Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou"

Transkript

1 PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky (z.š.), poledníky (z.d.) a s jejich pomocí najde příslušné místo na mapě a naopak pomocí rejstříku v atlase vyhledá dané místo na mapě vysvětlí důsledky pohybů Země pro život objasní důvody vzniku časových pásem na Zemi a vytvoření datové hranice popíše vlastnosti Měsíce a měsíční fáze se seznámí se zatměním Měsíce a Slunce Planeta Země Země jako součást vesmíru tvar a rozměry Země určování zeměpisné polohy pohyby Země Měsíc základní podmínky života ROČNÍK: PRIMA Č - psaní malých a velkých písmen M - porovnávání vzdáleností mezi tělesy sluneční soustavy, výpočty letopočtů D - první představy lidí o tvaru naší planety B - postavení Země ve vesmíru, podmínky pro život definuje mapu a vysvětlí, proč je každá mapa zkreslená vypočítá podle měřítka skutečnou vzdálenost 2 bodů na mapě porovná nadmořskou výšku míst na mapě nakreslí vrstevnice a posoudí svažitost kopce v terénu orientuje se v mapových značkách seznámí se s moderními metodami mapování (snímkování z letadel a družic) používá různé druhy map: obecně zeměpisnou, tematickou, topografickou seznámí se i s mapami v elektronické podobě zorientuje topografickou mapu k severu a určí pomocí buzoly hodnotu azimutu v krajině najde sever pomocí Polárky aj. přírodních jevů vytvoří mentální mapu Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou seberegulace a sebeorganizace, kreativita poznávání lidí kooperace a kompetice (tvorba mentální mapy) M - převody jednotek, základní číselné operace, měřítko mapy a plánu VV - kresba státu podle vlastní fantazie IVT - vyhledávání map na internetu Č - názvy světových stran v angličtině / němčině Výtvarná práce: výroba plánku nebo mapy vlastního státu Topografické práce v terénu - práce s buzolou a přístroji GPS vyjmenuje a popíše vlastními slovy geosféry zemského tělesa vysvětlí obtížnost přímého zkoumání nitra Země pomocí obrázků vysvětlí pohyby litosférických desek v minulosti a dnes objasní a nakreslí možné způsoby vzniku pohoří podle typické fotografie nebo obrázku rozpozná geologické stáří nebo mládí pohoří vysvětlí tvary reliéfu jako výsledek protikladného působení vnějších a vnitřních geologických činitelů Přírodní obraz Země Litosféra stavba Země litosférické desky a jejich pohyb vznik pohoří vznik ostrovů vlivy zvětrávání B - litosféra (stavba Země, litosférické desky, příklady hornin), činnost korálů, vznik atolů F - přenos zvětralin vlivem gravitace, změna objemu vody při zamrzání Video - Zrozena z ohně

2 vyjmenuje jednotlivé složky hydrosféry vysvětlí vlastními slovy oběh vody na Zemi definuje pojmy: povodí, úmoří, rozvodí, ústí a uvede k nim konkrétní příklady rozezná na mapě levé a pravé přítoky řek objasní na příkladech význam vody pro život na Zemi užívá s porozuměním pojmy: počasí, podnebí, průměrná denní / roční teplota, roční úhrn srážek, rychlost a směr větru vysvětlí vliv nadmořské výšky, mořských proudů a vzdálenosti od moře na podnebí rozliší a charakterizuje podnebné pásy a označí jejich polohu do mapy objasní význam půd pro zajištění obživy lidstva a jejich nenahraditelnost (nutnost jejich ochrany ) vysvětlí vlastními slovy, z čeho se půda skládá nakreslí půdní profil a půdní horizonty porovná půdní typy a druhy a uvede jejich příklad Hydrosféra složení hydrosféry a její význam oběh vody v přírodě vodstvo na pevnině Atmosféra složení atmosféry a její význam počasí a jeho znaky podnebí a podnební činitelé podnebné pásy Půdy složení půd a jejich význam půdní typy a půdní druhy základní podmínky života (význam vody) základní podmínky života (význam ovzduší, propojenost oblastí světa díky proudění vzduchu) základní podmínky života vztah člověka k prostředí (význam půd, ohrožení půd) M - diagramy rozložení objemu vody na Zemi CH - slanost mořské vody, její vypařování B - hydrosféra (oběh vody v přírodě, význam vody pro život, minerální vody) M - graf denního chodu teplot, obrázek ročního úhrnu srážek, práce s klimadiagramem CH - plyny v atmosféře F - pokles teploty a tlaku s rostoucí nadmořskou výškou B - atmosféra (skleníkový efekt, kyselé deště, význam O 2 a CO 2 pro život na Zemi) B - pedosféra (půdní druhy a typy, půdní eroze) vysvětlí vlastními slovy, co je to ekosystém uvádí konkrétní příklady vztahů mezi podnebím, půdami, rostlinami a živočichy v krajině na obrázcích či fotografiích pozná, o jakou krajinu jde a podá její charakteristiku zástupce rostlin a živočichů rozdělí do skupin a přiřadí typu krajiny pomocí rovnoběžek vymezí jednotlivé typy krajiny a zakreslí je do mapy ke každému typu krajiny uvede příklady států nebo oblastí uvede na příkladech důsledky negativních zásahů člověka do přírody Přírodní krajiny ekosystémy polární oblasti tundra lesy mírného pásu stepi subtropické lesy a křoviny pouště tropické lesy horské krajiny ekosystémy (přírodní a kulturní krajina) lidské aktivity a problémy životního prostředí kreativita poznávání lidí mezilidské vztahy kooperace a kompetice rozvoj schopností poznávání sebeorganizace (výtvarný / počítačový projekt - Přírodní krajiny) B - ekosystém, přírodní krajiny, zástupci rostlin a živočichů a jejich přizpůsobení se přírodním podmínkám M - rozbor klimadiagramů IVT - vyhledávání zajímavostí k jednotlivým typům krajiny pomocí internetu Video - Tajga a tundra, Sibiř - zmrzlý les Výtvarná / počítačová práce - vybraná přírodní krajina Příroda a lidská společnost Ţivelní katastrofy lidé v ohrožení mezilidské vztahy hodnoty, postoje OV - vzájemná pomoc při živeních

