Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996)"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra částí a mechanismů strojů Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996) Zpracoval: doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc. Liberec 00

2 V textu jsou velmi stručně popsány jen nejzákladnější kriteria, kterými se hodnotí únosnost šnekového soukolí podle DIN 3996 bez hlubší analýzy mechanických vlastností používaných materiálů a podrobné tepelné bilance šnekové převodovky. Hodnotící kriteria únosnosti šnekového soukolí Únosnost šnekového soukolí odpovídá výkonu, který může soukolí přenášet bez poškození zubů po dobu stanovené životnosti šnekového soukolí. Její hranice jsou určeny zejména únavovým poškozením povrchu boků zubů jamkovou korozí (pittingem) a lomem zubů šnekového kola. K hodnotícím pevnostním kriteriím patří také kontrola průhybu hřídele šneku a teploty mazacího oleje. Odolnost proti vzniku únavového poškození boků zubů jamkovou korozí pittingem Pevnostní kontrola únavového poškození boků zubů jamkovou korozí (pittingem) se provádí jenom pro boky zubů šnekového kola, protože jsou zpravidla vyrobeny z materiálů o menší tvrdosti. Součinitel bezpečnosti proti vzniku únavového poškození boků zubů S = σ / σ S =, () H HG Hm H min kde jeσ HG mezní napětí v dotyku a σ Hm střední skutečné dotykové napětí. Mezní napětí v dotyku σ = σ Z ZZZ, () HG H T h v s oil kde značí: σ - mezní (itní) napětí v dotyku pro únavové poškození boku zubů, (tab. ) H T Z - součinitel životnosti Z h h v =, L h se dosazuje v [h] /6 (5000 / Lh), 6 Z - součinitel rychlosti Z v ( v ) = 5/ 4+ ; Z s - součinitel velikosti Zs k ( a) = 3000 / Z oil - součinitel maziva Z oil =, 0 pro syntetické oleje na bázi polyglykolů Z = 0,89 pro minerální oleje. oil Skluzová rychlost (podél zubů) na roztečné kružnici šnekového kola ve střední rovině π nd π nqm vk 000 cosγ 000 cosγ Střední dotykové napětí = = x. (3) σ Hm 3 4 pm 0 m j KA Ered = 3 π a 0,5, (4) Norma ISO 45Gear - Calculation of load capacity of wormgaers není doposud zveřejněna; stále probíhá její schvalování..

3 Tabulka Označení veličin Pozn. Součinitele označené symbolem Y platí zpravidla pro lom zubu a součinitele označené symbolem Z pro opotřebení otěrem nebo poškozeni pittingem. Index platí pro šnek, index pro šnekové kolo. Indexy F, resp. H, rozlišují výpočet pro lom v patě zubu, resp. poškození povrchu boků zubů. Zdroj: DIN 3996 Symbol Význam Jednotky a vzdálenost os mm b délka (závitu) šneku mm b H účinná čelní šířka šnekového kola mm c hlavová vůle d roztečný průměr mm d a hlavový průměr mm d f patní průměr mm f zm střední součinitel tření v ozubení šnekového soukolí - f 0T základní součinitel tření pro zkušební referenční ozubené šnekové soukolí - h výška zubu mm h a výška hlavy zubu mm h f výška paty zubu mm h součinitel tloušťky mazací vrstvy - l vzdálenost radiálních ložisek šneku mm m x osový modul šneku mm n otáčky (frekvence otáčení) min - p parametr středního Hertzova napětí - m p x osová rozteč mm p z stoupání závitu mm q součinitel průměru šneku - s ft střední tloušťka paty zubu šnekového kola v čelním řezu mm s střední tloušťka zubu na roztečném průměru šnekového kola mm s K tloušťka věnce šnekového kola (pod patní kružnicí) mm s x tloušťka zubu šneku v osovém řezu mm t M provozní teplota maziva t o teplota okolního prostředí t s provozní teplota oleje vpřevodovce t s mezní (itní) teplota oleje u převodové číslo - v k skluzová rychlost na roztečné kružnici šnekového kola ve střední rovině m.s - x jednotková korekce posunutím tvořícího profilu - z počet zubů - E modul pružnosti materiálu v tahu N.mm - E red redukovaný modul pružnosti v tahu N.mm - F t obvodová síla na roztečné kružnici N K A součinitel vnějších dynamických sil - L h doba životnosti h M j jmenovitý točivý moment N.m N L počet cyklů napětí u šnekového kola - S F součinitel bezpečnosti proti ulomení zubu - S H součinitel bezpečnosti proti vzniku jamkové koroze (pittingu) - S F min minimální součinitel bezpečnosti pro ohyb - 3

4 S H min minimální součinitel bezpečnosti pro dotyk - S t teplotní součinitel bezpečnosti - S δ součinitel bezpečnosti průhybu hřídele šneku - Y F součinitel tvaru - Y G součinitel tvaru (geometrie) - Y K součinitel tloušťky věnce šnekového kola - Y NL součinitel životnosti - Y R součinitel drsnosti - Y S součinitel velikosti - Y W součinitel materiálu - Y ε součinitel dotyku (vlivu záběru profilu) - Y γ součinitel stoupání šroubovice - Z h součinitel životnosti - Z oil součinitel maziva - Z S součinitel velikosti - Z v součinitel rychlosti - α o osový úhel základního profilu α n normálný úhel základního profilu γ úhel stoupání boční křivky (šroubovice) na roztečném průměru šneku δ průhyb hřídele šneku mm δ mezní (itní) průhyb hřídele šneku mm µ Poissonovo číslo (součinitel) - ν 40 kinematická viskozita maziva při 40 C mm.s - ν M kinematická viskozita maziva při provozní teplotě mm.s - σ H dotykové napětí N.mm - σ H T mez únavy v dotyku pro zkušební referenční kolo N.mm - σ Hm střední dotykové napětí N.mm - σ HG mezní hodnota středního napětí v dotyku N.mm - τ F smykové napětí v patě zubu N.mm - τ FG itní hodnota smykového napětí v patě zubu N.mm - τ F T mez únavy ve smyku (střihu) pro zkušební referenční kolo N.mm - kde značí: p m - parametr středního Hertzova tlaku pro šneky typu A, I, K, N, platí rovnice x b q q 50 ( u )/ u H p, m = 0, ,0 z 0, , u mx 6,9 5,9 + 37,5 q (5) význam symbolů v rovnici(5): x jednotkové posunutí tvořícího profilu šnekového kola, u - převodové číslo; u = z / z, z počet chodů šneku, z počet zubů šnekového kola, b H - účinná šířka zubu šnekového kola, Šnek typu: A rovnoboký osový profil (Archimedova šroubová plocha), I evolventní šroubová plocha, vytvořená tvořící přímkou v tečné rovině základního válce, K - helikoid, vytvořený pomocí dvojkuželového brousícího kotouče nebo frézovacího nástroje, který má konvexní profily v osové rovině, N přímkový profil v normální rovině ke šroubovici mezery závitu. 4

