B Souhrnná technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B Souhrnná technická zpráva"

Transkript

1 B Souhrnná technická zpráva kontroloval: Ing. Lumír Gazda datum: vypracoval: Ing. Hana Jarošová datum: str. 1/13

2 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště bude rozvinuto v areálu ELPIS, zejména poblíž objektů, které se budou rekonstruovat. Napojení stavby na elektrickou energii a vodu bude ze stávajících rozvodů v objektech. Stávající objekty jsou poměrně zachovalé, jen místně jsou konstrukce v havarijním stavu, především díky zatékání střechou. Lze obecně říci, že zateplení a výměna střešní krytiny se současnou revizí stavu nosné konstrukce střech přispěje k celkové kvalitě a životnosti objektů. Jako střešní krytina většiny budov je použito souvrství tří asfaltových pásů s výztužnou vložkou na dřevěném bednění, které budou po odstranění převezeny k ekologické likvidaci. Nad části budovy B SO 02 je použita vlnitá azbestocementová krytina. Tato musí být demontována opatrně (se zajištěním co nejmenšího rozbití), uskladněna na staveništi samostatně a převezena následně také k ekologické likvidaci. b) urbanistické a architektonické řešení stavby V areálu se budou zateplovat fasády budov A (p. č. 5840) a C (p. č. 5842). Tvarově se objekty měnit nebudou, dojde pouze k zvětšení půdorysných rozměrů o tloušťku zateplení. Novou probarvenou omítkou v pastelových odstínech na zateplovacím systému dojde k barevnému oživení objektů v areálu. V rámci stavby nedojde ke změně stávajícího dispozičního řešení v objektu B. V objektech A a C dojde k úpravám dispozice v důsledku vybudování nového spojovacího koridoru mezi těmito objekty. K objektu A bude přistavěna místnost, která bude po dokončení sloužit jako šatna pro zaměstnance. Řešení objektů z hlediska přístupu imobilních osob zůstane zachováno. c) technické řešení c.1. Zemní práce Odkopávky kolem objektů a výkopy pro základy budou prováděny v zemině třídy těžitelnosti 2 až 3. Vytěžená zemina bude ukládána na mezideponii a přebytečná odvážena na skládku do vzdálenosti cca 5 km. Podsypy budou prováděny ze štěrku frakce 8/16 (resp.16/32). Podsypy budou zhutněny na 250 kpa. Odkopávky budou prováděny ručně. Před začátkem výkopů musí být v areálu všechny inženýrské sítě vytyčeny jejich správci!!! str. 2/13

3 c.2. Základy Objekt SO 04 a SO 05 bude založen na betonových základových pasech, které budou provedeny z prostého betonu C 16/20. Hloubka založení je min. 800 mm pod upraveným terénem. Nové základy budou od stávajících konstrukcí sousedních objektů oddilatovány Styrodurem tl. 50 mm. Základová deska bud provedena z betonu C 20/25 vyztužená KARI sítí při obou površích. Bude použita výztuž z oceli (V), popř (R). Základy stávajících objektů zůstanou zachovány. Do nových základů budou uloženy zemnící pásky hromosvodu. c.3. Svislé a kompletní konstrukce Stávající obvodové stěny budov A a C budou zatepleny kontaktním fasádním zateplovacím systémem. Bude použita minerální tepelná izolace tloušťky 150 mm, v oblasti soklu pak Perimetr tl. 100 mm. Součástí kontaktního zateplení pak bude z vnější strany tenkovrstvá probarvená omítka s výztužnou mřížkou. Nové obvodové stěny koridoru a přístavby budou z pórobetonových tvárnic (YTONG) P2-400 tloušťky 300 a 375 mm. Jako materiál pro příčky a výplně zazdívaných otvorů budou použity pórobetonové tvárnice P2-500 tl. 150 mm. c.4. Vodorovné a vyrovnávací konstrukce Krov Po odstranění podhledu a střešní krytiny byl přizván statik, který posoudil stav stávajících nosných dřevěných sbíjených vazníků střechy včetně ztužujících prostorových prvků a provedl přepočet zatížení těchto nosných prvků střechy. Byla navržena opatření sanace nosných prvků (dřevěných vazníků), či jejich případná částečná výměna, a to dle zjištěného stavu stávající konstrukce. Nad vazníky je stávající dřevěné plnoplošné bednění, u kterého se předpokládá celková výměna, a na nově položené bednění bude položena nová hydroizolační střešní folie. Nosnou konstrukci střechy koridoru a přístavby budou tvořit dřevěné krokve uložené na dřevěných pozednicích. Na krokve bude provedeno dřevěné celoplošné bednění a následně položena nová fóliová hydoizolace. str. 3/13