3 vyjmenuje přírodní jevy ohrožující člověka uvede možnosti ochrany lidí v případě přírodní pohromy uvědomuje si nutnost solidarity s lidmi postiženými přírodními katastrofami navrhne obsah evakuačního balíčku rozdělí přírodní zdroje na obnovitelné a neobnovitelné uvědomuje si vyčerpatelnost většiny surovin na Zemi a nutnost omezování jejich spotřeby vysvětlí vlastními slovy pojmy domov, obec, stát, EU se seznámí se základními lidskými právy a základy demokracie zhodnotí rychlost růstu počtu lidí na Zemi popíše složení obyvatel podle různých kritérií a uvede k nim příklady vysvětlí, co ukazuje graf strom života porovná různé kulturní zvláštnosti lidských ras a národů a uvědomuje si jejich přínos pro světovou civilizaci vytváří si správné občanské postoje k lidem různých skupin obyvatelstva a adekvátně se k nim chová vysvětlí pojmy sídlo, vesnice, město, velkoměsto, urbanizace, aglomerace, city a slumy a přiřadí k nim příklady možnosti ochrany lidí a majetku, chování lidí v krizových situacích Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje Lidé na Zemi vývoj počtu obyvatel složení obyvatel podle věku, pohlaví ras, jazyků, náboženství, zaměstnání sídla praktická etika (pomoc lidem v ohrožení) Vztah člověka k prostředí (životní styl - racionální využívání přírodních zdrojů) multikulturalita (rozmanitost světa, vstřícný postoj k odlišnostem) etnický původ (rovnocennost všech ras) kulturní diference (člověk jako součást etnika, respektování zvláštností etnik) hodnoty, postoje, praktická etika (hodnocení vlastních i cizích postojů k jednotlivým skupinám obyvatel) principy demokracie (lidská práva, demokracie a diktatura) katastrofách, odpovědné chování v krizových situacích, třídění odpadů, šetření energií F - různé druhy energie (tepelné, vodní, sluneční, geotermální elektrárny) OV - pojmy vlast, domov, lidská práva, rovnoprávnost všech ras M - rozbor grafů, porovnávání čísel vysvětlí vlastními slovy význam lesa pro přírodu i člověka a nebezpečí kácení lesů ukáže na příkladech nerovnoměrné rozložení vody na Zemi a způsoby jejího využívání uvede funkce zemědělství a zhodnotí jeho vliv na krajinu přiřadí zemědělské plodiny a chov dobytka k odpovídajícím podnebným a vegetačním pásům vysvětlí pojmy mechanizace, chemizace, extenzivní, intenzivní zemědělství rozdělí průmysl do průmyslových odvětví a přiřadí k nim příklady výrobků vyjmenuje jednotlivé druhy dopravy, porovná je a určí jejich výhody a nevýhody vysvětlí pojem služby a uvede příklady vyhledá informace v tematických mapách v atlase Světové hospodářství využití přírody lidskou společností zemědělství průmysl doprava služby ekosystémy (význam lesa, vodních zdrojů) lidské aktivity a problémy životního prostředí (vliv zemědělství, průmyslu, dopravy a služeb na krajinu) B - význam lesa a vody na Zemi, pojem biotechnologie, vliv hospodářství na životní prostředí CH - chemizace v zemědělství, důležité nerostné suroviny F - typy elektráren

4 uvědomuje si velké rozdíly ve vyspělosti mezi zeměmi světa a stanoví možná kritéria hodnocení vysvětlí rozdíly mezi pojmy rozvojové / vyspělé země vyhledá na internetu určité informace o vybrané zemi vysvětlí vlastními slovy, co to je globalizace a na příkladech uvede její kladné či záporné projevy objasní význam mezinárodní spolupráce a nutnosti mírového řešení sporů vyjmenuje nejdůležitější mezinárodní organizace a stručně je charakterizuje Rozdělení zemí podle vyspělosti ukazatelé vyspělosti život v rozvojových zemích život ve vyspělých zemích mezinárodní integrace a spolupráce mezilidské vztahy (vzájemné respektování a spolupráce mezi národy) principy demokracie (mírové řešení sporů, významná integrační seskupení) Objevujeme Evropu a svět (evropská integrace, principy EU). B - podvýživa, hlad, nemoci (AIDS) OV - mezinárodní humanitární pomoc, solidarita, mezinárodní organizace (OSN, EU, NATO) IVT - práce s internetem (vyhledávání informací o vybraných zemích) M - práce s grafy, porovnávání hospodářských údajů

5 PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák lokalizuje na mapě jednotlivé světadíly a oceány přiměřeně svému věku hodnotí rozdíly mezi nimi určí typy hranic států, jejich výhody a nevýhody rozlišuje mezi demokracií a diktaturou, monarchií a republikou, závislým územím a samostatným státem a uvádí jejich příklady Rozdělení světa pevniny a oceány státy - jejich hranice a státní zřízení principy a hodnoty demokratické společnosti ROČNÍK: SEKUNDA OV - stát, formy vlády pomocí mapy světa určí polohu a členitost pobřeží zhodnotí postavení kontinentu z hlediska rozlohy a geologického stáří popíše a zhodnotí jednotlivé přírodní složky krajiny a uvede vzájemné vztahy a souvislosti mezi nimi uvědomí si přírodní rozmanitost jednotlivých oblastí a nutnost jejich ochrany lokalizuje vybrané přírodní objekty uvede faktory ovlivňující rozmístění obyvatel a následně nejvíce a nejméně zalidněné oblasti popíše populační vývoj, rasové a národnostní složení a uvede nejrozšířenější jazyky vysvětlí vlastními slovy možné příčiny a následky chudoby v současné Africe určí specifika jednotlivých regionů a vzájemně je porovná z hlediska života obyvatel a hospodářství uvede do souvislostí přírodní zdroje regionu a jeho hospodářské zaměření lokalizuje na mapě jednotlivé regiony, státy a jejich střediska Afrika postavení Afriky mezi kontinenty přírodní poměry: geologický vývoj povrch podnebí vodstvo přírodní krajiny obyvatelstvo regiony: státy při Středozemním moři země Sahelu státy při Guinejském zálivu východní a jižní Afrika ekosystémy lidské aktivity a problémy životního prostředí (ekosystémy Afriky, ochrana přírody - pytláctví, národní parky) Multikulturalita etnický původ (rasové a národnostní složení, občanské a kmenové války) principy demokracie jako formy vlády (diktátoři, politické převraty) hodnoty, postoje, praktická etika kreativita komunikace (práce ve skupině - vybraný region Afriky) D - zámořské objevy, kolonizace, původ člověka B - flora a fauna Afriky, původ člověka Výtvarná / počítačová práce - vybraný region Afriky Video - Obr Nil Objevujeme Evropu a svět (kolonizace Evropany, životní podmínky Afričanů). porovná polohu a rozlohu Atlantického oceánu s ostatními oceány na Zemi popíše dno oceánu a jeho části ukáže na mapě významné mořské proudy, především Golfský proud a uvede jeho význam uvede využití Atlantského oceánu pro dopravu, turistiku, těžbu surovin a rybolov popíše vlastními slovy ohrožení života v oceánu v případě ropných havárií Atlantský oceán ekosystémy (oceán, jeho ochrana a využití) B - ekologická výchova

