společnost po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnila, Bova Polygon, Praha 2004.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "společnost po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnila, Bova Polygon, Praha 2004."

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006 MICHAL POSPÍŠIL Evropská společnost Vstup České republiky do Evropské unie představuje nejen rozšíření politických a kulturních možností našich občanů, ale znamená také prohloubení a zjednodušení obchodování mezi českými a zahraničními (evropskými) podnikateli. Jednodušší obchodování, zejména odstranění celních bariér, nemůže existovat bez změn v obchodním právu. Jednou takovou změnou bylo i zavedení institutu nadnárodní obchodní společnosti (tj. evropské společnosti) s působností po celém území Evropské unie. Není odbornou parketou autora zabývat se v tomto článku vývojem a aplikovatelností práva Evropské unie nebo sladěním českého práva s právem Evropské unie a konečně to ani není vhodné pro sborník, jehož malou součástí je tento článek autora, který se ve své praxi zabývá převážně obchodním právem a právy průmyslovými. Posláním tohoto příspěvku je stručný nástin právní úpravy evropské společnosti, která je novým typem obchodní společnosti v našem právním řádu. Evropská společnost je druhou nadnárodní formou obchodní společnosti, která byla zákonodárstvím Evropské unie upravena. Jako první byla přijata úprava Evropského hospodářského zájmového sdružení, 1) které však nemá valného významu a souhlasně s názory Dědiče a Čecha 2) nabyl autor přesvědčení, že záměrem přijetí úpravy Evropského hospodářského zájmového sdružení bylo zjednodušení a hlavně zlevnění lobbyingu. K tomu je třeba doplnit, že byla ještě přijata komunitární úprava Evropského sdružení, 3) což je pro autora námětem pro další článek. 1) Nařízení rady č. 2137/85 (nařízení o EHZS), s účinností od , s výjimkou čl. 39, 41 a 42, které nabyly účinnosti dnem platnosti, tj , česká právní úprava byla přijata zákonem o Evropském hospodářském zájmovém sdružení pod č. 360/2004 Sb., s účinností od ) Více viz Dědič, J. Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, aneb co všechno evropská společnost po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnila, Bova Polygon, Praha ) Nařízení Rady č. ES 1435/2003 (nařízení o SCE) a Směrnice o SCE č. 2003/72/ES, oba s účinností od , česká právní úprava byla přijata zákonem o Evropské družstevní společnosti pod č. 307/2006 Sb., s účinností od APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

2 Právní úprava Evropská společnost je jediným typem kapitálové obchodní společnosti, kterou může založit osoba z členského státu Evropské unie, a to s působností po celém území Evropské unie. Evropskou společnost lze zakládat volně na celém území EU. Ač sice byla původní myšlenka evropské společnosti pojata tak, že bude existovat samostatná a jednotná právní úprava pro celou Evropskou unii, tak po několika desítkách let 4) legislativních debat a vzájemných přesvědčování jednotlivých členských států o tom, že právě jejich úprava akciových společností je ta nejlepší (a tudíž, že by měla být právě jejich úprava vzorem pro SE), došlo k tomu, že byla přijata na společné úrovni jen rámcová úprava (která je rozdvojená v pojetí orgánů společnosti) a detailní úprava byla ponechána na členských státech, což poněkud snížilo význam tohoto právního institutu. Základními právními předpisy této úpravy jsou nařízení Rady ES č. 2157/ /2001, o statutu evropské společnosti ( nařízení o evropské společnosti ) s účinností od , a směrnice Rady č. 2001/86/ES, kterou Evropské společenství doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. V českém právním řádu je evropská společnost zakotvena zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, který nabyl účinnosti , který doplňuje evropskou právní úpravu, jež upravuje jen základní statusové otázky a ostatní ponechává na národních úpravách, podle toho, kde bude mít společnost sídlo. Členské státy EU tak mají možnost buď vytvořit zvláštní zákonodárství týkající se evropské společnosti, nebo evropská společnost může odkazovat na akciové právo. Evropská společnost je kapitálovou společností ve formě podobné a. s. Podle článku 9 nařízení o evropské společnosti se budou v ČR aplikovat právní normy v tomto pořadí: 1. nařízení o evropské společnosti, 2. stanovy konkrétní evropské společnosti přijaté dle komunitárních zákonů, 3. národní zákon o evropské společnosti, 4. obchodní zákoník, 5. stanovy konkrétní evropské společnosti dle národního právního řádu. Výhody založení Jednou z výhod zřízení evropské společnosti je snadná možnost změny sídla. Evropská společnost může přemístit své sídlo v rámci území Evropské unie, aniž by musela proběhnout její likvidace, jako je tomu třeba v případě s. r. o. či a. s. Společnost se začne po přemístění ke dni zápisu sídla řídit národním právem státu, kam se přemístila. Další nezanedbatelnou výhodou je psychologický efekt, protože evropská společnost je vnímána jako evropský produkt, který není vázán konkrétním práv- 4) První návrh na vznik SE se objevil v roce 1959 na 59. národním kongresu novinářů ve Francii. První oficiální návrh úpravy evropské společnosti předložila Evropská komise v roce 1970 (a neoficiálně jej předložila Francie již v roce 1966). 86 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

