Prùvodce obecnîmi nastaveními

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prùvodce obecnîmi nastaveními"

Transkript

1 Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení pouôívat, prostudujte si pozornì tuto pøíruèku a mìjte ji po ruce, abyste do ní mohli kdykoli nahlédnout. Pøed pouôitím tohoto zaøízení si pøeètìte informace o bezpeènosti uvedené v pøíruèce Informace o zaøízení, abyste zaøízení pouôívali správnì a bezpeènì.

2 Úvod Pøíruèka obsahuje podrobné pokyny a poznámky tîkající se pouôívání a provozu tohoto zaøízení. V zájmu vlastní bezpeènosti a vlastního pohodlí si pøíruèku pøeètìte døíve, neô zaènete zaøízení pouôívat. Pøíruèku uloôte na snadno dostupném místì, abyste v ní mohli rychle vyhledat informace. Dùleôité Obsah této pøíruèky mùôe bît zmìnìn bez pøedchozího upozornìní. Vîrobce nenese ôádnou zodpovìdnost za pøímé, nepøímé, zvláçtní, náhodné nebo následné çkody vzniklé manipulací nebo pouôíváním tohoto zaøízení. Poznámky: Nìkteré ilustrace v této pøíruèce se mohou od tohoto zaøízení mírnì liçit. Nìkteré doplòky nemusí bît ve vçech zemích v prodeji. Podrobnosti vám sdìlí místní prodejce. V závislosti na zemi, ve které ôijete, mohou bît nìkteré jednotky volitelné. Podrobnosti vám sdìlí místní prodejce. Upozornìní: Pouôití ovládacích prvkù, nastavení nebo provádìní èinností, které nejsou uvedeny v pøíruèce, mùôe zpùsobit nebezpeèné ozáøení. V této pøíruèce jsou pouôity dvì mìrné soustavy. U tohoto zaøízení pracujte s metrickou soustavou.

3 Pøíruèky pro toto zaøízení Pouôijte pøíruèky k funkcím, které chcete u zaøízení vyuôívat. Dùleôité Média se liçí podle manuálu. Tiçtìná i elektronická verze manuálù je shodná. Aby bylo moôné zobrazit pøíruèky ve formátu PDF, musí bît v poèítaèi nainstalována aplikace Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. V závislosti na zemi, ve které ôijete, mohou bît k dispozici i manuály ve formátu HTML. K prohlíôení tìchto manuálù musíte mít nainstalovanî internetovî prohlíôeè. Informace o zaøízení Nezapomeòte si pøeèíst vçechny pokyny, které jsou uvedeny v èásti Bezpeènostní informace. V této pøíruèce jsou úvodní informace o funkcích zaøízení. Rovnìô popisuje ovládací panel, pøípravné postupy pro pouôívání zaøízení a zpùsob instalace dodanîch diskù CD-ROM. Prùvodce obecnîmi nastaveními Vysvìtluje nastavení uôivatelskîch nástrojù a zpùsob registrace uôivatelskîch kódù. V pøíruèce je také vysvìtleno, jak zaøízení pøipojit. Odstraòování problémù Poskytuje návod pro øeçení bìônîch problémù, vysvìtluje vîmìnu papíru, tonerovîch kazet a dalçího materiálu. Referenèní pøíruèka pro kopírování Obsahuje popis funkcí kopírování a postupy kopírování. V pøíruèce je také vysvìtlen zpùsob umístìní kopírovanîch originálù. Referenèní pøíruèka pro tiskárnu / skener Vysvìtluje systémová nastavení, funkce a provoz tiskárny / skeneru zaøízení. Prùvodce sítí Obsahuje popis konfigurace a pouôívání zaøízení v síti a popis pouôívání dodávaného softwaru. Dalçí pøíruèky Pøíruèky pro toto zaøízení Bezpeènostní informace Struènî prùvodce kopírováním Struènî prùvodce tiskem / skenováním i

4 OBSAH Pøíruèky pro toto zaøízení...i Symboly v této pøíruèce a jejich vîznamy...1 Symboly...1 Panel displeje...2 Pouôívání displeje a tlaèítek...3 Pøístup k nástrojùm uôivatele...4 Zmìna vîchozích nastavení...4 Ukonèení nástrojù uôivatele Pøipojení zaøízení Pøipojení k rozhraní sítì Ethernet...7 Pøipojení k rozhraní USB...8 Nastavení sítì...9 Nastavení potøebná pro pouôívání tiskárny...9 Nastavení potøebná pro pouôití síëového skeneru TWAIN Systémová nastavení Vçeobecná nastavení...11 Nastavení vîstupního zásobníku...13 Nastavení zásobníku papíru...14 Nastavení èasovaèe...16 Nástroje správce...17 Uôiv. kód...20 Registrace nového uôivatelského kódu...20 Zmìna uôivatelského kódu...21 Odstranìní uôivatelského kódu...23 Zobrazení poèítadla pro kaôdî uôivatelskî kód...25 Tisk stavu poèítadla pro kaôdî uôivatelskî kód...26 Mazání poèítadla Nastavení kopírky Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Zadání papíru...33 List/Test.tisk...34 Tisk provozní zkuçební stránky...35 Údrôba...36 Nastavení ochrany nabídek...36 Zruçení ochrany nabídek...38 Doèasné zruçení ochrany nabídek...39 Systém...40 Host.rozhraní...42 PCL Menu...43 ii

5 5. Nastavení rozhraní Síë Ostatní nástroje uôivatele Zmìna jazyka displeje...47 Poèítadlo...48 Zobrazení poèítadla celkového poètu...48 REJSTØÍK iii

6 iv

7 Symboly v této pøíruèce a jejich vîznamy Symboly V této pøíruèce jsou pouôity následující symboly: Oznaèuje dùleôité bezpeènostní poznámky. Ignorování tìchto poznámek mùôe zpùsobit váôné nebo i smrtelné zranìní. Tyto poznámky je nutné si pøeèíst. Jsou uvedeny v èásti Bezpeènostní informace v pøíruèce Informace o zaøízení. Oznaèuje dùleôité bezpeènostní poznámky. Ignorování tìchto poznámek mùôe zpùsobit støední nebo lehèí poranìní nebo poçkození zaøízení èi majetku. Tyto poznámky je nutné si pøeèíst. Jsou uvedeny v èásti Bezpeènostní informace v pøíruèce Informace o zaøízení. Oznaèuje místa, kterîm je pøi pouôívání zaøízení vìnovat pozornost, a popisy pravdìpodobnîch pøíèin nesprávného podávání papíru, poçkození originálù a ztráty dat. Rozhodnì si tato vysvìtlení pøeètìte. Tento symbol upozoròuje na informace nebo postup, kterî je tøeba provést pøed zahájením provozu. Oznaèuje doplòující vîklad funkcí zaøízení a pokyny pro øeçení chyb uôivatele. Tento symbol se nachází na koncích kapitol. Oznaèuje místa, kde mùôete najít dalçí relevantní informace. [ ] Oznaèuje názvy tlaèítek, která se zobrazují na zobrazovacím panelu zaøízení. { } Oznaèuje názvy tlaèítek na ovládacím panelu zaøízení. 1

8 Panel displeje Displej zobrazuje stav zaøízení, chybová hláçení a nabídky funkcí. Dùleôité Náraz silou pøesahující 30 N panel displeje poçkodí. Stisknete-li tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}, zobrazí se obrazovka nabídky Nástroje uôivatele. Pomocí pøíkladu zobrazení obrazovky Systémová nastavení tento oddíl vysvìtluje, jak pouôívat zobrazovací panel zaøízení. 2 1 CS ARG001S 1. Zobrazí se nabídka nastavení. Stisknutím tlaèítka {U} nebo {T} se posunete na na nastavení, které chcete upøesnit nebo zmìnit, a pak stisknutím tlaèítka {OK} zobrazíte obrazovku, na které toto nastavení zadáte. 2. Zobrazí se poèet stránek dané nabídky nastavení. Pokud nevidíte celou nabídku, stisknutím tlaèítka {U} nebo {T} obrazovku posunete. 2