6 zhodnotí postavení Ameriky mezi kontinenty vysvětlí pojmy Severní, Střední, Jižní a Latinská Amerika a ukáže je na mapě popíše postupné osidlování a kolonizaci kontinentu popíše a zhodnotí jednotlivé přírodní složky krajiny a uvede vzájemné vztahy a souvislosti mezi nimi uvědomí si přírodní rozmanitost jednotlivých oblastí a nutnost jejich ochrany lokalizuje na mapě významné přírodní objekty vysvětlí současné složení obyvatelstva Ameriky z hlediska historického, rasového a jazykového porovná hospodářskou vyspělost zemí Severní a Latinské Ameriky objasní postavení USA ve světě porovná životní styl obyvatel USA s naším způsobem života na příkladech ukáže i problémy americké společnosti na základě přírodních podmínek vyvodí rozmístění obyvatelstva a hospodářské zaměření Kanady podrobněji analyzuje přírodní zdroje, zemědělství, průmysl, popř. služby vybraných států (USA, Kanada, Mexiko, Brazílie) lokalizuje na mapě významné státy a města Ameriky Amerika postavení Ameriky mezi kontinenty dělení Ameriky objevení Ameriky přírodní poměry: povrch podnebí vodstvo přírodní krajiny obyvatelstvo regiony a vybrané země: USA Kanada Mexiko a další státy Střední Ameriky andské státy Brazílie a další státy Jižní Ameriky multikulturalita etnický původ (kolonizace, národnostní složení USA, Brazílie) ekosystémy Ameriky a jejich ohrožení (Amazonie) hodnoty, postoje, praktická etika (tolerance jiných národnostních a náboženských skupin) občan, občanská společnost a stát (historie vzniku USA, otroctví) Objevujeme Evropu a svět (životní styl Američanů, nadnárodní americké společnosti). D - zámořské objevy, kolonizace B - flora a fauna Ameriky F - plavební komory (Panamský průplav) Video - Niagarské vodopády, vybrané regiony a státy Ameriky popíše přírodní podmínky kontinentu popíše vzhled a pohyby pevninského ledovce uvědomuje si zvláštní postavení Antarktidy mezi ostatními kontinenty chápe nutnost mezinárodní spolupráce a úmluv pro zachování čistého přírodního prostředí na Antarktidě vypráví historii dobývání jižního pólu Antarktida vztah člověka k prostředí (nebezpečí tání ledovců, globální oteplování ) B - ekologická výchova, živočichové Antarktidy porovná polohu a rozlohu Indického a Tichého oceánu s ostatními oceány na Zemi popíše dno oceánu a jeho části vysvětlí pojmy monzun a tropický cyklón (tajfun) popíše rozdělení Oceánie vysvětlí, popř. nakreslí způsob vzniku tichomořských ostrovů porovná přírodní podmínky a rozmístění obyvatel Severního a Jižního ostrova Nového Zélandu porovná Maory a evropské přistěhovalce uvede hospodářské zaměření Nového Zélandu a jeho přínos Indický oceán Tichý oceán a Oceánie Ekosystémy (korálové ostrovy a jejich ohrožení, tropické deštné lesy N. Guineje) Etnický původ (původní obyvatelstvo Oceánie) D - historie objevení a kolonizace Nového Zélandu (vztah k Velké Británii) B - koráli Video - Nový Zéland

7 pro světový trh popíše přírodu a obyvatelstvo Nové Guineji a Havajských ostrovů uvědomí si pozitivní i negativní význam rozvoje turistiky v Oceánii ukáže na mapě základní přírodní objekty, státy a města zhodnotí polohu a postavení Austrálie mezi kontinenty popíše a zhodnotí jednotlivé přírodní složky krajiny a uvede vzájemné vztahy a souvislosti mezi nimi vysvětlí pojem endemité i jejich výjimečné zastoupení na australském kontinentě lokalizuje významné přírodní objekty na základě přírodních podmínek zdůvodní rozdíly v hustotě zalidnění jednotlivých oblastí porovná způsob života Aboriginců a evropských přistěhovalců popíše a zhodnotí přírodní zdroje, zemědělství a průmysl Austrálie a její přínos pro světovou ekonomiku lokalizuje jednotlivé státy a významná města Austrálie Austrálie Postavení Austrálie mezi kontinenty Přírodní poměry: povrch podnebí vodstvo přírodní krajiny Obyvatelstvo Hospodářství multikulturalita etnický původ (běloši, původní obyvatelstvo) občan, občanská společnost a stát (potlačování práv původních obyvatel, jejich dnešní postavení ve společnosti) ekosystémy (přírodní krajiny Austrálie, endemité, nevhodné zásahy člověka do krajiny) D - historie objevení Austrálie, vztah k Velké Británii B - australská flora a fauna OV - dodržování lidských práv Video - Austrálie Evropa a svět nás zajímá (životní styl obyvatel) hodnoty, postoje, praktická etika (vztah evropských přistěhovalců k domorodcům) porovná polohu a rozlohu Asie s ostatními kontinenty ukáže na mapě hranici mezi Evropou a Asií vysvětlí odlišnost obou světadílů z hospodářského, náboženského a kulturního hlediska uvědomuje si obrovskou rozmanitost kontinentu a porovnává rozdíly v povrchu, podnebí, floře a fauně popíše a zhodnotí jednotlivé přírodní složky krajiny a uvede vzájemné vztahy a souvislosti mezi nimi lokalizuje na mapě významné přírodní objekty pracuje s porozuměním s tematickými mapami, popisuje fotografie, vyvozuje informace z grafů a diagramů Asie postavení Asie mezi kontinenty přírodní poměry: geologický vývoj povrch podnebí vodstvo přírodní krajiny obyvatelstvo hospodářství multikulturalita etnický původ (pestré etnické složení, rovnost všech etnických a náboženských skupin) ekosystémy (přírodní krajiny Asie) lidské aktivity a problémy životního prostředí (kácení pralesů, vliv průmyslu na ovzduší) OV - náboženství a jeho vliv na chování obyvatel, komunistický režim B - flora a fauna Asie D - starověké civilizace (Mezopotámie, Indie, Čína) M - porovnávání čísel, práce s grafy a diagramy F - proudění vzduchu (monzuny, tajfuny)

