SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2009"

Transkript

1 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku 2009 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Červen 2009

2 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU V PŮSOBNOSTI MŽP Program: SP2 Udržitelné využívání zdrojů Oblast výzkumu: SP2f Nakládání s odpady a prevence vzniku odpadů Cíl SP2f1: Předcházet vzniku odpadů, snížit měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu. Projekt SPII2F1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky. Průběžná zpráva o řešení projektu SPII2F1/30/07 Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky za 1. pololetí roce

3 Zadavatel projektu poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 Pověřený zástupce ministerstva: Ing. Rut Bízková, náměstkyně ministra, ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí Odborný garant ministerstva: Ing. David Horatius Zaměstnanec odboru politiky životního prostředí pověřený jednáním: Ing. Viktor Mareš Řešitel projektu příjemce dotace: SITA CZ a.s, Holzova 14, Brno Zástupce: Fabrice Rossignol, předseda představenstva Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, místopředseda představenstva Odpovědný řešitel projektu: Ing. Bedřich Friedmann Řešitel projektu spolupříjemce dotace: ECO-Management, s.r.o., K Západi 54, Brno Zástupce: Odpovědný řešitel projektu: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., ředitel prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. 3

4 ANOTACE Výzkum a vývoj integrovaného systému nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvoření návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné,) pro jeho zavedení podporující předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Research and development of integrated waste disposal system in the Czech Republic in compliance with European Union and development of the proposal of new tools (information, organisational, legislative, technological, voluntary,) for its implementation i the framework of the Czech Republic for its implementation which support prevention of waste, reduction of waste production independent on economic growth including its verification in the research and development of regional integrated waste disposal system in a pilot region. Obsah Obsah Řešení projektu v prvním pololetí roku Řešené etapy Personální obsazení Čerpání finančních prostředků Publikace a prezentace projektu Publikace Účasti na konferencích Účasti na odborných jednáních Doporučení pro další postup řešení Seznam příloh

5 2 Řešení projektu v prvním pololetí roku 2009 Řešitelský kolektiv se scházel na pravidelných měsíčních poradách, jejichž zápisy jsou uvedeny v Příloze 1. O průběhu řešení byla zpracována Průběžná zpráva o řešení projektu v 1. pololetí roku Výstupy týkající se řešení projektu jsou publikovány formou článků (v časopisech a ve sbornících z národních konferencí), které jsou uvedeny dále. Byl aktualizován obsah webových informačních systémů projektu a zvýšena úroveň jejich zabezpečení. 2.1 Řešené etapy Etapa 2 a 3 V období od 1. ledna 2009 do konce prvního pololetí roku 2009 pracoval řešitelský kolektiv v souladu se smlouvou s MŽP v dohodnutém harmonogramu projektu na řešení druhé a třetí etapy: ETAPA 2. Srovnání efektivnosti systémů nakládání s odpady Doba trvání: od 7. do 20. měsíce Zodpovědná osoba: Ing. Bedřich Friedmann, Mgr. Michal Hejč Institucionální zabezpečení: SITA CZ, ECO-Management Personální obsazení: všichni řešitelé ETAPA 3. Návrh řešení pro zlepšení situace v OH Doba trvání: od 13. do 25. měsíce Zodpovědná osoba: Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Institucionální zabezpečení: SITA CZ, ECO-Management Personální obsazení: všichni řešitelé Výhody a nevýhody integrovaných systémů nakládání s odpady byly uvedeny již v rámci první etapy výzkumného úkolu. Současně bylo zjištěno, že vzájemné srovnání různých integrovaných systémů nakládání s odpady není obecně možné (různé podmínky v různých zemích, regionech a dokonce i časových obdobích, jak ukázala současná ekonomická krize). 5

