FABIA Hledání závad È. 1/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FABIA Hledání závad È. 1/1"

Transkript

1 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 1/1 Samovolné vybíjení akumulátoru pro kontrolu: akumulátor je v poøádku osvìtlení a všechny systémy vozidla jsou vypnuty Možné pøíèiny závady: zkorodované a zneèištìné kontakty prodøený izolaèní pláš vodièù zkrat uvnitø agregátù nebo souèástí platné Pro hledání závad je potøeba: ruèní multimetr napø VAG 1526 A pomocná mìøicí souprava napø VAG 1594 A schéma zapojení Mìøení vybijecího proudu akumulátoru -Odpojit kostøicí kabel od akumulátoru -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na mìøení proudu -Pøipojit multimetr (nejvìtší mìøicí rozsah) mezi svorku kostøicího kabelu a mínus pól akumulátoru -Vypnout všechny spotøebièe ve vozidle (napø autorádio vnitøní osvìtlení) -Pøepínaèem postupnì snižovat mìøící rosah multimetru až lze odeèíst mìøenou hodnotu Proud max 25 ma Proud vìtší než 25 ma -Postupným vyjímáním pojistek pøerušovat jednotlivé proudové obvody Proud klesl na max 25 ma Proud zùstal vìtší než 25 ma Nenalezne-i se závada v pøíslušných prou- V pøíslušném proudovém ovodu závadu dových obvodech odpojit vodièe u nalézt a odstranit ji nejištìných agregátù: alternátor spouštìè a vyhledat závadu podle elektrických schémat Kontrola akumulátoru =; Elektrická zaøízení Konec programu hledání závad Vydání 0899 SOO

2

3 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 2/1 Spouštìè se neotáèí pro kontrolu: akumulátor je v poøádku pøípoje na magnetickém spínaèi a ukostøovacím kabelu mezi akumulátorem a koroserií stejnì jako mezi karoserií a pøevodovkou musejí tìsnì doléhat a nesmìjí být zoxidované Pro hledání závad je potøeba: ruèní multimetr napø VAG 1526 A pomocná mìøicí souprava napø VAG 1594 A platné schéma zapojení svorka 30 od akumulátoru 2 -svorka 50 od spínací skøíòky 3 -pøípoj budicího vinutí Pokraèování na další stranì! Vydání

4 - è 2/2 Hledání závad FABA Kontrola napájení (svorka 50) na magnetickém spínaèi spouštìèe ~ -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí -Pøipojit èervený mìøicí hrot na svorku 50 magnetického spínaèe -Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla -Klíèek zapalování nastavit do polohy 3 startování motoru Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V J ~r A ~r Kontrola napájení na pøípoji budicího vinutí -Pøipojit èervený mìøicí hrot na pøípoj budicího vinutí -Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla -Klíèek zapalování nastavit do polohy 3 startování motoru Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V r Spouštìè je vadný opravit Magnetický spínaè je vadný opravit A Kontrola napájení (svorka 50b) na spínací skøíòce -Pøipojit èervený mìøicí hrot na svorku 50b spínací skøíòky -Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla -Klíèek zapalování nastavit do polohy 3 startování motoru Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Vedení od spínací skøíòky ke spouštìèi je vadné opravit Spínací skøíòka je vadná opravit Konec programu hledání závad Vydání 0899 SOO

5 --- Pøedpoklady FABA Hledání závad è3/1 Stíraèe pøedního skla nefungují pro kontrolu: pojistka SB 15 (5 A) a SB 41 (20 A) v poøádku napìtí akumulátoru v poyádku Pro hledání závad je potøeba: ruèní multimetr napy VAG 1526 A pomocná platné mìyicí souprava napø VAG 1594 A schéma zapojení Kontrola elektrického napájení motoru stíraèù -V- -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru napø VAG 1526 A na 20 V stejnosmìrného napìtí -Zapnout zapalování -Pøipojit multimetr pomocnou mìøicí soupravou napø VAG 1594 A èerným mìøicím hrotem na konektor 4 a èerveným mìøicím hrotem na konektor 2 svorkovnice T4a na motoru stíraèù -Pøepnout páèku spínaèe stíraèù do polohy stíraèe 1 a zmìyit napìtí -Pøipojit multimetr èerveným mìøicím hrotem na konektor 1 svorkovnice T4a na motoru stíraèù -Pøepnout páèku spínaèe stíraèù do polohy stíraèe 2 a zmìøit napìtí Zobrazí se cca napìtí akumulátoru 1 Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V ~ L Motor stíraèù je vadný vymìnit J konektor Kontrola elektrického napájení spínaèe stíraèù pro stírání v intervalech -E22- -Vypnout zapalování -Demontovat obložení sloupku Yízení -Odpojit svorkovnici -T 8b- od spínaèe stíraèù -Pøipojit multimetr pomocnou mìøicí soupravou napy VAG 1594 A èerným mìøicím hrotem na 2 svorkovnice T8b a èerveným mìøicím hrotem na konektor 8 svorkovnice T8b -Zapnout zapalování Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V 1 Zobrazí se cca napìtí akumulátoru ~ ~ l Vedení ke spínaèi stíraèù je vadné opravit podle schématu zapojení Vydání ~ A 0400 SOO

