společnost po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnila, Bova Polygon, Praha 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "společnost po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnila, Bova Polygon, Praha 2004."

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006 MICHAL POSPÍŠIL Evropská společnost Vstup České republiky do Evropské unie představuje nejen rozšíření politických a kulturních možností našich občanů, ale znamená také prohloubení a zjednodušení obchodování mezi českými a zahraničními (evropskými) podnikateli. Jednodušší obchodování, zejména odstranění celních bariér, nemůže existovat bez změn v obchodním právu. Jednou takovou změnou bylo i zavedení institutu nadnárodní obchodní společnosti (tj. evropské společnosti) s působností po celém území Evropské unie. Není odbornou parketou autora zabývat se v tomto článku vývojem a aplikovatelností práva Evropské unie nebo sladěním českého práva s právem Evropské unie a konečně to ani není vhodné pro sborník, jehož malou součástí je tento článek autora, který se ve své praxi zabývá převážně obchodním právem a právy průmyslovými. Posláním tohoto příspěvku je stručný nástin právní úpravy evropské společnosti, která je novým typem obchodní společnosti v našem právním řádu. Evropská společnost je druhou nadnárodní formou obchodní společnosti, která byla zákonodárstvím Evropské unie upravena. Jako první byla přijata úprava Evropského hospodářského zájmového sdružení, 1) které však nemá valného významu a souhlasně s názory Dědiče a Čecha 2) nabyl autor přesvědčení, že záměrem přijetí úpravy Evropského hospodářského zájmového sdružení bylo zjednodušení a hlavně zlevnění lobbyingu. K tomu je třeba doplnit, že byla ještě přijata komunitární úprava Evropského sdružení, 3) což je pro autora námětem pro další článek. 1) Nařízení rady č. 2137/85 (nařízení o EHZS), s účinností od , s výjimkou čl. 39, 41 a 42, které nabyly účinnosti dnem platnosti, tj , česká právní úprava byla přijata zákonem o Evropském hospodářském zájmovém sdružení pod č. 360/2004 Sb., s účinností od ) Více viz Dědič, J. Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, aneb co všechno evropská společnost po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnila, Bova Polygon, Praha ) Nařízení Rady č. ES 1435/2003 (nařízení o SCE) a Směrnice o SCE č. 2003/72/ES, oba s účinností od , česká právní úprava byla přijata zákonem o Evropské družstevní společnosti pod č. 307/2006 Sb., s účinností od APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

2 Právní úprava Evropská společnost je jediným typem kapitálové obchodní společnosti, kterou může založit osoba z členského státu Evropské unie, a to s působností po celém území Evropské unie. Evropskou společnost lze zakládat volně na celém území EU. Ač sice byla původní myšlenka evropské společnosti pojata tak, že bude existovat samostatná a jednotná právní úprava pro celou Evropskou unii, tak po několika desítkách let 4) legislativních debat a vzájemných přesvědčování jednotlivých členských států o tom, že právě jejich úprava akciových společností je ta nejlepší (a tudíž, že by měla být právě jejich úprava vzorem pro SE), došlo k tomu, že byla přijata na společné úrovni jen rámcová úprava (která je rozdvojená v pojetí orgánů společnosti) a detailní úprava byla ponechána na členských státech, což poněkud snížilo význam tohoto právního institutu. Základními právními předpisy této úpravy jsou nařízení Rady ES č. 2157/ /2001, o statutu evropské společnosti ( nařízení o evropské společnosti ) s účinností od , a směrnice Rady č. 2001/86/ES, kterou Evropské společenství doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. V českém právním řádu je evropská společnost zakotvena zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, který nabyl účinnosti , který doplňuje evropskou právní úpravu, jež upravuje jen základní statusové otázky a ostatní ponechává na národních úpravách, podle toho, kde bude mít společnost sídlo. Členské státy EU tak mají možnost buď vytvořit zvláštní zákonodárství týkající se evropské společnosti, nebo evropská společnost může odkazovat na akciové právo. Evropská společnost je kapitálovou společností ve formě podobné a. s. Podle článku 9 nařízení o evropské společnosti se budou v ČR aplikovat právní normy v tomto pořadí: 1. nařízení o evropské společnosti, 2. stanovy konkrétní evropské společnosti přijaté dle komunitárních zákonů, 3. národní zákon o evropské společnosti, 4. obchodní zákoník, 5. stanovy konkrétní evropské společnosti dle národního právního řádu. Výhody založení Jednou z výhod zřízení evropské společnosti je snadná možnost změny sídla. Evropská společnost může přemístit své sídlo v rámci území Evropské unie, aniž by musela proběhnout její likvidace, jako je tomu třeba v případě s. r. o. či a. s. Společnost se začne po přemístění ke dni zápisu sídla řídit národním právem státu, kam se přemístila. Další nezanedbatelnou výhodou je psychologický efekt, protože evropská společnost je vnímána jako evropský produkt, který není vázán konkrétním práv- 4) První návrh na vznik SE se objevil v roce 1959 na 59. národním kongresu novinářů ve Francii. První oficiální návrh úpravy evropské společnosti předložila Evropská komise v roce 1970 (a neoficiálně jej předložila Francie již v roce 1966). 86 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

