společnost po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnila, Bova Polygon, Praha 2004.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "společnost po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnila, Bova Polygon, Praha 2004."

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006 MICHAL POSPÍŠIL Evropská společnost Vstup České republiky do Evropské unie představuje nejen rozšíření politických a kulturních možností našich občanů, ale znamená také prohloubení a zjednodušení obchodování mezi českými a zahraničními (evropskými) podnikateli. Jednodušší obchodování, zejména odstranění celních bariér, nemůže existovat bez změn v obchodním právu. Jednou takovou změnou bylo i zavedení institutu nadnárodní obchodní společnosti (tj. evropské společnosti) s působností po celém území Evropské unie. Není odbornou parketou autora zabývat se v tomto článku vývojem a aplikovatelností práva Evropské unie nebo sladěním českého práva s právem Evropské unie a konečně to ani není vhodné pro sborník, jehož malou součástí je tento článek autora, který se ve své praxi zabývá převážně obchodním právem a právy průmyslovými. Posláním tohoto příspěvku je stručný nástin právní úpravy evropské společnosti, která je novým typem obchodní společnosti v našem právním řádu. Evropská společnost je druhou nadnárodní formou obchodní společnosti, která byla zákonodárstvím Evropské unie upravena. Jako první byla přijata úprava Evropského hospodářského zájmového sdružení, 1) které však nemá valného významu a souhlasně s názory Dědiče a Čecha 2) nabyl autor přesvědčení, že záměrem přijetí úpravy Evropského hospodářského zájmového sdružení bylo zjednodušení a hlavně zlevnění lobbyingu. K tomu je třeba doplnit, že byla ještě přijata komunitární úprava Evropského sdružení, 3) což je pro autora námětem pro další článek. 1) Nařízení rady č. 2137/85 (nařízení o EHZS), s účinností od , s výjimkou čl. 39, 41 a 42, které nabyly účinnosti dnem platnosti, tj , česká právní úprava byla přijata zákonem o Evropském hospodářském zájmovém sdružení pod č. 360/2004 Sb., s účinností od ) Více viz Dědič, J. Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, aneb co všechno evropská společnost po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnila, Bova Polygon, Praha ) Nařízení Rady č. ES 1435/2003 (nařízení o SCE) a Směrnice o SCE č. 2003/72/ES, oba s účinností od , česká právní úprava byla přijata zákonem o Evropské družstevní společnosti pod č. 307/2006 Sb., s účinností od APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

2 Právní úprava Evropská společnost je jediným typem kapitálové obchodní společnosti, kterou může založit osoba z členského státu Evropské unie, a to s působností po celém území Evropské unie. Evropskou společnost lze zakládat volně na celém území EU. Ač sice byla původní myšlenka evropské společnosti pojata tak, že bude existovat samostatná a jednotná právní úprava pro celou Evropskou unii, tak po několika desítkách let 4) legislativních debat a vzájemných přesvědčování jednotlivých členských států o tom, že právě jejich úprava akciových společností je ta nejlepší (a tudíž, že by měla být právě jejich úprava vzorem pro SE), došlo k tomu, že byla přijata na společné úrovni jen rámcová úprava (která je rozdvojená v pojetí orgánů společnosti) a detailní úprava byla ponechána na členských státech, což poněkud snížilo význam tohoto právního institutu. Základními právními předpisy této úpravy jsou nařízení Rady ES č. 2157/ /2001, o statutu evropské společnosti ( nařízení o evropské společnosti ) s účinností od , a směrnice Rady č. 2001/86/ES, kterou Evropské společenství doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. V českém právním řádu je evropská společnost zakotvena zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, který nabyl účinnosti , který doplňuje evropskou právní úpravu, jež upravuje jen základní statusové otázky a ostatní ponechává na národních úpravách, podle toho, kde bude mít společnost sídlo. Členské státy EU tak mají možnost buď vytvořit zvláštní zákonodárství týkající se evropské společnosti, nebo evropská společnost může odkazovat na akciové právo. Evropská společnost je kapitálovou společností ve formě podobné a. s. Podle článku 9 nařízení o evropské společnosti se budou v ČR aplikovat právní normy v tomto pořadí: 1. nařízení o evropské společnosti, 2. stanovy konkrétní evropské společnosti přijaté dle komunitárních zákonů, 3. národní zákon o evropské společnosti, 4. obchodní zákoník, 5. stanovy konkrétní evropské společnosti dle národního právního řádu. Výhody založení Jednou z výhod zřízení evropské společnosti je snadná možnost změny sídla. Evropská společnost může přemístit své sídlo v rámci území Evropské unie, aniž by musela proběhnout její likvidace, jako je tomu třeba v případě s. r. o. či a. s. Společnost se začne po přemístění ke dni zápisu sídla řídit národním právem státu, kam se přemístila. Další nezanedbatelnou výhodou je psychologický efekt, protože evropská společnost je vnímána jako evropský produkt, který není vázán konkrétním práv- 4) První návrh na vznik SE se objevil v roce 1959 na 59. národním kongresu novinářů ve Francii. První oficiální návrh úpravy evropské společnosti předložila Evropská komise v roce 1970 (a neoficiálně jej předložila Francie již v roce 1966). 86 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