6 è3/2 Hledání závad FABA A ~ 1 - Kontrola spínaèe stíraèù pro stírání v intervalech -E22- -Vypnout zapalování -Pfipojit svorkovnici -T 8b- ke spínaèi stíraèù -Pfepnout páèku spínaèe stíraèù do polohy stíraèe 1 -Pfipojit èervený mìficí hrot ke konektoru 1/53 svorkovnice T 8b -Zapnout zapalování Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Spínaè stíraèù je vadný vymìnit -Pfepnout páèku spínaèe stíraèù do polohy stíraèe 2 -Pfipojit èervený mìficí hrot ke konektoru 6/53b svorkovnice T 8b Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru ~ Spínaè stíraèù je vadný vymìnit Kontrola dobìhu motoru stíraèù -V- ~ -Vypnout zapalování -Nastavit voliè mìficího rozsahu multimetru napf VAG 1526 A na zkoušku prùchodnosti -Uvést stíraèe krátkým stisknutím spínaèe stíraèù do koncové polohy -Pfepnout páèku spínaèe stíraèù do polohy -vypnuto- -Pfipojit èervený mìficí hrot ke konektoru 3/31 b svorkovnice T 4a -Pfipojit èerný mìficí hrot ke konektoru 4/31 svorkovnice T 4a Ládná prùchodnost Prùchodnost ~ + Motor stíraèù -V- je vadný vymìnit Vedení od motoru stíraèù k centrální fídicí jednotce vozu je vadné opravit podle schématu zapojení KONEC Vydání 0400 SOO

7 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 4/1 Ostøikovaèe pøedního skla nefungují pro kontrolu: pojistka SB 15 (5A) v poøádku napìtí akumulátoru v poøádku Pro hledání závad je potøeba: -Odpojit ruèní multimetr napø VAG 1526 A pomocná platné mìøicí souprava napø VAG 1594 A schéma zapojení Kontrola elektrického napájení èerpadla ostyikovaèe pøedního a zadního skla -V59- -Vypnout zapalování svorkovnici T2a od èerpadla ostøikovaèe pøedního a zadního skla -Zapnout zapalování -PYipojit mìøicí hroty na svorkovnici -Pøitáhnout páèku spínaèe stíraèù smìrem k volantu Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru -Pøipojit ~r Cerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla -V59- je vadné vymìnit -Vypnout zapalování -Pøipojit svorkovnici T 2a k èerpadlu ostøikovaèe pøedního a zadního skla -V59- -Demontovat obložení sloupku øízení -Odpojit svorkovnici -T 8b- od spínaèe stíraèù -Zapnout zapalování -PYipojit èervený mìyicí hrot ke konektoru 8 (53a) svorkovnice -T 8b- na kabelovém svazku èerný mìøicí hrot na konektor 2 (31) svorkovnice -T 8b- na kabelovém svazku Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Vedení mezi pojistkovým stíraèù je vadné boxem a spínaèem opravit Vydání A 0400 SOO

8 è4/2 Hledání závad FABA A ~ ~ Kontrola funkce ostøikovaèe pøedního skla -Vypnout zapalování -Pøipojit svorkovnici -T 8b- ke spínaèi stíraèù -Zapnout zapalování -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 4 (53c) svorkovnice -T 8b- spínaèe stíraèù -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 5 (HW) svorkovnice -T 8b- spínaèe stíraèù -Pøitáhnout páèku spínaèe stíraèù smìrem k volantu Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru ~r Spínaè stíraèù je vadný vymìnit Kontrola funkce ostøikovaèe zadního skla -Vypnout zapalování -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 4 (53c) svorkovnice -T 8b- spínaèe stíraèù -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 5 (HW) svorkovnice -T 8b- spínaèe stíraèù -Zapnout -Odtlaèit zapalování páèku spínaèe stíraèù od volantu do 2 polohy a držet Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru ~r Spínaè stíraèù je vadný vymìnit Vedení mezi T8b/4 a T8b/5 a èerpadlem ostøikovaèe pøedního a zadního skla je vadné opravit KONEC Vydání

9 FABA Hledání závad è5/1 Cyklovaè stíraèù nefunguje Pøedpoklady pro kontrolu: kontrola elektrického napájení motoru stíraèù -V- a spínaèe stíraèù -E22- podle programu hledání závad è 3 u vozidel s varovným zaøízením proti krádeži musí být zavøeno víko motorového prostoru napìtí akumulátoru v poøádku Pro hledání závad je potøeba: ruèní multimetr napø VAG 1526 A pomocná mìøicí souprava napø VAG 1594 A platné schéma zapojení Kontrola spínaèe stíraèù -E22- -Vypnout zapalování -Demontovat obložení sloupku øízení -Odpojit svorkovnici -T 8b- od spínaèe stíraèù -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru napø VAG 1526 A na 20 V stejnosmìrného napìtí -Pøipojit multimetr pomocnou mìøicí soupravou napø VAG 1594 A èerným mìøicím hrotem na kostru vozidla a èerveným mìøicím hrotem na konektor 7 svorkovnice T8b -Zapnout zapalování -Pøepnout páèku spínaèe stíraèù do polohy pro stírání v intervalech Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Spínaè stíraèù je vadný vymìnit Kontrola ovladaèe cyklovaèe stíraèù -E38- -Vypnout zapalování -Pøipojit svorkovnici -T 8b- ke spínaèi stíraèù -Odpojit svorkovnici -T 6a- od spínaèe stíraèù -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru napø VAG 1526 A na zkoušku prùchodnosti -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 5 svorkovnice T6a -Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla (u vozidel do 0601) pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 7 svorkovnice T8b (u vozidel od 0701) -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 6 svorkovnice T6a -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 18 svorkovnice T18a Pokaždé prùchodnost Minimálnì jednou žádná prùchodnost \ Ovladaè cyklovaèe stíraèù -E38- je vadný vymìnit Vedení mezi motorem stíraèù a centrální øídicí jednotkou vozu je vadné opravit podle schématu zapojení KONEC Vydání 0701 SOO