9 Pouôívání displeje a tlaèítek V této èásti jsou uvedeny pokyny pro práci s obrazovkou a tlaèítky pro vîbìr. Stisknete-li tlaèítko {Kopírování}, zobrazí se úvodní obrazovka kopírování. Pomocí pøíkladu nabídky úvodní obrazovky kopírování tento oddíl vysvìtluje, jak pouôívat ovládací panel zaøízení. CS ARG002S 1. Tlaèítka pro vîbìr Odpovídají poloôkám na dolním panelu displeje. Kdyô se v pøíruèce objeví pokyn stisknìte {100%}, stisknìte levé tlaèítko pro vîbìr. Kdyô se v pøíruèce objeví pokyn stisknìte {R/E}, stisknìte prostøední tlaèítko pro vîbìr. Kdyô se v pøíruèce objeví pokyn stisknìte {Auto R/E}, stisknìte pravé tlaèítko pro vîbìr. 2. Tlaèítko {Escape} Slouôí ke zruçení aktuální operace a návratu na pøedchozí obrazovku. 3. Tlaèítko {OK} Slouôí k nastavení vybrané poloôky nebo zadané èíselné hodnoty. 4. Tlaèítka pro procházení Slouôí k pøesunování kurzoru po krocích vçemi smìry. Pokud je v této pøíruèce uvedeno tlaèítko {U}, {T}, {V} nebo {W}, stisknìte tlaèítko pro procházení pro stejnî smìr. 3

10 Pøístup k nástrojùm uôivatele Nástroje uôivatele slouôí ke zmìnì nebo zadávání vîchozích nastavení. Upozornìní Nastavování systému se liçí od bìônîch operací. Po dokonèení vôdy Nástroje uôivatele ukonèete. Vçechny zmìny provedené v nástrojích uôivatele jsou platné i po vypnutí hlavního vypínaèe nebo provozního spínaèe nebo po stisknutí tlaèítka {Zruçit reôimy}. Odkaz Str.4 Zmìna vîchozích nastavení Zmìna vîchozích nastavení V této èásti je popsáno, jak zmìnit nastavení Nástroje uôivatele. Dùleôité Je-li specifikován kód správce, kontaktujte Vaçeho správce. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S B Vyberte nabídku pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. Chcete-li zmìnit Systémová nastavení, zvolte [Systémová nastavení]. Chcete-li zmìnit Funkce kopírky, zvolte [Nastavení kopírky]. Chcete-li zmìnit Funkce tiskárny, zvolte [Nastavení tiskárny]. Chcete-li zmìnit nastavení rozhraní, zvolte [Nastavení rozhraní]. Chcete-li zmìnit jazyk pouôívanî na displeji, zvolte [Jazyk]. Chcete-li zkontrolovat poèitadlo, zvolte [Poèítadlo]. 4

11 C Vyberte poloôku pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. D Pøísluçné nastavení zmìòte podle pokynù na displeji a potom stisknìte tlaèítko {OK}. Upozornìní Stisknutím tlaèítka {Escape} znovu vyvoláte pøedchozí obrazovku. Chcete-li pøeruçit èinnost a vrátit se na vîchozí obrazovku, stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Ukonèení nástrojù uôivatele V této èásti je popsáno, jak ukonèit práci s Nástroji uôivatele. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S 5

12 6

13 1. Pøipojení zaøízení Tato kapitola popisuje, jak pøipojit zaøízení k síti a jak specifikovat síëová nastavení. Pøed pouôitím tohoto zaøízení se ujistìte, ôe byly splnìny vçechny poôadavky tîkající se ôivotního prostøedí a elektrického zaøízení. Zaøízení pøipojte k hostitelskému zaøízení pomocí USB portu nebo jednotky síëového rozhraní. Ujistìte se, ôe vçechny kabely, konektory a elektrické zásuvky potøebné pro pøipojení zaøízení k hostitelskému poèítaèi nebo do sítì jsou blízko po ruce. Pøipojení k rozhraní sítì Ethernet Síëové rozhraní podporuje pøipojení 10BASE-T nebo 100BASE-TX. Dùleôité Ujistìte se, ôe hlavní napájení je vypnuto. A Vypnìte hlavní síëovî vypínaè. B Pøipojte síëovî propojovací kabel k portu 10BASE-T/100BASE-TX. ARG005S C Zapnìte hlavní síëovî vypínaè. Zkontrolujte LED diody na portu 10BASE-T/100BASE-TX. AAW022S1 1. Indikátor (zelenî) Zùstává zelenî, kdyô je zaøízení správnì pøipojeno k síti. 2. Indikátor (ôlutî) Rozsvítí se ôlutì, kdyô je 100 BASE-TX v provozu. Zhasne, kdyô je 10 BASE-T vprovozu. Odkaz Informace o zaøízení. 7

14 Pøipojení zaøízení Pøipojení k rozhraní USB 1 Pøipojte kabel rozhraní USB 2.0 k portu USB 2.0. A Pøipojte kabel rozhraní USB 2.0 k portu USB 2.0. ARG006S B Druhî konec kabelu pøipojte k portu USB hostitelského poèítaèe. Zaøízení a poèítaè jsou nyní pøipojeny. V následujícím kroku musí bît nainstalován ovladaè tiskárny a ovladaè TWAIN. Upozornìní Jestliôe se pouôívá USB 2.0 s Windows 98/Me, je moônî jen rychlostní ekvivalent USB 1.1. Odkaz Pro podrobnosti o postupu instalace ovladaèe tiskárny a ovladaèe TWAIN viz Referenèní pøíruèka pro tisk / skenování. 8

15 Nastavení sítì Nastavení sítì Tato èást popisuje nastavení sítì, které mùôete zmìnit pomocí Nástrojù uôivatele (Systémová nastavení). Nastavení proveïte podle funkcí, které chcete pouôít, a podle pøipojeného rozhraní. 1 Dùleôité Tato nastavení by mìlo bît provedeno správcem systému, pøípadnì podle jeho rady. Nastavení potøebná pro pouôívání tiskárny V tomto oddílu jsou uvedena nastavení potøebná pro pouôívání tiskárny. Ethernet V tomto oddílu jsou uvedena nastavení potøebná pro pouôívání funkcí tiskárny s pøipojením k síti Ethernet. Pro podrobnosti o zpùsobu specifikace nastavení viz Nastavení rozhraní. Nabídka Nástroj uôivatele Poôadavky nastavení Nastavení rozhraní/síë IP Adresa Nezbytné Nastavení rozhraní/síë Adresa brány Podle potøeby Nastavení rozhraní/síë Rychlost Ethernet Podle potøeby Odkaz Str.45 Nastavení rozhraní. 9

16 Pøipojení zaøízení Nastavení potøebná pro pouôití síëového skeneru TWAIN 1 V této èásti je uveden seznam nastavení potøebnîch pro pouôití skeneru TWAIN v síëovém prostøedí. Ethernet V této èásti je uveden seznam nastavení potøebnîch pro pouôití síëového skeneru TWAIN pøes kabel Ethernet. Pro podrobnosti o zpùsobu specifikace nastavení viz Nastavení rozhraní. Nabídka Nástroj uôivatele Poôadavky nastavení Nastavení rozhraní/síë IP Adresa Nezbytné Nastavení rozhraní/síë Adresa brány Podle potøeby Nastavení rozhraní/síë Rychlost Ethernet Podle potøeby Odkaz Str.45 Nastavení rozhraní. 10

17 2. Systémová nastavení Tato kapitola popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Systémová nastavení. Pro podrobnosti o zpùsobu pøístupu k uôivatelskîm nástrojùm viz Pøístup k uôivatelskîm nástrojùm. Vçeobecná nastavení Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Vçeobecná nastavení pod Systémová nastavení. Vîchozí nastavení jsou zobrazena tuènì. Zvuk. sig. tlaè.panelu Pøi stisku tlaèítka se ozve zvukovî signál (pípnutí). Vîchozí nastavení je Zapnuto. Displej odpoèítávání kopií Poèítadlo kopií lze nastavit na zobrazení poètu provedenîch kopií (vzestupné poèítání), nebo poètu kopií, které zbîvá zhotovit (sestupné poèítání). Vîchozí nastavení je Nahoru. Priorita funkce Lze specifikovat reôim, kterî se zobrazí ihned po zapnutí provozního vypínaèe nebo je-li zapnut reôim Resetu systému. Vîchozí nastavení je Kopírka. Priorita tisku Nastavte prioritu tisku pro kaôdî reôim. Vîchozí nastavení je Zobrazit reôim. Je-li zvolena moônost [Proloôení], bude aktuální úloha tisku pøeruçena po vytisknutí maximálnì pìti listù. Jsou-li na zaøízení nainstalována volitelná pøísluçenství - horní vnitøní zásobník a 500-listovî finiçer, mùôete specifikovat vîstupní zásobník pro dokument. 11