3 ním řádem a lze tak nabýt dojmu, že se bude snadněji obchodovat s evropskou společností než s národní společností. Za výhodu je možné považovat i tu skutečnost, že je možné zvolit jiné pojetí orgánů společnosti, než jak tomu je u českých akciových společností. V zásadě je možné, aby výkonným orgánem bylo představenstvo a kontrolním orgánem dozorčí rada (jak je tomu v naší národní úpravě kapitálových společností, tzv. dualistické pojetí orgánů), nebo je možné, aby evropská společnost měla orgán jeden, a to správní radu, která v sobě kumuluje obě funkce (tzv. monistické pojetí orgánů). Výše uvedené dvojí pojetí orgánů evropské společnosti je kompromisem, kterého bylo třeba, aby vůbec došlo k přijetí právní úpravy evropské společnosti, protože některé členské státy Evropské unie se řídí monistickým pojetím orgánů 5) a některé pojetím dualistickým. 6) A jak už to tak bývá, žádný z členských států se nehodlal podvolit jinému pojetí orgánů, než jak má u akciové společnosti sám. Tento rozpor dlouho blokoval přijetí této jednotné právní úpravy. Dualistický systém Společnost, která bude založena na dualistickém principu, má dva orgány, a to dozorčí radu a představenstvo. Stanovy evropské společnosti, která je založena na dualistickém principu, mohou odchylně od evropské úpravy stanovit, že představenstvo volí společníci a ne dozorčí rada. 7) Práva a povinnosti dozorčí rady Právní úprava evropské společnosti vnáší do národní úpravy dozorčí rady nový prvek, a to právo dozorčí rady jmenovat ze svých řad jednoho člena představenstva, zanikle-li jeho funkce. Tento nový, provizorní člen představenstva, však na dobu svého výkonu funkce člena představenstva musí pozastavit své členství v dozorčí radě. Ve funkci může být pouze do té doby, než oprávněný orgán na svém nejbližším zasedání zvolí nového člena představenstva. Dále pak je již známým právem domáhat se po představenstvu společnosti dodání všech informací, které by měly vést k řádnému výkonu její činnosti. Práva a povinnosti představenstva Další nový prvek v úpravě kapitálových společností přináší právní úprava evropské společnosti, a to povinnost představenstva informovat dozorčí radu jednou za tři měsíce nejen o dosavadním vývoji, ale i o očekávaném vývoji hospodářských aktivit společnosti. Dozorčí rada tak nekontroluje jen proběhlou činnost společnosti, ale též činnost společnosti dobudoucna. Představenstvo je dále povinno informovat dozorčí radu o všech záležitostech, které by mohly mít značný vliv na společnost. 5) Monistickým pojetím se řídí např. Francie, Itálie a anglosaské země. 6) Dualistickým pojetím se řídí např. Německo nebo Česká republika. 7) Což je běžné v české praxi akciových společností, i když se lze u některých a. s. setkat i s tzv. německým modelem, kdy dozorčí rada jmenuje představenstvo. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