4 Pro veškeré dřevěné prvky bude použito jehličnaté dřevo pevnostní třídy SI (C22). Veškeré nové kovové prvky v rámci krovu budou použity nerezavějící nebo opatřené kvalitním nátěrovým systémem. Veškeré nové dřevěné prvky budou opatřeny fungicidními a insekticidními nátěry v množství a koncentracích odpovídajících konstrukci krovu, stavu a kvalitě řeziva a provedení řemeslných detailů. Podhledy V objektu C budou stávající podhledy vybourány. Nové budou osazeny cca do stejných výšek jako stávající vybourané podhledy. V SO 04 a SO 05 jsou navrženy nové podhledy. Nosný rošť podhledů bude přikotven k nosné konstrukci střechy (dolní pásnice dřevěných příhradových vazníků, u SO 04 a 05 krokve) a lemování podhledu k přiléhajícím příčkám a stěnám. Materiál podhledu je navržen sádrokarton min. tl. 12,5 mm (typ dle požadavku PO), v hygienických zařízeních pak bude použit sádrokarton určený do vlhkých prostor. V místě chodeb budou provedeny uzavíratelné otvory pro kontrolu střešního prostoru, především pak k ventilátorům VZT. Nad a mezi dolní pásnici vazníků (u nových objektů nad SDK podhled) bude vložena minerální tepelná izolace tl. 300 mm. Na dolní pásnici vazníků a krokve bude zavěšen nosný ocelový rošt SDK. Před kotvením SDK desek na nosný rošt bude provedena parotěsná folie. c.5. Komunikace Kolem zateplovaných objektů (A, C) bude provedeno přeložení okapových chodníků (betonová dlažba 300x300 mm, zámková dlažba) v šířce cca 600 mm. Chodníčky musí výškově navazovat na veškeré vstupy a anglické dvorky. V místě upravení polohy střešních svodů a napojení na dešťovou areálovou kanalizaci může být rozsah úpravy zpevněných ploch větší. Pokud bude stávající okapový chodník poškozen, bude nahrazen novým se stejnými parametry. Dlažba bude kladena na pískový podsyp tl. min. 100 mm. Všechny zpevněné plochy kolem objektu budou vyspádovány od objektu, popř. svedeny do dešťové kanalizace! c.6. Úpravy povrchů, podlahy Povrchy vnější Vnější povrch fasád objektů bude opláštěn kontaktním fasádním zateplovacím systémem s tenkovrstvou omítkou s výztužnou mřížkou. Nátěr ploch bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace. Předpokládá se veselá barevnost odpovídající účelu využití objektů. Před provedením zateplení budou stávající poškozené omítky odstraněny. str. 4/13

5 Oblast soklu bude zateplena tepelnou izolací Perimetr a opatřena penetračním nátěrem do výšky 300 mm nad upravený terén. Obklad je navržen z keramických maloformátových plošných prvků vhodných pro oblast soklu. Barevnost bude upřesněna v návaznosti na celkové řešení barevnosti objektu. Klempířské prvky střechy budou provedeny z poplastovaného plechu v barvě střešní krytiny, bez povrchové úpravy, parapety systémové bílé, ostatní klempířské prvky pak z titanzinku bez povrchové úpravy (barva šedá). Dřevěné prvky viditelné z exteriéru budou opatřeny 2x lazurovacím nátěrem ve světle hnědém přírodním odstínu. V místech zásahů do konstrukce (odstranění částečně zabudovaných střešních svodů, mříže, apod.) bude nutné provést úpravu pláště budovy, a to dle rozsahu bouracích prací. Stávající barevnost oken a dveří je ve většině případů bílá. Povrchy vnitřní Pokud dojde k poškození keramických obkladů v místnostech, tak budou doplněny stejným typem jako stávající. Materiál podhledů - sádrokarton min tl. 12,5 mm (s požární odolností konstrukce 15 minut), v hygienických zařízeních sádrokarton určený do vlhkých prostor. Pokud to bude nutné, budou stávající omítky u styku s podhledem vyspraveny. Všechny prostory ve kterých bude proveden nový SDK podhled, budou nově vymalovány. Barevnost bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace. Podlahy Nášlapná vrstva podlah zůstane stávající a při stavebních pracích musí být dostatečnou měrou chráněna před poškozením. V případě poškození podlah musí být tyto opraveny do původní podoby. V nových objektech bude nášlapná vrstva podlah tvořena povlakovou krytinou (např. PVC) vhodnou do daného provozu (mechanicky odolná, protiskluzová). c.7. Konstrukce a práce PSV Izolace proti vodě a vlhkosti Pokud by došlo v průběhu výstavby k poškození hydroizolace, musí být tato opravena v dostatečném rozsahu. Pod nosným roštem sádrokartonových podhledů bude umístěna parotěsná fólie. str. 5/13