3 ním řádem a lze tak nabýt dojmu, že se bude snadněji obchodovat s evropskou společností než s národní společností. Za výhodu je možné považovat i tu skutečnost, že je možné zvolit jiné pojetí orgánů společnosti, než jak tomu je u českých akciových společností. V zásadě je možné, aby výkonným orgánem bylo představenstvo a kontrolním orgánem dozorčí rada (jak je tomu v naší národní úpravě kapitálových společností, tzv. dualistické pojetí orgánů), nebo je možné, aby evropská společnost měla orgán jeden, a to správní radu, která v sobě kumuluje obě funkce (tzv. monistické pojetí orgánů). Výše uvedené dvojí pojetí orgánů evropské společnosti je kompromisem, kterého bylo třeba, aby vůbec došlo k přijetí právní úpravy evropské společnosti, protože některé členské státy Evropské unie se řídí monistickým pojetím orgánů 5) a některé pojetím dualistickým. 6) A jak už to tak bývá, žádný z členských států se nehodlal podvolit jinému pojetí orgánů, než jak má u akciové společnosti sám. Tento rozpor dlouho blokoval přijetí této jednotné právní úpravy. Dualistický systém Společnost, která bude založena na dualistickém principu, má dva orgány, a to dozorčí radu a představenstvo. Stanovy evropské společnosti, která je založena na dualistickém principu, mohou odchylně od evropské úpravy stanovit, že představenstvo volí společníci a ne dozorčí rada. 7) Práva a povinnosti dozorčí rady Právní úprava evropské společnosti vnáší do národní úpravy dozorčí rady nový prvek, a to právo dozorčí rady jmenovat ze svých řad jednoho člena představenstva, zanikle-li jeho funkce. Tento nový, provizorní člen představenstva, však na dobu svého výkonu funkce člena představenstva musí pozastavit své členství v dozorčí radě. Ve funkci může být pouze do té doby, než oprávněný orgán na svém nejbližším zasedání zvolí nového člena představenstva. Dále pak je již známým právem domáhat se po představenstvu společnosti dodání všech informací, které by měly vést k řádnému výkonu její činnosti. Práva a povinnosti představenstva Další nový prvek v úpravě kapitálových společností přináší právní úprava evropské společnosti, a to povinnost představenstva informovat dozorčí radu jednou za tři měsíce nejen o dosavadním vývoji, ale i o očekávaném vývoji hospodářských aktivit společnosti. Dozorčí rada tak nekontroluje jen proběhlou činnost společnosti, ale též činnost společnosti dobudoucna. Představenstvo je dále povinno informovat dozorčí radu o všech záležitostech, které by mohly mít značný vliv na společnost. 5) Monistickým pojetím se řídí např. Francie, Itálie a anglosaské země. 6) Dualistickým pojetím se řídí např. Německo nebo Česká republika. 7) Což je běžné v české praxi akciových společností, i když se lze u některých a. s. setkat i s tzv. německým modelem, kdy dozorčí rada jmenuje představenstvo. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

