Úvod do GPS. Miroslav Čábelka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do GPS. Miroslav Čábelka"

Transkript

1 Úvod do GPS Miroslav Čábelka

2 OBSAH 1 ÚVOD HISTORIE NAVIGACE NEBESKÁ NAVIGACE RÁDIOVÁ NAVIGACE LORAN DOBA SATELITŮ CHARAKTERISTIKA A BUDOVÁNÍ SYSTÉMU GPS NAVSTAR CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU GPS NAVSTAR BUDOVÁNÍ SYSTÉMU GPS SLOŽENÍ SYSTÉMU GPS NAVSTAR KOSMICKÝ SEGMENT Modernizace družic ŘÍDÍCÍ SEGMENT UŽIVATELSKÝ SEGMENT GPS přijímač Rozdělení GPS přijímačů WGS PSEUDOVDÁLENOST STRUKTURA SIGNÁLU DRUŽIC PSEODONÁHODNÝ C/A KÓD PSEUDONÁHODNÝ P KÓD NAVIGAČNÍ ZPRÁVA MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ KÓDOVÁ MĚŘENÍ FÁZOVÁ MĚŘENÍ ZDROJE NEPŘESNOSTI: PROBLÉMY SATELITNÍ HODINY HODINY PŘIJÍMAČE CHYBA DRÁHY DRUŽICE ATMOSFÉRICKÉ CHYBY: IONOSFÉRA A TROPOSFÉRA Troposférická refrakce Ionosférická refrakce Geomerický fakor snížení přesnosi ÚTLUM SIGNÁLU MULTIPATH URČENÍ SOUŘADNIC DRUŽICE URČENÍ SOUŘADNIC PŘIJÍMAČE TRANSFORMACE DO NÁRODNÍHO SOUŘADNICOVÉHO SYSTÉMU MATKART PROGRAM TRANGPS PROGRAM ETRFKRO

3 13 METODY URČOVÁNÍ POLOHY POMOCÍ GPS ABSOLUTNÍ URČOVÁNÍ POLOHY RELATIVNÍ URČOVÁNÍ POLOHY METODY MĚŘENÍ S GPS STATICKÁ METODA RYCHLÁ STATICKÁ METODA PSEUDOSTATICKÁ METODA METODA STOP AND GO POLOKINEMATICKÁ METODA KINEMATICKÁ METODA RTK REAL TIME KINEMATIC DIFERENČNÍ GPS CZEPOS ČESKÁ SÍŤ PERMANENTNÍCH STANIC PRO URČOVÁNÍ POLOHY EVROPSKÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM EGNOS RUSKÝ GLOBÁLNÍ DRUŽICOVÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM GLONASS HISTORIE POPIS SYSTÉMU EVROPSKÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM GALILEO KOSMICKÝ SEGMENT GIOVE POZEMNÍ SEGMENT SLUŽBY GALILEO A ČESKÁ REPUBLIKA FINANCOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ SYSTÉMU GPS GEOCACHING SLOVNÍK POJMŮ POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE

4 1 Úvod V celé hisorii lidsva nebyla navigace a určování polohy ak přesné, jako nyní. Vývoj byl velmi pozvolný, od hrubého určení polohy na mapě, zaměření pomocí sexanu, až po výpoče pomocí různých geodeických meod. Meody určování polohy založené na využií saeliního sysému sojí na pomyslné špici vývoje navigace. Nejmodernější meodou, kerá pro svou činnos využívá sousavu navigačních družic, obíhajících Zemi na základě přesně určených podmínek a nepřeržiě vysílajících daové informace je sysém GPS NAVSTAR. Silnou konkurenci mu vyvářejí ruský navigační sysém Glonass a evropský navigační sysém Galileo. Globální polohový sysém GPS nachází uplanění ve sále více oborech lidské činnosi. To je podmíněno jeho univerzální koncepcí a možnosí bezplaného využií každým z nás. GPS je aké jednou z důležiých oblasí geoinformaiky. Cílem éo publikace je seznámi se základními principy navigace a dále se složením, funkcí a meodami sysému GPS NAVSTAR. Opomenuy nejsou ani osaní používané globální poziční sysémy. Praha Ing. Miroslav Čábelka Kaedra aplikované geoinformaiky a karografie Přírodovědecká fakula UK v Praze Zdroj:hp://

5 2 Hisorie navigace Hisorie navigace se začala psá v době, kdy začal mí člověk pořebu zaznamenáva svou cesu či významná mísa na Zemi. Značky v přírodě, kameny, sromy a hory předsavují první příklady používaných orienačních bodů. Posupný vývoj civilizace přinesl pořebu zaznamenání přesnější polohy a sávající způsoby určování polohy a navigace přesávaly vyhovova sále náročnějším pořebám člověka. Proo byly posupem času vyvinuy mnohem náročnější meody a přísroje sloužící k určení polohy a navigaci. 2.1 Nebeská navigace Nebeská navigace byla prvním seriozním řešením problému jak urči polohu v neznámém území na moři i na zemi, kdy bylo použio slunce, měsíc a hvězdy jako přirozené orienační body. Princip vychází z poznaku, že vzájemná poloha hvězd a jejích geomerické uspořádání vypadá v různých čásech Země různě. Proo je pozorováním konfigurace hvězd možné odhadnou svou polohu na zemi a směr k cíli. Geomerická konfigurace hvězd z pohledu sledování byla později mnohem přesněji určena měřením vzájemných úhlů mezi nimi. Pro vyšší přesnos měření úhlů mezi hvězdami byly vyvinuy speciální opické přísroje. Tyo měřené úhly pak byly použiy pro určení polohy pozorovaele s pomocí zveřejněných, předem vypočíaných grafů, keré usnadňovaly obížnou výpočení úlohu. Posupy měření úhlů mezi hvězdami pomocí opických přísrojů byly časově velmi náročné a nepřesné. Měření nebylo možné použí během dne a při zaažené obloze v noci. Jako výpočení posup se využívala základní riangulační geomerie hvězdy se saly známými orienačními body, měřené úhly mezi nimi umožnily navigáorovi řeši prvky rojúhelníku a následně urči svoji polohu. Nemožnos měři vzdálenosi ke hvězdám způsobila nepřesnos při výpočech riangulace. Tyo vzdálenosi by mohly bý použiy pro řešení prvků rojúhelníku namíso úhlů. Nápad auomaického výpoču polohy pomocí měření vzdálenosí k orienačním bodům dospěl k realizaci v nedávné době, kdy byly použiy radiové signály hp://global.opcon.com. 2.2 Rádiová navigace V polovině minulého soleí objevili vědci způsob jak měři vzdálenos pomocí radiových signálů. Princip je založen na měření času, za kerý dorazí radiové signály od vysílače k přijímači. Vynásobením času, po kerý signál cesoval rychlosí signálu, dosaneme vzdálenos mezi vysílačem a přijímačem. Rychlos radiového signálu je sejná jako rychlos svěla, j km/s. Přesnos měření doby cesy signálu je důležiá, proože chyba 1 mikrosekundy v měřeném čase způsobí chybu 300 merů ve vzdálenosi. Pro přesné určení polohy by proo přijímač pořeboval měři dobu cesy signálu mnohem přesněji než jedna milionina veřiny, možná až jedna bilionina veřiny jedna nanosekunda

6 Využií sysému vysílače a přijímače radiového signálu pro určení polohy Předpokládejme, že vysílací věž je posavena na bodě o známých souřadnicích viz obr. 1 a my máme přijímač, kerý může přijíma signály z vysílače. Přesná poloha vysílače je naprogramována v našem speciálním radiovém přijímači. Obrázek 1: Využií radiového signálu pro určení polohy Nacházíme se v neznámé poloze. Zapneme přijímače a změříme svoji vzdálenos od vysílače k přijímači. To nám říká, že se nacházíme někde na kružnici o poloměru R1 změřená vzdálenos od vysílače 1. Obrázek 2: Využií radiového signálu pro určení polohy Dále předpokládejme, že druhá vysílací věž viz obr. 2 je insalována na dalším známém bodě. Sejný speciální přijímač změřil vzdálenos k vysílači 2 R2. Nyní máme dvě informace: vzdálenos k vysílači 1 R1 a vzdálenos k vysílači 2 R2. Nacházíme se ve sejnou dobu na obou kružnicích. Musíme bý na průsečíku ěcho dvou kružnic na jednom z bodů A a B. Měřením vzdálenosi k řeímu vysílači můžeme přesně idenifikova svoji polohu

7 Přijímač po zapnuí změří vzdálenosi k vysílačům a vypočíá svou polohu. Přesné polohy vysílačů jsou naprogramovány v přijímači. Několik vysílačů voří vysílací řeězec. Řeězec může mí pro lepší pokryí 4 a více vysílačů. Rozsah radiového vysílače je zhruba 500 km. Navigační sysémy, keré používají akové radiové signály pro měření vzdálenosí k několika vysílacím věžím umísěným na známé pozici, se nazývají radiové navigační sysémy. chyba 1 µs v měřeném čase způsobí chybu 300 merů ve vzdálenosi 2.3 LORAN LORAN Long Range Navigaion je radiový navigační sysém, kerý začal pracova okolo roku Každý LORAN řeězec se skládá minimálně ze 4 vysílačů a pokrývá plochu minimálně 500 km 2. Aby se zvýšilo pokryí pomocí LORAN, je použio několik LORAN řeězců. Např. dva LORAN řeězce mohou pokrýva západní pobřeží USA. Každý řeězec LORAN vysílačů vysílá radiové signály na své vlasní určené frekvenci. LORAN přijímač je naladěn na radiový signál vysílačů řeězce, auomaicky měří vzdálenosi k vysílačům a počíá svoji polohu. Přijímač LORAN má uloženy přesné souřadnice všech LORAN vysílačů v řeězcích. Během cesy lze projíždě přes několik LORAN řeězců, akže navigáor pořebuje zná a naladi frekvenci každého LORAN řeězce, v jehož dosahu se pohybuje. Celkový rozsah řeězců LORAN pokrývá celosvěově pouze malou čás Země. Obrázek 3: Svěové pokryí LORAN Zdroj: hp://en.wikipedia.org/wiki/loran Řeězce LORAN jsou konrolovány mísními vládami a obecně jsou umísěny v pobřežních oblasech, kde je vysoký provoz. Přesnos sysému LORAN je přibližně 250 merů

