ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÝ ŚENOV, MIKULÁŠOVICKÁ 324, VELKÝ ŚENOV, název stavby OBNOVA KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE VE VELKÉM ŠENOVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÝ ŚENOV, MIKULÁŠOVICKÁ 324, VELKÝ ŚENOV, 407 78. název stavby OBNOVA KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE VE VELKÉM ŠENOVĚ"

Transkript

1 stavebník ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÝ ŚENOV, MIKULÁŠOVICKÁ 324, VELKÝ ŚENOV, název stavby OBNOVA KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE VE VELKÉM ŠENOVĚ SO 04 STAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE SO 05 STAVBA A OBNOVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH SO 07 VEGETAČNÍ OPATŘENÍ stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS část dokumentace A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA zhotovitel dokumentace ING. MILAN ZEZULA,ČKAIT MÁCHOVA 1203/24, RUMBURK datum 08/2013 Ing. Milan Zezula Máchova 1203/24 tel.: projektová a inženýrská činnost Rumburk f ax: www. atelierzezula.cz

2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby : Obnova kostel sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově Stavební objekt : SO 04 Stavba dešťové kanalizace SO 05 Stavba a obnova zpevněných ploch SO 07 Vegetační opatření Místo stavby : objekt bez č.p. na st.p.č. 186 a p.č. 469, k.ú. a obec Velký Šenov Okres : Děčín Kraj : Ústecký Charakter stavby : novostavba, stavební úpravy a obnova památky Stavebník : Římskokatolická farnost Velký Šenov, IČ , Mikulášovická 324, Velký Šenov, Zodpovědný projektant : Ing. Milan Zezula, ČKAIT Máchova 1203/24, Rumburk, tel Stupeň : dokumentace pro územní souhlas A.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL Stavebník, Římskokatolická farnost Velký Šenov, hodlá v průběhu r provést stavbu dešťové kanalizace, úpravu a rozšíření zpevněných ploch okapového chodníku kolem kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově. Obě stavby budou umístěny na pozemcích stavebníka - p.č. 469 a st.p. č.186 v k.ú. Velký Šenov a budou doplňovat hlavní stavbu obnovu kostela. Kostel sv. Bartoloměje je původně sakrální renesanční stavba z 80. let 16. stol. s pozdně barokními úpravami z poloviny 18. stol. Jedná se o jednolodní středověký kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem, k jehož východní straně přiléhá hranolová věž, která ve vyšších patrech mění čtvercový půdorys v osmiboký. Objekt kostela je umístěn v uzavřeném areálu, který tvoří ještě původní menší hřbitov s 18 -ti náhrobky, jedním pamětním křížem a ohradní kamennou zdí. Na jihozápadní straně navazuje na areál kostela objekt fary. Celý areál kostela je od r veden v seznamu kulturních památek pod č. rejstř Dále je v okolí kostela možné očekávat lokalitu s archeologicky významnými nálezy. Z těchto důvodů budou veškeré zemní práce a jakékoliv výkopy provedeny za dozoru archeologa. A.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU Kostel je využíván převážně pro konání pravidelných bohoslužeb, kulturní společenské a komunitní činnosti v rámci města Velký Šenov a celého regionu a k prohlídkám širokou veřejností. Stávající systém dešťové kanalizace v areálu kostela je nedostatečný a v nevyhovujícím stavu. Chybí odkanalizování dešťových svodů, které jsou dnes vyvedeny na povrch, odkud je dešťová voda částečně svedena pomocí povrchových žlabů z kamenné dlažby a z betonu do dvorních vpustí a dále do městského systému dešťové kanalizace, který pak vyúsťuje do potoka. Některé povrchové žlaby jsou poškozeny, nebo na jižní fasádě zcela chybí. Dochází tak k značnému dotování zemní vlhkosti, která se vzlínáním zpětně dostává do základů a obvodového zdiva kostela. Změnit způsob utrácení dešťových vod pomocí jejich vsakování do podloží uvnitř areálu kostela je nevhodné z důvodu památkové ochrany celého areálu, přičemž okolí kostela je vedeno jako hřbitov a urnový háj. Množství dešťových vod ze střechy kostela se realizací navržené stavby 1

