5EN306 Aplikované kvantitativní metody I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5EN306 Aplikované kvantitativní metody I"

Transkript

1 5EN306 Aplikované kvantitativní metody I Přednáška 3 Zuzana Dlouhá

2 Předmět a struktura kurzu 1. Úvod: struktura empirických výzkumů 2. Tvorba ekonomických modelů: teorie 3. Data: zdroje a typy dat, význam popisných charakteristik 4. Vicenásobná regrese v ekonomické analýze 5. Vicenásobná regrese: DUMMY proměnné a jejich interakce 6. Difference in differences estimator 7. First Differencing a Fixed Effects 8. Instrumentální proměnné, Panelová data 9. Testy robustnosti 10. Úvod do časových řad (zbyde-li čas) témata se prolínají 2

3 Základy ekonometrie opakování KLRM KLRM klasický lineární regresní model příklad: určete, zda existuje závislost výše mzdy na dosaženém vzdělání předpokládáme, že závislost existuje a má lineární tvar: Y X... E( Y X ) 0 1 podmíněná střední hodnota endogenní proměnné Y je lineární funkcí exogenní proměnné X s růstem proměnné X roste v průměru i proměnná Y protože závislost neplatí zahrneme do modelu náhodnou složku Y X u 0 1 toto je hypotetický model pro celou populaci pro odhad potřebujeme nějaká data (zpravidla výběr) Yˆ b b X 0 1 Y b b X e 0 1 toto je model pro konkrétní výběr Y X 3

4 Základy ekonometrie opakování MNČ MNČ metoda nejmenších čtverců Jak najít přímku, tak aby co nejlépe popisovala závislost? Tj. byla co nejblíže všem bodům? Chceme minimalizovat součet čtverců odchylek (reziduí) e ee 2 T i min Y Maticový zápis KLRM obecný model (maticový zápis): yxβu X X matice (n x k) pozorování exogenních (resp. predeterminovaných) proměnných y vektor (n x 1) pozorování endogenní proměnné β vektor (k x 1) parametrů u náhodná složka, o které předpokládáme, že má normální rozdělení N(0,σ 2 ) 4

5 Základy ekonometrie opakování MNČ b získáme tak, že e ee 2 T i kdy je funkce minimální? první derivace funkce je nulová druhá derivace funkce je kladná min momentová matice X T X musí být symetrická, čtvercová, regulární (tj. nenulový determinant) 1 potom platí (odhadová funkce MNČ): T T 1 ( T T b X X) X y a získáme vektor odhadnutých parametrů: b ( X X) X y b T ( b0, b1,..., b k ) 5

6 Základy ekonometrie opakování náhodná složka Gauss-Markovy předpoklady E(u) = 0 nesystematické kolísání kolem nuly náhodné poruchy mají ve všech pozorováních nulovou střední hodnotu E(uu T ) = σ 2 I n konečný a konstantní rozptyl = homoskedasticita porušení: heteroskedasticita náhodné složky jsou sériově nezávislé porušení: autokorelace X je nestochastická matice E(X T u) = 0 veškerá náhodnost je obsažena v náhodné složce vysvětlující proměnné nemají stochastický charakter, nemají endogenní charakter vysvětlující proměnná X i je nestochastická, v případě, že je stochastická, není korelována s náhodní složkou: cov( X, u ) E X E( X ) u E( u ) 0 i i i i i i X má plnou hodnost k matice X neobsahuje žádné perfektně lineárně závislé sloupce pozorování vysvětlujících proměnných porušení: perfektní multikolinearita 6

7 KLRM vlastnosti odhadové funkce MNČ malý výběr malý počet pozorování (uvádí se n<30 x nelze jednoznačně stanovit) nevychýlený = nestranný = neskreslený odhad: E(b) = β b získáme z více výběrových vzorků E(b) = β + ε, kde ε > 0 odhady jsou systematicky nadhodnocovány E(b) = β + ε, kde ε < 0 odhady jsou systematicky podhodnocovány Nestrannost f(b) ß b 7

8 KLRM vlastnosti odhadové funkce MNČ malý výběr malý počet pozorování (uvádí se n<30 x nelze jednoznačně stanovit) vydatný = efektivní odhad: standardní chyba regresního koeficientu s b musí být minimální ve srovnání s jinými odhadovými postupy vydatná odhadová funkce poskytuje obecně nejužší intervalové odhady jako nevychýlený odhad může sloužit více statistik, z nichž nejvhodnější je ta, která má minimální rozptyl. Vydatnost f(b) ß b 8

9 KLRM vlastnosti odhadové funkce MNČ velký výběr počet pozorování cca n 30 konzistentní bodový odhad b je konzistentním odhadem, jestliže jeho hodnota s rostoucím počtem pozorování n konverguje ke skutečnému = populačnímu parametru plimb n Konzistence n=1000 n=500 f(b) n=200 β b 9

10 KLRM vlastnosti odhadové funkce MNČ velký výběr počet pozorování cca n 30 asymptoticky nestranný je to slabší vlastnost, (pokud je odhad konzistentní, tak je i asymptoticky nestranný) plim E( b) n Asymptotická nestrannost f(b) n=500 n=200 ß E(b) 10

