KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY MEZI INTAKTNÍ SPOLEČNOSTÍ A LIDMI S MOZKOVOU OBRNOU. Communication barriers between intact society and cerebral palsy patients

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY MEZI INTAKTNÍ SPOLEČNOSTÍ A LIDMI S MOZKOVOU OBRNOU. Communication barriers between intact society and cerebral palsy patients"

Transkript

1 KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY MEZI INTAKTNÍ SPOLEČNOSTÍ A LIDMI S MOZKOVOU OBRNOU Communication barriers between intact society and cerebral palsy patients Aneta LÖSCHEROVÁ 1, Blanka GRUBEROVÁ 2 Abstrakt: Integrace osob s těžkým zdravotním postižením je v současné době z pohledu výchovně vzdělávacího procesu, pracovního uplatnění a plnohodnotného prožití života velmi aktuálním tématem. Proces integrace předpokládá vzájemnou aktivní účast osob s postižením a osob z intaktní společnosti. Společnost směřující k integraci potřebuje znát odpovědi na otázky, jak zkvalitnit vzájemnou komunikaci. Vzájemná komunikace je totiž prostorem pro zpětnou vazbu obou skupin. Příspěvek se zabývá problematikou komunikace mezi osobami z majoritní společnosti a jedinci s narušenou komunikační schopností v důsledku poruchy hybnosti. Věnuje se zhodnocení komunikace z pohledu komunikačních partnerů i samotné osoby s poruchou hybnosti. Upozorňuje na některé překážky, které se v komunikaci lidí s postižením a intaktními osobami mohou objevovat. Zaměřuje se na postoje a přístupy osob z intaktní společnosti ke komunikaci s jedinci s narušenou komunikační schopností. Cílem je poukázat na problematiku vnímání narušené komunikační dovednosti u osob s mozkovou obrnou z pohledu intaktní společnosti. Klíčová slova: dysartrie, komunikace s osobou s mozkovou obrnou, narušená komunikační dovednost. Abstract: Integration of severely handicapped people in context of education, employment and overall quality of life is an up-to-date topic. The process of integration presumes the mutually active interaction of impaired and intact people. The society aiming for this integration needs to know how to improve the mutual communication, because it is the space for a feed back for both groups. Our contribution deals with the problems of communication between the intact majority and people with communication ability impaired as a result of motive disorder. It evaluates communication as perceived by both communication partners and impaired person. It warns of some of the barriers that can occur in communication between impaired and intact people. Its main focus is on how people from intact society approach the communication with person whose 1 Petra Kropáčková, Univerzita J. A. Komenského v Prahe, Katedra speciální pedagogiky, Roháčova 63, Žižkov , Praha 3, Česká republika. 2 PhDr. Blanka Gruberová, Ph.D., Univerzita J. A. Komenského v Prahe, Katedra speciální pedagogiky, Roháčova 63, Žižkov , Praha 3, Česká republika