6 Povlakové krytiny Jako střešní krytina je navržena kašírovaná hydroizolační folie VAE (vinyl-acetát-ethylen), mechanicky kotvená, včetně veškerých doplňkových prvků. Při dolním líci je kašírována geotextilíí. V případě použití nekašírované folie by bylo nutné pod hydroizolaci položit geotextilii o gramáži min. 300 g/m 2. V místech ohybů a zlomů je nutné hydroizolaci ztužit! Klempířské prvky navazující na hydroizolaci budou provedeny z poplastovaného plechu. Střecha je navržena jako dvouplášťová. Větraná vzduchová mezera bude posouzena dle ČSN Navrhování střech základní ustanovení. Plocha přívodních otvorů je 1/200 plochy střechy. Odváděcí otvory musí být min. o 10% větší než plocha přiváděcích otvorů. Systém větrání střechy bude zvolen dle systému dodavatele střešní krytiny, a to po konzultaci s projektantem. Fólie se vždy kladou na upravený podklad. Pokládání a spojování fólie se provádí podle příslušných montážních předpisů výrobce a v souladu s ČSN (2000) Hydroizolace staveb - Základní ustanovení. Izolace akustické a protiotřesová opatření Stavba bude mít pozitivní vliv na akustické poměry budovy. Vnitřní instalace vody, plynu a kanalizace Zůstanou stávající. Napojení dešťových svodů na areálový rozvod bude posunuto v závislosti na tloušťce zateplení a opatřeno lapačem střešních splavenin! Svody i lapače budou nové. Ústřední vytápění Rozvody UT v objektech SO 01, 02 a 03 zůstanou stávající. Po provedení zateplení bude nutno provést regulaci topného systému. V koridoru SO 05 a přístavbě SO 04 budou provedeny nové rozvody UT. Je navrženo teplovodní vytápění o tepelném spádu 75/55 C dvoutrubkový uzavřený systém. Otopná plocha je navržena z panelových trubkových těles typu RADIK. Tělesa budou osazena ventily s termostatickými hlavicemi a uzavíracími šroubeními. Napojení potrubí pro vytápění výše uvedených objektů bude provedeno na stávající rozvod ve výměníkové stanici, která se nachází v suterénu objektu administrativní budovy. Izolováno bude potrubí vedené pod stropem v tl. 20 mm (Mirelon). str. 6/13