11 KLRM vlastnosti odhadové funkce MNČ velký výběr počet pozorování cca n 30 asymptotická vydatnost rozptyl konverguje k nule rychleji než s použitím jiné odhadové funkce Asymptotická vydatnost n=500 f(b) n=200 ß b 11

12 Odhad KLRM Kvantifikace a interpretace odhadnutý regresní model bodový odhad: Keynesova hypotéza spotřeby C i = ,75I i + e i C i = ,75Ii intervalový odhad parametrů (t-rozdělení je symetrické) P( t t ) j 2 1 t ( n k) 1 /2 / 2 t1 P / ( bj t / 2sb j bj t1 / 2 1 j b j s ) Verifikace ekonomická b 1 náleží do intervalu (0,1) absolutní pružnost relativní pružnost q x b 1 dy dx dy X dx Y b 1 X Y 12

13 Odhad KLRM Verifikace statistická standardní chyba standardní chyba regresních koeficientů podle následujícího vztahu 2 T 1 S( b) s ( X X) slouží k určení významnosti parametrů, k intervalovým odhadům, charakteristika přesnosti bodových odhadů odhad rozptylu náhodné složky T e e n k t-testy t-statistika slouží k testování statistické významnosti jednotlivých odhadnutých parametrů v modelu bj j bj Coefficient H 0 : β j = 0 t j t j s s b b j j Std. error H 1 : β j 0 t-stat. má při platnosti H 0 t-rozdělení s n-k stupni volnosti * t j t1 α/ 2 ( nk ) zamítám hypotézu H 0 o nevýznamnosti proměnné v modelu, proměnná je tedy statisticky významná na α * t j t1 α/ 2 ( nk ) nezamítám hypotézu H 0 o nevýznamnosti proměnné v modelu, proměnná je tedy statisticky nevýznamná na α s 2 13

14 Odhad KLRM Verifikace statistická koeficient vícenásobné determinace R 2 hodnotí celkovou kvalitu modelu, určuje, jak se model shoduje s daty Rozptyl Y = vysvětlený rozptyl + nevysvětlený rozptyl Rozptyl empirických hodnot celkový součet čtverců 1 CSC ( yi y) n 2 Rozptyl vyrovnaných hodnot vysvětlený součet čtverců Reziduální rozptyl 2 R 0,1 1 2 VSC ( yˆ i y) n 1 2 NSC ( y ˆ i yi) n 2 VSC NSC R 1 CSC CSC pokud je roven 1 dokonalý model, vystihli jsme modelem 100% variability vysvětlované proměnné 14

15 Odhad KLRM Verifikace statistická korigovaný koeficient vícenásobné determinace R 2 používá se pro srovnávání více modelů s jiným počtem vysvětlujících proměnných penalizuje vysoký počet vysvětlujících proměnných R 2 1 (1 stejná závislá proměnná a stejný počet pozorování!!! F-poměr (celkový F-test) testuje statistickou významnost modelu jako celku (využívá se Fischerovo rozdělení) H 0 : β 0 = β 1 =... β j = 0 H 1 : non H 0 R 2 n 1 ) n k F 2 R 1 R 2 ( n k) k F( k, n k) F > F* (k,n-k) zamítáme H 0 ve prospěch H 1 F F* (k,n-k) nezamítáme H 0 ve prospěch H 1 15

16 Odhad KLRM Verifikace ekonometrická ověřuje splnění podmínek pro použití MNČ (případně jiných odhadových technik) testuje se heteroskedasticita, autokorelace, normalita reziduí a analyzuje se kolinearita vysvětlujících proměnných 16

17 Základy ekonometrie opakování náhodná složka Gauss-Markovy předpoklady E(u) = 0 nesystematické kolísání kolem nuly náhodné poruchy mají ve všech pozorováních nulovou střední hodnotu E(uu T ) = σ 2 I n konečný a konstantní rozptyl = homoskedasticita porušení: heteroskedasticita náhodné složky jsou sériově nezávislé porušení: autokorelace X je nestochastická matice E(X T u) = 0 veškerá náhodnost je obsažena v náhodné složce vysvětlující proměnné nemají stochastický charakter, nemají endogenní charakter vysvětlující proměnná X i je nestochastická, v případě, že je stochastická, není korelována s náhodní složkou: cov( X, u ) E X E( X ) u E( u ) 0 i i i i i i X má plnou hodnost k matice X neobsahuje žádné perfektně lineárně závislé sloupce pozorování vysvětlujících proměnných porušení: perfektní multikolinearita 17

18 Multikolinearita multikolinearita = existence více než jednoho vztahu lineární závislost mezi pozorováními vysvětlujících proměnných kolinearita = existence pouze jednoho lineárního vztahu porušení G-M je pouze perfektní multikolinearita!!! pozn. většinou se v obou případech používá pojmu multikolinearita i v případě existence pouze jednoho lineárního vztahu mezi proměnnými požadavek, aby matice X neobsahovala žádné perfektně lineárně závislé sloupce pozorování vysvětlujících proměnných, takže X T X je regulární symetrická matice řádu k a existuje k ní inverze, tj. odhad MNČ je možný x det(x T X) = 0 a X T X je singulární zpravidla perfektní kolinearita příp. multikolinearita není, ale kolinearita je velmi silná, det(x T X) je blízký nule, ale nenulový a inverze matice (X T X) existuje týká se pouze jednoho konkrétního výběru, nikoliv základního souboru proto se multikolinearita NETESTUJE, jen zjišťuje a měří její významnost v jednom konkrétním výběru podstata zkoumání: intenzita závislosti mezi dvěma nebo více vysvětlujícími proměnnými zda je či není multikolinearita únosná 18

