ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA POZEMKU Č.PARC.297/1, k.ú. KOMÁROV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA POZEMKU Č.PARC.297/1, k.ú. KOMÁROV"

Transkript

1 ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA POZEMKU Č.PARC.297/1, k.ú. KOMÁROV investor: MĚSTYS KOMÁROV, NÁM. MÍRU 204, KOMÁROV projektant: HANA HRDINOVÁ, VYSOKÁ PEC 136, BOHUTÍN odpovědný projektant: ING. JIŘÍ SOBOL

2 2 A. Průvodní a technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Stavba Název stavby: Místo stavby: ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA POZEMKU Č.PARC. 297/1, k.ú. KOMÁROV KOMÁROV, č.parc. 297/1; 297/3; 214/7; 214/5; 1625/1 k.ú. KOMÁROV Charakter stavby: ZPEVNĚNÍ STÁVAJÍCÍ PLOCHY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební řízení Investor: Projektant: MĚSTYS KOMÁROV, NÁM. MÍRU 204, KOMÁROV Hana Hrdinová, Vysoká Pec 136, Bohutín č. autorizace autorizovaný technik v oboru pozemní stavby Odpovědný projektant: Ing. Jiří Sobol, Hradešín 29, Český Brod č. autorizace autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby 1.2 Obsah projektové dokumentace: Textová část A. Průvodní a technická zpráva B. Zásady organizace výstavby Výkresová část 1. Katastrální mapa 1 : Situace stávající zaměření 1 : Návrh plochy+dopravní řešení 1 : Situace stávající sítě 1 : Řez A A; B B; C - C 1 : Bezbariérový přechod pro chodce 1 : 50

3 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění. Předmětem návrhu je zpevnění a rozčlenění stávající plochy na pozemcích č.parc. 297/1; 297/3; 214/7; 214/5 a 1625/1, k.ú. Komárov. Úprava bude realizována ve dvou etapách. 1. etapa úprava stávajících chodníků na bezbariérový přechod v ul. KleštěnIcká, navázání chodníku směrem do ul. Sokolská k novému vjezdu na pozemek č.parc. 297/1, vydláždění této části betonovou zámkovou dlažbou, včetně uliční vpusti, která bude odvádět dešťové vody z plochy budované v 2. etapě. 2. etapa pokračování a dokončení chodníku v ul. Sokolská, asfaltový vjezd a výjezd z pozemku pro řidiče přijíždějící s tříděným odpadem a pro nákladní vozy odvážející tříděný odpad, zpevnění a vyasfaltování prostoru pod kontejnery a vydláždění betonovou zámkovou dlažbou zbývajícího prostoru mezi novým chodníkem a novou průjezdnou asfaltovou komunikací. Jedná se o stávající plochu, která je v současné době pouze zpevněná štěrkovou úpravou, a jsou zde umístěny kontejnery s tříděným odpadem na špatně udržovatelné ploše. Při opravě nebude měněno směrové uspořádání vozovek. Výškové změny budou minimálního rozsahu, pouze pro vyrovnání případných nerovností, eventuelně v případě nutnosti výškové úpravy odvodnění. Při spádování je zapotřebí akceptovat stávající výšky komunikací, hotových chodníků a všech sítí vedoucích pod zemí v tomto prostoru. JEDNOTLIVÉ PLOCHY: Celková plocha stavby činní cca 825m 2, Zpevněná plocha se zámkovou dlažbou 372 m 2, Asfaltová komunikace 299 m 2, Asfaltová plocha pod kontejnéry 91 m 2, Chodníky se zámkovou dlažbou 63 m 2, 2.2 Předpokládaný průběh stavby předpoklad zahájení výstavby 1. etapy: 3. 4.Q.2015 předpoklad zahájení výstavby 2. etapy: 3. 4.Q 2016 předpokládaná doba výstavby: jednotlivých etap cca 4 měsíce dokončení celé stavby: 2.-3.Q.2017 Stavba bude prováděna převážně bez uzavírek přilehlých komunikací. Pouze při návaznosti na stávající komunikace a vybudování nového přechodu dojde ke krátkodobé částečné uzavírceul. Sokolská a Kleštěnická dle jednotlivých etap. V oblasti křižovatek bude prováděna po částech. 2.3 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití Povrchová úprava plochy je navrhována se zpevněným podložím. Určená plocha pro zpevnění a úpravu povrchů je stávající ve stávající zástavbě, tudíž určena hranicemi soukromých pozemků. Celá plocha je ve svahu severním cca 8,4%. Stávající stav pozemku je zpevněn pouze štěrkovým zhutněným zásypem. Stávající nové chodníky jsou pouze v části ulice Kleštěnická a v ulici Sokolská je nový chodník ukončen před vjezdem na tento pozemek. Jedná se o plochu využívanou pro třídění odpadu do umístěných kontejnerů. Úpravami nebude charakter území změněn.