18 Systémová nastavení Vîstup:Kopírka: (kopírka) Mùôete specifikovat zásobník, do kterého jsou dokumenty dodávány. 2 AYN001S 1. Vnitøní zásobník 2. Horní vnitøní zásobník 3. Posuvnî zásobník finiçeru Vîchozí nastavení je Vnitøní zásobník. Jestliôe nastavíte [Typ papíru: Boèní zásobník] na [OHP], papír zaloôenî do boèního zásobníku nemùôe bît zaveden do posuvného zásobníku finiçeru. Jestliôe vyberete formát papíru, typ papíru nebo zásobník na papír, které nejsou podporovány horním vnitøním zásobníkem nebo posuvnîm zásobníkem finiçeru, papír bude dodáván na vîstup do vnitøního zásobníku. Vîstup:Tiskárna (tiskárna) Mùôete specifikovat zásobník, do kterého jsou dokumenty dodávány. Vîchozí nastavení je Horní vnitøní zásobník. Vîstupní zásobníky nastavené v ovladaèi tiskárny mají vyççí prioritu neô vîçe uvedenî vîstupní zásobník. Kontrast displeje Mùôete upravovat jas displeje. Vîchozí nastavení je 4 (polovièní / støední nastavení). Opakovací tlaèítko Mùôete si vybrat, zda pouôít nebo nepouôít funkci opakování tlaèítka. Vîchozí nastavení je Zapnuto. Mìrná jednotka Mùôete pøepínat jednotky mìøení mezi mm a palci. Vîchozí nastavení je mm (Metrická verze) /palec (Palcová verze). Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele 12

19 Vçeobecná nastavení Nastavení vîstupního zásobníku Pøi kopírování z boèního zásobníku nemùôete pouôít horní vnitøní zásobník jako vîstupní zásobník. Je-li na zaøízení nainstalován 500-listovî finiçer a pro úlohu je specifikováno Seçívání nebo Posuvné tøídìní, bude úloha dodávána do posuvného zásobníku finiçeru bez ohledu na specifikaci vîstupního zásobníku. 2 13

20 Systémová nastavení Nastavení zásobníku papíru Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Nastavení papíru pro zásobník v Systémovîch nastaveních. Vîchozí nastavení jsou zobrazena tuènì. 2 Dùleôité Jestliôe se zadanî formát papíru liçí od aktuálního formátu papíru vloôeného v zásobníku papíru, mùôe to zpùsobit uvíznutí papíru, protoôe formát papíru nebude správnì rozpoznán. Formát papíru pro zásobník: Zásobník 1-4 Vyberte formát papíru vloôeného do zásobníku papíru. Pro zásobník 1, 3 a 4 mùôete vybrat následující formáty papíru: Auto detekce, A3L, B4JIS (Japonskî prùmyslovî standard)l, A4KL, B5JISKL, B6JISL, A5KL, A6L, 11" 17"L, 8 1 / 2 " 14"L, 8 1 / 2 " 13"L, 8 1 / 4 " 14"L, 8 1 / 4 " 13"L, 8" 13"L, 8 1 / 2 " 11"KL, 7 1 / 4 " 10 1 / 2 "KL, 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "L, 8KL, 16KKL, Uôiv. formát. Vîchozí nastavení je Auto detekce. V poloôce Formát papíru pro zásobník mùôete pro zásobník 1, 3 a 4 vybrat uôivatelskî formát papíru o následujících rozmìrech: Vertikálnì: 100,0 aô 297,0 mm (3,94 aô 11,69 palce), horizontálnì: 148,0 aô 432,0 mm (5,83 aô 17,00 palce) Pro zásobník 2 mùôete vybrat následující formáty papíru: Auto detekce, A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, B6JISL, A5KL, A6L, 11" 17"L, 8 1 / 2 " 14"L, 8 1 / 2 " 13"L, 8 1 / 4 " 14"L, 8 1 / 4 " 13"L, 8" 13"L, 8 1 / 2 " 11"KL, 7 1 / 4 " 10 1 / 2 "KL, 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "L, 4 1 / 8 " 9 1 / 2 "L, 3 7 / 8 " 7 1 / 2 "L, C5EnvL, C6EnvL, DLEnvL, 8KL, 16KKL, Uôiv. formát. Vîchozí nastavení je Auto detekce. V poloôce Formát papíru pro zásobník mùôete pro zásobník 2 vybrat uôivatelskî formát papíru o následujících rozmìrech: Vertikálnì: 100,0 aô 297,0 mm (3,94 aô 11,69 palce), horizontálnì: 148,0 aô 432,0 mm (5,83 aô 17,00 palce) Typ papíru: Boèní zásobník Nastaví na displej informace o typu papíru vloôeného do boèního zásobníku. Zde specifikované nastavení se téô pouôije pro [Autom. vîbìr papíru] vnastavení tiskárny. V boèním zásobníku lze pouôívat tyto typy papíru: Nezobrazovat (Bìônî papír), Silnî papír, OHP (fólie) Vîchozí nastavení je Silnî papír. 14

21 Nastavení zásobníku papíru Typ papíru: Zásobník 2 Vyberte typ papíru vloôeného do zásobníku papíru 2. Zde specifikované nastavení se téô pouôije pro [Autom. vîbìr papíru] v Nastavení tiskárny. Lze pouôívat tyto typy papíru: Nezobrazovat (Bìônî papír), Silnî papír Vîchozí nastavení pro typ papíru je Nezobrazovat (Bìônî papír). Priorita zás.pap.:kopírka (kopírka) Mùôete specifikovat zásobník pro dodávání papíru pro vîstup. Vîchozí nastavení je Zásobník 1. 2 Priorita zás.pap.:tiskárna (tiskárna) Mùôete specifikovat zásobník pro dodávání papíru pro vîstup. Vîchozí nastavení je Zásobník 1. Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele Str.33 Zadání papíru 15

22 Systémová nastavení Nastavení èasovaèe Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Nastavení èasovaèe v Systémovîch nastaveních. Vîchozí nastavení jsou zobrazena tuènì. 2 Èasovaè aut. vypnutí Po uplynutí urèité doby od dokonèení úlohy se zaøízení automaticky vypne, aby çetøilo energii. Tato funkce se nazîvá Automatické vypnutí. Stav stroje po automatickém vypnutí se nazîvá reôim vypnutí nebo reôim spánku. Pro èasovaè pro automatické vypnutí specifikujte èas, kterî uplyne pøed automatickîm vypnutím. Vîchozí nastavení je 1 min. Èas lze nastavit od 1 do 240 minut pomocí èíselnîch tlaèítek. Z reôimu vypnuto nebo z reôimu spánku je zaøízení pøipraveno k pouôití bìhem 10 sekund. Automatické vypnutí nemusí fungovat pøi zobrazení chybovîch hláçení. Èasovaè spoøièe energie Zaøízení se po dokonèení úlohy a uplynutí urèeného èasu automaticky pøepne do reôimu nízkého pøíkonu. Vîchozí nastavení je 1 min. Èas lze èíselnîmi tlaèítky nastavit v rozmezí od 1 do 240 minut. Úspora energie nemusí fungovat, pokud se objeví chybová hláçení. Zaøízení automaticky tiskne veçkerá tisková data pøijatá v energeticky úsporném reôimu. Èasovaè aut. resetu syst. Pokud neprobíhá ôádná èinnost nebo pokud byla pøeruçená úloha vymazána, nastavení Resetu systému automaticky zapne obrazovku do funkce nastavené v Prioritì funkcí. Toto nastavení urèuje interval resetu systému. Vîchozí èas nastavení je Zapnuto, 60 sekund. Èas lze èíselnîmi tlaèítky nastavit v rozmezí sekund v krocích po 1 sekundì. Pokud neprovedete volbu v nabídce Uôivatelské nástroje v urèitém èase, displej ovládacího panelu se vrátí do nabídky zobrazené pøed stisknutím tlaèítka {Uôivatelské nástroje / Poèítadlo}. Èasovaè aut.resetu kopírky Specifikujte èas, kterî má uplynout pøed resetováním reôimù kopírky. Je-li vybráno [Vypnuto], zaøízení se nepøepne automaticky do okna pro zadání uôivatelského kódu. Vîchozí èas nastavení je Zapnuto, 60 sekund. Èas lze èíselnîmi tlaèítky nastavit v rozmezí od 10 do 999 sekund. 16