8 vysvětlí rozdíly v hustotě osídlení, etnické a náboženské skladbě na příkladech ukáže vliv náboženství na způsob života lidí porovná populační vývoj Číny, Indie aj. zemí Asie na politické mapě ukáže hlavní regiony a významné státy rozpozná a popíše základní společné rysy zemí daného regionu i rozdíly mezi nimi určí přírodní zdroje daného regionu a odvodí jeho průmyslové zaměření spojuje přírodní poměry regionu a zaměření zemědělské výroby uvede příklady oblastí mezinárodního napětí a konfliktů a přiměřeným způsobem vysvětlí jejich podstatu (Izrael a Palestina, KLDR) představí Čínu jako komunistický rychle se rozvíjející stát, jako možnou velmoc 22. století představí Japonsko jako velmi vyspělou zemi sužovanou přírodními katastrofami regiony a vybrané země: Blízký a Střední východ Zakavkazsko a Střední Asie jižní Asie jihovýchodní Asie východní Asie Sibiř a Dálný východ principy demokracie (komunistické režimy, válečné konflikty, terorismus) Evropa a svět nás zajímá ( život v chudých zemích, životní podmínky dětí). hodnoty, postoje, praktická etika (solidarita s obyvateli chudých zemí, postoj k náboženství, způsoby řešení sporů mezi zeměmi) vymezí Arktidu popíše přírodní podmínky Arktidy a život zdejšího obyvatelstva uvede hospodářské využití Arktidy uvědomuje si význam regionu pro zachování přírodní rovnováhy Arktida a Severní ledový oceán kooperace a kompetice kreativita poznávání lidí mezilidské vztahy, komunikace seberegulace a sebeorganizace sebepoznání Projekt Den národů světa (spolu s tercií) ve spolupráci s TV, VV, HV multikulturalita Evropa a svět nás zajímá (vše - práce na projektu). lidské aktivity a problémy životního prostředí (tání arktických ledovců) B - flora a fauna Arktidy, ekologická výchova

9

10 PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry Evropy Evropa Evropa celkový pohled Evropa ve srovnání s ostatními kontinenty postavení Evropy ve světě společné a rozdílné rysy Evropy Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané (porovnání zemí a národů Evropy). ROČNÍK: TERCIE D vliv Evropy na ostatní části světa a vliv světa na Evropu OV demokracie uvědomuje si přírodní rozmanitost Evropy a vliv přírodního prostředí na ostatní složky krajinné sféry rozlišuje zásadní přírodní znaky Evropy jako kritéria pro charakteristiku Evropy jako celku i jednotlivých evropských regionů uvádí vztahy a souvislosti mezi jednotlivými složkami přírody uvědomuje si význam ochrany přírody pro budoucí život v Evropě Přírodní poměry Evropy povrch podnebí vodstvo fauna a flóra přírodní oblasti přírodní zdroje ochrana přírody Ekosystémy (přírodní a kulturní krajiny Evropy), Lidské aktivity a životní prostředí (ochrana přírody) B typická evropská fauna a flóra CH využití nerostných surovin v chemickém průmyslu nalezne a zdůvodní faktory ovlivňující rozmístění obyvatel v Evropě uvede příčiny migrace a její důsledky pro budoucí vývoj Evropy vysvětlí pojem multikulturní společnost a vyjádří svůj názor na ni přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z kartografických děl, grafů, diagramů a statistik týkajících se obyvatelstva Evropy Obyvatelstvo a osídlení Evropy počet obyvatel a jeho vývoj rozmístění (periférie, centra) přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva struktura obyvatelstva obyvatelstvo EU mezilidské vztahy hodnoty, postoje, praktická etika (tolerance jiných národnostních a náboženských skupin - analýza vlastních i cizích postojů) Jsme Evropané (co nás spojuje a v čem se lišíme, EU). OV náboženství jako jeden ze znaků obyvatelstva M práce s grafy, diagramy, statistickými přehledy lokalizuje hlavní průmyslové regiony Evropy přiřadí typické plodiny a hospodářská zvířata k dané části Evropy určí nejvýznamnější průmyslová odvětví Evropy vyjmenuje hlavní druhy dopravy v Evropě a určí jejich význam vymezí nejnavštěvovanější státy / lokality Evropy a zdůvodní jejich přitažlivost Hospodářství Evropy evropské hospodářství vývoj, srovnání se světem zemědělství průmysl doprava cestovní ruch Objevujeme Evropu a svět. B zemědělské plodiny, hospodářská zvířata OV principy tržní ekonomiky vymezí regiony Evropy a určí společné rysy každého z nich z hlediska přírody, obyvatelstva i hospodářství určí specifika vybraných regionů Evropy a vzájemně je porovná lokalizuje regiony Evropy a státy, které do regionů patří Regiony Evropy střední Evropa severní Evropa západní Evropa jižní Evropa jihovýchodní Evropa východní Evropa multikulturalita (vzájemné obohacování) mezilidské vztahy (tolerance mezi národy) kooperace poznávání lidí kreativita HV, VV umění a kultura evropských regionů D bývalé kolonie evropských zemí, historické památky zemí Evropy OV státní zřízení zemí Evropy (republiky, monarchie)

