Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace. suchou metodou CLIMATIZER PLUS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace. suchou metodou CLIMATIZER PLUS."

Transkript

1 Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace suchou metodou CLIMATIZER PLUS. Verze 2005

2 Pokyny pro zpracování Tepelné a akustické izolace CLIMATIZER PLUS S CLIMATIZER PLUS jste se rozhodli pro výrobek, který výrazn zhodnocuje konstrukci budov a tímto zpsobem pináší uživateli znané výhody. CLIMATIZER PLUS spoí tepelnou energii. To snižuje topné náklady a psobí tímto vlivem mén výskytu CO 2 proti skleníkovému efektu. Váš pínos ke zlepšení životního prostedí lze považovat za významný. CLIMATIZER PLUS psobí obzvláš dobe pi ochran proti letním horkm. Vysoká akumulaní schopnost materiálu zamezuje známému silnému vyhátí obzvláš v pípad podkrovních prostor. Pi správné skladb konstrukce s touto izolací, zstává pdní prostor v lét píjemn chladný. CLIMATIZER PLUS zaruuje pi správné vestavb vynikající zvukovou izolaci. Vzhledem ke své relativní vysoké mrné hmotnosti (zejména v píkách) propjuje lehkým stavebním dílm charakter masivních stavebních díl, tlumí rezonance i vibrace zpsobené hlukem. CLIMATIZER PLUS obsahuje recyklovaný novinový papír jako surovinu a je s minimálními náklady na energii, vyrábn bez odpadu a bez odpadních vod. Je to stavebn biologicky vyzkoušený a stavebn fyzikáln vynikající izolaní výrobek. Pomocí následných zpracovatelských pokyn chceme spolen s Vámi zajistit vysokou kvalitu zpracování, aby izolace Vašemu zákazníkovi poskytla to, co slibuje. Balení: CLIMATIZER PLUS je balen dle stavebních pokyn vždy po 13,6 kg v Pe pytlích a mže být stohován na EUR paletách nebo voln na suchém podkadu v krytém skladu. Pro bezproblémovou dopravu jsou doporuovány EUR palety, kdy je celá paleta obalena smršovací fólii. Skladování: Ped vznikem škod se chráníte sami, pokud: CLIMATIZER PLUS skladujete v suchém prostedí, bez psobení lokálních zdroj tepla s teplotou nad 80 o Celsia. CLIMATIZER PLUS pytle mohou pi neodborném skladování pijímat vlhkost. Balení izolantu není totiž vodotsné. Pi skladování venku je nutno tuto skutenost uvést do objednávky. Dodávka pro tento úel je možná pouze na paletách a palety jsou pekryty speciálními pytli pímo ve výrob. Toto balení, v neporušeném stavu, je možné ponechat ve venkovním prostedí po dobu cca 3 msíc (doba UV stabilizace pytl) na vyvýšeném míst bez nebezpeí zatopení palet.

