Minimální preventivní program na šk. rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010"

Transkript

1 Základní škola Roštín PSČ , Roštín 148,tel Obsah Minimální preventivní program na šk. rok Drogová prevence 2 Předpoklady pro splnění "Minimálního preventivního programu" 3 Hlavní aktivity 4 Realizace prevence 5 Preventivní strategie 6 Uplatňování přiměřených represivních nástrojů 7 Hodnocení efektivity 1. Problematika drogové prevence 1. Zásady protidrogového působení musí poskytovat: - informace o drogách - včetně tabáku, alkoholu a těkavých látek současně nutno vysvětlit: - zdravotní - psychické - sociální - materiální škody 2. Ve škole je nutno rozvíjet dovednosti, které vedou : k odpovědnému rozhodování k posilování sebedůvěry odolnosti vůči stresu. odmítání sebedestrukce 3. Vzhledem k narůstajícímu ohrožení dětí je nutno zvýšit naše úsilí zaměřením na následující oblasti: zdravý ţivotní styl, tzn. aby ţáci: - ţili zdravě - uvědomovali si svou vlastní zodpovědnost za své zdraví zvyšování sociální kompetence, tzn. rozvíjet soc.dovednosti, aby: - se dokázali orientovat v sociálních vztazích - cítili odpovědnost za své chování - uvědomovali si moţné důsledky svého jednání posilování komunikačních dovedností - učit ţáky řešit problémy a konflikty - učit je umět poţádat o pomoc

2 - učit je adekvátně reagovat na podněty či kritiku odstraňování nedostatků v regulaci chování, tzn. vést ţáky - k ovládání emocí (návaly hněvu, vzteku apod.) - k reakci na stres vytváření pozitivního soc. klimatu, tj. - vytvářet ve škole důvěryhodné a bezpečné prostředí - rozvíjet jejich sebevědomí - rozvíjet schopnost vyrovnat se s neúspěchem 4. Cíle protidrogového výchovně vzdělávacího působení Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu - témata prevence zneužíváni návykových látek jsou součásti kmenového učiva Zvyšování odolnosti ţáků proti negativnímu působení nabídky drog a dalších sociálně patologických jevů - zaměřit především na odstraňováni nedostatků v psychické regulaci chování žáků Pro obě uvedené oblasti je důleţité: nepodceňovat význam základní informace o drogách a jejích účincích poskytovat ţákům informace, kde hledat pomoc při vzniku problémů spojených s uţíváním drog napomáhat ţákům sniţovat rizika spojená se zneuţíváním drog v případě vzniku závislosti 2. Předpoklady pro splnění "Minimálního preventivního programu" 1. vzdělávání učitelů (a) dobrá příprava na vyučování (b) podporovat studium nekvalifikovaných (c) umoţňovat účast na vzdělávacích akcích (d) zajišťovat dostatek literatury k samostudiu 2. naplňování myšlenky osnov Základní školy" při vzdělávání ţáků 3. osvěta rodičů v oblasti zdravého ţivotního stylu, etiky a právní výchovy 4. podpora: zvládání sociálních vztahů a stresových situací ţáků a učitelů dovednosti odmítat drogu včetně alkoholu, kouření a gamblerství u ţáků zvyšovat odolnost ţáků proti stresu a dlouhodobým frustracím a naučit je zvládat různé ţivotní konflikty a problémy 5. vytvoření důvěryhodné a dosaţitelné poradenské sluţby pro ţáky, učitele a rodiče. 6. vytvoření dostatečné nabídky hodnotných volnočasových aktivit 7. uplatňování přiměřené represe

