Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení"

Transkript

1 Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení KUŘÁTKA - Hudebně dramatický kroužek Mgr. Rajtrová Aktuální počet zapojených ţáků: 12 1 hodina / 2x týdně Cíle zájmového útvaru a očekávaný dopad: Rozvoj dramatické tvořivosti Ţáci 1. stupně ZŠ Hlavní náplní a cílem krouţku je nacvičení pohádky na kaţdoročně pořádaný hudebně divadelní festival KYTKA. Kroužek angličtiny pí. Holásková Aktuální počet zapojených ţáků: 8 Cíle zájmového útvaru a očekávaný dopad: Seznámit děti se světovým jazykem Ţáci 1. stupně ZŠ Rozvoj slovní zásoby u dětí everyday english schopnost jednoduché základní konverzace, při výuce děti pouţívají výuková CD, nástěnné obrazy, domino.

2 Kroužek hry na nástroj p. Mucha Aktuální počet zapojených ţáků: 6 1,5 hodina / týden Cíle zájmového útvaru a očekávaný dopad: Rozvoj hudebního a rytmického cítění, osvojení si dovedností při hře na hudební nástroj Krouţek je zaměřen na nácvik hry na kytaru, kdy mohou ţáci osvojené dovednosti dále rozvíjet a zdokonalovat doma. Začínají od samých základů hry, přes rozvoj rytmického cítění aţ k písním s akordovým doprovodem. V neposlední řadě je součástí krouţku osvojení si základních hudebních pojmů a rozvoj rytmického cítění. Výtvarný a keramický kroužek p. Pavelek, Mgr. Zdraţilová Aktuální počet zapojených ţáků: 14 1,5 hodiny / týden Cíle zájmového útvaru a očekávaný dopad: Rozvoj osobnosti talentovaných ţáků nad rámec učebních osnov zařazováním náročnějších námětů i technik.vedení dětí k samostatnému vyjádření výtvarného záměru či názoru, rozvoj estetického vnímání, výtvarného nadání se zaměřením a klasické výtvarné techniky. Snahou zájmového útvaru je rozvoj výtvarného nadání. Děti mají moţnost věnovat se klasickým výtvarným technikám (kresba, malba, grafika a prostorová tvorba). Prostor je dán i různým experimentům a intermediálním technikám. Děti se tak přirozenou cestou seznamují s rozmanitostí prostředků, kterými lze vyjádřit výtvarný záměr. Pestrý program umoţňuje dětem nahlédnout do tajů výtvarného umění (historie, výtvarná odvětví, způsoby výtvarného vyjadřování a chápání skutečnosti). Plán práce je různorodý a je členěn tak, aby kaţdému měsíci odpovídalo jedno téma, velký prostor je věnován motivaci, seznámení s tématem, diskusi, formování názoru a zapojení fantazie.

3 Zdravotnický kroužek Aktuální počet zapojených ţáků: 13 1,5 hodina / týden Cíle zájmového útvaru a očekávaný dopad: Rozvoj dovedností při poskytování první pomoci Hlavní náplní zdravotnického krouţku je naučit ţáky zásadám první pomoci. V rámci výcviku navštěvují integrovaný záchranný systém, své znalosti a dovednosti zdokonalují na přednáškách pořádaných Policií ČR, příslušníky HZS, záchranné sluţby apod.

