Manažerská ekonomika 5., aktualizované a doplnìné vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerská ekonomika 5., aktualizované a doplnìné vydání"

Transkript

1

2

3

4 prof. Ing. Miloslav Synek, CSc., a kolektiv Manažerská ekonomika 5., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Autorský kolektiv: prof. Ing. Miloslav Synek, CSc. vedoucí autorského kolektivu úvod, kap. 2, 3, 4, 7, 8, 9, výkladový slovník prof. Ing. Jiøí Dvoøáèek, CSc. kap. 10, 11 prof. Ing. Jiøí Dvoøák, DrSc. kap. 5 prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. kap. 1, 12 prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. kap. 6 Odborní recenzenti: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. prof. Ing. František Freiberg, CSc. Vydání odborné knihy schválila Vìdecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a. s. Odpovìdný redaktor Mgr. Petr Mušálek Sazba a grafická úprava Milan Vokál Poèet stran 480 Páté vydání, Praha 2011 Vytiskla tiskárna PBtisk, s.r.o., Pøíbram Grada Publishing, a.s., 2011 Cover Photo fotobanka allphoto ISBN Upozornìní Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této publikace nesmí být reprodukována a používána v elektronické podobì, kopírována a nahrávána bez pøedchozího písemného souhlasu nakladatele.

5 Obsah Øekli o knize...10 O autorech...11 Úvod Založení podniku Úvod Èinnosti související se založením podniku Volba právní formy podniku Hlavní kritéria rozhodování o volbì právní formy Charakteristika nejdùležitìjších právních forem podnikání Nové formy obchodních spoleèností Postup pøi zakládání podniku Živnost Postup pøi založení obchodní spoleènosti Zakladatelský rozpoèet Majetková a kapitálová výstavba podniku Co rozumíme majetkovou strukturou podniku Co to je dlouhodobý majetek Co to je obìžný majetek Likvidnost a likvidita Na èem závisí majetková struktura podniku Co to je kapitálová struktura podniku a na èem závisí Vlastní kapitál je základem podnikání Bez cizího kapitálu se obejde málokterý podnik Co je optimální kapitálová struktura Rozvaha obraz majetkové a kapitálové struktury podniku Jak oceòujeme majetek podniku Jak oceòujeme dluhy (pasiva) podniku Oceòování podniku jako celku Oceòování a inflace Restrukturalizace podniku cesta ke zvýšení jeho hodnoty Výnosy, náklady, výsledek hospodaøení Vztah mezi výnosy, náklady a výsledkem hospodaøení Tržby

6 3.3 Náklady Pojetí nákladù Klasifikace nákladù Evidence nákladù Manažerské pojetí nákladù Variabilní a fixní náklady Nákladové funkce Metody odhadu fixních nákladù (stanovení nákladových funkcí) Plánování nákladù a kontrola Kalkulace nákladù Metody kalkulace Druhy kalkulací Rozbor kalkulací Rozpoèty Globální metody plánování a rozboru nákladù Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými velièinami podniku Úloha zisku v podnikání Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Stanovení limitu variabilních a fixních nákladù a limitu ceny Stanovení limitu variabilních nákladù Stanovení limitu fixních nákladù Stanovení limitu minimální výše ceny Kombinované úlohy Výbìr optimální varianty Stanovení bodu maximálního zisku Provozní páka a riziko Analýza bodu zvratu pomocí penìžních tokù (Cash Break Even Analysis) Inovace a marketing Inovaèní procesy v podniku Invence inovace imitace Kvalitativní a kvantitativní stránka inovaèního procesu Efektivnost inovací Financování inovaèního procesu Organizaèní stránka inovaèního procesu Marketing Podstata marketingu Strategická východiska marketingového pøístupu Získávání informací pro marketingová rozhodnutí Marketingový mix Marketingová logistika Podnìcování odbytu (komunikaèní mix, propagace) Marketingový controlling a audit Nákup Základní charakteristika pojmu nákup Nákup v tržnì orientované firmì

7 6.3 Komplexní standardizace a nákup Model nákupního marketingu Situaèní analýza Volba nákupní strategie a nákupních cílù Poznání potøeb Analýza a volba nákupního trhu Analýza a volba dodavatele Poptávka a hodnocení nabídky Jednání s dodavatelem a vystavení objednávky Kontrola objednávky a hodnocení dodavatele Øízení zásob Výchozí pojmy øízení zásob Vlastní øízení zásob Materiálová dispozice Just-In-Time integrace dodavatelù Integrace nákupu v rámci hodnototvorného øetìzce firmy Øízení dodavatelského øetìzce supply chain management Výroba Co rozumíme výrobou Co, jak a pro koho vyrábìt Plánování výroby Plánování výrobního programu Plánování výrobního procesu Výrobní kapacita Jak poèítáme výrobní kapacitu dílen, provozù a závodù Výrobní kapacita daná souètem dílèích výrobních kapacit Produktivita Produktivita práce Celková produktivita (produktivita souhrnu faktorù) Nové podnikové systémy Investièníèinnost Úvod Makroekonomické a podnikové pojetí investic Makroekonomické pojetí investic Podnikové pojetí investic Plánování investic a klasifikace investièních projektù Plánování investic Jak klasifikujeme investièní projekty Klasifikace investic v podniku Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Podstata a postup Urèení kapitálových výdajù Odhad budoucích penìžních pøíjmù Urèení podnikové diskontní míry Výpoèet souèasné hodnoty oèekávaných penìžních pøíjmù (cash flow)