3 3. Hlavní aktivity 1. včasné odhalování specifických poruch učení 2. besedy s protidrogovou tématikou 3. metody aktivního sociálního učení 4. poradenská činnost a terapeutická intervence 4. Realizace prevence 1. V době pravidelného vyučování Témata prevence ve vzdělávacím procesu v 1., 2. a 3. ročníku a výstupy předpokládané lidé kolem nás - rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, ţivot a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání souţití lidí - mezilidské vztahy, komunikace chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování člověk a jeho zdraví lidské tělo - ţivotní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi muţem a ţenou péče o zdraví, zdravá výţiva - denní reţim, pitný reţim, pohybový reţim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana; osobní hygiena návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty situace hromadného ohroţení Snaţí se o respektování spoluţáků a dospělých Snaţí se jíst zdravě a dodrţovat pitný reţim Umí se chovat u jídelního stolu Zvládá a uplatňuje základní návyky osobní hygieny Seznámí se se situacemi hromadného ohroţení Ošetří drobné poranění Chrání se před stykem s cizí krví Rozezná nebezpečná místa ve svém okolí Učí se odmítnout návrhy a lákání cizích osob V případě potřeby uplatní právo odmítnout doteky, které ho uvádějí do rozpaků nebo obtěţují Rozpozná význam aktivního pohybu pro zdraví Chápe základní způsoby vyjadřování lásky v rodině, mezi kamarády

4 Témata prevence ve vzdělávacím procesu ve 4. a 5. ročníku a předpokládané výstupy Člověk a jeho zdraví Lidské tělo - ţivotní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi muţem a ţenou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy - rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu) Péče o zdraví, zdravá výţiva - denní reţim, pitný reţim, pohybový reţim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana; osobní, intimní a duševní hygiena stres a jeho rizika; reklamní vlivy Prevence zneuţívání návykových látek - preference pozitivních ţivotních cílů - legální a nelegální návykové látky a rizika jejich zneuţívání - ochrana ţáka před návykovými látkami - odmítání návykových látek - centra odborné pomoci Chápe odlišnosti lidského těla podle věku, pohlaví, rasy Zná základy první pomoci při krvácení Zná důleţitost zdravé výţivy, snaţí se o správný pitný reţim, je seznámen s riziky nevhodného hubnutí Ví, jak správně pečovat o chrup Ošetří drobné poranění Zná rizika nadměrného opalování Uvědomuje si změny probíhající v těle dívek a chlapců v období puberty a chápe změny v jejich chování Zná základní příčiny onemocnění AIDS virus HIV a cesty přenosu Uvědomuje si, ţe jen někteří dospělí jsou oprávněni dotýkat se těla dítěte, ţe k pohlavnímu zneuţívání dochází, jestliţe starší nebo silnější osoba si prohlíţí nebo se dotýká pohlavních orgánů dítěte, aniţ by k tomu byla oprávněna, ví, ţe všechny pohlavní aktivity s dítětem, které nedovršilo 15 let, jsou trestné Respektuje skutečnost, ţe léky proti bolestem, na spaní, na uklidnění a léky předepsané jiné osobě nesmí uţívat bez doporučení lékaře a vědomí (souhlasu) rodičů Ví o škodlivých účincích legálních a nelegálních návykových látek na zdraví Dokáţe čelit tlaku vrstevníků při nabízení návykových látek a ovládá některé způsoby odmítání (cigaret, alkoholu aj.) Vyhledá adresy a telefonní čísla odborných sluţeb Rozpozná moţná nebezpečí ohroţující zdraví a ví, ţe dítě má právo na své bezpečí a nikdo mu nesmí ubliţovat, ani ho týrat; předvede účelné chování v případě osobního ohroţení, tj. křičí, rychle odejde, uteče. Uvědomuje si, ţe někteří lidé vyuţívají různé "triky", aby přiměli děti k určitému chování Chápe, ţe setkání s lidmi agresivními, pod vlivem alkoholu a drog znamená pro děti moţné nebezpečí