10 ~ -- '- i

11 Pøedpoklady FABA Hledání závad è6/1 Kontrola zadního stíraèe pro kontrolu: kontrola elektrického napájení spínaèe -E22- podle programu hledání závad è 3 pojistky SB 15 (5 A) SB 32 (10 A) a SB 41 (20 A) v porádku Pro hledání závad je potøeba: ruèní multimetr VAG Nastavit pomocná platné mìricí souprava VAG 1594 A schéma zapojení Kontrola elektrického napájení motoru stíraèe zadního skla (V12) -Demontovat obložení stìny víka zavazadlového prostoru ~ Karoserie -montážní práce voliè mìricího rozsahu multimetru napr VAG 1526 A na 20 V stejnosmìrného napìtí -Odpojit svorkovnici T4b od motoru stíraèe zadního skla -pripojit èervený mìricí hrot na konektor 4 (15) svorkovnice T4b -pripojit èerný mìricí hrot na konektor 1 (31) svorkovnice T4b -Zapnout zapalování Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení opravit -prepnout Kontrola spínaèe stíraèù -E22- (stírání v intervalech) -Vypnout zapalování -Nastavit voliè mìricího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti -pripojit èervený mìricí hrot na konektor 2 svorkovnice T4b -pripojit èerný mìricí hrot na konektor 1 svorkovnice T4b spínaè stíraèù do polohy -stírání zadního skla v intervalech- Ládná prùchodnost Prùchodnost Spínaè stíraèù je vadný resp vadné vedení k motoru stíraèe zadního skla Vydání A 0400 SOO

12 ~~- i è 6/2 Hledání závad FABA A! ~ ~ Kontrola spínaèe stíraèù -E22- (ostøikování a stírání zadního skla) -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru napø VAG 1526 A na 20 V stejnosmìrného napìtí -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice T4b -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice T4b -Zapnout -Zatlaèit zapalování spínaè stíraèù po polohy -ostøikování a stírání zadního skla- a držet Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Motor stíraèe zadního skla -V12- je vadný vymìnit stíraèe zadního skla Spínaè stíraèù pro stírání v intervalech (E22) je vadný resp vadné vedení k motoru KONEC Vydání

13 - Pøedpoklady FABA Hledání závad È 7/1 Vyhøívání zadního skla bez funkce pro kontrolu: pojistka SB 39 (20 AJ v poøádku napìtí akumulátoru v poøádku nezapnuty žádné jiné spotøebièe napø vyhøívací èlen pøídavného topení nebo vyhøívání sedadla Pro hledání závad je potøeba: -Odpojit -Zapnout Vydání ruèní pomocná platné multimetr napø VAG 1526 A mìøicí souprava napø VA G 1594 A schéma zapojení Kontrola spínaèe vyhøívání zadního skla -E230- svorkovnici T6b od spínaèe -E230- -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 spínaèe -PFipojit èerný mìøicí hrot na konektor 4 spínaèe -Stisknout spínaè a držet stisknutý Prùchodnost Žádná prùchodnost r r Spínaè vyhfívání zadního skla -E230- je vadný vymìnit -Pøipojit svorkovnici T6b na spínaè -E230- -Pøipojit èervený mìøicí hrot k bílému vodièi vyhøívání zadního skla -PFipojit èerný mìøicí hrot k hnìdému vodièi vyhøívání zadního skla -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí -Nastartovat motor a nechat bìžet na volnobìh vyhøívání zadního skla Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru + Vedení mezi spínaèem vyhøívání zadního skla -E230- a centrální øídicí jednotkou vozu nebo vedení mezi centrální øídicí jednotkou vozu a vyhøíváním zadního skla -Z1- je vadné opravit; zkontrolovat vedení od -Z1- na kostru Pokud je vše v poøádku centrální øídicí jednotka vozu je vadná 0400 SOO KONEC Vyhøívání zadního skla -Z1- je vadné vymìnit

14 ~

15 ~ Pøedpoklady FABA Hledání závad È 8/1 Kontrola ventilátoru èerstvého vzduchu pro kontrolu: pojistka SB 68 (25 A) v poøádku napìtí akumulátoru v poøádku Pro hledání závad je potøeba: -Demontovat ruèní pomocná platné multimetr napø VAG 1526 A mìøicí souprava napø VAG 1594 A schéma zapojení Kontrola elektrického napájení ventilátoru èerstvého vzduchu -V2- -Vypnout zapalování ovládání topení -Odpojit svorkovnici T5h od spínaèe ventilátoru èerstvého vzduchu -E9- -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 5 svorkovnice T5h na kabelovém svazku -Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla -Zapnout zapalování Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V 1 Zobraz) se cca napìtí akumulátoru -Pøipojit Vedení mezi spínaèem ventilátoru èerstvého vzduchu -E9- a pojistkou SB 68 je vadné opravit Kontrola spínaèe ventilátoru èerstvého vzduchu -E9- -Vypnout zapalování -Pøipojit svorkovnici T5h na spínaè ventilátoru èerstvého vzduchu -E9- èerný mìøicí hrot na kostru vozidla -Zapnout zapalování -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 4 svorkovnice T5h a spínaè ventilátoru èerstvého vzduchu nastavit na stupeò 1 Odeèíst napìtí -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice T5h a spínaè ventilátoru èerstvého vzduchu nastavit na stupeò 2 Odeèíst napìtí -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice T5h a spínaè ventilátoru èerstvého vzduchu nastavit na stupeò 3 Odeèíst napìtí -pripojit èervený mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice T5h a spínaè ventilátoru èerstvého vzduchu nastavit na stupeò 4 Odeèíst napìtí Napìtí minimálnì jednou nezjištìno nebo je nižší 1 Zobrazí se vždy cca napìtí akumulátoru než8v 'r Spínaè ventilátoru èerstvého vzduchu -E9- je vadný vymìnit A Vydání 0400 SOO