2 communication ability is impaired. The aim is to point out how the intact society perceives the impaired communication ability of patients with cerebral palsy. Keywords: dysarthria, communication with person with cerebral palsy, impaired communication skill. Úvod Problematika komunikačních dovedností u osob s mozkovou obrnou je aktuální z důvodu logopedické intervence u dospělých jedinců, která je vzhledem k jejich sociálním potřebám často nedostatečná nebo zcela chybí. Metodické postupy při intervenci u těchto jedinců by měly směřovat k získávání komunikačních dovedností potřebných při komunikaci s lidmi z intaktní společnosti, která by zároveň usnadňovala integraci jedinců s tímto postižením do majoritní společnosti. Zároveň je však nutné, aby i intaktní společnost byla schopna přijmout taková opatření, která by jí dovolila vnímat jedince s mozkovou obrnou jako rovnocenné komunikační partnery. Cílem příspěvku je identifikovat a popsat některé komunikační bariéry, které se v interakci mezi osobami s narušenou komunikační schopností v důsledku mozkové obrny a příslušníky intaktní společnosti nacházejí a které negativně ovlivňují integraci takto zdravotně postižených do běžného života. Teoretická východiska K pochopení závažnosti komunikačních bariér mezi intaktní společností a jedinci s mozkovou obrnou je vhodné objasnit některé příčiny, které vedou k narušené komunikační schopnosti. Je třeba pohlédnout na proces interpersonální komunikace a dále pak rozebrat problematiku mozkové obrny a jejích následků pro celkový vývoj dítěte s důrazem na odchylky v řečovém vývoji, které ve svém důsledku mohou jedince s tímto onemocněním izolovat od společenského kontaktu. Mozková obrna Mozková obrna vzniká jako následek poškození centrálního nervového systému. Jedná se o neprogresivní poškození dosud nezralého mozku. Kraus (2005) uvádí, že projevy postižení se odvíjejí od vývojového období, v kterém k poškození došlo. Obecně platí přímá úměra: čím dříve k cerebrálnímu poškození dojde, tím větší je rozsah onemocnění. Záleží také na tom, která konkrétní část mozku byla postižena. Rizikové faktory působící na poškození mozku můžeme z časového hlediska rozdělit na tři oblasti neurologické léze během fetálního období, poškození způsobené v průběhu perinatálního období a postnatální mozkové léze. Řada příčin, které mohou 189

3 v těchto obdobích poškození způsobit, koexistují ve složitých vztazích. Kraus (2005) rozlišuje z forem oboustranných spastických formu diparetickou, ataktickou, triparetickou a kvadruparetickou, dále rozlišuje formu hemiparetickou kongenitální a získanou. Jako další popisuje formu dyskinetickou, cerebelární a formy smíšené. Každá z těchto forem se vyznačuje odlišným souborem příznaků v závislosti na lézi poškození. Jelikož se řeč vyvíjí v součinnosti mnoha faktorů, každý řečový vývoj zasažený mozkovou obrnou je jedinečný a vyžaduje proto individuální a komplexní péči nejen v období dětství a dospívání, ale také v dospělosti a stáří. Vývoj řeči u osob s mozkovou obrnou Komunikace je nedílnou součástí života všech živých organismů. Schopnost komunikace umožňuje člověku vyjadřovat své myšlenky a postoje a tím se začleňovat do společnosti. Představuje prostředek i cíl vzájemných mezilidských vztahů. Interpersonální komunikaci lze charakterizovat jako složitý proces výměny informací. Aby byl proces komunikace plnohodnotný, je k němu zapotřebí čtyř nezbytných prvků. Jsou to komuniké (předávaná informace), komunikátor (zdroj informace), komunikant (příjemce informace) a komunikační kanál, na kterém komunikace probíhá (Klenková 2006). Komunikace se odehrává na úrovni neverbální a verbální, přičemž neverbální komunikace je lidskému jedinci z ontogenetického i fylogenetického hlediska bližší. Neverbální komunikaci představují pohyby očí, ustálené pohyby rukou (gestika), doteky rukou během procesu komunikace (haptika), postoj těla (posturika), proxemické zóny a další. Verbální komunikací pak označujeme všechny komunikační procesy v mluvené nebo psané podobě. U obou složek komunikace dochází v případě mozkové obrny k jejich narušení. Řeč je specificky lidským komunikačním systémem, není ale vrozená. Přicházíme na svět s určitou vrozenou dispozicí, která se rozvíjí na základě interakce se sociálním okolím. Pokud podněty z okolí chybí, vývoj řeči se značně opožďuje. V případě mozkové obrny dochází k opoždění celkového vývoje i vývoje řeči, přestože jsou zajištěny přiměřené podněty. Problém se nachází v patologické hybnosti dítěte a narušené funkci receptorů. Vývoj řeči ovlivňují vnitřní i vnější faktory. Mezi vnitřní faktory řadíme především nepoškozenou centrální nervovou soustavu, nenarušený vývoj a funkci receptivních orgánů (sluch, zrak nezbytný pro senzomotorickou koordinaci), nenarušenou hybnost mluvních orgánů důležitých k reprodukci řeči a vývoj intelektu. Z vnějších faktorů jmenujme vliv sociálního prostředí a výchovy (Vyštejn 1995). Mozková obrna zasahuje v různé míře do všech jmenovaných řečových faktorů a narušuje tak komunikační dovednost jedinců s tímto onemocněním ve všech jazykových rovinách, přestože jsou přiměřené podněty v prostředí dítěte s tímto onemocněním zajištěny. Na vině je primárně porucha hybnosti, která zasahuje také svalstvo mluvních orgánů. 190