5 2. V průběhu zájmové činnosti Ţáci mají moţnost zapojit se do těchto krouţků: - Dopravní - Zdravotní - Počítačový - Biblický - Sportovní - Dyslektický 3. Spoluprací S rodiči ţáků... chování, prospěch, individuální plány, zapojení do projektových dnů atd. Se zřizovatelem..... materiální zajištění, ţivotní prostředí, organizování akcí S PPP diagnostika, odborná pomoc, přednášky, besedy S dětským lékařem..... diagnostika, odborná pomoc S Policií ČR v Kroměříţi. dopravní kurz, besedy, přednášky 5. Preventivní strategie 1.1 Rámcový časový harmonogram preventivních kompetencí Školní akce budou upřesňovány v měsíčních plánech školy. Budou doplněny o soutěţe vypsané různými školami a organizacemi a o příleţitostné nabídky školních programů Muzea Kroměříţska a Knihovny Kroměříţska. Škola se zapojí do projektu Zdravé zuby,, Hravě ţij zdravě, Les ve škole a dále si pro tento školní rok připravila projekt Putování k pramenům zdraví. Budeme také pokračovat v tvořivých setkáních s rodiči na tento školní rok máme připravena tato témata: Podzimní dekorace, zhotovení vánočních svícnů, velikonoční zdobení kraslic. RECYKLOHRANÍ je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů, spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školských zařízeních v České republice. Zapojením do tohoto programu chceme podpořit u ţáků vnímání potřeby správného nakládání s odpady a tím přispět vlastní měrou k ochraně ţivotního prostředí. Naše škola v loňském roce splnila úspěšně téměř všechny úkoly, které byly v projektu vypsány, a získala za odměnu DVD přehrávač, který vyuţívá pro vzdělávací potřeby. Další přínos tohoto projektu spatřujeme také v moţnosti měnit postoj rodičů k zacházení s odpady a prohloubení jejich spolupráce se školou. LES VE ŠKOLE - ŠKOLA V LESE je program, v němţ se ţáci učí porozumět ekosystému lesa názorně a v souvislostech. S vyuţitím připravených pracovních listů zkoumají les nejenom ve třídě, ale také venku v přírodě. Program připravilo sdruţení TEREZA. V tomto školním roce bude projekt naplňován v zájmové činnosti ţáků, hlavně v rámci činnosti školní druţiny.

6 HRAVĚ ŢIJ ZDRAVĚ je internetový kurz, ve kterém ţáci získávají zábavnou formou informace o tom, jak lze hravě ţít zdravě. Kurz je určen hlavně pro ţáky pátých ročníků ZŠ. Nesoutěţně se však můţe zapojit kaţdý, kdo má zájem naučit se něco nového o zdravém ţivotním stylu, sportu a výţivě. PUTOVÁNÍ K PRAMENŮM ZDRAVÍ je vlastní celoškolní projekt (viz příloha) Dokončení projektu Naše vesnička - dům pravdy a dům dobrých skutků. Další akce: Září: Vytvářet atmosféru důvěry a bezpečí, ujistit ţáky o moţnosti svěřit se učiteli s problémy, obracet se na něj o radu. Vytvářet a upevňovat základní reţimové návyky v průběhu dne. Věnovat pozornost společným činnostem dětí (svačinka, oběd) a vést je ke vzájemné úctě a ohleduplnosti. seznámení s výsledky za loňský školní rok a s úkoly na následující období Příprava činnosti krouţků Putování k pramenům zdraví Jablečné slavnosti Říjen: Výběr krouţků (zdravotnický, dopravní, počítačový, biblický, dyslektický, sportovní) Tvořivé odpoledne s rodiči Podzimní věncování Drakiáda Projekt Les ve škole škola v lese Putování k pramenům zdraví - Hravě ţij zdravě Listopad: Projekt Les ve škole škola v lese Putování k pramenům zdraví volný čas a já Prosinec: Mikulášská besídka spolupráce s MŠ Příprava vánočního vystoupení pro rodiče a veřejnost Vánoční besídka spolupráce s MŠ Tvořivé odpoledne s rodiči zhotovení vánočních svícnů Vánoční vyučování Leden: Projekt Naše vesnička dům pravdy Putování k pramenům zdraví - Chování v mimořádných situacích Projekt Zdravé zuby Projekt Les ve škole škola v lese

7 Únor: Karneval - spolupráce s MŠ Staré pověsti české projekt 4. ročníku Putování k pramenům zdraví - Zimní olympiáda aneb Na sněhu i na ledu v Roštíně jako ve Vancouveru Březen: Projekt Naše vesnička dům dobrých skutků Projekt Les ve škole škola v lese Putování k pramenům zdraví - návykové látky Základní podmínky ţivota projekt 3. ročníku Duben: Péče o ţivotní prostředí úklid prostranství kolem školy Tvořivé odpoledne s rodiči zdobení velikonočních vajíček Putování k pramenům zdraví - bezpečnost v dopravě Příprava vystoupení ke Dni Matek Květen: Příprava vystoupení ke Dni Matek Vystoupení ke Dni Matek Projekt Les ve škole škola v lese Putování k pramenům zdraví - první pomoc Červen: Den dětí spolupráce s MŠ a rodiči Poklady přírody projekt 5. ročníku Vyhodnocení projektů 1.2 Navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě Práce s Vnitřním řádem" - soustavně Dodrţovat základní principy lidského přístupu: - přiměřenost poţadavků dle schopností - vyváţenost pochvaly a kritiky - radostné a povzbuzující vyučování - učit zajímavě - tvořivě - vycházet z dětské zkušenosti 1.3 Odhalování specifických poruch učení