4 Monistický systém Společnost, která bude založena na monistickém principu, může mít jediný orgán, a to správní radu. Správní rada Správní rada evropské společnosti musí mít minimálně 3 členy, maximálně pak může mít 18 členů. Členem správní rady evropské společnosti může být jen osoba, která splňuje podmínky výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti. Správní rada určuje orientaci činnosti evropské společnosti a dohlíží na její realizaci. Dále pak kontroluje řízení společnosti, její hospodaření a provoz podniku, vše, co považuje za účelné. Není však statutárním orgánem společnosti, společnost obchodně nevede. Správní rada volí ze svého středu předsedu, který správní radu reprezentuje navenek, organizuje její činnost a podává za správní radu zprávy akcionářům. Předseda správní rady nemá oproti ostatním členům nějaké zvláštní pravomoci (pokud ale není zároveň generálním ředitelem, jak uvedeno níže). Platí omezení, že jedna fyzická osoba nemůže být současně členem více než pěti správních rad nebo představenstev evropské společnosti nebo a. s. Toto omezení ale platí pouze pro ty osoby, které se členem mají teprve stát. Tatáž osoba, která je generálním ředitelem evropské společnosti se sídlem v ČR, nesmí být generálním ředitelem jiné evropské společnosti se sídlem v ČR. Je však možné vykonávat druhý mandát v evropské společnosti ovládané evropskou společností, v níž je vykonáván první mandát, nejsou-li akcie veřejně obchodovatelné. Obchodní vedení společnosti statutární orgán Statutárním orgánem evropské společnosti je předseda správní rady, který je ale zároveň generálním ředitelem, dále jsou jimi generální ředitel evropské společnosti nebo delegovaní generální ředitelé. Evropskou společnost tak obchodně vede předseda správní rady a generální ředitel v jedné osobě, nebo generální ředitel jmenovaný správní radou. Tato osoba se zapisuje do obchodního rejstříku, a to na návrh předsedy správní rady. Postavení generálního ředitele se přiměřeně řídí ustanoveními obchodního zákoníku o akciové společnosti, které se týkají představenstva. Generální ředitel je oprávněn navrhnout správní radě jednu až pět osob (počet podle stanov), které správní rada pověří tzv. asistencí generálnímu řediteli, s titulem delegovaný generální ředitel, na kterého se také přiměřeně vztahují ustanovením obchodního zákoníku o akciové společnosti, které se týkají představenstva a který je tedy též oprávněn za evropskou společnost jednat, nemá však postavení statutárního orgánu. Delegovaného generálního ředitele by šlo chápat asi jako náměstka generálního ředitele s jednatelským oprávněním za společnost. Konečně je třeba uvést, že za evropskou společnost může též jednat správní rada. 88 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

5 Volba pojetí orgánů V zásadě je však možné, aby se evropská společnost se sídlem v ČR řídila oběma možnými modely. Rozhodujícím kritériem pro to, který model bude užit, je rozhodnutí společníků projevené ve stanovách společnosti. Založení evropské společnosti Založit evropskou společnost je možné pouze v rámci jakési reorganizace již existujících podnikatelů, a to ještě za předpokladu, že lze v jejich podnikání vypozorovat nějaký nadnárodní prvek 8) (musí tedy existovat tzv. přeshraniční prvek v obchodování společností). Evropskou společnost lze tak založit: 1. fúzí (sloučením, splynutím) dvou či více akciových společností nebo evropských společností, které jsou založeny nebo mají sídlo v Evropské unii a minimálně dvě z nich se řídí právem různých členských států, 2. jako holdingovou společnost nad dvěmi či více již existujícími společnostmi s ručením omezeným a/nebo akciovými společnostmi či evropskými společnostmi, z nichž alespoň dvě jsou založeny nebo mají sídlo v Evropské unii, a/nebo mají nejméně dva roky dceřinnou společnost či organizační složku podniku na území jiného členského státu, než je stát, jehož právem se evropská společnost řídí (tak např. společníci dvou českých společností s ručením omezeným může být i totožný vloží své podíly do evropské společnosti, kterou za tím účelem založí, aby se stala prostředníkem ovládání těchto společností, a to vše za předpokladu, že obě společnosti s ručením omezeným měly dceřinnou společnost či organizační složku v jiném státě alespoň dva roky), 3. jako dceřinnou společnost alespoň dvou společností, které byly založeny podle práva některého z členských států Evropské unie a mají sídlo v Evropské unii, pokud jsou alespoň dvě z nich založeny podle práva různých členských států, nebo mají nejméně dva roky dceřinnou společnost či organizační složku podniku na území jiného členského státu, než je stát, jehož právem se evropská společnost řídí, 4. přeměnou akciové společnosti založené podle práva některého z členských států Evropské unie, má-li sídlo na území Evropské unie, pokud má alespoň dva roky dceřinnou společnost na území jiného státu Evropské unie, 9) 5. jako dceřinnou společnost již existující evropské společnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že je možné, aby evropská společnost byla založena tak, že na území dvou členských států Evropské unie budou založeny dvě společnosti s ručením omezeným (vlastně čistě formálně) a dle bodu 3 výše vytvoří dceřinnou společnost tj. evropskou společnost. 8) Nelze ji tedy založit, jak trefně uvádí T. Dvořák, na zelené louce. Viz publikace Dvořák, T.: Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha. ASPI 2005, str ) Tento postup bude patrně v praxi nejčastějším. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