4 Mozková obrna se vyvíjí společně s organismem dítěte a postihuje tak jednotlivé funkce v jejich rozvoji. Při tomto onemocnění v lehčích případech dochází k opožděnému vývoji řeči, v těžších případech zůstává vývoj řeči omezený (Klenková 2000). Odchylky jsou v závislosti na lokaci poškození mozku pozorovatelné už v novorozeneckém a kojeneckém období, kdy křik dětí je labý a málo pronikavý. Mají obtíže při dýchání, sání a polykání. Objevují se problémy s koordinací čelistí, jazyka a rtů. Potrava se z dutiny ústní dostává dále do trávicího traktu bez zásahu orofaciálního svalstva, jehož činnost je narušena. Pokud kojenec není schopen polykat sám, probíhá jeho vyživování prostřednictvím sondy a řečové orgány tak postrádají potřebnou stimulaci. Právě schopnost vytvářet při sání podtlak v dutině ústní a schopnost provádět rytmické pohyby při sání a polykání tvoří důležitý základ pro pozdější verbální vývoj (Lechta 2002). Z důvodu omezené hybnosti chybí hra s mluvidly a končetinami. Kojenci nemohou otočit hlavičku za sluchovým podnětem. Nevytvářejí si spojitosti mezi slyšeným zvukem a zdrojem tohoto zvuku, takže se u nich vyvíjí nedostatečná fonematická diferenciace. Dítě nepřesně vnímá slyšené zvuky nebo mluvenou řeč a z důvodu snížené hybnosti nebo spasticity ji také nepřesně reprodukuje. Nefixují zrakový podnět (např. lidský obličej) tak, jako děti zdravé (Klenková 2000). Vlivem snížené pohyblivosti mají tyto děti omezené možnosti v oblasti získávání informací o svém okolí prostřednictvím jednotlivých podnětů. Situace dětí se komplikuje, pokud se k poruše hybnosti přidruží smyslové postižení, mentální retardace nebo epilepsie (Kraus 2005). V době, kdy intaktní děti začínají mluvit, se u dětí postižených mozkovou obrnou objevuje pudové žvatlání. Jak uvádí Lechta (2002), první slova u nich zaznamenáváme přibližně ve dvou letech. Dodává, že narušený je také vývoj hlasu. Okolo prvního roku života udělá zdravé dítě své první krůčky. Od tohoto okamžiku se mu značně rozšiřují možnosti poznávat okolní svět. Dítě s mozkovou obrnou zůstává v tomto období stále závislé na pomoci dospělých. Podněty dostává zprostředkovaně, což narušuje přirozenou touhu dítěte poznávat svět aktivně a samostatně. Další řečový rozvoj těchto dětí se odvíjí také od rodinné péče a výchovy. Negativní vliv může mít také vážnější onemocnění horních cest dýchacích nebo dlouhodobá hospitalizace, která u těchto dětí není výjimkou. Mnozí odborníci (Lechta 2002; Klenková 2000; Kraus 2005) se shodují, že mnohdy nelze přesně určit, zda je primární příčinou opožděného až omezeného vývoje řeči zaostávání v mentálním vývoji, nebo je naopak mentální rozvoj negativně ovlivňován odlišným řečovým vývojem. Děti se spastickou formou mozkové obrny se často vyjadřují pomocí krátkých, holých vět. Důvodem je zvýšený svalový tonus, ale také nezájem o komunikaci ze strany dítěte. Dítě tvoří gramaticky nesprávné věty (Lechta 2002). Kábele (1988) uvádí, že dítě do čtyř let slyšené řeči relativně dobře porozumí. S dalšími roky 191

