ADVANTA group.cz Strana 1 ze 40. Popis řešení Řízení IT projektů. group.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADVANTA 2.0. www.advanta- group.cz Strana 1 ze 40. Popis řešení Řízení IT projektů. www.advanta- group.cz"

Transkript

1 group.cz ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení IT projektů Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém řízení umožňuje efektivněji dosáhnout vytyčených cílů a usnadnit realizaci stanovených obchodních aktivit nebo firemních strategií. group.cz Strana 1 ze 40

2 Obsah Obsah... 2 Funkční mapa nástroje Advanta... 3 Jak může Advanta podpořit řízení IT projektů?... 4 Advanta v IT odděleních větších firem... 4 Advanta v telekomunikační společnosti... 4 Advanta pro vývojáře softwaru... 5 Vedení IT oddělení nebo IT společnosti... 6 Řízení projektů a schůzek... 6 Správa IT aktiv Plánování a kontrola rozpočtu Strategické plánování IT Project Management Hodnocení a výběr potenciálních projektů Živý projektový management Správa smluv Monitoring portfolia projektů Řízení lidských zdrojů Společný registr zdrojů Analýza vytížení zdrojů Správa a vývoj software Sběr požadavků na vývoj Service management Registr incidentů Objednávka služeb pro konfiguraci systému Strana 2 ze 40

3 Funkční mapa nástroje Advanta Systém Advanta je intranetová nebo internetová aplikace pro řízení projektů. Jeho hlavním cílem je zlepšení efektivity a činnosti celé organizace. Systém je nástrojem pro podporu celofiremní spolupráce napříč jednotlivými oddělením vaší organizace. Řízení projektů a úkolů je dosaženo pomocí propojení všech zaměstnanců do jediného podnikového komunikačního portálu. Funkčnost systému Advanta může být rozdělena do volitelných modulů. Výpis všech modulů, určených pro využití v projektové společnosti, a jejich logický sled je uveden v následujícím schématu. Schéma popisuje řešení řízení projektové společnosti a je určeno pro manažery následujících firem: strojírenské a výrobní podniky projektové a výzkumné organizace společnosti zabývající se vykonáváním jiných odborných činností (poradenství, audit, právní služby apod.) Strana 3 ze 40

4 Jak může Advanta podpořit řízení IT projektů? Advanta v IT odděleních větších firem Charakteristika Realizace projektů dle podnikatelského záměru s předem stanovenými prioritami bez zohlednění návazností různých aktivit Realizace široké škály projektů - integrace systémů, rozvoj stávajících IS, vytváření nových požadavků různých velikostí Základní zdroje lze v případě nedostatku vlastních zaměstnanců zastoupit externími dodavateli. Typické problémy Nemožnost pohledu na všechny projekty a jejich průběžný stav nebo rozpočet. Složitost kontroly dodavatelů poskytujících výkazy v různých formátech. Nutnost řízení zdrojů v rámci projektových i neprojektových úkolů. Slabá účast obchodního oddělení v projektech, od běžných manažerů až po vrcholové vedení (a z toho plynoucí potřeba častého reportingu různým stranám). Složitost provázání výsledků projektů s celkovou obchodní strategií. Řešení Vedení projektů, aktuálních problémů a servisních požadavků v jediném systému. Využití společných zdrojů vlastních i externích zaměstnanců, plánování a sledování času. Vytvoření servisního přístupu pro ostatní oddělení firmy za účelem registrace a sledování průběžného stavu projektů nebo změnových požadavků. Zjednodušení reportingu jednotlivým business ownerům. Sladění jednotlivých kroků s celkovou strategií firmy. Advanta v telekomunikační společnosti Charakteristika Vedení celé řady projektů v oblasti informatiky (výstavba zařízení pro datová centra, call- centra a komunikační věže, kabeláž, instalace zařízení v datových centrech, atd.). Realizace projektů různých typů - od malých až po velké integrace, související s rozvojem stávajících informačních systémů. Základní zdroje - především externí dodavatelé provádějící projekty v oblasti informatiky. Typické problémy Nepřehledný stav všech projektů - interních a informačních, poskytování zdrojů a financování. Nutnost řízení zdrojů v rámci projektových i neprojektových úkolů. Složitost provázání výsledků projektů s celkovou strategií zákazníka. Strana 4 ze 40

5 Řešení Vedení interních i externích projektů pomocí jediného informačního systému. On- line připojení zaměstnanců a externích spolupracovníků do projektového portálu na bázi sociální sítě. Využití společných zdrojů vlastních i externích zaměstnanců, plánování a sledování času. Transparentní manažerské smlouvy Advanta pro vývojáře softwaru Charakteristika: Realizace projektů souvisejících s vydáním nové verze softwarového produktu nebo s B2C a B2B vztahy. Projekty převážně v jedné úrovni. Hlavní využití zdrojů do Advanty lze přizvat mimo interních zaměstnanců i zaměstnance externí, kteří se nepodílí na vývoji softwaru. Typické problémy: Neexistující úplná dokumentace o načasování nových produktů a verzí. Neschopnost řízení zdrojů v projektových i individuálních zadáních. Poskytování vhodné dokumentace dle požadavků pro vývoj SW. Řešení Vedení všech projektů, sledování problémů, eliminace vad, evidence změn na aplikacích v jediném informačním systému. Využití společných zdrojů vlastních i externích zaměstnanců, plánování a sledování času. Řízení požadavků a správa dokumentace v rámci jediného systému řízení projektů Strana 5 ze 40

6 Vedení IT oddělení nebo IT společnosti Řízení projektů a schůzek Tento modul je základem pro všechna odvětví průmyslových řešení. Obecným smyslem je to, že v jednom systému, který pracuje nejen s úkoly v rámci projektu, ale také s procesními úkoly a schůzkami, je možné následně generovat výkazy vytížení zdrojů, využívaných k plnění různých typů úkolů. Zadání úkolů Požadavek se nazývá zadávání úkolů a delegování odpovědných, kteří musí přidělený úkol provést v daném časovém rámci. Advanta umožňuje formou přehledné a intuitivní struktury složek, vytvářet a ukládat úkoly, stejně jako speciální výkazy pro sledování stavu rozpracování úkolu apod. Ke každému úkolu existují dvě hlavní role: vedoucí a vykonavatel. Vedoucí projektu tvoří hierarchickou strukturu úkolů, určuje formulaci cílů, priorit a termínů. Poté jmenuje vykonavatele, který přijímá úkol, spustí jej a odpovídá za celkový průběh a aktuální stav úkolu. Při vytvoření úkolu pověří vedoucí prováděním způsobilého vykonavatele, vybírá jej z organizační struktury. Výsledkem je, že vykonavateli bude na domovskou stranu systému Advanta doručena žádost o přijetí úkolu, kterou bude muset potvrdit souhlasem. Strana 6 ze 40