6 Je však možné provádět srovnání systémů a technologií s ohledem na konkrétní podmínky (pilotního) projektu a v porovnání se stávajícím stavem. Výstupem z těchto dvou fází je tedy návrh shrnujícího dokumentu, který je uveden jako Příloha 2. Dokument je prvotním návrhem pro plánovanou metodiku Metodika pro návrh a srovnání efektivnosti integrovaných systémů nakládání s odpady a bude dále dopracováván. Metodika bude využívat navrhnutý systém indikátorů, který bude dále upřesňován. Za pomoci metodiky bude možné provést srovnání pro většinu případných projektů integrovaných systémů nakládání s odpadem v ČR. K tomuto účelu bude sloužit informační nástroj na podporu rozhodování, který usnadní výpočty, navržené v metodice a bude rovněž uchovávat referenční ekonomická data Etapa 4 a 5 Pokračovaly práce na čtvrté etapě výzkumného úkolu: ETAPA 4. Návrh integrovaného systému OH v konkrétní lokalitě Doba trvání: od 13. do 32. měsíce Zodpovědná osoba: Ing. Bedřich Friedmann, Ing. František Piliar Institucionální zabezpečení: SITA CZ, ECO - Management Personální obsazení: všichni řešitelé Pro potřeby řešení úkolu VaV byly v období duben 2008 až březen 2009 sledovány a vyhodnocovány informace o sběru BRO na úrovni domácností ve zkušební oblasti obce Tišnov. Separovaný sběr BRO je uvažován jako jeden z možných prvků integrovaného systému. Výsledky sledování sběru BRO v Tišnově jsou zdrojem informací zejména o možné produkci odpadu ze sběru na úrovni domácností a o kvalitě a možnostech využití takového odpadu. Vyhodnocení výsledků je doloženo v příloze č. 4 k této zprávě. Začaly práce na páté etapě výzkumného úkolu: ETAPA 5. Realizace integrovaného systému OH v konkrétní lokalitě Doba trvání: od 13. do 31. měsíce Zodpovědná osoba: Ing. Bedřich Friedmann, Ing. František Piliar Institucionální zabezpečení: SITA CZ, ECO - Management Personální obsazení: všichni řešitelé V rámci přípravy pilotního projektu byly vyhodnoceny parametry zkušební oblasti a stávající možnosti zařízení pro zpracování odpadů. Dále byly vyhodnoceny nutné prvky systému a porovnány se situací zájmového 6

7 území. Na základě získaných údajů o produkci odpadů podle jednotlivých obcí a na základě výsledků rešerší prvé etapy projektu byla odhadnuta předpokládaná produkce odpadů podle jednotlivých komodit. S ohledem na získané údaje, předpokládané legislativní zdroje a s ohledem na identifikované chybějící prvky systému byl zpracován návrh na doplnění výbavy obcí a výbavy spádového zařízení o logistické a technologické prvky. Byly zahájeny práce zaměřené na dovybavení pilotní oblasti potřebnou kapacitou pro zajištění provozu integrovaného systému. Návrh doplnění stávající výbavy oblasti bude v dalších fázích přípravy projektu podle potřeby dále upravován a doplňován. Základní návrh doplnění stávajícího systému v pilotní oblasti je shrnut v příloze č. 3. V současné době je zpracován projekt na výstavbu zařízení obce Rapotín, který doplňuje zpracovatelskou kapacitu oblasti, příprava je ve fázi vyjadřování dotčených úřadů pro potřeby územního řízení. 2.2 Personální obsazení Ing. Bedřich Friedmann (SITA CZ a.s.) vedoucí řešitelského kolektivu Členové řešitelského kolektivu: Dipl. Ing. Zdeněk Horsák (SITA CZ a.s.) Mgr. Tomáš Chudárek (SITA CZ a.s.) Ing. Zuzana Lacková (SITA CZ a.s.) Pavel Jiráček (SITA CZ a.s.) Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. (ECO-Management, s.r.o.) Mgr. Michal Hejč (ECO-Management, s.r.o.) Lenka Chvátalová (ECO-Management, s.r.o.) Ing. František Piliar (ECO-Management, s.r.o.) Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (ECO-Management, s.r.o.) 2.3 Čerpání finančních prostředků Čerpání finančních prostředků probíhalo podle plánu projektu, podrobné členění bude předáno po domluvě na kontrolním dni. 3 Publikace a prezentace projektu 3.1 Publikace Výsledky týkající se řešení projektu byly doposud publikovány v následujících recenzovaných publikacích: [1] Hejč, Michal - Hřebíček, Jiří - Piliar, František. Srovnání efektivnosti systémů nakládání s odpady. In Soubor Odpadové fórum Praha: 7