8 - včasná diagnostika poruch učení - spolupráce s OFPP - individuální plány 2.1 Zvyšování právního vědomí Vlast Hospodářství naší vlasti Rodina a právo - lidská setkání Majetek, zdroje získávání a zacházení Práva a povinnosti občanů Lidská svoboda a autorita Právo a morálka 2.2 Zvyšování občanských postojů Volby do Obecních zastupitelstev Obrazy z českých dějin Obrazy z novějších českých dějin Ţijeme v Evropě Zrod a šíření křesťanství Etnicky nové obyvatelstvo Evropy Velká Morava a český stát Naše vlast Obec, region, země Přírodní bohatství a jeho ochrana 6. Uplatňování přiměřených represivních nástrojů 1. důsledně kontrolovat dodrţování zákona č. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi dodrţování plnění oznamovací povinnosti 2. důsledně potírat poţívání alkoholu kuřáctví poţívání návykových látek gamblerství jiné toxikomanie 3. spolupracovat: s lékařem s rodiči a právními zástupci ţáků s referátem školství s oddělením sociální prevence s obecním úřadem s oddělením péče o dítě s policií 4. V případě podezření, ţe ţák zneuţívá návykové látky, provede škola (třídní učitel, výchovný poradce, pověřený pracovník): pohovor s ţákem a diskrétní šetření

9 při důvodném podezření kontaktuje škola rodiče nebo zákonné zástupce a upozorní je na další postup školy v případě akutního ohroţení zdraví po poţití drogy v případě negativní reakce rodičů na sdělené skutečnosti a v případě, ţe rodiče nezařídí pro ţáka další péči, uvědomí sociální odbor. v akutním případě, po průkazném zjištění zneuţívání návykových látek ve škole, nebo v případě, ţe je ţák prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování, ředitel školy kontaktuje: - rodiče, zákonné zástupce a zdravotnické zařízení v případě dealerství nebo podezření na porušení 217 trestního zákona (ohroţování mravní výchovy dítěte nebo zanedbávání povinné péče): - uvědomí oddělení sociální péče - uvědomí policii škola s tímto postupem seznámí všechny rodiče a zákonné zástupce 7. Hodnocení efektivity - zhodnocení psychosociálního klimatu ve škole, kázně a prospěchu ţáků - zhodnocení výskytu sociálně patologických jevů ve škole Vyhodnocení tohoto Minimálního preventivního programu bude provedeno na konci školního roku. Minimální preventivní program byl projednán a schválen dne V Roštíně, Zpracovala: Eva Konečná - školní metodik prevence Příloha

10 Celoškolní projekt Putování k pramenům zdraví Tento celoroční projekt je určený všem dětem naší ZŠ. Zájmem školy je podporovat u dětí radost z pohybu a dalších zdraví prospěšných aktivit. Dětství a dospívání jsou důleţitými etapami lidského ţivota, v nichţ kaţdý prochází významným tělesným a duševním vývojem, získává sociální a zdravotní návyky, které si uchovává po celý ţivot. Zdravý vývoj mladých lidí je úzce podmíněn dobrým rodinným zázemím a dalšími sociálními vztahy mimo rodinu. Mladé lidi ohroţuje celá řada zdravotních rizik typických pro toto ţivotní období, např. drogy, tabák, alkohol, touha po sexuálních zkušenostech. Pro další zlepšování zdraví jsou pozitivní změny ţivotního stylu jedním z nejdůleţitějších a nejsloţitějších cílů společnosti. Obsah a cíl projektu Projekt by měl posilovat výchovu a vzdělávání ţáků v oblasti prevence negativních jevů ve společnosti. Cílem je poskytnout ţákům nezbytné informace o prevenci patologických jevů, povzbuzovat je k samostatnosti, sebedůvěře, nabídnout smysluplná vyuţití volného času. Ţáci budou plnit úkoly projektu se svými učitelkami a z kaţdého odvětví projektu si vyhotoví výstup, který potom budou prezentovat na velkých nástěnkách umístěných ve školní chodbě. Výsledky projektu si také budou moci prohlédnout rodiče a přátelé školy ve vývěsce a na infokanále. Motivace: Pohádka o zdraví Jablečné slavnosti: Diskusní kruh Čeština s jablíčky Počítání s jablíčky Ochutnávka různých odrůd jablek a jablečného moštu Příprava salátu s jablky Výstupy ţáků s připravenými příspěvky o vlivu jablek na lidské zdraví Výtvarné zpracování motivační pohádky Hravě ţij zdravě: Internetový projekt pro ţáky 5.ročníků (ale nejen pro ně) Registrace třídy Registrace jednotlivců Plnění zadaných úkolů