7 Zobrazení stavu realizace úkolů Základem pro sledování a hlavní rozlišení stavů úkolů je barevné schéma, určující průběh projektu. Vykonavatelé reflektují aktuální stav úkolů, pomocí indikátoru stavu. Například bílá barva odpovídá stavu úkolu "Předpokládaný", zelená Rozpracován, černá Dokončen. Schvalovací proces Při změně stavu projektu/úkolu vykonavatelem, může systém Advanta požádat vedoucího projektu o schválení dané změny pomocí schvalovacího procesu. V tomto případě vykonavatel po plnění úkolu převede úkol do stavu "Připraveno k testování", v ten moment vedoucí projektu obdrží žádost v podobě upozornění přímo na jeho domovskou stránku. V případě potvrzení upozornění vedoucím je úkol automaticky přepnut do stavu "Dokončen". Sledování výkonnosti zaměstnanců Hlavním nástrojem pro sledování výkonnosti jsou výkazy o plnění úkolů. Každý výkaz může být nastavena libovolně, což umožňuje filtrování na požadované sloupce: Výsledný výstup pak zohledňuje aktuální stav projektového portfolia, nebo jeho jednotlivých úkolů a je zobrazen v přehledné tabulce včetně příslušných indikátorů: Strana 7 ze 40

8 Pořádání on-line projektových schůzek Chcete- li diskutovat o projektových otázkách, nemusíte shromažďovat všechny účastníky projektu na jednom místě v jeden čas. V systému Advanta můžete vytvořit diskusi (podobně jako on- line chat), která zohledňuje agendu daného projektu (jeden nebo více problémů, které je třeba projednat). Do diskuse můžete přizvat účastníky, pro které je tato agenda relevantní a dané téma průběžně diskutovat. Cílem je zapojit všechny potřebné pracovníky bez nutnosti fyzické porady a jednoho společného času na projednání úloh. Jednotliví účastníci tak reagují na diskusi dle jejich vlastních možností nebo relevance k danému tématu. Iniciátor diskuse může z jednotlivých diskusních bodů vytvořit další pracovní úlohy, případně může diskusi uzavřít jako vyřízenou. Tento přístup uspoří až 80% času, který by jinak projektové týmy musely trávit poradami. Strana 8 ze 40

9 Celá historie diskuse o projektu nebo konkrétním úkolu zůstává v systému uložena v přehledném diskusním stromu. Lze tak průběžně sledovat řešení případných problémů i vytvářet tzv. best practices postupy, které lze při dalších podobných projektech aplikovat stejným způsobem. Informace z diskuse je v sytému Advanta dostupná také projektovým vedoucím. Organizování off-line projektových schůzek Chcete- li naplánovat události, schůzky nebo osobní setkání projektových účastníků, použijte typ objektu schůzka. Při nastavování vlastností schůzky můžete přidat seznam účastníků, kteří budou přizváni, určit téma, nastavit datum a čas. V tomto případě se všichni účastníci zobrazí pod danou schůzkou ve vašem kalendáři. Zároveň se daná schůzka zobrazí i pozvaným účastníkům a na zdi událostí systému Advanta budou požádáni o její přijetí. Můžete přizvat kohokoli ze seznamu uživatelů. Před samotným pozváním účastníka můžete nahlédnout do jeho kalendáře a vyvarovat se tak špatnému načasování schůzky. Je- li systém propojen s kalendářem MS Exchange (v závislosti na technické implementaci systému Advanta v podniku), jsou tyto údaje automaticky synchronizovány s kalendáři uživatelů na serveru MS Exchange. Strana 9 ze 40

10 Správa IT aktiv Advanta umožňuje plně spravovat IT aktiva společnosti, jako např. výpočetní a kancelářská technika, zařízení datového skladu, informační systémy (uvedené nebo neuvedené v účetní evidenci jako nehmotná aktiva), licence a patenty pro návrh softwaru, případně další hmotný a nehmotný majetek. Správa IT aktiv v systému Advanta zahrnuje údržbu registrů majetku s přihlédnutím k jejich vlastnostem a také využívání aktiv v projektových aktivitách. Evidence IT aktiv společnosti Evidence majetku v systému Advanta je hierarchický seznam konkrétních aktiv infrastruktury IT oddělení. Evidovaná aktiva se mohou stát součástí projektů, můžete k nim přiřazovat úkoly a instrukce, zahrnovat je do diskusí, ukládat různé verze zadávací dokumentace nebo jiných potřebných dokumentů k aktivům. Lze například přiřadit i adresáře týkající se finančních výkazů - rozpočty, platby dodavatelům, materiál nebo subdodávky. Strana 10 ze 40

11 Hlavní karta IT aktiv Karta IT aktiva může zahrnovat libovolný počet atributů, které berou v potaz změny ve vlastnostech aktiva. Například náklady na pořízení, náklady na implementaci nebo údržbu, aktuální stav daných aktiv (verze, patche), případně také kontakt na dodavatele daného aktiva. Využití IT aktiv v projektech IT aktiva lze využít v interní nebo externí realizaci projektu nebo v případě, že je do projektu zapojen externí dodavatel, který aktivum potřebuje využít ke zjištění zvláštních detailů, které mohou být uvedeny v informačním listu aktiva (např. přístupy k datovým centrům a telekomunikačním rozhraním, využití mainframů apod.). Aktivum lze v takovém případě provázat přímo s projektem (viz následující obrázek), nebo ho lze přiřadit přímo do projektové struktury jako jednu z položek projektového harmonogramu, dává- li to při plánování projektu smysl. Strana 11 ze 40