4 Pěvecký kroužek + Hra na zobcovou flétnu Mgr. Bláhová Aktuální počet zapojených ţáků: 14 Cíle zájmového útvaru a očekávaný dopad: Rozvoj hudebního cítění u dětí, nácvik technik zdravého dýchání, osvojení si dovedností při hře na hudební nástroje, rozvoj rytmického cítění. Krouţek je zaměřen na hlasovou průpravu. Volba hudebních ţánrů je různorodá, volena vţdy adekvátně k moţnostem dětí, které se často podílejí na sloţení repertoáru. S kvalitní hrou na dechové nástroje úzce souvisí dobře prováděná dechová cvičení (dechová gymnastika) a správné dýchání. Kdo takto dýchá, dělá pro své zdraví mnoho dobrého a předchází tím vzniku různých onemocnění dýchacích cest - hru na flétnu tedy můţeme chápat jako jednu z metod dechové rehabilitace a celkové léčby. Proto je hudební krouţek zaměřen především na nácvik hry na zobcovou flétnu, kdy ţáci mohou zde získané základy následně zdokonalovat doma nebo v ZUŠ a tím aktivně vyplňovat volný čas mimo školní prostředí. Dále rozvíjí v dětech rytmické cítění. Součástí krouţku je rovněţ osvojování si základních hudebních pojmů, rozvoj intonace a rytmického cítění. Neméně podstatnou částí je poslech a následný rozbor hudebních děl různých ţánrů (vto. lidové písně nebo děl klasiků), kde je ţákům poskytnut prostor k otevřené diskusi a prezentaci svých názorů. Cílem je rozvoj hudebnosti, kultivace estetického a etického cítění a proţívání ţáků, dalším úkolem je vytvořit u ţáků kladný vztah k hudbě a její potřebu v ţivotě.

5 Sportovní hry - posilování Mgr. Brada Aktuální počet zapojených ţáků: 6 2 hodiny / týden Cíle zájmového útvaru a očekávaný dopad: Rozvoj pohybových dovedností a celkové fyzické zdatnosti u dětí. Součástí krouţku je zdravotní tělesná výchova, jejíţ náplň vychází ze základní charakteristiky zdravotního oslabení ţáků. Cílem je odstranění nebo alespoň zmírnění zdravotního oslabení. Nápravný tělocvik je zaměřený na posilování podpůrně pohybového systému (posilování zádových svalů, vnitřních orgánů, smyslových a nervových funkcí atd.). Součástí sportovních aktivit je i kondiční cvičení, posilovací cviky a zábavné hry na rozvoj pohybové koordinace, motoriky, postřehu apod.. Záměrem je naučit ţáky vyvinout maximální úsilí v činnostech, které zpočátku neovládají, je kladen důraz na aktuální i celoţivotní zdraví a individuální stav pohody v kombinaci s vhodnými pohybovými činnostmi. Ţáci se účastní různých sportovních soutěţí. V rámci speciálních škol jsou to například soutěţe :atletické závody a soutěţe ve sportovní všestrannosti. Ţáci se zúčastňují také sportovních akcí pořádaných pro všechny základní školy bruntálského regionu (soutěţe v plavání, atletice atd.). Z největších úspěchů je třeba vyzdvihnout účast našich ţáků v národních kolech "atletického čtyřboje". Sportovní a míčové hry Mgr. Buček Aktuální počet zapojených ţáků: 14 Cíle zájmového útvaru a očekávaný dopad: Rozvoj pohybových dovedností.

6 Krouţek je zaměřen na míčové sporty pro postiţené a handicapované děti, sportovce i "nesportovce". Sportovní odvětví jsou přizpůsobována jak schopnostem zapojených dětí, tak jednotlivým ročním obdobím. Dílčí aktivity jsou zaměřeny především na kolektivní sporty (nohejbal, fotbal). Záměrem je přiblíţit dětem atmosféru zdravé konkurence a soutěţivosti, smysl pro kolektivní pojetí sportu, hru fair-play a emocionální proţitek, jenţ dětem nahrazuje nudu, která můţe zavádět k nejrůznějším formám závadového chování. Cíleně a globálně je ovlivňován pozitivní tělesný a duševní stav. Krouţek je zaměřen zejména na kopanou a nohejbal, které jsou dětem z tohoto odvětví sportu nejbliţší. Cílem je nejen zvýšení fyzické kondice, hlubší proniknutí do technicko-taktických vědomostí a dovedností, ale i prohloubení znalostí historie a pravidel kopané. Základy angličtiny Aktuální počet zapojených ţáků: 2 Cíle zájmového útvaru a očekávaný dopad: Seznámit děti se světovým jazykem, se slovní zásobou Rozvoj slovní zásoby schopnost jednoduché základní konverzace, nácvik písní, her, říkadel; při výuce děti pouţívají výuková CD, nástěnné obrazy, domino. Nedílnou součástí výuky a práce v krouţku je interaktivní tabule.