11 Volný čas a já: Rekordy školy aneb Kaţdý v něčem vyniká Vytvoření roštínské knihy rekordů Chování v mimořádných situacích: Rozpoznání varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA a činnost po jeho vyhlášení Pouţívání telefonních linek tísňového volání a dalších komunikačních prostředků Činnosti integrovaného záchranného systému Sport: Zimní olympiáda aneb Na sněhu i na ledu v Roštíně jako ve Vancouveru Návykové látky: Odmítání nabízené látky - situační hry, kde se ţáci formou dramatizace i pantomimy učí základům asertivity, způsobům odmítnutí alkoholu, cigaret atd. Normální je nekouřit Bezpečnost v dopravě: Dopravní soutěţ mladých cyklistů První pomoc: Páťáci učí mladší děti Soutěţ v první pomoci Klíčové kompetence, které pomocí projektu rozvíjíme Kompetence pracovní: práce ve skupinách, samostatnost, odpovědnost, sebehodnocení Kompetence komunikativní: vyjádření názorů, postojů, komunikace ve skupině - naslouchání, správné a přesné vyjádření Kompetence sociální a personální: pravidla chování, kladné a záporné vlastnosti, partnerský vztah učitel - ţák Kompetence k řešení problémů: řešení konkrétních úkolů, asertivní chování, pomoc druhým Kompetence k učení: kladný vztah k aktivnímu učení, rozvoj myšlení, vůle, sociální učení

12 Kompetence občanské: pravidla chování ve třídě, kulturní a společenské návyky Do projektu jsou začleněny i části průřezových témat Osobnostní a sociální výchova: rozvoj myšlení, vůle, komunikace, kooperace, mezilidských vztahů, hodnot a postojů Multikulturní výchova: stejná práva a pravidla pro všechny, reţim, práce na PC Výchova demokratického občana: pravidla chování, jejich stanovení a dodrţování Enviromentální výchova: ekohry, zdravý ţivotní styl Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: globální pohled na zdravý ţivotní styl, prevenci drog

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2011/2012 V Chlebovicích dne 30.8.2011 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, Aktualizace: Mgr. Lucie Brusová, ŠMP Obsah:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Ochoz u Brna, okres Brno-venkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2015/2016 Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Pospíšilová Realizátor: Základní škola a mateřská

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Střední odborné učiliště Blatná je institucí, zabývající se vzděláváním žáků. Proto je potřeba, aby se jednotlivým žákům dostaly informace, které se týkají nejen

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 34. základní škola Plzeň Gerská 32 323 23 Plzeň ------------------------------ tel: 378 028 801 e-mail:zs34@zs34.plzen-edu.cz www.zs34.plzen-edu.cz Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Charakteristika integrovaného předmětu 5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Vyučovací předmět Člověk, podpora a ochrana zdraví je integrovaným předmětem, který je určený pro tercii. Propojuje v sobě

Více

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty:

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty: Školní družina a ŠVP Charakteristika a vybavení školní družiny: Školní druţina je součástí školy. Je do ní zapsáno 110 dětí z 1. 4. ročníku, které jsou rozděleny podle tříd do 4. oddělení. Ţáci přihlášení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Oslavany, okres Brno-venkov, Hlavní 43, 664 12 OSLAVANY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2010/2011 Tento program navazuje na koncepci prevence zneuţívání návykových látek a dalších