7 Silnoproudé rozvody Nové rozvody budou provedeny v prostoru nad novými SDK podhledy (převážně světelné okruhy). Na nových podhledech budou umístěna nová svítidla. Venkovní osvětlení na budově bude provedeno nově, dle požadavku stavebníka. Veškeré nové rozvody elektřiny musí být provedeny v souladu s požárně bezpečnostním řešením. Vnitřní slaboproudé rozvody, bleskosvody Nad novými podhledy bude provedeno zatrubkování pro rozvody strukturované kabeláže a zabezpečovacího zařízení. Bleskosvody nad terénem budou provedeny nově. Při zateplování dojde k posunutí svodného vedení bleskosvodů a k jeho revizi. Konstrukce tesařské Zejména se jedná o dřevěné prvky krovu, viz kapitola c.4. Všechny nové nosné prvky budou ještě před montáží naimpregnovány přípravkem proti dřevokazným plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu. Také je nutno posoudit stav stávajících dřevěných konstrukcí střechy a navrhnout potřebná opatření. Konstrukce klempířské Klempířské výrobky (žlaby, svody, kotlíky apod.) budou provedeny z titanzinkového plechu tloušťky min. 0,7 mm. Prvky navazující na fóliovou hydroizolaci budou provedeny z plechu poplastovaného. Přiváděcí otvory pro větrání dvouplášťové střechy budou řešeny pomocí plastové okapové perforované lišty. Odváděcí otvory (komínky) jsou součástí dodávky střešní hydroizolace. Parapety oken budou provedeny systémové (z poplastovaného plechu, bílé, bez povrchové úpravy). Konstrukce truhlářské Podbití přesahů střech bude provedeno z dřevěných desek opatřených lazurovacím nátěrem. Vynášecí konstrukce podbití bude provedena z dřevěných impregnovaných prvků. Stávající výplně otvorů musí být při provádění prací v dostatečné míře chráněny! Konstrukce zámečnické Stávající zábradlí, mříže, apod. budou dle potřeby upraveny (posunuty, zkráceny, nově natřeny), z důvodu změny venkovních rozměrů budovy. Nátěr 2x základní, 1x finální . str. 7/13

8 Vzduchotechnika Stávající větrání budovy je provedeno systémem větrání firmy Aereco, tyto systémy nesmí být stavbou poškozeny, zvláště větrací prvky umístěné v podhledech! c.8. Požární uzávěry Budou provedeny v místech napojení nového koridoru na budovu A a budovu C (požární dveře EW 15DP3-C). c.9. Bourání V rámci bouracích prací bude provedeno: - Demontáž stávajících vnitřních svítidel - Vybourání stávajících podhledů v budově C v místnostech ve skladbě : omítka 15 mm, rákosové pletivo na podbití tl. 25 mm, tepelná izolace ze skelných vláken v tl. 50 mm, ochrana izolace varhánkový papír - Demontáž stávajících okapových chodníků v šířce 600 mm, betonová dlažba 300x300 mm, bude znovu použita na okapové chodníčky - Odstranění betonových terénních schůdků - Demontáž stávajících svítidel podhledů a venkovního osvětlení včetně kabelových rozvodů - Demontáž stávajících klempířských prvků střech (svody, žlaby, oplechování) - Demontáž stávajícího podbití přesahů střechy - Odstranění krytiny střechy včetně roznášecích prvků, krytina bude po sejmutí odvezena k ekologické likvidaci. Krytinou je souvrství tří asfaltových pásů s výztužnou vložkou na dřevěném bednění. - Odstranění poškozených částí omítky - Vybourání otvorů v příčkách dle potřeby c.10. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Zateplení obvodových stěn bude provedeno z minerální vlny v tl. 150 mm (U=0,25 W/m 2 K). Sokl bude proveden z Perimetru v tl. 100 mm. Zateplení SDK podhledů bude deskami z minerálních vláken v celkové tl. 300 mm (U=0,16 W/m 2 K). str. 8/13

9 Navrhované tloušťky izolací splňují požadavky na požadované hodnoty součinitele prostupu tepla Un podle ČSN d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Zůstane stávající. e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území. f) vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích zatřídí a zlikviduje dodavatel stavby v souladu se zákonem 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Likvidace stavebních odpadů bude dodavatelem stavby deklarována evidencí o likvidaci odpadů při kolaudačním řízení. Veškeré použité výrobky musí mít příslušné atesty o vhodnosti použití pro výstavbu ve smyslu 156 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a souvisejících právních předpisů. g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Zůstává v plné míře zachováno. h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové dokumentace Projektant provedl doměření a doplnění rozměrů (především výškových) do stávajícího podkladu skutečného stavu, který měl k dispozici. V částech objektů, které byly dostupné, byl proveden průzkum podstřešního prostoru. Po odstranění stávajících podhledů a střešní krytiny byl přizván statik, který zhodnotil statiku dřevěných příhradových vazníků střechy a možnost zavěšení SDK podhledů na jejich dolní pásnici. str. 9/13