16 è 8/2 Hledání závad FABA Kontrola motoru ventilátoru èerstvého vzduchu -V2- A ~ ~ -Odpojit svorkovnici T2u od motoru ventilátoru èerstvého vzduchu -V2- -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice T2u -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice T2u -Pøepnout spínaè ventilátoru èerstvého vzduchu postupnì do všech ètyø poloh Odeèíst vždy výsledek mìøení Vždy namìøena rozdílná napìtí Napìtí minimálnì jednou nenamìøeno Motor ventilátoru èerstvého vzduchu -V2- je vadný vymìnit KONEC Zkontrolovat vedení k pøedøadnému odporu ventilátoru èerstvého vzduchu -N24- pøíp je vadný pøedøadný odpor ventilátoru èerstvého vzduchu -N24- vymìnit Vydání 0400 SOO

17 ~ ---~- - FABA Hledání závad È9/1! Kontrola nastavovaèe klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu Pøedpoklady pro kontrolu: pojistka SB 12 (5 AJ v poøádku napìtí akumulátoru v poøádku Pro hledání závad je potøeba: -Demontovat ruèní multimetr napø VAG 1526 A pomocná mìøicí souprava napø VAG 1594 A platné schéma zapojení Kontrola elektrického napájení nastavovaèe klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu -V154- -Vypnout zapalování ovládání topení -Odpojit svorkovnici T16c od ovládání topení -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 14 svorkovnice T16c na kabelovém svazku -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 13 svorkovnice T16c na kabelovém svazku -Zapnout zapalování Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru ~r Zkontrolovat vedení k pojistce SB 12 a na kostru vozidla podle schématu zapojení -Pø~po!!t Zkontrolovat spínaè klapky èerstvého a recirkulovaného èerstvého a recirkulovaného vzduchu -J251- vzduchu -E159- s øídicí jednotkou -Vypnout zapalování -Pøipojit svorkovnici T16c na ovládání topení èerv~ný n;ì~icí hrot na konektor 9 svorkov~ice T16c na kabelovém svazku -PøiPOJit èerny mìrlcl hrot na konektor 12 svorkovnlce T16c na kabelovém svazku -Zapnout -Sepnout zapalování spínaè klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu -E159- Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru + r Nastavovaè klapky èersvého a recirkulo- vaného vzduchu -V154- je vadný vymìnit Spínaè klapky èerstvého a recirkl1lovaného vzduchu -E159- je vadný pøíp je vadná øídicí jednotka klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu -J251- vymìnit Vydání KONEC 0400 SOO

18 ! -i -

19 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 10/1 Kontrola vyhøívacího èlenu pøídavného topení (PTC) -Z35- pro kontrolu: pojistky (40 A) v poøádku napìtí akumulátoru v poøádku vypnout všechny ostatní elektrické spotøebièe napø vyhøívané zadní sklo svìtla nebo vyhøívání sedadla teplota chladicí kapaliny pod 70 C regulace teploty na Max Pro hledání závad je potøeba: ruèní multimetr napø VAG 1526 A pomocná mìøicí souprava napø VAG 1594 A platné schéma zapojení Kontrola elektrického napájení pro vyhøívací èlen pøídavného elektrického topení -Z35- -Vytáhnout relé velkého topného výkonu -J360- z reléového boxu pozice 9 -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 1/30 na pozici relé -Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Zkontrolovat spoj k propojení 1V2 svorka 3 podle schématu zapojení Kontrola relé velkého topného vykonu -J360- -Nasadit relé velkého topného výkonu -J360- do reléového boxu pozice 9 -PFipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 4/85 pozice relé 9 a na kostru vozidla Relé necvaká Relé cvaká Relé velkého topného vykonu -J360 je vadné vymìnit Vydání A

20 è 10/2 Hledání závad FABA A ~ ~ - Kontrola relé malého topného výkonu -J359- -Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 6/85 pozice relé 8 a na kostru vozidla Relé necvaká Relé cvaká Relé malého topného výkonu -J359- je vadné vymìnit Kontrola vedení k vyhøívacímu èlenu pøídavného elektrického topení -Z35- -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2/87 pozice relé 9 a èerný mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice T3n -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2/87 pozice relé 9 a èerný mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice T3n -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 8/87 pozice relé 8 a èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnicet3n Minimálnì jednou žádná prùchodnost Pokaždé prùchodnost Zkontrolovat vedení mezi reléovým boxem a vyhøívacím èlenem -Z35- podle schématu zapojení Kontrola spínaèe vyhøívacího èlenu (PTC) -F268- (pouze u vozidel bez klimatizace) -Nastavit regulaci teploty na -Min- -Demontovat ovládání topení a odpojit svorkovnici T16c -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice T16c na ovládání topení -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 13 svorkovnice T16c na ovládání topení Ládná prùchodnost Prùchodnost Vyhøívací èlen pøídavného elektrického to- pení -Z35- je vadný vymìnit Spínaè vyhøívacího èlenu (PTC) -F268- je vadný vymìnit Pokraèování pro vozidla s klimatizací B Vydání

21 FABA Hledání závad È 10/3 B 1 Kontrola nastavovaèe teploty potenciometr -G267- (pouze u vozidel s klimatizací) -Nastavit regulaci teploty na -Max- -Navolení vlastní diagnostiky pro klimatizaci naètení bloku namìøených hodnot vyhøívací èlen PTC -Vyhøívací èlen PTC musí být zapnutý Zobrazení na displeji: vypnuto Zobrazení na displeji: zapnuto r r Øídicí jednotka klimatizace -J301- je vadná Vyhøívací èlen pøídavného elektrického tovymìnit pení -Z35- je vadný nebo øídicí jednotka mo- toru je vadná vymìnit KONEC Vydání