6 Konečně je třeba uvést, že nařízení o evropské společnosti umožňuje, aby se evropská společnost přeměnila na běžnou akciovou společnost, která se bude řídit právem státu, v němž bude mít své sídlo. Jednání před vznikem společnosti Jménem evropské společnosti lze, resp. je nutné jednat již před jejím vznikem. Před vznikem této společnosti je nutno uskutečnit různá právně relevantní jednání s příslušnými úřady nebo jednání majetkoprávní povahy (např. sjednání nájemní smlouvy na prostory, kde bude mít své sídlo) apod. Zakladatelé, kteří takto jednají za evropskou společnost před jejím vznikem, jsou z tohoto jednání sami neomezeně zavázáni, a to společně a nerozdílně. Evropská společnost je z těchto jednání zavázána, až pokud vznikne (bude zapsána do obchodního rejstříku) a pokud účinky těchto jednání pro sebe převezme. Zakladatelé evropské společnosti jsou povinni pořídit seznam jednání učiněných před vznikem společnosti a předložit jej ke schválení. K převzetí těchto jednání je oprávněn statutární orgán společnosti. Pokud je převezme, je jimi společnost vázána již od počátku. Převzít je společnost může do tří měsíců ode dne svého vzniku. Pokud tak společnost neučiní, či zakladatelé předloží seznam jednání tak, že již statutární orgán nestihne v uvedené tříměsíční lhůtě jednání převzít, budou jednáním vázáni zakladatelé společně a nerozdílně všem věřitelům za škodu, která tímto jednáním vznikne. Firma Firmou evropské společnosti je její název zapsaný v obchodním rejstříku, přičemž jeho součástí je dodatek označující právní formu, tedy zkratka SE před nebo za firmou. Sídlo Evropská společnost musí mít svoje sídlo v rámci Evropské unie, a to ve stejném státě, kde je umístěn její správní orgán. Národní právní řád může ještě blíže omezit sídlo na konkrétní místo ve státě, kde je správní orgán umístěn, k čemuž v našem právu nedošlo, nicméně vždy musí být splněna podmínka, že zapsané sídlo se nesmí odlišovat od sídla skutečného. 10) Základní kapitál a ručení Evropská společnost povinně vytváří základní kapitál v minimální výši 120 tisíc euro (pokud národní zákon nevyžaduje vyšší částku, což naše národní úprava neurčuje), přičemž dokud Česká republika nepřistoupí k euru, musí být základní kapitál vyjádřen v českých korunách. Splácení základního kapitálu může probíhat i v jiných měnách, než je euro. 10) Pokud by došlo k tomu, že se bude skutečné sídlo lišit od zapsaného sídla, je rejstříkový soud oprávněn společnost v konečném důsledku zrušit. 90 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