8 PCHE PetroCHemEng, od s , 4 s. ISBN [2] Hejč, Michal - Hřebíček, Jiří - Piliar, František. Stavební a demoliční odpady v rámci integrovaného systému nakládání s odpady. In 14. ročník konference RECYCLING 2009 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: ARSM, od s , 6 s. ISBN Účasti na konferencích Hejč, Piliar, proběhla vlastní prezentace (viz předchozí kapitola), Recycling 2009, Brno, pořadatel: VUT Brno FSI a Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů. Problematika integrovaných systémů s důrazem na stav. odpady Hejč, Piliar, Chudárek, proběhla vlastní prezentace (viz předchozí kapitola), ročník symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství, Milovy Sněžné na Moravě, Hotel Devět skal, pořadatel časopis Odpadové fórum Hřebíček Aktivní účast a organizace doprovodného programu WATENVI, Vodohospodářské a ekologické veletrhy, Veletrhy Brno, 25. až Piliar, Hejč, Friedmann, aktivní účast na seminářích: Nová legislativa odpadové hospodářství, ekologické škody, vodní hospodářství, Odpady 2009 a jak dál? Odpad je energie. 3.3 Účasti na odborných jednáních Chudárek, Hřebíček, Hejč, Šumperk, Rapotín, jednání se zástupci regionální samosprávy a s regionálním zastoupením SITA CZ, a.s. Piliar, , MŽP, Praha, aktivní účast na semináři Kabinet odpadů Hřebíček, Hejč, , Hohenruppersdorf, Rakousko, jednání s Dr. Mayrem (představitelem GVU Gaensendorf) o integrovaných systémech v Rakousku. Hřebíček, , Barcelona, Jednání FAC (Foresight Advisory Council) o budoucnosti v odpadovém hospodářství. 8

9 4 Doporučení pro další postup řešení Z hlediska prezentace projektu považují autoři za vhodné pokračovat v nastoleném trendu, zejména se jedná o přípravu publikace do impaktového periodika. Vydání připravované publikace. Na kontrolním dni na konci roku 2009 bude předvedena použitelná verze metodiky Metodika pro návrh a srovnání efektivnosti integrovaných systémů nakládání s odpady, doplněná prvním návrhem podpůrného informačního nástroje. Budou pokračovat práce na 4. a 5. etapě výzkumného úkolu. 5 Seznam příloh Příloha č.1: Zápisy z porad řešitelů Příloha č.2: Metodika pro návrh a srovnání efektivnosti integrovaných systémů nakládání s odpady Příloha č.3: Příprava pilotního projektu základní prvky a parametry Příloha č.4: Výsledky sběru BRO z domácností lokalita Tišnov 9

10 Příloha č. 1 10

11 Zápis z jednání List číslo: 11 z 14 Název projektu: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady Změna číslo: 0 Zákazník: MŽP Projekt/Smlo Zápis z jednání se zástupci Datum: Předmět zápisu: svozové firmy Místo: SITA CZ a.s., Rapotín Mgr. Hejč - Mgr. Hejč prezentoval návrh webu pro vnitřní komunikaci a sdílení dokumentů: SITA pošle připomínky do konce týdne. Prof. Hřebíček - Mgr. Hejč se zúčastní konference v Milovech, Bude příspěvek ve sborníku. - Bude článek do slovenských Odpadů. - Bude článek do Obce a finance. - Kontaktovat řešitele VaV P. Novák (Výzkum vlastností produktů biologické úpravy odděleně shromážděných komunálních bioodpadů z domácností v sídlištní zástavbě a zástavbě rodinných domů) a VŠE (Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v České republice). Účastníci: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, ECO Management Mgr. Michal Hejč, ECO Management Mgr. Tomáš Chudárek, SITA CZ Ing. Vladimír Faltus, marketingový specialista, SITA CZ, Divize Sever Související dokumenty: Zpracoval(i): Michal Hejč Určeno pro: ECO Management SITA CZ Na vědomí: na vědomí komu? Vyjádření k obsahu: vyjádření Poznámka: pozn. 11