10 i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby Pro vlastní objekty nebylo zapotřebí prakticky žádného měření, kromě zaměření stávajícího stavu vnitřní dispozice a zaměření výškové úrovně vstupů, podlah a přilehlého terénu. j) členění stavby na jednotlivé stavební objekty SO 01 - celkové zateplení objektu A, výměna krytiny na p. č SO 02 - zateplení střechy, výměna krytiny objektu B na p. č SO 03 - celkové zateplení objektu C, výměna krytiny na p. č SO 04 - přístavba místnosti k objektu A na p.č. 5843/1 SO 05 - novostavba spojovacího koridoru mezi objekty A a C na p.č. 5843/1 k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí. l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu výstavby je nutno dbát požadavků platných zákonů České Republiky. Souvisejícími právními předpisy jsou: a) Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce b) Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. c) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků. d) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). e) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. str. 10/13

11 Upozornění: V průběhu výstavby je především nutné provést nezbytná opatření k zabránění pádu osob z lešení nebo z rozestavěných podlaží a nezbytná opatření k zamezení zranění osob padajícím špatně uloženým nebo špatně zajištěným stavebním materiálem. Přes obecnou známost těchto nebezpečí se uvedená zranění s mnohdy velmi těžkými následky na stavbách stále v hojném počtu vyskytují! 2 Mechanická odolnost a stabilita Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: a) zřícení stavby nebo její části, b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Všechny konstrukce byly navrženy s ohledem na první i druhý mezní stav (napětí i přetvoření). Na konstrukci, při dodržení PD, okrajových podmínek, stavební kázně, atd., by neměly vznikat poruchy nepřípustným (nadměrným) přetvořením ani nedojde k poškození stavby. 3 Požární bezpečnost Z hlediska zachování požární bezpečnosti je nutno: a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, stanovenou zprávou PO b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, d) umožnění evakuace osob a zvířat, e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. Zateplení obvodových stěn objektů speciálních škol bude z minerální vlny (nehořlavý materiál) viz ČSN Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Veškeré relevantní hygenické předpisy jsou dodrženy. Jako střešní krytina většiny budov je použito souvrství tří asfaltových pásů s výztužnou vložkou na dřevěném bednění, které budou po odstranění převezeny k ekologické likvidaci. Nad části budovy B SO 02 je použita vlnitá azbestocementová krytina. str. 11/13

12 Tato musí být demontována opatrně (se zajištěním co nejmenšího rozbití), uskladněna na staveništi samostatně a převezena následně k ekologické likvidaci. 5 Bezpečnost při užívání Při užívání stavby musí být dodržovány platné zákony a vyhlášky České Republiky, zejména pak zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Pokud budou splněny podmínky obecných technických předpisů, neměly by být problémy s bezpečností při užívání stavby. 6 Ochrana proti hluku Stavebními úpravami nebude snížena stávající ochrana proti hluku. 7 Úspora energie a ochrana tepla a) stupeň energetické náročnosti stavby Zateplení objektů A a C je provedeno v souladu s energetickým auditem. Objekt B nebude prozatím zateplován z důvodu plánovaných přístaveb k tomuto objektu. Klasifikační třída prostupu tepla obálkovou budovy po provedení zateplení je: SO 01 - objekt A: C2 vyhovuje požadované úrovni SO 03 - objekt C: C1 vyhovuje požadované úrovni b) celková energetická spotřeba stavby Roční potřeba tepla pro vytápění nových objektů SO 04 a SO 05 činí cca 1,91GJ/rok, tj.0,531 MWh/rok. 8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Stavbou nebude porušeno stávající bezbariérové řešení objektů. 9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Stavbou se nezhorší podmínky působení vnějších škodlivých vlivů. str. 12/13

13 10 Ochrana obyvatelstva Stavba je v souladu s ÚPO, jinak nejsou žádné požadavky z hlediska mimořádných situací. Nepředpokládáme únik škodlivých látek (např. chlór, čpavek apod.) v blízkém okolí stavby. 11 Inženýrské stavby (objekty) a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod Zůstává stávající, nemění se. b) zásobování vodou Zůstává stávající, nemění se. c) zásobování energiemi Zůstává stávající, nemění se. d) řešení dopravy Zůstává stávající, nemění se. e) povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav Po dokončení stavby se obnoví původní travní porost v okolí stavby, okapový chodník a zpevněné plochy. f) elektronické komunikace Zůstává stávající, nemění se. 12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb Stavba nemá výrobní charakter. str. 13/13