23 Nástroje správce Nástroje správce Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Nástroje správce v Systémovîch nastaveních. Vîchozí nastavení jsou zobrazena tuènì. Nástroje správce jsou pouôívány správcem. Chcete-li zmìnit tato nastavení, obraëte se na správce. Doporuèujeme zadat Ovìøení správce pøed provádìním nastavení Nástrojù správce. 2 Správ.uô.kódù:Kopírka Nastavením kódù pro uôivatele umoôòuje kontrolovat, kdo pouôívá stroj. Pro správu uôivatelskîch kódù musejí bît kódy uôivatelù registrovány. Vîchozí nastavení je Vypnuto. Pouôitím [Automatická registrace] pro tiskárnu mùôete uloôit tiskovî záznam pro kaôdî uôivatelskî kód zadanî z ovladaèe. Správa klíèového poèítadla Poèítadlo klíèù pouôijte pro specifikaci toho, zda uôivatelé jsou omezeni nebo ne. Vîchozí nastavení je Vypnuto (Kopírka). Vîchozí nastavení je Vypnuto (Tiskárna). [Správa klíèového poèítadla] bude zobrazeno jen pøi nastavení klíèového poèítadla. Funkce vám umoôòuje omezit, kteøí uôivatelé mohou pouôívat funkce kopírky a tiskárny. Kód správce Specifikujte, zda pouôívat nebo nepouôívat hesla (maximálnì osm èíslic) pro øízení nastavení Nástrojù správce pro Kód správce. Vîchozí nastavení je Vypnuto. Pokud vyberete [Zapnuto], zadejte kód správce (maximálnì osm èíslic) pomocí èíselnîch tlaèítek a potom vyberte [Zap.:Èást.] nebo [Zap.:Vçe] pro nastavení omezení pøístupu. [Ochrana menu] lze nastavit na [Údrôba] v poèáteèním nastavení tiskárny. Jestliôe nastavíte [Ochrana menu], mùôete nastavit kód správce pro èást poèáteèního nastavení tiskárny. Pokud jste vybrali [Zap.:Èást.] Kód správce se poôaduje jen pro Nastavení èasovaèe a Nástroje pro správu v Systémovîch nastaveních. Pokud jste vybrali [Zap.:Vçe] Kód správce se poôaduje pro pøístup ke vçem poloôkám v nabídkách Systémová nastavení, Nastavení kopírky, Nastavení tiskárny a Nastavení rozhraní. Jestliôe byl specifikován kód správce, musíte jej pro pøístup k funkcím chránìnîm kódem správce zadat. 17

24 Systémová nastavení 2 Zobrazit/Vytisk. poèítadla Umoôòuje zobrazit a vytisknout poèet vîtiskù. Zobrazit/Vytisknout poèítadla Zobrazuje poèet vîtiskù pro kaôdou funkci (celkem, kopírka, tiskárna, A3/DLT a duplex). Vytisknout seznam poèitadel Vytiskne poèet vîtiskù vytiçtìnîch pro jednotlivé funkce. Tisk seznamu poèítadel A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S B Vyberte [Systémová nastavení] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. C Vyberte [Nástroje správce] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. D Vyberte [Zobrazit/Vytisk. poèítadla] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 18

25 Nástroje správce E Stisknìte tlaèítko [Tisknout]. F Stisknìte tlaèítko {Start}. 2 G Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Poèítadlo na uôiv. kód Poèítadla kopií mùôete zobrazit, tisknout a resetovat pro úlohy provádìné pod kaôdîm uôivatelskîm kódem. Poèty vîtiskù se mohou liçit od hodnoty poèitadla v uvedené poloôce Zobrazit/Vytisk. poèítadla. Zobrazit poèítadlo podle kódu uôivatele Zobrazuje poèet vîtiskù provedenîch pod kaôdîm uôivatelskîm kódem. Tisknout poèítadlo podle uôivatelského kódu Tiskne poèet vîtiskù provedenîch pod kaôdîm uôivatelskîm kódem. Vymazat poèítadlo podle uôivatelského kódu Nastaví poèet vîtiskù provedenîch pod kaôdîm uôivatelskîm kódem na 0. Pro podrobnosti o tìchto èinnostech viz Zobrazování poèítadel pro kaôdî uôivatelskî kód, Tisk stavu poèítadla pro kaôdî uôivatelskî kód. Progr./Zmìnit uôiv. kód Uôivatelské kódy mùôete registrovat, mìnit a mazat. Pro podrobnosti o tìchto èinnostech viz Registrace nového uôivatelského kódu, Zmìna uôivatelského kódu, Mazání uôivatelského kódu. Mùôete zaregistrovat aô 50 uôivatelskîch kódù. AOF(vôdy Zap.) Urèete, zda chcete pouôívat funkci automatického vypínání. Vîchozí nastavení je Zapnuto. Odkaz Str.25 Zobrazení poèítadla pro kaôdî uôivatelskî kód. Str.26 Tisk stavu poèítadla pro kaôdî uôivatelskî kód. Str.20 Registrace nového uôivatelského kódu. Str.21 Zmìna uôivatelského kódu. Str.23 Odstranìní uôivatelského kódu. 19

26 Systémová nastavení Uôiv. kód Tento oddíl popisuje, jak registrovat uôivatelské kódy pro omezení funkcí kopírky na urèité uôivatele a pro kontrolu vyuôívání funkcí kopírky uôivateli. 2 Registrace nového uôivatelského kódu Tato èást popisuje, jak zaregistrovat uôivatelskî kód. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S B Vyberte [Systémová nastavení] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. C Vyberte [Nástroje správce] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. D Vyberte [Progr./Zmìnit uôiv. kód] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 20

27 Uôiv. kód E Vyberte [Programovat] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. F Zadejte uôivatelskî kód pomocí èíselnîch tlaèítek a potom stisknìte {OK} nebo klávesu {q}. 2 Zobrazí se zpráva Naprogramováno a potom se obnoví zobrazení Uôivatelského kódu. G Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Zmìna uôivatelského kódu Tato èást popisuje, jak zmìnit uôivatelskî kód. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S B Vyberte [Systémová nastavení] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 21

28 Systémová nastavení C Vyberte [Nástroje správce] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 2 D Vyberte [Progr./Zmìnit uôiv. kód] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. E Vyberte [Zmìnit] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. F Zadejte registrovanî uôivatelskî kód, kterî chcete zmìnit, pomocí èíselnîch tlaèítek a potom stisknìte {OK} nebo klávesu {q}. Jakmile zvolíte uôivatelskî kód ze seznamu uôivatelskîch kódù, stisknìte [Seznam]. Vyberte uôivatelskî kód, kterî chcete zmìnit, pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte dvakrát tlaèítko {OK}. G Zadejte novî uôivatelskî kód pomocí èíselnîch tlaèítek a stisknìte {OK} nebo klávesu {q}. 22 Zobrazí se zpráva Naprogramováno a potom se obnoví zobrazení Uôivatelského kódu. H Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Upozornìní Pøi zmìnì uôivatelského kódu se hodnota pøísluçného poèitadla nesmaôe.

29 Uôiv. kód Odstranìní uôivatelského kódu Tato èást popisuje, jak smazat uôivatelskî kód. Dùleôité Tato operace rovnìô maôe uôivatelské kódy registrovanîch pro vícenásobné funkce. Øízení ôivatele pøes smazanî uôivatelskî kód není jiô nadále moôné. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. 2 ARG012S B Vyberte [Systémová nastavení] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. C Vyberte [Nástroje správce] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. D Vyberte [Progr./Zmìnit uôiv. kód] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 23

30 Systémová nastavení E Vyberte [Smazat] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 2 F Vyberte [Postupnì] nebo [Vçechny uôiv. kódy] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. Po volbì [Vçechny uôiv. kódy] se objeví potvrzující zpráva. Stisknìte [Ano] a pokraèujte na krok I. G Zadejte registrovanî uôivatelskî kód, kterî chcete smazat, pomocí èíselnîch tlaèítek a potom stisknìte {OK} nebo klávesu {q}. Jakmile zvolíte uôivatelskî kód ze seznamu uôivatelskîch kódù, stisknìte [Seznam]. Vyberte uôivatelské kódy, které chcete smazat, pomocí {V} a potom stisknìte klávesu {OK}. Zobrazí se vîzva k potvrzení akce. H Stisknìte tlaèítko [Ano]. Zobrazí se zpráva Smazáno. a potom se obnoví zobrazení Uôivatelského kódu. I Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. 24

31 Uôiv. kód Zobrazení poèítadla pro kaôdî uôivatelskî kód Tato èást popisuje, jak zobrazit poèitadlo pro kaôdého uôivatele. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. 2 ARG012S B Vyberte [Systémová nastavení] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. C Vyberte [Nástroje správce] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. D Vyberte [Poèítadlo na uôiv. kód] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. E Vyberte [Zobrazit] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. Zobrazí se poèítadlo pro kaôdî uôivatelskî kód. Pro zobrazení vçech poètù vîtiskù stisknìte {U} a {T}. 25

32 Systémová nastavení F Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Tisk stavu poèítadla pro kaôdî uôivatelskî kód 2 Tato èást popisuje, jak vytisknout poèitadlo pro kaôdého uôivatele. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S B Vyberte [Systémová nastavení] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. C Vyberte [Nástroje správce] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. D Vyberte [Poèítadlo na uôiv. kód] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. E Vyberte [Tisknout] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte klávesu {OK}. 26