4 4 2.4 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí Úpravou dojde ke zlepšení jízdních vlastností a potřebné možnosti kvalitnější údržby celého prostoru kolem kontejnerů, dokončení celé délky chodníku v ulici Sokolská a přechodu v ulici Kleštěnická. 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ - Výškopisné a polohopisné zaměření stávajících komunikací a povrchových znaků inženýrských sítí - Zákresy vedení inženýrských sítí od jednotlivých správců - Digitální katastrální mapa od geodeta 4. ČLENĚNÍ STAVBY Stavba bude rozdělena na dvě etapy z důvodu financování. Jedná se o opravu a zpevnění stávající plochy využívané pro tříděný odpad. 1. etapa úprava stávajících chodníků na bezbariérový přechod v ul. Kleštěnícká, navázání chodníku směrem do ul. Sokolská k novému vjezdu na pozemek č.parc. 297/1, vydláždění této části betonovou zámkovou dlažbou, včetně uliční vpusti, která bude odvádět dešťové vody z plochy budované v 2. etapě. 2. etapa pokračování a dokončení chodníku v ul. Sokolská, asfaltový vjezd a výjezd z pozemku pro řidiče přijíždějící s tříděným odpadem a pro nákladní vozy odvážející tříděný odpad, zpevnění a vyasfaltování prostoru pod kontejnery a vydláždění betonovou zámkovou dlažbou zbývajícího prostoru mezi novým chodníkem a novou průjezdnou asfaltovou komunikací. 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY Stavba nesouvisí se stavbou jiného stavebníka. Bude realizována ve dvou etapách, kde průběh bude totožný. Návrh průběhu stavby a vedení dopravy Stavební práce budou z hlediska dopravně inženýrských opatření reallizovány najednou v dané etapě. Přístup na stavbu je zajištěn ze začátku a konce úpravy a přilehlými ulicemi, na jejichž povrchy navazují opravy povrchů komunikací realizovaných dle této dokumentace. Po celou dobu výstavby je nutné zabezpečit bezpečné příčné přechody pro pěší, příjezd hasičských a pohotovostních vozů a vozů lékařské služby. Tato stavba si nevyžádá žádné objížďky. Při provádění stavebních prací musí být ze strany zhotovitele díla zabezpečeno dodržování platných hygienických limitů hluku a dodržení podmínek dle vyjádření příslušné hygienické stanice. 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ Vlastníkem hlavní opravované plochy- č.parc. 297/1, 214/5 je a po jejich opravě zůstane Městys Komárov. Způsob užívání pozemku č. parc. 297/1 se úpravami změní z trvale travnaté plochy na ostatní plochu ostatní komunikace. Na pozemku č.parc. 214/5 se pouze provede přechod pro chodce s úpravami stávajících obrubníků snížením. Vlastníkem pozemků č.parc.

5 5 297/3, 214/7 a 1625/1 je Středočeský kraj. Na pozemku č.parc. 297/3 bude vybudováno prodloužení chodníku v ulici Sokolská. Úpravami se změní pozemek z trvale travnaté plochy na ostatní plochu ostatní komunikaci. Na pozemcích 214/7 a 1625/1 bude pouze provedena úprava stávajících chodníků snížením obrubníků pro nový přechod pro chodce. Pozemky pod upravovanou plochou jsou dle evidence v Katastru nemovitostí ve vlastnictví Městys Komárov a Středočeský kraj, Borovská 81/11, Praha PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ Předávání do užívání jednotlivých etap upravované plochy bude vždy po dokončení té dané etapy a následném zkolaudování a uvedení do provozu. V průběhu prací bude provedeno zaměření jednotlivých vrstev a zhotovena dokumentace skutečného provedení stavby v systému JTSK a zpracován digitální model terénu. 8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 8.1 Technický popis stavby Předmětem projektové dokumentace je zpevnění a rozčlenění stávající plochy na pozemcích č.parc. 297/1; 297/3; 214/7; 214/5 a 1625/1, k.ú. Komárov. Úprava bude realizována ve dvou etapách. 1. etapa úprava stávajících chodníků na bezbariérový přechod v ul. Kleštěnícká, navázání chodníku směrem do ul. Sokolská k novému vjezdu na pozemek č.parc. 297/1, vydláždění této části betonovou zámkovou dlažbou, včetně uliční vpusti, která bude odvádět dešťové vody z plochy budované v 2. etapě. 2. etapa pokračování a dokončení chodníku v ul. Sokolská, asfaltový vjezd a výjezd z pozemku pro řidiče přijíždějící s tříděným odpadem a pro nákladní vozy odvážející tříděný odpad, zpevnění a vyasfaltování prostoru pod kontejnery a vydláždění betonovou zámkovou dlažbou zbývajícího prostoru mezi novým chodníkem a novou průjezdnou asfaltovou komunikací. Upravovaná plocha je navrhována se zpevněným podložím. Celá plocha je ve svahu severním se sklonem cca 8,4%. Stávající stav plochy je zpevněn pouze štěrkovým zhutněným zásypem a některé části jsou vybetonovány. Nově navrženým přechodem v ulici Kleštěnická a dokončení chodníku v ulici Sokolská se bezbariérově propojí celá tato oblast pro chodce. Opravami nebude charakter území změněn. Před zahájením prací se provede vytyčení jednotlivých sítí, které vedou pod upravovanou plochou. Na základě potřeby budou na všech vpustích dešťové kanalizace osazeny nové armatury. 8.2 Návrhové prvky komunikace ČLENĚNÍ: 1. Zpevněná plocha se zámkovou dlažbou v tl. 80mm pro možnost přejezdu. Tato část je navržena v severní části pozemku nad vybudovanou odlehčovací nádrží dešťové kanalizace. Druhá stejná plocha bude podél ulice Sokolská při levé straně jednosměrného vjezdu. Jednotlivé plochy vycházejí na 298m 2 a 74 m 2. Plochy by měly být ohraničeny obrubníky a v místě nájezdu budou obrubníky položeny naležato s výškovým rozdílem od asfaltové plochy cca 20mm.