Více

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Primární prevence rizikového chování žáků Obsah Východiska a cíle... 1 Charakteristika žáků 1.stupně...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky I. Identifikační údaje II. Úplnost a vybavení školy III. Charakteristika pedagogického sboru IV. Zabezpečení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola Hranice, Šromotovo, Šromotovo nám. 177, Hranice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2009/2010

Základní škola Hranice, Šromotovo, Šromotovo nám. 177, Hranice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2009/2010 Základní škola Hranice, Šromotovo, Šromotovo nám. 177, Hranice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2009/2010 Jméno autora: Mgr. Alena Hlaváčová Mgr. Dagmar Janoušková Hodnocení plnění MPP ve školním roce 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Základní škola Roštín, ROŠTÍN 148, okr. Kroměříž. Hodnocení MPP ZŠ Roštín za školní rok

Základní škola Roštín, ROŠTÍN 148, okr. Kroměříž. Hodnocení MPP ZŠ Roštín za školní rok Základní škola Roštín, 768 03 ROŠTÍN 148, okr. Kroměříž tel.: 573 368 075 e-mail: zsrostin@seznam.cz bank.spoj.: 27-5995810257/0100 Hodnocení MPP ZŠ Roštín za školní rok 2008 09 Základní údaje o škole

Více

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Příloha výroční zprávy školy 1 Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příloha výroční zprávy školy 1 Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

Školní rok 2015/2016

Školní rok 2015/2016 Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE INTERNÁT Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Dagmar Luxová vedoucí vychovatelka INTERNÁT Celoroční plán práce 2015/2016 2 Ú V O D Internát

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Markvartovická

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

.5. Př írodověda 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 5.5.2. začlenění průřezových témat 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence

.5. Př írodověda 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 5.5.2. začlenění průřezových témat 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence 5.5. Přírodověda obsah stránka 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.5.2. začlenění průřezových témat 2 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence 2 5.5.4. formy a metody práce 3 5.5.5. způsoby, formy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Základní škola Roštín, Roštín 148, PSČ , tel

Základní škola Roštín, Roštín 148, PSČ , tel Základní škola Roštín, Roštín 148, PSČ 768 03, tel. 573 368 075 Minimální preventivní program na šk. rok 2017 2018 Název a adresa školy: Základní škola Roštín Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Jaroslava

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2015/2016 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence 1 Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014-2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009 Název školy: Střední odborné učiliště opravárenské,králíky, Předměstí 427, Adresa školy: Předměstí 427, 561 69 Králíky Identifikační číslo školy: 00087939 Zřizovatel : Pardubický kraj Adresa zřizovatele:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Tento program je součástí plánu práce školy pro školní rok 2015/2016, je vypracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Úkoly programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Verneřice Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Jana Kindlerová, ředitelka školy Mgr. Jana Kindlerová,

Více

Výchova ke zdraví Ročník: tercie

Výchova ke zdraví Ročník: tercie Výchova ke zdraví Ročník: tercie Učivo předmětu Očekávané kompetence žáka Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy,, projekty a Člověk rozvoj a růst jedince Dětství, puberta, dospívání (Tělesné, duševní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLBRAMICE, P. O. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLBRAMICE, P. O. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLBRAMICE, P. O. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Základní škola

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 1/16 2/16 OBSAH Profil absolventa... 5 Identifikační údaje... 5 Uplatnění ţáka:...

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Správné lidi, ve správný čas, na správná místa Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 1: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník)

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, v návaznosti na Přírodovědu ve 4. a 5. ročníku, rozvíjí a prohlubuje daná témata o specifické poznatky a dovednosti,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střediska výchovné péče v Jihlavě Platnost dokumentu: od 1. 4. 2016 Mgr. Radek Vovsík ředitel razítko 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školského zařízení 4

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Úvod 2) Charakteristika zařízení 3) Cíle 4) Struktura a zaměření preventivních aktivit 5) Plánované akce primární prevence specifické 6)

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 osnova závěrečné zprávy o plnění MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova

Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje ţáky praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro ţivot a umoţňuje jim aktivně se zapojit do řešení běţných ţivotních

Více