na MŽP bylo stanoveno na Prof. Hřebíček - diskutoval situaci ohledně nového zákona o odpadech a POH ČR a projektu FEED Účastníci: Ing. David Horatius, odborný garant projektu, MŽP Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, ECO Management Mgr. Michal Hejč, ECO Management Mgr. Tomáš Chudárek, SITA CZ Související dokumenty: metodika-navrhyoprav.doc metodikais.doc Zpracoval(i): Michal Hejč Určeno pro: ECO Management SITA CZ Na vědomí: na vědomí komu? Vyjádření k obsahu: vyjádření Poznámka: pozn. 20

21 Zápis z jednání List číslo: 21 z 29 Název projektu: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady Změna číslo: 0 Zákazník: MŽP Projekt/Smlouva: SPII2F1/30/07 Zápis z operativního jednání členů řešitelského Datum: Předmět zápisu: týmu Místo: MŽP, Praha Společně dohodnuto následující doplnění metodiky - Kapitola 3.1 Svoz odpadů - položkový rozpočet svozu, úspory ECO - Kapitola 3.2 Zapojení živnostníků - Výčet příjmů (a ztrát) do obecní pokladny v obou variantách. Naznačení způsobu doložení logistických úspor. SITA - Kapitola 3.3 Druh separovaného sběru - Vzorce na přibližnou výtěžnost separovaného sběru. ECO. Systém výpočtu nákladů na separovaný sběr ECO podobně jako kapitola 1. Naznačení způsobu řešení optimalizace sítě a několik příkladů podle složitosti. ECO - Kapitola 3.4 Sběrný dvůr Uvést některé známé rozsahy náklady u reálných sběrných dvorů. Popsat všechny položky nákladů, které se mohou objevit. ECO - Kapitola 3.5 Nakládání s BRO Vzorce na výtěžnost a změnu množství SKO - SITA. Systém výpočtu nákladů na separovaný sběr. SITA - Kapitola 3.7 Autovraky Přehled datových zdrojů a hledaných údajů. - ECO Přehled proměnných u nákladů na demontáž, transport a na vzniklé odpady a suroviny (zde zisky). SITA - Kapitola 3.8 Stavební odpady Rozpis všech transportních nákladů. Přibližné náklady na mezideponii rozpis položek. ECO - Kapitola 3.9 Obaly Rozpis všech transportních nákladů a nákladů (zisků) ze sesbíraných surovin. Položkový rozpočet v případě out-sourcingu co má obsahovat. Přibližné náklady na mezideponii rozpis položek a příklady. ECO a SITA Účastníci: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, ECO Management Mgr. Michal Hejč, ECO Management Mgr. Tomáš Chudárek, SITA CZ Související dokumenty: Zpracoval(i): Michal Hejč Určeno pro: ECO Management SITA CZ Na vědomí: na vědomí komu? Vyjádření k obsahu: vyjádření Poznámka: pozn. 21

22 Zápis z jednání List číslo: 22 z 29 Název projektu: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady Změna číslo: 0 Zákazník: MŽP Projekt/Smlouva: Předmět zápisu: Zápis z pracovní schůzky Datum: Místo: PřF, MU, Kotlářská 2, Brno Ing. Friedmann - Referoval o domluvě s Ing. Marešem z MŽP. - Konzultoval další postup ohledně svazu měst a obcí a navrhl do metodiky dopsat vyšší podíl spolupráce obcí v integrovaném systému Úkoly - Doplnit drobné dodatky a poslat aktuální verzi, dále vytvořit úvodní stránku (ECO) - Připravit do příští schůzky aktuální stav knihy (ECO) - Aktualizovat ceny a doplnit poznámky o spolupráci obcí a měst (SITA) Příští schůzka řešitelského týmu bude v 10:00 na Sitě. Účastníci: Ing. Bedřich Friedmann, SITA CZ RNDr. Tomáš Chudárek, SITA CZ Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, ECO Management Ing. František Piliar, ECO Management Mgr. Michal Hejč, ECO Management Související dokumenty: Zpracoval(i): Michal Hejč Určeno pro: ECO Management SITA CZ Na vědomí: na vědomí komu? Vyjádření k obsahu: vyjádření Poznámka: pozn. 22