6 6 Větší severní plocha by byla přístupná jednosměrným vjezdem se zabočením vpravo s odjezdem přes snížený nový chodník navazující na nový přechod a zde výjezd přes ul. Kleštěnickou. 2. Asfaltová komunikační plocha pro příjezd s tříděným odpadem a nákladního auta, které odváží tříděný odpad. Tato komunikace bude mít skladbu vrstev pro nákladní vozidla. Bude jednosměrná dle návrhu a vyasfaltovaná včetně nájezdů od hrany asfaltu ul. Sokolská. V návrhu je zakresleno vozidlo s poloměry otáčení potřebnými k nájezdu a výjezdu z odstavné plochy. Ve směru jízdy po levé straně je plocha s povrchovou úpravou ze zámkové dlažby. Tato plocha je asi rozměrů 299 m Plochy pod kontejnery na tříděný odpad. Pozemek pod kontejnery na tříděný odpad je navržen vyasfaltovat. Tyto části mají plochu o rozměrech 68m 2 a 22,5m 2. Jsou navrženy v původních místech, jako jsou nyní umístěny stávající kontejnery. 4. Nový chodník je navržen pokračováním ukončeného chodníku v jižní části pozemku, který vede podél ulice Sokolská. Šířku chodníku navrhujeme 1,50-1,70m. Chodník by končil za výjezdem z plochy v ul. Kleštěnická. V křižovatce ulic Sokolská a Kleštěnická je navržen bezbariérový přechod pro chodce. Tento přechod je navržen na hranici ul. Kleštěnická z toho důvodu, aby chodci nepřecházeli mimo vyznačené přechody. Chodník bude mít plochu cca 63m 2. Tvarové uspořádání bylo navrženo rovnoběžně a kolmo na spojnici hotových obrubníků podél ul. Sokolská, se zachováním stávajícího výjezdu z pole v jižním cípu pozemku, dále zachování a akceptování dešťové kanalizace a drenáží vybudovaných v severní části a v západním svahu. Návrhem nemusí dojít ani ke kácení stromů v této části, které se nacházejí ve svahu při západní hranici pozemku a jeden strom na hranici ulice Kleštěnická. Všechny rozměry jsou odměřeny od výškového bodu u drenáže v jižní části u ukončeného stávajícího nového chodníku a od spojnice již hotových obrubníků v severní a jižní části pozemku při ulici Sokolská. Odvedení dešťových vod bude do jedné nové uliční vpusti a dvou stávajících v severní části plochy. Při vjezdu na pozemek v pravém rohu by se osadila nová vpusť, která se zrealizuje v 1. etapě. Vše by se následně napojilo do stávající dešťové kanalizace. Rozměry jednotlivých části zpevněné plochy jsou patrné z výkresů půdorysů a řezů PD. Nový přechod pro chodce v ulici Kleštěnická bude na chodnících ze zámkové dlažby s plastickými prvky v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Chodník bude mít v místech přechodů snížený obrubník na výškový rozdíl 20 mm oproti vozovce, bude opatřen signálními pásy spojujícími varovné pásy s vodícími liniemi. Podél obrubníku bude vytvořen varovný pás v šířce 0,40 m v barvě červené na celou šířku přechodu tak, aby odlišná struktura chodníku byla vnímatelná slepeckou holí nebo nášlapem. Varovné pásy budou spojeny s vodícími liniemi signálními pásy o šířce 0,80 m v barvě červené. Před varovným pásem musí signální pás směřovat v délce minimálně 1,5 m ve směru přechodu Směrové řešení Směrové řešené je podřízeno stávajícím šířkovým poměrům komunikačního prostoru. K odchylkám od směrového řešení stávajícího stavu nedochází. Vjezd na upravovanou plochu bude jednosměrný z ulice Sokolská, s výjezdem zpět do ulice Sokolská a též do ulice Kleštěnická.

7 Výškové řešení Výškové řešení trasy zůstává zachováno dle původního stavu. Jedná se o opravu povrchu plochy, při které dochází k mírným úpravám sklonových poměrů. Niveleta s mírnými odchylkami kopíruje stávající stav. Výškové řešení je provedeno ve výškovém systému B.p.v Šířkové uspořádání, příčné klopení Podle ČSN Projektování místních komunikací je stávající komunikace Kleštěnická a Sokolská v kategorii místní, sběrná dvoupruhá komunikace s šířkou hlavního dopravního prostoru 6,0 m. Upravovaná plocha nezmění šířku přilehlých komunikací. 8.3 Konstrukce vozovky a inženýrské sítě Zemní práce a inženýrské sítě V upravované ploše jsou vedeny všechny inženýrské sítě nová kanalizace, voda, plyn, elektrika a telefonní kabel. Odhad trasy lze určit podle uzávěrů, šoupat a šachtic. Přesné hloubky uložení je nutno zjistit od správců sítí. Zejména hloubku plynu a telefonního kabelu. Orientační hloubku kanalizace lze zjistit podle kanalizačních šachtic. Vlastní zemní práce budou prováděny do hloubky cca mm od úrovně současného terénu v závislosti na místě. Počítá se, se zeminami s těžitelností 2-3 třída. Odvodnění plochy se provede jednou novou vpustí umístěnou u nového vjezdu z ulice Sokolská a dalšími stávajícími umístěnými v severní části celé upravované plochy. Souběžně se povede podél chodníku drenážní roura v podloží dle výkresů příčných řezů, která se svede do kanalizace Směrové řešení Směrové řešené je podřízeno stávajícím šířkovým poměrům komunikačního prostoru. K odchylkám od směrového řešení stávajícího stavu nedochází. Vjezd na upravovanou plochu bude jednosměrný z ulice Sokolská, s výjezdem zpět do ulice Sokolská a též do ulice Kleštěnická. Poloměry zatáček vjezd a výjezd na upravovanou plochu je upraven hlavně pro nákladní auto odvážející tříděný odpad. Přijatelný poloměr zatáček je 9m Výškové řešení Výškové řešení upravované plochy je limitováno stávajícími přilehlými komunikacemi, novými již vybudovanými chodníky, výjezdem z pole v jižní části a stávající úpravou odvodnění sousedních pozemku směřujících na tento pozemek. Podélný sklon je cca 8,4%. Podélný profil se v převážné části neliší od současné nivelety, s přihlédnutím plynulosti trasy a s uvažováním polohy výšek a polohy vjezdů. V tom je výšková niveleta kompromisní řešení, protože částečné hrubé kopírování stávající nivelety dává předpoklad, že hloubkou uložení odpovídá i krytí vody, kanalizace, elektriky, plynu a telefonního kabelu. Jak je uvedeno výše, hloubky uložení nutno ověřit, případně část potrubí položit hlouběji nebo do půlené chráničky. V ukončení plynovodu, vodovodu se dle potřeby upraví polohy uzávěrů a šoupat. Totéž platí pro poklopy kanalizace. Příčný sklon upravované plochy se navrhuje minimální, pouze chodníky jednostranně, cca 2,00% se spádováním ke straně dle příčných řezů. Kde se uvažuje s dešťovými kanalizačními vpustěmi + odvedení vody pomocí drenáže uložené pod komunikací podél chodníku.