33 Uôiv. kód F Stisknìte tlaèítko {Start}. Vytiskne se vîpis stavu poèítadel. G Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. 2 Mazání poèítadla Tato èást popisuje, jak vynulovat poèitadlo. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S B Vyberte [Systémová nastavení] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. C Vyberte [Nástroje správce] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 27

34 Systémová nastavení D Vyberte [Poèítadlo na uôiv. kód] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 2 E Vyberte [Vymazat] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. Zobrazí se vîzva k potvrzení akce. F Stisknìte tlaèítko [Ano]. Zobrazí se zpráva Poèítadlo bylo vymazáno. a potom se obnoví zobrazení Kódy: Poèítadla. G Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. 28

35 3. Nastavení kopírky Tato kapitola popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Nastavení kopírky. Pro podrobnosti o zpùsobu pøístupu k Nastavení kopírky viz Pøístup k uôivatelskîm nástrojùm. Nastavení kopírky Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v Nastavení kopírky. Vîchozí nastavení je uvedeno tuènì. APS/ Priorita aut.zm./zv. Mùôete vybrat [Priorita aut. vîbìru pap.] (Priorita APS - automatického vîbìru papíru) nebo [Priorita Aut. zm./zv.] (Priorita automatického zvìtçení/zmençení). Chcete-li toto nastavení zruçit, vyberte [Vypnuto]. Vîchozí nastavení je Priorita aut. vîbìru pap.. Autom. pøep. zásob. papíru Pokud do dvou nebo více zásobníkù vloôíte papír stejného formátu a orientace, zaøízení automaticky pouôije dalçí zásobník v pøípadì, ôe ve stávajícím zásobníku dojde papír (pokud je vybrána funkce [Zapnuto].) Tato funkce se nazîvá Automatické pøepínání zásobníkù. Nastavení urèuje, zda se má automatické pøepínání zásobníkù pouôít. Vîchozí nastavení je Zapnuto. [Vypnuto]: Kdyô v zásobníku dojde papír, kopírování se pøeruçí a zobrazí se zpráva n_\p/e_t\_doplò papír. S touto funkcí nelze pouôít boèní zásobník. Nastavení typu originálu Mùôete upravit úroveò kvality podle typu originálu. Tyto funkce mùôete zvolit po vîbìru [Typ originálu 1 (Text)] nebo [Typ originálu 2 (Foto)]. Reôim text 1 bìôné textové originály Reôim text 2 noviny, poloprùsvitné originály (tisk na rubu je çpatnì èitelnî) Reôim foto 1 text / fotografie obsahující vìtçí èást fotografií Reôim foto 2 text / fotografie obsahující vìtçí èást textù Reôim foto 3 fotografickî papír Speciální reôim 1 velmi prùsvitné originály (rubová strana jasnì prosvítá) nebo slabî text na barevném pozadí. Také pro originály se zrnitîm pozadím (nìkteré noviny) a slabî text. 29

36 Nastavení kopírky 3 Speciální reôim 2 originály s barevnîm textem a èarami Speciální reôim 3 fotografie vytvoøené jednotlivîmi (viditelnîmi) body, napø. fotografie v novinách - normální rozliçení Speciální reôim 4 fotografie vytvoøené jednotlivîmi (viditelnîmi) body, napø. fotografie v novinách - hrubé rozliçení Speciální reôim 5 bìôné textové originály (reprodukce pozadí) Vîchozí nastavení pro originál typu 1 (text) je Reôim text 1. Vîchozí nastavení pro originál typu 2 (foto) je Reôim foto 1. Priorita oboustr. reôimu Mùôete vybrat typ funkce oboustranného kopírování, kterî bude pouôit, kdyô se zaøízení zapne, kdyô se provede jeho reset nebo kdyô se smaôou reôimy. Vîchozí nastavení je 1 strannî->2 strannî. Orientace Pøi pouôívání funkcí Kombinace / Série / Duplex nebo Seçívání mùôete volit orientaci originálu. Jestliôe vyberete [Vôdy zadávat], musíte vybrat orientaci originálù. Vîchozí nastavení je Nezadávat. Max. poèet sad Maximální poèet kopií lze nastavit pomocí èíselnîch tlaèítek v rozmezí hodnot 1 aô 999. Vîchozí nastavení je 99 listù. Displej odpoèít. originálù Je-li vybráno [Zapnuto], mùôete nastavit zobrazení poètu originálù a kopírovanîch stránek. Vîchozí nastavení je Vypnuto. Reprodukèní pomìr Je-li vybráno [Zmençení] nebo [Zvìtçení], mùôete vybrat, které zmençení, zvìtçení nebo vstupní pomìr se prioritnì zobrazí na displeji. Pomìry zmençení nebo zvìtçení, které lze nastavit, jsou následující: Vîchozí nastavení pro pomìr 1 je 50% (Metrická verze) / 50% (Palcová verze). Vîchozí nastavení pro pomìr 2 je 71% (Metrická verze) / 65% (Palcová verze). Vîchozí nastavení pro pomìr 3 je 82% (Metrická verze) / 78% (Palcová verze). Vîchozí nastavení pro pomìr 4 je 93% (Metrická verze) / 93% (Palcová verze). Vîchozí nastavení pro pomìr 5 je 122% (Metrická verze) / 121% (Palcová verze). Vîchozí nastavení pro pomìr 6 je 141% (Metrická verze) / 129% (Palcová verze). Vîchozí nastavení pro pomìr 7 je 200% (Metrická verze) / 155% (Palcová verze). 30

37 Nastavení kopírky Priorita pøednast. zm./zv. Je-li vybráno [Zm./Zv.], mùôete nastavit prioritní pomìr. Pomocí èíslicovîch tlaèítek zadejte pomìr od v jednotkách 1%. Vîchozí nastavení je 71% (metrická verze) / 65% (palcová verze). Okraj pro oboustr. reôim Zadejte levî okraj na zadní stranì kopií a horní okraj na zadní stranì. Vyberte [Horní okraj] nebo [Levî okraj] a potom nastavte poôadovanou hodnotu. Horní okraj: 0-50 mm, 0"-2" Levî okraj: 0-50 mm, 0"-2" Vîchozí nastavení je 5 mm (metrická verze) / 0,2 palcù (palcová verze). Tøídìní otoèením Specifikujte, zda zvolit nebo nezvolit tøídìní otoèením pøi stisknutí klávesy {Tøídìní} (finiçer není nainstalován) nebo klávesu {Tøídìní / Seçívání} (finiçer je nainstalován). Vîchozí nastavení je Vypnuto. Vyberete-li moônost [Zapnuto], mùôete zvolit [Tøídìní otoèením]. S touto funkcí nelze pouôít boèní zásobník. Pokud není nainstalován finiçer a pokud vyberete [Vypnuto], je pøi stisknutí klávesy {Tøídìní} k dispozici jen funkce tøídìní. 3 Tøídìní otoè.: Aut.pokraè. Vyberete-li [Vypnuto] a v pouôívaném zásobníku dojde papír, zaøízení se zastaví, abyste mohli doplnit papír a aby vçechny kopie byly roztøídìny otoèením. Vîchozí nastavení je Vypnuto. Nast. hlavièkového papíru Pokud pro tuto funkci vyberete [Zapnuto], obrátí zaøízení obraz správnì. Vîchozí nastavení je Vypnuto. Pevná orientace (shora dolù) nebo 2-strannî papír by nemusely tisknout správnì - závisí to na umístìní originálù a papíru. Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele. Referenèní pøíruèka pro kopírování Odstraòování problémù 31

38 Nastavení kopírky 3 32

39 4. Nastavení tiskárny Tato kapitola popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Nastavení tiskárny. Pro podrobnosti o zpùsobu pøístupu k Nastavení tiskárny viz Pøístup k uôivatelskîm nástrojùm. Zadání papíru Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Vstupu papíru pod Nastavení tiskárny. Formát papíru v boè.zás. Formát papíru nastavenî v boèním zásobníku. Vîchozí nastavení je A4 (metrická verze) / 8 1 / 2 " 11" (palcová verze). Uôivatelské formáty papíru nastavené pro Formát papíru pro zásobník: Boèní zásobník budou následující: Svisle: 90,1 aô 297,0 mm (3,55 aô 11,69 palce), Vodorovnì: 148,0 aô 600,0 mm (5,83 aô 23,62 palcù) Pro dalçí informace o formátech papíru, které lze nastavit pro boèní zásobník, viz Nastavení papíru pro zásobník. Autom. vîbìr papíru Toto nastavte pro povolení Automatického vîbìru papíru. Zaøízení automaticky detekuje formát papíru z tiskovîch dat a vybere podle toho vhodnî zásobník pro podávání papíru. Vîchozí nastavení je Zapnuto. Duplex Toto mùôete nastavit pro povolení oboustranného tisku. Zaøízení detekuje oboustrannî tisk z tiskovîch dat a vybere podle toho vhodnî zásobník pro podávání papíru. Vîchozí nastavení je Zapnuto. Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele Str.14 Nastavení zásobníku papíru 33