3 ním řádem a lze tak nabýt dojmu, že se bude snadněji obchodovat s evropskou společností než s národní společností. Za výhodu je možné považovat i tu skutečnost, že je možné zvolit jiné pojetí orgánů společnosti, než jak tomu je u českých akciových společností. V zásadě je možné, aby výkonným orgánem bylo představenstvo a kontrolním orgánem dozorčí rada (jak je tomu v naší národní úpravě kapitálových společností, tzv. dualistické pojetí orgánů), nebo je možné, aby evropská společnost měla orgán jeden, a to správní radu, která v sobě kumuluje obě funkce (tzv. monistické pojetí orgánů). Výše uvedené dvojí pojetí orgánů evropské společnosti je kompromisem, kterého bylo třeba, aby vůbec došlo k přijetí právní úpravy evropské společnosti, protože některé členské státy Evropské unie se řídí monistickým pojetím orgánů 5) a některé pojetím dualistickým. 6) A jak už to tak bývá, žádný z členských států se nehodlal podvolit jinému pojetí orgánů, než jak má u akciové společnosti sám. Tento rozpor dlouho blokoval přijetí této jednotné právní úpravy. Dualistický systém Společnost, která bude založena na dualistickém principu, má dva orgány, a to dozorčí radu a představenstvo. Stanovy evropské společnosti, která je založena na dualistickém principu, mohou odchylně od evropské úpravy stanovit, že představenstvo volí společníci a ne dozorčí rada. 7) Práva a povinnosti dozorčí rady Právní úprava evropské společnosti vnáší do národní úpravy dozorčí rady nový prvek, a to právo dozorčí rady jmenovat ze svých řad jednoho člena představenstva, zanikle-li jeho funkce. Tento nový, provizorní člen představenstva, však na dobu svého výkonu funkce člena představenstva musí pozastavit své členství v dozorčí radě. Ve funkci může být pouze do té doby, než oprávněný orgán na svém nejbližším zasedání zvolí nového člena představenstva. Dále pak je již známým právem domáhat se po představenstvu společnosti dodání všech informací, které by měly vést k řádnému výkonu její činnosti. Práva a povinnosti představenstva Další nový prvek v úpravě kapitálových společností přináší právní úprava evropské společnosti, a to povinnost představenstva informovat dozorčí radu jednou za tři měsíce nejen o dosavadním vývoji, ale i o očekávaném vývoji hospodářských aktivit společnosti. Dozorčí rada tak nekontroluje jen proběhlou činnost společnosti, ale též činnost společnosti dobudoucna. Představenstvo je dále povinno informovat dozorčí radu o všech záležitostech, které by mohly mít značný vliv na společnost. 5) Monistickým pojetím se řídí např. Francie, Itálie a anglosaské země. 6) Dualistickým pojetím se řídí např. Německo nebo Česká republika. 7) Což je běžné v české praxi akciových společností, i když se lze u některých a. s. setkat i s tzv. německým modelem, kdy dozorčí rada jmenuje představenstvo. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