5 života už ale porozumění řeči může stagnovat, protože chybí vzájemné podmiňování vnitřní a vnější řeči. Podle Lechty (2002) může tento stav vést až k verbalismu, kdy dítě určité pojmy v běžné řeči používá, ale význam těchto slov chápe nepřesně, neurčitě. Tento stav často přetrvává i v dospělosti a narušuje komunikační záměr jedinců s poruchou hybnosti. Typické narušení komunikační schopnosti u osob s mozkovou obrnou představuje dysartrie, která je způsobena patologickou inervací orofaciální oblasti. V závislosti na postižení příslušného hlavového nervu se tato patologie projevuje např. ochabnutím nebo naopak zvýšeným tonem svalů rtů, jazyka, tváří, měkkého patra a hltanu (Lejska 2003). Při mozkové obrně však musíme k narušené komunikační schopnosti přistupovat komplexně, proto si všímáme také poruch dýchání a polykání, hypersalivace, poruch tvorby hlasu nebo článkování řeči (Klenková 2006). U dětí s mozkovou obrnou je z hlediska možnosti dalšího vývoje velmi důležitý včasný začátek logopedické péče. Šáchová a Süssová (2011) upozorňují na potřebu logopedické intervence také u dospělých osob s mozkovou obrnou. I když většina našich pacientů se v dětství a mládí setkala s logopedickou péčí, stále je tato oblast u nás nedostatečně podchycená. Hybnost orofaciální oblasti se řeší pozdě, péče by jí měla být věnována okamžitě s dg. DMO, určitě by ubylo těžkých dysartrií u spastických DMO. Pacienti nepracují s komunikátory ani tabulkami, příruční počítače jsou výjimkou, toto zase u dyskinetických forem DMO. Poruchy v této oblasti vedou k sociální izolovanosti a zbytečným pocitům méněcennosti. Snahou přiblížit specifika řečového projevu u osob s mozkovou obrnou a zdůraznit potřebu logopedické péče i v dospělém věku se řídil následující výzkum. Metody výzkumu Hlavním cílem výzkumného šetření věnovaného problematickému pojetí narušené komunikační schopnosti byla analýza komunikační dovednosti dospělé osoby s diagnózou mozkové obrny prostřednictvím popisu přístupu účastníků komunikačního procesu ke komunikaci se zkoumanou osobou a zhodnocení přístupu komunikačních partnerů zkoumanou osobou. Použitými technikami kvalitativně zaměřeného šetření byly pozorování a polostrukturovaný rozhovor. Výzkumný soubor se z důvodu předpokládaného odlišného vnímání komunikace s pozorovaným skládal ze tří sociálních skupin. Ve skupině osobních asistentů, kteří s pozorovaným tráví mnoho času a znají proto dobře jeho osobnost, byli osloveni tři respondenti. Tři studentky oboru Speciální pedagogika tvořící druhou skupinu respondentů byly do vzorku vybrány z důvodu zaměření svého studia, které zaručuje určitou míru teoretické průpravy v interakci s lidmi s postižením, přestože zkušenosti s komunikací s jedinci s mozkovou obrnou před výzkumným šetřením neměly. Do poslední skupiny byli náhodně vybíráni jedinci z intaktní společnosti. 192