4 Monistický systém Společnost, která bude založena na monistickém principu, může mít jediný orgán, a to správní radu. Správní rada Správní rada evropské společnosti musí mít minimálně 3 členy, maximálně pak může mít 18 členů. Členem správní rady evropské společnosti může být jen osoba, která splňuje podmínky výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti. Správní rada určuje orientaci činnosti evropské společnosti a dohlíží na její realizaci. Dále pak kontroluje řízení společnosti, její hospodaření a provoz podniku, vše, co považuje za účelné. Není však statutárním orgánem společnosti, společnost obchodně nevede. Správní rada volí ze svého středu předsedu, který správní radu reprezentuje navenek, organizuje její činnost a podává za správní radu zprávy akcionářům. Předseda správní rady nemá oproti ostatním členům nějaké zvláštní pravomoci (pokud ale není zároveň generálním ředitelem, jak uvedeno níže). Platí omezení, že jedna fyzická osoba nemůže být současně členem více než pěti správních rad nebo představenstev evropské společnosti nebo a. s. Toto omezení ale platí pouze pro ty osoby, které se členem mají teprve stát. Tatáž osoba, která je generálním ředitelem evropské společnosti se sídlem v ČR, nesmí být generálním ředitelem jiné evropské společnosti se sídlem v ČR. Je však možné vykonávat druhý mandát v evropské společnosti ovládané evropskou společností, v níž je vykonáván první mandát, nejsou-li akcie veřejně obchodovatelné. Obchodní vedení společnosti statutární orgán Statutárním orgánem evropské společnosti je předseda správní rady, který je ale zároveň generálním ředitelem, dále jsou jimi generální ředitel evropské společnosti nebo delegovaní generální ředitelé. Evropskou společnost tak obchodně vede předseda správní rady a generální ředitel v jedné osobě, nebo generální ředitel jmenovaný správní radou. Tato osoba se zapisuje do obchodního rejstříku, a to na návrh předsedy správní rady. Postavení generálního ředitele se přiměřeně řídí ustanoveními obchodního zákoníku o akciové společnosti, které se týkají představenstva. Generální ředitel je oprávněn navrhnout správní radě jednu až pět osob (počet podle stanov), které správní rada pověří tzv. asistencí generálnímu řediteli, s titulem delegovaný generální ředitel, na kterého se také přiměřeně vztahují ustanovením obchodního zákoníku o akciové společnosti, které se týkají představenstva a který je tedy též oprávněn za evropskou společnost jednat, nemá však postavení statutárního orgánu. Delegovaného generálního ředitele by šlo chápat asi jako náměstka generálního ředitele s jednatelským oprávněním za společnost. Konečně je třeba uvést, že za evropskou společnost může též jednat správní rada. 88 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

5 Volba pojetí orgánů V zásadě je však možné, aby se evropská společnost se sídlem v ČR řídila oběma možnými modely. Rozhodujícím kritériem pro to, který model bude užit, je rozhodnutí společníků projevené ve stanovách společnosti. Založení evropské společnosti Založit evropskou společnost je možné pouze v rámci jakési reorganizace již existujících podnikatelů, a to ještě za předpokladu, že lze v jejich podnikání vypozorovat nějaký nadnárodní prvek 8) (musí tedy existovat tzv. přeshraniční prvek v obchodování společností). Evropskou společnost lze tak založit: 1. fúzí (sloučením, splynutím) dvou či více akciových společností nebo evropských společností, které jsou založeny nebo mají sídlo v Evropské unii a minimálně dvě z nich se řídí právem různých členských států, 2. jako holdingovou společnost nad dvěmi či více již existujícími společnostmi s ručením omezeným a/nebo akciovými společnostmi či evropskými společnostmi, z nichž alespoň dvě jsou založeny nebo mají sídlo v Evropské unii, a/nebo mají nejméně dva roky dceřinnou společnost či organizační složku podniku na území jiného členského státu, než je stát, jehož právem se evropská společnost řídí (tak např. společníci dvou českých společností s ručením omezeným může být i totožný vloží své podíly do evropské společnosti, kterou za tím účelem založí, aby se stala prostředníkem ovládání těchto společností, a to vše za předpokladu, že obě společnosti s ručením omezeným měly dceřinnou společnost či organizační složku v jiném státě alespoň dva roky), 3. jako dceřinnou společnost alespoň dvou společností, které byly založeny podle práva některého z členských států Evropské unie a mají sídlo v Evropské unii, pokud jsou alespoň dvě z nich založeny podle práva různých členských států, nebo mají nejméně dva roky dceřinnou společnost či organizační složku podniku na území jiného členského státu, než je stát, jehož právem se evropská společnost řídí, 4. přeměnou akciové společnosti založené podle práva některého z členských států Evropské unie, má-li sídlo na území Evropské unie, pokud má alespoň dva roky dceřinnou společnost na území jiného státu Evropské unie, 9) 5. jako dceřinnou společnost již existující evropské společnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že je možné, aby evropská společnost byla založena tak, že na území dvou členských států Evropské unie budou založeny dvě společnosti s ručením omezeným (vlastně čistě formálně) a dle bodu 3 výše vytvoří dceřinnou společnost tj. evropskou společnost. 8) Nelze ji tedy založit, jak trefně uvádí T. Dvořák, na zelené louce. Viz publikace Dvořák, T.: Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha. ASPI 2005, str ) Tento postup bude patrně v praxi nejčastějším. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