22

23 -- FABA Hledání závad È 11/1 Elektricky ovládaná a vyhøívaná zrcátka (bez elektricky ovládaných oken) Pøedpoklady pro kontrolu: napìtí akumulátoru v poøádku pojistky SB 11 a SB 38 v poøádku demontovat spínaè ovládání zrcátek ruèní multimetr napø VAG 1526 A pomocná mìøicí souprava napø VAG 1594 A Upozornìní: Není-i požadovaných vymìnit hodnot dosaženo odstranit pøerušené vedení podle schématu zapojení nebo zrcátka Kontrolní Kontrola Podmínky pro kontrolu Požado- Závada krok vaná hodnota 1 Napájení spínaèe zapnout zapalování asi 12 V pøerušené vedení -èervený mìøicí hrot na svorkovnici -T1 Of konektor 5 -èerný mìricí hrot na svorkovnici -T1 Of konektor 3 2 Funkce spínaèe -spínaè v poloze vlevo pro levé zrcátko zapnout zapalování -nahoru -èervený mìøicí hrot na -T10f- asi 12 V vadný spínaè konektor 2 -èerný mìøicí hrot na -T10f- konektor 10 -dolù -èervený mìøicí hrot na -T1 Of- asi 12 V vadný spínaè konektor 10 -èerný mìøicí hrot na -T10f- konektor 2 -èerný -vlevo -èervený mìricí hrot na -T10f- asi 12 V vadný spínaè konektor 1 O mìricí hrot na -T1 Of- konektor 7 -vpravo -èervený mìøicí hrot na -T1 Of- asi 12 V vadný spínaè konektor 7 -èerný mìricí hrot na -T1 Of- konektor 10 Vydání 0600 SOO

24 ! è 11/2 Hledání závad FABA 1 Kontrolní krok Kontrola Podmínky pro kontrolu Požadovaná hod- Závada ~ - nota 3 Funkce spínaèe -spínaè v poloze vpravo pro pravé zrcátko zapnout zapalování -nahoru -èervený mìøicí hrot na -T10f- asi 12 V vadný spínaè konektor 2 -èerný mìøicí hrot na -T10f- konektor 6 -dolù -èervený mìøicí hrot na -T10f- asi 12 V vadný spínaè konektor 6 -èerný mìøicí hrot na -T10f- konektor 2 -vlevo -èervený mìøicí hrot na -T10f- asi 12 V vadný spínaè konektor 9 -èerný mìyicí hrot na -T10f- konektor 6 -vpravo -èervený mìøicí hrot na -T10f- asi 12 V vadný spínaè konektor 6 -èerný mìøicí hrot na -T10f- konektor 9 4 Napájení vyhyívání -zapnout zapalování asi 12 V -spínaè ovládání zrcátek -spínaè ovládání zrcátek v poloze zrcátek vadný -Vyhøívá ní- -pøerušené ve- -vymontovat sklo zrcátka dení vadné -oba konektory rozpojit vyhøívání zrcátka -èervenou svorku pyipojit na jeden pøipojovací kabel -èernou svorku pyipojit na druhý pøipojovací kabel 5 Vyhøívání zrcátka -Nastavit voliè mìøicího rozsahu 3-6 Q vadné vyhøívání (ve studeném multimetru na mìøení odporu zrcátka vymìnit stavu) -sklo zrcátka demontované sklo zrcátka -èervenou svorku pyipojit na jeden pyipojovací kabel -èernou svorku pøipojit na druhý pøipojovací kabel na sklu zrcátka Vydání

25 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 12/1 Kontrola elektricky ovládaného støešního okna pro kontrolu: Napìtí akumulátoru v poøádku! Pojistka SB 62 v poøádku! Elektricky ovládané støešní okno mechanicky v poøádku! Pro hledání závad je potøeba: ruèní multimetr napø VAG 1526 A pomocná mìøicí souprava napø VAG 1594 A platné schéma zapojení Upozornìní: Øídicí jednotka elektricky ovládaného stfešního okna (J245) a motor elektricky ovládaného stfešního okna (V1) jsou integrovány v jednom modulu a nelze je jednotlivì mìnit Kontrola napájecího napìtí (svorka 30) pro øídicí jednotku elektricky ovládaného støešního okna (J245) -Demontovat spínaè støešního okna a vnitøní osvìtlení -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí -Odpojit svorkovnici -T6e- od øídicí jednotky ovládání støešního okna (J245) -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 4 a èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice -T6e- Napìtí není v poøádku Napìtí v poøádku ~r Zkontrolovat v~de~í podle: schématu zapojenl opravit Kontrola ~r napájecího napìtí nastavovaèe elektricky ovládaného støešního okna (E139) -Pøipojit svorkovnici -T6e- k øídicí jednotce ovládání støešního okna (J245) -Odpojit svorkovnici -T6f- od nastavovaèe elektricky ovládaného støešního okna (E139) -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 1 a èerný mìøicí hrot na kostru vozidla -Zapnout zapalování Požadovaná hodnota: cca 5 V Napìtí není v poøádku Napìtí v poøádku Vydání r A + Øídicí jednotka elektricky ovládaného støešního okna (J245) je vadná vymìnit