3 Osvdení pro CLIMATIZER PLUS je izolaní materiál pro jehož instalaci jsme zvolili formu profesionálních dodávek. V protikladu k deskám nebo rohožovým izolaním materiálm bude izolaní hmota aplikována do koneného tvaru teprve zpracovatelem a to : o Foukáním (suchá metoda) o petlakovým pneumatickým plnním (suchá metoda) o nástiky (s vodou nebo lepidly) CLIMATIZER PLUS smí být aplikován pouze vyškolenými a odbornými pracovníky s proškolením. Firmy aplikující tento materiál musí mít vyškoleny provádjící pracovníky a firma doporuovaná výrobcem pro aplikace veejnosti musí vlastnit certifikát. Firma CIUR a.s. vyškolí zpracovatele a vydá po absolvování školení Osvdení. Udlená licence je osobní a tudíž nepenosná. Pokud proškolená osoba opustí firmu, licence zaniká. Vydaná licence mže být pi hrubém porušení všeobecných pravidel a zpracovatelských pokyn (podle práv platných ustanovení) také stažena. Odborné firmy pro aplikaci izolace CLIMATIZER PLUS jsou vedeny na seznamu, který je uložen vždy v nejnovjším vydání na obchodním oddlení firmy CIUR a.s. a certifikované firmy jsou rovnž uvedeny na www stránkách v kapitole prodejci. SAMOKONTROLA Samokontrola je provádna u výrobce, a na staveništi zpracovatelem. Funkce a nastavení stroje musí být dle všeobecných pravidel staveništního schválení prokázáno pomocí Lochblechkiste (mrnou bedýnkou z drovaného plechu). Jako doplnk je doporuena výpoetní kalkulace hustoty v prvním aplikovaném poli stavby. Pi oteveném zafoukání musí být zakalkulováno usazení. Z tohoto dvodu je pedepisován vtší rozmr (jmenovitá aplikovaná tlouška = vestavbová síla x 0,9 pro tlouštky do 15 cm a jmenovitá aplikovaná tlouška = vestavbová síla x 0,8 pro tlouštky nad 15 cm ). v prostorech se stíkající vodou není používání CLIMATIZER PLUS povoleno. V prostorách hrozících psobením pímého ohn na izolant a v okolí komínových tles není používání CLIMATIZER PLUS povoleno V prostorách s trvalou teplotou nad 105st celsia není používání CLIMATIZER PLUS povoleno Každé staveništ musí být dokumentováno pedávacím protokolem. Pokud by bylo zjištno pi aplikaci CLIMATIZER PLUS velké množství aplikací, které neodpovídají pedepsané kvalit bude osvdení firm odebráno a perušeny dodávky materiálu.

4 Orientaní kilogramové spoteby materiálu dle rzných aplikaních metod: (Upozornní :spoteba se mže mírn mnit dle zpsobu vyplování konstrukce) Voln vodorovn Cm tloušky kg/m Šikmina -sklon do 30 stup Cm tloušky kg/m Šikmina -sklon do 45 stup Cm tloušky. kg/m Šikmina -sklon do 45 stup - 90 stup Cm tloušky kg/m Konstrukní ochrana proti vlhkosti Požadavky na konstrukci: Ochrana ped vlhkostní zátží vlivem poasí (netsnosti ve starých nebo chybných stešních krytinách nebo fasádách, dešové vánice, poletující sníh, nebo stojící voda pi tání snhu) Ochrana ped jinými zdroji vlhkosti (stojící voda ve stnách, kondensaní voda z vodovodních potrubí studené vody nebo odvtrávacích šachet, vlhko pod netsnými podlahami, atd.). Opatení: U stech se sklonem pod 30 je pedpoklad provedení podstešních úprav(pojistných folií apod.) pro odvod vody dle odborných pravidel pokrývaského cechu a pedpis výrobc krytiny. Pokud je tepelná izolace foukána až do prostoru mezi krokvemi pod krytinu musí být pro odvod vody, provedeno zajištní v podob z difusních stavebních materiál (S d- hodnota 0,2 m), pro zamezení tvorby a hromadní kondensátu (mikroperforované pojistné folie jsou pro pímý kontakt s materiálem nepípustné). Pi použití celulózových izolaních materiál pi vn nevtraných fasádách je zásadn doporuen dkaz provedený výpotem na kondensaci, jakož i dodatené pezkoumání finálního fasádního obkladu na vodotsnost. Totéž platí i pro píhradové konstrukce.