8 2.4 Doba saeliů Pro pokryí věšího území a získání řírozměrných souřadnic byly vyvořeny saeliní radionavigační sysémy. Teorie činnosi saeliního navigačního sysému se podobá sysému pozemní radiové navigace viz obr 2. V saeliních sysémech působí saeliy jako referenční body a vzdálenosi k nim jsou měřeny pro určení rojrozměrné pozice šířka, délka a výška, nebo X,Y a Z vyhledáním průsečíku několika sfér. Obrázek 4: Princip určení 3D polohy pomocí saeliů Zdroj: hp://en.wikipedia.org V saeliních sysémech není poloha saeliů pevná. Obíhají Zemi vysokou rychlosí. Nicméně saeliy jsou vybaveny sysémem, kerý poskyuje v každém okamžiku informaci o jejich poloze. Přesnos vypočíané polohy saeliů v okamžiku, kdy je k nim měřena vzdálenos ovlivňuje přesnos vypočíané polohy přijímače. Přesnos výpoču polohy přijímače závisí na přesnosi výpoču polohy referenčních bodů. V saeliním polohovacím sysému je poloha saeliů a jejich drah průběžně moniorována z několika observačních cener rozmísěných po celém svěě organizací odpovědnou za udržení drah saeliů v akcepovaelných hranicích. Tao organizace aké předpovídá dráhy saeliů pro dalších 24 hodin na základě akuálních informací o drahách přijímaných měřícími cenry předchozích 24 hodin podobně jako předpověď počasí. Předpovězená informace o drahách saeliů pro dalších 24 hodin je řídící organizací přenesena na každý saeli a pak může bý poslána na přijímače. Saeliy vysílají informace o svých drahách jako součás srukury svých radiových signálů. Jedním z prvních saeliních navigačních sysémů byl Transi. Zkušenosi získané z Transiu a několika dalších experimenálních sysémů vedly k vyvinuí současných globálních polohovacích sysémů amerického GPS, ruského sysému GLONASS a evropského Galilea

9 3 Charakerisika a budování sysému GPS NAVSTAR 3.1 Charakerisika sysému GPS NAVSTAR Global Posiioning Sysem, zkráceně GPS, je vojenský navigační družicový sysém provozovaný Minisersvem obrany Spojených sáů amerických, kerý dokáže s několikamerovou přesnosí urči pozici kdekoliv na Zemi. Přesnos GPS lze ješě zvýši až na přibližně 1 cm s použiím meod jako je Diferenciální GPS DGPS. Sysém byl vyvinu americkými vzdušnými silami a námořnicvem. Vývoj začal koncem padesáých le, kdy byl ve svém rozmachu sysém amerického námořnicva TRANSIT. Sysém TRANSIT byl velice úspěšný, ale neumožňoval nepřeržié měření polohy. To byl důvod vývoje dokonalejších sysémů. Memorandem Minisersva obrany USA ze dne se vzdušné síly saly zodpovědnými za sloučení výzkumných programů meod družicové navigace Timaion a 621B do jediného programu s označením GPS NAVSTAR. Od řídí rozvoj programu GPS společná programová skupina JPO Join Program Office kosmické divize velielsví sysémů vzdušných sil USA US Air Force Sysems Command, Space Sysems Division, Navsar GPS Join Program Office siuovaná na leecké základně v Los Angeles Koukl, sr. 4. JPO je sesavena se zásupců: leecva, armády, námořnicva, pobřežní sráže, námořní pěchoy US Marine Corps, obranné karografické agenury Defense Mapping Agency, sáů NATO a Ausrálie. GPS voří ři segmeny čási: kosmický, konrolní, uživaelský. Kosmický segmen je vořen družicemi umísěnými na oběžné dráze, konrolní segmen zahrnuje pozemní řídící, moniorovací a vysílací sanice a uživaelský segmen je vyvářen širokým spekrem přijímačů GPS, určených pro nejrůznější aplikace

10 Obrázek 5: Tři segmeny GPS Zdroj: hp:// 3.2 Budování sysému GPS V prosinci roku 1973 obdržela JPO souhlas se zahájením prací na programu GPS NAVSTAR. Práce byly rozděleny do ří fází. Fáze první Byla ověřena koncepce sysému, vypsáno výběrové řízení na jednolivé komponeny sysému družice, p ijíma8e, esovací polygon, řídící sřediska. Byly vypušěny první dvě družice NTS Navigaion Technology Saellies. Obíhaly na nižších drahách a esovaly jednolivé subsysémy družic projeku. První družice byla vyrobena firmou Rockwell a vypušěna v únoru V prosinci éhož roku byly k dispozici již 4 družice, bylo edy možné určova prosorovou polohu po omezenou dobu a jen na esovacím polygonu v Arizoně Yuma Proving Ground. Družice vypušěné v první fázi se označují jako družice bloku I nebo NDS. Vypušěno jich bylo celkem 11 a s někerými z nich bylo dosaženo počáečního provozního savu sysému IOC Iniial Operaional Capabiliy. Družice byly projekovány s živonosí 3 roky, někeré sloužily i 10 le. Fáze druhá Budovala se řídící a moniorovací sřediska. V prosinci 1980 byla vybrána firma Rockwell pro vývoj 28 družic bloku II. Pro vývoj armádního uživaelského zařízení byly vybrány firmy Magnavox, Rockwell Collins, Texas Insrumen a Teledyne. V závěrečných eapách éo fáze byl vývoj přijímačů svěřen firmám Rockwell Collins a Magnavox. Fáze řeí V únoru 1989 byla vypušěna první družice bloku II. Družice bloku II nahrazovaly blok I a doplňovaly sysém na plánovaný sav. Třírozměrné určení polohy v libovolném mísě na Zemi po 24 hodin bylo možné od počáku roku Desáá sar až 28. Družice

11 bloku II nesou označení blok IIA. Mají lepší paměť a umožňují pracova 180 dní bez konaku s řídícím sřediskem pro případ zničení řídícího cenra ve válce. Živonos bloku II resp. IIA byl plánována na 7,5 roku. V červnu 1989 byl s firmou General Elecric uzavřen konrak na konsrukci a výrobu 20 družic bloku IIR Replacemen or Replenishmen Operaional Saellies. První sar byl neúspěšný, další se již povedl Družice je v operačním nasazení od Výhody ěcho družic spočívají ve vzájemné komunikaci mezi družicemi, keré si navzájem sdělují svojí polohu. To umožňuje rychlé odhalení případné chybné polohy družice. Plánovaná živonos je 10 le. Po vypušění 30 družice bylo dosaženo počáečního operačního savu sysému IOC. To znamená, že sysém obsahuje 24 družic, keré poskyují službu SPS Sandard Posiioning Service a předpokládané změny jsou oznamovány 48 hodin předem bylo v provozu 24 družic bloku II a sysém byl uveden do činnosi. Plného operačního savu FOC Full Operaional Capabiliy bylo dosaženo po důkladném esování sysému. Původně byla echnologie GPS využívána jen jako přesný vojenský lokalizační a navigační prosředek například pro sledování pozic vojenských jednoek, zaměřování cílů, ad., v 80. leech však americká vláda rozhodla o jeho uvolnění i pro civilní účely. Od roku 1996 je globální polohový sysém na základě rozhodnuí prezidena USA konrolován vládním výborem IGEB Ineragency GPS Execuive Board, jehož úkolem je sledování vývoje globálního polohového sysému a jeho směřování v souladu se zájmy národní bezpečnosi. Kromě oho provádí i dohled na zajišění dosupnosi GPS pro celosvěové mírové využií vědecké i komerční a podporuje mezinárodní spolupráci v éo oblasi. 25. března 1990 vláda zavedla výběrový přísup SA Selecive Availabiliy. Výběrový přísup je způsob záměrné degradace přesnosi určení polohy pomocí sysému GPS modifikací C/A kódů. Po jeho zavedení poskyovala služba SPS, kerá je určena pro civilní uživaele, horizonální přesnos určení polohy 100 m 95% a verikální přesnos určení polohy 156 m 95%. Kvůli velkému laku civilních uživaelů mohuně využívajících echnologii GPS byl výběrový přísup 2. kvěna 2000 zrušen rozhodnuím prezidena USA Billa Clinona. Přeso si Spojené sáy vyhrazují právo omezi sílu nebo přesnos signálu GPS, nebo dokonce veřejný přísup zamezi úplně, aby v době války nemohl sysém užíva nikdo kromě auorizovaných uživaelů Slavíček, sr

12 4 Složení sysému GPS NAVSTAR 4.1 Kosmický segmen Kosmický segmen se skládá z minimálního poču 24 družic. Skuečný poče družic je proměnlivý, neboť jsou vypoušěny sále nové generace družic a saré se ruší eprve podle jejich akuálního echnického savu. Kosmický segmen GPS předsavují družice umísěné na šesi éměř kruhových drahách málo exenrické elipsy se sklonem inklinací 55 k rovině rovníku, vzdálené km od povrchu Země a pohybující se rychlosí km h 1. Výběr ohoo sklonu dráhy 55 k rovině rovníku je výsledkem výpočů asromechaniky. Paramery drah družic se oiž s časem posupně mění a velikos časových změn ěcho paramerů jsou závislé na jejich počáeční velikosi. Lze dokáza, že právě pro sklon drah 55 je dlouhodobá zv. sekulární změna času průchodu perigeem nulová. Za jeden hvězdný den uskueční každá družice dva oběhy kolem Země jeden oběh rvá 11 h 58 min, proo je další den na sejném mísě oběžné dráhy vždy o 4 minuy dříve. Obrázek 6: Rozmísění a dráhy 24 družic vořících FOC Zdroj: Peer H. Dana V průběhu posledních le prošly družice sysémů saeliních navigací celou řadou echnických změn. Asi nejdůležiější změnou je, že v družicích poslední generace je čas měřen pomocí vodíkového maseru, akže měření času je o řád přesnější, než u jejich předchůdkyň. Povinnou součásí vybavení každé družice je přijímač, vysílač, aomové hodiny, procesory a celá řada osaních přísrojů, keré slouží nejen pro navigaci např. deekci jaderných výbuchů nebo slouží pro jiné vesměs vojenské účely. Družice aké přijímá, uchovává a zpracovává informace předané pozemními anénami. Družice sleduje sav vlasních sysémů, koriguje svoji dráhu rakeovými moory a podává o ěcho skuečnosech informace do řídícího cenra Švábenský O., Fixel J., Weigel J., 1995, s.5. Sabilizace družice na dráze je zajišěna servačníky, o dobíjení palubních baerií se sa