8 8 8.4 Skladba upravované plochy 1. ASFALTOVÁ KOMUNIKACE třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. - ABS III 40mm - OKS II 70mm 150MPa - MZK 160mm 100Mpa - ŠD 170mm 45 MPa CELKOVÁ TL. 440mm 2. ASFALTOVÁ PLOCHA POD KONTEJNÉRY - ABS III 40mm - OKS II 80mm - ŠD 170mm CELKEM 290mm 3. ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY návrhová úroveň porušení vozovky D3. - ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80mm - LOŽE DRŤ 40mm (FRAKCE 2-5) - VIBROVANÝ ŠTĚRK 250mm (variantně VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM (KSC I) TL. 120mm) - ŠTĚRKODRŤ 150mm CELKEM 520mm (variantně 390mm) 4. CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60mm - LOŽE DRŤ 40mm (FRAKCE 4-8) - ŠTĚRKODRŤ 150mm CELKEM 250mm Obrubníky se navrhují betonové výšky mm, šířky 100 nebo 150mm a délky 1/0,5m, do betonového lože z betonu B 15. převýšení u komunikace se navrhuje mm. Dále v místech nájezdů se uloží betonový obrubním naležato. U chodníků se navrhují obrubníky záhonové výšky 250mm, do betonového lože z betonu B 15. Převýšení se navrhuje mm. U vjezdů na pozemek a bezbariérové napojení chodníků na komunikaci se dlažba od živičného povrchu oddělí přejezdnými obrubníky nebo betonovým obrubníkem uloženým do betonového lože na plocho s výškovým rozdílem max. 20mm oproti komunikaci. V napojení nové komunikace na stávající komunikace se v místě napojení podklad řádně očistí, opatří penetrací, spoj v napojení se opatří asfaltovým uzavíracím lakem. 8.5 Odvodnění V upravované ploše jsou stávající odvodňovací kanály a vpusti. Navrhuje se dle možností, které je nutno řešit až při provádění stavby samotné dořešit navýšení vpustí dle naklonění plochy s odvodněním do stávající jednotné kanalizace + 1x nový kanál. Souběžně se provede drenáž podloží v komunikaci podél navrhovaného chodníku. Připojení se navrhuje z PVC trub průměru DN 150mm-200mm s uložením do štěrkopískového polštáře tl. 100mm s obetonováním betonem B 15 a obsypem nad vršek potrubí do výšky 300mm. Kolem potrubí se zásyp zhutní ručně tak, aby nedošlo k poškození a příčnému posunu potrubí. Vlastní zásyp nad potrubí se nehutní. Další zásyp nad štěrkopískovým zásypem se zhutní po vrstvách tl mm hutnitelným nenamrzavým materiálem.