8 8.7 Metody hodnocení efektivnosti investic Metoda výnosnosti (ziskovosti, rentability) investic Metoda doby splacení Metoda èisté souèasné hodnoty Metoda vnitøního výnosového procenta Metoda volného cash flow Ekonomická pøidaná hodnota EVA v hodnocení investièních projektù Opce Leasing Porovnávání investièních variant Výbìr ze zamìnitelných vzájemnì se vyluèujících variant Výbìry investièních možností stanovení poøadí akcí Investièní riziko Portfolio Investice do cenných papírù Financovánípodniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finanèního managementu Jaké druhy financování podniku známe Bìžné (krátkodobé) financování øízení pracovního kapitálu Jak urèíme výši obìžného majetku Vìcné øízení obìžného majetku Zpùsob financování obìžného majetku Zdroje krátkodobého financování Øízení cash flow Co to je cash flow a jaký má význam Zisk versus cash flow Jak zjistíme cash flow Finanèní analýza základ finanèního øízení Metody a postup analýzy Pravidla financování a kapitálová struktura bilanèní pravidla Pomìrové ukazatele a komparativní analýza Ukazatele pøidané hodnoty MVA, EVA Balanced scorecard Trendová analýza Pyramidová soustava finanèních ukazatelù Fundamentální a technická finanèní analýza Mezipodnikové srovnávání Grafická analýza (spider graf) Hodnocení spoleèensko-politických úloh podniku Finanèní plánování Finanèní øízení za krize podniku Symptomy blížící se finanèní krize Hlavní opatøení k pøekonání krize

9 10. Sdružovánípodnikù. Internacionalizace podnikových èinností. Spoleèné a nadnárodnípodniky Sdružování podnikù Koncentrace a kooperace Fúze a akvizice Strategické aliance Internacionalizace podnikových èinností Spoleèné a nadnárodní podniky Spoleèné podnikání bez kapitálové spoluúèasti Spoleèné podnikání s kapitálovou spoluúèastí Joint ventures (podniky se zahranièní majetkovou úèastí) Nadnárodní podniky Rozbory, controlling, interníaudit Rozbor výkonnosti podniku Význam rozboru pro øízení Metody rozboru Pøedpoklady rozboru Ukazatele Soustavy ukazatelù Postup rozboru finanèní výkonnosti podniku Mìøení výkonnosti v rámci rozborové èinnosti Controlling Controlling, podstata, vývoj, funkce Základní controllingové aktivity a nástroje Organizaèní zaèlenìní controllingu Interní audit Podstata interního auditu Rozdíly mezi interním a externím auditem Vnitøní podniková kontrola a interní audit Controlling a interní audit Risk-management a interní audit Selfauditing (Control Self-Assessment) Zaèlenìní interního auditu do organizaèní struktury podniku Výbor pro audit Typy interního auditu Postup interního auditu Sanace a zánik podniku Sanace Zánik podniku Zrušení a zánik Likvidace spoleènosti Konkurz Výkladový slovník Summary Rejstøík...465

10 10 Manažerská ekonomika Øekli o knize Publikaci Manažerská ekonomika lze doporuèit všem zájemcùm, kteøí se vydali za poznáním podstaty a úèelu manažerské ekonomiky. Mùže jim být nejen pouèením, ale také podmìtem k zamyšlení nad nástroji, metodami a procesy využívanými k efektivnímu øízení ekonomiky podniku a jeho úsekù. Jednotlivé oblasti manažerské ekonomiky jsou autorským kolektivem zpracovány s vysokou odbornou erudicí zajímavým a originálním zpùsobem. Vedle bohaté obsahové náplnì textu ocení potenciální ètenáøi zejména úsilí autorù o co nejtìsnìjší propojení oslovených oblastí podnikové ekonomiky s každodenní manažerskou praxí. prof. Ing. František Freiberg, CSc. vedoucí Ústavu øízení a ekonomiky podniku Fakulta strojní ÈVUT v Praze Ètenáøi se do rukou dostává páté vydání jedné z našich nejlepších a nejúspìšnìjších knižních publikací v oblasti podnikohospodáøské vìdy. Kniha má jasnou a komplexní strukturu, jednotlivé èásti jsou logicky provázány. Zkušený autorský kolektiv dokáže i složitá a nároèná témata vysvìtlit srozumitelnì, pøehledným a ètivým zpùsobem. Publikace je urèena jak pro manažerskou praxi, tak pro studenty vysokých škol ekonomického a manažerského zamìøení. prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. vedoucí katedry podnikového hospodáøství Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Øekli o knize

11 O autorech 11 O autorech Prof. Ing. Miloslav Synek, CSc. Je profesorem na Fakultì podnikohospodáøské Vysoké školy ekonomické v Praze, kde po roce 1989 vybudoval katedru podnikové ekonomiky, kterou po tøináct let vedl. Je profesorem na Pražské mezinárodní manažerské škole (PIBS) a na Institutu oceòování majetku (IOM) v Praze; je lektorem nìkolika vzdìlávacích organizací v ÈR. Byl dlouholetým èlenem vìdeckých rad VŠE v Praze a Fakulty podnikohospodáøské, Fakulty hospodáøské Technické univerzity v Liberci, èlenem habilitaèní komise Masarykovy univerzity v Brnì a ÈVUT v Praze, externím spolupracovníkem Èeského institutu pro akreditaci. Nìkolik let byl pøedsedou pøedstavenstva strojírenské spoleènosti, byl èlenem jedné ze subkomisí Ministerstva financí pro hodnocení nákupu supersonikù Gripen. Je autorem nìkolika odborných ekonomických knih a uèebnic a autorem zhruba sta odborných èlánkù. V roce 1990 absolvoval postgraduální kurz pro øídicí pracovníky na Univerzitì IOWA v USA, vroce 1992 stáž na Texas A-M University v USA a v roce 2000 na universitì RIT v Rochestru v USA. Svou odbornou specializací je zamìøen na kapacitní výpoèty v prùmyslu, teorii a øízení nákladù, finanèní management, investice a jejich hodnocení a rozbory hospodáøské èinnosti podnikù. Jako výraz ocenìní zásluh o rozvoj èeského ekonomického myšlení mu byla v roce 2008 udìlena Medaile Aloise Rašína. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Vedoucí katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodáøské Vysoké školy ekonomické v Praze. Podílí se na všech formách výuky (prezenèní, distanèní), na všech stupních studia (bakaláøský, magisterský, doktorský). Pøednáší na PIBS Mezinárodní manažerské škole pøi VŠE a IPFM v programech MBA. Je èlenkou vìdeckých rad Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakulty podnikohospodáøské VŠE v Praze, dále na Fakultì ekonomicko správní Masarykovy univerzity v Brnì a na Fakultì ekonomické Západoèeské univerzity v Plzni. Je èlenkou øady redakèních rad. Aktivnì se podílí na vìdeckém výzkumu Fakulty podnikohospodáøské Vysoké školy ekonomické v Praze a intenzivnì také spolupracuje s podnikovou sférou. Je autorkou nìkolika vysokoškolských uèebnic (napø. Manažerské finance, Finanèní analýza O autorech