23 Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady záznam porady datum konání: místo konání: přítomni: zapsal: metodika , 9 00 Brno, Líšeň Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Pilliar, Bedřich Friedmann, Tomáš Chudárek Tomáš Chudárek K dispozici část posudků k předložené metodice. Z připomínek vyplývá, že se navržená metodika částečně neshoduje s představou připomínkujících. Navržený postup - b Friedmann shromáždí zbytek posudků - následně potřeba vyhodnotit připomínky, připravit návrh na vypořádání posudků, probrat s MŽP, dle potřeby a dohody s MŽP upravit metodiku příprava pilotního projektu Stav přípravy: - zpracován projekt na CSD Rapotín, získáno ÚR, zažádáno o dotace OPŽP (obec Rapotín) - připravuje se setkání se starosty ORP SU (ekokom + KÚ + SITA) informace o zájmovém území Shromážděny dotazníky ze spolupracujících obcí, shromážděny hlášení o produkci odpadů z jednotlivých obcí, k dispozici dále údaje o počtu nádob, zapojených živnostech, částečně hlášení ekonomu, základní nástřel ekonomického modelu IS. Bude následovat: publikace - vyhodnocení dotazníků m Hejč, t Chudárek - data o obcích zpracování, m Hejč, t Chudárek - ekonomika provozu IS dopracování modelu, m Hejč, t Chudárek Nutná příprava k publikaci v impaktovaném časopise, j Hřebíček navrhuje Waste Management. Pro publikaci článku je nutné - najít téma, j Hřebíček a m Hejč navrhují výsledky SS BRO na lokalitě Tišnov - zpracovat a zaslat manuskript, zaregistrovat se a čekat 23

24 Od posledně byly provedeny následující publikace: - t Chudarek: V. mezinárodní konference BRO Náměšť nad Oslavou (pořadatel ZERA agency) - přednesen příspěvek na téma Systémy sběru komunálního BRO vyhodnocení výsledků separovaného sběru komunálního BRO v lokalitě Tišnov, příspěvek k dispozici ve sborníku. V přípravě jsou následující publikace: kniha - j Hrebicek: publikace v časopise Odpady SK, téma metodika IS - s ohledem na nevyjasněné připomínky a stanovisko MŽP bude nutné téma modifikovat. - j Hrebicek: publikace v časopise Odpady SK, téma udržitelná spotřeba, výroba odpady z potravinářství. - t Chudarek: XI. Banskoštiavnické dni 2009, sekcia Environmentálne záťaže a komunálne odpady - připraven příspěvek na téma Systémy zberu komunálného BRO vyhodnocenie výsledkov separovaného zberu komunálného BRO na lokalite Tišnov, příspěvek bude k dispozici vo zborníku. Práce na přípravě knihy nepostupují dle původních představ. Dle b Friedmanna nutný viditelný pokrok. j Hřebíček navrhuje přesunout téma k diskuzi na příští OP. ÚKOLY Friedmann: Hřebíček: Chudárek: - shromáždí další připomínky k metodice, dohodne na MŽP schůzku na téma řešení připomínek, úpravy metodiky, navržená účast b Friedmann, j Hřebíček, d Horatius termín připraví téma příspěvku v impaktovaném časopise, požadavky na spolupráci při zpracování tématu a harmonogram publikace termín připraví návrh dalšího postupu knihy: nový název, osnova, náplň, rozsah zpracování, požadavky na součinnost, způsob vydání, harmonogram vydání termín připraví veškeré získané, zpracované a předzpracované údaje o pilotní oblasti termín Chudárek, Hejč: TERMÍNY - navrhnou postup zpracování získaných dotazníků a formu požadovaného výstupu - navrhnou postup zpracování údajů o pilotním území a formu požadovaného výstupu termín dopracují formu ekonomického modelu IS, bude následovat dopřesnění vstupních parametrů termín operativní schůzka Hejč - Chudárek: 24

25 , 9 00, malá zasedačka SITA, Brno řádná porada: , 9 00, MU, Brno závěrečný KD MŽP: , 10 00, MŽP, Praha 25

26 Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady záznam porady datum konání: místo konání: přítomni: zapsal: KD MŽP , Brno, Líšeň Jiří Hřebíček, Michal Hejč, Tomáš Chudárek Tomáš Chudárek K závěrečnému KD 2009 je nutné připravit: - protokol (EM) - závěrečnou zprávu (EM + SITA) - vyúčtování (SITA) - CEP (EM) Závěrečná zpráva bude odevzdána v následující struktuře: - souhrnná zpráva (EM) - příloha zápisy z porad (EM + SITA) - kniha (EM + SITA) - shrnutí metodiky (EM) - návrh integrovaného systému a stav realizace v pilotním území, ekonomický model (SITA) ÚKOLY - připravit výše uvedené termín TERMÍNY závěrečný KD MŽP: , 10 00, MŽP, Praha 26