26 è 12/2 Hledání závad FABA A 1 ~ Kontrola nastavovaèe elektricky ovládaného støešního okna (E139) -Vypnout zapalování -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na mìøení odporu -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 a èerný mìøicí hrot na konektor 1 na nastavovaèi elektricky ovládaného støešního okna (E139) -Nastavit nastavovaè elektricky ovládaného støešního okna do polohy -støešní okno max otevøeno- Požadovaná hodnota asi 200 Q -Nastavit nastavovaè elektricky ovládaného støešního okna do polohy -støešní okno max zvednuto- Požadovaná hodnota: Odpor musí rovnomìrnì stoupat Pøi dosažení polohy -støešní okno max zvednuto-: cca 2600 Q + Požadované hodnoty nejsou v poøádku Požadované hodnoty v poøádku Nastavovaè elektricky ovládaného støešního okna (E139) je vadný vymìnit -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 a èerný mìøicí hrot na konektor 2 na nastavovaèi elektricky ovládaného støešního okna (E139) -Nastavit nastavovaè elektricky ovládaného støešního okna do polohy -støešní okno max otevøeno- Požadovaná hodnota asi 2600 Q -Nastavit nastavovaè elektricky ovládaného støešního okna do polohy -støešní okno max zvednuto- Požadovaná hodnota: Odpor musí rovnomìrnì klesat Pøi dosažení polohy -støešní okno max zvednuto-: cca 200 Q Požadované hodnoty nejsou v poøádku ~r Požadované hodnoty v poøádku Nastavovaè elektricky ovládaného støešního okna (E139) je vadný vymìnit Kontrola propojení v nastavovaèi elektricky ovládaného støešního okna (E139) -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konaktor 6 a èerný mìøicí hrot na konektor 2 na nastavovaèi elektricky ovládaného støešního okna (E139) Signální tón nezazní Signální tón zazní Nastavovaè elektricky ovládaného støešního okna (E139) je vadný vymìnit Øídicí jednotka elektricky ovládaného støešního okna (J245) je vadná vymìnit KONEC Vydání

27 - FABA Hledání závad è 13/1 Kontrola vyhøívaných sedaèek Pøedpoklady pro kontrolu: Pojistka S863 (15 A) v poøádku! Pro hledání závad je potøeba: ruèní multimetr napø VAG 1526 A Vyhøívání pomocná platné Upozornìní: mìøicí souprava VAG 1594 A schéma zapojení Následující program hledání závad popisuje hledání závad na stranì øidièe Pøi vadném vyhøívání sedadla spolujezdce se postupuje analogicky sedadla vlevo bez funkce nebo s chybnou funkcí Kontrola napájecího napìtí øídicí jednotky vyhøívání sedaèky øidièe (J131) -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí -Odpojit svorkovnici T81 od øídicí jednotky vyhøívání sedaèky øidièe (J131) (pod sedaèkou øidièe) -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 5 svorkovnice T81 -Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla -Zapnout zapalování Napìtí není v poøádku Napìtí v poøádku Zkontrolovat vedení podle schéma zapojení Kontrola spojení na kostru øídicí jednotky vyhøívání sedaèky øidièe (J131) -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 4 svorkovnice T81 Napìtí není v poøádku Napìtí v poøádku + Zkontrolovat vedení podle schéma zapojení A Vydání 0600 SOO

28 è 13/2 Hledání závad FABA r Kontrola napájecího napìtí spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe (E94) -Vypnout zapalování -Pøipojit svorkovnici T81 na øídicí jednotku vyhøívání sedaèky øidièe (J131) -Demontovat spínaè vyhøívání sedaèky => Elektrické zaøízení -Odpojit svorkovnici T6h od spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 6 svorkovnice T6h -Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla -Zapnout zapalování Napìtí není v poøádku Napìtí v poøádku A - Zkontrolovat v~de~í podl~ schématu zapojenl opravit Kontrola spojení na kostru spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe (E94) -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 4 svorkovnice T6h Napìtí není v poøádku Napìtí v poøádku Zkontrolovat v~de~í podl~ schématu zapojenl opravit Kontrola spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe (E94) -Pøipojit svorkovnici T6h na spínaè vyhøívání sedaèky -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 5 svorkovnice T6h -Provést kontroly napìtí podle tabulky: Spínaè vyhøívání sedaèky øidièe v poloze: nejmenší topný výkon Výsledky mìøení: r Zobrazí se cca napìtí akumulátoru plný topný výkon zobrazení cca 9 V vyhøívání sedaèky vypnuto Výsledky mìøení nejsou v poøádku nezobrazuje se žádné napìtí Výsledky mìøení v poøádku r Spínaè vyhøívání sedaèky øidièe (E94) je vadný vymìnit B Vydání 0600 SOO

29 -- FABA Hledání závad È 13/3 B Kontrola vedení k osvìtlení spínaèe vyhøívání S:daÈkY øidièe (E94) -Odpojit -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice T6h -Zapnout svìtla potenciometr osvìtlení pøístrojù nastavit na -jas- Zobrazí se cca napìtí akumulátoru Napìtí není v poøádku Pokud byla funkce osvìtlení v ovladaèi Zkontrolovat vedení podle schéma zapojení špatná je spínaè vyhøívání sedaèky øidièe (E94) vadný vymìnit Kontrola vedení od spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe (E94) k øídicí jednotce vyhøívání sedaèky øidièe -Vypnout zapalování -Odpojit svorkovnici T81 od øídicí jednotky vyhøívání sedaèky øidièe (J131) svorkovnici T6h od spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 5 svorkovnice T6h -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 6 svorkovnice T81 Signální tón nezazní Signální tón zazní Zkontrolovat vedení podle schéma zapojení Kontrola vyhøívání sedá ku øidièe (Z6) -Odpojit svorkovnici T2e pod sedaèkou øidièe -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na mìøení odporu -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 7 svorkovnice T81 -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice T2e -Požadovaná hodnota asi 12 Ohm Požadovaná hodnota není dosažena Požadovaná hodnota dosažena Vyhøívání sedáku øidi~e (Z6) je vadné vymìnit \ C Vydání 0600 SOO