6 Konečně je třeba uvést, že nařízení o evropské společnosti umožňuje, aby se evropská společnost přeměnila na běžnou akciovou společnost, která se bude řídit právem státu, v němž bude mít své sídlo. Jednání před vznikem společnosti Jménem evropské společnosti lze, resp. je nutné jednat již před jejím vznikem. Před vznikem této společnosti je nutno uskutečnit různá právně relevantní jednání s příslušnými úřady nebo jednání majetkoprávní povahy (např. sjednání nájemní smlouvy na prostory, kde bude mít své sídlo) apod. Zakladatelé, kteří takto jednají za evropskou společnost před jejím vznikem, jsou z tohoto jednání sami neomezeně zavázáni, a to společně a nerozdílně. Evropská společnost je z těchto jednání zavázána, až pokud vznikne (bude zapsána do obchodního rejstříku) a pokud účinky těchto jednání pro sebe převezme. Zakladatelé evropské společnosti jsou povinni pořídit seznam jednání učiněných před vznikem společnosti a předložit jej ke schválení. K převzetí těchto jednání je oprávněn statutární orgán společnosti. Pokud je převezme, je jimi společnost vázána již od počátku. Převzít je společnost může do tří měsíců ode dne svého vzniku. Pokud tak společnost neučiní, či zakladatelé předloží seznam jednání tak, že již statutární orgán nestihne v uvedené tříměsíční lhůtě jednání převzít, budou jednáním vázáni zakladatelé společně a nerozdílně všem věřitelům za škodu, která tímto jednáním vznikne. Firma Firmou evropské společnosti je její název zapsaný v obchodním rejstříku, přičemž jeho součástí je dodatek označující právní formu, tedy zkratka SE před nebo za firmou. Sídlo Evropská společnost musí mít svoje sídlo v rámci Evropské unie, a to ve stejném státě, kde je umístěn její správní orgán. Národní právní řád může ještě blíže omezit sídlo na konkrétní místo ve státě, kde je správní orgán umístěn, k čemuž v našem právu nedošlo, nicméně vždy musí být splněna podmínka, že zapsané sídlo se nesmí odlišovat od sídla skutečného. 10) Základní kapitál a ručení Evropská společnost povinně vytváří základní kapitál v minimální výši 120 tisíc euro (pokud národní zákon nevyžaduje vyšší částku, což naše národní úprava neurčuje), přičemž dokud Česká republika nepřistoupí k euru, musí být základní kapitál vyjádřen v českých korunách. Splácení základního kapitálu může probíhat i v jiných měnách, než je euro. 10) Pokud by došlo k tomu, že se bude skutečné sídlo lišit od zapsaného sídla, je rejstříkový soud oprávněn společnost v konečném důsledku zrušit. 90 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