19 Multikolinearita příčiny tendence časových řad ekonomických ukazatelů (makroúdajů) vyvíjet se stejným směrem (např. HDP, C, I, S, Ex, Im) vykazují obdobné přírůstky průřezová analýza neexperimentální charakter dat (př. regrese spotřeby na disponibilním příjmu a likvidních aktivech za určitou skupinu domácností silná pozitivní korelace mezi vysvětlujícími proměnnými) zahrnutí zpožděných hodnot endogenní i exogenní(ch) proměnných, které jsou často silně zkorelovány chybně specifikovaný model s nula-jednotkovými proměnnými (př. modelování sezónnosti u časových řad) 19

20 Multikolinearita důsledky Důsledky snížená přesnost odhadů regresních koeficientů získaných z jednoho konkrétního výběru v důsledku vysokých standardních chyb odhadové funkce MNČ vysoké standardní chyby vyvolávají pochyby o správnosti specifikace modelu (můžeme také vyloučit statisticky významný parametr) koeficient vícenásobné determinace R 2 může být vysoký odhady z různých výběrů stejného rozsahu vychází jinak, což také vyvolává pochyby o specifikaci - citlivost (nestabilita) odhadové funkce MNČ i na malé změny v matici pozorování X i změny ve znaménkách odhadnutých parametrů ale odhady zůstávají nestranné, vydatné obtížná separace působení silně kolineárních proměnných nevíme, který je relevantní (dominantní) apod. 20

21 Multikolinearita odstranění či zeslabení zvětšení rozsahu výběru (dodatečná pozorování pomohou pouze pokud v základním souboru není multikolinearita) časové řady z ročních na čtvrtletní apod. průřezová data dodatečná pozorování, přidáme odlehlá pozorování, která normálně eliminujeme (zhorší se R 2 ) apod. zahrnutí dodatečných apriorních omezení parametrů (př. produkční funkce, spotřební funkce atd.) změna specifikace modelu (př. sezónnost atd. zavedení referenční kategorie), vynechání některých proměnných může vzniknout specifikační chyba někdy je příčinou shodný trend vysvětlujících proměnných první a vyšší diference, podíly proměnných, logaritmická transformace apod. 21

22 Základy ekonometrie opakování náhodná složka Gauss-Markovy předpoklady E(u) = 0 nesystematické kolísání kolem nuly náhodné poruchy mají ve všech pozorováních nulovou střední hodnotu E(uu T ) = σ 2 I n konečný a konstantní rozptyl = homoskedasticita porušení: heteroskedasticita náhodné složky jsou sériově nezávislé porušení: autokorelace X je nestochastická matice E(X T u) = 0 veškerá náhodnost je obsažena v náhodné složce vysvětlující proměnné nemají stochastický charakter, nemají endogenní charakter vysvětlující proměnná X i je nestochastická, v případě, že je stochastická, není korelována s náhodní složkou: cov( X, u ) E X E( X ) u E( u ) 0 i i i i i i X má plnou hodnost k matice X neobsahuje žádné perfektně lineárně závislé sloupce pozorování vysvětlujících proměnných porušení: perfektní multikolinearita 22

23 Autokorelace 2 porušení G-M předpokladu: 0 0 E(uu T ) = σ 2 I n 2 T... 0 E( uu ) náhodné složky u i nejsou sériově nezávislé 0 0 to je způsobeno závislostí mezi hodnotami jedné proměnné dle předpokladu mají být nediagonální prvky matice E(uu T ) nulové nediagonální prvky <> 0 AUTOKORELACE (sériová korelace náhodných složek) ne nahodilé kolísání reziduí kolem nulové střední hodnoty pozitivní AK (a) negativní AK (f) lineární trendy (b), (d) kvadratický trend (e) bez AK (c) u,e 0 (a) čas u,e 0 (b) čas u,e 0 (c) čas u,e u,e u,e 0 0 čas čas 0 čas (d) (e) (f) 23

24 Autokorelace příčiny setrvačnost ekonomických veličin (případ ČR) hodnoty v určitém období jsou často ovlivněny svými hodnotami v minulých obdobích (svými zpožděními) př. HDP, I, ICP, atd. zpravidla pozitivní korelace chybná specifikace modelu (specifikační chyba se stává součástí náhodné složky) nezahrnutí zpoždění, kombinace stacionárních a nestacionárních časových řad chybná aproximace (chybná volba analytického tvaru funkční závislosti) př. lineární regresní funkce namísto kvadratické může vyvolat autokorelaci chyby měření vysvětlované proměnné se opět může projevit v autokorelaci náhodné složky modelu užití zpožděných vysvětlujících proměnných (příp. i endogenních) užití zprůměrovaných, vyrovnaných, interpolovaných či extrapolovaných dat, sezónně neočištěných dat atp. týká se především časových řad 24