5 m x - osový modul šneku, q součinitel průměru šneku, M j - jmenovitý točivý moment na šnekovém kole, K A součinitel vnějších dynamických sil, a - vzdálenost os šnekového soukolí, E red - redukovaný modul pružnosti v tahu E red = µ / E + µ / E. (6) ( ) ( ) Tabulka Mezní (itní) napětí v dotyku ) pro únavové poškození boku zubůσ Materiál věnce šnekového kola H T CuSn CuSnNi CuAl0Ni H T Perlitická tvárná litina R m = 400 MPa Šedá litina R m = 50 MPa σ [N/mm ] ) 490 ) 350 ) ) hodnoty mezního únavového napětí v dotyku platí pro zkušební referenční ozubené kolo (index T), při poškození boku zubu kola jamkovou korozí (pittingem) na 50% plochy ) hodnoty platí pro skluzovou rychlost v k < 0,5 m/s. Tabulka 3 Moduly pružnosti a Poissonova čísla pro materiály šnekových kol a redukované moduly pružnosti pro kombinace s ocelovým šnekem (E =,.0 5 MPa, µ = 0,3) Materiál věnce šnekového kola CuSn CuSnNi CuAl0Ni Perlitická tvárná litina R m = 400 MPa Šedá litina R m = 50 MPa E [N/mm ] µ [-] 0,35 0,35 0,35 0,3 0,3 E red [N/mm ] Pevnost paty zubu Zuby šnekového kola mohou být trvale deformovány nebo ulomeny v důsledku vysokého napětí v patě zubu. Dojde-li však k lomu zubu šnekového kola, je to většinou iniciováno jiným poškozením (opotřebením nebo pittingem). Nejedná se tedy o typický únavový lom od ohybového zatížení. Výpočet podle DIN je založen na hypotéze smykového napětí. Součinitel bezpečnosti proti lomu zubu SF = τfg / τf SF min =,, (7) kde mezní smykové napětí v patě zubu τfg = τf T YNL. (8) Hodnoty mezního únavového smykového napětí τ FT pro různé materiály věnců šnekových kol jsou v tabulce 4 a hodnoty součinitele životnosti Y NL v závislosti na počtu cyklů změn napětí N L šnekového kola, materiálu a stupni přesnosti jsou uvedeny v tabulce 5. Jmenovité smykové napětí v patě zubu Ft τ F = YYFYYK. (9) b m ε γ H x 5

6 Tabulka 4 Mezní únavové smykové napětí τ FT ) pro různé materiály věnců šnekových kol Materiál věnce šnekového kola CuSn CuSnNi CuAl0Ni Perlitická tvárná litina R m = 400 MPa Šedá litina R m = 50 MPa τ FT [N/mm ] ) hodnoty mezního únavového smykového napětí platí pro zkušební referenční ozubené kolo (index T) Tabulka 5 Součinitel životnosti Y NL v závislosti na počtu cyklů napětí N L šnekového kola, materiálu a stupni přesnosti ozubení Součinitel životnosti Y NL Počet cyklů napětí N L Materiál/ stupeň přesnosti ozubení,5 < 8,3 0 5 CuSn a CuSnNi / (3 0 6 /N L ) 0,6 8,3 0 5 N L stupeň přesnosti DIN 8,0 > 3 0 6,5 <,3 0 5 CuSn a CuSnNi / (3 0 6 /N L ) 0,6,3 0 5 N L stupeň přesnosti DIN 9,0 > 3 0 6,75 < 9,5 0 4 CuSn a CuSnNi / (3 0 6 /N L ) 0,6 9,5 0 4 N L stupeň přesnosti DIN 0,0 > 3 0 6,0 < CuSn a CuSnNi / (3 0 6 /N L ) 0, N L stupeň přesnosti DIN,0 > 3 0 6,5 < 0 4 CuSn a CuSnNi / (3 0 6 /N L ) 0,6 0 4 N L stupeň přesnosti DIN,0 > (3 0 6 /N L ) 0, N L CuAl0Ni / -,0 < 4 0 4,0 > 3 0 6,5 < 0 4 perlitická tvárná litina (3 0 6 /N L ) 0, N L R m = 400 MPa / -,0 > 3 0 6,0 < 0 3 šedá litina (3 0 6 /N L ) 0,6 0 3 N L R m = 50 MPa / -,0 > Součinitel dotyku (vlivu záběru profilu) zavádí do výpočtu rozložení zatížení současně zabírajících zubů Y ε = 0,5. Charakter rozložení zatížení po čelní šířce, zvláště přetížení v oblasti čelních stran šnekového kola a zvýšení zatížení následkem opotřebení u paty zubu zahrnuje do výpočtu součinitel tvaru zubu Y F,9 mx,9 mx YF = =, (0) s, 06s ft f ( f ) s s s + d d tg α / cosγ. f 0 6