4 Monistický systém Společnost, která bude založena na monistickém principu, může mít jediný orgán, a to správní radu. Správní rada Správní rada evropské společnosti musí mít minimálně 3 členy, maximálně pak může mít 18 členů. Členem správní rady evropské společnosti může být jen osoba, která splňuje podmínky výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti. Správní rada určuje orientaci činnosti evropské společnosti a dohlíží na její realizaci. Dále pak kontroluje řízení společnosti, její hospodaření a provoz podniku, vše, co považuje za účelné. Není však statutárním orgánem společnosti, společnost obchodně nevede. Správní rada volí ze svého středu předsedu, který správní radu reprezentuje navenek, organizuje její činnost a podává za správní radu zprávy akcionářům. Předseda správní rady nemá oproti ostatním členům nějaké zvláštní pravomoci (pokud ale není zároveň generálním ředitelem, jak uvedeno níže). Platí omezení, že jedna fyzická osoba nemůže být současně členem více než pěti správních rad nebo představenstev evropské společnosti nebo a. s. Toto omezení ale platí pouze pro ty osoby, které se členem mají teprve stát. Tatáž osoba, která je generálním ředitelem evropské společnosti se sídlem v ČR, nesmí být generálním ředitelem jiné evropské společnosti se sídlem v ČR. Je však možné vykonávat druhý mandát v evropské společnosti ovládané evropskou společností, v níž je vykonáván první mandát, nejsou-li akcie veřejně obchodovatelné. Obchodní vedení společnosti statutární orgán Statutárním orgánem evropské společnosti je předseda správní rady, který je ale zároveň generálním ředitelem, dále jsou jimi generální ředitel evropské společnosti nebo delegovaní generální ředitelé. Evropskou společnost tak obchodně vede předseda správní rady a generální ředitel v jedné osobě, nebo generální ředitel jmenovaný správní radou. Tato osoba se zapisuje do obchodního rejstříku, a to na návrh předsedy správní rady. Postavení generálního ředitele se přiměřeně řídí ustanoveními obchodního zákoníku o akciové společnosti, které se týkají představenstva. Generální ředitel je oprávněn navrhnout správní radě jednu až pět osob (počet podle stanov), které správní rada pověří tzv. asistencí generálnímu řediteli, s titulem delegovaný generální ředitel, na kterého se také přiměřeně vztahují ustanovením obchodního zákoníku o akciové společnosti, které se týkají představenstva a který je tedy též oprávněn za evropskou společnost jednat, nemá však postavení statutárního orgánu. Delegovaného generálního ředitele by šlo chápat asi jako náměstka generálního ředitele s jednatelským oprávněním za společnost. Konečně je třeba uvést, že za evropskou společnost může též jednat správní rada. 88 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

5 Volba pojetí orgánů V zásadě je však možné, aby se evropská společnost se sídlem v ČR řídila oběma možnými modely. Rozhodujícím kritériem pro to, který model bude užit, je rozhodnutí společníků projevené ve stanovách společnosti. Založení evropské společnosti Založit evropskou společnost je možné pouze v rámci jakési reorganizace již existujících podnikatelů, a to ještě za předpokladu, že lze v jejich podnikání vypozorovat nějaký nadnárodní prvek 8) (musí tedy existovat tzv. přeshraniční prvek v obchodování společností). Evropskou společnost lze tak založit: 1. fúzí (sloučením, splynutím) dvou či více akciových společností nebo evropských společností, které jsou založeny nebo mají sídlo v Evropské unii a minimálně dvě z nich se řídí právem různých členských států, 2. jako holdingovou společnost nad dvěmi či více již existujícími společnostmi s ručením omezeným a/nebo akciovými společnostmi či evropskými společnostmi, z nichž alespoň dvě jsou založeny nebo mají sídlo v Evropské unii, a/nebo mají nejméně dva roky dceřinnou společnost či organizační složku podniku na území jiného členského státu, než je stát, jehož právem se evropská společnost řídí (tak např. společníci dvou českých společností s ručením omezeným může být i totožný vloží své podíly do evropské společnosti, kterou za tím účelem založí, aby se stala prostředníkem ovládání těchto společností, a to vše za předpokladu, že obě společnosti s ručením omezeným měly dceřinnou společnost či organizační složku v jiném státě alespoň dva roky), 3. jako dceřinnou společnost alespoň dvou společností, které byly založeny podle práva některého z členských států Evropské unie a mají sídlo v Evropské unii, pokud jsou alespoň dvě z nich založeny podle práva různých členských států, nebo mají nejméně dva roky dceřinnou společnost či organizační složku podniku na území jiného členského státu, než je stát, jehož právem se evropská společnost řídí, 4. přeměnou akciové společnosti založené podle práva některého z členských států Evropské unie, má-li sídlo na území Evropské unie, pokud má alespoň dva roky dceřinnou společnost na území jiného státu Evropské unie, 9) 5. jako dceřinnou společnost již existující evropské společnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že je možné, aby evropská společnost byla založena tak, že na území dvou členských států Evropské unie budou založeny dvě společnosti s ručením omezeným (vlastně čistě formálně) a dle bodu 3 výše vytvoří dceřinnou společnost tj. evropskou společnost. 8) Nelze ji tedy založit, jak trefně uvádí T. Dvořák, na zelené louce. Viz publikace Dvořák, T.: Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha. ASPI 2005, str ) Tento postup bude patrně v praxi nejčastějším. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