7 Taneční a dramatický kroužek Aktuální počet zapojených ţáků: 13 Cíle zájmového útvaru a očekávaný dopad: Prohloubení vztahu dětí ke kulturnímu dění, rozvoj dramatické tvořivosti a pěveckých dovedností. Krouţek je zaměřen na hlasovou průpravu a tvořivou dramatiku, obě zaměření se vzájemně prolínají a doplňují. Volba hudebních ţánrů je různorodá, volena vţdy adekvátně k moţnostem dětí, které se často podílejí na sloţení repertoáru. V dramatické části jsou uplatňovány především prvky tvořivé dramatiky (navazování kontaktu, rozvoj představivosti, ztvárnění děje pohybem, schopnosti improvizace a týmové spolupráce, reprodukce textů, pantomima atd.). Děti se podílejí rovněţ na výrobě kostýmů a kulis, vţdy je jim poskytován prostor na vlastní seberealizaci a rozvoj fantazie při přípravě jednotlivých vystoupení. Děti prezentují školu na veřejnosti a dosáhly jiţ nemalé úspěchy (festival Kytka, Miss Růţenka apod.) Pohybový kroužek Mgr. Bláhová Aktuální počet zapojených ţáků: 1 Cíle zájmového útvaru a očekávaný dopad: Rozvoj hudebního a rytmického cítění Ţáci se učí naslouchat a pohybovat se v rytmu hiphopové hudby. Dále se v tomto pohybovém krouţku děti učí ztvárnit a vyjádřit hudbu pohybem.

8 Dovednosti na PC Mgr. Večeřová Aktuální počet zapojených ţáků: 9 2 hodiny / týden Cíle zájmového útvaru a očekávaný dopad: Snaha o rozvoj dovedností práce s PC, práci s servery a internetem Krouţek je zaměřen na práci s PC a rozvoj dovedností v tomto oboru. Děti se seznamují se základní terminologií (hardware, software, ), seznamují se s klávesnicí a jednotlivými funkčními klávesnicemi, se základními funkcemi počítače, osvojují si jednoduchá nastavení ve Windows, dále zdokonalují práci s myší, pracují s výukovými programy, seznamují se s internetem a s prací na nejznámějších vyhledávacích portálech (seznam, centrum, google, ). Své dovednosti, získané v krouţku PC, potom prakticky vyuţívají např. v práci s internetem učí se způsoby vyhledávání na portálech, zdokonalují práci s praktickými servery (idos. cz, ). Činnosti tohoto zájmového útvaru pomáhají dětem také při samotné výuce v informatice.

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. 1. 2007 průběžně aktualizováno Preambule Školní vzdělávací program, podle 5 z. 561/2004 Sb. (dále jen školský zákon) je pedagogický dokument, podle něhoţ se bude uskutečňovat

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM První SZUŠ MIS music o.p.s. v Kopřivnici Otevřená brána k umění Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE...6 4. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická OBSAH Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 5 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického

Více

DOKÁŽU TO!!! Místo, kde žijeme. Lidé kolem nás. Lidé a čas. Rozmanitost přírody. Člověk a jeho zdraví

DOKÁŽU TO!!! Místo, kde žijeme. Lidé kolem nás. Lidé a čas. Rozmanitost přírody. Člověk a jeho zdraví PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ JAKUTSKÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plánované akce a činnosti budou plněny od 1. 9. 2014 podle plánu činností školní družiny sestaveného na základě školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5a. OSNOVY - POVINNÉ PŘEDMĚTY

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5a. OSNOVY - POVINNÉ PŘEDMĚTY 5. Učební osnovy Učební osnovy jsou zpracovány samostatně pro kaţdý povinný předmět, který je zařazen do učebního plánu Gymnázia Nymburk. Osnovy se skládají ze dvou základních částí: textová část tabulková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Z Á K L A D N Í Š K O L Y DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika ŠVP 4.

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovala: Jitka Krištofová Ředitelka DDM Kutná Hora 1 Školní vzdělávací program

Více

Metodika výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností

Metodika výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností Metodika výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - Aktivity denního stacionáře probíhají v určených místnostech, které jsou ke konkrétním aktivitám

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více