12 12 Manažerská ekonomika krok za krokem, Oceòování podniku) a øady odborných èlánkù. Patøí k pøedním odborníkùm v Èeské republice na oceòování podnikù a na finanèní management. Prof. Ing. JiøíDvoøáèek, CSc. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde dlouhodobì pùsobí jako pedagog. Souèasnì vyuèuje i v dalších vzdìlávacích institucích v ÈR a v zahranièí. K jeho posluchaèùm patøí nejenom studenti, ale i øídicí pracovníci. Ve své odborné práci se orientuje na problematiku ekonomiky podniku a podnikového okolí. Úzce spolupracuje s hospodáøskou praxí jako odborný poradce na podnikové i národohospodáøské úrovni. Byl èlenem statutárních orgánù nìkolika organizací. Patøí k zakladatelùm Èeského institutu interních auditorù, kde v souèasné dobì spolupracuje na mezinárodním programu certifikace interních auditorù. Zamìøuje se i na externí posuzování kvality interního auditu. Jeho aktuální vìdecko-výzkumná práce je spojena s adaptací podnikù na proces globalizace. Prof. Ing. JiøíDvoøák, DrSc. Vysokoškolská studia absolvoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, na Státní finanèní akademii v St. Petersburgu a na univerzitì v Kolínì nad Rýnem. Kromì VŠE byl zamìstnán jako ekonom v SBÈS, jako øeditel Ústavu pro práce na souhrnných prognózách ÈR a jako samostatný výzkumný pracovník v Mezinárodním vìdecko-výzkumném ústavu problémù øízení. Jeho pedagogická, publikaèní a vìdecko-výzkumná èinnost se zamìøuje na oblast obecné podnikové ekonomiky, cenovou problematiku a inovaèní procesy. V souèasné dobì je rektorem Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, viceprezidentem Asociace inovaèního podnikání ÈR a èlenem redakèní rady èasopisu Inovaèní podnikání & transfer technologií. Externì pøednáší mj. na Pražské mezinárodní manažerské škole, na Donau-Universität Krems a na ESCP-EAP Berlin. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Profesor Fakulty elektrotechnické ÈVUT, na katedøe ekonomiky, manažerství a humanitních vìd, kterou vedl v letech Èlen oborové rady doktorského studia na FEL ÈVUT, úèastník komisí pro obhajoby doktorských disertaèních prací a pro habilitace na rùzných VŠ. Øadu let pùsobil ve vìdeckých radách nìkolika vysokých škol. Èlen International Society for Inventory Research, viceprezident Èeské marketingové spoleènosti a pøedseda hodnotitelské komise soutìže Marketér roku, pøedseda zkušební komise Èeského institutu pro marketing CIMA-A a C, pøedseda redakèní rady Marketing & komunikace. Jeho publikaèní èinnost reprezentuje øada knih (v poslední dobì Výrobek a jeho úspìch na trhu, Støety marketingu, Øízení výroby a nákupu, Marketing od myšlenky k realizaci, Jak zvýšit konkurenèní schopnost firmy), pøeklady odborných knih, pøíruèky pro praxi, øada odborných statí, recenzí a posudkù, pøíspìvkù na tuzemských i zahranièních konferencích. Zabývá se managementem, marketingem, øízením výroby a nákupu a nákupním marketingem.