9 9 Šířka výkopu se navrhuje mm se svislými stěnami, s příložným pažením. Hloubka výkopu se navrhuje dle hloubky stávající kanalizace. V napojení na stávající potrubí se obě potrubí obetonují. Minimální spád se navrhuje 3%, hodnota spádu se upřesní podle skutečné hloubky stávající kanalizace. 8.6 Dopravní značení Upravovaná plocha se navrhuje jako místní komunikace s minimálním dopravním zatížením, v souladu s ČSN Navrhování místních komunikací a ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích. Dopravní značení se navrhuje při vjezdu z ulice Sokolská umístit značku C2a přikázaný směr jízdy přímo a při výjezdu značka P6 stůj dej přednost v jízdě + v protisměru B2 zákaz vjezdu všech vozidel. U nového přechodu pro chodce na ulici Kleštěnická se osadí v obou směrech značka IP 6 přechod pro chodce. Hlavní ulice nebude určena, bude zde platit pravidlo pravé ruky. Dopravní značení bude případně upřesněno DI Policie ČR Beroun. 9. Nakládání s odpady Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z platných zákonů o odpadech. Přehled odpadů, které budou vznikat při rekonstrukci komunikace podle Katalogu odpadů (Vyhláška MŽP č. 381 Sb. ze ). Katalogové číslo Odpad Kategorie 1/ Beton 0 2/ Asfaltové směsi neobsahující dehet 0 3/ Zemina a kamení bez nebezpečných látek 0 A. Nakládání s odpady výše uvedenými ad 1/ a 3/ Výkopek a kamenitý materiál, eventuelně v malém množství beton z konstrukce vozovky a chodníků bude odvezen a uložen na skládku určenou investorem akce. ad 2/ Vyfrézované a vybourané asfaltové směsi navrhuje projektant recyklovat ve výrobnách (obalovnách) asfaltových směsí pro další použití. Ostatní vybouraný materiál dlažební kostky, kamenné obruby atd. budou znovu použity, při přebytku budou uloženy na skládku, kterou určí investor. B. Nakládání s odpady vznikajícími při stavební činnosti 1/ Zbytky materiálů, které budou použitelné, zužitkuje zhotovitel. 2/ Se zbytky materiálů, charakteru vybouraných hmot, např. kamenivo, asfaltové směsi, beton, bude naloženo obdobně tak, jak je uvedeno v odstavci A. 10. Staveniště, provádění a organizace stavby Rozsah staveniště je dán opravou. Na staveništi je dodavatel povinen dodržovat platné bezpečnostní předpisy a předpisy související. V návrhu úprav jsou obsaženy běžné práce a technologie prováděné při stavbách a opravách komunikací. Je třeba dodržet příslušné ČSN a další prováděcí a technologické postupy. Před zahájením prací je nutné zajistit jednoznačné vytýčení sítí technického vybavení za účasti správců.

10 10 Stavba bude prováděna takovými mechanizmy, aby hladina akustického tlaku u přilehlých objektů nebyla vyšší než 60 db. Celodenní ekvivalenty hladiny hluku nebudou vyšší než plánuje platná legislativa. Stavební práce budou probíhat nejdříve od 7 hodin ráno a nebudou rozhodně trvat déle než do 21. hodiny, lépe však jen do 18. hodiny odpolední. Odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládky zajistí zhotovitel. Nový materiál bude bez meziskládek dodáván přímo do díla. Zařízení staveniště včetně povolení si zajistí zhotovitel stavby. Odběr vody bude z hydrantových nástavců v blízkosti stavby. O povolení odběru zažádá až zhotovitel stavby. WC bude použito chemické, el. přípojka uvažována není. Práce budou probíhat převážně bez uzavírek přilehlých komunikací. Při realizaci bude na staveniště umožněn vjezd pouze vozidlům stavby, pohotovostním vozům, sanitkám a hasičům. Vstupy na přilehlé pozemky v opravovaném úseku musí být zachovány v průběhu celé výstavby. Realizace je navržena ve dvou etapách po úsecích dle katastrální mapy PD. Detailní způsob realizace bude upřesněn v průběhu projednání dokumentace a při projednání dopravně inženýrských opatření v době výstavby. 11. Závěr Veškeré stavebně - montážní práce nutno provádět dle příslušných ČSN za dodržování veškerých bezpečnostních a technologických předpisů. Projektant si vyhrazuje právo úpravy projektu při výskytu nepředvídatelných skutečností (podzemní voda; neúnosnost podloží apod.). Případné záměny materiálů nutno předem konzultovat s projektantem. V případě změn některých rozměrů je zapotřebí další míry upřesňovat přímo na stavbě investorem nebo stavebním dozorem. Ve Vysoké Peci, květen 2015 Vypracovala: Hana Hrdinová B. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY a) vedení a řízení provozu, objížďky, dopravní značení Po upravovaném úseku nejsou vedeny linky autobusů MHD. Obě přilehlé ulice jsou v dané části obousměrné. Dopravně inženýrská opatření budou zpracována až vybraným zhotovitelem stavby a jeho harmonogramem prací s přihlédnutím k aktuálnímu stavu prací na jiných komunikacích v oblasti, případně inženýrských sítích. Stavba bude rozdělena na dvě etapy dle výše. b) věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálu Z obsahu této statě je patrné, že tato část bude určena až po výběrovém řízení zhotovitele stavebních prací. Podle něj budou upřesněny i příjezdové trasy, dovozové vzdálenosti a po dohodě s investorem i skládky materiálu. Zařízení staveniště bude stanoveno buď na