7 Přibližná jmenovitá tloušťka zubu šnekového kola ve střední rovině s 0,5π mx, (neuvažuje se zmenšení tloušťky zubu o axiální boční vůli). Velikost úbytku tloušťky zubu otěrem pro požadovanou životnost se odhaduje; s 0,3m x. Součinitel stoupání šroubovice Y γ = / cosγ () zahrnuje vliv úhlu stoupání šroubovice a přetížení v pásmu vůle při rozběhu soukolí Součinitel tloušťky věnce YK = pro sk,5 mx a YK =, 5 pro sk <,5m x. () Průhyb hřídele šneku Příliš velké a zvláště průběžně se měnící průhyby hřídele šneku mohou způsobovat interference (kolize) při záběru šneku a šnekového kola, což může zvětšovat opotřebení zubů. Součinitel bezpečnosti průhybu hřídele šneku je definován vztahem δ S δ =. (3) δ max Na základě provozních zkušeností mezní (itní) průhyb hřídele šneku je - pro šneky netvrzené δ = 0,0m x, - pro šneky tvrzené (cementované a kalené) δ = 0,004m x. Pro výpočet skutečného maximálního průhybu hřídele šneku uvádí norma DIN tyto rovnice: - pro nesymetrické umístění ložisek hřídele šneku vzhledem k valivému bodu, ve kterém působí výsledná síla mezi zuby šneku a šnekového kola tan ( γ + arctan f ) 5 zm + tan α0 / cos γ δmax 3, 0 ll Ft, (4) 4 dl - pro symetrické umístění ložisek hřídele šneku vzhledem k valivému bodu tan ( γ + arctan f ) 6 3 zm + tan α0 / cos γ δ max 0 lf t, (5) 4 d kde značí l vzdálenost os radiálních ložisek šneku, l, resp. l, vzdálenost valivého bodu šnekového soukolí od levého, resp. od pravého, ložiska. Pro střední součinitel tření v ozubení šnekového soukolí platí rovnice fzm = f0t YS YGYW YR, (6) kde značí f 0T základní součinitel tření pro zkušební normalizované referenční ozubené šnekové soukolí. Pro minerální oleje f0t = 0, , 06 0, a (7) 0.76 ( vk + 0,7) pro syntetické oleje na bázi polyglykolů fz T = 0,0 + 0,0 0,094, (8) 0.97 ( vk + 0, ) kde je v K [m/s] skluzová rychlost z rov. (3). Součinitel velikosti 3 zavádí do výpočtu vliv osové vzdálenosti a. Vypočítá se z rovnice 3 Rovnice pro výpočet součinitele tření,součinitele velikosti a součinitele tvaru zubu (geometrie) jsou převzaty z FVA: Forschungsvorhaben Nr. /III. Versuche zum Einfluß der Baugröße auf Wirkungsgrad und Flankentragfähigkeit von Schneckengetrieben unter Berücksichtigung der Schmierstoffviskosität. Abschlußbericht Nr. 3 (990) 7

8 0,5 00 Y S =. (9) a Pro a < 65 mm se dosazuje a = 65 mm nebo pro a > 50 mm je a = 50 mm. Součinitel tvaru (geometrie) zavádí do výpočtu vliv tvaru ozubení na tloušťku mazací vrstvy. Platí vztah 0, Y G =, (0) h kde součinitel tloušťky mazací vrstvy h pro šneky typu A, I, K, a N q x u b q H h = 0, () 7,86( q+ z) z , 4mx 3,9 Součinitel materiálu zavádí Y 4 W do výpočtu vliv materiálu šnekového kola Tabulka 6 Součinitel materiálu Y W Materiál věnce šnekového kola CuSn CuSnNi CuAl0Ni Perlitická tvárná litina R m = 400 MPa Šedá litina R m = 50 MPa Y W,0 0,95,,3,4 Součinitel drsnosti 5 zavádí do výpočtu vliv drsnosti povrchu Ra boku zubu šneku a vypočítá se z rovnice Ra Y 4 R =. () 0,5 Teplotní součinitel bezpečnosti S rostoucími teplotami se očekávaná životnost maziva rychle snižuje urychleným rozkladem přísad a dochází k poškození těsnících kroužků. Provozní teplota v převodovce závisí na velikosti ztrát třením a na konstrukčním provedení skříně. Není-li k dispozici více údajů pro výpočet je možné postupovat následovně. Teplotní součinitel bezpečnosti pro mazání ostřikem při brodění šneku v olejové náplni je S = t t S =. (3) t S S tmin, Mezní hodnoty teplot pro různé druhy mazacích olejů pro převodovky jsou: - pro minerální oleje ts 90 - pro syntetické oleje na bázi polyglykolů ts Uvedený výpočet teploty oleje ve skříni převodovky t s je možné použít za těchto předpokladů: - osová vzdálenost šnekového soukolí je v rozsahu 63 mm a 400 mm, frekvence otáčení šneku je v rozsahu 60 min n 3000 min, - převodové číslo je v rozsahu 0 u 40 - skříň je odlita z šedé litiny a je vhodně opatřena žebry pro zvětšení plochy vnějšího povrchu skříně. 4 Viz kniha: Niemann, G., Winter, H.: Maschinenelemente Bd. III. Berichtigter Nachdruck, Springer-Verlag (986) 5 Viz Simon, M.: Messung von elastohydrodynamischen Parametern und ihre Auswirkung auf die Grübchentragfähigkeit vergüteter Scheiben und Zahnräder. Diss. TU München,