7 Základní kapitál je rozvržen do akcií. Každý společník pak ručí za závazky společnosti pouze do výše jím upsaného základního kapitálu, a to celým svým majetkem (což je značný rozdíl oproti právní úpravě české akciové společnosti, kdy společník ručí jen společnosti; úprava je tak v tomto podobná úpravě společnosti s ručením omezeným). Účetní aspekty evropské společnosti Evropská společnost, která má sídlo v ČR, je účetní jednotkou a musí účtovat o nákladech a výnosech. Zdanění hospodářského výsledku evropské společnosti se pro stanovení základu daně, daňové ztráty a daňové povinnosti určí jako zdanění akciové společnosti. Stanovy Stanovy evropské společnosti podléhají několika právním předpisům, zejména Nařízení o evropské společnosti, českému zákonu o evropské společnosti a obchodnímu zákoníku. Musejí minimálně obsahovat: 1. volbu systému organizace společnosti (tj. monistické nebo dualistické pojetí), 2. počet členů řídícího orgánu nebo pravidla pro jeho stanovení, pokud je společnost založena na dualistickém principu, 3. počet členů dozorčího orgánu nebo pravidla pro jeho stanovení, pokud je společnost založena na dualistickém principu, 4. počet členů správního orgánu nebo pravidla pro jeho stanovení, 5. interval pro zasedání správního orgánu, 6. funkční období členů orgánů, 7. druhy jednání, které vyžadují schválení též dozorčím orgánem, 8. postupy a lhůty pro podávání žádostí minoritními akcionáři o zařazení dodatečných bodů na pořad jednání valné hromady, 9. podmínky pro určení orgánu, kterému náleží obchodní vedení, 10. určení maximálního počtu delegovaných generálních ředitelů, 11. počet členů výborů zaměstnanců a způsob jejich volby a oprávnění tohoto výboru vůči společnosti, 12. určení způsobu a rozsahu vykonávání vlivu na složení orgánů společnosti. Fakultativně mohou stanovy ještě obsahovat: 1. možnost, aby valná hromada volila řídící orgán podle práva státu, kde má své sídlo, 2. možnost opětovného jmenování členů orgánů, 3. svolení, aby se právnická osoba stala členem orgánu evropské společnosti, 4. zvláštní podmínky pro způsobilost členů orgánu společnosti zastupujících akcionáře, 5. jiná pravidla pro rozhodování a usnášení se společníků, APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

8 6. odchylné ujednání o rozhodujícím hlasu předsedy orgánu při rovnosti hlasů (což naše právní úprava u ostatních typů obchodních společností vylučuje), 7. speciální povinnosti pro výkon funkce člena orgánu, 8. určení fondů, které nesmějí být rozděleny, 9. nižší podíl na základním kapitálu minoritních akcionářů pro přiznání jejich postavení jako minoritních společníků, 10. povinnost pozvat delegované generální ředitele na schůze správní rady apod. Zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské společnosti Nakonec je třeba ještě zmínit otázku participace zaměstnanců na řízení evropské společnosti. 11) Řídící orgány společností, které jsou zúčastněné na zakládání evropské společnosti, musejí vytvořit ze zástupců zaměstnanců tzv. vyjednávací výbor, který musí být svolán neprodleně po zveřejnění projektu založení evropské společnosti. Ve vyjednávacím výboru budou projednávány otázky o podobě a míře zapojení zaměstnanců evropské společnosti na jejím řízení. Závěr Závěrem si dovoluje autor příspěvku konstatovat, že dle jeho názoru je význam SE pro podnikání velmi zanedbatelný a v podstatě je existence SE spíše otázkou prestiže pro podnikatele. Seznam použité literatury: Dědič, J. Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, aneb co všechno evropská společnost po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnila, Bova Polygon. Praha, Dědič, J. Čech, P.: Evropské právo společností. Bova Polygon. Praha, Dědič, J. Štenglová, I.: Akciové společnosti. 5. vydání. C. H. Beck. Praha, Dvořák, T.: Akciová společnost a Evropská akciová společnost. ASPI. Praha, Neruda, R.: Societas Europaea, Právní fórum 5/2006, ASPI, Praha, Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 1. díl. 4. vydání. ASPI. Praha, Štenglová, I. Plíva, S. Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 10. vydání. C. H. Beck. Praha, ) Otázka podílu řízení zaměstnanců v evropské společnosti také poměrně dlouhý čas bránila přijetí této právní úpravy. 92 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