13 rají sluneční články u družic sysému NAVSTAR je plocha slunečních článků 7,25 m 2. Družice vysílají signály pro uživaele v podobě složiého signálu, kerý je vořen řadou koherenních kmiočů Švábenský O., Fixel J., Weigel J., 1995, s Modernizace družic Od roku 1978 prošly družice GPS velkými změnami a rozsáhlou modernizací. V současnosi je v provozu již řeí generace a další dvě jsou ve vývoji. Vývoj probíhal v zv. blocích. Blok I výrobce Rockwell Inernaional první družice vypušěna v únoru 1978, poslední 1985 poče aomových hodin 3 celkem vypušěno 10 družic vyrobeno 11 plánovaná živonos 3 4 roky věšina sloužila dvojnásobnou dobu poslední družice ohoo bloku dosloužila v roce 1995 vysílané signály L1 s kódem C/A a P, L2 s kódem P Obrázek 7: Družice sysému NAVSTAR bloku I Zdroj: hp://en.wikipedia.org Dne 18. prosince 1981 byla jedna družice při neúspěšném saru zničena. Inklinace dráhy ěcho družic byla 63. Na palubě každé družice byla rojice aomových hodin jedny s cesiovým a dvoje s rubidiovým sandardem. Plánovaná živonos byla 4,5 roku, ale věšina družic spolehlivě sloužila více než dvojnásobek éo doby. Poslední družice Bloku I byla vyřazena z akivní služby v lisopadu Blok II a IIa výrobce devíi družic bloku II a 19 i družic bloku IIa opě firma Rockwell Inernaional družice bloku II vypoušěny v leech z leecké základny na mysu Canaveral na Floridě rakeou Dela II poče aomových hodin 4 živonos 7 le rozdíl mezi blokem II a IIa je v délce práce bez zásahu pozemního sřediska, kerá u bloku II dosahuje 14 dnů a bloku IIa 180 dnů do dnešních dnů fungují na oběžné dráze 2 družice bloku II a 16 družic bloku IIa nejsarší dosud funkční družice byla vypušěna v roce

14 vysílané signály L1 s kódem C/A a P, L2 s kódem P Obrázek 8: Družice NAVSTAR bloku II Zdroj:. hp:// Obrázek 9: Družice bloku IIA Zdroj. hp:// Blok IIR výrobce General Elecric vypušěny v leech v poču 12ks zlepšení spočívá hlavně ve vzájemné komunikaci družic předávají si navzájem svojí polohu a korigují své dráhy j. jsou schopny provozu bez pozemního řízení poče aomových hodin 3 živonos 10 le současně v provozu 12 vysílané signály L1 s kódem C/A a P, L2 s kódem P Obrázek 10: Družice sysému NAVSTAR bloku IIR Zdroj: hp:// Blok IIR M výrobce Lockheed Marin éměř idenické s blokem IIR zvyšují výkon vysílacích signálů zavádějí kód M vojenský kód s lepšími šifrovacími způsoby

15 kód pro civilní uživaele C/A bude nově vysílán i na frekvenci L2 což zpřesní výsledky pro civilní sekor na 1 3m zpřesnění se dosáhne měřením C/A kódu na obou frekvencích a ím lepším korekcí ionosférické refrakce první družice vypušěna v září 2005 plné modernizace by mělo bý dosaženo v leech vysílané signály L1 s kódem C/A, P a M, L2 s kódem C/A, P a M Nejvěší změny oproi Bloku IIA jsou: opěovné zlepšení odsínění před kosmickým zářením, zvěšení zásob paliva pro rakeové moory a přeprogramovaelný palubní počíač. Družice Bloku IIR byly na oběžnou dráhu vyneseny rakeou Dela II z leecké základny na mysu Canaveral. Blok IIF Obrázek 11: Družice sysému NAVSTAR bloku IIF Zdroj: hp://msl.jpl.nasa.gov vývoj zajišťuje Boeing konrak na 33 družic plánovaná živonos 15 le vysílány budou všechny předchozí signály + zavedou novou civilní frekvenci L5 budou obsahova digiální aomové hodiny předpokládaný sar vypoušění družic ohoo bloku je konec roku

16 Blok III Obrázek 12: Družice sysému NAVSTAR bloku III Zdroj: hp://msl.jpl.nasa.gov plná operační schopnos by měla bý dosažena po roce 2020 důraz bude kladen na zesílení výkonu a šifrování vysílaných signálů, delší živonos a spolehlivos návrhy družic zpracovávají firmy Boeing a Lockheed Marin první saeliy by měly bý vypušěny v roce 2009 Podrobnější údaje o jednolivých družicích jsou uvedeny v následující abulce 1: Blok I Blok II Blok IIA Blok IIR Výrobce Rockwell In. Rockwell In. Rockwell In. Lockheed Marin Vypušění na oběžnou dráhu II/1978 X/1985 II/1989 X/1990 XI/1990 XI/1997 Vypušěno ks XI/1997 XI/2004 Hmonos při saru 759 kg kg kg kg Plánovaná živonos 4,5 roku 7,3 roku 7,3 roku 10 le V současnosi v provozu Nosič na oběžnou dráhu Alas E, F Dela II Dela II Dela II Inklinace dráhy leu Aomové hodiny 1 Cs, 2 Rb 2 Cs, 2 Rb 2 Cs, 2 Rb 3 Rb Vysílací frekvence L1, L2 L1, L2 L1, L2 L1, L2 Funkčnos bez konaku s OCS 3 4 dny 14 dní 180 dní > 180 dní

17 Obrázek 13: Rakea Dela II. Vynáší na oběžnou dráhu GPS saeli Blok IIR 15 vlevo a IIR 15 vpravo Zdroj: hp:// 4.2 Řídící segmen Řízení GPS voří sousava pěi moniorovacích sanic, ří pozemních vysílačů povelů a hlavního řídicího sřediska. Moniorovací sanice jsou rozmísěny rovnoměrně podél rovníku: na Havajských osrovech, na aolu Kwajalein na Marshallových osrovech v západním Tichomoří, na osrově Ascension ve sředním Alaniku, na osrově Diego Garcia uprosřed Indického oceánu a v Colorado Springs v USA. Pozemní vysílače jsou umísěny na osrovech Ascension, Diego Garcia, na aolu Kwajalein a na Havaji. Hlavní pozemní sanice se nachází na základně Falcon AFB v Coloradu, hlavní řídicí sředisko sídlí na Schrieverově leecké základně v Colorado Springs v Coloradu a celý sysém je řízen z ředielsví Navsar na leecké základně v Los Angeles. Moniorovací sanice jsou vybaveny přesnými cesiovými normály a přijímači P kódu a vyvářejí síť pro určování palubních efemerid a pro modelování chodu družicových hodin. Monio

18 rovací sanice neusále přijímají signály z družic, uchovávají je a předávají do hlavní sanice Švábenský, sr. 5. V hlavní řídící sanici se zpracovávají elemerické údaje a výsledky sledování pohybu družic ze všech moniorovacích sanic a počíají se efemeridy družic a paramery družicových hodin. Efemeridy slouží k navigaci v reálném čase zv. vysílané efemeridy. Zároveň se zde uchovává časový sysém GPS, čas GPST. Obrázek 14: Moniorovací sanice GPS Zdroj: hp://cs.wikipedia.org Moniorovací sanice voří oficiální síť pro určování vysílaných efemerid a modelování chodu družicových hodin. Pozemní řídící sanice jsou vybaveny prosředky pro komunikaci se saeliy a předávají jim efemeridy a údaje o chodu jejich hodin, keré byly vypočíány v hlavní řídící sanici. Rozmísění sanic umožňuje denně naváza ři spojení mezi každou družicí a pozemní anénou. V současné době se yo informace předávají jednou denně. Too rozmísění sanic vyhovuje požadavkům pro navigační sysém, umožňující okamžié určování souřadnic sanice. Řídící segmen je dále zodpovědný i za nejrůznější provozní opaření, z nichž nejdůležiější jsou správa a údržba sávajících družic například změny oběžných drah a pozic družic, sahování vysloužilých družic z oběžné dráhy, aj. a podílí se i na přípravě vypoušění nových družic. V současné době exisuje několik pozemních civilních moniorovacích síí, keré ovšem nejsou součásí sysému NAVSTAR a ani žádného jiného a nepodílejí se na řízení a činnosi sysému, ovšem určují přesné efemeridy družic sysému NAVSTAR. Jedná se především o síť CIGNET Cooperaive Inernaional GPS Nework, kerou provozuje národní geodeická služba USA. V roce 1992 byla zřízena Mezinárodní geodeickou asociací služba IGS Inernaional GPS service for Geodynamics, jejímž primárním úkolem je sledova geodynamické jevy v Evropě