3 nezmění, menší rozšíření okapových chodníků oproti stávajícímu stavu je navrženo o cca 41,4 m2. Navýšení množství odváděných dešťových vod z areálu bude tak zanedbatelné. Výpočet navýšení dešťových vod : Qr = Ψ. i. A = 0,45 l/s. ( Při intenzitě deště i = 122 l/s/ha, periodicitě deště 1,0, době trvání deště t = 15 min a odtokovém koeficientu Ψ = 0,9 - kamenná dlažba spárovaná betonem, pro celkovou plochu A = 0,00414 ha ). Odvod dešťových vod je navržen pomocí nových úseků dešťové kanalizace, jež budou umístěné kolem objektu kostela, a jež budou odvádět povrchové vody zejména ze střechy kostela a ze zpevněných kamenných ploch v jeho blízkém okolí do stávajícího systému městské dešťové kanalizace, která se nachází v areálu. Nové úseky dešťové kanalizace větve A a B budou vyústěny do přebudované stávající šachty ŠD0, která se nachází na pozemku stavebníka p.č. 469 před ohradní zdí u jižního vstupu do areálu. Tato šachta je součástí dešťové městské kanalizace, která je ve správě Střediska bytového a místního hospodářství města Velký Šenov a je zakončena ve Vilémovském potoce. Při stavbě nové kanalizace bude možné její trasu přizpůsobit odhalenému systému stávající městské jednotné stoky a tak ji i částečně nahradit. Přesný rozsah a umístění nových tras dešťové kanalizace bude proto upřesněn až při výstavbě. Okapový chodník tvoří na severní fasádě monolitický betonový žlab, který zamezuje prostupu zemní vlhkostí a přispívá ke zvýšení vlhkosti základů přilehlé fasády, v jižní části okapový chodník částečně chybí. Navržené úpravy okapových chodníků ( jejich rozšíření, změna tvaru a materiálu, změna způsobu jejich odvodnění atp. ), celkově zlepší odvod povrchových vod stékající po fasádě a z padajícího sněhu ze střechy, čímž se zmenší zemní vlhkost vzlínající do fasády kostela. Rozšíření okapového chodníku z kamenné dlažby bude provedeno zejména u severní fasády, kde bude zdemolován stávající betonový chodník s podélným odvodňovacím žlabem. U jižní fasády, kde okapový chodník zcela chybí, bude nově doplněn. Stavba okapových chodníků bude navazovat na předcházející etapu - výstavbu větracího vzduchového kanálu. Realizací obou staveb tak dojde k radikálnímu snížení vlhkosti základů a soklového zdiva, což bude mít pozitivní dopad na životnost obnovené fasády kostela. A.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O TECHNICKÉM ŘEŠENÍ A.4.1 SO 04 Stavba dešťové kanalizace Stávající stav Odvodnění dešťových svodů ze střechy kostela je řešeno na povrch, odkud jsou odvedeny mělkými kanálky v rámci okapových chodníků do prostoru zpevněných dvorů a cest. Ty jsou centrálně odvodněny třemi dvorními vpustěmi, jež jsou napojeny pravděpodobně na jednotnou městskou kanalizaci, která je svedena do Vilémovského potoka. Trasy jednotné městské kanalizace ani její technický stav nebyly ověřovány, jejich průzkum bude teprve vyhotoven jejím správcem - Střediska bytového a místního hospodářství města Velký Šenov. Navrhovaný stav Nová dešťová kanalizace v areálu kostela je rozdělena na dvě větve A a B, na kterých bude vysazeno celkem 11 betonových kontrolních šachet. Větev A začíná šachtou ŠD0, která bude nahrazovat stávající šachtu umístěnou před jižním vstupem do areálu. U této šachty je předpokládána největší hloubka dna kanalizace cca 2,0 m pod terénem. Ostatní šachty ŠD01-ŠD10 budou v hloubce od 1,2 do 1,5 m. Parametry jednotlivých úseků větve A : - A1 PVC KGEM DN 250, sklon 3,0%, dl. 5,5 m - A2 PVC KGEM DN 200, sklon 1,5%, dl. 20,5 m - A3 PVC KGEM DN 200, sklon 1,5%, dl. 19,5 m - A4 PVC KGEM DN 200, sklon 1,5%, dl. 11,5 m - A5 PVC KGEM DN 200, sklon 1,5%, dl. 21,5 m Parametry jednotlivých úseků větve B : - B1 PVC KGEM DN 200, sklon 1,5%, dl. 6,5 m 2