5 Doporuení nmeckých norem výpis (eské normy nejsou k dispozici) : Pi použití CLIMATIZER PLUS celulózových izolaních materiál v devných konstrukcích, jak jsou popsány v pedpisech DIN dílu 2, je tída nebezpeí 0 dána, pokud budou zachovány následující parametry : Stecha pi pedzpracování s kontrolou kvality pi zpracování na staveništi max. vlhkost deva pi zástavb 20 % 35 % vnitní povrch Podstešní deska nebo folie vnitní potah s libovolnou S d- hodnotou podstešní s S d- hodnotou 0,2 m je možná i otevené devné bednní se šíkou prken 100 mm a fuky 5 mm a pípadná pekrývací folie s S d- hodnotou 0,02 m vnitní parozábrana nebo parobrzda s S d- hodnotou 2,0 m nap. sádrokarton nebo Fermecell-deska plus konvekní ochranná lepenka nebo folie s S d- hodnotou 1,8 m devovláknitá deska dle DIN maximáln 25 mm nebo podstešní s S d hodnotou 0,1 m Stna max. vlhkost deva pi zástavb vnitní povrch izolace vnjší povrch izolace žádný rozdíl mezi prefabrikovanými dílci s kontrolou kvality a zpracováním na staveništi vždy musí být oveeno výpotem, že nedochází ke kondenzaci a nebo hromadní vlhkosti 20 % vnitní potah s libovolnou s S d - hodnotou vtší než vnjší povrch vnjší potah s libovolnou s S d - hodnotou menší než vnitní povrch (nkolikanásobn) Pro všechny konstrukce musí být prokázána difusn-technická funkní zpsobilost dle SN EN ISO Dále musí být realizovány v DIN dílu 2 uvedené zvláštní stavební opatení u deva ( zejména.: zamezení napadení hmyzem nebo houbami, povtrnostní ochrana). Pi prokazování difusn-technické funkní zpsobilosti jsme Vám rádi k službám. Využijte naši linku (ing. Štenc nebo p. Sejk) Opatení proti prašnosti Tam, kde je CLIMATIZER PLUS foukán voln, mla by být izolaní vrstva chránna ped cirkulací vzduchu nebo pulsujícími pohyby vzduchu. Pi oteven foukaném materiálu s intenzivním provtráváním nad izolací by ml být povrch zpevnn lehkým navlhením. ochrana proti prachu pomocí nepískované lepenky nebo folie s nízkým difúzním odporem je pi prkenných podlahách v obývaném interiéru (izolace trámového mezistropu starších i nových objekt) naprosto nutná, protože pi pumpujících pohybech pi chzi po podlaze mže být vnášen prach do obytného prostoru.

6 Požadavky na isolovaný prostor Podstatné pedpoklady pro vysokou životnost foukané isolace CLIMATIZER PLUS jsou: Stálost dutého prostoru, tzn. duté prostory musí být ohranieny tvarov stabilními materiály snášející zatížení. Materiály, mající sklon k velké roztaživosti, jako papírové pruhy bez armování, textilní tkaniny apod. nebo desky s velmi hladkým povrchem, nejsou pro ohraniení isolaní vrstvy z CLIMATIZER PLUS pi sklonu stechy nad 45 resp. ve stn doporuené. Materiály podléhající silným výkyvm roztaživosti (psobením vlhka a/ nebo psobením tepla by nemly být zásadn používány. Všechny obvodové materiály (desky, devo nebo armované lepenky) musí být tak uzpsobeny a upevnny, aby vydržely pi foukání vznikající usazovací tlak. Pi svislých dutých prostorech by se nemla pekraovat plnící výška 2,5 m.pi použití speciální koncovky X floc 3,2m. Prostory pesahující ohraniené výšky, musí být oddleny pomocí pedlu (nap. mezi stojiny rozepeného prkna. Izolaní vrstva 30 cm mže být kompenzována zvýšenou hustotou aplikace ( 65kg/m 3 ). Pi aplikaci izolace ve steše spoívá izolaní vrstva dle sklonu stechy více nebo mén na vnitním potahu ( vtšinou na izol. parotsné zábran ). Vyboulení lepenky mezi horizontáln umístným bednním je obvykle dostaující ochrana proti skluzu izolace. Stejn protiskluzov psobí i v mnohých stešních konstrukcích do izolace zasahující nosné rošty. Stechy se sklonem do 30 nepotebují pi udaných hustotách žádné protiskluzové zábrany. U kolmjších stech by nemla být délka jednotlivých prostorových sekcí 6 10 m dle sklonu stechy pekroena. Požární ochrana CLIMATIZER PLUS je izolaní hmota stavební tídy C1 tžko holavá (normáln vzntlivá). Teploty, které v izolaci vznikají musí být omezeny. Trvalé teploty nesmí pekroit 80 C. Stavební prvky, vydávající teplotu od 105 C nesmí být bez dalších protipožárních opatení do isolaní vrstvy zabudovány. Patiné pokyny najdete u výrobce stavebních prvk. Konstrukce s protipožárními požadavky musí být provedeny tak, aby odpovídaly konstrukním postupm výrobce, nebo aby splovaly obecné protipožární pedpisy. Všechny svítidla s vysokou teplotou musí být oddleny reflexními kryty s garantovanou povrchovou teplotou pod 100stup. Pro konstrukce s CLIMATIZER PLUS je k dispozici katalog osvdených konstrukcí, který je soustavn doplován. Pi prokazování požární ochrany Vás rádi podpoíme.