11 komunikace (projekt Den národů) Evropa a svět nás zajímá (Den národů) ekosystémy (přírodní krajiny jednotlivých regionů Evropy) Výtvarná / počítačová práce - vybraný stát Evropy, osobnosti Evropy Projekt Den národů světa ve spolupráci s TV, VV, HV Video vybrané státy Evropy, e- vysílání vysvětlí vlastními slovy význam vzniku EU jako nejdůležitějšího integračního seskupení Evropy a významného ekonomického regionu světa přiměřeně hodnotí rozšiřování, výhody a nevýhody členství v EU a její budoucí vývoj lokalizuje na mapě jednotlivé státy EU Evropská unie charakteristika vznik, vývoj (rozšiřování), budoucnost orgány a jejich umístění Objevujeme Evropu a svět (EU, její instituce a fungování). OV orgány, struktury, nástroje, rozšiřování, budoucnost EU HV hymna EU Óda na radost hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském či světovém kontextu uvědomuje si význam a důsledky začlenění Česka do EU, práva a povinnosti, které z něho vyplývají uvádí příklady začlenění Česka do mezinárodních organizací Česká republika Česko v evropském (světovém) kontextu vymezení polohy (výhody, nevýhody) srovnání s vybranými státy členství ČR ve významných integračních seskupeních vývoj státního území Evropa a svět nás zajímá (ČR jako součást Evropy). D vývoj státního území M porovnání čísel (rozloha, počet obyvatel) přiměřeně hodnotí, charakterizuje a lokalizuje přírodní složky krajiny České republiky, a to ve vzájemných souvislostech vyjmenuje zásadní přírodní zdroje Česka a lokalizuje je na mapě uvědomuje si rizika zničeného životního prostředí pro budoucí vývoj Česka vymezí jádrové a periferní oblasti osídlení nalezne a zdůvodní faktory ovlivňující rozmístění obyvatel v Česku zhodnotí migraci a její důsledky pro budoucí vývoj Česka vzhledem k přirozené měně obyvatelstva uvede hlavní národnostní menšiny, lokalizuje je a zhodnotí jejich postavení v naší společnosti vysvětlí pojmy urbanizace, suburbanizace, aglomerace, konurbace Přírodní poměry geologický vývoj přírodní krajiny podnebí vodstvo půdy přírodní zdroje ochrana přírody Obyvatelstvo a osídlení počet obyvatel (vývoj) rozmístění (periférie, centra) přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva struktura obyvatelstva městské a venkovské osídlení sebepoznání a sebepojetí sebeorganizace (chráněná území ČR) Jsme Evropané (obyvatelstvo ČR v evropském kontextu). multikulturalita (národnostní složení a cizinci v ČR, jejich postavení ve společnosti) B - fauna a flóra České republiky, ekologická výchova CH - nerostné suroviny ČR Výtvarná / počítačová práce - Chráněná území ČR Video - vybrané regiony České republiky IVT - práce se serverem M - grafy, tabulky k obyvatelstvu ČR OV - národnostní menšiny a cizinci v ČR Diskuze - postavení cizinců, Rómů v ČR

12 přiměřeně zpracovává a hodnotí geografické informace a zdroje dat z kartografických děl, grafů, diagramů a statistik týkajících se obyvatelstva České republiky lokalizuje hlavní průmyslové a zemědělské regiony Česka objasní vzájemné vztahy mezi přírodními zdroji a hospodářstvím popíše rostlinnou a živočišnou výrobu v ČR určí hlavní průmyslová odvětví ČR a posoudí jejich perspektivu vysvětlí význam polohy ČR pro dopravu v Evropě a vyvodí důsledky, které z ní vyplývají určí jednotlivé druhy dopravy v ČR a jejich význam pro osobní či nákladní dopravu vysvětlí význam cestovního ruchu pro hospodářství České republiky Hospodářství zemědělství průmysl doprava cestovní ruch (obecné charakteristiky) zahraniční vztahy Sebepoznání mezilidské vztahy poznávání lidí komunikace (tolerance k odlišným národnostním skupinám obyvatel) Evropa a svět nás zajímá (hospodářství ČR v evropském kontextu). D - vývoj hospodářství na území českých zemí (od konce 19. století po současnost) OV - integrační seskupení světa CH - zpracování železné rudy, význam ropy, uhlí F - typy elektráren B - vliv průmyslu na životní prostředí vymezí jednotlivé administrativní celky Česka (NUTS, kraj, okres, obec) zhodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry regionů (krajů) Česka přiměřeně analyzuje vazby jednotlivých regionů v rámci České republiky lokalizuje na mapě jednotlivé kraje České republiky a vybrané geografické objekty zhodnotí klady a zápory místní oblasti a její přínos pro ČR Kraje České republiky vymezení administrativních jednotek na našem území (kraj, okres, obec, NUTS) charakteristika jednotlivých krajů Česka sebepoznání kreativita poznávání lidí (lidové písně, pověsti apod.) lidské aktivity a problémy životního prostředí vztah člověka k prostředí (projekt) Č - národopisné oblasti Česka, nářečí VV - architektura, historické památky HV - lidové krajové písně vymezí nejnavštěvovanější lokality Česka Cestovní ruch unikátní turistické lokality přírodní, kulturní, historické zajímavosti České republiky ekosystémy vztah člověka k prostředí (zachovalé přírodní lokality a nutnost jejich ochrany) Evropa a svět nás zajímá (ČR jako turisticky zajímavé území pro občany jiných států Evropy nebo světa, zahraniční turisté u nás). Projekt Mapování Děčínska ve spolupráci s B, D a IVT