4 - B2 PVC KGEM DN 200, sklon 1,5%, dl. 21,0 m - B3 PVC KGEM DN 200, sklon 1,5%, dl. 9,0 m - B4 PVC KGEM DN 200, sklon 1,5%, dl. 11,0 m - B5 PVC KGEM DN 200, sklon 1,5%, dl. 10,5 m - B6 PVC KGEM DN 200, sklon 1,5%, dl. 11,0 m Pro odkanalizování dešťových svodů a zpevněných ploch jsou navrženy kratší sběrné odbočné větve, jež budou zakončeny jednak lapači střešních splavenin a jednak dvorními vpustěmi VK. Tato koncová zařízení budou osazena ve výškové úrovni podle nových zpevněných ploch, a budou vybaveny sedimentačními koši a lapači nečistot. Šachty ŠD1, ŠD2 a ŠD9 jsou navrženy jako sběrné šachty, kde se budou napojovat odbočné větve, ostatní kontrolní šachty jsou řešeny jako průtočné. Dále budou do šachet ŠD1, ŠD4 a ŠD9 zaústěny větve drenážního potrubí, proto tyto šachty budou vybaveny sníženým šachtovým dnem, pro sedimentaci a čištění kalů z drenáže. Všechny šachty budou sestaveny z typových dílů betonových skruží prům. 1,0 m, z monolitického šachtového dna betonovaného na místě, každá šachta bude vybavena litinovými stupínky, betonovým kónickým stupněm, litinovým rámem a litinovým poklopem pro zatížení B125 EN kn ( zatížení pro chodníky s možným zatížením lehkými nákladními a osobními vozidly ). Rámy poklopů budou doplněny o betonové prstence a budou obetonovány. Na konci každé větve budou použity poklopy s odvětráním. Nové potrubí kanalizace se bude ukládat v zastavěném území v průměrné hloubce 0,9 1,2 m do nezapažené rýhy se svislými stěnami ( pokud bude hloubka uložení větší než 1500 mm bude provedeno pažení rýhy se svislými stěnami ). Šířka rýhy výkopu pro potrubí do DN 200 je uvažována 0,8 m. Potrubí bude uloženo na kladecí vrstvě tl. 150 mm z tříděného štěrkopísku (ŠP) frakce 0 16 mm, trubní materiál bude uložen tak, aby trouby ležely v celé délce na podkladním loži, bodové podepření je nepřípustné. Obsyp potrubí bude štěrkopískem frakce do 16 mm, v mocnosti 0,3 m nad vrchol potrubí. Obsyp se provede postupně a rovnoměrně po vrstvách, bez poškození vnějšího povrchu potrubí, obsyp bude důkladně hutněn pouze po stranách potrubí, přímo nad potrubím hutnění nesmí být prováděno. Zásyp bude proveden vykopanou zeminou hutněnou po vrstvách max. 200 mm, přičemž střední a těžké hutnící stroje smí být použity pro hutnění teprve od výšky horního překrytí 1,0 m nad vrcholem trubky. V situaci jsou podzemní vedení zakreslena pouze informativně, před zahájením zemních prací je nutné přizvat správce všech podzemních vedení k jejich přesnému vytyčení. Vytyčení podzemních vedení je nutné po celou dobu stavby chránit a udržovat, aby nemohlo dojít ke střetu a případnému poškození. Ručně budou prováděny výkopové práce v místech křížení s podzemními vedeními. Při těsném souběhu nebo křížením s podzemními vedeními bude postupováno v souladu s požadavky jejich správců. Před záhozem potrubí bude provedena tlaková zkouška každého úseku se zápisem výsledku zkoušky do stavebního deníku, a geodetické zaměření skutečného provedení trasy. Prováděním ani následným provozem nebudou ovlivněny vodní poměry ani jakost nebo množství podzemních vod. Po dokončení rekonstrukce venkovní dešťové kanalizace bude provedena zkouška těsnosti těchto zařízení podle ČSN a ČSN Materiály použité na stavbu nesmějí obsahovat zvlášť nebezpečné ani nebezpečné látky ( dle přílohy 1 zákona č. 254/2001 Sb.), aby neohrozily jakost povrchových ani podzemních vod. A.4.2 SO 05 Stavba a obnova zpevněných ploch Stávající stav V okolí kostela jsou provedeny historické zpevněné plochy cesty, chodníčky, nádvoří a rozptylové plochy, převážně z kamenné žulové velké dlažby ( kočičí hlavy, standardně o rozměrech 150x250 mm ) v řemenovém kladení. Před každým venkovním vstupem do kostela a do jednotlivých kaplí je proveden odlišující pruh kamenné dlažby z čedičových velkých kostek v šedém až černém odstínu taktéž v řemenové skladbě. Severní fasádu chrámové lodi lemuje okapový chodník z monolitického betonu šířky 1,0 m se středovým mělkým odvodňovacím žlabem. Východní fasádu jižní kaple lemuje podélně spádovaný větší žlab 3