6 Z důvodu hlubšího pochopení některých situací, které se znevýhodněním pozorovaného úzce souvisejí, byla do výzkumného šetření zařazena kazuistika. Pozorovaný jedinec se narodil z druhé gravidity. Těhotenství probíhalo bez větších obtíží, spontánní porod však proběhl dva měsíce před termínem. Porodní váha byla 1700 gramů, dítě nemělo vyvinutý polykací reflex a bylo vyživováno sondou. V období raného dětství byla diagnostikována kvadruparetická forma mozkové obrny kombinovaná s dyskinetickou formou. Chůze není vzhledem k diagnóze možná, pozorovaný sedí s pevnou oporou pod zády. První slova říkal ve věku dvou let, ve třech letech se vyjadřoval v jednoduchých větách. Rozumová úroveň je s ohledem na omezené možnosti poznávání dobrá. Pozorovaný absolvoval povinnou školní docházku v Jedličkově ústavu na pražském Vyšehradě, při níž mu byla poskytována pravidelná logopedická péče. Po ukončení praktické školy pracuje v chráněné dílně. Jeho volný čas vyplňují rozličné aktivity. Většinu dne se však setkává především s dalšími lidmi s postižením nebo s osobními asistenty, k náhodné interakci s jinými lidmi z intaktní společnosti prakticky nedochází. Výsledky výzkumu Rozhovory s osobními asistenty, kteří mají bohaté zkušenosti s jedinci s mozkovou obrnou, přinesly hlubší poznání mentálních a řečových projevů pozorovaného. Osobní asistenti připouštějí, že řečový projev pozorovaného je špatně srozumitelný. Zároveň dodávají, že porozumění je otázkou času a ochoty porozumět. Oceňují jeho slušné chování a možnost pohovořit si s ním na velmi přijatelné úrovni. Dodávají, že pozorovaný se vyznačuje bohatou a vytříbenou aktivní slovní zásobou, ve které nechybí ani cizí termíny, jejichž význam pozorovaný zná. Sám pozorovaný dodává, že v komunikaci s osobními asistenty nepociťuje žádné obtíže. V komunikaci se studentkami, se kterými se pozorovaný dosud neznal, studentky uváděly, že řeč pozorovaného pro ně zpočátku byla velmi těžce srozumitelná. V případech, že studentky neporozuměly obsahu sdělení, doptávaly se ho na potřebné informace. Pozorovaný studentky překvapil svou inteligencí, schopností vyprávět vlastní zážitky a smyslem pro humor. Dvě ze studentek nalezly takový způsob komunikace, při kterém se pozorovaný cítil být rovnocenným komunikačním partnerem. U poslední studentky, která se nejdéle adaptovala na řečový projev pozorovaného, se objevovaly tendence hovořit s pozorovaným pod úrovní jeho komunikační dovednosti, což pozorovaný posléze okomentoval slovy, že mu příliš nerozuměla a stavěla ho do role dítěte. U ostatních studentek ocenil jejich zájem a přiměřený přístup ke své osobě. Cílem poslední části šetření bylo zjištění, jakým způsobem budou na oslovení pozorovaného reagovat náhodní kolemjdoucí, kteří se v dopoledních hodinách pohybovali v nejvyšším patře obchodního centra, ve kterém se nacházejí restaurační zařízení. Dopolední hodiny byly vybrány 193