12 VÝZKUM INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY záznam porady datum konání: místo konání: přítomni: zapsal: 1. info , 9 00 Brno, Líšeň Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Pilliar, p. Kalina, Bedřich Friedmann, Tomáš Chudárek Tomáš Chudárek Michal Hejč do půl roku odchází z řešitelského týmu z důvodu změny zaměstnání, jeho úkoly převezme pan Kalina. Zuzana Lacková v květnu 2009 odchází z řešitelského týmu z důvodu mateřské dovolené, bude nahrazena panem Jiráčkem. Pan Kalina pracuje na projektu zkoumání vývoje skládkového plynu, Jiří Hřebíček požádal SITA CZ o přístup k údajům za skládky Rapotín a Němčice. Bedřich Friedmann souhlasí s tím, že budou konzultovány možnosti a formy publikace získaných údajů. Probíhá příprava pilotního projektu, v současné době jednání na obcích o zapojení do projektu, zjišťování možností financování SITA CZ. EM pracuje na knize a na webu. 2. úřad a zdroje Na MŽP jsou připraveny smlouvy na rok 2009, k podpisu pravděpodobně do Ve smlouvách je zapracován přesun části prostředků z roku 2010 na rok publikace Jiří Hřebíček navrhuje zpracovat publikační plán, nutnost publikovat v impaktovaném časopise (k dispozici pouze zahraniční periodika) přípravu zajistí EM. Pro publikaci bude k dispozici analýza změny spektra a objemu produkce odpadů v obcích JmK po vybudování sběrného dvoru řeší Michal Hejč. Pro publikaci bude dále k dispozici vyhodnocení pilotního projektu separovaného sběru BRO ve zkušební lokalitě Tišnov řeší Tomáš Chudárek, k dispozici duben Koncem března proběhne v Brně seminář k demoličním odpadům EM připraví příspěvek. 4. kniha Práce na knize povede dále EM, součinnost SITA CZ na vyžádání. Bedřich Friedmann navrhuje jako cílovou skupinu zejména zastupitelstvo a úřednictvo obcí. Do zpracování knihy budou zahrnuty připomínky oponentních posudků z listopadu

13 5. příprava pilotního projektu Práce na přípravě SITA CZ, součinnost EM na vyžádání. František Pilliar upozorňuje na možné trable v důsledku financování z OPŽP nutno najít cestu pro příjem odpadu z živností prověří SITA CZ. 6. úkoly - EM bude průběžně pracovat na knize a webu, - SITA bude průběžně pracovat na přípravě pilotního projektu, - bude zpracován publikační plán (EM - Hřebíček, ), - budou zpracovány a vyhodnoceny výsledky SS BRO Tišnov (SITA Chudárek, ), - bude dokončena analýza produkce obcí před a po vybudování SD, včetně vyhodnocení dopadu na produkci a hrubého ekonomického rozboru (EM Hejč, ), - bude ověřen způsob zapojení živností do provozu SD pořízeného z fondů OPŽP s 95% dotace (SITA Friedmann, ), - EM připraví přehled požadovaných informací ve věci sledování produkce bioplynu na skládkách, případně další požadavky na součinnost SITA CZ (EM Kalina, ), - EM prověří volnou kapacitu zasedačky PřF na poradu 6.4., info do termíny Příští porada: , 9 00, zasedací místnost PřF KD MŽP: , 10 00, velká zasedačka SITA, Brno závěrečný KD MŽP: , 10 00, MŽP, Praha 13

14 Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady záznam porady datum konání: místo konání: přítomni: zapsal: 1. info , Brno, Líšeň Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Pilliar, p. Kalina, Bedřich Friedmann, Tomáš Chudárek Tomáš Chudárek EM provedl vyhodnocení produkce SKO v několika obcích na jižní Moravě před a po zprovoznění sběrného dvoru. Ze získaných údajů nelze vysledovat nějaký rozumný trend, tématem se řešitelé nebudou dále zabývat. KD MŽP byl přesunut na , velká zasedačka Brno. V rámci projektu bude dále řešena možnost výstupu ze sběru a zpracování odpadu z obcí do energetiky. Nositelem tématu bude EM. Termín pro výzvy OP ŽP byl posunut na srpen září. 2. úřad a zdroje Smlouva SITA EM na rok 2009 je ze strany EM podepsána, čeká na podpis pana Horsáka za SITA CZ. Úhrada z MŽP dorazila na účet SITA, platba za SITA na EM bude odeslána v brzké době. 3. publikace Publikační plán není zcela dokončen, EM dopracuje a předloží na další poradě. Prozatím dohodnuté položky k publikaci: - 04/09 konference Milovy příspěvek EM - 04/09 konference Ostrava pro nedostatek času nebude zahrnuta - 09/09 konference Náměšť - příspěvek SITA - 11/09 konference MZLÚ -?? prověří EM - Odpady SK EM připraví a publikuje summary pololetní zprávy Témata k publikaci: - integrovaný systém - výsledky pilotního projektu SS BRO Tišnov - produkce bioplynu ze skládek - stanoviska, názory obcí - možnosti výstupů ze sběru odpadu z obcí do energetiky - web 14