6 Konečně je třeba uvést, že nařízení o evropské společnosti umožňuje, aby se evropská společnost přeměnila na běžnou akciovou společnost, která se bude řídit právem státu, v němž bude mít své sídlo. Jednání před vznikem společnosti Jménem evropské společnosti lze, resp. je nutné jednat již před jejím vznikem. Před vznikem této společnosti je nutno uskutečnit různá právně relevantní jednání s příslušnými úřady nebo jednání majetkoprávní povahy (např. sjednání nájemní smlouvy na prostory, kde bude mít své sídlo) apod. Zakladatelé, kteří takto jednají za evropskou společnost před jejím vznikem, jsou z tohoto jednání sami neomezeně zavázáni, a to společně a nerozdílně. Evropská společnost je z těchto jednání zavázána, až pokud vznikne (bude zapsána do obchodního rejstříku) a pokud účinky těchto jednání pro sebe převezme. Zakladatelé evropské společnosti jsou povinni pořídit seznam jednání učiněných před vznikem společnosti a předložit jej ke schválení. K převzetí těchto jednání je oprávněn statutární orgán společnosti. Pokud je převezme, je jimi společnost vázána již od počátku. Převzít je společnost může do tří měsíců ode dne svého vzniku. Pokud tak společnost neučiní, či zakladatelé předloží seznam jednání tak, že již statutární orgán nestihne v uvedené tříměsíční lhůtě jednání převzít, budou jednáním vázáni zakladatelé společně a nerozdílně všem věřitelům za škodu, která tímto jednáním vznikne. Firma Firmou evropské společnosti je její název zapsaný v obchodním rejstříku, přičemž jeho součástí je dodatek označující právní formu, tedy zkratka SE před nebo za firmou. Sídlo Evropská společnost musí mít svoje sídlo v rámci Evropské unie, a to ve stejném státě, kde je umístěn její správní orgán. Národní právní řád může ještě blíže omezit sídlo na konkrétní místo ve státě, kde je správní orgán umístěn, k čemuž v našem právu nedošlo, nicméně vždy musí být splněna podmínka, že zapsané sídlo se nesmí odlišovat od sídla skutečného. 10) Základní kapitál a ručení Evropská společnost povinně vytváří základní kapitál v minimální výši 120 tisíc euro (pokud národní zákon nevyžaduje vyšší částku, což naše národní úprava neurčuje), přičemž dokud Česká republika nepřistoupí k euru, musí být základní kapitál vyjádřen v českých korunách. Splácení základního kapitálu může probíhat i v jiných měnách, než je euro. 10) Pokud by došlo k tomu, že se bude skutečné sídlo lišit od zapsaného sídla, je rejstříkový soud oprávněn společnost v konečném důsledku zrušit. 90 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

7 Základní kapitál je rozvržen do akcií. Každý společník pak ručí za závazky společnosti pouze do výše jím upsaného základního kapitálu, a to celým svým majetkem (což je značný rozdíl oproti právní úpravě české akciové společnosti, kdy společník ručí jen společnosti; úprava je tak v tomto podobná úpravě společnosti s ručením omezeným). Účetní aspekty evropské společnosti Evropská společnost, která má sídlo v ČR, je účetní jednotkou a musí účtovat o nákladech a výnosech. Zdanění hospodářského výsledku evropské společnosti se pro stanovení základu daně, daňové ztráty a daňové povinnosti určí jako zdanění akciové společnosti. Stanovy Stanovy evropské společnosti podléhají několika právním předpisům, zejména Nařízení o evropské společnosti, českému zákonu o evropské společnosti a obchodnímu zákoníku. Musejí minimálně obsahovat: 1. volbu systému organizace společnosti (tj. monistické nebo dualistické pojetí), 2. počet členů řídícího orgánu nebo pravidla pro jeho stanovení, pokud je společnost založena na dualistickém principu, 3. počet členů dozorčího orgánu nebo pravidla pro jeho stanovení, pokud je společnost založena na dualistickém principu, 4. počet členů správního orgánu nebo pravidla pro jeho stanovení, 5. interval pro zasedání správního orgánu, 6. funkční období členů orgánů, 7. druhy jednání, které vyžadují schválení též dozorčím orgánem, 8. postupy a lhůty pro podávání žádostí minoritními akcionáři o zařazení dodatečných bodů na pořad jednání valné hromady, 9. podmínky pro určení orgánu, kterému náleží obchodní vedení, 10. určení maximálního počtu delegovaných generálních ředitelů, 11. počet členů výborů zaměstnanců a způsob jejich volby a oprávnění tohoto výboru vůči společnosti, 12. určení způsobu a rozsahu vykonávání vlivu na složení orgánů společnosti. Fakultativně mohou stanovy ještě obsahovat: 1. možnost, aby valná hromada volila řídící orgán podle práva státu, kde má své sídlo, 2. možnost opětovného jmenování členů orgánů, 3. svolení, aby se právnická osoba stala členem orgánu evropské společnosti, 4. zvláštní podmínky pro způsobilost členů orgánu společnosti zastupujících akcionáře, 5. jiná pravidla pro rozhodování a usnášení se společníků, APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