5 pro odvodnění dešťového svodu, jež vyúsťuje na rozptylovou zpevněnou plochu před vstupem do jižní kaple. Tento žlab je vyskládán z betonových desek. Na západní fasádě jižní kaple je proveden okapový chodník z kamenných desek, který pokračuje i na části jižní fasády chrámové lodi. Po obvodu fasády věže, sakristie a západní předsíně navazují na sokl rozptylové zpevněné plochy a cesty z kamenné dlažby. Pouze u jižní fasády chrámové lodi ( v úseku mezi jižní kaplí a sakristií ) a u západní fasády sakristie není proveden žádný okapových chodník. Ostatní plochy areálu jsou zatravněny a doplňují je vzrostlé stromy a keře. Navrhovaný stav Po obvodu objektu kostela bude v rámci předcházející etapy vybudován venkovní vzduchový větrací kanálek, který bude provětrávat odhalené zdivo kamenných základů a zdivo soklu. Z těchto důvodů budou stávající okapové chodníky a přilehlé zpevněné plochy dvorů částečně demontovány a nahrazeny novými chodníky z kamenné historické dlažby. Podél severní fasády kostela bude betonový chodník se žlabem v celé délce kompletně demolován a nahrazen rozšířeným chodníkem z kamenné dlažby s novým odvodňovacím žlabem celkové šířky 1,7 m. Nad vzduchovým větracím kanálkem bude okapový chodník z čedičové nebo žulové dlažby menšího formátu cca 100/150 mm výšky max. 150 mm s řemenovým kladením a se spádováním min. 2% od soklu kostela k novému odvodňovacímu žlabu. Tato kamenná dlažba bude položena do kladecí vrstvy z kamenné drtě fr. 4-8 mm v tl. 50 mm, pod kterou bude přímo konstrukce zastropení vzduchového kanálu ( viz. detaily kanálu A1 a A2 ve výkresové části ). Odvodňovací žlab bude šířky cca 500 mm a bude vytvořen taktéž z dlažebních kostek menšího formátu cca 100/150 mm výšky max. 150 mm, které budou pokládány do betonového lože se spárováním jemným betonem. Žlab bude rozdělen na dva úseky s podélným spádováním ke středu se spádem min. 2%, kde budou osazeny dvě litinové dvorní vpusti se sedimentačními koši, napojenými na novu dešťovou kanalizaci. Stejně bude řešen i okapový chodník u kamenného opěrného systému a severní fasády věže, který bude odvodněn žlabem šířky 500 mm spádovaným do dvorní vpusti osazené při protilehlé hraně východní cesty. U jižní a východní fasády věže bude chodník napojen na stávající kamennou cestu bez vytvoření žlabu. Podél jižní fasády chrámové lodi a západní fasády sakristie okapový chodník chybí, proto zde bude vytvořen zcela nový okapový chodník z kamenné dlažby se spádem 2% ( bez žlabu ) a s šířkou cca 1,0 m. Stejně budou řešeny chodníky podél fasády jižní kaple a zbývajícího jižního úseku chrámové lodi. Všechny stávající historické zpevněné plochy cesty, chodníčky, nádvoří a rozptylové plochy, převážně z kamenné žulové velké dlažby ( kočičí hlavy, standardně o rozměrech 150*250 mm ) v řemenovém kladení, které nebudou dotčeny stavbou vzduchového kanálu budou nově přeloženy. Nejprve bude provedeno rozebrání stávajících dlažeb a jejich přemístění na předem určenou mezideponii. Bude podrovnán povrch s odtěžením přebytečného materiálu pro vytvoření mocnosti lože v rozsahu pro typovou skladbu konstrukčních vrstev kamenné dlažby. Celá pláň bude zhutněna před pokládkou jednotlivých vrstev skladby. Krajní oboustranný lem kostek bude proveden usazením do suchého betonu jako vodící šířkový pás pro zajištění soudržnosti a funkčnosti budoucí cestní sítě areálu kostela sv. Bartoloměje. Připravené plochy budou vysypány kamennou drtí dle typové skladby konstrukčních vrstev kamenné dlažby a postupně zhutněny na požadovanou pevnost lože. Pro pokládku kamenné dlažby bude proveden zásyp připravené pláně kamennou drtí frakce 4-8 mm, do které bude kladena původní kamenná dlažba ( řemenové kladení ). Kladení bude provedeno tak, aby krajní vedení z kostek uložených do betonu působilo jako mírný obrubník s přesahem cca 15-25mm pro odvod dešťových vod do jímacích šachet nové dešťové kanalizace. Všechny nové zpevněné plochy budou provedeny z použité kamenné dlažby vytěžené při demontáži chodníků pro stavbu vzduchového kanálu. Jedná se o čedičové, popř. žulové kostky rozměrů cca 150 x 250 mm ( tzv. kočičí hlavy ), a dále kamenné desky rozměrů cca 1,0 x 1,0 x0,2-0,3 m, které budou vhodně umístěny v nové dlažbě mimo plochu vzduchového kanálu. Kamenná dlažba bude pokládána s řemenovou skladbou do kamenné drtě frakce 0-4 mm, dlažba bude vibrována a zapískována křemičitým pískem frakce 0-4 mm. 4