7 Foukací stroj Použitý foukací stroj musí být pro ten který pípad použití a pro izolaní materiál také vhodný. U nejmenších stroj se mže stát, že nejsou schopny uskutenit potebné rozmlnní materiálu nebo, že dopravené množství materiálu je v nevhodném pomru k množství vzduchu. Tyto skutenosti mohou vést k nedostatenému rozdlení a k nesprávné hustot. O tchto problémech a o plánovaném nákupu nového foukacího stroje se s Vámi rádi bhem školení poradíme. U stroj typu Krendl 500 a výše tento problém odpadá-je teba dbát na dobrý technický stav a seízení) Pro zpracování CLIMATIZER PLUS bžnými stroji jsou k dispozici tabulky pro nastavení. Údaje pro údržbu a ošetení stroje jsou prosím uvedeny v dokumentaci stroje. Dležité jsou pedevším následující body - denn istit sací vzduchový filtr, - pekontrolovat stav uzávru- turniketu prašnost zpt do násypky svdí o opotebení gum. - nakypení materiálu se s pibývajícím množstvím nápln snižuje, - po nasazení by ml být stroj ped delší odstávkou vyprázdnn. a hadice Délka hadice, zvrásnní vnitní stny hadice pinášejí ztráty vzduchového výkonu, které mají vliv na prbh foukání. Proto by mly být hadice vedeny vždy pokud možno pímo, rovn a co nejkratší drahou. Pracujeme vždy s co nejvtším prmrem hadice avšak maximáln do prmru 3. Zúžení zesilují pulsování toku materiálu. Pouze ve výjimených pípadech, nap. pi hubicovém foukání v nepístupných polích je možno od tchto pravidel upustit. Hadice by také nemla vykazovat zlomy a smyky, protože je tím omezen tok materiálu. Výjimkou je foukání do velkých výšek, kdy se smyky z dvodu možného ucpání hadic doporuují. Obzvláš u nástiku pi pidání vody je dležitý stejnomrný tok materiálu. Zde musíme pracovat pímo s 2 hadicemi. Pro vtšinu stroj existuje pro tento úel adaptér, který je možno našroubovat do výpustného nástavce uzávru turniketu nebo redukce která se vloží mezi poslední a pedposlední díl hadice. Hadice by mla být pedevším ve všech spojích tsná, aby se omezily vzduchové ztráty. Toto je možno pekontrolovat též vzduchovým manometrem. (Tlaková diference mena na stroji a na konci hadice ). Existují hadice s hladkou vnitní stnou (PU) a siln vroubkované (PE). U delších cest je pro zmenšení odporu smysluplné, použít pro dopravu materiálu (PU) hadice. Hadice, která je potom vedena do píky by mla být naopak z PE, protože PU hadice jsou pro tento úel píliš mkké a poddajné. U stroj jejichž nakypení není dostatené, mže vroubkovaná hadice napomoci k dodatenému nakypení. Koncové hadice se vždy doporuuje používat prsvitné, což je pro kontrolu toku materiálu nepostradatelné. Hadice by mla být zásadn, pokud možno vyfoukána, aby materiál který je ve stoupací hadici se po vypnutí neusazoval smrem dolu, což by vedlo k tvoení zátky v hadici. Pi stoupacích výškách pes 3 poschodí musí být v hadici vytvoena smyka, aby se eventueln padající materiálové množství rozdlilo. Píliš vysoké stoupání na výškové budovy mže vzduchové výkony snížit natolik, že se výrazn snižuje foukané množství.