40 Nastavení tiskárny List/Test.tisk Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Zkuçební tisk v nabídce Nastavení tiskárny. Jestliôe jsou provedeny zmìny prostøedí zaøízení nebo jeho zmìny nastavení tîkající se tisku, nebo pokud je zaregistrován novî program, doporuèujeme vytisknout seznam nastavení, aby mohla bît zkontrolována. Hromadné seznamy Lze vytisknout konfiguraèní stranu a záznam chyb. 4 Konfiguraèní strana Mùôete vytisknout aktuální hodnoty konfigurace zaøízení. Záznam chyb Mùôete vytisknout záznamy chyb uvádìjící vçechny chyby, ke kterîm doçlo bìhem tisku. V záznamu chyb je uvedeno 30 posledních chyb. Pokud se do záznamu pøidá dalçí chyba ve chvíli, kdy jiô obsahuje 30 poloôek, nejstarçí chyba se odstraní. Seznam menu Mùôete vytisknout seznam nabídek zobrazující funkce tiskárny. Fonty PCL Lze vytisknout aktuální konfiguraci seznam nainstalovanîch písem PCL. Hexadecimální Lze tisknout v hexadecimálním reôimu. Test obsluhy Mùôete vytisknout provozní zkuçební stránku. 34 Upozornìní Následující nastavení se zobrazují, jen je-li nainstalována volitelná poloôka Rozçíøení tiskárny: Hromadné seznamy, Konfiguraèní strana, Záznam chyb, Seznam menu, Fonty PCL, a Hexadecimální. Je-li nainstalována volitelná poloôka Rozçíøení tiskárny, Test obsluhy se nezobrazuje. Velikost seznamù produkovanîch testovacím tiskem je pevnì stanovena na formát A4 (Letter). Doporuèujeme do jednoho ze zásobníkù papíru vloôit papíry formátu A4 nebo Letter (obyèejnî nebo recyklovanî papír). Zásobník obsahující papíry formátu A4 nebo Letter bude vybrán automaticky. Pokud není papír formátu A4 nebo Letter vloôen do ôádného zásobníku, bude pouôita Priorita zásobníku papíru. Jestliôe je v zásobníku podle priority mençí formát papíru neô A4 (Letter), okraje mohou bît ztraceny. Jestliôe je v zásobníku podle priority vìtçí formát papíru neô A4 (Letter), okraje mohou bît zbyteènì velké.

41 List/Test.tisk Tisk provozní zkuçební stránky Tento oddíl popisuje, jak vytisknout provozní zkuçební stránku. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S 4 B Vyberte [Nastavení tiskárny] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. Zobrazí se menu Nastavení tiskárny. C Vyberte [List/Test.tisk] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. D Vyberte [Test obsluhy] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. Vytiskne se provozní zkuçební stránka tiskárny. E Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele 35

42 Nastavení tiskárny Údrôba Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Údrôby v nabídce Nastavení tiskárny. 4 Ochrana menu Tento postup umoôòuje ochranu nastavení nabídek proti náhodné zmìnì. Znemoôòuje zmìnit nastavení nabídek normálními postupy, pokud neprovedete poôadované operace pomocí tlaèítek. Úroveò 1 Mùôete chránit poloôky Údrôba, Systém, Host.rozhraní a PCL Menu. Úroveò 2 Mùôete chránit poloôky Zadání papíru, Údrôba, Systém, Host.rozhraní a PCL Menu. Vypnuto Vîchozí nastavení je Vypnuto. Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele Str.11 Systémová nastavení Nastavení ochrany nabídek Tento oddíl popisuje, jak nastavit ochranu nabídek. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S B Vyberte [Nastavení tiskárny] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 36 Zobrazí se menu Nastavení tiskárny.

43 Údrôba C Vyberte [Údrôba] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. D Vyberte [Ochrana menu] a potom stisknìte tlaèítko {OK}. E Zadejte kód správce pomocí èíselnîch tlaèítek a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 4 F Vyberte úroveò ochrany menu a potom stisknìte tlaèítko {OK}. G Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele 37

44 Nastavení tiskárny Zruçení ochrany nabídek Tento oddíl popisuje, jak zruçit ochranu nabídek. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. 4 ARG012S B Vyberte [Nastavení tiskárny] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. C Vyberte [Údrôba] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu správce. D Zadejte kód správce pomocí èíselnîch tlaèítek a potom stisknìte tlaèítko {OK}. E Vyberte [Ochrana menu] a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 38

45 Údrôba F Zadejte kód správce pomocí èíselnîch tlaèítek a potom stisknìte tlaèítko {OK}. G Vyberte [Vypnuto] a potom stisknìte tlaèítko {OK}. H Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. 4 Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele Doèasné zruçení ochrany nabídek Jestliôe vyberete chránìné poloôky v Nastavení tiskárny, zobrazí se obrazovka pro zadání kódù správce. Jakmile se toto stane, zadejte správné kódy správce pomocí èíselnîch tlaèítek a stisknìte tlaèítko {OK}. Ochrana nabídek je potom doèasnì zruçena. Upozornìní Pokud zadáte správnî kód správce, ochrana nabídek je zruçena, dokud je zobrazena nabídka Nastavení tiskárny. 39

46 Nastavení tiskárny Systém Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Systém v nabídce Nastavení tiskárny. Vîchozí nastavení jsou zobrazena tuènì. Hláçení tiskové chyby Tuto poloôku zvolte, chcete-li pøi chybì tiskárny nebo pamìti vytisknout chybové hláçení. Vîchozí nastavení je Vypnuto. 4 AutoPokraèování Tuto poloôku mùôete zvolit k aktivaci funkce automatického pokraèování. Je-li zapnuto, tisk pokraèuje, i kdyô nastane chyba systému. Je-li nastavení automatického pokraèování 0 minut, tiskárna pokraèuje v tisku bez zobrazení chybové zprávy. Vîchozí nastavení je Vypnuto. Pøeteèení pamìti Zvolte tuto poloôku, chcete-li vytisknout zprávu o chybì pøeteèení pamìti. Vîchozí nastavení je Netisknout. Vyberte Netisknout, aby se netisklo na strany, kde se vyskytují chyby. Stornovaná stránka a následující stránky nejsou tiçteny. Pokud vyberete Informace o chybì, strany, kde se vyskytují chyby, se tisknou aô po vîskyt chyby. Následné stránky jsou vytisknuty normálnì a chybové hláçení je vytisknuto nakonec. Nicménì instrukce o tøídìní jsou zruçeny. Duplex Lze vybrat oboustrannî tisk. Vîchozí nastavení je Vypnuto. Kopie Mùôete nastavit poèet kopií. Vîchozí nastavení je 1. 1 aô 999 po 1 Vyhlazení okrajù Nastavte toto pro Vyhlazení okrajù. Vîchozí nastavení je Zapnuto. Pokud je ekonomickî reôim toneru nastaven na [Zapnuto], Vyhlazení okrajù je ignorováno, i kdyô je nastaveno na [Zapnuto]. Úspora toneru Toto nastavte pro povolení úspory toneru. Vîchozí nastavení je Vypnuto. 40

47 Systém Subst. formát papíru Mùôete povolit funkci Automatické náhrady formátu papíru (A4 a Letter). Vîchozí nastavení je Vypnuto. Velikost str. Lze vybrat vîchozí formát papíru. Formát papíru, kterî lze vybrat: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, C5 Env, C6 Env, DL Env, COM10, Monarch, 11" 17", 8 1 / 2 " 14", 8 1 / 2 " 13", 8 1 / 2 " 11", 8 1 / 4 " 13", 8" 13", 7 1 / 4 " 10 1 / 2 ", 5 1 / 2 " 8 1 / 2 ", 8K,16K, Uôiv. formát Vîchozí nastavení je A4 (metrická verze) / 8 1 / 2 " 11" (palcová verze) Nast. hlavièkového papíru Mùôete pøi tisku otoèit originální obrázky. Bìhem tisku jsou pùvodní obrazy vôdy otoèeny o 180 stupòù. Pøi tisku na hlavièkovî nebo pøedtiçtìnî papír, vyôadující správnou orientaci, nemusí bît vîstup dle oèekávání. Pomocí této funkce lze urèit otoèení obrazu. Vîchozí nastavení je Vypnuto. Pøi nastavení na [Vypnuto] jsou obrazy originálù otoèeny o 180 stupòù. Pøi nastavení na [Zap. (vôdy)] je zaøízení neotáèí. Tato funkce sniôuje rychlost tisku. 4 Upozornìní Následující nastavení se zobrazují, jen je-li nainstalována volitelná poloôka Rozçíøení tiskárny: Hláçení tiskové chyby, Pøeteèení pamìti, Duplex, Kopie, Subst. formát papíru, Velikost str. a Nast. hlavièkového papíru. Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele 41