6 Typová skladba konstrukčních vrstev kamenné dlažby, řešené jako pojízdné : - kamenná dlažba 150x250 mm 200 mm - kladecí vrstva z kamenné drtě frakce 4-8 mm 50 mm - štěrkodrť ŠD fr. 8/16 mm 60 mm - štěrkodrť ŠD fr. 0/63 mm 250 mm - štěrkopísek ŠP fr. 0/8 mm 100 mm - konstrukce chodníku celkem 660 mm Okolní nezpevněné plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu t.j. výškově urovnány a nově zatravněny, případně s provedením nové výsadby dle navrhovaných vegetačních opatření. A.4.3 SO 07 Vegetační opatření Stávající stav Celý areál kostela je, co se týče vegetace ne příliš bohatý, ale je negativním způsobem poznamenán nevhodnou výsadbou. Některé stromy, které jsou zachovány, nevhodným řezem částečně ztratily svoji sadovnickou a kompoziční hodnotu. Základem pro další vývoj vegetace v rámci celého areálu bude jistě udržování stávajících kvalitních trávníkových ploch. Kompletní stávající stav je popsán v samostatné části SO 07 Vegetační opatření, která je zpracována zahradním architektem. Navrhovaný stav Výchozí předpoklady pro nové navržení uspořádání zeleně v areálu kostela sv. Bartoloměje jsou dány pasportem stávajícího stavu a zjišťováním historických kompozičních vztahů v lokalitě. Dojde k odstranění nevhodné zbytkové hmoty kořenů starých stromů (celkem 8 ks větších) strojně a dále několik drobných (cca 10 ks ručním odkopem). Dále bude skáceno celkem 5ks stromů (4 x smrk nevhodná výsadba a 1 dub vyžilý, staticky narušený a kompozičně nevhodný strom). I u nově skácených stromů bude provedeno odstranění pařezů a části kořenového balu (strojně). Bude dle výkresové dokumentace provedeno doplnění výsadby okolo pomníku (duby a rhododendrony) a dále bude provedena výsadba vhodných kultivarů lip u jižního a severního vstupu. Podorobné informace jsou řešeny v samostatné části dokumentace SO 07 Vegetační opatření, zpracovaná zahradním architektem. A.5 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Údaje o území Staveniště se nachází v centru obce a k.ú. Velký Šenov cca 30 m od silnice Šluknov - Vilémov. V současné době jsou pozemky staveniště využívány jako zastavěné plochy - převážně jako cesty a chodníky. Terén pozemku je mírně svažitý směrem k jihu. V blízkém okolí se nachází městská zástavba s obytnými domy a silnice. Staveniště bude dopravně napojeno stávajícími sjezdy ze silnice na kamenné cesty v areálu kostela. Údaje o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích Pozemky stavby Staveniště se nachází v obci a k.ú. Velký Šenov na těchto stavebních pozemcích : - st.p.č. 186 zastavěná plocha a nádvoří, výměra 457 m², se stavbou obč. vybavenosti 5