12 Strana 12 ze 40

13 Plánování a kontrola rozpočtu Tento úkol je relevantní v případě, že podnikový ERP systém je více zaměřen na hlavní činnosti a pro plánování a kontrolu rozpočtu IT oddělení potřebujete oddělenou evidenci. Takový rozpočet se může skládat z IT projektů nebo neprojektových aktivit (například servisní požadavků). Náklady a plánované výnosy v rámci projektu/oddělení Ke sledování nákladů se v Advantě používají adresáře - speciální oddíly na hlavní straně projektů, které jsou nastavené v rámci obchodní logiky, plánování nebo účetnictví. První adresář se používá pro plánování rozpočtu, druhý tak, aby odrážel platby dodavatelům, třetí pro sledování aktuálního stavu. Pro tento případ může projektový manažer vyjít z následující skupiny vstupů: Vykonavatel Plánovaný rozpočet Skutečný rozpočet Datum platby Platební podmínky Poznámka Pozn.: Užitečnou funkcí je možnost připojit k záznamu dokument - může se jednat o elektronickou verzi smluvního dokumentu, specifikaci rozsahu plnění, odhad nebo průvodní kalkulaci a podobně. Vkládání dat z MS Excel, import z jiných informačních systémů V případě, že máte finanční ukazatele obsažené v souboru MS Excel, umožní vám systém Advanta jejich import přímo prostřednictvím uživatelského rozhraní. Kromě této možnosti můžeme systém Advanta naimplementovat tak, že si prostřednictvím aplikačního rozhraní (API) natáhne důležité údaje přímo z ERP nebo účetních systémů. K této funkci je zapotřebí specifikace konektoru pro danou aplikaci a jeho uzpůsobení požadavkům na výměnu dat. Strana 13 ze 40

14 Schvalování rozpočtu projektu V systému Advanta lze realizovat schvalovací proces rozpočtu projektu, ve kterém jsou schválené záznamy projektu chráněny proti úpravám. Po aktivaci této funkce ve finanční části projektu je možné vybrat požadovanou položku a proces schválit. Zobrazení souhrnných výsledků Do stromové struktury projektů nebo na hlavní strany jednotlivých projektů lze libovolně vkládat projektové výkazy. Je tak možné každý konkrétní projekt vybavit příslušnou metrikou (např. evidence otevřených projektových pohledávek nebo závazků, čerpání rozpočtu apod.) a jeho stav aktuálně monitorovat. Veškeré reporty lze následně konsolidovat napříč projektovými daty společnosti. Strana 14 ze 40

15 Informace mohou být uvedeny také v souhrnné tabulce: Strategické plánování Advanta umožňuje propojit stávající nebo budoucí projekty firmy s dlouhodobými obchodními cíli a vytvořit z nich vizuálně srozumitelné schéma, které lze komunikovat napříč celou společností, včetně jejího vedení. Výkaz v podobě strategické mapy BSC (Kaplan Norton model) Jeden z klasických modelů utváření strategie společnosti je BSC (Balanced Score Card), který byl navržen R. Kaplanem a D. Nortonem. Podle metodiky BSC jsou klíčové ukazatele výkonnosti firmy rozděleny do různých směrů, které se nazývají perspektivy: finanční, zákaznické interních podnikové procesy vzdělávání a růst Tento model může být úspěšně nastaven i v systému Advanta na základě funkčních strategických map. Příkladem takového schématu může být třeba následující obrázek. Strana 15 ze 40

16 Spojení strategie s konkrétními projekty společnosti Jakýkoli element strategické mapy lze propojit s novým projektem nebo ho připojit k již stávajícímu projektu společnosti. Po připojení nově vytvořeného elementu bude tento element reflektovat stav projektu v barevné logice systému Advanta. Například je- li element zelený, projekt probíhá, je- li oranžový, projekt vyžaduje vyšší prioritu, je- li černý, projekt byl splněn a uzavřen. Výsledkem je vizuální přehled projektového portfolia v kontextu celofiremní (nebo programové) strategie je to dynamicky aktualizované schéma stavu. Strana 16 ze 40

17 IT Project Management Hodnocení a výběr potenciálních projektů Jedním z nejdůležitějších procesů při řízení portfolia IT projektů je postup schvalování potenciálních projektů s ohledem na relevantnost žebříčku významnosti (priorit) aplikací pro podnik. Nástroje pro hodnocení projektu odborníky Společnosti jsou často v situaci, kdy na realizaci všech navrhovaných projektů nemají dostatek finančních prostředků. Proto vedení společnosti potřebuje nástroje na posouzení významu projektů, díky kterým určí projekty s nejvyšší prioritou a rozhodnou, na které budou prostředky uvolněny. Systém Advanta v takovém případě funguje jako platforma pro objektivní nastavení podmínek hodnocení projektů a využívá tohoto postupu v panelu odborníků, kteří projekty bodově ohodnotí. Následně systém vypočítá průměrné hodnocení daných kritérií. Vzniká tak cílený výběr a konkrétní doporučení k realizaci. Nastavení algoritmu pro výpočet hodnocení projektu Výpočet výsledného hodnocení projektů v systému Advanta se může skládat z různých kritérií s různým významem (váhou). Hodnocení může být provedeno například v pěti klíčových kritériích na stupnici od 1-10: Strana 17 ze 40

18 Po zohlednění váhy jednotlivých kritérii lze prezentovat celkové hodnocení projektů v souhrnném výkazu: Výpočet hodnocení projektů lze v systému Advanta upravit v souladu s postupy používanými ve vašem podnikání. A to jak v úrovni rozhodovacích procesů, tak v úrovni volby kritérií nebo výpočtů cílových hodnocení. Kvalitativní analýza portfolia projektů pro umístění priorit Jedním z často využívaných výstupů pro hodnocení projektového portfolia je například bublinový graf, který v jednom přehledném zobrazení pojme kompaktním a informativním způsobem desítky až stovky různých projektů. Každý projekt je v grafu znázorněn jako kruh, jehož průměr a umístění v osách reflektuje parametry projektu. Například průměr kruhu může znázorňovat plánovaný rozpočet projektu, náklady na zdroje nebo jiný číselný index. Osy x a y mohou vyjadřovat kvantitativní i kvalitativní ukazatele, například dobu návratnosti projektu, procento dokončení, projektového manažera zodpovědného za projekt a podobně. Ve správně nakonfigurovaném tvaru by takový výkaz měl poskytnout dostatek informací o projektovém portfoliu na první pohled. Strana 18 ze 40