19 Sekundárně služba zjišťuje přesné dráhy družic sysému NAVSTAR a GLONASS, paramery roace Země, modely chodu družicových hodin a informace o savu ionosféry. IGS je vořena síí řicei sanic rozmísěných po celé Zemi, keré mají permanenní provoz. Daa a měření jsou předávána do daových cener prosřednicvím síě inerne. 4.3 Uživaelský segmen GPS přijímač Pro příjem a zpracování GPS signálů byly vyvinuy speciální přijímače. V současné době jich exisuje několik ypů jednokanálové, vícekanálové a hybridní. Jednokanálový přijímač je schopen zachyi a zpracova signál jen z jedné družice, proo se po zachycení a zpracování signálu a uložení informace z jedné družice přepne na druhou, přičemž doba nuná pro celý eno proces je velmi malá cca 20ms. U vícekanálových přijímačů je siuace jiná, proože pro každou družici mají vyčleněný samosaný fyzický kanál a udíž mohou přijíma a zpracováva signály z více družic najednou. Hybridní přijímače sice obsahují více kanálů, avšak ne v dosaečném množsví, aby zajisily pro každou družici samosaný kanál, akže jsou nuceny aké přepína mezi příjmem signálů z jednolivých družic Baueršíma I., 1983, sr. 90. GPS přijímač je vořen anénou, radiofrekvenční jednokou, mikroprocesorem, komunikační jednokou, paměí a zdrojem napěí. Anéna je doplněna předzesilovačem, proože signály GPS jsou slabé. Anéna je buď oddělena, nebo je spojena s přijímačem Švábenský, sr. 9. Srukura GPS přijímače je zobrazena na obrázku č. 15. Obrázek 15: Technické schéma GPS přijímače Zdroj: Švábenský, 1995 Radiofrekvenční jednoka zpracovává přijaé signály na jedné nebo dvou frekvencích. Přijímaný signál se porovnává s referenčním signálem. Signály se filrují časové údaje družice, navigační zpráva, nemodulovaný nosný kmioče. Mikroprocesor řídí celý přijímací sysém, umožňuje inerakivní komunikaci a programování přijímače. Řeší navigační úlohu měřením pseudovzdálenosí

20 Křemenný osciláor vyváří referenční signál. Komunikační jednoka zajišťuje syk přijímače s uživaelem. Pomocí klávesnice se vkládají do přijímače doplňkové informace. Mezi nejsložiější ypy GPS přijímačů paří přijímače leecké a námořní, keré musí splňova velké nároky nejen na způsob ovládání a na uspořádání výsupního zobrazení, ale aké na mechanickou a klimaickou odolnos. Pro osaní odvěví využií bývají přísroje konsrukčně jednodušší Rozdělení GPS přijímačů GPS přijímače se dají podle použií děli na: navigační vojenské i civilní, geodeické, přijímače pro časovou synchronizaci. Geodeické GPS přijímače se používají na velmi přesné měření mm ve všech odvěvích geodézie. Používají se drahé přijímače, keré pro určení pseudovzdálenosi používají fázové měření. Obrázek 16: Geodeický GPS přijímač Zdroj: hp:// Na navigační GPS přijímače jsou kladeny různé nároky, co se ýká jejich konsrukce, funkcí a vlasnosí podle předpokládaného využií. Jedno z dělení navigačních GPS přijímačů je podle oblasi využií: Turisika Cyklourisika Moorismus Námořnicví, loď Léání Mulifunkční přísroje

21 Mezi důležié konsrukční paramery paří: hmonos, rozměry a výdrž baerií. Základními funkcemi navigačních GPS přijímačů poom jsou: zaměření polohy přijímače a nadmořské výšky, zaměření okamžié, průměrné a maximální rychlosi pohybu, určení směru pohybu a přesného času. Pokud je definovaný cíl rasy, přísroj počíá vzdálenos do cíle a směr k němu, zbývající čas do cíle a čas dojezdu do cíle, příčnou odchylku od kurzu a odchylku mezi směrem pohybu a směrem na cíl. GPS do aua Oudoor Spor běh Cyklourisika Námořní GPS Obrázek 17: Ukázky navigačních GPS přijímačů Zdroj: hp:// Uvedené informace se mohou liši v závislosi na ypu přísroje. Nejčasěji jsou zobrazovány na sránce rasového počíače. Dalšími sránkami, keré navigační GPS přijímače obsahují, jsou sránky mapové, saeliní, navigační kompasové a sránky s nasavením základních funkcí. Přehled základních sránek navigačního GPS přijímače: Mapová sránka bývá používána nejčasěji, zejména u mapových modelů přijímačů. Zobrazuje se zde akuální pozice přijímače, uložené waypoiny s názvy a prošlá či navigační rasa. Saeliní sránka graficky znázorňuje poče saeliů, od kerých lze přijmou signál, a aké sílu signálu. Navigační sránka má podobu digiálního kompasu. Určuje směr pohybu a orienaci vzhledem ke svěovým sranám. Nejčasěji se ao sránka využívá při navigaci k cíli. Kompas sále ukazuje směr pohybu i směr k cíli, proo je orienace podle něj jednoduchá. Obdobou navigační sránky je sránka s navigační dálnicí, kerá umožňuje rojrozměrný pohled na rasu, kde kromě nejbližšího dílčího bodu rasy jsou vidě i body další. Tao sránka je velice vhodná pro léání nebo plachění. Sránku s nasavením funkcí obsahují všechny současné GPS přísroje. Nejběžnějšími funkcemi, keré zde lze nasavi, jsou jednoky, ve kerých přísroj měří, dále formá souřadnic zeměpisné, pravoúhlé ad., nasavení ypu používaného elipsoidu nebo zadání akuálního času a daa. Také lze vybra jazyk komunikace přísroje nebo nasavi paramery displeje podsvícení, konras. Na éo sránce se přepíná režim měření z normálního na úsporné, případně simulánní. Věšina přísrojů má i funkci pro propojení s počíačem

22 Někeré modely umožňují nasavení alarmu pro různé siuace. Exisuje několik ypů alarmů. Může o bý zv. zakovení, kdy alarm upozorní na o, že se přísroj dosal ven ze zadané oblasi, dále může dá alarm znamení při přiblížení se k cíli nebo k bodu, ve kerém je pořeba změni směr. Exisuje mnoho dalších funkcí, keré však nejsou ypické pro věšinu přísrojů. Paří mezi ně například funkce ukládání varovných bodů. Při přiblížení na určiou vzdálenos dá přísroj varovnou zprávu. Příkladem z vojensví je například uložení souřadnic min. Základní sránky ručních navigačních GPS přijímačů znázorňují následující obrázky: Saeliní sránka Navigační sránka Sránka s navigační dálnicí Mapová sránka Sránka rasového počíače Obrázek 18: Základní sránky ručních navigačních GPS přijímačů Zdroj: hp://

23 5 WGS 84 World Geodeic Sysem 1984 zkraka WGS 84, česky Svěový geodeický sysém 1984, je svěově uznávaný geodeický sandard vydaný minisersvem obrany USA roku 1984, kerý definuje souřadnicový sysém, referenční elipsoid a geoid pro geodézii a navigaci. V roce 1996 byl rozšířen o zpřesněnou definici geoidu EGM96. Nahrazuje dřívější sysémy WGS 60, WGS 66 a WGS 72. Obrázek 19: World Geodeic Sysem Zdroj: hp:// V omo sysému pracuje globální sysém určování polohy GPS a zároveň je sandardizovaným geodeickým sysémem armád NATO. WGS 84 je konvenční eresrický sysém CTRS, realizovaný na základě modifikace Námořního navigačního družicového sysému Navy Navigaion Saellie Sysem, NNSS. Modifikace spočívá v posunu počáku souřadnicové sousavy, roaci a změně měříka dopplerovského sysému NSWC 92 2 ak, aby sysém byl geocenrický a referenční nulý poledník byl idenický se základním poledníkem definovaným Bureau Inernaional de I'Heure BIH. Souřadnicový sysém WGS 84 je pravoočivá karézská sousava souřadnic se sředem ve ěžiši Země včeně moří a amosféry s přesnosí cca 2 m. Kladná osa x směřuje k průsečíku nulého poledníku a rovníku, kladná osa z k severnímu pólu a kladná osa y je na obě předchozí kolmá ve směru doleva 90 východní délky a 0 šířky, voří ak pravoočivou sousavu souřadnic. WGS84 je globální geocenrický geodeický referenční sysém, pevně spojený se zemským ělesem. Sysém je definován primárními a sekundárními paramery. Primární paramery definují rozměry referenčního elipsoidu přiřazeného sysému, jeho úhlovou rychlos roace vůči nebeskému referenčnímu sysému a součin graviační konsany a hmoy Země, sousředěné v referenčním elipsoidu. Definiční paramery jsou uvedeny dále

24 Sekundární paramery definují model deailní srukury zemského graviačního pole Earh Graviy Model, EGM, definovaný pomocí rozvoje geopoenciálu do sférických harmonických funkcí do supně a řádu 360. Model graviačního pole WGS 84 EGM96 je možné využí pro výpoče průběhu plochy geoidu WGS84, ížnicových odchylek, sředních hodno íhových anomálií v síi 10' x 15' s využiím ohoo modelu. Obrázek 20: Geocenrický sysém WGS 84 Zdroj: P. H. Dana, Paramery definující referenční elipsoid WGS 84 jsou: délka hlavní poloosy: a = m převrácená hodnoa zplošění f = 1 b/a: 1/f = 298, úhlová rychlos Země: ω = rad/s součin hmonosi Země včeně amosféry a graviační konsany: GM = ,9 ± 0, m 3 /s 2 Z nich lze spočía další odvozené paramery: délka vedlejší poloosy: b = ,3142 m první excenricia: e = 8, a řadu dalších. Přesnos geocenrických souřadnic bodů přímo určených v sysému WGS84 na základě echnologie GPS, s použiím odpovídajících efemerid a relaivního měření ve saickém módu, je charakerizována sředními kvadraickými chybami v zeměpisné šířce B, zeměpisné délce L, a geodeické výšce h:

25 m B = m L < 0,4 m m h < 0,5 m. Tyo chyby neobsahují pouze měřické chyby, ale především chybu v realizaci počáku souřadnicového sysému v současnosi cca 10 cm v každé souřadnici a v určení rozměru síě. Na území bývalého Československa bylo započao s realizací sysému WGS 84 na základě kampaně VGSN'92, organizované DMA Defense Mapping Agency = Obranná mapovací agenura armády USA, dnes NIMA, j. Naional Imagery and Mapping Agencya Topografickou službou TS Armády ČR AČR. Od jsou WGS 84 souřadnice 10 sledovacích sanic GPS zpřesněny na WGS 84 G730 Malys, Slaer, 1994 a připojeny přesným relaivním měřením pomocí echnologie GPS k sysému ITRF 91, později byl sysém rozšířen na 12 sanic v dále zpřesněném sysému WGS84 G873. Od je WGS 84 zaveden ve vojenském a civilním leecvu a v AČR je běžně používán v rámci kooperace a armádami NATO a sandardizace v geodézii a karografii. Obrázek 21: Geocenrický sysém Zdroj: hp://www2.ech.purdue.edu