7 bez č.p/č.e., vlastník pozemku i stavby : Římskokatolická farnost Velký Šenov, Mikulášovická 324, Velký Šenov, p.č. 469 ostatní plocha hřbitov, urnový háj, výměra m², vlastník : Římskokatolická farnost Velký Šenov, Mikulášovická 324, Velký Šenov, Pozemky sousední - p.č. 2517/2 ostatní plocha ostatní komunikace, výměra 663 m², vlastník : Město Velký Šenov, Mírové nám. 342, Velký Šenov - p.č. 468/1 zahrada, výměra 410 m², vlastník : Římskokatolická farnost Velký Šenov, Mikulášovická 324, Velký Šenov, st.p.č. 187 zastavěná plocha a nádvoří, výměra m², se stavbou č.p. 324, vlastník : Římskokatolická farnost Velký Šenov, Mikulášovická 324, Velký Šenov, p.č ostatní plocha ostatní komunikace, výměra 589 m², vlastník : Město Velký Šenov, Mírové nám. 342, Velký Šenov - p.č. 2793/29 ostatní plocha ostatní komunikace, výměra 174 m², vlastník : Město Velký Šenov, Mírové nám. 342, Velký Šenov A.6 ÚDAJE O ÚZEMÍ STAVBY A OCHRANNÁ PÁSMA Stavba se nachází v uzavřeném historickém areálu v zastavěném území města a k.ú. Velký Šenov. Areál hřbitova a kostel jsou památkově chráněné, a nachází se zde významná lokalita s archeologicky významnými nálezy. Z těchto důvodů budou veškeré zemní práce a jakékoliv výkopy provedeny za dozoru archeologa. Vliv stavby na krajinný ráz navržené řešení nebude mít žádný vliv na změnu krajinného rázu jedná se o stavbu technické infrastruktury. Ochranná pásma Před zahájením stavby budou prostorově vytyčeny všechny sítě technické infrastruktury jejich správci na staveništi a v jeho navazujícím okolí. Vyznačení bude v průběhu stavby dostatečně chráněno, stejně jako samotné zařízení technické infrastruktury, vč. dodržení ochranného pásma. Zemní a stavební práce v ochranném pásmu se smí provádět pouze na základě zvláštních podmínek stanovených jejich správci. Na stavbě budou dotčena tato vedení technické infrastruktury: - městská jednotná kanalizační stoka v areálu kostela, ve správě Střediska bytového a místního hospodářství města Velký Šenov - vrchní přípojka elektrické energie ve správě Římskokatolická farnost Velký Šenov, Mikulášovická 324, Velký Šenov, Mimo výše uvedená ochranná pásma, památkové a archeologické ochrany, se stavba nebude dotýkat jiných ochranných pásem, chráněných území, ani chráněných části přírody. V Rumburku, dne Vypracoval : Ing. Milan Zezula 6

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

1. Úvod. 2. Technické řešení

1. Úvod. 2. Technické řešení 1. Úvod Tento objekt projektové dokumentace řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch komunikací v rámci projektu výstavby chodníků v Palkovicích. Upozorňuji na skutečnost, že se v trase navržených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města.

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města. Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO04 - Kanalizace splašková 1. PŘEDMĚT PROJEKTU Předkládaná dokumentace je součástí uceleného celku, jež bude sloužit pro realizaci

Více

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno A. Průvodní zpráva a) Identifikační údaje: a.1. Identifikace stavby Název: Pěší komunikace hřbitov Vrbno pod Pradědem Místo: obecní hřbitov, ul. Hřbitovní Katastrální území: Vrbno pod Pradědem 786080 Parcely

Více

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing.

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing. Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Petra Uhlárová Akce Zakázkové číslo

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI A. Objekt : kostel Narození Panny Marie v Lidmani Místo stavby: k. ú. LIDMAŇ, st. 35, parc. č. 1143/4, 1143/1, 1110/1 Okres : Kraj : Stavebník: Stupeň:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova Objekt : SO 01 Komunikace a/ Inetnifikační údaje objektu - Úvod Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY Objednatel: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁMĚSTÍ ČSA 1/1, 737 01,ČESKÝ TĚŠÍN Zhotovitel: ATRIS s.r.o Místo podnikání:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. ke studii ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI BUKOVEC. Úprava veřejného prostranství v obci Bukovec Studie. 01.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. ke studii ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI BUKOVEC. Úprava veřejného prostranství v obci Bukovec Studie. 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ke studii ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI BUKOVEC SHB, akciová společnost 1/6 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 a) Stavba... 3 b) Objednatel... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace...