9 Provozní teplota oleje ve skříni převodovky se může určit z následujících přibližných rovnic s odchylkou ± 0 C, nebo dokonce i více: KAM j ts = t0 + c + c 3 0, (4) ( a 63) kde jsou součinitele pro skříně - s ventilátorem na hřídeli šneku 0,34 0,7 3,9 n ν 40 0, 0,34 c = u ( a 48) , (5) 0,7 0,4 8, n ν 40 0,63 c0 = 0,3 ( a 3) , (6) - bez ventilátoru 0,43 0,636 3, 4 n ν 40 0,8 0,6 c = 0, 0,8 u ( a 0,4) , (7) c 0,68 0,037 5, 3 n ν 40 0,95 0 = + 0, 8, 03 ( a+,36) Příklad (8) Šnekové soukolí s evolventním šnekem typu I a šnekovým kolem s globoidním věncem má osový modul šneku m x = 5 mm, počet chodů šneku z =, normálný úhel profilu zubu - αn = αo = 0 a součinitel průměru šneku q = 0. Frekvence otáčení šneku n = 945 min a - šnekového kola n = 45 min. Na hřídeli šnekového kola je požadován výkon P = 5 kw. Ložiska hřídele šneku jsou umístěna symetricky k poloze valivého bodu l = 50 mm. Tloušťka věnce šnekového kola s K = mm. Šnek je vyroben z cementační oceli 6MnCr5, cementované a kalené zuby jsou broušeny, jejich drsnost na povrchu boku zubu Ra = 0, 4 µ m a věnec šnekového kola je vyroben z bronzu CuSn. Požadovaná doba životnosti nepřetržitého provozu L h = 5000 h. Teplota okolního prostředí t0 = 0 C. Mazání převodu je syntetickým olejem na bázi polyglykolů s kinematickou viskozitou ν 40 = 0 mm /s a ν 00 = 37 mm /s. Vypočítejte: (a) rozměry šnekového převodu (b) součinitele bezpečnosti proti vzniku únavového poškození boků zubů, (c) součinitel bezpečnosti proti lomu zubu, (d) součinitel bezpečnosti průhybu hřídele šneku, (e) teplotu maziva při provozu a teplotní součinitel bezpečnosti pro mazání při brodění šneku v olejové náplni bez ventilátoru na hřídeli šneku. (f) účinnost šnekového převodu. Řešení: (a) Převod (převodové číslo) i n 945 = u = = = n 45 ; 9

10 Počet zubů šnekového kola z = uz = = 4; Rozměry šneku a šnekového kola: roztečný průměr šneku: d = qm x = 0 5 = 50 mm ; roztečný průměr šnekového kola: d = m z = 5 4 = 0 mm ; osová vzdálenost 0,5( 50 0) 30 mm x a = + = ; axiální rozteč px = πmx = π 5 = 5, 7079 mm ; výška hlavy zubu šneku a šnekového kola (ve střední rovině) ha, ha = mx = 5 mm ; výška paty zubu šneku a šnekového kola (ve střední rovině) hf, hf =, mx = 6 mm ; výška zubu h, h =, m = mm ; průměr hlavové kružnice šneku da = d + ha = 50+ 0= 60 mm; průměr patní kružnice šneku d f = d hf = 50 = 38 mm; průměr hlavové kružnice šnekového kola ve střední rovině da = d + ha = = 0 mm ; průměr patní kružnice šnekového kola ve střední rovině d f = d hf = 0 = 98 mm ; hlavová vůle c = 0, m x = 0, 5 = mm ; stoupání závitu pz = πmx z = π 5 = 3, 46 mm. Roztečný úhel stoupání boční křivky závitu šneku p 3, 46 γ = arctan z arctan,3099 πd = π 50 = ; délka závitu šneku b mx z + = =65, 6 mm ; účinná čelní šířka věnce šnekového kola bh 0, 45( da + 4mx ) = 0, 45( ) = 36 mm. (b) Z tab. mezní (itní) napětí v dotyku pro únavové poškození boku zubů šnekového kola pro použitý bronz CuSn σ H T = 45 MPa. Součinitel životnosti pro 5000h je Z h =. Obvodové rychlosti na roztečném válci šneku v, resp. šnekového kola v, d π v = π n = =,474 m.s, π n d π 45 0 v = = = 0,495 m.s Skluzová rychlost z rov. (3) v, 474 vk = = =,53 m.s. cosγ cos,30993 součinitel rychlosti Zv = 5 / ( 4 + vk ) = 5 / ( 4 +,53) = 0.875; součinitel velikosti Z ( a) ( ) s = 3000 / = 3000 / = 0,995 ; součinitel maziva pro syntetické oleje na bázi polyglykolů Z oil =, 0 ; Z rov. () mezní napětí v dotyku σhg = σh T ZZZZ h v s oil = 45 0,875 0,995 = 370 MPa 0

11 Parametr středního Hertzova tlaku pro šnek typu I z rov. (5) pro jednotkové posunutí tvořícího profilu x = 0 q 50 ( u )/ u b q + + H pm =,03 0,4 + 0,0 z 0, = mx 6,9 5,9 37,5 q ( + )/ =,03 0,4 + 0,0 4 0, =, ,9 5,9 + 37,5 0 3 Z rov. (4) střední dotykové napětí po dosazení za M = P 0 π n, K = a E red z tab. 3 j 6 0,5 6 0,5 4 pp m (0 ) E 4 red,037 5 (0 ) Hm = 3 = 3 = π πna / 60 π π σ 333,7 MPa. Součinitel bezpečnosti proti vzniku únavového poškození boků zubů z rov. () σ HG 370 SH = = =,. σ Hm 333,7 (c) Z tab. 4 je hodnota mezního únavového smykového napětí τ F T = 9 MPa. 6 Pro počet cyklů změn napětí N = 60n L = = 67,5 0 z tab. 5 je součinitel L životnosti v závislosti na počtu cyklů změn napětí šnekového kola Y NL =. Z rov. (8) je mezní smykové napětí v patě zubu τ FG = 9 MPa. Součinitel vlivu záběru profiluy ε = 0,5. Součinitel tvaru Y F z rov. (0),9 mx YF = =,06, 7m + d d tan α / cosγ ( x ( f ) O ) h,9 5 = =,65., 06(, ( 0 98) tan0 / cos,3099 ) Součinitel úhlu stoupání šroubovice z rov. () Y γ = / cosγ = / cos,3099 =, 0. Z rov. () součinitel tloušťky věnce Y K =, ( sk,5 mx ). Z rov. (9) smykové napětí v patě zubu Ft 00 τ F = YYYY F K = 0,5,65,0 = 36, MPa. bhm ε γ x 36 5 Součinitel bezpečnosti proti lomu zubu z rov. (7) τ FG 9 SF = = =,54. τ F 36, (d) Základní součinitel tření pro standardní referenční ozubené šnekové soukolí pro syntetické oleje na bázi polyglykolů z rov. (8) je f zt = 0,0. Součinitel velikosti z rov. (9) je Y S = 0,877. Součinitel geometrie z rov. (0) a () Y G =,084. Součinitel materiálu z tab. 6 Y W =. Součinitel drsnosti z rov. () Y R = 0,946. A