7 z důvodu menšího pohybu návštěvníků centra. Obchodní centrum bylo vybráno z důvodu výskytu sociálního zařízení pro osoby s tělesným postižením. Pozorovaný měl předem připravené otázky, na které se člověk může na takovém místě ptát, pokud např. hledá toaletu nebo nemá hodinky a potřebuje vědět, kolik je hodin. Pokud se pozorovaný nacházel bez doprovázející osoby, ani v jediném případě nepokročil od zdvořilého pozdravu k otázce. Lidé všech věkových kategorií ho bez povšimnutí míjeli, přestože byl na dobře viditelném místě a někteří ho museli obcházet. Pouze jedna žena s dítětem v kočárku se na oslovení pozastavila, ale než pozorovaný stačil z důvodu zvýšeného svalového tonu položit otázku, žena v chůzi pokračovala. Při dalších pokusech o navázání komunikace stála osobní asistentka za vozíkem nebo ho tlačila. Ani v těchto případech na oslovování pozorovaného nikdo nezareagoval. Při posledním pokusu byla komunikace s kolemjdoucími navázána oslovením osobní asistentkou. Po oslovení následovala otázka položená pozorovaným. Jedna ze čtyř oslovených osob na otázku odpovídala pozorovanému i osobní asistentce zároveň, ostatní odpověď směřovaly k osobní asistentce. Položené otázce v momentu překvapení neporozuměl napoprvé žádný z tázaných. Pozorovaný hodnotil poslední část výzkumného šetření za velmi přínosnou. Podle svých slov zjistil, že lidé z intaktní společnosti nevědí, jak s lidmi s takovým tělesným postižením mohou jednat. Diskuse Z výsledků provedeného výzkumného šetření vyplývá, že předchozí zkušenosti měly na komunikaci s osobou s mozkovou obrnou nesporný vliv. Osobní asistenti, kteří tvořili první skupinu komunikačních partnerů, jsou na komunikaci s těmito jedinci dobře připraveni. Všímají si rozdílů v komunikačním projevu jednotlivých klientů a mohou tak komunikaci přizpůsobit jejich schopnostem. Pozorovaný potvrdil, že ho osobní asistenti vnímají jako rovnocenného komunikačního partnera. Skupina studentek před rozhovorem neměla žádné zkušenosti s interakcí s lidmi s narušenou komunikační schopností v důsledku mozkové obrny. Studentky se do hovoru aktivně zapojovaly, role komunikátora a komunikanta se mezi nimi a pozorovaným střídaly. V případě neporozumění obsahu sdělení se obracely opět na pozorovaného. Jedna ze studentek měla tendence při hovoru s pozorovaným používat méně vhodné komunikační strategie. Z pozorování reakcí osob během komunikace a z výpovědí pozorovaného po provedení výzkumného šetření vyplývá, že majoritní společnost není na interakci s lidmi s postižením zcela připravená a ochotná se jí zúčastnit. Přestože většinová společnost přijímá opatření sloužící k integraci osob se zdravotním znevýhodněním, výzkumné šetření poukázalo na určité mezery 194

8 ve spolužití intaktních lidí s těmito osobami. Lidé z intaktní společnosti pravděpodobně netuší, jak v těchto situacích zareagovat. Určitou roli může hrát i skutečnost, že pozorovaný sedící na invalidním vozíku se nenachází v běžném zorném poli intaktních jedinců. Pozorovaný však tuto skutečnost subjektivně nepovažuje za negativní. Stojí za povšimnutí, že intaktní lidé, pro které je komunikace s pozorovaným v určité situaci nevyhnutelná (např. v restauračním zařízení), jsou schopni přijmout pozorovaného za komunikačního partnera a svoji řeč směřovat k jeho osobě. Shrnutí Postižení představuje ztrátu schopnosti nebo možnosti vykonávat činnost takovým způsobem, který je považován za běžný. Z postižení se stává handicap v situacích, kdy je na určitou vadu nebo poruchu nahlíženo jako na nejvýznamnější charakteristiku člověka. Důležitou roli na jeho utváření proto tvoří postoje většinové společnosti k těmto lidem. Handicap vyplývá z konfliktu osoby s postižením s jejich sociálním prostředím. Konfrontace s jedinci s postižením v lidech z intaktní společnosti může vzbuzovat pocit strachu a odporu. Lidé jsou při setkáních s nimi nejistí, netuší, jak k osobám s postižením přistupovat, jak s nimi komunikovat a jak se k nim chovat. Osoby se zdravotním postižením se tak dostávají na okraj společnosti. Tímto způsobem mohou být popírána základní lidská práva, podle kterých jsou si všechny lidské bytosti rovny v důstojnosti i právech. Na postojích majoritní společnosti k lidem se znevýhodněním nese svůj podíl nedostatečná informovanost a stereotypní domněnky o jejich životě. Komunikační bariéry se nachází u příslušníků majority i u jedinců s mozkovou obrnou. U jedinců s narušenou komunikační dovedností v důsledku mozkové obrny se v jistých situacích objevuje ostych a snaha omezovat své potřeby z obavy, aby nebyli svému okolí na obtíž. Někteří lidé jsou při komunikaci s lidmi s postižením nejistí a vyhýbají se společným pohledům, což jen umocňuje pocit vnitřní nejistoty u obou stran. Osoby s mozkovou obrnou, které jsou upoutány na invalidní vozík, považují za nejzávažnější komunikační bariéru skutečnost, že osoby z nepostižené majority často nekomunikují přímo s nimi, ale s intaktní osobou, která je doprovází. Překážku v komunikaci ze strany intaktních lidí tvoří neznalost komunikačních zvláštností, které s sebou interakce s lidmi s narušenou komunikační dovedností přináší. Znevýhodnění jedinců s postižením je proto způsobeno také tím, že lidé bez postižení mnohdy neodhadnou, jakou strategii mohou při společné komunikaci použít. Zvláště při interakci s jedinci se zjevným postižením se lidé nechávají tímto výrazným faktorem snadno ovlivnit. V některých lidech komunikace s jedinci s postižením vzbuzuje pocit viny za své zdraví nebo lítost nad zdravotním 195