27 integrovaný systém nakládání s odpady záznam ze setkání se starosty obcí ORP Šumperk datum konání: místo konání: , MÚ Šumperk přítomni za zpracovatele: zapsal: Bedřich Friedmann, Tomáš Chudárek Tomáš Chudárek NÁPLŇ A PRŮBĚH JEDNÁNÍ Cílem jednání setkání bylo poskytnout obcím informace o stavu a vývoji nakládání s odpady a separovaného sběru na území ORP Šumperk, o struktuře organizace a financování systému sběru materiálových složek komunálního odpadu a o stavu řešení pilotního projektu integrovaného systému na území obvodu. Informace byly podány formou prezentace ve třech blocích. Ing. Zuzana Ochmanová z KÚ Olomouckého kraje prezentovala zásady krajského POH a stav plnění cílů v oblasti nakládání s odpady komunálního původu. Dále prezentovala stav přípravy nového zákona o odpadech a trendy legislativy v oblastech komunálního odpadu. Ing. Balner jako zástupce společnosti EKO KOM podal informace o systému nakládání s odpady z tříděného sběru materiálových složek ve struktuře: - význam sběru materiálových složek - struktura ekonomiky provozu sběru, příjemci podpor z obalového systému, vývoj výše odměn obcím za sběr tříděného materiálového odpadu - výsledky separovaného sběru za ČR, kraj, ORP Šumperk, srovnání parametrů Zástupci SITA CZ informovali o stavu nakládání s odpady a průběhu pilotního projektu podle bodů: - základní info o projektu VaV - stav nakládání s komunálními odpady, základní ukazatele za ORP Šumperk - struktura integrovaného systému na území ORP Šumperk, požadavky na systém, chybějící prvky systému a možnosti rozvoje stávajících obecních systémů nakládání s odpady - stav pilotního projektu, vývoj produkce SKO a tříděných složek odpadu, projekt CSD Rapotín, možnosti pro výstavbu sběrných dvorů na úrovni větších obcí nebo skupiny obcí - ekonomika provozu, úspory za SKO Na závěr proběhla diskuze. Ze strany obcí byly připomínky zejména k ekonomice provozu tříděného sběru a nastavení výběru a výše poplatků od občanů. Dále byly vzneseny připomínky k očekávanému vývoji poplatků za skládkování, které nejsou ze strany obcí akceptovatelné bez současné kompenzace na příjmové straně odpadového hospodářství obce. 27

28 ZÁVĚR Obce akceptovaly setkání jako přínosné z hlediska informací o stavu nakládání s odpady a očekávaného vývoje legislativy. Za problematické považují zejména ekonomické hledisko, obávají se negativního dopadu vývoje legislativy na obecní rozpočty. Bez možnosti zvýšení na straně příjmů (poplatky od občanů ale i jiná kompenzace nákladů) nejsou v současné době města a obce v regionu Šumperka ochotny zvyšovat intenzitu separace KO. Obcím chybí systémová alternativa skládkování odpadů. 28

29 Příloha č. 2 29

30 Příloha č. 3 30

31 Příloha č

32 Příloha č

33 Příloha č. 4 33

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2009

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2009 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2009 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Červen 2009 RESORTNÍ

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2008 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz Svoz BRKO ve správním území obce Hradčany Hradčany 26. 11. 2013 Program biologicky rozložitelný komunální odpad pilotní projekt v Kolíně II a v Sendražicích zajištění plnění zakázky propagace legislativa,

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Ing. František Piliar, Mgr. Michal Hejč ECO Management,

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

3. Informační část integrovaného systému

3. Informační část integrovaného systému ZKUŠENOSTI Z REALIZACE DÍLČÍCH ČÁSTÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SE ZAMĚŘENÍM NA NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI A DEMOLIČNÍMI ODPADY PARTICULAR IMPLEMENTATION OF INTEGRATED

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

PROGNÓZA NAKLÁDÁNÍ S BIODEGRADABILNÍM ODPADEM V ČR DO ROKU 2020

PROGNÓZA NAKLÁDÁNÍ S BIODEGRADABILNÍM ODPADEM V ČR DO ROKU 2020 PROGNÓZA NAKLÁDÁNÍ S BIODEGRADABILNÍM ODPADEM V ČR DO ROKU 2020 Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Piliar ECO - Management s.r.o. Brno 1. ÚVOD Vstupem České republiky do Evropské unie se zásadně změnil