12 Střední součinitel tření v ozubení šnekového soukolí z rov.(6) f zm = 0,089. Maximální průhyb hřídele šneku při symetrickém umístění ložisek vzhledem k valivému bodu šnekového soukolí je z rov. (5) je δ max 0,0047 mm. Mezní (itní) průhyb hřídele šneku je pro cementovaný a kalený šnek δ = 0,0 mm. Součinitel bezpečnosti průhybu hřídele šneku je z rov. (3) S δ = 4,. (e) Mezní hodnota teploty pro syntetické oleje na bázi polyglykolů ts Součinitele rov. (4) pro skříň bez ventilátoru na hřídeli šneku jsou: 0,43 0,636 3, ,8 0,6 c = + 0, 0,8 ( 30 0, 4) = 0, 056 ; ,68 0,037 5, ,95 c0 = + 0,8,03 ( 30 +,36) = 39, Teplota oleje ve skříni převodovky z rov. (4) 06 t S = 0 + 0, ,35 = 66 C. ( 30 63) 3 Teplotní součinitel bezpečnosti při brodění šneku v olejové náplni je podle rov. (3) 00 S t = =, (f) Účinnost šnekového soukolí pro hnací šnek cosαn fzmtanγ cos 0 0, 089 tan,3099 η = = = 0,9. cosα + f cotγ cos 0 + 0, 089 cot,3099 n zm

Šnek Kolo ii Informace o projektu?

Šnek Kolo ii Informace o projektu? Šnekové Šnekové ozubení ozubení i Výpočet bez chyb. Šnek Kolo ii Informace o projektu? Kapitola vstupních parametrů 1.0 1.1 Volba základních vstupních parametrů Jednotky výpočtu SI Units (N, mm, kw ) 1.2

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 6 Pevnostní výpočet čelních ozubených kol Don t force it! Use a bigger hammer. ANONYM Kontrolní výpočet

Více

Pastorek Kolo ii? 1.0. i Výpočet bez chyb.

Pastorek Kolo ii? 1.0. i Výpočet bez chyb. Čelní ozubení Čelní ozubení s přímými s přímými a šikmými a šikmými zuby [mm/iso] zuby [mm/iso] i Výpočet bez chyb. Pastorek Kolo ii? 1. Informace o projektu Kapitola vstupních parametrů Volba základních

Více

NÁVRH ŠNEKOVÉHO PŘEVODU POHONU VÝTAHU

NÁVRH ŠNEKOVÉHO PŘEVODU POHONU VÝTAHU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou. Pavla Hradilová

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou. Pavla Hradilová Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou Pavla Hradilová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zaměřuji na ozubené převody a to konkrétně

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr PRUŽINY Která pružina může být zatížena silou kolmou k ose vinutí zkrutná Výpočet tuhosti trojúhelníkové lisové pružiny k=f/y K čemu se používá šroubová zkrutná pružina kolíček na prádlo Lisová pružina

Více

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení s planetovou převodovkou a pojistnou spojkou. Tomáš Adámek

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení s planetovou převodovkou a pojistnou spojkou. Tomáš Adámek Zabezpečovací pohon výrobního zařízení s planetovou převodovkou a pojistnou spojkou Tomáš Adámek Bakalářská práce 2006 Vložit oficiální zadání bakalářské práce PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád chtěl

Více

VY_32_INOVACE_C 08 09

VY_32_INOVACE_C 08 09 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky. i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu?

Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky. i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu? Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu? Kapitola vstupních parametrů 1. Výběr materiálu a nastavení jednotek 1.1 Jednotky výpočtu 1.2 Materiál SI Units

Více

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Spoje ocelových konstrukcí Ověřování spolehlivé únosnosti spojů náleží do skupiny mezních stavů únosnosti. Posouzení je tedy nutno provádět na rozhodující kombinace

Více

Pohon zařízení s planetovou převodovkou a pojistnou spojkou. Jiří Macourek

Pohon zařízení s planetovou převodovkou a pojistnou spojkou. Jiří Macourek Pohon zařízení s planetovou převodovkou a pojistnou spojkou Jiří acourek Bakalářská práce 007 ABSTRAKT Bakalářská práce analyzuje planetové převody, výhody a nevýhody planetových převodů a planetových

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Rozvoj materiálového poškození při záběru ozubených kol a jeho vizualizace Diplomová práce Vedoucí

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 9

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 9 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy Přednáška 9 Převody s nestandardními ozubenými koly Obsah Převody s nestandardními ozubenými koly Základní rozdělení

Více

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení. Teorie - základy. Pružiny jsou konstrukční součásti určené k zachycení a akumulaci mechanické energie, pracující na principu pružné deformace materiálu. Pružiny patří mezi nejvíce zatížené strojní součásti

Více

SŠPU Opava. PROGRAM č. 5 ULOŽENÍ HŘÍDELE PŘEVODOVKY

SŠPU Opava. PROGRAM č. 5 ULOŽENÍ HŘÍDELE PŘEVODOVKY SŠPU Opava Třída: SVB Školní rok: 007/008 PROGRA č. 5 ULOŽENÍ HŘÍDELE PŘEVODOVKY Zadání: Navrhněte uložení hnaného (výstupního) hřídele jednostupňové převodovky ve valivých ložiscích, která jsou mazána

Více

SPOJE. Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů).

SPOJE. Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů). SPOJE Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů). Řeší se : pouze úpravou spojovaných součástí (přímé spoje) úpravou a použitím spojovacích součástí (nepřímé

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

Konstrukční cvičení č.3 Převodovka

Konstrukční cvičení č.3 Převodovka P 5,5 kw i 5 n 45 ot/min Převodovka Pro tyto zadané hodnoty je vhodné zvolit převodovku dvoustupňovou. Hřídele a ozubená kola budou vyrobeny z oceli třídy 600. Převodovka je namáhana míjivým zatížením,

Více

Frézování ozubených kol

Frézování ozubených kol Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Frézování ozubených kol Zuby čelních OK, které patří k nejčastěji používaným můžeme zhotovit těmito způsoby

Více

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů Výroba závitů Druhy závitů Metrický - 60 [M] Whitworthův - 55 [W] Trubkový válcový - 55 [G] Lichoběžníkový - 30 [Tr] (trapézový) Oblý - 30 [Rd] Základním prvkem šroubu nebo matice je jeho šroubová plocha.