19 Živý projektový management Klíčovým problémem tradičních systémů projektového řízení jako je MS Project nebo Primavera je, že rozpracované plány jsou relevantní pouze v moment, kdy byly schváleny. Jakmile s nimi začne pracovat projektový tým a plány jsou z nějakých důvodů upravovány, neaktualizují se odchylky a změny. Advanta nutnost aktualizace nahrazuje živou interakcí. Systém se stává elektronickým organizátorem každého zaměstnance, v němž se aktualizuje jeho pracovní rozvrh, zároveň informuje spolupracující kolegy o stavu úkolů a dostupném čase pro dokončení daných úkolů. Výsledkem je přehled o aktuálním plnění úkolů s okamžitou aktualizací. Tvorba plánu projektu Advanta má několik možností pro vytváření projektových plánů od formování myšlenkové mapy, vhodné pro rozvoj obecné struktury problémů, až po Ganttův diagram, používaný pro plánování. Plán projektu lze vytvořit ručně nebo využít předpřipravené šablony projektu. Systém Advanta také nabízí možnost stáhnutí hotového plánu projektu z MS Project nebo nahrání seznamu úkolů ze souborů formátu MS Excel. Zobrazení stavu realizace jednotlivých úloh Základem pro sledování a hlavní rozlišení stavu úkolů je barevné schéma, reflektující průběh projektu. Vykonavatelé popisují aktuální stav úkolů pomocí indikátoru stavu. Například bílá barva odpovídá stavu úkolu "Předpokládaný" (předpokládané datum zahájení prací), zelená rozpracován, červená Nejvyšší priorita. Přijetí a schvalování plnění úkolů V systému Advanta může vedoucí projektu určit vykonavatele daného projektu. Při delegování se vybranému vykonavateli na jeho zdi událostí objeví žádost, kterou může přijmout. V případě přijetí, vykonavatel zahajuje práce na projektu a vedoucí průběžně sleduje plnění. Vykonavatel může splněný projekt uzavřít sám, případně v rámci schvalovacího postupu převede stav na "připraven k testování". Vedoucí projektu bude vyrozuměn též na zeď událostí. Pokud oba Strana 19 ze 40

20 uživatelé nejsou přihlášení v systému, obdrží také ovou notifikaci. Vedoucí projektu pak projekt schválí, nebo v rámci dalších schvalovacích procesů deleguje. Po schválení tak projekt získá stav dokončeno. Monitorování realizace projektu na Ganttově diagramu Ganttův diagram poskytuje projektovým manažerům úplný a přehledný obraz o stavu realizace projektů. Systém Advanta v tomto náhledu také ukáže přehled zdrojů, nebo jejich využití na projektech. Zdroje je v tomto náhledu možné i přiřadit, podobně jako sledovat odchylky v plnění termínů. Tato prognóza je také zobrazena v diagramu ve formě žlutých čar pod plánem projektu. Strana 20 ze 40

21 Řízení životního cyklu projektu V Advantě můžete použít další nástroj pro správu životního cyklu projektu. A tím je proces průběhu projektu. V rámci tohoto procesu vytvoříte panel na hlavní straně projektu, na kterém jasně uvidíte ve které etapě se váš projekt zrovna nachází. Systémová upozornění na výskyt problémů Největší rizika v řízení projektů vznikají díky obtížnosti koordinace událostí, lidských zdrojů a informací v různých projektech. Obzvláště pokud jsou projekty rozděleny mezi více oddělení, třeba i geograficky velmi vzdálenými. Trvalý přístup ke všem potřebným informacím v reálném čase, podpořený systémem Advanta, umožňuje všem uživatelům rychle identifikovat problém a okamžitě jej řešit. Za tímto účelem je k dispozici diskuse, kterou lze vázat vždy k danému problému. Je rozdělená dle stavů otevřená a uzavřená tak, aby se daly jednoduše filtrovat relevantní zprávy. Navíc lze definovat prioritní témata k řešení. Výsledkem tohoto postupu je, že projektový manažer vždy okamžitě vidí celkový obraz jemu svěřených projektů a vyplývajících témat, které vyžadují jeho účast. Včasná identifikace a řešení problémů dokáže nejvíce minimalizovat negativní dopady a omezit jejich vliv na ostatní projekty. Strana 21 ze 40

22 Stanovení cílů po změnách v projektu Výsledkem diskusí může být také zadání nových úloh k řešení. Takové jsou definovány přímo z diskuse a jsou tak navázány na samotnou kartu diskuse, kde následně figurují i jako řešení. Zúčastnění tak mají přehled nejen o tom, jak daný úkol vznikl a co bylo jeho motivací, ale také jak byl vyřešen. Správa smluv Kontakty s dodavateli v rámci projektů - samostatné vedení objektu s vlastním životním cyklem. Jednotlivé základní karty partnerů - dodavatelů Každý dodavatel, se kterým společnost spolupracuje má v systému svojí kartu s potřebnými informacemi. Standardní sadu informací můžete doplnit dle potřeb vaší společnosti. Každá smluvní strana uvádí do kartotéky potřebné kontaktní informace. Sada informačních polí může být libovolně vytvořena dle vašich požadavků. Strana 22 ze 40

23 Organizace výběrových řízení V systému Advanta lze organizovat plánování výběrových řízení, což odráží historii o průběhu výběrového řízení. Například do speciálního adresáře můžete shromažďovat přijaté nabídky a následně posuzovat jejich soulad s podmínkami výběrového řízení. Karta životního cyklu smlouvy Projekt může obsahovat několik smluv, jež se zobrazí jako podřízené položky ve stromové struktuře projektu: Strana 23 ze 40

24 Pro řízení životního cyklu smlouvy byla vytvořena její karta. Na této kartě se poté vyplní obecné shrnutí všech potřebných informací o smlouvě nebo o zakázce, ke které se váže (viz následující obrázek): Strana 24 ze 40