7 Základní kapitál je rozvržen do akcií. Každý společník pak ručí za závazky společnosti pouze do výše jím upsaného základního kapitálu, a to celým svým majetkem (což je značný rozdíl oproti právní úpravě české akciové společnosti, kdy společník ručí jen společnosti; úprava je tak v tomto podobná úpravě společnosti s ručením omezeným). Účetní aspekty evropské společnosti Evropská společnost, která má sídlo v ČR, je účetní jednotkou a musí účtovat o nákladech a výnosech. Zdanění hospodářského výsledku evropské společnosti se pro stanovení základu daně, daňové ztráty a daňové povinnosti určí jako zdanění akciové společnosti. Stanovy Stanovy evropské společnosti podléhají několika právním předpisům, zejména Nařízení o evropské společnosti, českému zákonu o evropské společnosti a obchodnímu zákoníku. Musejí minimálně obsahovat: 1. volbu systému organizace společnosti (tj. monistické nebo dualistické pojetí), 2. počet členů řídícího orgánu nebo pravidla pro jeho stanovení, pokud je společnost založena na dualistickém principu, 3. počet členů dozorčího orgánu nebo pravidla pro jeho stanovení, pokud je společnost založena na dualistickém principu, 4. počet členů správního orgánu nebo pravidla pro jeho stanovení, 5. interval pro zasedání správního orgánu, 6. funkční období členů orgánů, 7. druhy jednání, které vyžadují schválení též dozorčím orgánem, 8. postupy a lhůty pro podávání žádostí minoritními akcionáři o zařazení dodatečných bodů na pořad jednání valné hromady, 9. podmínky pro určení orgánu, kterému náleží obchodní vedení, 10. určení maximálního počtu delegovaných generálních ředitelů, 11. počet členů výborů zaměstnanců a způsob jejich volby a oprávnění tohoto výboru vůči společnosti, 12. určení způsobu a rozsahu vykonávání vlivu na složení orgánů společnosti. Fakultativně mohou stanovy ještě obsahovat: 1. možnost, aby valná hromada volila řídící orgán podle práva státu, kde má své sídlo, 2. možnost opětovného jmenování členů orgánů, 3. svolení, aby se právnická osoba stala členem orgánu evropské společnosti, 4. zvláštní podmínky pro způsobilost členů orgánu společnosti zastupujících akcionáře, 5. jiná pravidla pro rozhodování a usnášení se společníků, APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

8 6. odchylné ujednání o rozhodujícím hlasu předsedy orgánu při rovnosti hlasů (což naše právní úprava u ostatních typů obchodních společností vylučuje), 7. speciální povinnosti pro výkon funkce člena orgánu, 8. určení fondů, které nesmějí být rozděleny, 9. nižší podíl na základním kapitálu minoritních akcionářů pro přiznání jejich postavení jako minoritních společníků, 10. povinnost pozvat delegované generální ředitele na schůze správní rady apod. Zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské společnosti Nakonec je třeba ještě zmínit otázku participace zaměstnanců na řízení evropské společnosti. 11) Řídící orgány společností, které jsou zúčastněné na zakládání evropské společnosti, musejí vytvořit ze zástupců zaměstnanců tzv. vyjednávací výbor, který musí být svolán neprodleně po zveřejnění projektu založení evropské společnosti. Ve vyjednávacím výboru budou projednávány otázky o podobě a míře zapojení zaměstnanců evropské společnosti na jejím řízení. Závěr Závěrem si dovoluje autor příspěvku konstatovat, že dle jeho názoru je význam SE pro podnikání velmi zanedbatelný a v podstatě je existence SE spíše otázkou prestiže pro podnikatele. Seznam použité literatury: Dědič, J. Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, aneb co všechno evropská společnost po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnila, Bova Polygon. Praha, Dědič, J. Čech, P.: Evropské právo společností. Bova Polygon. Praha, Dědič, J. Štenglová, I.: Akciové společnosti. 5. vydání. C. H. Beck. Praha, Dvořák, T.: Akciová společnost a Evropská akciová společnost. ASPI. Praha, Neruda, R.: Societas Europaea, Právní fórum 5/2006, ASPI, Praha, Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 1. díl. 4. vydání. ASPI. Praha, Štenglová, I. Plíva, S. Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 10. vydání. C. H. Beck. Praha, ) Otázka podílu řízení zaměstnanců v evropské společnosti také poměrně dlouhý čas bránila přijetí této právní úpravy. 92 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