26 6 Pseudovdálenos Poloha GPS přijímače je výsledkem geomerického proínání z měřených vzdálenosí mezi anénou přijímače a družicemi sysému GPS. Tyo vzdálenosi se určují na základě zpracování družicového signálu, k čemuž exisují různé meody a výpočení algorimy, keré se mj. dělí podle oho, jakou měřickou veličinu z družicového signálu zpracovávají. Vyhodnocova lze následující měřické veličiny: Fázi C/A kódu nebo PY kódu viz kapiola 7.1 a7.2, Dopplerův frekvenční posun, Fázi nosné vlny, Inerferomerická měření. Pro běžné použií jsou nejvíce rozšířeny přijímače GPS pracující na principu měření fáze kódu navigační přijímače. Navigační přijímače měří čas, za kerý signál překoná vzdálenos mezi anénou družice a anénou přijímače. Pokud se vynásobí ranziní čas rychlosí svěla sejné jako rychlos šíření signálu, je výsledkem vzdálenos mezi družicí a přijímačem GPS. Proože hodiny přijímače jsou relaivně nepřesné s ohledem na pořebnou přesnos určení časového rozdílu k i, je ovlivněna i spočíaná vzdálenos, kerá je nazývána pseudovzdálenosí. Chyba hodin přijímače kerá přibyla k řem neznámým, jimiž jsou ři souřadnice přijímače je uvažována jako čvrý neznámý paramer pro navigaci. Odsud plyne pořeba současného měření na nejméně čyři družice, edy určení čyř pseudovzdálenosí. Výpoče pseudovzdálenosi Signál je elekromagneické vlnění, keré se pohybuje rychlosí svěla. Poom pro vzdálenos plaí: ρ = c k i čas odeslání čení družicových hodin zakódovaný do signálu, k čas zachycení signálu přijímačem, c rychlos svěla. i Tao vzdálenos je zaížena mnoha chybami, nejvěší je chyba hodin přijímače

27 7 Srukura signálu družic Každá družice je vybavena velmi přesnými aomovými hodinami, keré řídí všechny součási vysílaného signálu. Na palubě jsou roje až čvery, s cesiovým nebo rubidiovým sandardem. V současné době jsou družicemi NAVSTAR vysílány dvě základní nosné vlny, L1 o frekvenci 1575,42 MHz a L2 s frekvencí 1227,60 MHz. Také se esuje zavedení řeí nosné vlny, L5 frekvence 1176,45 MHz. Vysílání na více frekvencích je dosi podsaný požadavek na spolehlivé řešení někerých zdrojů chyb, jako je např. vliv amosféry. Tyo dvě vlny jsou používány pro přenášení zv. navigační zprávy kerá obsahuje informace o poloze saeliu zv. broadcas ephemerides, údaje o funkčnosi saeliu, o jeho aomových hodinách, odhadu chyby měření vzdálenosi a další daa pro různé korekce a dále na přenos dvou kódů. Nosná vlna je modulována fázovou modulací. Kdykoliv dojde ke změně vysílaného binárního kódu, posune se zároveň její fáze o jednu polovinu vlnové délky. Binární nula je reprezenována hodnoou 1, binární jedničce odpovídá hodnoa +1. Obrázek 22: Modulace nosné vlny Zdroj: hp:// Pro modulaci nosné vlny se používá několik pseudonáhodných, zv. PRN kódů, keré jsou pro každou družici unikání a zajišťují přijímači GPS jednoznačnou idenifikaci družice vysílající daný kód. Jednolivé kódy si lze předsavi jako pevně danou značně komplikovanou odud název pseudo náhodný kód posloupnos jedniček a nul, keré jsou generovány na družici a vysílány k Zemi. Díky omu je možno z přijaého kódu urči, kerá družice jej vyslala, její polohu i méně přesnou polohu osaních družic z zv. almanachu, sáří zprávy j. čas, kdy byla vyslána a další údaje

28 Tabulka 2: Přehled frekvencí a kódů GPS Základní frekvence f 0 = 10,23 MHz Nosná frekvence L1 154 x f 0 = 1 575,42 MHz 19,05 cm = f1 Nosná frekvence L2 120 x f 0 = 1 227,60 MHz 24,45 cm = f2 P kód f 0 = 10,23 MHz C/A kód f 0 /10 = 1,023 MHz W kód f 0 /20 = 511,5 khz Navigační zpráva f 0 / = 50 Hz Jednolivé kódy voří výsledný signál GPS podle následujícího schémau: Obrázek 23: Srukura signálu GPS Zdroj: hp:// 7.1 Pseodonáhodný C/A kód Pseudonáhodný C/A kód Clear/Access volný přísup se vysílá na nosné vlně L1 a není nikerak šifrován. To umožňuje jeho příjem i neauorizovaným uživaelům. Vzniká kombinací výsupů ze dvou regisrů ak, že výsledná hodnoa je výsledkem jejich binárního souču. Horizonální přesnos určení polohy pomocí C/A kódu se pohybuje v řádech jednoek merů. C/A kód je 1023 biů dlouhý a je vysílán frekvencí MHz, zn., že je opakován každou isícinu sekundy. C/A kód se využívá pro navigaci s nižší přesnosí a pro časovou synchronizaci. Umožňuje přečís navigační zprávu a je pořebný pro rychlou orienaci v P kódu

29 7.2 Pseudonáhodný P kód Pseudonáhodný P kód Proeced chráněný je modulován na obou nosných vlnách L1, L2 a je určen pouze pro auorizované uživaele. Dvě frekvence používané k měření umožňují odsranění ionosférických a roposférických refrakcí, což zajišťuje velmi přesné určení polohy geodeické přísroje GPS pracují s přesnosí v řádech milimerů. P kód je modulován podobně jako C/A kód. Je však vyvářen složiěji, kombinací biových sekvencí dvou regisrů s frekvencí 10,23 MHz, což odpovídá délce 29,3 m. Druhá sekvence je o 37 biů delší. Jejich kombinací vzniká kód o délce 2, biů, což určuje dobu opakování P kódu na přibližně 266,4 dne. Pro prakické měření bylo vybráno 32 varian skupin biů, jejichž vysílání rvá přesně sedm dnů. Každé družici je na jeden ýden přidělena jedna z čásí P kódu, čímž je docíleno rozdílných PRN družic. Vždy o soboní půlnoci, kdy pro GPS začíná nový ýden, dochází zároveň i ke změně vysílané čási kódu. V případě fungování režimu A S je P kód šifrován pomocí Y kódu proo se aké někdy označuje jako P Y kód, kerý vzniká jako souče P a W kódů. P kód edy získáme pouze v případě, známe li ajný W kód. S ím však pracují pouze vojenské přijímače hp:// Přímý přísup k P kódu má aková přijímač, ve kerém lze eno kód realizova a jehož souřadnice jsou známy s přesnosí 3 6 km. P kód umožňuje rychlé a přesné určení geocenrické polohy a okamžié rychlosi anény měřením pseudovzdálenosí. 7.3 Navigační zpráva Navigační zpráva je jedním z ypů kódu vysílaného družicemi. Jsou o užiečná daa vysílaná družicí pořebná pro sanovení přesného času a polohy uživaele. Zpráva však neobsahuje přímo polohu družice, nýbrž paramery své dráhy a další nezbyné informace pořebné pro výpočy polohy, rychlosi a času nejrůznější korekční daa, keré se provádí v přijímači. Je vysílána frekvencí 50 Hz, její délka je biů a skládá se z pěi čásí subframů, každé po 300 biech. Jednolivé subframy jsou vořeny desíkou řiceibiových slov. První v každém subframu je elemerické slovo TLM, nesoucí synchronizační vzor a diagnosické zprávy. Za ním následuje slovo HOW hand over word, keré kromě idenifikačních údajů subframu a nejrůznějších indikáorů nese i časovou hodnou TOW ime of week planou pro začáek dalšího subframu. Hodnoa TOW předsavuje poče časových úseků dlouhých 1,5 s uplynulých od začáku ýdne GPS. Další slova jsou určena především pro navigační daa, ale najdeme zde i nejrůznější vojenská daa, konrolní údaje, daa o savu družic, informace o savu ionosféry a další údaje hp://

30 Obrázek 24: Srukura navigační zprávy Zdroj: hp:// První subframe navigační zprávy obsahuje údaje o ýdnu GPS, savu družice jinak aké SV Space Vehicle a další paramery jako například odhad zpoždění vysílaného signálu nebo konrolní údaje aomových hodin. Druhá a řeí čás jsou vyhrazeny pro vysílání efemerid. Zaímco první ři subframy navigační zprávy jsou pro každou družici unikání, daa ze čvrého a páého subframu jsou u všech družic sejná. Čvrý subframe je rezervován především pro vojenské údaje. Čás obsahuje údaje, pomocí nichž lze polači zpoždění signálu způsobené ionosférou. Páý subframe navigační zprávy voří almanach pro nejdéle sloužících 24 družic. Almanach nese méně přesné informace o poloze a savu osaních družic o umožňuje při příjmu signálu alespoň jedné družice snáze vyhledáva osaní