11 11 plochách, které určí investor, nebo je nutné ho posouvat po plochách stanovených záborem podle postupu prací na jednotlivých částech stavby. c) nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn. Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby, po uvedení do provozu správce komunikace. Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhláška MŽP č. 27/2015 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška MŽP č. 93/2013 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a ostatní prováděcí předpisy, vše v platném znění. Během výstavby i po uvedení do provozu je původce odpadu povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. Na stavbě bude vznikat jen minimální množství odpadů, jedná se prakticky jen o zbytky asfaltu při pokládce asfaltových vozovek nebo jejich frézování (kód asfaltové směsi neuvedené pod číslem ) tento odpad lze recyklovat a znovu využít do asfaltových směsí. Odpady z provozu zařízení staveniště (směsný komunální odpad, odpady z chemických WC) budou likvidovány spolu s odpady z výstavby. Na stavbě se nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů, k jejich vzniku by mohlo dojít pouze v případě havárie (rozlité ropné látky, odpadní oleje, absorbční činidla) pro nakládání s nebezpečnými odpady je podle zákona č 185/2001 Sb. nutný souhlas územně příslušného správního úřadu, nebezpečné odpady je třeba v souladu s platnou vyhláškou MŽ skladovat v uzavřených nepropustných označených nádobách a likvidovat osobou oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady. Všechny odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné osobě (dle 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb.). Do doby předání je za nakládání s odpady zodpovědný původce odpadu. Doklady o nezávadném zneškodnění všech odpadů vzniklých při výstavbě budou předloženy ke kolaudačnímu řízení. Při stavbě pozemních komunikací je zejména třeba sledovat, aby především hluk ze stavební činnosti a exhalace nepřestoupily povolené limity dané příslušnými předpisy. Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací nesmí překročit limity uvedené v zákonu č. 20/1966 Sb., č. 17/1992 Sb., vyhl. č. 13/1977 Sb., NS č. 82/1999 Sb., vyhl. č. 117/1997 Sb. a zákon č. 125/1997 Sb. Při provádění stavebních prací na výše uvedené akci nebudou v chráněném venkovním prostoru staveb překročeny hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A Laeq.s 65 db v době od 7-21 hod, Laeq.s 60 db v době od 6-7 hod a od hod a Laeq.s 55 db v době od 22-6 hodin ve smyslu požadavku nařízení vlády č. 148/2006 Sb. pro provádění stavebních úprav v 11 odst. 7. Lze konstatovat, že úpravou plochy, zejména použitým typem konstrukce se zlepší vzhled, hlučnost provozu by s ohledem na použitou obrusnou vrstvu měla být nižší. Pro veškeré úpravy platí, že případná vzrostlá okrasná zeleň kromě náletových křovin nebude kácena a během stavby bude chráněna. ZPF ani LPF není stavbou zasažen. Během stavby však nutně dojde k dočasnému omezení dopravy. Je nutno umožnit vždy vjezd pohotovostním vozidlům. Vjezd vozidel místních obyvatel do přilehlých částí nebude narušen, maximálně může dojít k částečnému krátkodobému omezení. d) popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

12 12 Staveniště upravované plochy musí být označeno příslušnými dopravními značkami, které chodce upozorní na uzavřené části stavby, řádně oploceno a zajištěno proti pádu osob do výkopů při provádění konstrukčních vrstev vozovky. Pro pěší provoz budou určeny buď trasy k obcházení, nebo bude v provozu alespoň jeden chodník. Staveniště je lemováno i soukromými pozemky. Při stavbě je třeba dbát, aby po celou dobu výstavby byl umožněn přístup a omezeně i příjezd k obytným objektům. Dále je třeba dbát, aby stavebními pracemi nebyly dotčeny zájmy soukromých vlastníků a nedošlo obecně k většímu trvalému a dočasnému záboru ploch než tak, jak je patrné ze situace a jak bylo vydáno stavební povolení. Stávající inž. sítě jsou zaneseny do zaměřené situace 1 : 100. Vzhledem k nedokonalým zákresům stávajících inž. sítí v dokumentaci správců je bezpodmínečně nutné, aby všechny tyto sítě byly jednotlivými správci jednoznačně vytyčeny při předání staveniště dodavateli stavby, nejpozději však musí být vytyčeny před zahájením zemních prací. POZOR! na provádění prací v ochranných pásmech inž. sítí (ruční výkopy). Při rozebírání starého povrchu plochy a chodníků je nutné počítat s tím, že kabelové sítě NN, VN sdělovací kabely příp. i trubní sítě nebudou uloženy v normových hloubkách. Mohlo by dojít i k narušení sítí, které jsou uloženy v normové hloubce a nacházejí se v bezprostřední blízkosti vozovky, případně jsou uloženy ve vozovce. Předpokládá se, že případné nutné místní přeložky budou řešeny na místě za přítomnosti příslušných správců. Přechody kabelových sítí musí být uloženy v chráničkách nebo žlabech (týká se i kabelů v přejezdech). Veškeré armatury budou upraveny do nových výšek vozovky, příp. chodníků. Nefunkční či poškozené budou vyměněny. Stávající sloupy veřejného osvětlení nebudou stavbou dotčeny a musí být ochráněny před pádem, zeleň musí být během stavby chráněna. e) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavby a ochrany zdraví při práci Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce, zásady požární ochrany, dále ČSN (zejména řada ČSN 3431 Pracovní a provozní elektrotechnické předpisy a ČSN Zemní práce), PN, provozně technická pravidla a předpisy správců zařízení. V oblasti bezpečnosti práce je nutné respektovat zejména zákon č.262/2006 Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZ při práci a souvisící předpisy jako např. NV č. 362/2005 Sb., 101/2005 Sb., 378/2001 Sb., 406/2004 Sb., 168/2002 Sb., 11/2002 Sb. ve znění NV/ č. 405/2004 a další. Dále je při realizaci díla respektovat : - zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění zákona 151/2002 Sb., č. 262/2002 Sb., č. 309/2002 Sb., č. 278/2003 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 670/2004 Sb., č. 91/2005 Sb., č. 134/2005 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 342/2006 Sb. (ochranná pásma zejména o velikosti ochranných pásem, o ochraně venkovních a kabelových vedení, o omezeních v blízkosti ochranných pásem) - zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí - zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích - vyhlášku č. 111/1964 Sb. zák. o provádění zákona o telekomunikacích ve znění pozdějších předpisů - vyhlášku č. 50/1978 Sb. zák. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb., příp. novějších předpisů - výnos č. 214/1984 FMSp a FMD o zabezpečení podzemních telekomunikačních vedení a zařízení před poškozením cizími zásahy včetně směrnice k zabezpečení č. 11/1985 (?) - zákon č. 266/1994 Sb. o drahách - vyhlášku č. 52/1964 Sb. zák. o provádění zákona o drahách ve znění pozdějších předpisů