Více

ELASTOMEROVÁ STAVEBNÍ LOŽISKA

ELASTOMEROVÁ STAVEBNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ STAVEBNÍ LOŽISKA PEVNÁ ELASTOMEROVÁ LOŽISKA KLUZNÁ ELASTOMEROVÁ LOŽISKA WWW.SVP-MOSTY.CZ 3 411 794 1 OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI SVP MOSTY, S.R.O...............................

Více

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ 2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy Přednáška 8 Převody s korigovanými ozubenými koly Obsah Převody s korigovanými ozubenými koly Výroba ozubení odvalováním

Více

Bakalářská práce. Návrh planetové redukce pro vůz Formula Student

Bakalářská práce. Návrh planetové redukce pro vůz Formula Student České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Bakalářská práce Návrh planetové redukce pro vůz Formula Student 2015 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 11. cvičení - Výpočty při výrobě ozubení Okruhy: Základní parametry ozubených kol Určení

Více

Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí

Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu i ii Výpočet bez chyb. Informace o o projektu? 1.0 1.1 Kapitola vstupních parametrů Volba režimu zatížení, provozních a výrobních parametrů

Více

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin Přednáška 2 Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin - přednáška 2 1 Dělení technických vlastností hornin 1. Základní popisné fyzikální vlastnosti 2. Hydrofyzikální

Více

Hnací jednotka s převodovkou s kuželovými koly a pojistnou spojkou. Petr Metela

Hnací jednotka s převodovkou s kuželovými koly a pojistnou spojkou. Petr Metela Hnací jednotka s převodovkou s kuželovými koly a pojistnou spojkou Petr Metela Bakalářská práce 0 Příjmení a jméno: Metela Petr Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na

Více

Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in]

Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu i ii Výpočet bez chyb. Informace o o projektu? 1.0 1.1 Kapitola vstupních parametrů Volba režimu zatížení, provozních a výrobních parametrů

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-0104 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-0104 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-0104 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 5

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 5 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti Přednáška 5 Šrouby a šroubové spoje For want of a nail the shoe is lost; For want of a shoe the horse is

Více

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití,

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, 1 MECHANICKÉ PŘEVODY (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, montáž) Mechanické převody jsou určeny : k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně

Více

Wolko-plast s.r.o. Dotazník - ozubená kola z plastu: 1. Všeobecné údaje: 2. Použití: 3. Převodová skříň: 4. Ozubení:

Wolko-plast s.r.o. Dotazník - ozubená kola z plastu: 1. Všeobecné údaje: 2. Použití: 3. Převodová skříň: 4. Ozubení: Wolko-plast s.r.o. Tel.: +420 571 629 119 Fax.: +420 571 629 124 e-mail: obchod@wolkoplast.cz Hrachovec 268 Valašské Meziříčí 757 01 Dotazník - ozubená kola z plastu: Nutné 1. Všeobecné údaje: Firma: Ulice:

Více

VÝROBA OZUBENÍ KUŽELOVÉHO SOUKOLÍ

VÝROBA OZUBENÍ KUŽELOVÉHO SOUKOLÍ VÝROBA OZUBENÍ KUŽELOVÉHO SOUKOLÍ PRODUCTION OF BEVEL GEARS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Tomáš VONDRA VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. Milan KALIVODA BRNO 2015 ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA,

Více

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Podklady k přednáškám část F3 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ únor 2014 Ing. P. Milek Obsah : 1. Průvodní zpráva ke statickému výpočtu... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Identifikační údaje stavby... 3 1.3.

Více

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology Kon. ; ; nl strol. y; ; s.ucasl. Joseph E. Shigley University of Michigan Charles R. Mischke The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Rochester Institute of Technology VYSOKE

Více

Pastorek Kolo ii Informace o projektu?

Pastorek Kolo ii Informace o projektu? Kuželové Kuželové ozubení ozubení s přímými, s přímými, šikmými šikmými a zakřivenými a zakřivenými zuby [inch/agma] zuby [inch/agma] i Výpočet bez chyb. Pastorek Kolo ii Informace o projektu? Kapitola

Více

Konstrukce TZB Upevňovací systémy Uložení potrubí Spojovací materiál

Konstrukce TZB Upevňovací systémy Uložení potrubí Spojovací materiál popis: určení: fotodokumentace: Montážní profil MS systémový prvek SaMontec, kapitola Konstrukce TZB pro zhotovení bezpečných, stranově i výškově nastavitelných konstrukcí, vhodné pro upevňování rozvodů

Více

Vysokovýkonné válečkové řetězy IWIS

Vysokovýkonné válečkové řetězy IWIS Vysokovýkonné válečkové řetězy IWIS - Všechny komponenty jsou vyrobeny z vysokojakostních ušlechtilých ocelí s maximální přesností. V souladu s předpokládaným namáháním komponentu jsou tepelně zušlechtěny

Více

Kuličkové šrouby a matice

Kuličkové šrouby a matice Kuličkové šrouby a matice Vydání 01 Tiskové chyby, rozměrové a konstrukční změny vyhrazeny. Kuličkové šrouby a matice 1 Obsah Popis 3 Deformační zatížení Kritická rychlost 5 Kuličková matice FSU 6 Kuličková

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Návrh pohonu zařízení přes šnekovou převodovku a pojistnou spojku. Vojtěch TÁBORSKÝ

Návrh pohonu zařízení přes šnekovou převodovku a pojistnou spojku. Vojtěch TÁBORSKÝ Návrh pohonu zařízení přes šnekovou převoovku a pojistnou spojku Vojtěch TÁBORSKÝ Bakalářská práce 009 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato práce se zabývá stuiem ozubených převoů blíže pak převoy šnekovými.