8 Otevené foukání (ca 35kg/m 3) ) Otevené foukání používáme u rovinných a lehce zvlnných ploch. Je pitom teba brát v úvahu, že musíme poítat se sednutím plochy. Jmenovitá tlouška izolace, která je poítána pro U-hodnotu je nižší než tlouška zafoukávaná to platí zejména u ploch s tlouškou nad 15 cm. Jmenovitá tlouška požadovaná = foukaná tlouška x 0,8 U velkých ploch se stejnomrná vrstva nedá posoudit. Izolaní vrstva musí být pravideln kontrolována podle výškových znaek. Izolaní vrstvu je možno pekontrolovat pomocí desky pro mení síly vrstvy. U oteveného foukání je materiálový písun úpln oteven a vzduch stažen natolik, aby materiál ješt rovnomrn a plynule proudil. Pokud je píliš málo vzduchu, zaíná tok materiálu váznout a v hadici se zanou tvoit zátky. ím menší je možno nastavit výkon vzduchu, tím menší je víení prachu v pracovním prostoru. Pi oteveném foukání foukáme materiál tak, aby proudil proti již vytvoené izolaní vrstv.tím dojde k tomu, že pes materiál proudící vzduch vyhladí povrch. Dodaten mžeme pi vypnutém písunu materiálu použít zúžený konec hadice a vzduchem provést lepší rozdlení resp. vyhlazení povrchu. Pi práci s umlohmotnými trubkami mže být elektrostatický náboj tak silný, že je možno pracovat pouze v rukavicích. Vrchní povrch izolace v siln vtraných prostorách se doporuuje lehce zamlžit vodou. Vlivem zvlhení povrchu a tím docíleného ztvrdnutí vrchní vrstviky je materiál úinn chránn ped prvanem a nemže být již odvát. U zvlnných a slab sklonných ploch sklonu(klenby) by ml být podklad též navlhen, aby celulóza vázala s podkladem a neklouzala. Od sklonu 30 musí být materiál vlhce nanesen v plné izolaní vrstv. Podklad proto nesmí být choulostivý na vlhko a musíme pokud možno nanášet s co nejmenší vlhkostí. Týká se zejména aplikace na klenby shora. Zhuštné foukání (35 až 60 kg/m 3 ) Jedno z hlavních použití pro CLIMATIZER PLUS je tlakové foukání do píek: nahoe v píce vyrobit otvor, kterým je vedena hadice dol, na hadici pipevníme dv znaky (barevné lepící pásky), jedna 30 cm od konce hadice, která konec vas aplikanímu pracovníkovi oznaí, druhá v odstupu výšky píky od konce hadice, takto poznáme, zda je hadice zasunutá celá do píky, Hadice se celá zasune do píky a následn je opt vytažena o cca 60 cm, pi foukání je hadice 2-3 krát pomalu pootoena, aby ohnutá hadice také pímo foukala do roh píek jakmile je spodní prostor voln materiálem zaplnn, zasuneme hadici o cca 30 cm zpt dovnit a tímto úkonem zapone zahuštní materiálu pokud se rychlost materiálu v hadici zmenší nebo dokonce zastaví, pomalu táhneme, pi píliš prudkém tažení zanechává hadice jen nedostaten plnný dutý prostor. Konec hadice by ml být vždy zasunut v materiálu, protože zahuštní se uskutení pouze v zón cm. Materiál je vlivem vzduchu a spolu dopraveným materiálem posouván do strany a smrem k okrajovému prostoru zahuštn. asový moment, kdy je hadice vytahována, podstatn ovlivuje kvalitu zahuštní a vyplnní prostoru. Existují ti neomylné znaky, kdy má být hadice povytažena: 1. z píky se ozývá bublání, 2. vibrace na hadici, 3. pohledem skrz prsvitnou hadici mžeme pozorovat zpomalení až zastavení rychlosti pohybu materiálu, Pokud je hadice povytažena píliš pozd, vzniká nebezpeí tvoení zátek na konci hadice, což vede k nehomogennímu plnní materiálu, nebo dochází, pedevším na hadicových spojích k ucpání, která se asto velmi pracn odstraují.