25 Řízení finančního plnění vyplývajícího ze smluv Ke smlouvám které obsahují finanční plnění mohou být ukládány platby v adresářích "Příjmy" a "Výdaje": Zobrazení finančního plnění pomocí kontrolního grafu Pohledávky v kartě smlouvy ukazují rozdíl mezi částkami neuhrazenými a uhrazenými dodavatelem: Strana 25 ze 40

26 Kontrolní výkaz poskytuje informace o portfoliu se smlouvami a finančním plnění například s následujícími parametry: rozpočtový plán - celkové náklady na projekt v portfoliu (shrnutí odhadu) smlouvy uzavřené příjmy z uzavřených smluv aktuálně splněno nakolik je plnění projektu již dokončeno nutná výběrová řízení objem prostředků na které je nutné ještě vypsat výběrová řízení Monitoring portfolia projektů Cílem tohoto postupu je kontrolovat stav disponibilních a prioritních projektů. Proces implementace v systému Advanta funguje na základě mechanismu hlášení o různých stavech částí portfolia, které mezi sebou porovnává. Výkaz registru projektů a základních ukazatelů Pro pochopení aktuálního stavu projektu vedoucí často potřebují výkaz, obsahující informace o různých parametrech. Advanta umožňuje bez složitého programování vytvořit tabulkové sestavy s požadovanými poli. Strana 26 ze 40

27 Graf postupu portfolia projektů Tento výkaz se používá k vizuální reprezentaci průběhu portfolia projektů. Každý sloupec zobrazuje aktuální procento dokončení v projektu. Navíc, vedle názvu projektu jsou zobrazeny další ikony např. otevřených problémů, je také možno rychle přeskočit na otevřené diskuse týkající se projektů. Tvoření výkazů v závislosti na stavu projektu Pro analýzu současného stavu portfolia projektů, Advanta nabízí možnost vytvářet souhrnné výkazy v závislosti na stavu projektů. Díky tomu je možné analyzovat, jaké procento projektů dosáhne poslední fázi (platí pro investiční projekty a prodeje) a jaká fáze je "úzkým hrdlem" v realizaci projektů. Například, mohou být tyto informace poskytovány pomocí bublinového grafu. V tomto případě, každý kruh představuje samostatný projekt. Současný stav projektu se projeví na vodorovné ose, svislá osa ukazuje hodnotu projektu, a průměr kruhu jsou mzdové náklady na projekt. Strana 27 ze 40

28 Účetní uzávěrka portfolia projektů Pro finanční analýzu portfolia projektů, Advanta vytváří různé souhrnné výkazy, které vám umožňují: Analyzovat příjmy a pohledávky, kalkulovat návratnosti projektů. Provést souhrnný výpočet nákladů na portfolio (odděleně pro výpočet složitých programů, aby zvážily cenu materiálu, práce, dopravy, zařízení, smlouvy na práci, atd.). Provádět předpověď překročení nákladů na vytvořené hodnoty. Vypočítat mzdový fond pro portfolio projektů, jehož součástí jsou prémiové aspekty honorářů kalkulované dle rozdílných algoritmů. Všechny finanční výkazy mohou být zobrazeny ve formě grafů a tabulek, mimo jiné je lze připnout na domovské stránce správce portfolia, nebo v obecném ovládacím panelu. Strana 28 ze 40

29 Řízení lidských zdrojů Jak plánovat vytížení týmů, zapojených jak do projektů, tak do aktuálních úkolů? Advanta umožňuje organizovat práci na projektech a zároveň na probíhajících aktivitách díky jednomu informačnímu systému. Společný registr zdrojů Poskytování přístupu zaměstnanců Systém Advanta se od ostatních běžně dostupných nástrojů liší v možnosti přidat do systému neomezený počet uživatelů. To je vzhledem k licenční politice obrovská úspora nákladů. Manažerské licence jsou hrazené a licence pro běžné zaměstnance je zdarma. Všichni uživatelé mohou být v systému reprezentováni ve formě detailních fotografií a základních informací nebo v seznamu zaměstnanců ve formě tabulky. Strana 29 ze 40

30 Tvorba organizační struktury Organizační struktura je v Advantě realizována souborem skupin. Jeden uživatel může být členem více skupin nebo projektů. Pro jednotlivé projekty je k dispozici registr uživatelů jako členů projektového týmu. Skupiny také umožňují rychleji vyhledávat vhodné uživatele dle požadavků projektu. Po samotném delegování vedoucího můžete díky organizačním skupinám utvořit ideální pracovní tým na daný projekt. Plánování lidských zdrojů Při vytváření plánu projektu, systém automaticky zjišťuje vytížení zdrojů na daném projektu dle pracovního kalendáře firmy a 8 hodin na řešení projektového úkolu na jeden pracovní den. Pro zobrazení práce na projektech a jejich editaci u jednotlivých uživatelů slouží druhý náhled Ganttova diagramu Zobrazení zdrojů. Strana 30 ze 40

31 Časové výkazy Aby bylo možné kontrolovat odpracovaný čas, vedoucí požádá uživatele o vyplnění časového výkazu za určitý měsíc/týden/den. Uživatel vybírá úkoly, kterých se účastní a vyplňuje počet odpracovaných hodin na daném úkolu. Po vyplnění evidenční tabulky ji odesílá ke schválení zpět vedoucímu projektu. Zaměstnanci vyplňují tabulku na základě jejich skutečně odvedené práce a reflektují tak skutečně strávený čas na projektech. V případě nedokončení daného úkolu jej systém automaticky zkopíruje do dalšího vykazovacího období. Schvalování výkazů vedoucím Zaměstnanec odešle časový výkaz vedoucímu ke schválení. Každá výkaz má čtyři úrovně: neuložené, ke schválení, schválené, zamítnuto. Schválené výkazy jsou uloženy v projektech jako skutečná práce. Strana 31 ze 40