13 PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata ROČNÍK: KVARTA Ţák vysvětlí vlastními slovy pojem globalizace vysvětlí, ve kterých oblastech a jak se globalizace projevuje uvede podmínky jejího vzniku a rozvoje na příkladech konkrétních firem vysvětlí vliv nadnárodních společností na světovou ekonomiku vysvětlí pojmy jádro a periferie a přiřadí k nim příklady takových oblastí na konkrétních příkladech z Česka uvede dopady globalizace na stát, region a místní oblast Globalizace Objevujeme Evropu a svět (ekonomika ČR a Evropy jako součást světové ekonomiky, provázanost celého světa). OV - projevy globalizace uvede způsoby měření vyspělosti zemí definuje HDP, HDP/os., HNP, index rozvoje lidských zdrojů (HDI) a vysvětlí rozdíly mezi nimi uvědomuje si, že HDP je jen jedním ze způsobů měření vyspělosti země a nemusí vždy vypovídat o kvalitě života obyvatel dělí země světa do různých skupin podle hospodářské vyspělosti a ke každé skupině uvádí příklady zemí porovná vzdělanost, zdraví, nemoci (AIDS) a úmrtnost, gramotnost, postavení žen ve společnosti, množství potravin apod. v zemích vyspělých a rozvojových vysvětlí zadluženost chudých zemí jako jeden z problémů omezujících jejich ekonomický rozvoj na příkladech ukáže, v čem spočívá rozvojová pomoc uvádí příklady zapojení Česka do rozvojové pomoci Regionální rozdíly ve vyspělosti zemí Objevujeme Evropu a svět (srovnání vyspělých a rozvojových zemí v kvalitě života). hodnoty, postoje, praktická etika (solidarita s obyvateli rozvojových zemí, možnosti pomoci) OV základy ekonomie vysvětlí pojem integrace a uvede její typy uvede hlavní hospodářská seskupení ve světě vysvětlí smysl a principy EU porovná postavení Česka ve světě před a po vstupu do EU na příkladech ukáže vztah vyspělých zemí k bývalým koloniím a naopak vysvětlí smysl a principy NATO uvede příklady zapojení Česka do vojenských mezinárodních operací Integrace zemí Objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané (evropská integrace, vztah ČR k EU, NATO aj., důsledky kolonializmu). hodnoty, postoje, praktická etika (výhody a nevýhody členství ČR v EU aj. organizacích) OV - mezinárodní integrace

14 vysvětlí pojmy kolonizace a dekolonizace, uvede významné kolonie a jejich mateřské země určí poslední (nejmladší státy světa) uvědomuje si kulturní rozmanitost na Zemi a vnímá ji jako obohacení světa i jako možný zdroj napětí uvádí příklady jejího promítnutí do každodenního života (jako důsledek různých náboženských a kulturních tradic a úrovně hospodářství) uvede příklady etnických a náboženských konfliktů a vlastními slovy vysvětlí jejich podstatu se seznámí s problémem islámského fundamentalismu a na příkladech uvede jeho projevy popíše národnostní složení obyvatel v Česku: uvede naše tradiční národnostní menšiny, jejich rozmístění a populační vývoj, hlavní skupiny cizinců (migrantů) a jejich zapojení do české společnosti uvede svůj názor na prolínání cizích kultur a tradic u nás Kulturní rozmanitost lidstva multikulturalita etnický původ (rozmanitost lidí na Zemi a její důsledky, rovnost všech skupin obyvatelstva, srovnání našeho způsobu života s jinými oblastmi) principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování (etnické a náboženské konflikty, způsob jejich řešení) hodnoty, postoje, praktická etika (vlastní postoj k multikulturalitě, zejména v ČR, vztah k cizincům) OV - etnické a náboženské skupiny D období kolonializmu, rozpad kolonií definuje pojem migrace a uvede její typy na konkrétních příkladech uvede příčiny migrace na mapě ukáže hlavní směry mezinárodních migrací ve světě a v Evropě na příkladech migrantů v EU a v Česku ukáže přístup místního obyvatelstva k migrantům a jejich problémy Migrace multikulturalita etnický původ lidské vztahy (příčiny a důsledky migrace) občan, občanská společnost a stát (soužití s minoritami, političtí uprchlíci) OV migrace jako součást globalizace lidské aktivity a problémy životního prostředí (environmentální migrace) definuje urbanizaci a vysvětlí její vývoj ve světě se seznámí s modely uspořádání měst porovná způsob života ve městech a na venkově a uvede jeho výhody či nevýhody porovná strukturu měst ve vyspělých a rozvojových zemích vysvětlí a popíše slumy Urbanizace lidské aktivity a problémy životního prostředí (znečištění měst, život ve slumech) OV - městský a venkovský způsob života vysvětlí současné procesy ve světovém zemědělství - zelenou revoluci, údržbu krajiny a ekologizaci zemědělství ve vyspělých zemích, dotace do zemědělství Zemědělství lidské aktivity a problémy životního B - ekologizace v zemědělství

15 popíše změny v českém zemědělství po roce 1989 a po vstupu Česka do EU prostředí (údržba krajiny, ekologizace zemědělství) popíše vznik a vývoj průmyslu uvede lokalizační faktory rozdělí průmysl na jednotlivá odvětví a obory uvede hlavní průmyslové oblasti světa porovná význam a postavení jednotlivých průmyslových odvětví a oborů v současné ekonomice světa uvede příklady tzv. nově industrializovaných zemí a jejich vliv na světový průmysl popíše změny v průmyslu ČR po roce 1989 a uvede konkrétní příklady transformace Průmysl objevujeme Evropu a svět (porovnání postavení vyspělých, nově industrializovaných a rozvojových zemí ve světovém průmyslu) lidské aktivity a problémy životního prostředí (vliv průmyslu na prostředí) B, CH - vliv průmyslu na prostředí uvede členění dopravy a význam jednotlivých druhů dopravy porovná z různých hledisek jednotlivé druhy dopravy uvede dopady dopravy na životní prostředí uvědomuje si rychlý rozvoj moderních typů spojení - telekomunikací a internetu a jeho důsledky pro život na Zemi Doprava lidské aktivity a problémy životního prostředí (vliv dopravy na prostředí) Objevujeme Evropu a svět (internet jako prostředek moderního spojení a vzájemného poznávání). CH, F - vliv dopravy na prostředí OV nevýrobní sféra vysvětlí, jaké obory hospodářské činnosti patří do sektoru služeb uvede členění a vývoj služeb uvede lokalizační faktory na příkladech z ČR popíše současné změny ve službách Sluţby OV nevýrobní sféra uvede typy cestovního ruchu, jeho zdroje a cíle vysvětlí dopady (výhody a nevýhody) masové turistiky uvede příklady turistických oblastí z vyspělého i rozvojového světa vysvětlí specifika turistiky a cestovního ruchu v ČR (postavení Prahy, příměstská rekreace, chaty a chalupy) Cestovní ruch Objevujeme Evropu a svět (cestování jako součást poznávání a moderního životního stylu). vysvětlí pojem globální oteplování uvede jeho možné příčiny a důsledky pro život na Zemi i pro Globální změny klimatu lidské aktivity a problémy životního B, F, CH - klima, změny klimatu, ozonová díra