31 8 Měření vzdálenosí 8.1 Kódová měření Pro určení vzdálenosi mezi družicí a anénou přijímače se využívá měření doby šíření elekromagneického vlnění. Aby bylo možno urči vzdálenos přijímače od družice, je nuné zjisi čas, jaký signál pořebuje pro překonání vzdálenosi družice přijímač. GPS využívá zv. jednosměrného dálkoměru. Signál vysílaný z družice obsahuje elemeny PRN kódu C/A kód a P kód. Každý elemen ěcho informací je nosielem přesné časové informace v časovém sysému GPST. V přijímači se vyváří sejný nosný kmioče. Na eno se moduluje kopie PRN kódu. Švábenský, sr. 33 Družice kódy periodicky opakuje a čas vyslání každého je předem přesně dán. Přijímač obsahuje aké přesné hodiny ale o dos méně přesné, než jsou y na družici a v oněch sanovených časech začne sám generova repliku kódu edy ve sejný okamžik sejný kód, jaký je v om čase poslán z konkréní družice. Po přijeí kódu z družice kerý je proi generované replice kódu zpožděn, proože pořeboval ješě doleě z družice k přijímači jsou yo dva signály přijaý a vygenerovaný porovnány. Je zjišěn rozdíl, o jaký čas přišel později kód z družice, než byl en samý vygenerovaný přijímačem o se děje pomocí zařízení zvaného smyčka s fázovou synchronizací, angl. Phase locked loop, dva signály se ak dlouho posouvají na pomyslné časové ose, až se zoožní a ze zmíněného posouvání se zjisí hledaný časový rozdíl. Obrázek 25: Kód generovaný na družici a v přijímači Oba kódy, jak na družici, ak generovaný v přijímači, jsou vyvořeny ve sejný okamžik, v čase 0. V momeně, kdy k přijímači dorazí kód z družice, je zv. auokorelací dosaženo zoožnění obou kódů. Z posunu, kerý byl pořebný na oo zoožnění, se určí rozdíl času 0 a 1 edy času přijeí kódu z družice. Teno rozdíl edy odpovídá času, kerý signál pořeboval k uražení vzdálenosi mezi družicí a přijímačem. Ze znalosi času, kerý byl pro signál pořebný k uražení vzdálenosi mezi družicí a přijímačem, lze pak velmi snadno spočía pseudovzdálenos viz kapiola 6 družice přijímač: ρ = c

32 C/A kód se opakuje každou milisekundu, jeho délka je edy cca 300 km. Pro správný výpoče je nuné urči, kerý kód je zrovna zpracováván. Dochází k zv. zoožňování na časové ose. Kód vyslaný z družice je porovnáván s kódem vygenerovaným v přijímači. Tao zv. ambiguia lze v případě kódových měření vyřeši během inicializační fáze měření, zavedením přibližných souřadnic přijímače s přesnosí sovek kilomerů. Proože přesnos určení pseudovzdálenosí se obvykle pohybuje kolem 1% délky mezi dvěma údaji kódu j. např. mezi sousední nulou a jedničkou v kódu, je u C/A kódu kerý obsahuje přes jeden milión jedniček a nul v jedné veřině kódu asi 3 m. P kód se opakuje jednou za ýden, jedna veřina P kódu obsahuje přes dese miliónů jedniček a nul a přesnos pseudovzdálenosi určené P kódem je edy přibližně 0,3 m. Je ovšem pravdou, že vývoj poslední doby značně zlepšuje relaivní přesnosi, s jakými lze urči pseudovzdálenosi pro oba druhy kódů. 8.2 Fázová měření Při fázovém měření, se měří zv. fázové doměrky čási vln přímo na nosných vlnách signálů GPS. Podobně, je omu i u fázových dálkoměrů oálních sanic. Pokud přisoupíme na předpoklad, že jsme schopni změři až 1/100 nosné vlny, pak při délce vln λ 1 19 cm a λ 2 24 cm lze říci, že umíme urči pseudovzdálenosi pomocí fázových měření s přesnosí na milimery. Proo se ohoo způsobu měření využívá především u geodeických aplikací. Problém nasává, pokud umíme přesně urči, v jaké fázi j. v jaké čási oné sinusovky k nám vlna dorazila, ale nedokážeme urči, kolik celých vln zv. ambigui před ouo měřenou předcházelo na celé vzdálenosi družice přijímač. V akovém případě je měření k ničemu. Proo se nuné spolu s fázovým doměrkem urči aké správný poče ambiguid. Technik, jak provádě řešení ambigui u fázových měření je celá řada, ale vzhledem k jejich složiosi a pořebným echnickým znalosem, nuným k jejich pochopení zejména z oboru elekroniky a elekromagneického vlnění, popisování posupů, jak se ambiguiy řeší, by přesahovalo rámec ohoo kurzu

33 Princip určení polohy z fázových měření Obrázek 26: Princip určení polohy z fázových měření Zdroj: J. Koselecký S = N. L + f L vlnová délka N celý neznámý poče vln ambiguiy F měřená fáze N se musí urči speciálním posupem při zpracování Obrázek 27: Fázové a kódové měření Zdroj: Peer H. Dana

34 9 Zdroje nepřesnosi: problémy Sysém GPS je zaížen mnoha různými chybami, keré snižují přesnos, s jakou je možné urči pozici. Chyby jsou způsobeny například nevhodnou konselaci saeliů v daném okamžiku. Ale aké zpožděním signálu při průchodu amosférou, kerá nemá ve všech mísech sejné vlasnosi. 9.1 Saeliní hodiny Jedna bilionina sekundy nepřesnosi saeliních hodin způsobí v měřené délce od přijímače k saeliu chybu 30 cm. Z ohoo důvodu jsou saeliy vybaveny velmi přesnými aomovými hodinami. Přeso yo hodiny nakumulují během každých 3 hodin chybu asi jednu bilioninu sekundy. Saeliní hodiny jsou proo moniorovány pozemními sanicemi a srovnávány s hlavním řídícím hodinovým sysémem, kerý je vořen více jak desei velmi přesnými aomovými hodinami. Chyby jsou počíány a ukládány do zpráv vysílaných saeliy. Při výpoču vzdálenosi k saeliu GPS přijímač odeče chybu saeliních hodin od zjišěného přenosového času, aby se získal skuečný čas přenosu signálu. I přes maximální snahu při moniorování chování hodin každého saeliu, nemohou bý jejich chyby určeny přesně. Všechny zbývající chyby saeliních hodin dávají dohromady hodnou několika nanosekund, což způsobí chybu v délce zhruba 1 m hp://global.opcon.com. 9.2 Hodiny přijímače Chyby hodin v přijímači způsobují aké podobně jako chyby saeliních hodin chyby v měřené délce. Aomové hodiny na družici váží více jak 20 kg, sojí okolo USD a vyžadují speciální péči. Proo by nebylo prakické vybavova ěmio hodinami přijímače. Chyba levných hodin v přijímači se odsraňuje počeně. Ve výpoču figurují čyři neznámé. Tři pro polohu X, Y, Z a čvrá neznámá je chyba hodin přijímače. Aby bylo možné vyřeši čyři neznámé, je pořeba čyř rovnic. Měření vzdálenosí na čyři družice akové čyři nezbyné rovnice poskyuje. Koncepce chyby hodin přijímače jako čvré neznámé je planá pouze ehdy, jesliže provádíme měření na min. čyři družice ve sejný čas. S ímo řešením jsou v GPS přijímači posačující levné hodiny. Čyři je minimální poče družic, keré pořebujeme pro výpoče polohy a času. Čím více družic je sledováno, ím přesnější výsledky můžeme získa. 9.3 Chyba dráhy družice Znalos přesnosi pozice družice je dalším z fakorů, kerý ovlivňuje přesnos výpoču. Dráhy družic jsou průběžně moniorovány z několika moniorovacích sanic rozmísěných po celém svěě. Jejich předpovědi drah jsou přenášeny na saeliy a odud zase zpáky na Zem do GPS přijímačů. Zkušenosi ukazují, že přesnos předpovědi dráhy orbiu je řádově několik merů. Too může způsobi chybu v určení polohy několik merů

35 9.4 Amosférické chyby: ionosféra a roposféra Při výpoču vzdálenosi k družici se měří čas, za kerý signál z družice dorazí k přijímači a poé je vynásoben rychlosí svěla. Rychlos svěla se však mění vlivem amosférických podmínek záleží na prosředí, kerým signál prochází. Lze dokáza, že vlivem amosféry dochází ke zkrácení změřené pseudovzdálenosi při fázových měřeních a jejímu prodloužení u kódového měření. Jednou ze zaváděných oprav je edy oprava z vlivu amosféry, proože podobně jako u elekronických dálkoměrů, i zde je elekromagneické vlnění posiženo vlivem zv. refrakce. Neprochází po přímé spojnici družice přijímač, ale v amosféře se různě ohýbá a láme. Na signál GPS má nejvěší vliv roposféra a ionosféra. Proo se aké hovoří o roposférické, resp. ionosférické refrakci Troposférická refrakce Troposféra je nejnižší a nejhusší vrsvou amosféry, kerá obsahuje vodní páry. Je zv. nedisperzní médium pro vlnění až do frekvence přibližně 15 GHz. Proo má sejný vliv i na obě nosné vlny signálu GPS. Její vliv na signál GPS se řeší pomocí různých modelů, pomocí nichž lze sanovi, jak je nuno opravi pseudovzdálenos, aby jako by nebyla ovlivněna průchodem roposférou. Obrázek 28: Závislos velikosi roposférické korekce na výškovém úhlu družice model Hopfield. Zdroj: hp://

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY - 54-10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Základní princip analogově - číslicového převodu Analogové (spojié) y se v nich ransformují (převádí) do číslicové formy. Vsupní spojiý (analogový) doby

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Global Positioning System Z Wikipedie, otevřené encyklopedie Skočit na: Navigace, Hledání Ilustrace družice GPS na oběžné dráze plánovaného bloku IIF (obrázek NASA) Tento článek pojednává o konkrétním

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII 9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII 9.1 Totální stanice Geodetické totální stanice jsou přístroje, které slouží k měření a vytyčování vodorovných a svislých úhlů, délek a k registraci naměřených

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265 REV23.03RF Návod k monáži a uvedení do provozu A D E B C F G2265C_REV23.03RF 15.02.2006 1/8 G K H L LED_1 LED_2 I M 2/8 15.02.2006 G2265C_REV23.03RF Pokyny k monáži a volbě umísění vysílače REV23.03RF

Více

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny KINEMATIKA. Základní kinemaické veličiny Tao čá fyziky popiuje pohyb ěle. VZTAŽNÁ SOUSTAVA je ěleo nebo ouava ěle, ke kerým vzahujeme pohyb nebo klid ledovaného ělea. Aboluní klid neexiuje, proože pohyb

Více

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ Auoři: Ing. Radek Jandora, Honeywell spol s r.o. HTS CZ o.z., e-mail: radek.jandora@honeywell.com Anoace: V ovládacím mechanismu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V RNĚ RNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PRUŽNÉ SPOJKY NA PRINCIPU TEKUTIN FLEXILE COUPLINGS

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu. Signalizace a měření Signálky V funkce echnické údaje Signálky V umožňují svěelnou signalizaci jevu. v souladu s normou: ČS E 60 947-5-1, ČS E 60 073 a IEC 100-4 (18327); jmenovié napěí n: 230 až 400 V

Více

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 211 13 2 Výkonová nabíječka olověných akumuláorů Power charger of lead-acid accumulaors Josef Kadlec, Miroslav Paočka, Dalibor Červinka, Pavel Vorel xkadle22@feec.vubr.cz,

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

FOND VYSOČINY Alžběta BRYCHTOVÁ& Jan GELETIČ Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Co násn dnes čeká? Teoretická část Historie navigace Způsoby navigace Systém GPS, Glonnas, Galileo GPS

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Písemná příprava na zaměstnání Navigace Global Positioning System Popis systému Charakteristika systému GPS GPS (Global Positioning System) je PNT (Positioning Navigation and Timing) systém vyvinutý primárně

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.