32 Analýza skutečného odpracovaného času Analýza skutečně provedené práce se provádí pomocí stejných nástrojů jako analýza plánovaných nákladů na lidské zdroje. Advanta umožňuje vytvářet výkazy a grafy jednotlivého zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců, jakož i portfolia projektů. Analýza vytížení zdrojů Analýza a identifikace vytížení zaměstnanců Pro analýzu vytížení můžete použit obecný výkaz a následně jej lze připnout na hlavní zeď událostí zaměstnance. Přetížení je snadné sledovat analýzou celkového množství práce, měsíčně nesmí překročit 160 hodin resp. 8 hodin denně. Strana 32 ze 40

33 Analýza vytížení lidských zdrojů v závislosti na plnění úkolu Při identifikaci přetížení je nutné provést analýzu vytížení lidských zdrojů a zjistit příčinu problémů. Graf typu "skládaný" ukáže z jakých úkolů se vytížení skládá. Analýza vytížení zdrojů v rámci projektu V obecném výkazu vytížení lze přidat také výkaz jednotlivých zaměstnanců, nebo celého oddělení. V tomto případě bude výkaz načten v závislosti na časovém období. Strana 33 ze 40

34 Optimalizace využití zdrojů portfolia projektů Definované projekty které tvoří přetížení zdrojů, může vedoucí projektového portfolia odložit popřípadě stanovit podmínky jejich zahájení. Advanta umožňuje jedním kliknutím přesunou projekt nebo seznam prací na požadovaný datum a tím udržet celkovou strukturu úkolů a jejich vztahů. Strana 34 ze 40

35 Správa a vývoj software Sběr požadavků na vývoj Zapojení podnikových zaměstnanců do vývoje aplikací prostřednictvím součinnosti Advanty, pomáhá dělat vývoj více transparentnější. Každá obchodní jednotka dostane svou vlastní virtuální kancelář pro registraci žádostí o zřízení nebo rozvoj IT služeb. Řízení požadavků Každá aplikace může být klasifikována z hlediska příslušnosti k určitému projektu a její funkčnost je upravována v závislosti na dostupných zdrojích nebo prioritě ostatních projektů. Strana 35 ze 40

36 Správa podkladů V systému můžete uchovávat v souladu se strukturou projektu jeho zdrojové soubory přímo pod jednotlivými úkoly dle harmonogramu projektu. Release Management Organizace plánování úkolů, vývoj nové funkcionality a opravy chyb prostřednictvím zařazováním do nových verzí je možné řešit i na principu agilních metodik. K této funkcionalitě je vhodné využit kontrolních formulářů, ve kterých je mimo jiné odevzdán i estimate termínu dokončení. Strana 36 ze 40

37 Service management Registr incidentů V Advantě může být vytvořen systém pro registraci incidentů. Alternativně lze Advantu integrovat se stávajícím Service Deskem. Incidenty v oblasti IT lze spravovat pomocí modulu diskuse. Tlačítkem "Vytvořit" uživatel spustí postup, podle něhož je debata okamžitě vytvořena v předem definované složce, jako například "Incident Managementu". Zpracování incidentu Vzniká nová diskuse k analýze incidentu a jeho řešení. Odpovědní pracovníci dostávají notifikaci, problém je možné sledovat a vytvářet z něj další podúkoly, které se řídí stejnou logikou jako samostatné projekty. Strana 37 ze 40

38 Stanovení řešení Řešení je tvořeno přímo jako výstup z diskuse a je to nový konkrétní úkol nebo projekt s definovaným termínem dokončení a dalšími potřebnými detaily. V úkolu se automaticky uloží spojení s původním incidentem (zadáním). Uzavření incidentů Uzavření incidentu může být provedeno, zákazníkem s následným hodnocením kvality a načasování. Podobně jako k jiným objektům v systému Advanta lze přiřadit například i oskenovaný dokument (potvrzení převzetí) nebo jakýchkoli jiných formálních dokumentů. Strana 38 ze 40

39 Hodnocení plnění jednotlivých requestů se provádí na základě výkazů, které analyzují například potřebný čas na uzavření incidentu nebo kvalitu provedených prací. Strana 39 ze 40

40 Objednávka služeb pro konfiguraci systému Tento materiál zodpovídá klíčové otázky týkající se možností a funkčního nastavení při řešení správy projektového portfolia v systému Advanta. V případě potřeby jsme k dispozici pro objednání produktové podpory formou servisní systémové podpory nebo podpory business potřeb spojené s analýzou obchodních nebo projektových postupů. Kontaktní informace KOMIX s.r.o. Telefon: E- mail: group.cz Strana 40 ze 40

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

CA Clarity PPM. Příručka scénářů modulu Správa portfolia. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Příručka scénářů modulu Správa portfolia. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Příručka scénářů modulu Správa portfolia Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace

Více

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

ADVANTA 2.0 Popis řešení

ADVANTA 2.0 Popis řešení ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení projektové společnosti Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém řízení

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Verze 3 k 15. 12. 2014 Obsah

Více

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading Technica Solutions Úvodní studie pro Q&X Trading Verze dokumentu Datum Autor Popis změn 0.8 24.11. Michal Kvasničák Doplnění harmonogramů 0.7 23.11. Tomáš Klinský Doplnění kapitoly Roadmapa 0.2 9.11. Petr

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora Risk management of the scrap yard dislocation Jana Široká Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario

Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario a) Funkcionalita doplňku Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario Doplněk Parametry Plus slouží k rozšíření základních parametrů produktů, které obsahuje IS Vario. Hlavní zaměření doplňku je kompletní možnost

Více

IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA

IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA 20. 12. 2013 ÚVOD S penetrací IT do fungování společnosti roste důraz na zabezpečení důvěrnosti a opravdovosti (autenticity) informací a potvrzení (autorizaci) přístupu

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

Databázový systém Matylda

Databázový systém Matylda Databázový systém Matylda Návrh softwarového projektu Vývojový tým Předpokládaný počet řešitelů: 5 Vedoucí: Mgr. Martin Nečaský Ph.D. Motivace V současné době se mnoho nákupů odehrává v internetových obchodech.