9 stavem postižených. Tyto jevy u osob s postižením ve svém důsledku zvýrazňují zdravotní postižení na úkor upřednostňování a rozvíjení jejich možností a schopností, kterými disponují. Základem integrace osob s narušenou komunikační schopností je vzájemná interakce mezi nimi a lidmi z intaktní společnosti. Tímto způsobem lze omezit pocit izolovanosti jedinců s postižením a překonávat tak komunikační bariéry, které se nacházejí na obou stranách. Seznam použité literatury KLENKOVÁ, J., Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido. ISBN KLENKOVÁ, J., Logopedie. Praha: Grada publishing. ISBN KRAUS, J. a kol., Dětská mozková obrna. Praha: Grada. ISBN LECHTA, V., Symptomatické poruchy řeči u dětí. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. ISBN LEJSKA, M., Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Praha: Portál. ISBN SÜSSOVÁ, J. a I. ŠÁCHOVÁ, Péče o pacienty s dětskou mozkovou obrnou v dospělosti. In: Neurologie pro praxi. Roč. 12, č. 4, s ISSN VYŠTEJN, J., Dítě a jeho řeč. Beroun: Baroko & Fox. ISBN

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

Proč je pro logopeda/logopedku tolik důležité sledovat vývoj motoriky v prvních fázích života dítěte?

Proč je pro logopeda/logopedku tolik důležité sledovat vývoj motoriky v prvních fázích života dítěte? vývojové stupně v prvním roce života Prof. Václav Vojta uvádí rozčlenění prvního roku života na 5 základních období: 1. holokinetické stadium 2. přechod z holokineze do začátku cílené motoriky 3. příprava

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky O b s a h : Úvod Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky Maturitní témata povinné profilové zkoušky Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky Úvod Studijní obor SOCIÁLNÍ ČINNOST připravuje

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI VÝVOJOVÉ POSTIŽENÝCH DĚTÍ A DĚTÍ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU V RANÉM VĚKU

KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI VÝVOJOVÉ POSTIŽENÝCH DĚTÍ A DĚTÍ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU V RANÉM VĚKU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI VÝVOJOVÉ POSTIŽENÝCH DĚTÍ A DĚTÍ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU V RANÉM VĚKU Jiřina Klenková Raný věk dítěte sehrává v jeho vývoji důležitou roli a včasná podpora vývoje postiženého nebo

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Speciálně pedagogická diagnostika

Speciálně pedagogická diagnostika Speciálně pedagogická diagnostika pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní zralosti, přehled základních diagnostických metod ve speciálně pedagogické diagnostice, hlavní oblasti