13 Úvod 13 Úvod Za posledních dvacet let se naše hospodáøství zmìnilo z hospodáøství centrálnì øízeného v hospodáøství tržní. Zhruba v téže dobì je svìtové hospodáøství charakterizováno jako Nová ekonomika (The New Economy), Znalostní ekonomika (The Knowledge Economy), Digitální ekonomika (The Digital Economy), postindustriální ekonomika nebo postindustriální spoleènost aj. Nová ekonomika je charakterizována (podle Statistického úøadu Evropské unie EUROSTATu) vznikem nových odvìtví s vysokou pøidanou hodnotou a využitím informaèních technologií (IT), což vede k rùstu konkurenceschopnosti v globální ekonomice vzhledem k odstranìní bariéry geografické vzdálenosti díky využití virtuální reality, nahrazením rùzných mezièlánkù systémem internetového obchodování, pøedevším systémem B2C business, tj. obchodování firem pøímo se zákazníky (business-to-customer), resp. B2B business, tj. elektronické obchodování mezi firmami (business to business). V kompetenci podnikù zùstavá øešení tøi základních ekonomických problémù, které si musí rozhodnout každá lidská spoleènost, a to co vyrábìt, jak vyrábìt a pro koho vyrábìt. Na managementu podniku závisí, zda jejich firma bude prosperovat, zda pøežije, nebo zda zanikne. Obstát v tržní ekonomice vyžaduje od manažerù neustálé rozhodování, které je v podstatì øešením vzniklých problémù, a pøizpùsobování podniku novým podmínkám ve vìku diskontinuity a turbulence. To plnì potvrzuje souèasná situace v našem hospodáøství: ty podniky, které se neustále pøizpùsobují (restrukturalizují se), které vìnují maximální pozornost (podle P. Druckera) tržnísituaci, inovacím, produktivitì, rozvoji zamìstnancù, jakosti a finanèním výsledkùm, úspìšnì pøežívají. Je nutné vidìt, že se vstupem Èeské republiky do Evropské unie se tržní situace pro øadu našich podnikù zmìnila: otevøela jim trh témìø celé Evropy, souèasnì je však dostala do tlaku zahranièních konkurenèních firem. K dobrému rozhodování je nutná znalost jak ekonomické teorie, tak i rùzných matematických, statistických i jiných metod a postupù. V tom má podnikatelùm, manažerùm, ekonomùm i jiným pracovníkùm podnikù a firem pomoci manažerská ekonomika, která vznikla jako samostatný pøedmìt (angl. Managerial Economics) vyuèovaný na amerických univerzitách zhruba pøed tøiceti pìti lety. Manažerská ekonomika aplikuje ekonomickou teorii a metody do podnikatelských a øídicích rozhodnutí. Spojuje tradièní ekonomii (pøedevším mikroekonomii) s vìdami o rozhodování, s metodami a nástroji kvantitativní analýzy a optimalizace, a poskytuje tak manažerùm dùležité nástroje pro jejich každodenní práci. Postavení manažerské ekonomiky ukazuje toto schéma: Úvod

14 14 Manažerská ekonomika Standardní americká uèebnice manažerské ekonomiky se zabývá nástroji ekonomické analýzy, analýzou nabídky a poptávky, prognózováním, výrobou, analýzou nákladù, lineárním programováním, cenovou tvorbou, investicemi. Naše kniha v nìkterých oblastech tento standardní obsah zužuje, v nìkterých rozšiøuje a dokonce zaøazuje další problematiku. Kritériem pro tvorbu obsahu této knihy byla aktuálnost problémù, které existují v øízení podnikù v Èeské republice. Proto byly zaøazeny kapitoly pojednávající o majetkové a kapitálové výstavbì, finanèní èinnosti, sanaci a zániku podniku aj. V tomto smyslu jde o èást nauky o podniku. Kniha má následující strukturu a obsah: 1. kapitola Založení podniku 2. kapitola Majetková a kapitálová výstavba podniku Jedním ze základních subjektù ekonomiky je podnik. V uplynulých letech vznikly tisíce nových podnikù (firem), státní a družstevní podniky byly transformovány, mnoho podnikù zaniklo, další vznikají. Zakládání podnikù se po 40 letech stalo jednou z hlavních aktivit v ÈR. Jak založit podnik, jakou zvolit právní formu to je náplò této kapitoly. Aby podnik dobøe fungoval, musí být vybaven hospodáøskými prostøedky (aktivy) a pracovníky. K jejich získání potøebuje kapitál (finanèní zdroje); ten je buï jeho, nebo si jej musí vypùjèit (napø. v bance). Manažeøi musí rozhodnout o struktuøe finanèních zdrojù; mohou využít tzv. finanèní páku a tím zvýšit hospodárnost.

15 3. kapitola Výnosy, náklady a výsledek hospodaøení 4. kapitola Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými velièinami podniku 5. kapitola Inovace a marketing 6. Kapitola Nákup 7. kapitola Výroba 8. kapitola Investièní èinnost Je-li úspìšnì stanovena a zajištìna majetková a kapitálová struktura, mùže podnik zaèít svou èinnost. Ta mu pøináší výnosy (tržby), ze kterých hradí náklady na svou èinnost. Rozdílem mezi výnosy a náklady je výsledek hospodáøení zisk nebo ztráta. Trvalým zdrojem zvyšování zisku je snižování nákladù jejich øízení je jednou z hlavních èinností všech manažerù. K tomu jim slouží øada nástrojù normy, kalkulace, rozpoèty. Vztah mezi výnosy, množstvím výrobkù, cenou a náklady postihuje tzv. analýza bodu zvratu. Umožòuje stanovit kritické množství výroby (prodeje), limit nákladù, nejnižší pøípustnou cenu, množství výroby, pøi kterém bude dosaženo maximálního zisku aj. Je základem mnoha manažerských rozhodnutí. Pryè jsou doby, kdy podnik vyrábìl to, co mu urèil státní plán nebo nadøízený orgán. Hlavním zdrojem informací a základní filozofií ovládající celý podnik se stal marketing. Jeho úkolem je hledat pøíležitosti na trhu. A nejlepší pøíležitostí k proniknutí na trh jsou inovace. Nákupní èinnost zahrnuje opatøení smìøující k zajištìní relevantních zdrojù (surovin, materiálù, polotovarù, výrobkù i služeb) a jejich využití v rámci podniku. Pøedpokladem jsou zdùvodnìné požadavky nositelù potøeb v podniku, splnìní faktorù urèujících ekonomicky výhodnou a konkurence schopnou realizaci nákupu ve smyslu zásad nákupního marketingu a hodnocení výkonù dodavatelù. Vytváøením a øízením zásob a hmotného toku zajišťuje nákup bezporuchový a plynulý chod podniku. Pro velkou èást podnikù je hlavním pøedmìtem jejich èinnosti výroba nebo jiná provozní èinnost. Ta, ať už jde o kusovou, sériovou nebo hromadnou výrobu, je co do rozsahu omezena výrobní (provozní) kapacitou. Její stanovení a mìøení jejího využití je jedním z úkolù manažerù, neboť nevyužitá výrobní kapacita vyvolává nevyužité fixní náklady, které snižují celkovou hospodárnost podniku. V této kapitole se dozvíme rovnìž o tom, jak optimalizovat strukturu výroby a jaký význam má produktivita práce a její mìøení. Dobøe prosperující podnik obnovuje a rozšiøuje svùj majetek. To se dìje investicemi. Protože investièní rozhodnutí mají dlouhodobé dùsledky, patøí k nejdùležitìjším manažerským rozhodnutím. Pro správná rozhodnutí mají manažeøi celou øadu metod a postupù. Úvod 15