25 Autokorelace důsledky odhady zůstávají nestranné a konzistentní odhady nejsou vydatné (nemají nejmenší rozptyl) ani asymptoticky vydatné vychýlené odhady rozptylu modelu a směrodatných chyb bodových odhadů (s bi ) intervaly spolehlivosti nejsou směrodatné statistické testy ztrácejí na síle přítomnost autokorelace zbytkové složky deformuje t-testy a F-testy pozitivní autokorelace podhodnocuje směrodatné chyby odhadů (vychýlené směrem k nule) a tím nadhodnocuje t-statistiky t-testy pak mohou indikovat, že parametry jsou významně odlišné od 0, ačkoliv opak je pravdou pozitivní autokorelace dále nadhodnocuje R 2 a F-statistiku 25

26 Autokorelace AK 1. řádu testujeme rezidua získaná z odhadu modelu v případě autokorelace 1. řádu jde o testování vztahu: u t = ρ*u t-1 + ε t, kde ρ je z intervalu <-1,1> ρ je koeficient autokorelace prvního řádu ε t je normálně rozdělená náhodná složka, vyhovující klasickým předpokladům MNČ vztah: náhodné složky jsou generovány stacionárním autoregresním stochastickým procesem prvního řádu = AR(1) procesem Vyhodnocení u t = ρ*u t-1 + ε t ρ > 0 kladná autokorelace ρ < 0 záporná autokorelace ρ = 0 sériová nezávislost náhodných složek 26

27 Autokorelace odstranění zkoumání správnosti specifikace modelu zahrnutí původně vynechaných vysvětlujících faktorů změna funkčního tvaru, pokud ten je původcem autokorelace dynamizace modelu vložení zpožděných hodnot endogenní proměnné transformace dat diference, poměry sezónní očištění časových řad nezabere-li nic z výše uvedeného jiné metody odhadu jako např. zobecněná MNČ, NMNČ, atd. či odhad robustních standardních chyb 27

28 Gretl jak na výstupy 28

29 Základy ekonometrie opakování náhodná složka Gauss-Markovy předpoklady E(u) = 0 nesystematické kolísání kolem nuly náhodné poruchy mají ve všech pozorováních nulovou střední hodnotu E(uu T ) = σ 2 I n konečný a konstantní rozptyl = homoskedasticita porušení: heteroskedasticita náhodné složky jsou sériově nezávislé porušení: autokorelace X je nestochastická matice E(X T u) = 0 veškerá náhodnost je obsažena v náhodné složce vysvětlující proměnné nemají stochastický charakter, nemají endogenní charakter vysvětlující proměnná Xi je nestochastická, v případě, že je stochastická, není korelována s náhodní složkou: cov( X, u ) E X E( X ) u E( u ) 0 i i i i i i X má plnou hodnost k matice X neobsahuje žádné perfektně lineárně závislé sloupce pozorování vysvětlujících proměnných porušení: perfektní multikolinearita 29

30 Heteroskedasticita 2 porušení G-M předpokladu: 0 0 E(uu T ) = σ 2 I n 2 T... 0 E( uu ) porušení této podmínky ve smyslu proměnlivého rozptylu náhodné složky v jednotlivých pozorováních nazýváme heteroskedasticitou rozptyl náhodné složky není konečný a konstantní rozptyl náhodné složky je zpravidla funkcí některé vysvětlující proměnné (z toho také vychází většina testů) takže E(uu T ) = σ 2 V n T E( uu ) n 30

31 Heteroskedasticita příčiny a důsledky Příčiny chybná specifikace modelu nezahrnutí významné vysvětlující proměnné do modelu (kvaziheteroskedasticita) odhad z průřezových dat někdy značně odlišné hodnoty v rámci jednoho výběru a odlehlá pozorování kumulace chyb měření použití tříděných dat, skupinových průměrů apod. Důsledky bodové odhady parametrů zůstávají nestranné a konzistentní, ale ztrácí vydatnost i asymptotickou vydatnost odhad rozptylu a odhadnuté standardní chyby jsou vychýlené nelze je získat pomocí klasických vzorců předpokládajících homoskedasticitu pokud bychom tyto vzorce použili - intervaly spolehlivosti nejsou směrodatné a běžné statistické testy (t-testy, F-test) ztrácejí na síle, stejně jako celá diagnostická kontrola modelu 31

32 Heteroskedasticita testování grafický test e i homoskedasticita e i heteroskedasticita x i / y i ^ x i / y i ^ heteroskedasticita heteroskedasticita e i e i x i / y i ^ x i / y i ^ 32

33 Heteroskedasticita odstranění změna specifikace (zahrnutí chybějících podstatných faktorů) logaritmická transformace napomáhá snížit rozptyl, který tak může po transformaci vykazovat homoskedasticitu eliminace odlehlých pozorování jiná odhadová technika MZNČ (matice transformace), metoda vážených nejmenších čtverců, atd. modely podmíněné heteroskedasticity 33

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK11 Základy ekonometrie Autokorelace Cvičení 5 Zuzana Dlouhá Gauss-Markovy předpoklady Náhodná složka: Gauss-Markovy předpoklady 1. E(u) = náhodné vlivy se vzájemně vynulují. E(uu T ) = σ I n konečný

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Predikce Multikolinearita Cvičení 4 Zuzana Dlouhá Aplikace EM predikce obecně ekonomické prognózování, předpověď, předvídání hlavním cílem je odhad hodnot vysvětlované proměnné