8 6. odchylné ujednání o rozhodujícím hlasu předsedy orgánu při rovnosti hlasů (což naše právní úprava u ostatních typů obchodních společností vylučuje), 7. speciální povinnosti pro výkon funkce člena orgánu, 8. určení fondů, které nesmějí být rozděleny, 9. nižší podíl na základním kapitálu minoritních akcionářů pro přiznání jejich postavení jako minoritních společníků, 10. povinnost pozvat delegované generální ředitele na schůze správní rady apod. Zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské společnosti Nakonec je třeba ještě zmínit otázku participace zaměstnanců na řízení evropské společnosti. 11) Řídící orgány společností, které jsou zúčastněné na zakládání evropské společnosti, musejí vytvořit ze zástupců zaměstnanců tzv. vyjednávací výbor, který musí být svolán neprodleně po zveřejnění projektu založení evropské společnosti. Ve vyjednávacím výboru budou projednávány otázky o podobě a míře zapojení zaměstnanců evropské společnosti na jejím řízení. Závěr Závěrem si dovoluje autor příspěvku konstatovat, že dle jeho názoru je význam SE pro podnikání velmi zanedbatelný a v podstatě je existence SE spíše otázkou prestiže pro podnikatele. Seznam použité literatury: Dědič, J. Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, aneb co všechno evropská společnost po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnila, Bova Polygon. Praha, Dědič, J. Čech, P.: Evropské právo společností. Bova Polygon. Praha, Dědič, J. Štenglová, I.: Akciové společnosti. 5. vydání. C. H. Beck. Praha, Dvořák, T.: Akciová společnost a Evropská akciová společnost. ASPI. Praha, Neruda, R.: Societas Europaea, Právní fórum 5/2006, ASPI, Praha, Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 1. díl. 4. vydání. ASPI. Praha, Štenglová, I. Plíva, S. Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 10. vydání. C. H. Beck. Praha, ) Otázka podílu řízení zaměstnanců v evropské společnosti také poměrně dlouhý čas bránila přijetí této právní úpravy. 92 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

9 Michal Pospíšil The European Company The European Company is the second supranational form of a commercial enterprise created by European Union legislation. The first of these forms was the European Economic Interest Grouping, which is, however, of no real economic significance. A European Company can be established by a person from a European Union Member State, and can operate throughout the Union. Only a framework regulation was enacted on the common level; the details were left to the discretion of the Member States. In the Czech Republic, the European legal norms regulating the European Company will apply in the following order: 1. Regulation concerning the European Company, 2. Statutes of the particular European Company enacted in line with community legislation, 3. National legislation governing the European Company, 4. The Commercial Code 5. Statutes of the particular European Company enacted in line with national legislation. As an advantage afforded by the European Company, the author lists the ease of moving the registered seat. The European Company can move its registered seat within the European Union without having to be liquidated. Another advantage lies in the psychological effect, because the European Company is viewed as a European product. A European Company with its registered seat in the Czech Republic is an accounting unit and must post its costs and revenues. For taxation purposes, the tax base, tax loss, and tax to be paid are determined as those of a joint-stock company. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2015 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ pravomoci EU v této oblasti rozvoj právní úpravy svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2016 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ právní úpravy EU v této oblasti rozvoj svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných částí

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI))

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) P6_TA(2007)0023 Satut evropské soukromé společnosti Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) Evropský parlament, - s ohledem

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku.