16 16 Manažerská ekonomika 9. kapitola Financování podniku 10. kapitola Sdružování podnikù. Internacionalizace podnikových èinností. Spoleèné a nadnárodnípodniky 11. kapitola Rozbory, controlling, interníaudit 12. kapitola Sanace a zánik podniku V posledních letech nabylo nebývalého významu finanèní øízení. Koneckoncù všechna rozhodnutí v podniku musí být zajištìna penìzi (finanèními zdroji). Finanèní manažeøi je musí nejen získat, ale také rozhodnout o jejich struktuøe a umístìní, o rozdìlení zisku, musí øídit veškerou finanèní èinnost a pøitom všem brát v úvahu faktor èasu a riziko. Dùležitou souèástí jejich práce je finanèní analýza a finanèní plánování. Velikost a forma podniku se v èase mìní. Podnikové èinnosti a výrobní faktory se èasto soustøeïují do stále vìtších podnikových celkù ať už tím, že roste velikost podniku, nebo tím, že se spojují místnì odlouèené podniky do vìtších celkù (koncernù, holdingù, konsorcií aj.). Øízení je v podstatì tok rozhodnutí a jejich realizace. Každému rozhodnutí musí pøedcházet rozbor (analýza). Ten používá celou øadu speciálních metod a postupù. Dùležitým nástrojem je øízení pomocí odchylek od plánu; to je základem tzv. controllingu, který v poslední dobì spolu s interním auditem nachází uplatnìní i v našich podnicích. Podnikání je spojeno s rizikem; to spoèívá nejen v tom, že podnik nedosáhne cílù, které si vytyèil, ale i v nebezpeèí úpadku podniku. Manažeøi musí vèas rozpoznat symptomy signalizující blížící se krizi, zjistit její pøíèiny a vypracovat sananèní plán a zajistit jeho realizaci. Je-li ozdravìní neúspìšné, dojde k zániku podniku. A podnikateli nezbude nic jiného než zaèít opìt od poèátku. Rádi bychom ètenáøe upozornili i na struèný ekonomický výkladový slovník v závìru knihy; na jeho tvorbì se podílel ing. Jiøí Kleèka, CSc. V úvodu ještì pøipomeòme teoretický pøedpoklad, ze kterého tato kniha vychází, a to cíl, který podnik (firma) sleduje (speciální termíny budou vysvìtleny dále): prvotním cílem podniku je maximalizace jeho budoucí hodnoty, tj. zvìtšení jeho dnešní hodnoty; budoucí hodnota podniku je souèasná hodnota oèekávaných budoucích èistých pøíjmù (ziskù, cash flows); souèasnou hodnotou oèekávaných budoucích èistých pøíjmù se rozumí jejich hodnota diskontovaná k dnešku; ve vìtších podnicích øídicí èinnost vykonávají profesionálové manažeøi, kteøí splnìní tohoto cíle zabezpeèují za existence øady omezujících podmínek (surovinových, kapacitních, pracovních, právních, ekologických aj.); hlavním pøístupem k øešení všech úloh je proto metoda optimalizace;

17 pokud manažeøi tento cíl neplní (dávají napø. pøednost svým osobním zájmùm), riskují, že budou ze svých funkcí vlastníky odvoláni (napø. valnou hromadou akcionáøù); v malých podnicích (firmách samostatných podnikatelù) mùže vlastník sledovat další, nebo i jiné cíle. I on se však musí øídit obecnì platnými ekonomickými zásadami. Kniha, kterou má ètenáø nyní v ruce, je již pátým, aktualizovaným a rozšíøeným vydáním stejnojmenné knihy vydané v roce Ta v témže roce získala ocenìní Cena Grada, kterou nakladatelství Grada Publishing udìluje za mimoøádný pøínos v oboru, a Cenu dìkana a vìdecké rady Podnikohospodáøské fakulty VŠE v Praze za nejlepší uèebnici. V roce 2001 získala Cenu rektora za prestižní publikaci VŠE v Praze. Páté vydání v nìkterých kapitolách rozšiøuje, aktualizuje a upravuje pùvodní text, jinde upozoròuje na novou terminologii, která k nám proniká v souvislosti s tzv. Novou ekonomikou. Autoøi vìøí, že pøedkládaná kniha bude dobrou pomùckou nejen pro ty, kteøí se na profesionální dráhu manažera, ekonoma nebo jiného øídícího pracovníka pøipravují, ale že v ní najdou pouèení i ti pracovníci, kteøí tyto profese v souèasné dobì již vykonávají. Všem budou autoøi vdìèni za jejich pøipomínky. Úvod 17 Praha, leden 2011 prof. Ing. Miloslav Synek, CSc. za autorský kolektiv