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Predikce Multikolinearita Cvičení 4 Zuzana Dlouhá Aplikace EM predikce obecně ekonomické prognózování, předpověď, předvídání hlavním cílem je odhad hodnot vysvětlované proměnné

Více

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I 5EN306 Aplikované kvantitativní metody I Přednáška 5 Zuzana Dlouhá Předmět a struktura kurzu 1. Úvod: struktura empirických výzkumů 2. Tvorba ekonomických modelů: teorie 3. Data: zdroje a typy dat, význam

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK Základy ekonometrie Odhad klasického lineárního regresního modelu II Cvičení 3 Zuzana Dlouhá Klasický lineární regresní model - zadání příkladu Soubor: CV3_PR.xls Data: y = maloobchodní obrat potřeb

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie LS 2014/15 Cvičení 7: Autokorelace LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 1. Autokorelace - teorie Zopakujte si G-M

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základ ekonometrie Odhad klasického lineárního regresního modelu I Cvičení 2 Zuzana Dlouhá Metodologický postup tvor EM 1. Specifikace modelu určení proměnných určení vzájemných vaze mezi proměnnými

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie ZS 2015/16 Cvičení 7: Časově řady, autokorelace LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 1. Časové řady Data: HDP.wf1

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie LS 2014/15 Cvičení 4: Statistické vlastnosti MNČ LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Upřesnění k pojmům a značení

Více

EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model

EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model Požadavky (některé) pro odhad LRM klasickou MNČ nejsou zpravidla splněny. Použití metody nejmenších čtverců nemusí poskytovat kvalitní odhady

Více

18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad. Řešení domácích úkolů č. 1 a 2 příklad 1

18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad. Řešení domácích úkolů č. 1 a 2 příklad 1 18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad Řešení domácích úkolů č. 1 a 2 příklad 1 Obecné pravidlo pro všechny testy Je stanovena nulová hypotéza: H 0 Je stanovena alternativní hypotéza: H A Je

Více

Matematické modelování Náhled do ekonometrie. Lukáš Frýd

Matematické modelování Náhled do ekonometrie. Lukáš Frýd Matematické modelování Náhled do ekonometrie Lukáš Frýd Výnos akcie vs. Výnos celého trhu - CAPM model r it = r ft + β 1. (r mt r ft ) r it r ft = α 0 + β 1. (r mt r ft ) + ε it Ekonomický (finanční model)

Více

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy Ekonometrická analýza proces, skládající se z následujících fází: a) specifikace b) kvantifikace c) verifikace d) aplikace Postupné zpřesňování jednotlivých

Více

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra kvantitativních metod FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra UO

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie LS 2014/15 Cvičení 10: Heteroskedasticita LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 1. Heteroskedasticita - teorie Druhý

Více

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Lineární regresní model kde Y = Xβ + e, y 1 e 1 β y 2 Y =., e = e 2 x 11 x 1 1k., X =....... β 2,

Více

ZOBECNĚNÝ LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODEL. METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ

ZOBECNĚNÝ LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODEL. METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ ZOBECNĚNÝ LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODEL. METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ V následujícím textu se podíváme na to, co dělat, když jsou porušeny některé GM předpoklady. Nejprve si připomeňme, o jaké předpoklady

Více

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Podkladové údaje Korelační matice Odhad lineárního regresního modelu (LRM) Verifikace modelu PEF ČZU Praha Určeno pro posluchače předmětu Ekonometrie Needitovaná

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Regrese Závislostproměnných funkční y= f(x) regresní y= f(x)

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie ZS 2014/15 Cvičení 5: Vícenásobná regrese, multikolinearita LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 1. Jednoduchá

Více

odpovídá jedna a jen jedna hodnota jiných

odpovídá jedna a jen jedna hodnota jiných 8. Regresní a korelační analýza Problém: hledání, zkoumání a hodnocení souvislostí, závislostí mezi dvěma a více statistickými znaky (veličinami). Typy závislostí: pevné a volné Pevná závislost každé hodnotě

Více

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I 5EN306 Aplikované kvantitativní metody I Přednáška 6 Zuzana Dlouhá Předmět a struktura kurzu 1. Úvod: struktura empirických výzkumů 2. vorba ekonomických modelů: teorie 3. Data: zdroje a typy dat, význam

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Prostá regresní a korelační analýza 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Problematika závislosti V podstatě lze rozlišovat mezi závislostí nepodstatnou, čili náhodnou

Více

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model LINEÁRNÍ REGRESE Chemometrie I, David MILDE Lineární regresní model 1 Typy závislosti 2 proměnných FUNKČNÍ VZTAH: 2 závisle proměnné: určité hodnotě x odpovídá jediná hodnota y. KORELACE: 2 náhodné (nezávislé)

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

4EK201 Matematické modelování. 11. Ekonometrie

4EK201 Matematické modelování. 11. Ekonometrie 4EK201 Matematické modelování 11. Ekonometrie 11. Ekonometrie Ekonometrie Interdisciplinární vědní disciplína Zkoumá vztahy mezi ekonomickými veličinami Mikroekonomickými i makroekonomickými Ekonomie ekonomické