9 Michal Pospíšil The European Company The European Company is the second supranational form of a commercial enterprise created by European Union legislation. The first of these forms was the European Economic Interest Grouping, which is, however, of no real economic significance. A European Company can be established by a person from a European Union Member State, and can operate throughout the Union. Only a framework regulation was enacted on the common level; the details were left to the discretion of the Member States. In the Czech Republic, the European legal norms regulating the European Company will apply in the following order: 1. Regulation concerning the European Company, 2. Statutes of the particular European Company enacted in line with community legislation, 3. National legislation governing the European Company, 4. The Commercial Code 5. Statutes of the particular European Company enacted in line with national legislation. As an advantage afforded by the European Company, the author lists the ease of moving the registered seat. The European Company can move its registered seat within the European Union without having to be liquidated. Another advantage lies in the psychological effect, because the European Company is viewed as a European product. A European Company with its registered seat in the Czech Republic is an accounting unit and must post its costs and revenues. For taxation purposes, the tax base, tax loss, and tax to be paid are determined as those of a joint-stock company. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Evropská akciová společnost (SE)

Evropská akciová společnost (SE) Nařízení o statutu a směrnice o účasti zaměstnanců (ze dne 08.10.2001 / implementace 3 roky) O co jde v této evropské právní formě? Formy zakládání Základní konstrukce orgánů Účast zaměstnanců Dr. Roland

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Společenstevní a družstevní právo

Společenstevní a družstevní právo Společenstevní a družstevní právo 2006 2008 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní společnosti a družstvo Obchodní společnosti Společníci uzavřený počet společníků, vázaný na

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa Ochrana spotřebitele v EU, právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - Všeobecná politika EU, kterou provádí Komise, směřuje k podpoře

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Ačkoli kodifikované evropské právo obchodních společností jako takové neexistuje, na společnosti v celé EU se vztahují minimální normy prosazované právními předpisy EU. Dva

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola 1 Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola zdravotnictví 5) a) Stanovit pravidla hospodářské

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME,a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME,a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME,a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Název společnosti: DME, a.s 2. Sídlem společnosti je Praha Klánovice, V Soudním 774, PSČ 19014. II. Doba trvání společnosti

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Konzultace budoucích priorit Akčního plánu k modernizaci práva obchodních společností a zlepšení řízení společností v Evropské unii otázky

Konzultace budoucích priorit Akčního plánu k modernizaci práva obchodních společností a zlepšení řízení společností v Evropské unii otázky Konzultace budoucích priorit Akčního plánu k modernizaci práva obchodních společností a zlepšení řízení společností v Evropské unii otázky 1. Celkový cíl a kontext budoucích priorit Otázka č. 1 Zaměřuje

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

Předmětem návrhu na zápis EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI jsou následující skutečnosti:

Předmětem návrhu na zápis EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI jsou následující skutečnosti: Předmětem návrhu na zápis EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI jsou následující skutečnosti: 1 Obchodní firma Zapsat ke dni: 2 Adresa sídla Zapsat ke dni: 3 Identifikační číslo Zapsat ke dni: Právní forma Evropská

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Právní úprava evropských společností a jejich využívání v České republice

Právní úprava evropských společností a jejich využívání v České republice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra práva Bakalářská práce Právní úprava evropských společností a jejich využívání v České republice Vypracoval: Martin Necid Vedoucí

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

SCE Evropskádružstevníspolečnost. Prameny práva (SCE) Důvody pro novou právní formu SCE

SCE Evropskádružstevníspolečnost. Prameny práva (SCE) Důvody pro novou právní formu SCE SCE Evropskádružstevníspolečnost 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Prameny práva (SCE) Nařízení 1453/2003 o statutu SCE Směrnice 2003/72/ES o zapojení zaměstnanců Zákon 307/2006

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku

Více

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lichtenštejnsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Lichtenštejnské knížectví patří mezi nejmenší země

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) Transformace občanského sdružení na spolek Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) 3045 NOZ Sdružení se považují za spolky podle NOZ. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

Societas Europaea. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Michal Boudný. Autor:

Societas Europaea. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Michal Boudný. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Societas Europaea Bakalářská práce Autor: Michal Boudný Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Natália Štefanková, Ph.D. Praha

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více