13 13 - veškeré zákony, vyhlášky a další předpisy se rozumí dle nejnovějšího znění Dále je třeba: - seznámit prokazatelně (písemně) pracovníky, jichž se to týká, s polohou podzemních vedení a upozornit na možnost odchylky od výkresové dokumentace i od polohy určené správcem - vyzvat pracovníky, aby při pracích v těchto místech dbali největší opatrnosti a nepoužívali nevhodné nářadí a mechanismy (hloubící stroje) v pásmu 1,5 m, u tras kabelových v ochranných pásmech - uložit pracovníkům, aby odkrytá podzemní vedení řádně zajistili proti jejich poškození - uložit pracovníkům, aby řádně udusali zeminu pod kabely před jejich záhozem - v případě telekomunikačních kabelů vyzvat přísl. správce k provedení kontroly, zda není vedení viditelně poškozeno - ohlásit neprodleně každé poškození podzemního vedení příslušnému správci a v dohodě s ním učinit opatření k odstranění vzniklé závady tak, aby nedošlo ke zdržení stavby ani ohrožení provozu vedení - proškolit pracovníky o poskytování první pomoci při úrazech - poskytnout pracovníkům potřebné ochranné pracovní prostředky a pomůcky Ve Vysoké Peci, květen 2015 Vypracovala: Hana Hrdinová

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště 1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 1.1 ROZSAH A POPIS STAVBY Předmětem této projektové dokumentace je propojení všech zásobních vodovodních řadů A, B, C v obci Choustníkovo Hradiště v jedno tlakové

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova Objekt : SO 01 Komunikace a/ Inetnifikační údaje objektu - Úvod Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038 TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ 1. Identifikační údaje stavby a investora : Název akce : Místo : Parkoviště, Mohelnice, nám. Kosmonautů Mohelnice Katastrální území : Mohelnice parc.

Více

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov Investor : Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ SO 101 KOMUNIKACE SO 102 CHODNÍK

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ... 3 3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI... 3 4 VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5A(5A-K1, 5A-03, 5A-04) strana 1/7 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 Příprava území Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz Zod.projektant Vypracoval Kreslil Kontroloval Jakub Jeništa, DiS. Jan Jeništa Jan Jeništa Jakub Jeništa, DiS. Stavební úřad: Milevsko Obec: Bernartice Investor: Obec Bernartice, Nám. Svobody 33, 398 43

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště Zájmové území se nachází v zastavěném území v prostoru dnešní ulice Věncová v jižní

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE D-2-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvod Kanalizace je navržena, vzhledem k charakteru kanalizační sítě v obci, jako jednotná. Bude odvádět zejména splaškové odpadní vody z uvažované zástavby. Dešťové vody ze střech,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE C1.1 Příloha č. Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název stavby: MČ Vinoř Revitalizace území u ul. V Podskalí 2.část Místo stavby: Městská část Vinoř, k. ú. Vinoř Charakter stavby: rekonstrukce, stavba inženýrská Investor stavby:

Více

1. Úvod. 2. Technické řešení

1. Úvod. 2. Technické řešení 1. Úvod Tento objekt projektové dokumentace řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch komunikací v rámci projektu výstavby chodníků v Palkovicích. Upozorňuji na skutečnost, že se v trase navržených

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci BŘECLAV Zpevněná plocha u kina 1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby: Investor: Adresa : Katastrální území: Kraj: Zodp. projektant: Druh stavby:

Více

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát:

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát: Zodpov dný Vypracoval: Technická projektant: Ji í Myslík, DiS. Ji í Myslík, DiS. Ing. Lubor Dít Kraj: Pardubický M sto: Nasavrky Investor: M sto Nasavrky, Nám stí 77, 538 25 Nasavrky REVITALIZACE ZELEN

Více

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI BRNO, ČERVEN 2013 Název zakázky: Odpovědný řešitel: III/1699 Červená Rejštejn, Ing. Stanislav Štábl

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové

Více

Příloha č. 4 vý zvy Oprava části chodníku K Nouzovu v Praze 12 technická specifikace. Stávajícístav

Příloha č. 4 vý zvy Oprava části chodníku K Nouzovu v Praze 12 technická specifikace. Stávajícístav Příloha č. 4 vý zvy Oprava části chodníku K Nouzovu v Praze 12 technická specifikace Stávajícístav Stávající chodník na již ní straně v ulici K Nouzovu je v jedné části proveden z betonový ch dlaž dic

Více

Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod

Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod naše značka 5001245190 vyřizuje Pavel Gabriel datum 29.01.2016 Věc: Oprava chodníku ul. Vyšehradská v Libici nad doubravou K.ú. - p.č.: Libice nad Doubravou

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky P íloha.1 1. ZADAVATEL ZAKÁZKY OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE m sto Studénka na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka zastoupené: Lubomírem Šobichem I : 00298441

Více

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ DPS D.1-1 ČOV Skalka D.1-1.4 Oplocení ČOV Skalka D.1.1-1.4 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a-1.4 Technická zpráva 1/7 Obsah: a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany Místo stavby: Chrudim Stolany Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby INVESTOR

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD C. TECHNICKÁ

Více

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice A Průvodní zpráva OBSAH A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 A.3. ÚDAJE

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing.