15 4. kniha Do zpracuje EM definitivní obsah knihy. 5. web Vylepšuje se. Bude dále zaměřeno na bezpečnost webu. 6. příprava pilotního projektu Průběžně probíhají jednání na obcích a jejich přesvědčování. Připravuje se projekt zařízení pro územní řízení, žadatelem a stavebníkem bude obec Rapotín. EM prověří možnosti financování projektu a studií a přípravy žádosti z prostředků OP, případně může zpracovat EM. SITA jedná s kolsysy o možnosti dodávek nádob. Dotazníky na všech obcích, zatím obdrženy 4 vyplněné, obce si stěžují na přemíru práce. Návrh vyplnit dotazník s asistencí SITA. SITA prověří v čem je problém. EM prověří obecně závazné vyhlášky obcí dostupné na webu, SITA poté posbírá zbývající v terénu. 7. úkoly - SITA podpis smlouvy, převod peněz (4.5.) - EM - bude dopracován publikační plán (Hřebíček, 4.5.), - SITA - příspěvek na konferenci Milovy (SITA kontaktuje ZERA do 06/09), - EM - stažení OZ vyhlášek z webu (4.5.), - SITA - prověření problémů s dotazníky (4.5.), - EM - možnosti financování projektu, studií a přípravy žádosti z prostředků OP (4.5.), - EM předloží definitivní obsah knihy (15.4.). 8. termíny Příští porada: , 9 00, Brno KD MŽP: , 10 00, velká zasedačka SITA, Brno závěrečný KD MŽP: , 10 00, MŽP, Praha 15

16 Příloha č. 2 16

17 Příloha č. 3 17

18 Příloha č. 4 18

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2008 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

ZPRÁVA PRO ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN PROJEKTU V ROCE 2009

ZPRÁVA PRO ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN PROJEKTU V ROCE 2009 ZPRÁVA PRO ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN PROJEKTU V ROCE 2009 Označení projektu: Název projektu: Cíl oblasti výzkumu: Poskytovatel dotace: Autoři zprávy: SP/II/2f1/2/07 IDENTIFIKACE PREVENČNÍHO POTENCIÁLU ŽIVNOSTENSKÝCH

Více

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů A.1.1/S6 Název úkolu: Vedení knihovny, dokumentační činnost Doba řešení: Leden - prosinec 2006 Charakter úkolu: Stálá činnost Odbor územního plánování

Více

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 2. Údaje o organizaci 3. Základní

Více

Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 140010 Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA,

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8, 100 05 Praha 10, tel.: +420 267 225 111, fax: +420 271 742 306, http://www.cenia.cz IČ: 45249130, DIČ: CZ45249130 (není

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Vstupní zpráva Zpráva zpracována k datu: 9. 7. 2013 Zpráva zpracována pro: Hlavní město Praha, Magistrát

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Město Kojetín Masarykovo nám.20; 752 01 Kojetín tel.: 581 277 411; fax: 581 277 403; e-mail: radnice@radnice.cz; http://www.kojetin.cz Plán odpadového hospodářství Města Kojetín 2005-2013 evidenční číslo

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

1. Úvod. Mapa č. 1 Administrativní členění správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou

1. Úvod. Mapa č. 1 Administrativní členění správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí 1. Úvod Správní obvod ORP Lipník nad

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Česká rozvojová agentura. Výroční zpráva 2010

Česká rozvojová agentura. Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 1 Obsah 1. O agentuře... 4 2. Projekty zahraniční rozvojové spolupráce... 5 2.1. Prioritní země s programem spolupráce... 6 BOSNA A HERCEGOVINA... 6 ETIOPIE... 7 MOLDAVSKO... 8 MONGOLSKO...

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Směrná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015

Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, sekce ekonomiky a politiky životního prostředí vyhlašuje PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

I I. Z p r á v a o s t a v u p l nění úkolů v oblasti H o s p o d ářská a sociální soudržnost z a 3. čtvrtletí 2006

I I. Z p r á v a o s t a v u p l nění úkolů v oblasti H o s p o d ářská a sociální soudržnost z a 3. čtvrtletí 2006 I I. Z p r á v a o s t a v u p l nění úkolů v oblasti H o s p o d ářská a sociální soudržnost z a 3. čtvrtletí 2006 (Využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU) A. REALIZACE PROGRAMŮ STRUKTURÁLNÍCH

Více

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz Studie proveditelnosti k připravované žádosti na realizaci krajské části projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více