Více

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje C.2. Technická zpráva C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Označení stavby Název : Místo stavby : Valtice Katastrální území : Valtice Kraj : Jihomoravský Druh: : novostavba Stupeň dokumentace

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A A.1.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Regenerace hřiště ul.nová v Mohelnici Místo stavby: Mohelnice Kraj : Olomoucký Stupeň : pro výběrové řízení Druh stavby:

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany Místo stavby: Chrudim Stolany Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby INVESTOR

Více

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov Investor : Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ SO 101 KOMUNIKACE SO 102 CHODNÍK

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby A. Průvodní zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / A Zhotovitel : Ing. Jan Görner Nad Lipinou 1729 738 01 Frýdek

Více

OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Titulní list Název stavby: Pasport dešťové kanalizace Místo stavby: obec Nezbavětice Kraj: Plzeňský Okres: Plzeň - jih Charakter stavby:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE C1.1 Příloha č. Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah

Více

5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7

5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7 OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. ÚVOD... 3 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 4. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY... 3 4.1. potřeba vody... 3 4.2. dešťové vody... 4 5. zásobování vodou, odkanalizování... 4 5.1. Zásobování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038 TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ 1. Identifikační údaje stavby a investora : Název akce : Místo : Parkoviště, Mohelnice, nám. Kosmonautů Mohelnice Katastrální území : Mohelnice parc.

Více

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby 1. Identifikační údaje a) Stavba: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Charakter stavby: Stupeň dokumentace: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice Líbeznice Líbeznice Novostavba Dokumentace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace SO 02_1 _A4.pdf Datum: říjen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Měřítko SO 2 Výtlaky Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02-1 0 Obsah: 1.

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba:

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba: 1. Identifikační údaje objektu a) Stavba: Název : Průvodní zpráva Zakázkové číslo : ZESA spol. s r.o. 12-13 Místo : Kat. území : Druh stavby : Technická studie II. etapy dopravního řešení třeboňského úseku

Více

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz Zod.projektant Vypracoval Kreslil Kontroloval Jakub Jeništa, DiS. Jan Jeništa Jan Jeništa Jakub Jeništa, DiS. Stavební úřad: Milevsko Obec: Bernartice Investor: Obec Bernartice, Nám. Svobody 33, 398 43

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ... 3 3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI... 3 4 VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace Grafická část: SU 02 ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ NÁVRH

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

Informace o probíhající stavbě za měsíce září až říjen 2012 (68. KD - 76. KD)

Informace o probíhající stavbě za měsíce září až říjen 2012 (68. KD - 76. KD) Informace o probíhající stavbě za měsíce září až říjen 2012 (68. KD - 76. KD) Práce na budově zámku SO 01 a práce na hlavním nádvoří a v blízkém okolí SO 02 probíhají s odchylkami některých činností oproti

Více

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ----------------------------------------------------------- 1.Identifikační údaje Investor : Město Třeboň Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 Akce : OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA OKEN

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

Akce : Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav změna č.1 Z.č. : 2012.26 Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení B.

Akce : Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav změna č.1 Z.č. : 2012.26 Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení B. Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : náměstí T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Telefon : 519 311 111 zpracovatel

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 11 PDPS 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku

Více

D.5 - TECHNICKÁ ZPRÁVA - přípojka pro č.p.95

D.5 - TECHNICKÁ ZPRÁVA - přípojka pro č.p.95 Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA (2.část) Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Arch.č. : 1478-1/13 D.5 - TECHNICKÁ ZPRÁVA - přípojka pro č.p.95 Děčín,

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

Dodatečná informace č. 2

Dodatečná informace č. 2 Dodatečná informace č. 2 Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek Jednostupňový projekt Zadavatel: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, 460 59 Hlavní projektant : AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, 460

Více

1. Základní údaje stavby

1. Základní údaje stavby - 1 - Technická zpráva 1. Základní údaje stavby Název stavby: Katastrální území: Přípojka kanalizace pro objekt č.p. 49/1 ul. Havlíkova 643033 Horní Jiřetín Dotčené pozemky: - p.p.č. 80/5, Potoční 15/1,

Více

Vodohospodářské projekty s r.o., Náměstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, IČ 22793186

Vodohospodářské projekty s r.o., Náměstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, IČ 22793186 . OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 A.1. Identifikační údaje... 1 A.1.1 Údaje o stavbě... 1 a) název stavby... 1 b) místo stavby... 1 c) předmět dokumentace... 1 A.1.2 Údaje o stavebníkovy... 1 A.1.3 Údaje

Více

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E odbor dopravy Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016