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing. Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Petra Uhlárová Akce Zakázkové číslo

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace SO 02_1 _A4.pdf Datum: říjen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Měřítko SO 2 Výtlaky Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02-1 0 Obsah: 1.

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31 PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE TEXTOVÁ ČÁST A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Část: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa. SO 01 - rekonstrukce chodníků

Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa. SO 01 - rekonstrukce chodníků Objednatel: Statutární město Teplice Nám. Svobody 2/2 415 01 Teplice Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa SO 01 - rekonstrukce chodníků Dokumentace pro povolení stavby D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Číslo jednací: KUJI 89725/2009, ODSH 1277/2009 Šed/SP VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Ředitelství

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Technická zpráva PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Technická zpráva PŘÍPRAVNÉ PRÁCE ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Technická zpráva PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Před zahájením stavebních prací bude nutno vytýčit všechny podzemní vedení. V případě prošlé doby platnosti vyjádření správců vedení bude nutno

Více

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah:

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah: Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie Obsah: Obsah:... 1 1 Základní údaje... 2 1.1 Popis celkového záměru... 2 1.2 Hlavní cíle... 2 1.3 Upřesňující informace... 2 1.4 Zadavatel... 3 1.5 Zpracovatel...

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/021236/STAV/SU/BO Přerov, dne 8.4.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby 1. Identifikační údaje a) Stavba: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Charakter stavby: Stupeň dokumentace: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice Líbeznice Líbeznice Novostavba Dokumentace

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : Zodp. proj.

Více

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Popis území stavby SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební pozemek je na většině plochy mírně svažitou parcelou přiléhající k místní komunikaci vedoucí v těsné blízkosti pozemku dobře přístupnou pro chodce

Více

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno A. Průvodní zpráva a) Identifikační údaje: a.1. Identifikace stavby Název: Pěší komunikace hřbitov Vrbno pod Pradědem Místo: obecní hřbitov, ul. Hřbitovní Katastrální území: Vrbno pod Pradědem 786080 Parcely

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300 Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Stupeň : Dokumentace k výběru dodavatele Změně využití stávajících prostor Objednatel

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Město Pečky Masarykovo náměstí 78 289 11 PEČKY. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.:

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Město Pečky Masarykovo náměstí 78 289 11 PEČKY. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Městský úřad Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín

Více

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace Grafická část: SU 02 ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ NÁVRH

Více

Dodatečná informace č. 2

Dodatečná informace č. 2 Dodatečná informace č. 2 Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. 2 a) zhodnocení staveniště.. 2 b) urbanistické a architektonické řešení stavby.. 2 c) technické řešení s popisem pozemních staveb a

Více

ÁST C DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÁST C DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing. Miroslav

Více

Bezpečné město Žebrák - bezpečně pěšky do školy PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Číslo objektu. Objednatel. Navrhl. Ing. P. Marek Zak. číslo. město Žebrák Vypracoval

Bezpečné město Žebrák - bezpečně pěšky do školy PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Číslo objektu. Objednatel. Navrhl. Ing. P. Marek Zak. číslo. město Žebrák Vypracoval Akce Číslo objektu Bezpečné město Žebrák - bezpečně pěšky do školy Objednatel Navrhl Ing. P. Marek Objednatel město Žebrák Vypracoval Ing. P. Marek Zak. číslo 11PL22001 Zodp. projektant Ing. P. Marek Datum

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Karel ŠVARCBACH P r o j e k t o v á k a n c e l á ř e l e k t r o IČO 48314285 Teplice, Jankovcova 33, PSČ 415 01 Stavba Stavebník Část DOSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI LHENICE U BŽAN OBEC BŽANY, BŽANY

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: Tel.:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. ke studii ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI BUKOVEC. Úprava veřejného prostranství v obci Bukovec Studie. 01.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. ke studii ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI BUKOVEC. Úprava veřejného prostranství v obci Bukovec Studie. 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ke studii ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI BUKOVEC SHB, akciová společnost 1/6 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 a) Stavba... 3 b) Objednatel... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace...

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

MUUH-OD/42170/2015/Zap 7792/2015 Ing. Dana Zapletalová 572525551. Stavební povolení

MUUH-OD/42170/2015/Zap 7792/2015 Ing. Dana Zapletalová 572525551. Stavební povolení MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního ú řadu a životního prost ředí Masarykovo nám ěstí 19, 686 70 Uherské Hradišt ě, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/42170/2015/Zap 7792/2015 Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov tel: 317 754 111 fax: 317 721 256 e-mail: mubene@benesov-city.cz epodatelna@benesov-city.cz ČÍSLO JEDNACÍ: Vod. 235 35851,35835/2013 SPIS. ZNAČKA:

Více

VYPRACOVAL DATUM 04/2015 A4 DSP+DPS 01215. Tel. 777 218 640, 734 179 168 E-mail: klasek@visso.cz

VYPRACOVAL DATUM 04/2015 A4 DSP+DPS 01215. Tel. 777 218 640, 734 179 168 E-mail: klasek@visso.cz ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL KLÁSEK VYPRACOVAL ING. PAVEL KLÁSEK KRAJ OLOMOUCKÝ OBEC HLUBOČKY INVESTOR OBEC HLUBOČKY PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁNÍ-INŽENÝRSKÁ ČINNOST DATUM FORMÁT STUPEŇ ZAKÁZKA MĚŘÍTKO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 F.7 OBJEKT SO.07 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA Obsah dokumentace:

Více