9 Michal Pospíšil The European Company The European Company is the second supranational form of a commercial enterprise created by European Union legislation. The first of these forms was the European Economic Interest Grouping, which is, however, of no real economic significance. A European Company can be established by a person from a European Union Member State, and can operate throughout the Union. Only a framework regulation was enacted on the common level; the details were left to the discretion of the Member States. In the Czech Republic, the European legal norms regulating the European Company will apply in the following order: 1. Regulation concerning the European Company, 2. Statutes of the particular European Company enacted in line with community legislation, 3. National legislation governing the European Company, 4. The Commercial Code 5. Statutes of the particular European Company enacted in line with national legislation. As an advantage afforded by the European Company, the author lists the ease of moving the registered seat. The European Company can move its registered seat within the European Union without having to be liquidated. Another advantage lies in the psychological effect, because the European Company is viewed as a European product. A European Company with its registered seat in the Czech Republic is an accounting unit and must post its costs and revenues. For taxation purposes, the tax base, tax loss, and tax to be paid are determined as those of a joint-stock company. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

Evropská společnost v praxi

Evropská společnost v praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Diplomová práce Evropská společnost v praxi 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a jen s využitím

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

Evropská akciová společnost - SE

Evropská akciová společnost - SE Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Katedra evropského práva a mezinárodního práva veřejného Bc. Jan Mádr Evropská akciová společnost - SE Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bakalářská práce Autor: Michal Randůšek Právní administrativa v podnikatelské

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Sdružování vlastníků lesů ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2007 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Vymezení pojmů... 5 1.3 Právní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce. Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce. Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Veronika Mrtvá Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku Olomouc

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

I. Č Á S T Obecná ustanovení

I. Č Á S T Obecná ustanovení I. Č Á S T Obecná ustanovení Seznam zkratek : ObchZ zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ObčZ zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ŽivZ zák.

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev JUDr. Ing. Petr Přecechtěl 1) Od 1. července 2008 lze na základě zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, který nahradil dosavadní nevyhovující

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ 1 Vážení sportovní přátelé! Dovolte, abych vás jménem Českého olympijského výboru a jeho Legislativní rady přivítal na konferenci,

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA V S.R.O.

UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA V S.R.O. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Diplomová práce UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA V S.R.O. Jana Hodečková 2009/2010 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Ukončení

Více

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008.

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Petr Beránek, 2008. AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 Tato publikace

Více

SCE Evropskádružstevníspolečnost. Prameny práva (SCE) Důvody pro novou právní formu SCE

SCE Evropskádružstevníspolečnost. Prameny práva (SCE) Důvody pro novou právní formu SCE SCE Evropskádružstevníspolečnost 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Prameny práva (SCE) Nařízení 1453/2003 o statutu SCE Směrnice 2003/72/ES o zapojení zaměstnanců Zákon 307/2006

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

NEWS. obsah BŘEZEN 2014 PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ. Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC. Vážení obchodní přátelé,

NEWS. obsah BŘEZEN 2014 PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ. Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC. Vážení obchodní přátelé, NEWS Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC BŘEZEN 2014 obsah KOLEKTIVNÍ JEDNATELSKÝ ORGÁN V S.R.O. MONISTICKÝ MODEL ŘÍZENÍ U AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI - - POVINNOSTI VE VZTAHU K OBCHODNÍMU REJSTŘÍKU Vážení obchodní

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

Nad zákonem o přeměnách aneb druhá podařená dekodifikace obchodního zákoníku

Nad zákonem o přeměnách aneb druhá podařená dekodifikace obchodního zákoníku PRÁVNÍ ZPRAVODAJ, č. 7/2008 Nad zákonem o přeměnách aneb druhá podařená dekodifikace obchodního zákoníku Prof. JUDr. Jan Dědič S účinností k 1. 7. 2008 zrušuje zákon č. 126/2008 Sb. dosavadní ustanovení

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO NOZ nabyl účinnosti! CO TEĎ? Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.............. 4 Veřejné rejstříky právnických osob.................. 6 Jaké další změny čekají

Více

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Změny oproti úpravě dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů... 2 Systematika nového občanského zákoníku a spolky... 2 Obsah obecné

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více