Více

Regresní analýza 1. Regresní analýza

Regresní analýza 1. Regresní analýza Regresní analýza 1 1 Regresní funkce Regresní analýza Důležitou statistickou úlohou je hledání a zkoumání závislostí proměnných, jejichž hodnoty získáme při realizaci experimentů Vzhledem k jejich náhodnému

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Definice lineárního normálního regresního modelu Lineární normální regresní model Y β ε Matice n,k je matice realizací. Předpoklad: n > k, h() k - tj. matice je plné hodnosti

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Regresní analýza - motivace Základní úlohou regresní analýzy je nalezení vhodného modelu studované závislosti. Je nutné věnovat velkou pozornost tomu aby byla modelována REÁLNÁ

Více

Regresní analýza. Eva Jarošová

Regresní analýza. Eva Jarošová Regresní analýza Eva Jarošová 1 Obsah 1. Regresní přímka 2. Možnosti zlepšení modelu 3. Testy v regresním modelu 4. Regresní diagnostika 5. Speciální využití Lineární model 2 1. Regresní přímka 3 nosnost

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I 5EN306 Aplikované kvantitativní metody I Přednáška 10 Zuzana Dlouhá Předmět a struktura kurzu 1. Úvod: struktura empirických výzkumů 2. Tvorba ekonomických modelů: teorie 3. Data: zdroje a typy dat, význam

Více

AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších

AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších čtverců Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Lineární model y i = β 0 + β 1 x i1 + + β k x ik + ε i (1) kde y i

Více

Ekonometrie. Jiří Neubauer

Ekonometrie. Jiří Neubauer Úvod do analýzy časových řad Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra ekonometrie UO Brno) Úvod do analýzy

Více

Statistika II. Jiří Neubauer

Statistika II. Jiří Neubauer Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Časová řada konečná posloupnost reálných hodnot určitého sledovaného ukazatele měřeného v určitých

Více

AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců

AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Lineární model klasický lineární regresní model odhad parametrů MNČ y = Xβ + ε, ε

Více

MÍRY ZÁVISLOSTI (KORELACE A REGRESE)

MÍRY ZÁVISLOSTI (KORELACE A REGRESE) zhanel@fsps.muni.cz MÍRY ZÁVISLOSTI (KORELACE A REGRESE) 2.5 MÍRY ZÁVISLOSTI 2.5.1 ZÁVISLOST PEVNÁ, VOLNÁ, STATISTICKÁ A KORELAČNÍ Jednorozměrné soubory - charakterizovány jednotlivými statistickými znaky

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Teorie časových řad Test 2 Varianta A HODNOCENÍ (max. 45 bodů z 50 možných)

Teorie časových řad Test 2 Varianta A HODNOCENÍ (max. 45 bodů z 50 možných) Teorie časových řad Test 2 Varianta A HODNOCENÍ (max. 45 bodů z 50 možných) 1. SPECIFIKACE (12 bodů): (1) Graf průběhu proměnných (1) Obě řady se chovají stejně, lze předpokládat jejich lineární vztah

Více

Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely )

Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely ) Úloha M608 Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely ) Zadání : Při kvantitativní analýze lidského krevního séra ovlivňují hodnotu obsahu vysokohustotního

Více

Přepoklady KLM a Gauss Markov teorém. Blue odhad - GM. KLM Klasický lineární model. 1) Lineární v parametrech. 2) E ε = 0

Přepoklady KLM a Gauss Markov teorém. Blue odhad - GM. KLM Klasický lineární model. 1) Lineární v parametrech. 2) E ε = 0 Heteroskedasticita Přepoklady KLM a Gauss Markov teorém KLM Klasický lineární model 1) Lineární v parametrech ) E ε = 0 Blue odhad - GM Nezkreslený odhad 1) Lineární v parametrech ) E ε = 0 3) E( ȁ ε X)=

Více

Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu

Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Lineární regresní model Mějme lineární regresní model (LRM) Y = Xβ + e, kde y 1 e 1 β y 2 Y =., e

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Definice lineárního normálního regresního modelu Lineární normální regresní model Y Xβ ε Předpoklady: Matice X X n,k je matice realizací. Předpoklad: n > k, h(x) k - tj. matice

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Regresní analýza. Ekonometrie. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel

Regresní analýza. Ekonometrie. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel Regresní analýza Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra ekonometrie UO Brno) Regresní analýza 1 / 23

Více

Základy ekonometrie. XI. Vektorové autoregresní modely. Základy ekonometrie (ZAEK) XI. VAR modely Podzim / 28

Základy ekonometrie. XI. Vektorové autoregresní modely. Základy ekonometrie (ZAEK) XI. VAR modely Podzim / 28 Základy ekonometrie XI. Vektorové autoregresní modely Základy ekonometrie (ZAEK) XI. VAR modely Podzim 2015 1 / 28 Obsah tématu 1 Prognózování s VAR modely 2 Vektorové modely korekce chyb (VECM) 3 Impulzní

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie ZS 2015/16 Cvičení 6: Multikolinearita, umělé proměnné LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Otevřete si data z

Více

S E M E S T R Á L N Í

S E M E S T R Á L N Í Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie S E M E S T R Á L N Í P R Á C E Licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti Předmět ANOVA analýza rozptylu

Více

Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace )

Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace ) Příklad č. 1 Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace ) Zadání : Stanovení manganu ve vodách se provádí oxidací jodistanem v kyselém prostředí až na manganistan. (1) Sestrojte

Více

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I 5EN306 Aplikované kvantitativní metody I Přednáška 6 Zuzana Dlouhá Předmět a struktura kurzu 1. Úvod: struktura empirických výzkumů 2. Tvorba ekonomických modelů: teorie 3. Data: zdroje a typy dat, význam

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie ZS 2014/15 Cvičení 6: Dummy proměnné, multikolinearita LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 1. Pokračování z minula:

Více

POLYNOMICKÁ REGRESE. Jedná se o regresní model, který je lineární v parametrech, ale popisuje nelineární závislost mezi proměnnými.