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 8 NÁZEV AKCE: OPRAVA STŘECHY A KROVUKULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ "ČESKÝ DŮM"NOVÉ HRADY, ČESKÁ UL. Č.P. 79 INVESTOR:

Více

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1) urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: a) zhodnocení staveniště Staveništěm bude pouze předmětný areál s trojicí objektů stávající základní školy v obci

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY OBSAH...2 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení...2 2) Mechanická odolnost a stabilita...7 3) Požární bezpečnost...7 4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí...8 5) Bezpečnost

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ NÁZEV AKCE: ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA Stavba: Místo stavby: Zateplení fasády ZŠ Jungmannova - Kuřim parcela č. parc. 2785/1, 1453, 1449, 1455/1, kat. úz. Kuřim, okres Brno-venkov 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica EP ROŽNOV, a.s. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Investor : HIP: Rekonstrukce varny MŠ Zašová Obec Zašová Ing.

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek Jednostupňový projekt Zadavatel: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, 460 59 Hlavní projektant : AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, 460

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 22.1.2012 do částky 8/2012 Sb. a 6/2012 Sb.m.s. - RA214 Obsah a text 499/2006 Sb. - poslední stav textu 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

A. PR VODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PR VODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : ZATEPLENÍ DOMU S PE OVATELSKOU SLUŽBOU V OBCI ER ANY Místo stavby : Sukova.p.59, 257 22 er any pozemky parcelní ísla st.122/1, 122/2 v k.ú. er any Stavebník : Projektant: Obec er any Václavská.p.36,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ 250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křížany Místo: MŠ

Více

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ

Více

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Karel ŠVARCBACH P r o j e k t o v á k a n c e l á ř e l e k t r o IČO 48314285 Teplice, Jankovcova 33, PSČ 415 01 Stavba Stavebník Část DOSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI LHENICE U BŽAN OBEC BŽANY, BŽANY

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

Oprava střešního pláště budovy školy Albrechtice v Jizerských horách

Oprava střešního pláště budovy školy Albrechtice v Jizerských horách Oprava střešního pláště budovy školy Albrechtice v Jizerských horách Dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby únor 2016 zpracoval: Ing. Jiří Fól PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikace stavby Stavebník:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací soustavy hlavní plochy v

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Průvodní a souhrnná

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce Příloha č. 2 Technická zpráva 1. Všeobecné údaje Název stavby: Dřevostavba pro rekreační účely Místo stavby: Teplá, Máchova, č. parcely 2 358/1 a 2 358/3 Vypracoval: Tadeáš Domin Kontroloval: Ing. Martin

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o.

Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o. Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o. Bulharská 24, 669 02 Znojmo, tel./fax 515 223 152, e mail : cadacorp @ volny. cz IČO : 46980881 DIČ : CZ46980881 OR : KOS Brno oddíl C, vložka 8133 ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zařízení na stadionu TJ Jiskra Rudník; na st. p. č. 704, kat. území Rudník.

Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zařízení na stadionu TJ Jiskra Rudník; na st. p. č. 704, kat. území Rudník. Akce: Objekt: Investor: Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zařízení na stadionu TJ Jiskra Rudník; na st. p. č. 704, kat. území Rudník. Budova na st. p. č. 704, kat. území Rudník

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE Zpracovatel : Zdeněk Jiříček, Luční 2001, Vsetín, 755 01 Škola : SPŠ stavební, Máchova 628, Valašské

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 PRAHA III/2011 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 2012/012/500 Technická zpráva F.1.4-1001 / 2 Seznam příloh Č. příl. Název přílohy počet A4 1001. Technická zpráva 4 A4 1002. Situace - vodní prvky 4 A4 1003. Fontána 8 A4 1004. Strojovna 6 A4 1005. Tabulka

Více

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ----------------------------------------------------------- 1.Identifikační údaje Investor : Město Třeboň Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 Akce : OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA OKEN

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 Stavebník: Místo stavby: Druh dokumentace: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Vsetín, Bobrky Projektová dokumentace

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva F.1.1.1. Technická zpráva 1) Stávající stav: 1.1) Založení objektu V rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy nebylo zmapováno založení stavby, lze však předpokládat, že základy tvoří rozšíření

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Kreslil: Zpracoval: Ing. Jan Doubrava OPTIMA spol. s r.o. Zodp.projektant: Ing. Jan Shejbal PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Technická