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je seznámit vás se základními principy v oblasti narušené komunikační schopnosti

Více

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci, ČR Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku využití

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných:

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: Psychologie 13 Otázka číslo: 1 Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: asociací asimilací asignací Otázka číslo: 2 Akustický typ si

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více

ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Stati a výzkumná sdělení ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Pavel Zikl Anotace: Příspěvek se zabývá vzděláváním žáků s kombinovaným postižením (mentálním a tělesným) a komplexní péčí o tyto

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

SOCIOLOGIE. 2. Socializace (pojem, druhy, faktory, zprostředkovatelé, modality)

SOCIOLOGIE. 2. Socializace (pojem, druhy, faktory, zprostředkovatelé, modality) SOCIOLOGIE 2. Socializace (pojem, druhy, faktory, zprostředkovatelé, modality) Pojem socializace lidská bytost nejen někam patřit chce, ale dokonce musí i na pustém ostrově je stále součástí společnosti

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Využití rehabilitačních metod při logopedické intervenci u dětí s DMO Diplomová práce Vypracovala: Bc. Eliška Moravčíková Vedoucí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 Hlavní fyzická postižení se týkají: A. Pohybu osob B. Zraku mají brýle nebo používají Braiilovo písmo C. Sluchu

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 Obsah Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 KAPITOLA 1 Metody a techniky logopedické terapie, principy jejich aplikace (Viktor Lechta) 15 1.1 Trendy vývoje 16 1.2 Vymezení 18 1.3 Východiska 20 1.4 Cíle

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 5 (elektronická (tištěná

Více

Metodika práce asistenta pedagoga Práce s žákem s kombinovaným postižením Markéta Jirásková, Iveta Harangová

Metodika práce asistenta pedagoga Práce s žákem s kombinovaným postižením Markéta Jirásková, Iveta Harangová Metodika práce asistenta pedagoga Práce s žákem s kombinovaným postižením Markéta Jirásková, Iveta Harangová Pracovní verze Neprošlo jazykovou a redakční úpravou Určeno k ověření v praxi Univerzita Palackého

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Ing. Lenka Skoupá

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Ing. Lenka Skoupá Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením Ing. Lenka Skoupá Osoby se zdravotním postižením Definice se liší podle resortu (sociální služby, zdravotní pojištění, zaměstnanost, pedagogika)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Komunikace v organizaci

Komunikace v organizaci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA V PRAZE PROVOZNĚ EKNOMICKÁ FAKULTA Komunikace v organizaci Teze diplomové práce Autor: Bc.Lenka Kaválková Vedoucí práce: Doc.Ing.Marie Horalíková 2003 Praha Úvod a literární

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Obsah 1. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2. CÍLE PROJEKTU 3. METODY A

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Markéta Švamberk Šauerová PROJEKTY FORMOVÁNÍ POZITIVNÍHO POSTOJE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH K ČETBĚ V PODMÍNKÁCH

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením. Martina Zdráhalová

Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením. Martina Zdráhalová Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením Martina Zdráhalová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociální integrace osob se získaným zrakovým postiţením.

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2012 Silvie Šmídová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálně pedagogických studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Silvie

Více

Rozvoj komunikace v raném věku

Rozvoj komunikace v raném věku Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Rozvoj komunikace v raném věku V e d o u c í d i p l o mové práce: P h D r. M g r. B a r b o r a B o č k o v á, P h. D. V y p r a

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Využití zakotvené teorie pro výzkum volby školy na úrovni primárního vzdělávání

Využití zakotvené teorie pro výzkum volby školy na úrovni primárního vzdělávání Využití zakotvené teorie pro výzkum volby školy na úrovni primárního vzdělávání Jaroslava Simonová Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogická fakulta UK Praha výzkumný projekt Přechod mezi preprimárním

Více

Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice

Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Vypracovala : PhDr.

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více