Více

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE D-2-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvod Kanalizace je navržena, vzhledem k charakteru kanalizační sítě v obci, jako jednotná. Bude odvádět zejména splaškové odpadní vody z uvažované zástavby. Dešťové vody ze střech,

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD C. TECHNICKÁ

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 2012/012/500 Technická zpráva F.1.4-1001 / 2 Seznam příloh Č. příl. Název přílohy počet A4 1001. Technická zpráva 4 A4 1002. Situace - vodní prvky 4 A4 1003. Fontána 8 A4 1004. Strojovna 6 A4 1005. Tabulka

Více

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY HRANICE TRPNOUZE PRODLOUŽENÍ VODOVODU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY HRANICE TRPNOUZE PRODLOUŽENÍ VODOVODU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY V ROZSAHU PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU Akce: HRANICE TRPNOUZE PRODLOUŽENÍ VODOVODU A. TEXTOVÁ ČÁST Investor: Obec Hranice Hranice 86 Zhotovitel: Ing. Lubomír

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky

Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky Stavebník: Město Dubí Ruská 264 417 01 Dubí Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky Jednostupňový projekt A. TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo: 13/2014 Datum: Únor 2014 Ing.

Více

Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa. SO 01 - rekonstrukce chodníků

Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa. SO 01 - rekonstrukce chodníků Objednatel: Statutární město Teplice Nám. Svobody 2/2 415 01 Teplice Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa SO 01 - rekonstrukce chodníků Dokumentace pro povolení stavby D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah: A.1 Identifikační údaje. A.1.1 Údaje o stavbě A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah: A.1 Identifikační údaje. A.1.1 Údaje o stavbě A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 8 NÁZEV AKCE: OPRAVA STŘECHY A KROVUKULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ "ČESKÝ DŮM"NOVÉ HRADY, ČESKÁ UL. Č.P. 79 INVESTOR:

Více

TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY

TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY datum vydání: změnový list č.: profese: 2014-08-28 ZADÁVACÍ LIST 1 DOPRAVNÍ název změny: strana č.: počet stran: Změna dimenze dešťové kanalizace na DN 300v úseku

Více

JABLONEC NAD NISOU, STŘELECKÁ ULICE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRO č.p. 1067/14

JABLONEC NAD NISOU, STŘELECKÁ ULICE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRO č.p. 1067/14 JABLONEC NAD NISOU, STŘELECKÁ ULICE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRO č.p. 1067/14 Dokumentace pro územní souhlas TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Identifikační údaje... str. 2 2. Úvod... str. 2 3. Podklady... str. 3

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO nahlize VHS Brno, a.s. Masná 102, 602 00 Brno VH atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Investor: Město Újezd u Brna Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Brno,březen

Více

Jablonné nad Orlicí. Jablonné nad Orlicí. Ing. Mojmír Horák

Jablonné nad Orlicí. Jablonné nad Orlicí. Ing. Mojmír Horák 2/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Jablonné nad Orlicí Chodník do Kolonie, II. etapa Místo stavby: Město Jablonné nad Orlicí Pardubický kraj Příslušný stavební úřad Pozemky

Více

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/021236/STAV/SU/BO Přerov, dne 8.4.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice A Průvodní zpráva OBSAH A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 A.3. ÚDAJE

Více

DOKUMENTACE PDPS Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Obsah: strana 1. Identifikační údaje... 3 2. Základní údaje o objektu... 3 3. Zdůvodnění objektu a jeho umístění...

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO nahlize VHS Brno, a.s. Masná 102, 602 00 Brno VH atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH

Více

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice Místo stavby: Kobeřice ve Slezsku, parc.č. 343/2 a 343/3 katastrální území Kobeřice ve Slezsku Obec: 747 27 Kobeřice Investor:

Více

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5 1. ÚVOD 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. KANALIZACE 3 2.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 3 2.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 4 3. VODOVOD 5 3.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 5 3.2. VNITŘNÍ VODOVOD 5 4. ZÁVĚR ČÁSTI VODOVOD, KANALIZACE

Více

Odborné posouzení příčin vlhkostních poruch v 1.NP objektu, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení příčin vlhkostních poruch v 1.NP objektu, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2016-000478-JaJ Odborný posudek Odborné posouzení příčin vlhkostních poruch v 1.NP objektu, koncepční návrh nápravných opatření Bytové domy Vodní 223 a 231, 664 62 Hrušovany u Brna Zpracováno

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více