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1063/1 15000 Praha 5 Hlubočepy DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ F.1.1-ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Více

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby část PD D.1.1 Stavební část Název akce: Ostrava rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV 136V314000001 Investor: Vězeňská služba České republiky, Vazební

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A A.1.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Regenerace hřiště ul.nová v Mohelnici Místo stavby: Mohelnice Kraj : Olomoucký Stupeň : pro výběrové řízení Druh stavby:

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Adresa Stavba Místo stavby Charakter stavby : Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. : T. G. Masaryka 7/33a, Svitavy BYTOVÝ DŮM Milady Horákové 494/52, Svitavy : RESOCIALIZAČNÍ BYTY : St. pl. 454/1,

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

ZASTÁVKY HÁŽOVICE 2012 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZASTÁVKY HÁŽOVICE 2012 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZASTÁVKY HÁŽOVICE 2012 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY INVESTOR MĚSTO ROŽNOV P. R., MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 128, ROŽNOV P. R. MÍSTO STAVBY POZEMEK PARC. Č. 4, 829/15, 831/1, K. Ú. ROŽNOV P. R. PROJEKTANT ING.

Více

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building.

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : Prosinec 2013 780/13

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. 2 a) zhodnocení staveniště.. 2 b) urbanistické a architektonické řešení stavby.. 2 c) technické řešení s popisem pozemních staveb a

Více

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI BRNO, ČERVEN 2013 Název zakázky: Odpovědný řešitel: III/1699 Červená Rejštejn, Ing. Stanislav Štábl

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31 PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE TEXTOVÁ ČÁST A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Část: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Popis území stavby SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební pozemek je na většině plochy mírně svažitou parcelou přiléhající k místní komunikaci vedoucí v těsné blízkosti pozemku dobře přístupnou pro chodce

Více

1. Úvod. 2. Technické řešení

1. Úvod. 2. Technické řešení 1. Úvod Tento objekt projektové dokumentace řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch komunikací v rámci projektu výstavby chodníků v Palkovicích. Upozorňuji na skutečnost, že se v trase navržených

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: MĚSTO ŠLUKNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 407 77 ŠLUKNOV Stavba: REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA 5. ETAPA MŠ 2.NP AKTUALIZACE DPS - 2015 Obec Košařiska D.1.1 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 2. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 3. DISPOZIČNÍ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA JAN ZÁSTĚRA ING. HANA RUMLOVÁ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS

Více

REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA VÝMĚNU OTVOROVÝCH VÝPLNÍ NA ZŠ HOLZOVA TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA VÝMĚNU OTVOROVÝCH VÝPLNÍ NA ZŠ HOLZOVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Stavebník: Název akce: Projektant ING. JIŘÍ ŠLANHOF LÍŠEŇ Stavební úřad: Vypracoval ING. MICHAL VALENTA LÍŠEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - LÍŠEŇ DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1, 601 67

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího sportovního hřiště a přístavba nového hřiště v areálu 7. ZŠ Masarykova v Kolíně 2. 1.1 Použité

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY Objednatel: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁMĚSTÍ ČSA 1/1, 737 01,ČESKÝ TĚŠÍN Zhotovitel: ATRIS s.r.o Místo podnikání:

Více

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12 Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil : 606 905 005 e-mail : j.projekt@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce : ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce

Více

B. souhrnná technická zpráva C. situace stavby D. dokladová část E. zásady organizace výstavby

B. souhrnná technická zpráva C. situace stavby D. dokladová část E. zásady organizace výstavby stupeň dokumentace : dokumentace pro výběr zhotovitele stavby místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název stavby : zateplení souboru budov SO 02 ZŠ Jiráskova

Více

stavba Název : Zateplení budovy restaurace Beseda, Štefánikova 3, : Hodonín : Štefánikova 3, 695 03 Hodonín : Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

stavba Název : Zateplení budovy restaurace Beseda, Štefánikova 3, : Hodonín : Štefánikova 3, 695 03 Hodonín : Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Část : A.Průvodní zpráva A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje stavba Název : Zateplení budovy restaurace Beseda, Štefánikova 3, Hodonín Účel : občanská vybavenost Obec : Hodonín Adresa : Štefánikova

Více