POLYNOMICKÁ REGRESE. Jedná se o regresní model, který je lineární v parametrech, ale popisuje nelineární závislost mezi proměnnými. POLYNOMICKÁ REGRESE Jedná se o regresní model, který je lineární v parametrech, ale popisuje nelineární závislost mezi proměnnými. y = b 0 + b 1 x + b 2 x 2 + + b n x n kde b i jsou neznámé parametry,

Více

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I 5EN306 Aplikované kvantitativní metody I Přednáška 3 Zuzana Dlouhá Předmět a struktura kurzu 1. Úvod: struktura empirických výzkumů 2. Tvorba ekonomických modelů: teorie 3. Data: zdroje a typy dat, význam

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel

Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel Lineární regrese Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Tabulka se vstupními daty je umístěna v oblasti A1:B11 (viz. obrázek) na listu cela data Postup Základní výpočty - regrese Výpočet základních

Více

RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.

RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Analýza dat pro Neurovědy RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Jaro 2014 Institut biostatistiky Janoušová, a analýz Dušek: Analýza dat pro neurovědy Blok 7 Jak hodnotit vztah spojitých proměnných

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Ilustrační příklad odhadu SM v SW Gretl

Ilustrační příklad odhadu SM v SW Gretl Ilustrační příklad odhadu SM v SW Gretl Odhad simultánního modelu (SM) Verifikace modelu PEF ČZU Praha Určeno pro posluchače předmětu Ekonometrie Needitovaná studijní pomůcka MM2011 Úvodní obrazovka Gretlu

Více

REGRESNÍ ANALÝZA NESTACIONÁRNÍCH EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD

REGRESNÍ ANALÝZA NESTACIONÁRNÍCH EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD Politická ekonomie 45: (2), str. 281-289, VŠE Praha, 1997. ISSN 0032-3233. (Rukopis) REGRESNÍ ANALÝZA NESTACIONÁRNÍCH EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD Josef ARLT, Vysoká škola ekonomická, Praha 1. Úvod Pro modelování

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Odhad parametrů N(µ, σ 2 )

Odhad parametrů N(µ, σ 2 ) Odhad parametrů N(µ, σ 2 ) Mějme statistický soubor x 1, x 2,, x n modelovaný jako realizaci náhodného výběru z normálního rozdělení N(µ, σ 2 ) s neznámými parametry µ a σ. Jaký je maximální věrohodný

Více

Příloha č. 1 Grafy a protokoly výstupy z adstatu

Příloha č. 1 Grafy a protokoly výstupy z adstatu 1 Příklad 3. Stanovení Si metodou OES Byly porovnávány naměřené hodnoty Si na automatickém analyzátoru OES s atestovanými hodnotami. Na základě testování statistické významnosti regresních parametrů (úseku

Více

Úvod do teorie odhadu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Úvod do teorie odhadu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do teorie odhadu Ing. Michael Rost, Ph.D. Náhodný výběr Náhodným výběrem ze základního souboru populace, která je popsána prostřednictvím hustoty pravděpodobnosti f(x, θ), budeme nazývat posloupnost

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Kalibrace a limity její přesnosti Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Brno, 2015

Více

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I 5EN306 Aplikované kvantitativní metody I Přednáška 3 Zuzana Dlouhá Předmět a struktura kurzu 1. Úvod: struktura empirických výzkumů 2. Tvorba ekonomických modelů: teorie 3. Data: zdroje a typy dat, význam

Více

Základy lineární regrese

Základy lineární regrese Základy lineární regrese David Hampel Ústav statistiky a operačního výzkumu, Mendelova univerzita v Brně Kurz pokročilých statistických metod Global Change Research Centre AS CR, 5. 7. 8. 2015 Tato akce

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Přednáška STATISTIKA II - EKONOMETRIE Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Regresní analýza Cíl regresní analýzy: stanovení formy (trendu, tvaru, průběhu)

Více

Multikolinearita. V principu jde o velmi jednoduchý postup, který může vést k úplné

Multikolinearita. V principu jde o velmi jednoduchý postup, který může vést k úplné Multikolinearita Problém multikolinearity se váže k matici vysvětluících proměnných X, eíž sloupce mohou být někdy (přesně nebo přibližně) lineárně závislé. ím e zřemě porušen předpoklad o maximální možné

Více

STATISTIKA I Metodický list č. 1 Název tématického celku:

STATISTIKA I Metodický list č. 1 Název tématického celku: STATISTIKA I Metodický list č. 1 Analýza závislostí Základním cílem tohoto tématického celku je seznámit se s pokročilejšími metodami zpracování statistických údajů.. 1. kontingenční tabulky 2. regresní