18

19 KAPITOLA 1 Založení podniku

20 20 Manažerská ekonomika 1.1 Úvod Již v dávné minulosti se lidé zabývali výrobou hmotných statkù a poskytováním služeb. Zpoèátku však tato jejich èinnost nemìla konkrétní právní rámec tak, jak ho známe dnes. V podstatì první formou podnikání na poèátku 19. století bylo podnikání jednotlivých osob. Postupnì s rozvíjející se dìlbou práce a specializací se podnikatelská èinnost rozvíjela a nalézala i nové formy, zdokonalovala se. Proto se dnes bìžnì mùžeme setkat s nejrùznìjšími formami organizace podnikání od tìch nejjednodušších až po nejsložitìjší. Základní jednotku, v níž je realizována výroba nebo jsou poskytovány služby, nazýváme podnik. Podnik mùže mít po právní stránce rùznou formu, která odpovídá charakteru výroby nebo služeb a požadavkùm, resp. pøedstavám podnikatele. K bezesporu dominantní právní formì dnes patøí akciová spoleènost. Døíve než však podnikatel mùže zahájit podnikatelskou èinnost, musí nejprve založit podnik. Døíve než se budeme zabývat vlastní problematikou založení podniku, zastavme se krátce u pojmu podnik. V literatuøe se mùžeme setkat s nejrùznìjšími definicemi. Napøíklad WÖHE [5] definuje podnik jako plánovitì organizovanou hospodáøskou jednotku, v níž se zhotovují a prodávají vìcné statky a služby. Tato definice se snaží o vymezení podniku jako komplexního objektu, který je pøedmìtem zkoumání rùzných vìdeckých disciplín. Jiná z definic podniku nahlíží na podnik jako na kombinaci výrobních èinitelù, s jejichž pomocí vlastníci podniku chtìjí dosáhnout konkrétních cílù. Pro úplnost je tøeba pøipomenout, že mezi základní výrobní faktory jsou øazeny práce, investièní majetek a materiál. Tito tøi èinitelé jsou pøedpokladem pro naplnìní a realizaci pøedmìtu èinnosti podniku. K tìmto základním (elementárním) výrobním èinitelùm pøistupuje ještì ètvrtý, neménì dùležitý faktor, kterým je øízení podniku. Tento èinitel bývá oznaèován (viz SYNEK [4], WÖHE [5]) jako dispozitivní faktor. V tržní ekonomice se setkáváme s existencí velkého poètu podnikù nejrùznìjšího zamìøení. Tyto podniky se liší jak co do velikosti, pøedmìtu èinnosti, tak i rozmanitosti právních forem. Pojem podnik je v obchodním zákoníku chápán jako objekt právních vztahù a je definován jako soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vìci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patøí podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto úèelu sloužit. Dále je pak podnik charakterizován jako vìc hromadná. Mezi základní pojmy patøí organizaèní složka podniku a provozovna. Odštìpný závod zapsaný v obchodním rejstøíku se nazývá organizaèní složka. Provozovna je obchodním prostorem oznaèeným obchodní firmou nebo jménem a pøíjmením podnikatele. Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstøíku; souèástí firmy je i dodatek oznaèující právní formu podnikání (viz 9 obchodního zákoníku). Obchodní rejstøík je veøejným seznamem, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Obchodní rejstøík je veden v elektronické podobì (viz Zakládání podnikù v Èeské republice pøedstavovalo na pøelomu osmdesátých a devadesátých let po ètyøiceti letech novou aktivitu, která byla v kompetenci státních orgánù. To souviselo pøedevším s okolností, že v podmínkách zestátnìní národního hospodáøství byly jakékoliv projevy podnikavosti považovány nejen za nevhodné, ba pøímo za škodlivé. Legální podnikatelské funkce byly proto výhradnì svìøeny do kompetence státu. Ekonomická reforma zásadnì zmìnila podmínky pro podnikání. První kroky reformy smìøovaly právì do této oblasti, tj. k založení koncepce uvažující existenci rùzných druhù a forem vlastnictví. Postupnì došlo ke zrovnoprávnìní všech vlastnických forem; platná právní úprava umožòuje: Založení podniku

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV , I I. V J MANAZERSKA EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV V c.!tfld V olina Grada Publishing 1996 OBSAH ÚVOD II 1. ZALOŽENÍ PODNIKU 17 1.1 Úvod 17 1.2 Činnosti související se založením podniku 21 1.3

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Øízení rizik ve firmách a jiných organizacích 3., rozšíøené a aktualizované

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. Úvod do studia práva Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

Tvorba strategie a strategické plánování

Tvorba strategie a strategické plánování SIMPLY CLEVER TVORBA STRATEGIE A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček, Miroslav Špaček, Stanislav Hájek Kone n i ervená ísla mohou znamenat zisk ISBN www.skoda-auto.cz OcRS_Grada_StrategickePlanovani_163x246.indd

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. Ing. Václav Trkovský, CSc. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích Vydala Grada

Více

;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA ;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Způsob zakončení předmětu požadavky na zápočet: Procvičovací příklady na jednotlivých

Více

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Seznam předmětů: EKONOMIKA PODNIKU Enterprise Economics povinný předmět DOBÝVÁNÍ

Více

Dvacet let. České koruny. Dvacet let české koruny. na pozadí vývoje obchodního bankovnictví v České republice. Jaroslava Dittrichová

Dvacet let. České koruny. Dvacet let české koruny. na pozadí vývoje obchodního bankovnictví v České republice. Jaroslava Dittrichová novodobého vývoje domácí měny a bankovnictví v České republice v letech 1990 až 2012. Publikace vznikla při příležitosti dvacátého výročí Jaroslava Dittrichová je věnována nejdůležitějším událostem Jitka

Více

Integrované. řízení výroby INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ VÝROBY. Od operativního. řízení výroby. k dodavatelskému řetězci. Armstrong. Michael

Integrované. řízení výroby INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ VÝROBY. Od operativního. řízení výroby. k dodavatelskému řetězci. Armstrong. Michael w w w. g r a d a. c z Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ VÝROBY Dále doporučujeme: Michael Armstrong

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika trh práce poptávka, nabídka, rovnováha na trhu práce plán práce