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady Motivační platby Stanovení výše poplatku pro rok 2014 Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady 696 Kč Plošná sleva na poplatku 16,00 Kč Ostatní 157,00 Kč Svoz a likvidace směsného komunálního

Více

Tisková konference České asociace odpadového hospodářství

Tisková konference České asociace odpadového hospodářství Tisková konference České asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Praha 22. ledna 2015 ZÁKLADNÍ PŘIPOMÍNKY K EKONOMICKÉ ANALÝZE DOPADŮ POH ČR OBSAH Seznámení se situací Výsledky

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko OSNOVA PREZENTACE 1. Popis Konceptů 2. Postup při dopracování Konceptů 3. Časové hledisko administrace Konceptů 4. Otázky a připomínky k dopracování Konceptů

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí odbor environmentálních rizik a ekologických škod Seminář Podpora a propagace OPŢP oblasti podpory 4.2 Odstraňování

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno ASEP pracovní setkání 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno Osnova RIV 2014 Formuláře, klient úpravy ARL Na co se ptáte?! Knihy povinný výtisk. Kontroly dat postup Termíny Hodnocení 2015 a ASEP Týmy, obory,

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 přehled výzev Michaela Kváčová Oddělení III Odbor ochrany přírody a odpadů Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory:

Více

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Ing. Eduard Bakoš, Ing. Barbora Kaplanová, Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. Úvod Jak je známo, v ČR jsou výdaje na ochranu

Více

Vliv interakce daňových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování

Vliv interakce daňových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování Vliv interakce systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování Závěrečná zpráva k projektu MPSV HC 185/10 Vysoká škola ekonomická v Praze prosinec 1. Příjemce a řešitel Název

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Ing. Pavla Bendová vedoucí oddělení technické ochrany ŽP Krajský úřad kraje Vysočina 564602515 bendova.p@kr-vysocina.cz 10. listopadu 2009 Třebíč Povinnosti

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule:

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule: PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici Preambule: V rámci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci působí několik

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

Požadavky na zpracování projektu Regenerace ZŠ 28. října v České Lípě

Požadavky na zpracování projektu Regenerace ZŠ 28. října v České Lípě Příloha č. 1 Požadavky na zpracování projektu Regenerace ZŠ 28. října v České Lípě 1. Rozdělení projektu na části : Část I - Energetický audit (EA) objektu Energetický audit bude zpracován na základě zákona

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Záznam z 2. neoficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hořice. ze dne 25. 9. 2014

Záznam z 2. neoficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hořice. ze dne 25. 9. 2014 Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Záznam z 2. neoficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hořice Místo: Restaurace Koruna, Hořice ze dne 25. 9. 2014

Více

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková ZÁPIS č. 3/2009 z porady Ediční komise Fakulty zdravotnických věd konané dne 3. 11. 2009 v 14:30 h v zasedací místnosti na sekretariátě Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky Přítomni: doc. PhDr.

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP ikrylová Základní informace Ředitelství RESPONO, a.s. RESPONO, a.s. založena v roce 1993 OKÚ Vyškov, bez zahraniční

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST STUDIE Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST Praha, červen 2013 Obsah 1. Legislativní podmínky... 5 1.1 Stávající

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Návrh indikátorů integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem

Návrh indikátorů integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem STA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Návrh indikátorů integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem Příloha č. 2 Mgr. Tomáš Chudárek prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Více

OBSAH... 1 2. ZÁVAZNÁ ČÁST... 33

OBSAH... 1 2. ZÁVAZNÁ ČÁST... 33 OBSAH OBSAH... 1 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 1.1 Název obce/svazku obcí a základní údaje o obci/obcích... 3 1.1.1 Název obce, kontaktní údaje... 3 1.1.2 Statistické údaje o obci... 3 1.1.3 Územní aspekty obce

Více

Vás zve na: Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci - Na téma: 23. 24. 9. 2015 V současné moderní společnosti převládá snaha o aktivní uplatnění nebo alespoň přiblížení se podmínkám trvale udržitelného

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace ING. TOMÁŠ REISIG Efektywne narzędzi dla kierowania systemem

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3.

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3. Setkání členů konsorcia SLARA Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Ing. Jana Mazánková 6. 3. 2014 Obsah prezentace Úvodní představení

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Mikulov 23.6.2011 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Působnost ČIŽP OI Brno, OOH Jihomoravský kraj Zlínský kraj

Více