48 Nastavení tiskárny Host.rozhraní Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Rozhraní s hostitelskîm zaøízením v nabídce Nastavení tiskárny. Vîchozí nastavení jsou zobrazena tuènì. I/O Timeout Lze nastavit prodlevu tiskárny v sekundách do ukonèení tiskové úlohy. Pokud obvykle pøicházejí data z jiného portu zatímco se tiskne pøedcházející úloha, zvyçte èasovou prodlevu. Vîchozí nastavení je 15 sekund. 4 Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele 42

49 PCL Menu PCL Menu Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce PCL v nabídce Nastavení tiskárny. Vîchozí nastavení je uvedeno tuènì. Dùleôité Tato nabídka se zobrazuje jen tehdy, je-li nainstalována volitelná poloôka Rozçíøení tiskárny. Orientace Lze nastavit orientaci stránky. Vîchozí nastavení je Na vîçku. Øádkù na stranu Lze zvolit poèet øádkù na stránku. Vîchozí nastavení je 64 (metrická verze) / 60% (palcová verze) 5 aô 128 po 1 4 Èíslo písma Mùôete nastavit ID pro vîchozí písmo, které chcete pouôívat. Vîchozí nastavení je 0. 0 aô 50 po 1 Velikost bodu Lze nastavit bodovou velikost, kterou chcete pouôít pro vybrané písmo. Toto nastavení platí jen pro proporcionální písma. Vîchozí nastavení je 10,00. 4,00 aô 999,75 po 0,25 Rozteè písma Pro vybrané písmo lze specifikovat poèet znakù na palec. Toto nastavení je platné pouze pro písmo s pevnou rozteèí. Vîchozí nastavení je 10,00 znakù na palec. 0,44 aô 99,99 po 0,01 Znaková sada Pro vybrané písmo zadejte sadu tiskovîch znakù. K dispozici jsou následující volby: Roman 8, ISO L1, ISO L2, ISO L5, PC-8, PC-8 d/n, PC-850, PC-852, PC-8 TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intel, VN US, MS Publ, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0 Vîchozí nastavení je Roman 8. Font Courier Lze zvolit typ písma courier. Vîchozí nastavení je Standardní. 43

50 Nastavení tiskárny Roz. çíøka A4 Lze rozçíøit oblast tisku (pøi tisku na formát A4 s pouôitím PCL). Vîchozí nastavení je Vypnuto. Pokud je nastavení Zapnuto, çíøka bude 8 1 / 2 palce. Pøipoj CR k LF Pøi nastavení na [Zapnuto], následuje posuv vozíku po kaôdém posuvu øádku: CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF. Vîchozí nastavení je Vypnuto. Rozliçení Lze nastavit rozliçení tisku v poètu bodù na jeden palec. Vîchozí nastavení je 600 dpi. 4 44

51 5. Nastavení rozhraní Tato kapitola popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Nastavení rozhraní. Pro podrobnosti o zpùsobu pøístupu k Nastavení rozhraní viz Pøístup k uôivatelskîm nástrojùm. Síë Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Síë v nabídce Nastavení rozhraní. Vîchozí nastavení jsou zobrazena tuènì. IP Adresa Pro pouôívání tohoto zaøízení v síëovém prostøedí musíte nejprve nakonfigurovat jeho IP adresu a masku podsítì. Auto-doruèení (DHCP) Vybrat Jestliôe vyberete [Vybrat], zadejte [IP adresa:] a [Maska podsítì:] jako xxx.xxx.xxx.xxx ( x znamená èíslici). Vîchozí nastavení je Vybrat. Vîchozí nastavení IP Adresy je Vîchozí nastavení masky podsítì je Jestliôe vyberete [Vybrat], urèitì nenastavte stejnou hodnotu[ip adresa:], jako má jiné zaøízení v síti. Zobrazí se také fyzická adresa (adresa MAC). Adresa brány Brána je bodem spojení nebo vîmìny mezi dvìma sítìmi. Nakonfigurujte adresu brány pro router nebo hostitelskî poèítaè pouôívanî jako brána. Vîchozí nastavení je Rychlost Ethernet Nastavte síëovou pøístupovou rychlost. Vyberte rychlost, která je vhodná pro vaçe síëové prostøedí. Obvykle by mìlo bît vybráno [Automatickî vîbìr]. Vîchozí nastavení je Automatickî vîbìr. Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele. 45

52 Nastavení rozhraní 5 46

53 6. Ostatní nástroje uôivatele Úvodní nastavení umoôòuje pøepnout jazyk, a také kontrolovat poèet vytisknutîch papírù zobrazením poèítadla. Podrobnosti o zpùsobu pøístupu k jednotlivîm nastavením viz Pøístup k uôivatelskîm nástrojùm. Zmìna jazyka displeje Dále se popisuje funkce [Jazyk] dostupná na zaøízení. Mùôete zmìnit jazyk pouôitî pro displej. Vîchozí nastavení je angliètina. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S B Vyberte [Jazyk] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. C Vyberte jazyk pomocí tlaèítka {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. Zobrazí se zpráva Naprogramováno a potom se obnoví zobrazení Uôivatelskîch nástrojù. D Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele 47

54 Ostatní nástroje uôivatele Poèítadlo Zobrazení poèítadla celkového poètu Hodnotu celkového poètu lze zobrazit pro vçechny funkce. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S 6 B Vyberte [Poèítadlo] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. C Chcete-li vytisknout seznam poèítadel, stisknìte tlaèítko [Tisknout]. D Stisknìte tlaèítko {Start}. Vytiskne se seznam poèitadel. 48

55 Poèítadlo E Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Upozornìní Pro tisk seznamu poèítadel nastavte formát papíru na vìtçí neô A4 nebo Letter (8 1 / 2 " 11"). Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele 6 49

56 REJSTØÍK A Adresa brány, 45 AOF (vôdy Zapnuto), 17 APS/ Priorita automatického zmençení/ zvìtçení, 29 Automatické pøepínání zásobníkù papíru, 29 B È Boèní zásobník, 14 Èasovaè automatického resetu systému, 16 Èasovaè pro automatické vypnutí, 16 Èasovaè pro automatickî reset, 16 Èasovaè úspory energie, 16 Èíslo písma (Nabídka PCL), 43 D F Displej odpoèítávání originálù, 29 Formát papíru pro zásobník, 14 Funkce kopírky, 29 Funkce tiskárny (Nabídka PCL), 43 H I K Hostitelské rozhraní, 42 IP Adresa, 45 Kontrast displeje, 11 Kopírka, 14, 16 Kód správce, 17 M Max. poèet sad, 29 Mazání poèítadla, 27 Mazání uôivatelského kódu, 23 Mìrná jednotka, 11 N Nabídka PCL (Funkce tiskárny), 43 Nastavení èasovaèe, 16 Nastavení hlavièkového papíru, 29 Nastavení ochrany nabídek, 36 Nastavení papíru pro zásobník, 14 Nastavení rozhraní, 45 Nastavení typu originálu, 29 Nastavení vîstupního zásobníku, 13 Nástroje správce, 17 Nástroje uôivatele, 45 O Okraj pro oboustrannî reôim, 29 Opakovací tlaèítko, 11 Orientace, 29 Orientace (Nabídka PCL), 43 P Písmo Courier (Nabídka PCL), 43 Poèítadlo na uôivatelskî kód, 17 Priorita funkce, 11 Priorita oboustranného reôimu, 29 Priorita pøednastaveného zmençení/ zvìtçení, 29 Priorita tisku, 11 Priorita zásobníku papíru, 14 Programovat / Zmìnit uôivatelskî kód, 17 Provozní zkuçební stránka, 35 Pøipoj CR k LF (Nabídka PCL), 43 Pøístup k nástrojùm uôivatele, 4 R Registrace nového uôivatelského kódu, 20 Reprodukèní pomìr, 29 Rozliçení (Nabídka PCL), 43 Rozteè písma (Nabídka PCL), 43 Rychlost Ethernet, 45 Ø Øádkù na stranu (Nabídka PCL), 43 50