Více

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí Požárně ochranná manžea PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plas. porubí EI až EI 90 00.0 PROMASTOP -U - požárně ochranná manžea monážní úchyky ocelová kova nebo urbošroub ocelový šroub s podložkou

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Využití satelitní navigace v dopravě

Vysoká škola ekonomická v Praze. Využití satelitní navigace v dopravě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Bakalářská práce : Využití satelitní navigace v dopravě Vypracoval : Radim Pešek Školní rok : 2006/2007 Vedoucí práce : RNDr. Bc.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Úsí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Úsí nad Labem GSM úsředna: +420 725 596 898, mob.: +420 739 454 971, hp://www.zsrabasova.cz IČ 44553145, BANKOVNÍ SPOJENÍ -

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Jsme rádi, že jste si vybrali prístroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme.

Jsme rádi, že jste si vybrali prístroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme. INSTALACNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Réf.: NPM32TC PLYNOVÁ DETEKCE Jsme rádi, že jse si vybrali prísroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme. Udelali jsme všechno proo, aby Vám eno výrobek sloužil k naprosé

Více

GPS navigace a geocaching jako její praktická aplikace ve volnočasové aktivitě. Zdeněk Drvota (dr.vota) KID, DFJP Univerzita Pardubice

GPS navigace a geocaching jako její praktická aplikace ve volnočasové aktivitě. Zdeněk Drvota (dr.vota) KID, DFJP Univerzita Pardubice GPS navigace a geocaching jako její praktická aplikace ve volnočasové aktivitě Zdeněk Drvota (dr.vota) KID, DFJP Univerzita Pardubice Globální družicový polohový systém Global Navigation Satellite Systém

Více

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B ASICenrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2407B

Více

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Globální navigační satelitní systémy

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Globální navigační satelitní systémy Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DEMOGRAFICKÁ DYNAMIKA OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY Bakalářská práce Vypracovala: Jana Horníčková Vedoucí bakalářské práce:

Více

Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů

Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů Proceedings of Inernaional Scienific Conference of FME Session 4: Auomaion Conrol and Applied Informaics Paper 26 Klasifikace, idenifikace a saisická analýza nesacionárních náhodných procesů MORÁVKA, Jan

Více

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence 2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence Přednáška č.10 GNSS GNSS Globální navigační satelitní systémy slouží k určení polohy libovolného počtu uživatelů i objektů v reálném čase

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Ceník PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 12. 2011

Ceník PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 12. 2011 Ceník PROFIMIX Sysém suchých malových a omíkových směsí planý od 1. 12. 2011 www.kmbea.cz infolinka: 800 150 200 cemenové poěry Spořeba Spořeby vrsvy Zrnios Cena KM Bea CP 101 Cemenový poěr 20 MPa 2828,0

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

SDM.600/24.Q.Z.H.1.9016

SDM.600/24.Q.Z.H.1.9016 PŘÍSUŠENSTVÍ Vířivá vyúsť.0/24.q...906 PŮSOB OBJEDNÁVNÍ / POPIS NČENÍ: označení výrobku velikos čelní desky / poče lamel - 00x00 mm / 8 lamel - 0x0 mm / 6 lamel - 500x500 mm / 24 lamel - 0x0 mm / 24 lamel

Více

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY 13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY analogový osciloskop (základní paramery, blokové schéma, spoušěná časová základna princip synchronizace, pasivní sonda k osciloskopu, dvoukanálový osciloskop

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, STABILITA. Jednokový impuls (Diracův impuls, Diracova funkce, funkce dela) někdy éž disribuce dela z maemaického hlediska nejde o pravou funkci (přesný popis eorie

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ 5. MĚŘEÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘEÍ PROUDU A APĚÍ měření fázového rozdílu osciloskopem a číačem, další možnosi měření ϕ (přehled) měření proudu a napěí: ealony, referenční a kalibrační zdroje (včeně principu

Více

MRAR-L. Družicové navigační systémy. Č. úlohy 4 ZADÁNÍ ROZBOR

MRAR-L. Družicové navigační systémy. Č. úlohy 4 ZADÁNÍ ROZBOR MRAR-L ZADÁNÍ Č. úlohy 4 Družicové navigační systémy 4.1 Seznamte se s ovládáním GPS přijímače ORCAM 20 a vizualizačním programem pro Windows SiRFDemo. 4.2 Seznamte se s protokolem pro předávání zpráv

Více

Sbírka B - Př. 1.1.5.3

Sbírka B - Př. 1.1.5.3 ..5 Ronoměrný pohyb Příklady sřední obížnosi Sbírka B - Př...5. Křižoakou projel rakor rychlosí 3 km/h. Za dese minu po něm projela ouo křižoakou sejným směrem moorka rychlosí 54 km/h. Za jak dlouho a

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakula regionálního rozvoje a mezinárodních sudií Analýza vybraných demografických ukazaelů Chile Bakalářská práce Auor: Marina Jeřábková Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová,

Více

... víc, než jen teplo

... víc, než jen teplo výrobce opných konvekorů... víc, než jen eplo 2009/2010.minib.cz.minib.cz 1 obsah OBSAH 4 ÚVOD 6 příčné řezy konvekorů 8 PODLAHOVÉ KONVEKTORY bez veniláoru 9 COIL - P 10 COIL - P80 11 COIL - PT 12 COIL

Více

Výroba a užití elektrické energie

Výroba a užití elektrické energie Výroba a užií elekrické energie Tepelné elekrárny Příklad 1 Vypočíeje epelnou bilanci a dílčí účinnosi epelné elekrárny s kondenzační urbínou dle schémau naznačeného na obr. 1. Sesave Sankeyův diagram

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta dopravní

Univerzita Pardubice. Fakulta dopravní Univerzita Pardubice Fakulta dopravní Satelitní navigace GPS a její využití při vyhledávání vozidel Tomáš Khom Bakalářská práce 2008 SOUHRN Tato bakalářská práce je věnována satelitní navigaci GPS, se

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Práce a výkon TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Práce a výkon TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ ROUD ráce a výkon TENTO ROJEKT JE SOLUFINANCOVÁN EVROSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZOČTEM ČESKÉ REUBLIKY. ráce a výkon elekrického proudu rochází-li elekrický proud jakýmkoli spořebičem,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví Ing. Hana Staňková, Ph.D. Ing. Filip Závada GEODÉZIE II 8. Technologie GNSS Navigační systémy

Více

Hlavní body. Úvod do nauky o kmitech Harmonické kmity

Hlavní body. Úvod do nauky o kmitech Harmonické kmity Harmonické kmiy Úvod do nauky o kmiech Harmonické kmiy Hlavní body Pohybová rovnice a její řešení Časové závislosi výchylky, rychlosi, zrychlení, Poenciální, kineická a celková energie Princip superpozice

Více

SIMULACE. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Měřicí a řídicí technika přednášky LS 2006/07

SIMULACE. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Měřicí a řídicí technika přednášky LS 2006/07 Měřicí a řídicí echnika přednášky LS 26/7 SIMULACE numerické řešení diferenciálních rovnic simulační program idenifikace modelu Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic krokové meody pro řešení

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0. Měření rozpylového magneického pole ransformáoru, měření ampliudové permeabiliy A3B38SME Úkol měření 0a. Měření rozpylového magneického pole ransformáoru s oroidním jádrem a jádrem EI. Změře indukci

Více

Detekce a stanovení aktivity 90 Sr ve vzorcích životního prostředí měřením brzdného záření

Detekce a stanovení aktivity 90 Sr ve vzorcích životního prostředí měřením brzdného záření Cerifikovaná meodika Deekce a sanovení akiviy 90 Sr ve vzorcích živoního prosředí Vypracoval Ing. Karin Fanínová Výsledek projeku Bezpečnosního výzkumu České republiky, Projek MV ČR BV Výzkum pokročilých

Více

Oceňování finančních investic

Oceňování finančních investic Oceňování finančních invesic A. Dluhopisy (bondy, obligace). Klasifikace obligací a) podle kupónu - konvenční obligace (sraigh, plain vanilla, bulle bond) vyplácí pravidelný (roční, pololení) kupón po

Více

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR SMĚROVÉ A DRUŽICOVÉ SPOJE Laboratorní úloha č. 1 VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR ZADÁNÍ 1) Seznamte se s modulem přijímače pro příjem a zpracování navigačních signálů systému GPS-Navstar

Více

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU Obsah Co je o dnamika? 1 Základní veličin dnamik 1 Hmonos 1 Hbnos 1 Síla Newonov pohbové zákon První Newonův zákon - zákon servačnosi Druhý Newonův zákon - zákon síl Třeí

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 03 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 03 Anotace: Sřední průmyslová škola a Vyšší odborná škola echnická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Auor: Inovace a zkvalinění výuky prosřednicvím ICT Převody a mechanizmy Čelní soukolí se šikmými zuby Ing.