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. Otázka: Podnikání právnických osob Předmět: Ekonomie Přidal(a): Krakatit *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. * Forma podnikání právnických osob =jsou obchodní společnosti. Zahájení

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Evropská akciová společnost (SE)

Evropská akciová společnost (SE) Nařízení o statutu a směrnice o účasti zaměstnanců (ze dne 08.10.2001 / implementace 3 roky) O co jde v této evropské právní formě? Formy zakládání Základní konstrukce orgánů Účast zaměstnanců Dr. Roland

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES/EU L0056 Článek 11 Zákonnost přeshraniční fúze

Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES/EU L0056 Článek 11 Zákonnost přeshraniční fúze Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES/EU Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Ustanovení

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních Odpovídající předpis EU Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 85 Řízeními o některých otázkách týkajících

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) Transformace občanského sdružení na spolek Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) 3045 NOZ Sdružení se považují za spolky podle NOZ. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786)

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786) OBSAH Zpracované části............................................. Přehled použitých zkratek...................................... Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... X XII

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Příloha č. I. Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Návrh zákona o evropské družstevní společnosti

Příloha č. I. Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Návrh zákona o evropské družstevní společnosti Příloha č. I Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Návrh zákona o evropské družstevní společnosti Ustanovení Celex č. Ustanovení čl. 2 odst. 2název 2název Na založení evropské družstevní

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

Číslo: 034/ Rada statutárního města Chomutova. k rozhodování o obchodních společnostech

Číslo: 034/ Rada statutárního města Chomutova. k rozhodování o obchodních společnostech SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 26. 2. 2013 Aktualizace: 7. 10. 2013, 26. 5. 2014 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 034/02-13 Rada statutárního města Chomutova Interní audit - právní úsek Název dokumentu:

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období 691 Vládní návrh na vydání o evropské společnosti a o zapojení zaměstnanců evropské společnosti (zákon o evropské společnosti) - 2

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku Strana 5423 414 VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 32 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Společnost s ručením omezeným Jednatelé, dozorčí rada, společníci e-mail: jsedova econ.muni.cz Brno 2011 1 Společnost s

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období -2020 Spolky a ZSPO Brno, Praha JUDr. Lenka Deverová lenka.deverova@iol.cz www.deverova.cz Spolky a ZSPO v NOZ Občanská sdružení 3045 sdružení

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1 Obsah Předmluva... V Přehled použitých zkratek... VII I. Zkratky právních předpisů... VII I.1 České právní předpisy... VII I.2 Právní předpisy ES/EU... VIII II. Zkratky zahraničních obchodních společností...

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Důvodová zpráva. Příloha č. 1 Stanovy společnosti Jablonecká dopravní a.s.

Důvodová zpráva. Příloha č. 1 Stanovy společnosti Jablonecká dopravní a.s. Důvodová zpráva A) Popis současné situace V současné době zajišťuje městskou autobusovou dopravu (dále MAD) na území SMJN a správního obvodu ORP Dopravní sdružení obcí Jablonecka (dále DSOJ), které tuto

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

Kategorizace subjektů OP ŽP

Kategorizace subjektů OP ŽP Příloha č. 5 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Kategorizace subjektů OP ŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 1 Obce a města pozdějších

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 501/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského

Více

Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ

Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ Spolkový rejstřík Mgr. Jana Dočkalová advokátka místopředsedkyně CASL První sportovně-právní workshop Praha 28.3.2014 Povinnosti spolků vyplývající

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Právnické osoby v NOZ. Díl 3 Právnické osoby, oddíl 1 obecná ustanovení,

Právnické osoby v NOZ. Díl 3 Právnické osoby, oddíl 1 obecná ustanovení, Právnické osoby v NOZ Díl 3 Právnické osoby, oddíl 1 obecná ustanovení, 118 209 Prameny Z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) Z.č. 90/2012 Sb., o obchodněprávních korporacích Zákon o zvláštních

Více

Mgr. Michal Novotný, katedra práva

Mgr. Michal Novotný, katedra práva Mgr. Michal Novotný, katedra práva Email: novotny@fakulta.cz Úprava přeměn právnických osob je obecně upravena v NOZ. 174 a násl. NOZ připouští možnost všech PO přeměňovat se. Obecná úprava vystihuje pouze

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více