9 Hadice má být proto pokud je to možné, úpln vyfoukána, tok materiálu se ped vypnutím ventilátor vypne. Zasunutí hadice je tím obtížnjší, ím je sklon píky plošší. Protože hadice vlivem skladování vykazuje na konci urité zakivení, je dobré, hadici pi sunutí pootáet o 180 sem a tam. Tímto zpsobem je možno leheji pekonat urité pekážky, jako jsou nap. píné lat. Pootáením hadice se též kontroluje, zda hadice neutvoila smyku. To by vedlo k tomu, že celulosový isolaní materiál by nebyl foukán do spodního prostoru, nýbrž smrem nahoru. Pracovníci aplikace by mli pomocí kapesní svítilny a zrcadla v nepehledných píkách pekontrolovat polohu hadice. Protože tvoení smyek se vyskytuje pedevším pokud je hadice zasouvána do horizontálních prostor (nap. stropy z devných trám) doporuujeme v tomto pípad zásadn pomocnou nasazovací instalaní novodurovou trubku zafixovat nap. lepící páskou. Tyto trubky je možno zasouváním do sebe libovoln prodloužit. Jednotlivé píky musí být zásadn od sebe oddleny. Zaprvé mže do ostatních píek unikat vzduch. Potom nenastane žádné dostatené rozdlení a zahuštní. Za druhé mže být za uritých okolností do sousedních píek tolik materiálu, že už není možno do nich zasunout hadici. Tento problém je možno ešit zasunutím doplkových hadic do sousedních píek. Toto opatení by mlo být zásadn použito u píek, u kterých existují nap. vlivem horizontáln probíhajících latní, prbžn více jak 20 mm silné mezery ve spojení. Zásadn musí být dodržen minimální potebný tlak vzduchu, protože tlak vzduchu vede k zahuštní (nap. diagonální bednní nebo lehké stavební desky z devo-tísky). Vzduch rozmístí materiál, vytváí potom tlak, který vede k dodatenému zahuštní! Drsnost povrch ztžuje rozmístní v píce. Jak pi velkých netsnostech, tak pi hrubých bednících materiálech musí aplikant použít vtší množství vzduchu, nebo, pokud stroj nemá rezervy, provést ubráním materiálového množství. Bezpenost Bezpenost pi práci Pi zpracování CLIMATIZER PLUS by mla být dodržena všechna opatení pro minimalizaci vzniku jemného prachu, který by obtžoval aplikaní pracovníky. Pokud to strojní technika dovoluje, mla by být nasazena odvtrávací zaízení a dopravní vzduch by ml být ped návratem do místnosti filtrován. Udržovat na staveništi istotu a dbát na úinné vtrání v pracovní místnosti jsou opatení, která je možno provádt skoro všude. Pesto mže být všeobecná hranice hodnoty prašnosti 6mg/Nm³ pekroena. Doporuujeme proto, pro zpracování vedle tsného a uzaveného pracovního obleení, používání ochranných brýlí a pracovních rukavic, nošení vzduchové pilby resp. ochranný prachový filtr roušku. Všeobecné bezpenostní pokyny Ve smyslu zákona o chemikáliích je CLIMATIZER PLUS pípravek, který není na seznamu oznaovaných látek. V CLIMATIZER PLUS obsažené písady jsou dle ustanovení o nebezpených látkách mírn dráždivé. Z toho plynou zásady : o o o o Nepolykat, Nepoužívat na hraky nebo jako materiál pro kutily Držet z dosahu dtí Zabránit pímému styku s thotnými a kojícími ženami