16 Česko přednese svůj názor na řešení tohoto problému vysvětlí příčiny a důsledky narušení ozonosféry a uvede nejvíce postižené oblasti světa uvede, jak by se měl člověk chránit před UV zářením popíše vliv města na kvalitu ovzduší prostředí základní podmínky života (klimatické změny, jejich příčiny a následky) hodnoty, postoje, praktická etika (názory na vliv člověka na změny klimatu) vyjmenuje přírodní katastrofy na Zemi objasní jejich příčiny, popíše jejich projevy a uvede možnosti ochrany před nimi uvede, jakými přírodními jevy může být ohrožena ČR a jak je možné je předvídat a chránit se před nimi definuje pojem biodiverzita zhodnotí biodiverzitu jednotlivých přírodních krajin na příkladech ukáže poškozování biodiverzity uvědomuje si nutnost zachování biodiverzity pro život na Zemi Přírodní katastrofy Biodiverzita řešení problémů a rozhodovací dovednosti hodnoty, postoje, praktická etika (zvládání krizových situací v případě živelní pohromy, pomoc ostatním, solidarita s postiženými) ekosystémy základní podmínky života lidské aktivity a problémy životního prostředí B - litosféra, pohyby litosférických desek a jejich důsledky B - druhová rozmanitost na Zemi vysvětlí vlastními slovy, proč je dobré pro budoucí život naučit se geografickému způsobu myšlení Význam geografického vzdělání pro ţivot rozvoj schopností poznávání (geografický způsob myšlení jako způsob nazírání na svět ve vzájemných vztazích a souvislostech) lidské aktivity a problémy životního prostředí (ochrana přírody a kulturních památek) vztah člověka k prostředí -projekt Projekt - České Švýcarsko ve spolupráci s B OV, D, VV - kulturní památky v ČR B - ochrana přírody hodnoty, postoje, praktická etika (vlastní postoj k ochraně přírody a kulturních památek projekt)

17

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

Mezipředmět. vazby. Metodická poznámka. Průřezová témata. Období splnění. Rozsah vyžadovaného učiva. Návrhy učiva pro nadané žáky

Mezipředmět. vazby. Metodická poznámka. Průřezová témata. Období splnění. Rozsah vyžadovaného učiva. Návrhy učiva pro nadané žáky Vyučovací předmět: Zeměpis (Z) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva Návrhy učiva pro nadané

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z GEOGRAFIE 2017/2018

MATURITNÍ TÉMATA Z GEOGRAFIE 2017/2018 MATURITNÍ TÉMATA Z GEOGRAFIE 2017/2018 1. Planetární geografie tvar a velikost Země rotace Země a její důsledky oběh Země kolem Slunce a jeho důsledky pásmový čas, datová hranice slapové jevy 2. Kartografie

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta Tématická oblast Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Rozdělení a význam geografie Tvar a pohyby Země Přírodní

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis Komp e t e n c e. Očekávané výstupy

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis Komp e t e n c e. Očekávané výstupy VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis 2. 6. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky řírodní obraz 6,9 zhodnotí postavení Země ve vesmíru

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2018/2019. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2018/2019. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2018/2019 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A8 Mgr. Radomil Juřík VIII. B8 Mgr.

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Učební osnovy Zeměpis

Učební osnovy Zeměpis Učební osnovy Zeměpis PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Související PT 5. Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

Úvod do geografie, geografické vědy Zdroje geografických dat, pravidla citace

Úvod do geografie, geografické vědy Zdroje geografických dat, pravidla citace Vyučovací předmět Zeměpis Týdenní hodinová dotace 5 hodin Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy vymezí objekt studia geografie rozdělí geografii

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Zeměpis 3. období 9. ročník Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Očekávané

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Ročník: 6. - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy - prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy prokáže na konkrétních

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Maturitní otázky ze zeměpisu

Maturitní otázky ze zeměpisu Maturitní otázky ze zeměpisu 1. Země jako vesmírné těleso - Vesmír a sluneční soustava - Tvar a velikost Země - Pohyby Země - Čas na Zemi - Měsíc a slapové jevy 2. Kartografické zobrazovací způsoby - Mapa

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE a Topografie RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4 ZEMĚPIS Zeměpis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vzdělávacího oboru: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda. Ta

Více

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2018/2019 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2017/2018 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Zeměpis 3. období 6. ročník Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ: Planeta Země a její krajiny (SPN 1997) Obecný zeměpis sešitové atlasy pro ZŠ (Kartografie Praha

Více

Předmět: Z E M Ě P I S

Předmět: Z E M Ě P I S 11-ŠVP-Zeměpis-P,S,T,K strana 1 (celkem 9) 1. 9. 2014 Předmět: Z E M Ě P I S Charakteristika předmětu: Výuka zeměpisu navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a vlastivědu. Učivo lze rozdělit do několika

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS šk. rok 2017/18 Jarní a podzimní termín. 1. Geografie, její předmět a funkce. Základy geomorfologie (utváření reliéfu Země)

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS šk. rok 2017/18 Jarní a podzimní termín. 1. Geografie, její předmět a funkce. Základy geomorfologie (utváření reliéfu Země) EDUCAnet gymnázium, SOŠ a základní škola Praha, s.r.o. Roztylská 1, 148 00 Praha 4 http:// praha.educanet.cz Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS šk.