30 è 13/4 Hledání závad FABA Kontrola vyhøívání opìry øidièe (Zl) -PFipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice T2e -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice T2e -Požadovaná hodnota asi 12 Ohm C! ~ - Požadovaná hodnota není dosažena Požadovaná hodnota dosažena + Vyhøívání opìry øidièe (Zl) je vadné vymìnit Kontrola vedení vyhøívacích èlánkù na kostru vozidla -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti -Pøipojit èervený mìficí hrot na konektor 1 svorkovnice T2e -Pøipojit èerný ~ì~icíhrot na kos~ru vozidla ' Slgnalnl tón nezazni Slgnálnl tón zazni + Zkontrolovat vedení podle schéma zapojení Kontrola snímaèe teploty (G59) vyhøívané sedaèky øidièe -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na mìøení odporu -Pøipojit èervený mìficí hrot na konektor 4 svorkovnice T81 -Pøipojit èerný mìficí hrot na konektor 2 svorkovnice T6g -Požadovaná hodnota asi 10 k Ohm pøi teplotì 20 c Požadovaná hodnota není dosažena Požadovaná hodnota dosažena + Snímaè teploty (G59) vyhøívané sedaèky øidièe je vadný vymìnit spoleènì s vyhøívacím èlánkem sedaèky øidièe (Z6) r Kontrola vedení od snímaèe teploty (G59) vyhøívané sedaèky øidièe na kostru vozidla -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 4 svorkovnice T81 -PFipojit èerný mìøicí hrot na kostru ozidla Signální tón nezazní Signální tón zazní + Zkontrolovat vedení podle schéma zapojení je Øídicí jednotka pro vyhøívání sedaèky øidièe vadná vymìnit KONEC Vydání 0600 SOO

31 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 14/1 Kontrola ostøikovaèù svìtlometù pro kontrolu: Napìtí Pojistka Funkce Funkce akumulátoru v poøádku! SB 64 v poøádku! tlumeného svìtla v poøádku! stìraèù a ostøikovaèù v poøádku! Kontrola Pro hledání závad je potøeba: ruèní pomocná platné multimetr napø VAG 1526 A mìøicí souprava napø VAG 1594 A schéma zapojení napájecího napìtí (svorka 30) pro relé ostøikovaèù svìtlometù (J39) -Vytáhnout relé ostøikovaèù svìtlometù (J39) z reléového boxu -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2/30 a èerný mìøicí hrot na konektor 4/86 pozice relé pro (J39) Napìtí není v poøádku Napìtí v poøádku -Pøipojit Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení opravit Kontrola napájecího napìtí relé ostøikovaèù svìtlometù (J39) se zapnutým tlumeným svìtlem -Zapnout tlumené svìtlo -Zapnout zapalování èervený mìøicí hrot na konektor 6/85 a èerný mìøicí hrot na konektor 4/86 pozice relé pro (J39) -Pøepnout a držet spínaè stíraèù do polohy pro ostøi kování pøedního skla Napìtí v poøádku Napìtí není v poøádku Vydání f' A Kontrola vedení podle schéma zapojení opravit nebo je vadná centrální Yídicí jednotka vozu (J519) vymìnit 0600 SOO

32 è 14/2 Hledání závad FABA A 1 ~ Kontrola napájecího napìtí pro èerpadlo ostøikovaèù svìtlometù (V11) -Odpojit svorkovnici T29 od èerpadla ostøikovaèù svìtlometù (V11) -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2 a èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice -T29- -Pøepnout a držet spínaè stíraèù do polohy pro ostøi kování pøedního skla Pøitom odeèíst výsledek mìøení na multimetru Požadované hodnoty nejsou v poøádku Požadované hodnoty v poøádku ~ r Kontrola spojení na kostru èerpadla Vymìnit èerpadlo ostøikovaèù svìtlometù ostyikovaèù svìtlometù (V11) podle schéma (V11) zapojení Pokud není zjistìna žádná závada vymìnit relé ostøikovaèù svìtlometù (J39) KONEC ~ Vydání 0600 SOO

33 --- Pøedpoklady FABA Hledání závad È 15/1 Kontrola prasklých vláken žárovek pro kontrolu: Napìtí akumulátoru v poøádku! Pojistky podle schéma zapojení v poøádku! Lárovky pro tlumená zadní obrysová a brzdová svìtla v poøádku! Pro hledání závad je potøeba: ruèní multimetr napø VAG 1526 A pomocná mìøicí souprava napø VAG 1594 A platné schéma zapojení Kontrola napájecího napìtí pro øídicí jednotku kontroly prasklých vláken žárovek (J571) -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí -Vytáhnout øídicí jednotku kontroly prasklých vláken žárovek (J571) z pozice relé 13/14 -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 1/15 a èerný mìøicí hrot na konektor 2/31 pozice relé pro (J571) -Zapnout zapalování Napìtí není v poøádku Napìtí v poøádku Zkontrolovat v~de~í podl~ schématu zapojenl opravit Kontrola výstupu pro zadní obrysové svìtlo vlevo a vpravo -Zapnout obrysová svìtla -Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 10/58R a konektor 12/58R pozice relé 13/14 -Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 18/58L a konektor 17/58L pozice relé 13/14 Koncové svìtlo nesvítí Koncové svìtlo svítí Zkontrolovat v~de~í podl~ schématu zapojenl opravit r A Vydání 0600 SOO