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Fyzika stavebních látek

Fyzika stavebních látek Fyzika stavebních látek 5. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Samonivelaní, rychlá opravná malta

Samonivelaní, rychlá opravná malta Technický list Vydání 08/05 Identifikaní.: Verze. 06 Samonivelaní, rychlá opravná malta Popis výrobku Rychletvrdnoucí 2-komp. opravná malta na bázi metakrylátové pryskyice. Construction Použití Na podklady

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Technický list Vydání 30/05/2007 Identifikaní.: 02 08 01 02 007 0 000004 Verze. 01 2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Construction Popis výrobku je ekonomická,

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

PUR systém zalévání kolejí

PUR systém zalévání kolejí Technický list Vydání 09/05 Identifikaní.: Verze. 04 PUR systém zalévání kolejí Popis výrobku je tvrd elasticky vytvrzovaný 2-komponentní umlohmotný systém na polyuretanové bázi. Neobsahuje rozpouštdla.

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0280

Evropské technické schválení ETA-05/0280 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

INFORMATIVNÍ TEXT S OBRÁZKY. Ing. Zdenk Holouš

INFORMATIVNÍ TEXT S OBRÁZKY. Ing. Zdenk Holouš INFORMATIVNÍ TEXT S OBRÁZKY Ing. Zdenk Holouš Mendelova zemdlská a lesnická universita v Brn, Lesnická a devaská fakulta Ústav nábytku, designu a bydlení 1 Balení 2 Oznaování obal 3 Obaly nábytku 3.1 Balení

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

St ešní krytina - vlnitá Montážní návod

St ešní krytina - vlnitá Montážní návod Stešní krytina - vlnitá Montážní návod Obsah 1. Sortiment výrobk 3-4 2. Závazné podmínky montáže 5-8 3. Montáž stešní krytiny 9-12 4. Píslušenství vlnité stešní krytiny 13-21 5. ešení stešních detail 22-23

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance 2015-2016 Luxusní vinylové dílce Volně kladené dlaždice a lamely Tkané vinylové čtverce Vytváříme atmosféru Architekti, interiéroví designéři a firmy zabývající

Více

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí K výstavbě domu svépomocí je na stavbě ZDARMA přítomen koordinátor společnosti Modul-LEG s. r. o., který je k dispozici pro zajištění bezproblémové a plynulé

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s.

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. pro evidenci dokument o stavebních výrobcích podle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti Zhotovitel : PAVUS, a.s. Prosecká 412/74 190 00

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV

NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV VÝHODY SILIKÁTOVÝCH BAREV - vysoká paropropustnost - vysoká pilnavost (dsledek chemické vazby k podkladu) - nízká nasákavost - vysoká životnost - pírodní a nemnný vzhled

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály 1. Všeobecně Tento postup platí pro příjem, manipulaci, skladování a obrat zboží ve skladech. Tyto činnosti jsou zajišťovány

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav Ceník fermacell 2014 / EUR / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 1. 3. 2014 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol Strana 1 ze 8stran 1. Identifikace látky / pípravku a spolenosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: 1.2 Použití látky nebo pípravku: Prostedek pro ištní klimatizací 1.3 Identifikace spolenosti

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

NEJLEPŠÍ. nápad, jaký jsme kdy měli, představíme i vám. věc na světě, že chcete žít v teple? nikdy dost.

NEJLEPŠÍ. nápad, jaký jsme kdy měli, představíme i vám. věc na světě, že chcete žít v teple? nikdy dost. NEJLEPŠÍ nápad, jaký jsme kdy měli, představíme i vám. Není snad nejjednodušší A NEJPŘIROZENĚJŠÍ věc na světě, že chcete žít v teple? K tomu je třeba perfektní TEPELNÁ IZOLACE zajišťující tepelnou pohodu.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více