Více

Numerická integrace. b a. sin 100 t dt

Numerická integrace. b a. sin 100 t dt Numerická inegrace Mirko Navara Cenrum srojového vnímání kaedra kyberneiky FEL ČVUT Karlovo náměsí, budova G, mísnos 14a hp://cmpfelkcvucz/~navara/nm 1 lisopadu 18 Úloha: Odhadnou b a f() d na základě

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

Derivace funkce více proměnných

Derivace funkce více proměnných Derivace funkce více proměnných Pro sudeny FP TUL Marina Šimůnková 21. prosince 2017 1. Parciální derivace. Ve výrazu f(x, y) považujeme za proměnnou jen x a proměnnou y považujeme za konsanu. Zderivujeme

Více

Zrnitost. Zrnitost. MTF, rozlišovací schopnost. Zrnitost. Kinetika vyvolávání. Kinetika vyvolávání ( D) dd dt. Graininess vs.

Zrnitost. Zrnitost. MTF, rozlišovací schopnost. Zrnitost. Kinetika vyvolávání. Kinetika vyvolávání ( D) dd dt. Graininess vs. MTF, rozlišovací schopnos Zrnios Graininess vs. granulariy Zrnios Zrnios foografických maeriálů je definována jako prosorová změna opické husoy rovnoměrně exponované a zpracované plošky filmu měřená denziomerem

Více

Souřadnicové soustavy (systémy) na území naší republiky Klady a rozměry mapových listů velkých a středních měřítek. Kartografie.

Souřadnicové soustavy (systémy) na území naší republiky Klady a rozměry mapových listů velkých a středních měřítek. Kartografie. Souřadnicové soustavy (systémy) na území naší republiky Klady a rozměry mapových listů velkých a středních měřítek Kartografie přednáška 4 Souřadnicové systémy na území ČR každý stát nebo skupina států

Více

Parciální funkce a parciální derivace

Parciální funkce a parciální derivace Parciální funkce a parciální derivace Pro sudeny FP TUL Marina Šimůnková 19. září 2018 1. Parciální funkce. Příklad: zvolíme-li ve funkci f : (x, y) sin(xy) pevnou hodnou y, například y = 2, dosaneme funkci

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

10. Charakteristiky pohonů ve vlastní spotřebě elektrárny

10. Charakteristiky pohonů ve vlastní spotřebě elektrárny 0. Charakeriiky pohonů ve vlaní pořebě elekrárny pořebiče ve V.. ají yo charakeriické vlanoi: Příkon Záběrný oen Doba rvání rozběhu Hlavní okruhy pořebičů klaické konvenční epelné elekrárny jou:. Zauhlování

Více

Moderní navigační systém ve službách policie a soukromých bezpečnostních služeb

Moderní navigační systém ve službách policie a soukromých bezpečnostních služeb Bc. Tomáš Sláma Moderní navigační systém ve službách policie a soukromých bezpečnostních služeb Anotace Studie se zabývá stávajícím využitím moderních navigačních systémů ve službách Policie České republiky

Více

ZPRACOVÁNÍ KÓDOVÝCH MĚŘENÍ GLOBÁLNÍCH NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ

ZPRACOVÁNÍ KÓDOVÝCH MĚŘENÍ GLOBÁLNÍCH NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ ZPRACOVÁNÍ KÓDOVÝCH MĚŘENÍ GLOBÁLNÍCH NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ 1 Úvod Tomáš Tichý 1 Tento projekt slouží ke zpracování kódových měření GNSS Kódové měření měří s přesností v řádech metrů a využívají ho především

Více

6. Optika. Konstrukce vlnoploch pro světlo:

6. Optika. Konstrukce vlnoploch pro světlo: 6. Opi 6. Záldní pojmy Těles, erá vysíljí svělo, jsou svěelné zdroje. Zářivá energie v nich vzniá přeměnou z energie elericé, chemicé, jderné. Zdrojem svěl mohou bý i osvělená ěles (vidíme je díy odrzu

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

ARG 200 plus NABÍDKOVÝ LIST. Pilous. Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic Tel.: +420 543 25 20 10 e-mail: metal@pilous.cz, www.pilous.

ARG 200 plus NABÍDKOVÝ LIST. Pilous. Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic Tel.: +420 543 25 20 10 e-mail: metal@pilous.cz, www.pilous. NABÍDKOVÝ LIST Pilous ARG 200 plus Železná 9, 19 00 Brno, Czech Republic Tel.: +20 5 25 20 e-mail: meal@pilous.cz, www.pilous.cz Univerzální pásová pila nachází všeobecné uplanění v zámečnických a údržbářských

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení

(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení (). Načrněe slepý graf závislosi dráhy sojícího člověka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,9 s do 6,5 s. 3. Jakou rychlosí

Více

geografie, jest nauka podávající nám, jak sám název značí-popis země; avšak obsah a rozsah tohoto popisu byl

geografie, jest nauka podávající nám, jak sám název značí-popis země; avšak obsah a rozsah tohoto popisu byl 82736-250px-coronelli_celestial_globe Geografie=Zeměpis geografie, jest nauka podávající nám, jak sám název značí-popis země; avšak obsah a rozsah tohoto popisu byl a posud do jisté míry jest sporný Topografie

Více

Pouť k planetám - úkoly

Pouť k planetám - úkoly Nemůže Slunce náhle ohrozi nečekaným výbuchem Vaši rakeu? záleží, v jaké vzdálenosi se nachází, důležié je uvědomi si akiviu Slunce (skvrny, prouberance, nebezpečné výrysky plazmau a následný proud nabiých

Více

Demografické projekce počtu žáků mateřských a základních škol pro malé územní celky

Demografické projekce počtu žáků mateřských a základních škol pro malé územní celky Demografické projekce poču žáků maeřských a základních škol pro malé územní celky Tomáš Fiala, Jika Langhamrová Kaedra demografie Fakula informaiky a saisiky Vysoká škola ekonomická v Praze Pořebná daa

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

EOBD další krok k ochraně a zachování naší atmosféry. Evropský systém - EOBD se od amerického OBD II liší jen málo.

EOBD další krok k ochraně a zachování naší atmosféry. Evropský systém - EOBD se od amerického OBD II liší jen málo. EOBD další krok k ochraně a zachování naší amosféry SP39_02 V USA je On-Board-Diagnose již pevnou součásí souboru opaření, kerá slouží ke sledování složení výfukových plynů a ke snižování obsahu emisí

Více

Návrh číslicově řízeného regulátoru osvětlení s tranzistorem IGBT

Návrh číslicově řízeného regulátoru osvětlení s tranzistorem IGBT Návrh číslicově řízeného reguláoru osvělení s ranzisorem IGB Michal Brejcha ČESKÉ VYSOKÉ ČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faula eleroechnicá Kaedra eleroechnologie OBSAH: 0. Úvod... 3. Analýza... 4.. Rozbor sávajícího

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉ SOFY IB Technická specifikace 1. Úvod Řídicí sysém SOFY IB je určen pro ovládání nejrůznějších zařízení sínicí echniky s moorickým pohonem roley, markýzy, žaluzie, screeny,... Rozsah

Více

1.3.4 Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici

1.3.4 Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici 34 Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici Předpoklady: 33 Opakování: K veličinám popisujícím posuvný pohyb exisují analogické veličiny popisující pohyb po kružnici: rovnoměrný pohyb pojíko rovnoměrný pohyb

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

MAPA Zmenšený obraz povrchu Země

MAPA Zmenšený obraz povrchu Země MAPA Zmenšený obraz povrchu Země Proč potřebujeme mapy při cestování při vyměřování staveb při předpovědi počasí při vojenských průzkumech a další.vyjmenuj!!! mapa Marsu podle družic ODPOVĚZ NA OTÁZKY:

Více

Specifikace minimálních požadavků železnice na ukazatele kvality signálu GNSS/GALILEO pro nebezpečnostní železniční telematické aplikace

Specifikace minimálních požadavků železnice na ukazatele kvality signálu GNSS/GALILEO pro nebezpečnostní železniční telematické aplikace Věra Nováková 1 Specifikace minimálních požadavků železnice na ukazaele kvaliy signálu GNSS/GLILEO pro nebezpečnosní železniční elemaické aplikace Klíčová slova: Galileo, GNSS, elemaické aplikace 1. Úvod

Více

PLATEBNÍ MECHANISMUS Část A

PLATEBNÍ MECHANISMUS Část A Příloha č. 5 PLATEBNÍ MECHANISMUS Čás A 1. POVAHA A ÚČEL PŘÍLOHY Č. 5 1.1 Tao Příloha č. 5 k éo Smlouvě obsahuje závazná pravidla Plaebního Mechanismu (dále jen Pravidla ). Po formální sránce voří Přílohu

Více

6.3.6 Zákon radioaktivních přeměn

6.3.6 Zákon radioaktivních přeměn .3. Zákon radioakivních přeměn Předpoklady: 35 ěkeré nuklidy se rozpadají. Jak můžeme vysvěli, že se čás jádra (například čásice 4 α v jádře uranu 38 U ) oddělí a vyleí ven? lasická fyzika Pokud má čásice

Více

transformace Idea afinního prostoru Definice afinního prostoru velké a stejně orientované.

transformace Idea afinního prostoru Definice afinního prostoru velké a stejně orientované. finní ransformace je posunuí plus lineární ransformace má svou maici vzhledem k homogenním souřadnicím využií například v počíačové grafice [] Idea afinního prosoru BI-LIN, afinia, 3, P. Olšák [2] Lineární

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Bakalářská práce EVALUAČNÍ APLIKACE TELEMATICKÝCH PERFORMAČNÍCH INDIKÁTORŮ V OBLASTI GNSS Konrád Tvrdý Praha 2012 Čestné prohlášení Já, Konrád Tvrdý,

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

Přidělování nástupištních kolejí v modelu železniční stanice s využitím neuronové sítě

Přidělování nástupištních kolejí v modelu železniční stanice s využitím neuronové sítě Přidělování násupišních koleí v modelu železniční sanice s vužiím neuronové síě Michael Bažan, Anonín Kavička Realizace rozhodovacích mechanismů v simulačních modelech dopravních ssémů e spoena s problémem

Více

! " # $ % # & ' ( ) * + ), -

!  # $ % # & ' ( ) * + ), - ! " # $ % # & ' ( ) * + ), - INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA FYZIKA METODIKA Mechanické kmiání a vlnní RNDr. Ludmila Ciglerová duben 010 Obížnos éo kapioly fyziky je dána ím, že se pi výkladu i ešení úloh využívají

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více