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

AVDAT Nelineární regresní model

AVDAT Nelineární regresní model AVDAT Nelineární regresní model Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Nelineární regresní model Ey i = f (x i, β) kde x i je k-členný vektor vysvětlujících proměnných

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza

Více

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba lineárních regresních modelů. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba lineárních regresních modelů. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Tvorba lineárních regresních modelů 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Úloha 1 Porovnání regresních přímek u jednoduchého lineárního regresního modelu Porovnání

Více

Přednáška 4. Lukáš Frýd

Přednáška 4. Lukáš Frýd Přednáška 4 Lukáš Frýd Časová řada: stochastický (náhodný) proces, sekvence náhodných proměnných indexovaná časem Pozorovaná časová řada: jedna realizace stochastického procesu Analogie: Průřezový výběr,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce KALIBRACE

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

AKM CVIČENÍ. Opakování maticové algebry. Mějme matice A, B regulární, potom : ( AB) = B A

AKM CVIČENÍ. Opakování maticové algebry. Mějme matice A, B regulární, potom : ( AB) = B A AKM - 1-2 CVIČENÍ Opakování maticové algebry Mějme matice A, B regulární, potom : ( AB) = B A 1 1 ( A ) = ( A ) ( A ) = A ( A + B) = A + B 1 1 1 ( AB) = B A, kde A je řádu mxn a B nxk Čtvercová matice

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. Semestrální práce ANOVA 2015

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. Semestrální práce ANOVA 2015 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce ANOVA 2015

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Logistická křivka Umělé proměnné Cvičení 11 Zuzana Dlouhá Logistická křivka log-lineární model patří mezi poptávkové funkce, ty dělíme na: a) klasické D = f (příjem, cenový index,

Více

Cvičení 9 dekompozice časových řad a ARMA procesy

Cvičení 9 dekompozice časových řad a ARMA procesy Cvičení 9 dekompozice časových řad a ARMA procesy Příklad 1: Dekompozice časové řady Soubor 18AEK-cv09.xls obsahuje dvě časové řady (X a Y) se 72 pozorováními. Použijte časovou řadu Y. a) Pokuste se na

Více

VÍCEROZMĚRNÝ STATISTICKÝ SOUBOR

VÍCEROZMĚRNÝ STATISTICKÝ SOUBOR KORELACE A REGRESE 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/..00/8.001)

Více

z dat nasbíraných v letech 1959 1994. Ke zpracování dat byl použit statistický software R. Základní model poptávkové funkce, ze kterého vycházíme,

z dat nasbíraných v letech 1959 1994. Ke zpracování dat byl použit statistický software R. Základní model poptávkové funkce, ze kterého vycházíme, Úloha 1: V naší studii se zabýváme poptávkovou funkcí životního pojištění, vycházíme z dat nasbíraných v letech 1959 1994. Ke zpracování dat byl použit statistický software R. Základní model poptávkové

Více

METODY ODHADU REDUKOVANÉHO A STRUKTURNÍHO TVARU MODELŮ SIMULTÁNNÍCH ROVNIC.

METODY ODHADU REDUKOVANÉHO A STRUKTURNÍHO TVARU MODELŮ SIMULTÁNNÍCH ROVNIC. METODY ODHADU REDUKOVANÉHO A STRUKTURNÍHO TVARU MODELŮ SIMULTÁNNÍCH ROVNIC. ZÁKLADNÍ HARRODŮV-DOMARŮV MODEL RŮSTU A JEHO VERZE VE FORMĚ MULTIPLIKÁTOR AKCELERÁTOR. Parametry modelu simultánních rovnic ve

Více

Plánování experimentu

Plánování experimentu Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Autor: Ing. Radek Růčka Přednášející: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. 1. LEPTÁNÍ PLAZMOU 1.1 Zadání Proces

Více

Testování předpokladů pro metodu chain-ladder. Seminář z aktuárských věd Petra Španihelová

Testování předpokladů pro metodu chain-ladder. Seminář z aktuárských věd Petra Španihelová Testování předpokladů pro metodu chain-ladder Seminář z aktuárských věd 4. 11. 2016 Petra Španihelová Obsah Datová struktura Posouzení dat Předpoklady metody chain-ladder dle T. Macka Běžná lineární regrese

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie ZS 2016/17 Cvičení 5: Vícenásobná regrese LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 1. Jednoduchá regrese opakování

Více

Semestrální práce. 2. semestr

Semestrální práce. 2. semestr Licenční studium č. 89002 Semestrální práce 2. semestr Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Příklad 1 Porovnání dvou regresních přímek u jednoduchého lineárního regresního modelu. Počet

Více

Korelace. Komentované řešení pomocí MS Excel

Korelace. Komentované řešení pomocí MS Excel Korelace Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Tabulka se vstupními daty je umístěna v oblasti A2:B84 (viz. obrázek) Prvotní představu o tvaru a síle závislosti docházky a počtu bodů nám poskytne

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Vedoucí licenčního studia Prof. RNDr.

Více

Normální (Gaussovo) rozdělení

Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení popisuje vlastnosti náhodné spojité veličiny, která vzniká složením různých náhodných vlivů, které jsou navzájem nezávislé, kterých je velký

Více

TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO a limity její přesnosti Seminární práce Monika Vejpustková leden 2016 OBSAH Úloha 1. Lineární kalibrace...

Více