Více

Dynamická pevnost a životnost Přednášky

Dynamická pevnost a životnost Přednášky DPŽ 1 Dynamická pevnost a životnost Přednášky Milan Růžička, Josef Jurenka, Martin Nesládek, Jan Papuga mechanika.fs.cvut.cz martin.nesladek@fs.cvut.cz DPŽ 2 Přednášky část 13 Ozubená soukolí únosnost

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 HBT 06 BETON Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 Popis systému HBT správné řešení pro stykovací výztuž Výhody výrobku Stykovací výztuž HALFEN HBT je typově zkoušena. Splňuje požadavky podle Merkblatt

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

VY_32_INOVACE_C 08 05

VY_32_INOVACE_C 08 05 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Technika pohonů ozubenými řetězy Rexroth

Technika pohonů ozubenými řetězy Rexroth Electric Drives Linear Motion and and Controls Hydraulics Assembly Technologies Pneumatics Service Technika pohonů ozubenými řetězy Rexroth Ozubené řetězy Rexroth pro náročné pohony 2 Rychle, precizně

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha 31. 1. 1. 2. 2007

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha 31. 1. 1. 2. 2007 Obecné cíle Zlepšení parametrů: Mechanická převodná ústrojí: Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů. Vývoj metodiky predikce pittingu na čelním ozubení automobilových převodovek.

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem. .. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Technický přehled Čelní převodovky ROBUS Snadná kontrola a údržba. Minimální nároky na údržbu. Převodovky všech rozměrů jsou dodávány se syntetickým olejem s dlouhou životností. IEC příruba a dutá hřídel.

Více

Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí

Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí A 1 INFORMACE O VÝROBKU Vzorce pro ozubené tyèe: d d = h - m s = U p z D a = d + 2 p = m π s = dráha p = rozteè zubù U = otáèky za minutu z = poèet zubù a

Více

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ Průběžná 74 100 00 Praha 10 tel: 02/67 31 42 37-8, 02/67 90 02 11 fax: 02/67 31 42 39, 02/67 31 53 67 e-mail:kovprof@ini.cz PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ verze

Více

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE 1.A. VALIVÁ LOŽISKA a) dělení ložisek b) skladba ložisek c) definice základních pojmů d) výpočet ložisek d) volba ložisek 1.B. POHYBLIVÉ ČÁSTI PÍSTOVÉHO STROJE a) schéma pohyblivých částí klikového mechanismu

Více

Dynamická pevnost a životnost Přednášky

Dynamická pevnost a životnost Přednášky DPŽ 1 Dynamická pevnost a životnost Přednášky Milan Růžička, Josef Jurenka, Martin Nesládek, Jan Papuga mechanika.fs.cvut.cz martin.nesladek@fs.cvut.cz DPŽ 2 Přednášky část 13 Ozubená soukolí únosnost

Více

D 2 KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ

D 2 KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ KONSTUKCE PÍSTU Namáhání pístu mechanickým a tepelným zatížením závisí především na režimu motoru, velikosti vrtání válce a zvolených konstrukčních rozměrech. HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ Průměr Kompresní výška

Více

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy 0 V 06 7:4: - 06_Tramovy_strop.sm Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy Zatížení a součinitele: Třída_provozu Délka_trvání_zatížení Stálé zatížení (odhad vlastní tíhy stropu): g k Užitné zatížení: Užitné

Více

Hřídelové spojky a klouby

Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Obsah Hřídelové klouby typ G - s kluzným uložením 187 Hřídelové klouby typ H - s jehličkovým uložením 188 Hřídelové klouby nerezové typ X 189 Ochranné

Více

Dimenzování ozubených kol klasických automobilních diferenciálů

Dimenzování ozubených kol klasických automobilních diferenciálů imenzování ozubených kol klasických automobilních diferenciálů Zpracováno v rámci projektu IM 0568 Výzkumné centrum automobilů a spalovacích motorů Josefa Božka II. Vypracovali: prof. Ing. Vladimír Moravec,

Více

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC -1- STATICKÝ VÝPOČET: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 0 Veřejné WC A) SVISLÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY: SKLON: 9 o ; sin 0,156; cos

Více

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa) Upevňování trubek Všechny materiály včetně plastů podléhají změnám délky působením teploty. Změna délky Δ trubky délky působením změny teploty ΔT mezi instalační a aktuální teplotou trubky je rovna: Δ

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Zkoušky základních mechanických charakteristik konstrukčních materiálů (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti Skutečný

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Protokol měření

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Protokol měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Protokol měření Kontrola některých dílčích parametrů ozubených kol Přesnost ozubených čelních kol základní

Více

COPY SPS. Návrh převodovky. Vypracoval Jaroslav Řezníček IV.B 2.KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ZA 4. ROČNÍK

COPY SPS. Návrh převodovky. Vypracoval Jaroslav Řezníček IV.B 2.KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ZA 4. ROČNÍK SPS 2.KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ZA 4. ROČNÍK Návrh převodovky Vypracoval Jaroslav Řezníček IV.B 26.listopadu 2001 Kinematika Výpočet převodového poměru (i), krouticích momentů počet zubů a modul P 8kW n n 1

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.4 Výzkum metod posuzování deformací částí automobilových převodů 3.4.2 Experimentální stanovení tuhosti hřídelů a skříní a jejich

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LADISLAV ČÍRTEK, CSC PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL M05 NAVRHOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH PRVKŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován

Více

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Pohyblivé části motoru rozdělíme na dvě skupiny:

Více

Ozubená kola s přímým ozubením a ozubené hřebeny s přímým ozubením

Ozubená kola s přímým ozubením a ozubené hřebeny s přímým ozubením Ozubená kola s přímým ozubením a ozubené hřebeny s přímým ozubením s jednostranným nábojem str. 13 bez náboje str. 133 Ozubené hřebeny str. 135 a ozubené hřebeny římým ozubením a ozubené hřebeny s přímým