Více

(Aktualizovaná verze 05/06)

(Aktualizovaná verze 05/06) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování (PFFP_2) (Aktualizovaná verze 05/06) Charakteristika předmětu: K finančnímu plánování je nutná znalost jak ekonomické

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Odborná zaměření a uplatnění absolventa

Odborná zaměření a uplatnění absolventa Odborná zaměření a uplatnění absolventa Školní rok 2015/16 Odborná zaměření oboru Ekonomika a podnikání V rámci oboru Ekonomika a podnikání jsou nabízena tato zaměření: Cestovní ruch - uplatnění managementu,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 5 8 Ing. Boris Popesko,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 8 7 Edice Účetnictví a daně

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management II Externí vlastní zdroje financování Externí zdroje: vlastní emise akcií, venture capital

Více

Daňová evidence podnikatelů

Daňová evidence podnikatelů Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček Daňová evidence podnikatelů 2016 minimum daňové optimalizace daňové příjmy a výdaje výdaje uplatněné paušálem oznámení o osvobozených příjmech uplatnění výdajů u spolupracujících

Více

Pracovní materiály pro účastníky kurzů. Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání

Pracovní materiály pro účastníky kurzů. Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání Pracovní materiály pro účastníky kurzů Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání Modul 1 Business Plán Úvod vytvořené v rámci realizace projektu SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Brno, Křenová 52, 602 00

Více

Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.: kapitoly 13 a 20, obrázky 9.1 9.5, příkladová část kapitoly 9

Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.: kapitoly 13 a 20, obrázky 9.1 9.5, příkladová část kapitoly 9 Autorský kolektiv: prof. Ing. Bohumil Král, CSc.: kapitoly 1 8, 10 12, 14 18 (s výjimkou textů zpracovaných Ing. Menšíkem a Ing. Wagnerem), textová část kapitoly 9, glosář, celková redakce textu Ing. Libuše

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Podniková ekonomika. Marek Vochozka, Petr Mulač a kolektiv

Podniková ekonomika. Marek Vochozka, Petr Mulač a kolektiv Marek Vochozka, Petr Mulač a kolektiv Podniková ekonomika Mikroekonomie a podniková ekonomika Hospodaření, hodnota a funkce podniku Management a marketing podniku Řízení podnikových rizik Malé a střední

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Víc než jen portál s pǝístupem pro všechny zamģstnance vaše starosɵ na naše servery s Ǝešením Vema V4 Cloud 13. vydání Michael Armstrong ēasté legislaɵvní zmģny sledujeme za vás Stephen Taylor ŘÍZENÍ LIDSKÝCH

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Forma studia: prezenční, kombinovaná Studijní program: Ekonomika a management Obor: Podnikání - Akademický rok: 2016/2017 Přijímací

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

OPERATIVNÍ A STRATEGICKÝ FINANČNÍ PLÁN

OPERATIVNÍ A STRATEGICKÝ FINANČNÍ PLÁN OPERATIVNÍ A STRATEGICKÝ FINANČNÍ PLÁN Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 5. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Plánování druhy plánů Plánování = manažerská funkce, která zahrnuje proces

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

základy finančního práva

základy finančního práva Brno International Business School základy finančního práva Jaroslav Hloušek Josef Kuchta KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2007 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International

Více

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Metodický list č. 1 FUNKCE U A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Funkce a koncepce controllingu Controlling jako podsystém řízení cíle a funkce controllingu Aktuální koncepce managementu v období změn

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti podnikové ekonomiky, které jsou nutným předpokladem pro výkon řídících pracovníků podniku. Navazuje

Více

Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N)

Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N) Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ Název: Diagnostické postupy při hodnocení podnikatelské výkonnosti firem Autor diplomové práce: Vedoucí diplomové práce: Anna

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II Osnova 01. Význam a principy oceňování aktiv a pasiv v účetnictví 02. Oceňování dle zákona

Více

Elke Nürnberger Jak získat sebedůvěru Klíč k životu podle vlastních představ

Elke Nürnberger Jak získat sebedůvěru Klíč k životu podle vlastních představ Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Obecný úvod, mikro a makroekonomika

Obecný úvod, mikro a makroekonomika Obecný úvod, mikro a makroekonomika 1 Vyjmenujte alespoò tøi pøíklady sít`ových odvìtví. 2 Která z následujících odvìtví nejsou sít`ová? Energetika, zemìdìlství, stavebnictví, doprava, zdravotnictví...

Více

Praktické finance pro manažery neekonomy

Praktické finance pro manažery neekonomy Vzdělávací cyklus Praktické finance pro manažery neekonomy Finanční minimum pro manažery neekonomy Praktické finance pro manažery neekonomy Otevřeme Vám dveře do manažerských financí Začátek: říjen 2011

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Studijní obor Podniková ekonomika a management (PEM) Bakalářský studijní program Ekonomika a management Prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor PEM Co potřebujeme pro úspěšnou

Více

Metodický list I. Uváděné mezinárodní účetní standardy lze najít např. v publikaci Mezinárodní účetní standardy 2 000, HZ Praha s.r.o.