34 è 15/2 Hledání závad FABA A Kontrola výstupu pro tlumené svìtlo vlevo a vpravo -Zapnout zapalování -Zapnout tlumená svìtla -Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 14/56bR a konektor 15/56bR pozice relé 13/14 -Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 11/56bL a konektor 13/56bL pozice relé 13/14 Tlumené svìtlo nesvítí Tlumené svìtlo svítí Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení opravit Kontrola výstupu pro brzdové svìtlo vlevo a vpravo -Vypnout zapalování -Sešlápnout brzdový pedál -Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 5/54 a na konektor 8/54L a 4/54R pozice relé 13/14 Brzdové svìtlo nesvítí Brzdové svìtlo svítí Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení opravit Kontrola výstupu pro tøetí brzdové svìtlo -Sešlápnout brzdový pedál -Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 7/54 a konektor 16/54H pozice relé 13/14 Tøetí brzdové svìtlo nesvítí Tøetí brzdové svìtlo svítí Zkontrolovat vedení podle schématu zapo- jení opravit B ~ Vydání 0600 SOO

35 FABA Hledání závad È 15/3 B Pvo Kontrola vedení mezi øídicí jednotkou kontroly prasklých vláken žárovek (J571) a panelem pøístrojù (K) -Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti -Odpojit svorkovnici T32a od panelu pøístrojù (K) -Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 9/KS a èerný mìøicí hrot na konektor 29 svorkovnice T32a Signální tón nezazní Signální tón zazní Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení opravit h k k 3/KB v V ø h k 'k' t v 'vv ' 3 k -rlpoj cerveny merlc rot na one tor a cerny me C rot na one tor 1 svor ovnlce T32a Signální tón nezazní Signální tón zazní Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení opravit Kontrola kontrolky prasklých vláken žárovek -Pøipojit svorkovnici T32a na panel pøístrojù (K) -Zapnout zapalování -Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 9/KS a konektor 2/31 pozice relé 13/14 -Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 3/KB a konektor 2/31 pozice relé 13/14 Kontrolka prasklých vláken žárovek svítí Kontrolka prasklých vláken žárovek nesvítí ~ Panel pøístrojù (K) vadný vymìnit Øídicí jednotka kontroly prasklých vláken žárovek je vadná vymìnit \ Vydání KONEC 0600 SOO

36 1 ~ i - ~

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 - vstrikování 01 \ 01 - Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika I Vlastnosti vlastní diagnostiky Vlastní diagnostika sleduje jen cást vstrikovacího a zapalovacího

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936 CAN BUS modul MCB 01 Modul je určen k připojení na datové rozhraní CAN BUS v motorových vozidlech s palubním napětím 12V a ukostřeným mínus pólem. Modul převádí digitální informace na analogové, za účelem

Více

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje,

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33 NÁVOD K MONTÁŽI Electronic Climate Sytem E. C. S. Elektronický systém klimatizace osobních automobilů Obj. č.: 85 41 33 VW LUPO VW GOLF4 VW BORA VW PASSAT ŠKODA OCTAVIA SEAT TOLEDO 99 AUDI A3 AUDI A4 1

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP 1 Konfigurační program VSDP_SR/PI U záložních zdrojů série V-PI je možné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí programu VSDP některé parametry. Potřebujete k tomu náš programátor V-COM-3 s

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cíl úlohy: 3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty se zapojením automatického spouštěče motoru hvězda-trojúhelník. Zapojení se využívá ke snížení proudového

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu Úvod: Následující instrukce se týkají situací, kdy byla převodovka určena na demontáž z vozu a odeslání do opravy v Praze. Rozhodnutí vyjmout

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie +

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + LETOVÉ POSTUPY PRO VL-3 NORMÁLNÍ ÚKONY 0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + - stav a uchycení kompozitových krytů kol hlavního podvozku - stav a uchycení hydraulických

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 Listy pro záchranáře Název modelu Cyklus modelu C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 F Felicia 1994-2001 Felicia Combi 1995-2001 Fabia I 1999-2007 Fabia Sedan I 2001-2008

Více

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E 1 Všeobecné Řada měničů NORDAC SK 700E je důsledným pokračováním dalšího vývoje osvědčené řady vector. Tyto přístroje se vyznačují vysokou modularitou při současně optimálních regulačních

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka

T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod 2 2. Nastavení modemu DSL pro T-Mobile Internet DSL 3 3. Zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě 5 4. Vyhledávání aktualizací 6 5. Nástroje 6 6. Příloha

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Topení, klimatizace Vydání 0.04 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.570.00.5 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

šetřílek.eu Příklady možností zapojení

šetřílek.eu Příklady možností zapojení šetřílek.eu Příklady možností zapojení 1. Propojení vodoměru a Šetřílka pomocí konektorů (bez použití nářadí). 2. Propojení vodoměru a Šetřílka pomocí kabelových spojek. 3. Schéma připojení vodoměru k

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 2 ÚVOD 3 NASTAVENÍ DSL MODEMU PRO PEVNÝ INTERNET 5 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 5 VYHLEDÁVÁNÍ AKTUALIZACÍ 6 NÁSTROJE 6 PŘÍLOHA A: ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

MAGic 9.50. Základní funkce a klávesové zkratky. Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK.

MAGic 9.50. Základní funkce a klávesové zkratky. Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK. MAGic 9.50 Základní funkce a klávesové zkratky Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK. OBECNÉ Spustit program MAGic Zobrazit/Skrýt okno aplikace MAGic Propustit následující

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Matematicko-fyzikální model vozidla

Matematicko-fyzikální model vozidla 20. února 2012 Obsah 1 2 Reprezentace trasy Řízení vozidla Motivace Motivace Simulátor se snaží přibĺıžit charakteristikám vozu Škoda Octavia Combi 2.0TDI Ověření funkce regulátoru EcoDrive Fyzikální základ

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více