Více

Realizace měření. Hliníkový, volně stojící žebřík. Angela Bäumel HBM Darmstadt

Realizace měření. Hliníkový, volně stojící žebřík. Angela Bäumel HBM Darmstadt Realizace měření Hliníkový, volně stojící žebřík Angela Bäumel HBM Darmstadt 2 Měřicí úloha echanická pevnost konstrukce pod běžným zatížením pod zatížením na hranici bezpečnosti oloha těžiště při normálním

Více

Problematika měření ozubených řemenů

Problematika měření ozubených řemenů Problematika měření ozubených řemenů Inovace ve vývoji ozubených řemenů směřují ke zlepšení vlastností profilu a materiálu: cílem je zlepšit chování v záběru, zvýšit přenášený krouticí moment, zlepšit

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková Připraveno v rámci projektu Fondu uhlí a oceli Evropské unie Řešené příklady Šárka Bečková Připojení ocelových konstrukcí na betonové pomocí kotevní desky s trny Obsah Šárka Bečková František Wald Kloubový

Více

KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Strojírenská technologie v příkladech

Strojírenská technologie v příkladech Stojíenská technologie v příklaech po stuijní a učební stojíenské oboy SOUBOR PŘÍKLADŮ Ing. Jiří Šejkal Naklaatelství a vyavatelství R Vzìlávání, kteé baví www.coputeeia.cz Obsah Obsah Téatický okuh Stana

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ

PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ Tribometrie, tribotechniky strojních součástí doc. Ing. Helebrant František, CSc. Ing. Hrabec Ladislav,

Více

Převodovky kuželové a šnekové

Převodovky kuželové a šnekové Převodovky kuželové a šnekové Obsah Kuželové převodovky typ R3 389 Kuželové převodovky typ LMA 394 Kuželové převodovky typ BG 396 Šnekové převodovky 435 388 Převodovky kuželové a šnekové Vydání 2015 Tiskové

Více

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov B10 ( KU ) je 3-vrstvé kluzné pouzdro vylisované z kovového pásu s vrstvou PTFE. Tam kde jiné materiály nedokáží zaručit dostatečnou životnost, je nejlepším řešením

Více

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn.

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. 3. Stabilita stěn. Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. Boulení stěn Štíhlé tlačené stěny boulí.

Více

SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE Zdeněk Padovec

SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE Zdeněk Padovec SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE Zdeněk Padovec Sendviče ohybově namáhané konstrukce úspora hmotnosti potahy (skiny) namáhané na ohyb, jádro (core) namáhané smykem analogiekiprofilu 20.4.2015 MECHANIKA KOMPOZITNÍCH

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

POHYBOVÉ KLUZNÉ ŠROUBY trapézové, pilové, ACME

POHYBOVÉ KLUZNÉ ŠROUBY trapézové, pilové, ACME POHYBOVÉ KLUZNÉ ŠROUBY trapézové, pilové, ACME KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Vždy máme řešení! Profily pohybových závitů Závit lichoběžníkový rovnoramenný TRAPÉZOVÝ (Tr) dle ČSN 01 4050, DIN 103 Standardně

Více

Řemeny SKF Xtra Power. Klínové řemeny navržené pro nejvyšší výkony

Řemeny SKF Xtra Power. Klínové řemeny navržené pro nejvyšší výkony Řemeny SKF Xtra Power Klínové řemeny navržené pro nejvyšší výkony 1 Obsah Značka SKF se v současné době těší značné důvěře zákazníků, kterým nabízí širokou škálu produktů a služeb. Skupina SKF si udržuje

Více

I. ÚVOD... 3 II. CHARAKTERISTIKA MOTORU... 3 III. STÁVAJÍCÍ NATÁ

I. ÚVOD... 3 II. CHARAKTERISTIKA MOTORU... 3 III. STÁVAJÍCÍ NATÁ O B S A H str. I. ÚVOD... 3 II. CHARAKTERISTIKA MOTORU...... 3 III. STÁVAJÍCÍ NATÁČECÍ ZAŘÍZENÍ MOTORU.... 5 IV. ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO NOVÉ NATÁČECÍ ZAŘÍZENÍ... 6 V. KONCEPCE ŘEŠENÍ NOVÉHO NATÁČECÍHO ZAŘÍZENÍ

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Šimek Lubor Ing. ZAKÁZKA: ČÁST (SO,PS): Technická kontrola

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN KAMEROVÝ JEŘÁB

Více

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: POZEMNÍ STAVBY Ing. Jan RYBÍN THE STRESSED SKIN ACTION OF THIN-WALLED LINEAR TRAYS

Více

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton 8 Předpjatý beton 8.1 Úvod Předpjatý beton se dříve považoval za zvláštní materiál, resp. předpjaté konstrukce byly považovány do jisté míry za speciální, a měly své zvláštní normové předpisy. Dnes je

Více

Kuličkové a trapézové šrouby

Kuličkové a trapézové šrouby Kuličkové a trapézové šrouby Kuličkové a trapézové šrouby Obsah Kuličkové šrouby - popis 171 Kuličkové šrouby - deformační zatížení 172 Kuličkové šrouby - kritická rychlost 173 Kuličkové matice FSU 174

Více

NOVÉ VÝROBKY. Sada na kontrolu posuvných měřítek z oceli a keramiky podle DIN EN ISO 13 385-1 Série 516 Podrobné informace na straně 297 a 300.

NOVÉ VÝROBKY. Sada na kontrolu posuvných měřítek z oceli a keramiky podle DIN EN ISO 13 385-1 Série 516 Podrobné informace na straně 297 a 300. NOVÉ VÝROBKY Sada na kontrolu posuvných měřítek z oceli a keramiky podle DIN EN ISO 13 385-1 Podrobné informace na straně 297 a 300. Sady koncových měrek z oceli a keramiky Podrobné informace na straně

Více

Kriteria výběru maziv pro valivá ložiska

Kriteria výběru maziv pro valivá ložiska Technická I N F O R M A C E Kriteria výběru maziv pro valivá ložiska TI 153 Strana 1/5 Jak uvádí ve svém katalogu známý výrobce ložisek, mazivo ve valivém ložisku zamezuje bezprostřednímu styku valivého

Více