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

Možnosti reportingu v produktech řady EPM

Možnosti reportingu v produktech řady EPM Možnosti reportingu v produktech řady EPM Martin Répal Senior konzultant/manager EPM MCITP, MCP, MOS, MCTS, vtsp, Prince II martin.repal@autocont.cz 1 Jak je to s reportingem? Má SW produkt reporty? Tak

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky Stručný popis záměru ICT software (dále jen: ICT SW) na míru pro digitalizaci procesů, pro zavedení produktové inovace, procesní inovace, marketingové inovace

Více

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Ubytování. Svazek 7. Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Ubytování. Svazek 7. Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Ubytování Svazek 7 Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Úvod do kolejní administrativy

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Analýza absorpční kapacity projektů spadajících do oblasti Smart Administration v rámci PO 1, PO 2 IOP a PO 4 OP LZZ.

Analýza absorpční kapacity projektů spadajících do oblasti Smart Administration v rámci PO 1, PO 2 IOP a PO 4 OP LZZ. Analýza absorpční kapacity projektů spadajících do oblasti Smart Administration v rámci PO 1, PO 2 IOP a PO 4 OP LZZ Výstupy projektu Srpen 2009 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Úvod...3 3. Manažerské shrnutí...4

Více

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost Příloha č. 6 -Požadavky na součinnost V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na součinnost Zadavatele, jejichž splnění je nutným předpokladem pro řádné plnění předmětu této veřejné zakázky. ID 1

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální

Více

CZ.1.04/4.1.01/53.00080

CZ.1.04/4.1.01/53.00080 Zadávací dokumentace Na realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem Zajištění realizace projektu Zvýšení kvality řízení na MÚ Litoměřice (dle 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE

OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE Velká závislost organizací na informačních systémech s sebou přináší také nemalé požadavky na zabezpečení zpracovávaných a uložených informací. Důvěrnost, dostupnost a integrita

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

SYSTÉM POSKYTOVÁNÍ A SLEDOVÁNÍ DOTACÍ

SYSTÉM POSKYTOVÁNÍ A SLEDOVÁNÍ DOTACÍ SYSTÉM POSKYTOVÁNÍ A SLEDOVÁNÍ DOTACÍ Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 Manažerský souhrn Dokument je zaměřený na popis

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 2. října 2015 Proces nákupu Platby Požadavek na nákup Dodavatel (výběr,řízení) Faktura (zpracování) Schéma procesu nákup

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy

IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy Martin Diviš, Martin Vimr DELTAX Systems a.s. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 martin.divis@deltax.cz, martin.vimr@deltax.cz

Více

ANALÝZA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU BŘECLAV

ANALÝZA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU BŘECLAV ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ, FINANČNÍ ŘÍZENÍ A GOOD GOVERNANCE NA MĚSTSKÉM ÚŘADU BŘECLAV ČÁST B Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00040 ANALÝZA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU BŘECLAV PRAHA,

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

USI - 102 - Projekt klíčenka"

USI - 102 - Projekt klíčenka USI - 102 - Projekt klíčenka" Předmět A7B36USI paralelka 102 Pondělí 14:30 cvičící Martin Komárek ČVUT FEL Tomáš Záruba, Gulnara Abilova, Martin Karban, Levan Bachukuri Termín odevzdání: 6.října 2013 Link

Více

Správa projektového portfolia v systému ADVANTA

Správa projektového portfolia v systému ADVANTA Správa projektového portfolia v systému ADVANTA Prezentace pro top management společnosti http://www.advanta-group.cz Prezentace v bodech Představení společnosti KOMIX Představení systému ADVANTA Přínosy

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

Výkaznictví sociálních služeb. 1. hodnotící zpráva

Výkaznictví sociálních služeb. 1. hodnotící zpráva Výkaznictví sociálních služeb 1. hodnotící zpráva Ing. Radovan Hauk 14. září 2015 Stránka 1 OBSAH Úvod... 4 1. Výkaznictví MPSV (OKposkytovatel)... 5 1.1 Náklady a výnosy... 5 1.2 Struktura pracovních

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Informační systém pro rehabilitační zařízení a oddělení

Informační systém pro rehabilitační zařízení a oddělení Informační systém pro rehabilitační zařízení a oddělení Obsah: Kontakt: Základní informace LAURYN v.o.s. Vlastnosti IS R-PLAN Přeloučská 255 Další rozvoj IS R-PLAN CZ - 530 06 Pardubice 6 Modul Rozpis

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky 1.1.1. Obecné požadavky na systém Požadovaný informační systém musí být schopen realizovat plánované i ad hoc

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pojmem plánovací SW. Blíže seznámit s některými funkcemi MS Outlook.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pojmem plánovací SW. Blíže seznámit s některými funkcemi MS Outlook. Plánovací SW Cílem kapitoly je seznámit studenta s pojmem plánovací SW. Blíže seznámit s některými funkcemi MS Outlook. Klíčové pojmy: MS Outlook, Ganttův diagram, plán, plánování činností, osobní organizér,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Nasazení CA Role & Compliance Manager

Nasazení CA Role & Compliance Manager Nasazení CA Role & Compliance Manager Michal Opatřil Junior Solution Architect Agenda Popis typické situace v rozsáhlých organizacích Řešení Identity Lifecycle Management Úrovně vyspělosti integrace ILM

Více

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 v rámci INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU pro prioritní osu 2 Oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě VÝZVA ČÍSLO 06 KOMTINUÁLNÍ ROZVOJ SLUŽEB

Více

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 Vážení členové Rady České televize, vedení České televize, které bylo jmenováno po mém zvolení do funkce

Více

myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu

myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ CRM PRO SPRÁVU A ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH, MARKETINGOVÝCH A DISTRIBUČNÍCH ČINNOSTÍ, S PODPOROU PRÁCE V TERÉNU, PRO EFEKTIVNÍ

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu Technická dokumentace Obsah 1 Předpoklady... 3 1.1 Účel... 3 1.2 Přínosy pro uživatele... 3 2 Popis předmětu plnění... 3 2.1 Funkční specifikace řešení...

Více

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty Patenty Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o patentech do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích

Více

časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky Systém správy dokumentu 1/2006

časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky Systém správy dokumentu 1/2006 časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky 1/2006 Systém správy dokumentu Vážení čtenáři, právě v tomto období přichází majitelům služby Subscription na

Více

MINISTERSTVO VNITRA ČR

MINISTERSTVO VNITRA ČR Standard agendy 20.3.2016 A 3 Verze 1.0 (Návrh standardu) Úroveň: ústřední správní úřady Odbor egovernmentu MINISTERSTVO VNITRA ČR OBSAH 1 STANDARDIZACE AGEND... 2 1.1 CÍLE A DŮVODY PRO VYTVÁŘENÍ STANDARDŮ...