Metodický list I. Uváděné mezinárodní účetní standardy lze najít např. v publikaci Mezinárodní účetní standardy 2 000, HZ Praha s.r.o. 1 Metodický list I Upozornění: Baloušek R. Schránil P. Harmonizace účetnictví (sylabus přednášek) VŠFS, Praha 2007, ISBN 978-80-86754-89-5 jsou základní materiál pro výuku tohoto předmětu. Probíhá hlavně

Více

Životní cyklus podniku

Životní cyklus podniku Životní cyklus podniku Příjmy / výdaje Stabilizace Krize Růst Zánik Založen ení,, vznik Čas Základní fáze životního cyklu podniku: založení, růst, stabilizace, krize a zánik Jsou odrazem - vývoje makroekonomického

Více

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc - 1 - Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 Cíle stanovené akademické obci EPI, s.r.o. k plnění požadavků MŠMT ČR

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 3. 2009 Datum uveřejnění: 12. 5. 2009 Obchodní

Více

Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století

Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století Ludmila Štěrbová a kolektiv Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století Analýza mezinárodního obchodu v současné krizi Pojetí, funkce a aktéři mezinárodního obchodu Moderní pojetí teorií Trendy a prognózy

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Podnikatelský. Computer Press, o. s., Brno

Podnikatelský. Computer Press, o. s., Brno . Podnikatelský plán Doc. Ing. Dr. Vojtech Koráb, MBA - úvod, kap. 2, kap. 3.3, kap. 3.4, záver Doc. Ing. Mária Režňáková,CSc. - kap. 4 Ing. Jil'í Peterka, MBA - kap. 3.1, kap. 3.2 @ 2007 Computer Press,

Více

Nabídka témat diplomových prací

Nabídka témat diplomových prací Nabídka témat diplomových prací Příklady témat nabízených vyučujícími katedry finančního účetnictví (individuální téma je možné po dohodě s konkrétním vyučujícím) Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. účetnictví

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Studijní text INVESTICE A AKVIZICE. Název předmětu: Zpracovala: Ing. et. Ing. Jana Boulaouad

Studijní text INVESTICE A AKVIZICE. Název předmětu: Zpracovala: Ing. et. Ing. Jana Boulaouad Studijní text Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE Zpracovala: Ing. et. Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 18. 02. 2014 24. 04. 2014, 09:30 16:30 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 15. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 15. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 15. 12. 2013 BSC Opakování Test Nástroj implementace a hodnocení výkonnosti podniku Komplexní měřítko Norton, Kaplan 4 perspektivy Finanční Zákaznická Interních

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á

P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A Z Á K L A D Y F I N A N C Í D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á OSTRAVA 2006 1 O B S A H P Ř E D M Ě T U

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout a udržet růst a zisk podniku

Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout a udržet růst a zisk podniku E-shop: Zkušení poradci z Velké Britanie mohou stát, v této turbulentní době, za vašimi zády. Své mnohaleté zkušenosti shrnuli do několika knih. Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout

Více

Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku bakalářského studijního programu MST a TRAS (Bc).

Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku bakalářského studijního programu MST a TRAS (Bc). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku bakalářského studijního programu MST a TRAS (Bc). Management a ekonomika ve sportu Studijní program:

Více

KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE

KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE Úvodem Historická předchůdkyně dnešní katedry zemědělské patřila ke třem zakládajícím katedrám Provozně ekonomické fakulty (PEF) Vysoké

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

Shrnutí látky EBF 1 a 2

Shrnutí látky EBF 1 a 2 Shrnutí látky EBF 1 a 2 Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník zimní semestr Přednáška 1-2004 Úvod do předmětu Finančně řídit banku znamená neustále nastavovat složení aktiv a pasiv tak,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Rubáková Praktické účetní případy příklady účtování na všech účtech zahrnuje všechny šechny novely zákonů k 1. 1. 2014 účetní případy jsou seřazeny podle ch tříd jednotlivých účtových ů v obznázornění

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016

Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Maturitní okruhy Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016... 1 Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Jak zvládnout 10 nejobtížnìjších situací manažera Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545

Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545 Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545 Ing. Igor Černý, Ph.D. 1. Strukturální pomoc EU ve vybraných oblastech a společnostech 2. Analýza vybraných politik EU/ES 3. Ekonomická

Více

P O D NI KATELSKÉ SÍTĚ - KL ASTRY

P O D NI KATELSKÉ SÍTĚ - KL ASTRY P O D NI KATELSKÉ SÍTĚ - KL ASTRY Ing. Jana Zavřelová 1 A B S T R A K T Příspěvek se zaměřuje na podnikatelské sítě, klastry a sdružování firem. Dále se zabývá strategickými aliancemi. Jedná se o stále

Více

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Univerzita medicínského práva

Univerzita medicínského práva Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Dita Mlynářová, Ivana Kvapilová, Miloš Máca, Daniel Valášek Univerzita medicínského práva Kolektiv právní kanceláře České lékařské komory Právní tým České lékařské

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. prosinci 2014

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. prosinci 2014 Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. prosinci 2014 zveřejněná podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění

Více

Informační systém banky

Informační systém banky doc.ing.božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Informační systém banky Rozvoj bankovního systému a bankovních služeb, ale i řízení činností banky v tržních podmínkách vyžadují přesné a pohotové

Více

Umění úspěšné komunikace

Umění úspěšné komunikace Andreas Basu, Liane Faust Umění úspěšné komunikace Jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Andreas Basu, Liane Faust Umění

Více

Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. oblast Cena, charakteristika ceny, metody stanovení ceny, cenová strategie

Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. oblast Cena, charakteristika ceny, metody stanovení ceny, cenová strategie Anotace Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. Autor Mgr. Jaroslava Kholová Období tvorby Leden 2013 Obory Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium, 1. ročník Tematická oblast Klíčové

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny K nejdůležitějším charakteristikám hospodaření

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Kateřina Ryglová Michal Burian Ida Vajčnerová Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi Grada Publishing ISBN 978-80-247-7059-8

Více

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. AKUTNÍ KONÈETINOVÁ ISCHEMIE Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Spoluautor: Prof. MUDr. Vladislav Tøe

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

Úvod do podnikové ekonomiky

Úvod do podnikové ekonomiky Armstrong Dana Martinovičová, Miloš Konečný, Jan Vavřina Úvod do podnikové ekonomiky Majetek a finanční zdroje Ukazatele výsledku hospodaření Podnikové řízení Výroba, nákup, prodej Personální řízení Finanční

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více