57 S Seznam/Testovací tisk, 34 Správa klíèového poèítadla, 17 Správa uôivatelskîch kódù.: Kopírka, 17 Systém, 40 T Tiskárna, 14 Tisk stavu poèítadla pro kaôdî uôivatelskî kód, 26 Tøídìní otoèením, 29 Automatické pokraèování, 29 Typ papíru, 14 U Ukonèení nástrojù uôivatele, 5 Uôivatelskî kód, 20 Ú V Údrôba, 36 Velikost bodu (Nabídka PCL), 43 Vnìjçí çíøka A4 (Nabídka PCL), 43 Vstup papíru, 33 Vçeobecné funkce, 11 Vîstup: Kopírka (kopírka), 11 Vîstup: Tiskárna (tiskárna), 11 Z Zmìna uôivatelského kódu, 21 Zmìna vîchozích nastavení, 4 Znaková sada (Nabídka PCL), 43 Zobrazení poèítadla pro kaôdî uôivatelskî kód, 25 Zobrazení poètu kopií, 11 Zobrazit/Vytisknout poèítadla, 17 Zruçení ochrany nabídek, 38 Zvukovî signál tlaèítek panelu, 11 51

Referenèní pøíruèka pro kopírování

Referenèní pøíruèka pro kopírování Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro kopírování 1 3 Umístìní originálù Kopírování Dodatek Pøed pouôitím pøístroje si peèlivì pøeètìte tuto pøíruèku a potom ji uchovejte pro dalçí pouôití. Abyste zaøízení

Více

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 1350 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Funkce

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Getting Started (Začínáme) Kopírování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace,

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor Uživatelská příručka Snadné hledání Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou v této příručce,

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Základní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže... Ovládací panel... Kopírovací Kopírování...7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Obsah balení. Popis jednotky. 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list

Obsah balení. Popis jednotky. 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list CZ Průvodce rychlým startem Obsah balení 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list Popis jednotky 1 2 3 4 14 8 5 6 7 9 10 12 11 13

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ P-355333 Digitální záznamník ZEPAREX 559 PŘÍRUČKA UŽIVATELE KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ typ 559 P-355333 Předmluva Děkujeme vám, že jste si zakoupili ZEPAREX 559. Tato příručka uživatele komunikačního rozhraní

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Řešení problémů DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-2700N ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ KOPÍROVÁNÍ TISK SKENOVÁNÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ INSTALACE

Řešení problémů DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-2700N ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ KOPÍROVÁNÍ TISK SKENOVÁNÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ INSTALACE MODEL: MX-2300N MX-2700N DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Řešení problémů Řešení problémů V případě možného výskytu problému s výrobkem, postupujte podle pokynů v tomto návodu dříve, než zavoláte

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 9203667 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-95W je ve shodì se základními po¾adavky

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 OBSAH 1. Návod k použití... 2 1.1 Obecný popis... 2 1.2 Rozhraní... 2 1.3 Komponenty a funkce fotopasti... 3 1.4

Více

BeeWi Bluetooth Solar - solární handsfree UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BeeWi Bluetooth Solar - solární handsfree UŽIVATELSKÝ MANUÁL BeeWi Bluetooth Solar - solární handsfree UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme, že jste si zakoupili BBS020 Solar Hands-Free sadu od BeeWi. Přečtěte si prosím následující návod, kde se dozvíte, jak konfigurovat

Více

Zapisovač nemá síťový vypínač a zapne se připojením síťové šnůry na zdroj napájení.

Zapisovač nemá síťový vypínač a zapne se připojením síťové šnůry na zdroj napájení. RD 1700 zapisovač 6.2 Zapnutí napájení a stav zapisovače 6.3 Tisk zkušebního obrazce 6.4 Činnost v normálním módu 7.1 Nastavení a kontrola parametrů 7.2 Přehled postupu nastavení parametrů 7.3 Nastavení

Více

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština Návod pro uživatele Čeština ISAW EDGE Obsah: 1 Popis kamery 1 2 Popis LCD displeje 1 3 Zapnutí kamery 2 4 Režim nahrávání videa 2 5 Režim focení 2 6 Režim přehrávání 2 7 Uživatelské nastavení 3 8 Dobíjení

Více

Smart Watch Garett M26 návod

Smart Watch Garett M26 návod Smart Watch Garett M26 návod 1 SMARTWATCH Garett M26 Bezpečnostní tipy Ilustrace v tomto návodu jsou referencemi a můžou se lišit v závislosti na modelu. POZOR Pokyny k baterii Baterie se nesmí vyhodit

Více

Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè

Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè Výstup štítků Nastavení Napájení Vložit Storno Uložení do paměti Vyvolání z paměti LCD displej Řezačka Tisk Formát OK Navigace Čísla Velká písmena Vymazat Mezerník Zpět Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè Konektor

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:... 6 Nastavení telefonu...

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1.

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Használati útmutató Uživatelský manuál Užívate ský manuál PL Strona 2 HUN Oldal 14 CZ Strana 28 SK Strana 38 www.dymo.com Sít ový konektor Výstup pásky LCD Displej Řezací páčka Vypínač

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Nastavení mikrotelefonu Nastavení signalizace času Vyp. Postupujte podle kroků až na předchozí stránce a potom následujícím způsobem: Vyp.. Uložit. Na displeji

Více

Stav: červen 2008. TRACK-Guide

Stav: červen 2008. TRACK-Guide Stav: červen 2008 TRACK-Guide Obsah TRACK-Guide... 1 1 Úvod... 3 1.1 Rozsah funkcí...3 1.2 Zadávání číslic a písmen...3 1.3 Úvodní maska...4 2 Navigace... 5 2.1 Spuštění navigace...5 2.2 Maska navigace...6

Více

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Obsah Používání pokročilých funkcí skeneru pomocí zkušební konzoly VRS... 3 Zkušební konzola VRS... 3 Rozšířené vlastnosti... 5 Obrazovka Barvy... 6 Obrazovka

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

1000/1500 VA 110/120/230 V

1000/1500 VA 110/120/230 V Uživatelská příručka Česky APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 V stříd. 2U pro montáž do věže/stojanu Zdroj nepřetržitého napájení 990-1851D 03/2007 Úvod Zdroj nepřetržitého napájení APC (Uninterruptible

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Rychlý referenční návod Rychlý referenční návod Vlastnosti vizuálního diagnostického systému InnerVue Monitor Rameno monitoru Klávesnice vypínače počítače Konektor ručního přístroje Mechanika pro vypalování

Více

Verze 1.0 Leden 2012. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Uživatelská příručka

Verze 1.0 Leden 2012. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Uživatelská příručka Verze 1.0 Leden 2012 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 2012 Xerox Corporation. XEROX, XEROX a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných

Více

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka 9216262 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek BH-905

Více

Sdílejte svou hudbu K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka

Sdílejte svou hudbu K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka Sdílejte svou hudbu K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka Bezdrátová HD sluchátka RH-300, 2,4 GHz Rychlý průvodce nastavením Obsah balení Prodlužovací kabel USB Bezdrátová sluchátka HD,

Více

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0 Školní knihovna pro Windows Verze 2.0 Uživatelská pøíruèka 1999 1 Copyright 1999 Ing. Radomír Kadlec 2 Školní knihovna pro Windows Obsah Úvod... 5 Instalace a spuštìní programu... 7 Požadavky na technické

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování".

Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v Referenční příručce pro kopírování. Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Průvodce sítí Úvod Tato příručka obsahuje podrobné pokyny k provozu a poznámky

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

O vaší nové tiskárně štítků. Uvedení do provozu. Připojení napájení. obrázek 2. Použití dobíjecího bloku baterií. Záruční registrace.

O vaší nové tiskárně štítků. Uvedení do provozu. Připojení napájení. obrázek 2. Použití dobíjecího bloku baterií. Záruční registrace. O vaší nové tiskárně štítků S vaší novou tiskárnou LabelPOINT 350 můžete vytvářet širokou škálu vysoce kvalitních samolepicích štítků. Své štítky můžete tisknout v celé řadě velikostí a stylů. Vaše tiskárna

Více

420/620 VA 110/120/230 V

420/620 VA 110/120/230 V Uživatelská příručka Česky APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 V stříd. Věž Zdroj nepřetržitého napájení 990-1853D 12/2005 Úvod Zdroj nepřetržitého napájení APC (Uninterruptible Power Supply - UPS)

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC ZE-NC5xx, ZE-NA2000, ZE-NA2000N

Aktualizace map přístrojů ZENEC ZE-NC5xx, ZE-NA2000, ZE-NA2000N Aktualizace map přístrojů ZENEC ZE-NC5xx, ZE-NA2000, ZE-NA2000N V 1.3 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... Toolbox software 1.2.1... Požadavky 1.2.2... Spuštění Toolbox softwaru 1.2.3... Vytvoření

Více