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

Obsah. Poděkování 11 Úvod 13 Zpětná vazba od čtenářů 15 Errata 15 Konvence použité v knize 15. Spolupráce v malé firemní síti 17

Obsah. Poděkování 11 Úvod 13 Zpětná vazba od čtenářů 15 Errata 15 Konvence použité v knize 15. Spolupráce v malé firemní síti 17 Obsah Poděkování 11 Úvod 13 Zpětná vazba od čtenářů 15 Errata 15 Konvence použité v knize 15 ČÁST I Spolupráce v malé firemní síti 17 KAPITOLA 1 Spolupráce na textu ve Wordu 19 Vytvoření jednoduché textové

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Definice a zkratky... 4 1.2 Podmínky provozu... 4 1.3 Pokyny k užívání dokumentu... 4 1.4 Obecné informace o

Více

Outlook 2010. David Procházka. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci

Outlook 2010. David Procházka. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci Outlook 2010 David Procházka Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci Odpovědný redaktor Zuzana Malečková Sazba Tomáš Brejcha Počet stran 168 První vydání, Praha 2010

Více

IT podpora projektového řízení

IT podpora projektového řízení IT podpora projektového řízení IT pro podporu PM Komunikace členů týmu Nástroje pro podporu řízení Podpůrné nástroje Osobně E-mail IM Telefon Videokonference Komunikace K čemu potřebujeme SW Komunikace

Více

24. 10. 2012. Metodika zajištění ochrany kritické infrastruktury v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektrické energie

24. 10. 2012. Metodika zajištění ochrany kritické infrastruktury v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektrické energie 24. 10. 2012 Metodika zajištění ochrany kritické infrastruktury v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektrické energie Obsah 1 Základní ustanovení... 4 1.1 Popis metodiky... 4 1.2 Cíle Metodiky... 4

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

CO PRO VÁS A ZA VÁS MŮŽEME UDĚLAT

CO PRO VÁS A ZA VÁS MŮŽEME UDĚLAT Poskytovaná řešení CO PRO VÁS A ZA VÁS MŮŽEME UDĚLAT CO PRO VÁS A ZA VÁS MŮŽEME UDĚLAT Podnikání v jakémkoliv oboru, řízení firem, institucí i úřadů se neobejde bez informací. Kolují uvnitř organizace

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc - 1 - Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 Cíle stanovené akademické obci EPI, s.r.o. k plnění požadavků MŠMT ČR

Více

Semestrální práce z předmětu 4IT421 Téma: CMMI-DEV v.1.3 PA Project Monitoring and Control

Semestrální práce z předmětu 4IT421 Téma: CMMI-DEV v.1.3 PA Project Monitoring and Control VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE náměstí W. Churchilla 4, 130 67 Praha3 Semestrální práce z předmětu 4IT421 Téma: CMMI-DEV v.1.3 PA Project Monitoring and Control Jméno a příjmení: Michal Hendrich Školní

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem VYHLAŠUJE v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., a Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu schválených

Více

Upravená Příloha č. 4. Rozpis nabídkové ceny

Upravená Příloha č. 4. Rozpis nabídkové ceny Upravená Příloha č. 4 Rozpis nabídkové ceny 1. Povinný obsah nabídky Vzhledem k jednotnému způsobu porovnání nabízeného cenového návrhu vyplní každý uchazeč níže uvedené tabulky. Výpočty, popřípadě jiné

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

METODIKA PRO HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCE

METODIKA PRO HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCE ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ, FINANČNÍ ŘÍZENÍ A GOOD GOVERNANCE NA MĚSTSKÉM ÚŘADU BŘECLAV ČÁST C Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00040 METODIKA PRO HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCE PRAHA, 2015 PRO MĚSTSKÝ

Více

Vývoj a technická podpora systému VSD

Vývoj a technická podpora systému VSD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jako ZD ) ve smyslu 27 a 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vývoj a technická

Více

FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Ing. Milan Bartoš Capgemini Sophia s.r.o. member of the Capgemini Group Abstrakt Cílem článku je představit teoreticky

Více

Metodika analýzy. Příloha č. 1

Metodika analýzy. Příloha č. 1 Metodika analýzy Příloha č. 1 Příloha č. 1 1 Účel dokumentu Dokument popisuje závaznou metodiku systémové analýzy, je upraven na míru pro prostředí Podniku. Dokument je provázán s Podnikovou analýzou,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB. 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB. 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb Smluvní strany se dohodly, že Objednatel, jakož i kterýkoli z Pověřujících zadavatelů,

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

DUM 19 téma: Úvod do MS Project

DUM 19 téma: Úvod do MS Project DUM 19 téma: Úvod do MS Project ze sady: 3 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 3-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Registrační číslo projektu: PŘÍLOHA Č. 1 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - POSTUP ŘÍZENÍ PROJEKTOVÉHO PORTFOLIA ÚŘADU - Městský úřad Moravská Třebová 1 Registrační

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

DPH v Exact Globe Next 2013

DPH v Exact Globe Next 2013 DPH v Exact Globe Next 2013 Tento dokument obsahuje komplexní informace týkající se nastavení číselníků v software Exact Globe Next, potřebných pro správné fungování DPH a souhrnného hlášení, včetně změn,

Více

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Obsah Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Konvence použité v této knize 28 Textové konvence 28 Grafické konvence 28 ČÁST 1 Seznámení s prostředím

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

The Independent Solution Provider for Industrial and Process Automation, Quality & IT

The Independent Solution Provider for Industrial and Process Automation, Quality & IT Razantně snižuje zmetkovitost a náklady na opravy Kontrola prostřednictvím vizualizace Analýzy a reporting přes webové rozhraní Omezuje papírování Sběr dat v reálném čase Snadná obsluha Snadná konfigurace

Více

ADVANTA 2.0 Popis řešení

ADVANTA 2.0 Popis řešení ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení stavební společnosti Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém řízení

Více