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT TŘÍDA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Zeměpis sexta Mgr. Martin Kulhánek 64 VH Regionální zeměpis

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Předmět: G E O G R A F I E

Předmět: G E O G R A F I E 11-ŠVP-Geografie-P,S,T,K strana 1 (celkem 15) 1. 9. 2014 Předmět: G E O G R A F I E Charakteristika předmětu: Výuka zeměpisu navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a vlastivědu. Učivo lze rozdělit do

Více

Zeměpis

Zeměpis 5.6.4 5.6.4 Zeměpis ZEMĚPIS 6. ročník 5.6.4/1-4 GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE porozumí a použije odbornou geografickou, topografickou a kartografickou terminologii použije

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST-ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR-ZEMĚPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT-ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis svým pojetím navazuje především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti

Více

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE 1. Vesmír 2. Země a Měsíc 3. Kartografie 4. Geografie a geomorfologie Země 5. Sféry Země 6. Obyvatelstvo 7. Hospodářství 8. Globalizace 9. Státy a jejich hranice 10. Hospodářsky

Více

Příloha č. 1 Zeměpis Ročník: 6. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 1 Zeměpis Ročník: 6. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 1 Zeměpis Ročník: 6. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Přírodní obraz Země - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Zeměpis - 6. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ DODATEK č.1 Pro 8.ročník 1 ZEMĚPIS Vyučovací předmět Období Člověk a příroda ZEMĚPIS 3. 8.

Více

Předmět: Z E M Ě P I S

Předmět: Z E M Ě P I S 11-ŠVP-Zeměpis-1,2,3 strana 1 (celkem 8) 1. 9. 2014 Předmět: Z E M Ě P I S Charakteristika předmětu: Učivo lze rozdělit do několika učebních celků a to: vesmír, kartografie, fyzický zeměpis, sociální zeměpis

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.17 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Samostatný vyučovací předmět zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Spojuje základní poznatky z řady přírodních

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Předmět: G E O G R A F I E

Předmět: G E O G R A F I E 11-ŠVP-Geografie-1,2,3 strana 1 (celkem 8) 1. 9. 2014 Předmět: G E O G R A F I E Charakteristika předmětu: Učivo lze rozdělit do několika učebních celků a to: vesmír, kartografie, fyzická geografie, sociální

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách s využitím interaktivní tabule.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách s využitím interaktivní tabule. 7.6.4 Charakteristika předmětu 2. stupně Zeměpis je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 8. ročníku 1 hodinu týdně a v 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně.

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 1 7 Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a příroda - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje

Více

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií.

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií. Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Zeměpis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS 1. ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar a velikost Země. Země ve vesmíru. Pohyby Země a jejich důsledky. 2. ZNÁZORNĚNÍ ZEMĚ NA MAPÁCH Mapa, glóbus, kartografická zobrazení, měřítko mapy,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) PŘEDMĚT TŘÍDA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE 64 MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) Zeměpis kvinta Mgr. Martin Kulhánek UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence. Globalizace. Co je globalizace?

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence. Globalizace. Co je globalizace? A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) mezipředmětové vztahy Evaluace žáka Poznámky

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.4 Zeměpis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na vzdělávací

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

Jak žijí lidé na Zemi - odlišnost lidí - život ve městech a na vesnicích - les, voda - obživa lidí - přírodní zdroje

Jak žijí lidé na Zemi - odlišnost lidí - život ve městech a na vesnicích - les, voda - obživa lidí - přírodní zdroje Ročník: šestý -zhodnotí postavení Země ve vesmíru, porovná podstatné vlast. Země s ostat. tělesy sluneční soustavy -prokáže na příkladech tvar planety Země -zhodnotí postavení slunce ve vesmíru, planetární

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK. Mezipředmětové přesahy

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK. Mezipředmětové přesahy 6. ROČNÍK Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ REGIONY SVĚTA ZEMĚPIS Učivo Mezipředmětové přesahy Organizuje a

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 žák zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky, rozlišuje

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE a Topografie RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4 ZEMĚPIS Zeměpis 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 žák charakterizuje na elementární úrovni vesmír a sluneční soustavu objasní postavení Slunce a planet sluneční soustavy ve vesmíru srovnává podstatné vlastnosti

Více

Předmět:: Zeměpis. Opakování učiva z 6. ročníku Informační zdroje v geografii Mapy. Pojem: světadíl, oceán, kontinent

Předmět:: Zeměpis. Opakování učiva z 6. ročníku Informační zdroje v geografii Mapy. Pojem: světadíl, oceán, kontinent Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie: 1 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 9. ročník Zpracoval: Mgr. Tomáš Majer Obyvatelstvo a hospodářství posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.5 ZEMĚPIS 5.6.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Přestože je Zeměpis součástí vzdělávací oblasti

Více

Předmět:: Zeměpis. Úvod do zeměpisu Informační a dokumentační zdroje v geografii

Předmět:: Zeměpis. Úvod do zeměpisu Informační a dokumentační zdroje v geografii 1 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů. 5 zhodnotí postavení

Více

Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu

Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola je život a život je škola Platnost:

Více

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Zeměpis 6.12 Zeměpis Vyučovací předmět zeměpis má společensko-přírodovědný charakter, který žákovi umožňuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA 5.3.1. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Země jako vesmírné těleso Postavení Země

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo Přesahy a vazby: mezipředmětové vztahy, průřezová témata Poznámky žák porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné

Více

Příloha č. 23 ZEMĚPIS

Příloha č. 23 ZEMĚPIS září Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy. Rozumí pojmům planeta, hvězda, planetky, měsíce, meteorická tělesa, komety, galaxie. Orientuje

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS ZEMĚPIS 7. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Rozdělení světa - orientuje se

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. Planeta Země

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. Planeta Země A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: pis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) mezipředmětové vztahy Evaluace žáka Poznámky

Více

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Týmová práce Ročník: 8. 9. Kompetence ( výstupy ) Učivo obsah Mezipředm. Osvojí si proces teambuldingu. Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu:

Více

Zeměpis. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Zeměpis. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více